Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32019R1124[1]

A Bizottság (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 13.) a (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1124 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 13.)

a (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) által létrehozott uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működésére irányadó szabályokat állapítja meg.

(2) A 2013 és 2020 közötti megfelelési időszakkal kapcsolatos valamennyi műveletet a 389/2013/EU bizottsági rendeletben (4) megállapított szabályokkal összhangban kell végrehajtani. Mivel a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) meghatározza a 2013 és 2020 közötti megfelelési időszakra vonatkozó szabályokat, beleértve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján létrehozott nemzetközi egységek felhasználására vonatkozó előírásokat is, az említett rendelet e műveletekre továbbra is alkalmazandó 2023. július 1-jéig, azaz a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában vállalt kötelezettségek teljesítésére biztosított kiegészítő időszak végéig. Annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek egyrészt a 2013 és 2020 közötti megfelelési időszakkal kapcsolatos valamennyi műveletre a 406/2009/EK határozat szerint alkalmazandó szabályok, másrészt pedig a 2021 és 2030 közötti megfelelési időszakkal kapcsolatos valamennyi műveletre az (EU) 2018/842 rendelet szerint alkalmazandó szabályok, a 389/2013/EU rendelet azon rendelkezéseinek alkalmazási körét, amelyek e rendelet hatálybalépését követően továbbra is alkalmazandók a 2013 és 2020 közötti megfelelési időszakkal kapcsolatos műveletekre, erre a célra kell korlátozni.

(3) Az (EU) 2018/842 rendelet kötelezettségeket állapít meg a tagállamok számára a 2021-től 2030-ig tartó időszakra vonatkozó, azon uniós célkitűzés teljesítéséhez biztosítandó minimális hozzájárulásaik tekintetében, amely szerint 2030-ra a 2005-ös szinthez képest 30 %-kal csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását.

(4) Az (EU) 2018/842 rendelet 12. cikke értelmében a rendelet hatálya alá tartozó ügyletek pontos nyilvántartását az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell biztosítani.

(5) Az (EU) 2018/842 rendelet szerinti kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben megnyitott tagállami megfelelési számlákon ("ESR megfelelési számlák") éves kibocsátásjogosultsági egységeket kell létrehozni az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott mennyiségekben. Az éves kibocsátásjogosultsági egységek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben csak az ESR megfelelési számlákon tarthatók.

(6) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek elő kell segítenie az (EU) 2018/842 rendelet szerinti megfelelés-ellenőrzések végrehajtását, és ennek érdekében biztosítania kell azokat a folyamatokat, amelyek felhasználásával rávezethetők az ESR megfelelési számlákra az éves felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok, minden egyes tagállam és az adott megfelelési időszak minden egyes éve vonatkozásában megállapítható az adott ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelzőjének értéke, és szükség esetén alkalmazható az (EU) 2018/842 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti korrekciós tényező.

(7) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ügyletek (EU) 2018/842 rendelet 5., 6., 7. és 11. cikke szerinti pontos elszámolását is biztosítania kell.

(8) Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. a bevezető hivatkozások a következő szöveggel egészülnek ki:

"tekintettel a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (*1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

(*1) HL L 156., 2018.6.19., 26. o.";"

2. a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"E rendelet az éves kibocsátásjogosultsági egységekre (ÉKJE) is vonatkozik.";

3. a 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12. »ügylet«: az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben végrehajtott olyan eljárás, amely magában foglalja egy kibocsátási egység vagy egy éves kibocsátásjogosultsági egység egyik számláról a másikra történő átvezetését;";

b) a szöveg a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:

"23. »ESR megfelelési időszak«: a 2021. január 1-jétől2030. december 31-ig terjedő időszak, amely alatt a tagállamoknak az (EU) 2018/842 rendeletnek megfelelően korlátozniuk kell üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat;

