Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32019R1122[1]

A Bizottság (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 12.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet általános, operatív és karbantartási követelményeket állapít meg az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre és a 2003/87/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében előírt független ügyleti jegyzőkönyvre vonatkozóan.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (a továbbiakban: EU ETS) alkalmazásában létrehozott kibocsátási egységekre alkalmazandó.

E rendelet az éves kibocsátásjogosultsági egységekre (ÉKJE) is vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1031/2010/EU rendelet 3. cikkében és az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) 3. cikkében szereplő fogalommeghatározások az irányadók. Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

1.

"központi tisztviselő" : a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt személy;

2.

"nemzeti tisztviselő" : a valamely tagállam joghatósága alá tartozó ügyfélszámláknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a tagállam nevében való kezeléséért felelős, a 7. cikknek megfelelően kijelölt személy;

3.

"számlatulajdonos" : az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben számlával rendelkező természetes vagy jogi személy;

4.

"számlainformációk" : valamely számla nyitásához vagy hitelesítő nyilvántartásba vételéhez szükséges összes információ, ideértve a hozzájuk rendelt képviselőkre vonatkozó összes információt is;

5.

"illetékes hatóság" : valamely tagállam által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóság vagy hatóságok;

6.

"hitelesítő" : az (EU) 2018/2067 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 3. cikkének 3. pontjában meghatározott hitelesítő;

7.

"légi közlekedési kibocsátási egységek" : a 2003/87/EK irányelv 3c. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott kibocsátási egységek, beleértve azokat az ugyanezen céllal létrehozott kibocsátási egységeket is, amelyek az említett irányelv 25. cikke alapján az EU ETS-sel összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerekből származnak;

8.

"általános célú kibocsátási egységek" : a 2003/87/EK irányelv alapján létrehozott minden egyéb kibocsátási egység, beleértve azokat a kibocsátási egységeket is, amelyek az említett irányelv 25. cikke alapján az EU ETS-sel összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerekből származnak;

9.

"folyamat" : az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben számlára vagy egységre irányuló művelet végrehajtásának automatizált műszaki eszköze;

10.

"végrehajtás" : a végrehajtásra javasolt folyamat véglegesítése, amelynek eredménye vagy a folyamat teljesítése (amennyiben valamennyi feltétel teljesül), vagy annak megszakítása;

11.

"munkanap" : az év bármely napja hétfőtől péntekig;

12.

"ügylet" : az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben végrehajtott olyan eljárás, amely magában foglalja egy kibocsátási egység vagy egy éves kibocsátásjogosultsági egység egyik számláról a másikra történő átvezetését;

13.

"leadás" : kibocsátási egység elszámolása üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető által saját létesítménye vagy légi járművei hitelesített kibocsátásadatainak terhére;

14.

"elvetés" : kibocsátási egység hitelesített kibocsátásadatok terhére történő elszámolás nélküli, végleges kiiktatása annak birtokosa által;

15.

"pénzmosás" : az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott pénzmosás;

16.

"súlyos bűncselekmény" : az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott súlyos bűncselekmény;

17.

"terrorizmusfinanszírozás" : az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott terrorizmusfinanszírozás;

18.

"igazgatók" : az 596/2014/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 25. pontjában meghatározott, vezető feladatokat ellátó személy;

19.

"anyavállalkozás" : a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 2. cikkének 9. pontjában meghatározott anyavállalkozás;

20.

"leányvállalkozás" : a 2013/34/EU irányelv 2. cikkének 10. pontjában meghatározott leányvállalkozás;

21.

"csoport" : a 2013/34/EU irányelv 2. cikkének 11. pontjában meghatározott csoport;

22.

"központi szerződő fél" : a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott központi szerződő fél;

23.

"ESR megfelelési időszak" : a 2021. január 1-jétől2030. december 31-ig terjedő időszak, amely alatt a tagállamoknak az (EU) 2018/842 rendeletnek megfelelően korlátozniuk kell üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat;

24.

"éves kibocsátásjogosultsági egység" : az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján megállapított tagállami éves kibocsátási jogosultság egy tonna szén-dioxid-egyenértéket megtestesítő része.