24. »éves kibocsátásjogosultsági egység«: az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján megállapított tagállami éves kibocsátási jogosultság egy tonna szén-dioxid-egyenértéket megtestesítő része;";

4. a 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok a 2003/87/EK irányelv 19. cikke és az (EU) 2018/842 rendelet 12. cikke szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket használják. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztosítja a nemzeti tisztviselők és a számlatulajdonosok számára az e rendeletben előírt folyamatok keretét.";

5. a 7. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A központi tisztviselő, az illetékes hatóságok és a nemzeti tisztviselők csak a feladataik ellátásához szükséges folyamatokat hajtják végre, a 2003/87/EK irányelvvel és az (EU) 2018/842 rendelettel összhangban.";

6. a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

A központi tisztviselő által kezelt számlák megnyitása

(1) A központi tisztviselő megnyitja az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék összes, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez tartozó technikai számláját; az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlát; az (EU) 2018/842 rendelet szerinti elvetési számlát (a továbbiakban: ESR elvetési számla); a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámlát; az uniós ESR biztonságitartalék-számlát; valamint minden tagállam részére a megfelelési időszak egyes éveire vonatkozóan egy-egy ESR megfelelési számlát.

(2) Az ESR megfelelési számlák meghatalmazott képviselőjeként a 7. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt nemzeti tisztviselő jár el.";

7. a szöveg a következő 27a. cikkel egészül ki:

"27a. cikk

Az ESR megfelelési számlák lezárása

A központi tisztviselő az ESR megfelelési számlát legkorábban egy hónappal azt követően zárja le, hogy megtörtént a számla megfelelőségi állapotjelzőjének az 59f. cikk szerinti meghatározása; a központi tisztviselő a számlatulajdonost előzetesen értesíti a lezárásról.

Az ESR megfelelési számla lezárásakor a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az ESR megfelelési számlán megmaradó ÉKJE-ket átvezesse az ESR elvetési számlára.";

8. a rendelet az alábbi IIA. címmel egészül ki: "IIA. CÍM AZ (EU) 2018/842 ÉS AZ (EU) 2018/841 RENDELET SZERINTI ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK 1. FEJEZET Az (EU) 2018/842 rendelet szerinti ügyletek 59a. cikk ÉKJE-k létrehozása (1) A megfelelési időszak kezdetén a központi tisztviselő létrehozza a következőket: a) az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlán az összes tagállam számára az éves kibocsátási jogosultságok összegével egyenlő számú ÉKJE-t a megfelelési időszak összes évére vonatkozóan, az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint elfogadott határozatokban foglaltak szerint; b) a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámlán az összes jogosult tagállam számára az éves kibocsátási jogosultságok összegével egyenlő számú ÉKJE-t a megfelelési időszak összes évére vonatkozóan az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elfogadott határozatokban foglaltak szerint, a tagállamok által az említett rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint bejelentett százalékos arányok alapján. (2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden ÉKJE-hez annak létrehozásakor egységazonosító kódot rendeljen. 59b. cikk Éves kibocsátásjogosultsági egységek Az ÉKJE-k érvényesek a tagállamok által az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikke szerinti, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozására vonatkozó követelményeknek való megfelelés és az (EU) 2018/841 rendelet 4. cikke szerinti kötelezettségvállalásaik teljesítése céljára. Csak az (EU) 2018/842 rendelet 5. cikkének (1)-(5) bekezdésében, 6. cikkében, 9. cikkének (2) bekezdésében és 11. cikkében, valamint az (EU) 2018/841 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint vezethetők át 59c. cikk Az ÉKJE-k átvezetése az ESR megfelelési számlákra (1) A megfelelési időszak kezdetén a központi tisztviselő az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámláról az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján elfogadott határozatokban az összes tagállam számára a megfelelési időszak minden egyes évére meghatározott éves kibocsátási jogosultságok nagyságának megfelelő számú ÉKJE-t átvezet a megfelelő ESR megfelelési számlákra. (2) Amennyiben az adott tagállam 2020. évi ESD megfelelési számlájának a 389/2013/EU rendelet 31. cikke szerinti lezárásakor az adott ESD megfelelési számlán az üvegházhatásúgáz-kibocsátás tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett teljes mennyisége meghaladja az összes ÉKJE, nemzetközi jóváírás, igazolt ideiglenes kibocsátási egység és igazolt hosszú távú kibocsátáscsökkentési egység összegét, az e cikk (1) bekezdésének megfelelően a 2021. évben a tagállam ESR megfelelési számlájára átvezetett ÉKJE-k mennyiségéből ki kell vonni a többletkibocsátás mennyiségének és a 406/2009/EK határozat 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti helyreállítási tényező szorzatának megfelelő összeget. 59d. cikk Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó releváns adatok rögzítése (1) Amikor a megfelelési időszak egy adott éve tekintetében a tagállamok többségének rendelkezésre állnak a felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok, a központi tisztviselő megfelelő időben rögzíti a megfelelési időszak adott évére vonatkozóan minden egyes tagállam ESR megfelelési számláján az adott tagállam tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás teljes mennyiségét kifejező irányadó felülvizsgált kibocsátásadatát. (2) Emellett a központi tisztviselő az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlán rögzíti a tagállamok adott évi irányadó felülvizsgálat üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatainak összegét. 59e. cikk Az ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása (1) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó releváns adatok 59d. cikk szerinti rögzítésekor a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék - az adott ESR megfelelési számlán lévő összes ÉKJE által megtestesített kibocsátásmennyiség és az adott ESR megfelelési számlán rögzített, tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett teljes felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási mennyiség különbségeként - megállapítsa az adott ESR megfelelési számla egyenlegét. (2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék megjelenítse minden egyes ESR megfelelési számla egyenlegének értékét. 