2. FEJEZET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer

4. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

5. cikk

Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv

6. cikk

Kommunikációs kapcsolatok a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az EUTL között

7. cikk

Nemzeti tisztviselők

3. FEJEZET

Számlák

1. szakasz

Általános rendelkezések az összes számlára vonatkozóan

8. cikk

Számlák

9. cikk

A számlák státusza

10. cikk

A számlák kezelése

11. cikk

Értesítések a központi tisztviselő részéről

A központi tisztviselő a 75. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban meghatározott automatikus mechanizmus révén értesíti a számlaképviselőket és a nemzeti tisztviselőt a számlához kapcsolódó folyamatok végrehajtására irányuló javaslatról és azok teljesítéséről vagy megszakításáról, valamint a számla státuszának mindennemű megváltozásáról. Az értesítéseket a számlakezelő szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megküldeni.

2. szakasz

Számlák megnyitása és aktualizálása

12. cikk

A központi tisztviselő által kezelt számlák megnyitása

13. cikk

Árverésibiztosíték-kézbesítő számla megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

A 98/26/EK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett árverésibiztosíték-kézbesítő számla releváns számlának minősül, és úgy kell tekinteni, hogy az az e rendelet 10. cikkének (5) bekezdésében említett tagállamban található, és arra nézve az adott tagállam jogszabályai irányadók.

14. cikk

Üzemeltetői számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

15. cikk

Légijármű-üzemeltetői számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

16. cikk

Kereskedési számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

17. cikk

Nemzeti folyószámlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

A tagállam illetékes hatósága utasítja a nemzeti tisztviselőt arra, hogy a III. mellékletben előírt adatok átvételétől számított húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben nyisson nemzeti folyószámlát a tagállam számára.

18. cikk

A hitelesítők nyilvántartásba vétele az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

19. cikk

A számlanyitás vagy a hitelesítő nyilvántartásba vételének megtagadása

Megalapozott kétségek esetén a nemzeti tisztviselő az első albekezdésben említett ellenőrzéshez segítséget kérhet egy másik nemzeti tisztviselőtől. Az ilyen kéréssel megkeresett tisztviselő a kérést visszautasíthatja. A számlatulajdonos-jelölt vagy hitelesítőjelölt kifejezetten kérheti, hogy a nemzeti tisztviselő kérjen ilyen segítséget. A nemzeti tisztviselő a segítségkérésről tájékoztatja a számlatulajdonos-jelöltet vagy hitelesítőjelöltet.

A nemzeti tisztviselő megtagadhatja a számlanyitást, illetve a hitelesítő nyilvántartásba vételét:

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha egy bűnüldöző hatóság információt szolgáltat a nemzeti tisztviselő számára, vagy más módon információ áll a nemzeti tisztviselő rendelkezésére arról, hogy a számlatulajdonos-jelölttel - vagy jogi személy esetén a számlatulajdonos-jelölt bármely igazgatójával - szemben kibocsátási egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmusfinanszírozással vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat folyik, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy az elmúlt öt évben az adott személyt ilyen bűncselekmény elkövetéséért elítélték;

c) ha a nemzeti tisztviselő alapos okkal feltételezi, hogy a számlát kibocsátási egységekkel kapcsolatos csalás, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára felhasználhatják;

d) a nemzeti jogban meghatározott okból.

20. cikk

Meghatalmazott képviselők

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák meghatalmazott képviselői hozzáférhessenek a megfelelő számlákhoz, és rendelkezzenek az alábbi jogok egyikével, hogy a számlatulajdonos nevében:

a) folyamatokat kezdeményezzenek, vagy

b) szükség esetén folyamatokat hagyjanak jóvá, vagy

c) folyamatokat kezdeményezzenek, és egy másik meghatalmazott képviselő által kezdeményezett folyamatokat hagyjanak jóvá.

Megnyitáskor minden számlának legalább két meghatalmazott képviselővel kell rendelkeznie, akik jogosultak az alábbi kombinációik valamelyikére:

a) egy meghatalmazott képviselőnek joga van folyamatokat kezdeményezni, egy másiknak pedig folyamatokat jóváhagyni;

b) egy meghatalmazott képviselőnek joga van folyamatokat kezdeményezni, és egy másik meghatalmazott képviselő által kezdeményezett folyamatokat jóváhagyni, egy másiknak pedig folyamatokat jóváhagyni;

c) egy meghatalmazott képviselőnek joga van folyamatokat kezdeményezni, egy másiknak pedig folyamatokat kezdeményezni, és egy másik meghatalmazott képviselő által kezdeményezett folyamatokat jóváhagyni;

d) két meghatalmazott képviselőnek joga van folyamatokat kezdeményezni, és egy másik meghatalmazott képviselő által kezdeményezett folyamatokat jóváhagyni.