59f. cikk A megfelelőségi állapotjelző értékének megállapítása (1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a 2025. és a 2030. évre vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok e rendelet 59d. cikke szerinti rögzítését követő 6 hónap elteltével az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 2021. és a 2026. évre vonatkozóan meghatározza minden egyes ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelzőjének értékét az összes ÉKJE, a 2003/87/EK irányelv 24a. cikke szerinti jóváírás és FKE összege és az adott ESR megfelelési számlán rögzített, tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett teljes felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási mennyiség különbségeként. (2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a 2022-2025-ös és a 2027-2030-as évekre vonatkozóan meghatározza minden egyes ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelzőjének értékét az összes ÉKJE, a 2003/87/EK irányelv 24a. cikke szerinti jóváírás és FKE összege és az adott ESR megfelelési számlán rögzített, tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett teljes felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási mennyiség különbségeként, egy hónappal azt követően, hogy megtörtént az előző évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelző meghatározása. A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék megjelenítse minden egyes ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelzőjének értékét. 59 g. cikk Az (EU) 2018/842 rendelet 9. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának alkalmazása (1) Ha az e rendelet 59f. cikke alapján megállapított megfelelőségi állapotjelző értéke negatív, a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett felülvizsgált kibocsátásmennyiség-túllépés és az (EU) 2018/842 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti 1,08-as tényező szorzatának megfelelő mennyiséget a tagállam adott évi ESR megfelelési számlájáról átvezesse a tagállam következő évi ESR megfelelési számlájára. (2) Ezzel egyidejűleg a központi tisztviselő a megfelelési időszak fennmaradó éveihez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlák státuszát zároltra állítja. (3) Attól az évtől fogva, amelyre vonatkozóan az 59f. cikk alapján megállapított megfelelőségi állapotjelző értéke nulla vagy pozitív, a központi tisztviselő az összes fennmaradó évhez tartozó ESR megfelelési számla státuszát zároltról nyitottra állítja. 59h. cikk Az (EU) 2018/842 rendelet 6. cikkében meghatározott rugalmassági mechanizmus alkalmazása A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámláról átvezesse a megfelelési időszak megjelölt évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után kéri; b) a kérelmet benyújtó tagállam nem szerepel az (EU) 2018/842 rendelet II. mellékletében; c) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet II. mellékletében szereplő, az adott tagállam számára rendelkezésre álló, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elfogadott határozatban meghatározott összmennyiséget, figyelembe véve az összegnek az említett rendelet 6. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti lefelé történő módosítását; d) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évre vonatkozó többletkibocsátás mennyiségét, az adott tagállam ESR megfelelési számlájáról az 59x. cikk (3) bekezdése vagy az 59za. cikk (2) bekezdése szerint egy adott évre a szóban forgó tagállam LULUCF megfelelési számlájára átvezetett ÉKJE-k mennyiségének figyelembevételével kiszámítva. 59i. cikk ÉKJE-k előzetes felhasználása A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak következő évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után kéri; b) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott, következő évi éves kibocsátási jogosultság 10 %-át a 2021-2025. évekre vonatkozóan, valamint az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott, következő évi éves kibocsátási jogosultság 5 %-át a 2026-2029. évekre vonatkozóan. 59j. cikk Az ÉKJE-k átvitele A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak bármely soron következő évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt kéri; b) a 2021. év tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59e. cikk alapján kiszámított pozitív számlaegyenleget; c) a 2022-től 2029-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az e rendelet 59e. cikke alapján kiszámított pozitív számlaegyenleget vagy az adott tagállam által a szóban forgó évig felhalmozott, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott kumulatív éves kibocsátási jogosultság 30 %-át; d) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé. 59k. cikk Földhasználati kompenzációs egységek (FKE-k) felhasználása A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék földhasználati kompenzációs egységeket (FKE-ket) vezessen át az adott tagállam LULUCF megfelelési számlájáról az adott tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59x. cikk szerinti, az ESR megfelelési számlára történő átvezetésre jogosult FKE-k rendelkezésre álló mennyiségét vagy a fennmaradó mennyiséget; b) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet III. melléklete szerinti rendelkezésre álló mennyiséget vagy a fennmaradó mennyiséget; c) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évben az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján elfogadott határozatokban megállapított, az adott évre vonatkozó kibocsátási jogosultságok mennyiségének, valamint az előző évekből az aktuális vagy bármely következő évre e rendelet 59j. cikke szerint átvitt összes ÉKJE mennyiségének a különbségét; d) az említett tagállam nem nyújtotta be az 525/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti jelentését azon szándékáról, hogy igénybe kívánja venni az (EU) 2018/842 rendelet 7. cikkében meghatározott rugalmassági mechanizmust; e) a tagállam nem felelt meg az (EU) 2018/841 rendeletnek; f) az átvezetés kezdeményezésére az adott tagállam LULUCF megfelelési számlája egyenlegének az 59u. cikk szerinti kiszámítása előtt, illetve az adott megfelelési időszakra vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értékének az 59za. cikk szerinti meghatározása után kerül sor; g) az átvezetés kezdeményezése az adott tagállam adott évhez tartozó ESR megfelelési számlája egyenlegének kiszámítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után történik. 59 l. cikk A tagállam éves kibocsátási jogosultságát érintő előzetes átvezetések A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t egy adott évhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse egy másik tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a 2021-2025-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja a kezdeményező tagállamhoz tartozó adott évi, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultság 5 %-át vagy az abból még rendelkezésre álló mennyiséget; b) a 2026-2030-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja a kezdeményező tagállamhoz tartozó adott évi, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultság 10 %-át vagy az abból még rendelkezésre álló mennyiséget; c) a tagállam olyan ESR megfelelési számlára kérte az átvezetést, amely az adott év előtti évek valamelyikéhez tartozik; d) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé. 59 m. cikk Az ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása után kezdeményezett átvezetések A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t egy adott évhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse egy másik tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a tagállam az átvezetést a számlaegyenleg 59e. cikk szerinti megállapítása előtt kéri; b) az átvezettetni kívánt mennyiség nagyobb az 59e. cikk alapján megállapított pozitív számlaegyenlegnél vagy a fennmaradó mennyiségnél; c) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé. 59n. cikk Biztonsági tartalék A 2030. évre vonatkozó releváns üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok e rendelet 59d. cikke szerinti rögzítése után a központi tisztviselő az uniós ESR biztonságitartalék-számlán olyan mennyiségű további ÉKJE-t hoz létre, amely egyenlő az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat szerinti módszerrel az összes tagállamra vonatkozóan megállapított, 2005. évi felülvizsgált kibocsátási összeg 70 %-a, valamint az összes tagállam 2030. évre vonatkozó felülvizsgált irányadó kibocsátási adatainak különbségével. Ez a mennyiség 0 és 105 millió közötti számú ÉKJE-t tesz ki. 59o. cikk A biztonsági tartalék elosztásának első fordulója (1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t az uniós ESR biztonságitartalék-számláról átvezesse a 2026-2030-as időszak bármely évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben: a) a kérelem a 2026-2030. évektől eltérő évre vonatkozó ESR megfelelési számlára irányul; b) a tagállam az átvezetést a 2030. évi számlaegyenleg megállapítása előtt kéri; c) a tagállam a kérelmét a 2026. évre vonatkozó ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelző értékének a kiszámítása előtt kevesebb mint 6 héttel nyújtja be; d) a kérelmet olyan tagállam nyújtja be, amely nem szerepel az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján kihirdetett határozatban; e) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott tagállam tekintetében a 2013 és 2020 közötti időszakban az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése szerint kihirdetett határozatban meghatározott általános túlteljesítés 20 %-át, vagy az e cikk (3) bekezdése szerint csökkentett összeget, vagy a rendelkezésre álló fennmaradó mennyiséget; f) az 59 l. és az 59 m. cikk alapján más tagállamnak értékesített ÉKJE-k mennyisége meghaladja a más tagállamoktól az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett ÉKJE-k mennyiségét; g) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évre vonatkozó többletkibocsátás mennyiségét, figyelembe véve a következőket: i) az adott évhez kapcsolódó ÉKJE-k mennyisége az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján elfogadott határozatokban foglaltaknak megfelelően; ii) az ESR megfelelési számlán az adott évben az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett vagy értékesített ÉKJE-k mennyisége; iii) az 59j. cikk alapján a korábbi évekből az aktuális vagy a következő évekre átvitt ÉKJE-k teljes mennyisége; iv) az adott évre az 59i. cikk szerinti előzetes felhasználás céljából rendelkezésre álló ÉKJE-k teljes mennyisége; v) az 59x. cikk alapján az ESR megfelelési számlákra átvezethető FKE-k mennyisége vagy a rendelkezésre álló fennmaradó összeg az 59 m. cikk alapján. (2) A 2026. évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelző érték megállapítása előtt hat héttel a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kiszámítsa és megjelenítse az (1) bekezdés alapján az összes tagállam által igényelt ÉKJE-k mennyiségének teljes összegét. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett összeg nagyobb, mint az EU ESR biztonságitartalék-számláján lévő ÉKJE-k teljes mennyisége, a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az egyes tagállamok által igényelt mennyiségből egy arányosan csökkentett hányadot vezessen át. (4) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az arányosan csökkentett mennyiséget úgy számolja ki, hogy az átvezettetni kívánt mennyiséget megszorozza az uniós ESR biztonságitartalék-számlán lévő ÉKJE-k teljes mennyiségének és az (1) bekezdés alapján az összes tagállam által igényelt teljes mennyiségnek az arányával. 59p. cikk A biztonsági tartalék elosztásának második fordulója (1) Amennyiben az 59o. cikk (2) bekezdésében említett összeg alacsonyabb, mint az EU ESR biztonságitartalék-számláján lévő ÉKJE-k teljes mennyisége, a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a tagállamok további igényléseit engedélyezze, feltéve, hogy: a) a tagállam igénylésére legkorábban a 2026. évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelző érték kiszámításának időpontja előtt hat héttel, de legkésőbb az említett időpont előtt 3 héttel sor kerül; b) az igénylést olyan tagállam nyújtja be, amely szerepel az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján kihirdetett határozatban; c) az 59 l. cikk és az 59 m. cikk alapján más tagállamnak értékesített ÉKJE-k mennyisége nem haladja meg a más tagállamoktól az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett ÉKJE-k mennyiségét; d) az átvezetett mennyiség nem haladja meg az adott évi többletkibocsátás mennyiségét, figyelembe véve az 59o. cikk (1) bekezdésének g) pontjában felsorolt összes mennyiséget, valamint az 59o. cikk alapján kapott ÉKJE-k mennyiségét. (2) Ha az érvényes igénylések teljes összege meghaladja a fennmaradó teljes mennyiséget, a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az egyes érvényes igénylések esetében átvezetendő mennyiséget úgy számolja ki, hogy az uniós ESR biztonságitartalék-számlán fennmaradó ÉKJE-k teljes mennyiségét megszorozza az adott igénylés és az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfelelő igénylések teljes mennyiségének arányával. 59q. cikk Kiigazítások (1) Ha az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikke szerinti kiigazítás vagy az e rendelet 59a. cikke szerinti összeg más módosítása nyomán a megfelelési időszak időtartama alatt megnő egy tagállam éves kibocsátási jogosultsága, akkor a központi tisztviselő az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlán létrehozza és onnan az adott tagállam érintett ESR megfelelési számlájára átvezeti a megfelelő számú ÉKJE-t. (2) Ha az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikke szerinti kiigazítás vagy az e rendelet 59a. cikke szerinti összeg más módosítása nyomán a megfelelési időszak időtartama alatt lecsökken egy tagállam éves kibocsátási jogosultsága, akkor a központi tisztviselő az adott tagállam érintett ESR megfelelési számlájáról átvezeti a megfelelő számú ÉKJE-t az ESR elvetési számlára. (3) Abban az esetben, ha egy tagállam bejelenti, hogy az (EU) 2018/842 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján lefelé módosítja a százalékos arányt, és az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozatban foglalt mennyiségek ennek megfelelően módosításra kerülnek, a központi tisztviselő a megfelelő mennyiségű ÉKJE-t a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámláról átvezeti az ESR elvetési számlára. Az (EU) 2018/842 rendelet 6. cikke alapján az adott tagállam rendelkezésére álló összmennyiséget ennek megfelelően módosítani kell. 59r. cikk Korábban átvitt ÉKJE-k átvezetése A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak következő évéhez tartozó, a tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Nem hajtható azonban végre ilyen átvezetés, ha: a) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59j. cikknek megfelelően azon ESR megfelelési számlára átvitt ÉKJE-k mennyiségét, amelyből azt át kívánják vezetni; b) a tagállam a kérelmét az egyenleg kiszámítása előtt, vagy azelőtt nyújtja be, hogy azon ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelző értékének megállapítása megtörtént volna, amelyre azt át kívánják vezetni; 59s. cikk Átvezetések végrehajtása és visszavonása (1) Az e cím hatálya alá tartozó átvezetésekre a 34., a 35. és az 55. cikket kell alkalmazni. (2) Az ESR megfelelési számlákra történő, tévedésből kezdeményezett átvezetések a nemzeti tisztviselő kérésére visszavonhatók. Erre a visszavonásra a 62. cikk (4), (6), (7) és (8) bekezdését kell alkalmazni.";