21. cikk

A meghatalmazott képviselők kijelölése és jóváhagyása

Ha a meghatalmazott képviselőjelöltet már kijelölték egy számlához, és ha azt a számlatulajdonos kéri, a nemzeti tisztviselő a (4) bekezdésben említett ellenőrzés céljából felhasználhatja a korábbi kijelöléshez benyújtott dokumentációt.

Megalapozott kétségek esetén a nemzeti tisztviselő az első albekezdésben említett ellenőrzéshez segítséget kérhet egy másik nemzeti tisztviselőtől. Az ilyen kéréssel megkeresett tisztviselő a kérést visszautasíthatja. A számlatulajdonos-jelölt vagy hitelesítőjelölt kifejezetten kérheti, hogy a nemzeti tisztviselő kérjen ilyen segítséget. A nemzeti tisztviselő a segítségkérésről tájékoztatja a számlatulajdonos-jelöltet vagy hitelesítőjelöltet.

A nemzeti tisztviselő megtagadhatja a meghatalmazott képviselő jóváhagyását:

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha egy bűnüldöző hatóság információt szolgáltat a nemzeti tisztviselő számára, vagy más módon információ áll a nemzeti tisztviselő rendelkezésére arról, hogy a képviselőjelölttel szemben kibocsátási egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmusfinanszírozással vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat folyik, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy az elmúlt öt évben az adott személyt ilyen bűncselekmény elkövetéséért elítélték;

c) a nemzeti jogban meghatározott okból.

22. cikk

A számlaadatok és a meghatalmazott képviselőkre vonatkozó információk aktualizálása

23. cikk

Megbízhatónak tartott számlák jegyzéke

3. szakasz

Számlák lezárása

24. cikk

Számlák lezárása

A 29. cikkre is figyelemmel a 25. és a 26. cikk hatálya alá nem tartozó számlát a tisztviselő a számlatulajdonos erre irányuló kérelmének átvételét követően tíz munkanapon belül lezárja.

25. cikk

Üzemeltetői számlák lezárása

A nemzeti tisztviselő a következő feltételek teljesülése esetén zárhat le egy adott üzemeltetői számlát:

a) a létesítmény beszüntette működését vagy az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyt visszavonták;

b) az utolsó kibocsátás évét nyilvántartásba vették az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben;

c) a hitelesített kibocsátásokat minden olyan évben nyilvántartásba vették, amikor az üzemeltető szerepelt az EU ETS-ben;

d) az érintett létesítmény üzemeltetője a hitelesített kibocsátásaival megegyező vagy annál nagyobb mennyiségű kibocsátási egységet adott le;

e) nincs folyamatban indokolatlanul nagy kibocsátásiegység-mennyiség visszaadása a 48. cikk (4) bekezdés alapján.

26. cikk

Légijármű-üzemeltetői számlák lezárása

A nemzeti tisztviselő a következő feltételek teljesülése esetén zárhat le egy adott légijármű-üzemeltetői számlát:

a) az (1) bekezdés szerinti értesítés megtörtént;

b) az utolsó kibocsátás évét nyilvántartásba vették az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben;

c) a hitelesített kibocsátásokat minden olyan évben nyilvántartásba vették, amikor a légijármű-üzemeltető szerepelt az EU ETS-ben;

d) a légijármű-üzemeltető a hitelesített kibocsátásadatokkal megegyező vagy annál nagyobb mennyiségű kibocsátási egységet adott le;

e) nincs folyamatban indokolatlanul nagy kibocsátásiegység-mennyiség visszaadása az 50. cikk (6) bekezdés alapján.

27. cikk

A hitelesítők törlése

Hitelesítőnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékből való törlésére a nemzeti tisztviselőt az illetékes hatóság is utasíthatja a következő esetek bármelyikének fennállása esetén:

a) a hitelesítő akkreditációja lejárt vagy visszavonásra került;

b) a hitelesítő beszüntette működését.

27a. cikk

Az ESR megfelelési számlák lezárása

A központi tisztviselő az ESR megfelelési számlát legkorábban egy hónappal azt követően zárja le, hogy megtörtént a számla megfelelőségi állapotjelzőjének az 59f. cikk szerinti meghatározása; a központi tisztviselő a számlatulajdonost előzetesen értesíti a lezárásról.

Az ESR megfelelési számla lezárásakor a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az ESR megfelelési számlán megmaradó ÉKJE-ket átvezesse az ESR elvetési számlára.

28. cikk

Számlák lezárása és meghatalmazott képviselők törlése a tisztviselő kezdeményezésére

Üzemeltetői számla vagy légijármű-üzemeltetői számla esetében az illetékes hatóság vagy az illetékes bűnüldöző hatóság utasíthatja a nemzeti tisztviselőt a felfüggesztéssel érintett számla státuszának zároltra állítására; az így beállított számlastátuszt mindaddig fenn kell tartani, ameddig az illetékes hatóság a felfüggesztést megalapozó helyzet megszűnését meg nem állapítja.

29. cikk

Pozitív egyenleg a lezárandó számlán

Ha azon a számlán, amelyet a tisztviselőnek a 24., a 25., a 26. vagy a 28. cikk alapján le kell zárnia, a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, a tisztviselő felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlabirtokos negyven munkanapon belül nem válaszol a tisztviselő felszólítására, a tisztviselő a kibocsátási egységeket a saját nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlájára átvezetheti, vagy a számla státuszát "lezárás folyamatban" státuszra állíthatja.

4. szakasz

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

30. cikk

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

A tisztviselő felfüggesztheti a meghatalmazott képviselő hozzáférését a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő bármely olyan számlához, hitelesítőhöz vagy folyamathoz, amelyhez az adott meghatalmazott képviselőnek egyébként volna hozzáférése, ha alapos okkal feltételezi, hogy az adott meghatalmazott képviselő:

a) olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz kísérelte meg a hozzáférést, amelyekre jogosultsága nem terjed ki;

b) valamely számlához vagy folyamathoz helytelen felhasználónévvel és jelszóval kísérelt meg több alkalommal hozzáférni; vagy

c) megkísérelte aláásni az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék, az EUTL vagy az azokban kezelt vagy tárolt adatok biztonságát, hozzáférhetőségét, sértetlenségét vagy bizalmas voltát.

A tisztviselő a meghatalmazott képviselő adott számlához való valamennyi hozzáférését felfüggesztheti a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén:

a) a számlatulajdonos meghalt vagy jogi személyként megszűnt létezni;

b) a számlatulajdonos elmulasztotta a díjfizetést;

c) a számlatulajdonos megsértette a számlára vonatkozó feltételeket;

d) a számlatulajdonos nem adta beleegyezését ahhoz, hogy a nemzeti tisztviselő vagy a központi tisztviselő megváltoztassa a feltételeket;

e) a számlatulajdonos nem jelentette be a számlaadatok megváltozását, nem nyújtotta be a számlaadatok változását igazoló információkat, vagy nem szolgált bizonyítékkal a számlaadatokkal kapcsolatos új követelményekkel kapcsolatban;

f) a számlatulajdonos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy legalább egy meghatalmazott képviselőnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie a nemzeti tisztviselő tagállamában;

g) a számlatulajdonos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy a számlatulajdonosnak állandó lakóhellyel kell rendelkeznie vagy bejegyezve kell lennie a számlakezelő tagállamában.

A tisztviselő a meghatalmazott képviselők adott számlához vagy hitelesítőhöz való minden hozzáférését felfüggesztheti a következő esetek valamelyikében:

a) legfeljebb négy hétre akkor, ha alapos okkal feltételezi, hogy a számlát csalás, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, korrupció vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára használták fel vagy fogják felhasználni. Ebben az esetben ennek megfelelően a 67. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni. A pénzügyi hírszerző egység utasítására az időszak meghosszabbítható;

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, illetve azokkal összhangban.

II. CÍM

AZ UNIÓS KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKRE ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS KIBOCSÁTÁSKERESKEDELMI RENDSZERRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Hitelesített kibocsátások és megfelelés

31. cikk

Létesítmény és légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásadatai

32. cikk

Számlák zárolása a hitelesített kibocsátásadatok benyújtásának elmulasztása miatt

33. cikk

A megfelelőségi állapotjelző értékének kiszámítása

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számla 25. és 26. cikk szerinti lezárása előtt kiszámítsa a megfelelőségi állapotjelző értékét.