9. a 70. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az EUTL - az e rendelet 75. cikke szerinti adatcsere- és műszaki előírások tekintetbe vételével - minden folyamaton automatikus ellenőrzéseket hajtson végre azon szabálytalanságok és hiányosságok kimutatása céljából, amelyek arra utalnak, hogy a kezdeményezett folyamat nem felel meg a 2003/87/EK irányelvben, az (EU) 2018/842 rendeletben vagy az e rendeletben megállapított követelményeknek.";

10. az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

11. az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet XIII. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 156., 2018.6.19., 26. o.

(2) A Bizottság (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(4) A Bizottság 389/2013/EU rendelete (2013. május 2.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2013.5.3., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről (HL L 140., 2009.6.5., 136. o.).

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete az alábbi táblázattal egészül ki:

"I-II. táblázat: A IIA. címben meghatározott nyilvántartási ügyletek céljára létrehozott számlák

Számlatípus elnevezéseSzámlatulajdonosSzámlakezelőAz e típusba tartozó számlák számaÉKJEElszámolt kibocsátások/elszámolt elnyelésekLMUMFLFA
Európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
ESR elvetési számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemIgenNem
II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
Európai uniós ESR biztonságitartalék-számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
ESR megfelelési számlaTagállamKözponti tisztviselőTagállamonként egy-egy számla mind a tíz megfelelési évreIgenNemIgenNem”

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet XIII. melléklete az alábbi II. ponttal egészül ki:

"II. A IIA. cím szerinti ügyletek elszámolásával kapcsolatos információk

A nyilvánosság felé szolgáltatandó információk

7. A központi tisztviselő minden egyes ESR megfelelőségi számlára vonatkozóan hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára és szükség szerint 24 óránként frissíti:

a) a számlatulajdonos tagállamra vonatkozó információkat;

b) az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikke (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultságokra vonatkozó információkat;

c) minden egyes ESR megfelelési számla 10. cikk szerinti státuszát;

d) az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó releváns adatokat az 59d. cikk szerint;

e) minden egyes ESR megfelelési számla 59f. cikk szerinti megfelelőségi állapotjelzőjének értékét a következők szerint:

i. megfelelés esetén: »A«",

ii. meg nem felelés esetén: »I«;

f) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 59 g. cikk szerint rögzített mennyiségét;

g) az egyes befejezett ügyletekről a következő információkat:

i. azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyről az átvezetés történt;

ii. azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyre az átvezetés történt;

iii. az ügyletben érintett ÉKJE-k mennyiségét, az ÉKJE-k egyedi egységazonosító kódjának megadása nélkül;

iv. az ügylet azonosító kódját;

v. az ügylet teljesítésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

vi. az ügylet típusát.

A számlatulajdonosok felé szolgáltatandó információk

8. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós jegyzék internetes honlapjának azon részén, amelyhez csak az ESR megfelelési számla tulajdonosa férhet hozzá - közzé kell tennie és valós időben frissítenie kell:

a) az aktuálisan a számlán tartott ÉKJE-k mennyiségét az ÉKJE-k egyedi egységazonosító kódjának megadása nélkül;

b) a számlatulajdonos által kezdeményezett, de még nem teljesített ügyletek felsorolását, minden ügylet esetében feltüntetve:

i. a 7.g). pont szerinti adatokat;

ii. az ügylet kezdeményezésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

iii. az ügylet aktuális státuszát;

iv. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL által végrehajtott ellenőrzések során esetleg generált válaszkódokat;

c) a már teljesített ügyletek nyomán a számlára átvezetett ÉKJE-k felsorolását, minden ügylet esetében a 7.g). pont szerinti adatok feltüntetésével;

d) a már teljesített ügyletek nyomán a számláról átvezetett ÉKJE-k felsorolását, minden ügylet esetében a 7.g). pont szerinti adatok feltüntetésével."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1124&locale=hu

Tartalomjegyzék