2. FEJEZET

Ügyletek

1. szakasz

Általános rendelkezések

34. cikk

Minden számláról csak az e rendeletben az adott számlatípusra kifejezetten meghatározott ügyletek kezdeményezhetők.

35. cikk

Átvezetések végrehajtása

A megbízhatónak tartott számlák jegyzékén szereplő számlákra irányuló, végrehajtásra bármely más időpontban javasolt átvezetést ugyanazon a munkanapon, közép-európai idő szerint 10:00 órakor kell végrehajtani, ha azt közép-európai idő szerint 10:00 óra előtt javasolták végrehajtásra, vagy pedig a következő munkanapon, közép-európai idő szerint 10:00 órakor kell végrehajtani, ha azt közép-európai idő szerint 16:00 óra után javasolták végrehajtásra.

36. cikk

A kibocsátási egységek jellege, az ügyletek véglegessége

A 58. cikkre és a 73. cikkben előírt adategyeztetési folyamatra is figyelemmel az ügylet a 74. cikk szerinti véglegesítésével véglegessé és visszavonhatatlanná válik. Mindazon nemzeti jogi rendelkezések és jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, amelyek új ügyletnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő végrehajtását írják elő vagy arra köteleznek, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az e rendelet alapján véglegesnek és visszavonhatatlannak minősülő ügyletek akkor sem vonhatók vissza, ha a szerződések és az ügyletek érvényességére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, szabályok vagy szokványok azt egyébként úgy kívánnák.

Sem a számlatulajdonos, sem harmadik fél nem akadályozható meg az őt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben véglegessé vált ügyletekkel összefüggésben jogszabály alapján - például csalás vagy technikai hiba esetén - az alapul szolgáló ügyletből fakadóan megillető jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében (és különösen a visszakövetelési, kártalanítási vagy kártérítési jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében) mindaddig, amíg ez az ügyletnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszafordítását, visszavonását vagy érvénytelenítését nem eredményezi.

2. szakasz

Kibocsátási egységek létrehozása

37. cikk

Kibocsátási egységek létrehozása

A kibocsátási egységeket nem kell országkóddal azonosítani, ha:

a) azokat azon évekre hozták létre, amelyeket követő év április 30-ig az uniós jog érvényessége még nem szűnik meg a szóban forgó tagállamban, vagy ha kellőképpen biztosított, hogy a kibocsátási egységek leadására jogilag érvényesíthető módon sor kerül még azelőtt, hogy a Szerződések érvényessége a szóban forgó tagállamban megszűnne;

b) amennyiben a kibocsátási egységeket olyan évek tekintetében hozták létre, amikor a 2003/87/EK irányelvnek való megfelelés biztosítását az ezen évek alatti kibocsátások tekintetében olyan megállapodás írja elő, amely meghatározza az Unióból való kilépési szándékát bejelentő valamely tagállam kilépésére vonatkozó intézkedéseket, és a kilépésről rendelkező megállapodás mindkét felének megerősítő okiratát letétbe helyezték.

3. szakasz

Számlák közötti átvezetések árverés és kiosztás előtt

38. cikk

Árverésre szánt általános célú kibocsátási egységek átvezetése

39. cikk

Ingyenes kiosztásra szánt általános célú kibocsátási egységek átvezetése

A központi tisztviselő az európai uniós alapszámláról kellő időben az egyes tagállamok nemzeti kiosztási táblái szerint ingyenes kiosztásra szánt kibocsátási egységek összmennyiségével megegyező mennyiségű általános célú kibocsátási egységet vezet át az európai uniós kiosztási számlára.

40. cikk

Árverésre szánt légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése

41. cikk

Ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése

42. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése a külön tartalékalap javára

43. cikk

Általános célú kibocsátási egységek átvezetése az európai uniós alapszámlára

A központi tisztviselő minden kereskedési időszak végén az európai uniós kiosztási számlán megmaradó összes kibocsátási egységet átvezeti az európai uniós alapszámlára.

44. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése az európai uniós légi közlekedési alapszámlára

A központi tisztviselő minden kereskedési időszak végén az európai uniós külön tartalékalap-számlán megmaradó összes kibocsátási egységet átvezeti az európai uniós légi közlekedési alapszámlára.

45. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek elvetése

A központi tisztviselő minden kereskedési időszak végén biztosítja, hogy az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlán megmaradó összes kibocsátási egység átvezetésre kerüljön az uniós elvetési számlára.

4. szakasz

Kiosztás helyhez kötött létesítmények számára

46. cikk

A nemzeti kiosztási táblák rögzítése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

47. cikk

A nemzeti kiosztási tábla módosítása

Ha a Bizottság az első albekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően úgy ítéli meg, hogy a nemzeti kiosztási tábla módosítása összhangban van a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkével, utasítja a központi tisztviselőt, hogy végezze el a megfelelő módosításokat az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben. Máskülönben a Bizottság észszerű határidőn belül elutasítja a módosítást, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot.

48. cikk

Általános célú kibocsátási egységek ingyenes kiosztása

5. szakasz

Kiosztás légijármű-üzemeltetők számára

49. cikk

A nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla módosítása

50. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek ingyenes kiosztása

51. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek visszaadása

Ha a nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla a 2003/87/EK irányelv 25a. cikke alapján módosul azt követően, hogy e rendelet 50. cikke szerint egy adott évre vonatkozóan kibocsátási egységeket vezettek át a légijármű-üzemeltetői számlákra, a központi tisztviselő végrehajtja a 2003/87/EK irányelv 25a. cikke alapján elfogadott intézkedések által megkövetelt átvezetéseket.

6. szakasz

Árverések

52. cikk

Az aukciós táblák rögzítése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék-ben

Az említett elszámolórendszer vagy klíringrendszer a 2012. évtől kezdődően minden naptári évre vonatkozóan két aukciós táblát bocsát rendelkezésre, melyek közül az egyik az általános célú kibocsátási egységekkel, a másik a légi közlekedési kibocsátási egységekkel kapcsolatos árverezési tevékenységhez tartozik, és biztosítja, hogy az aukciós táblák tartalmazzák a XIII. mellékletben megállapított információkat.

Az 53. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az ilyen aukciós táblák vagy felülvizsgált aukciós táblák Bizottság részére történő benyújtásának időpontja képezi az átutalási megbízásnak a 98/26/EK irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott rendszerbe történő bevitelének az ugyanazon irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerinti időpontját.

53. cikk

Az aukciós tábla módosítása

54. cikk

Kibocsátási egységek értékesítése árverés útján

7. szakasz

Kereskedés

55. cikk

Kibocsátási egységek átvezetése

8. szakasz

Kibocsátási egységek leadása

56. cikk

Kibocsátási egységek leadása

Ha az üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető a kibocsátási egységeiből egy bizonyos mennyiséget le kíván adni, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknél kezdeményezi:

a) az adott mennyiségű kibocsátási egység átvezetését a megfelelő üzemeltetői számláról vagy légijármű-üzemeltetői számláról az uniós elvetési számlára;

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint az üzemeltető létesítményének vagy a légijármű-üzemeltetőnek az aktuális időszakra vonatkozó kibocsátásadatai terhére leadott kibocsátási egységek - számának és típusának rögzítését.

9. szakasz

Kibocsátási egységek elvetése

57. cikk

Kibocsátási egységek elvetése

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék teljesítse a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján a számlatulajdonos által a számláján tartott kibocsátási egységek elvetésére vonatkozóan kezdeményezett kérést, és ennek érdekében:

a) meghatározott számú kibocsátási egységet az adott számláról az uniós elvetési számlára átvezessen;

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint elvetett kibocsátási egységek - számát az aktuális év vonatkozásában rögzítse.

10. szakasz

Ügyletek visszavonása

58. cikk

Tévedésből kezdeményezett és már véglegesített folyamatok visszavonása

A számlatulajdonos a következő ügyletek visszavonására tehet javaslatot:

a) kibocsátási egységek leadása;

b) kibocsátási egységek elvetése.

A nemzeti tisztviselő a következő ügyletek visszavonására tehet javaslatot:

a) általános célú kibocsátási egységek kiosztása;

b) légi közlekedési kibocsátási egységek kiosztása.

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék elfogadja az (1) bekezdés alapján visszavonásra tett javaslatot, zárolja a visszavonás keretében átvezetendő egységeket, és továbbítsa a javaslatot a központi tisztviselőnek, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a kibocsátási egységek leadására vagy elvetésére irányuló visszavonandó ügylet teljesítése legfeljebb 30 munkanappal azt megelőzően történt, hogy a számlakezelő a (3) bekezdés szerinti javaslatát megtette;

b) a leadási ügylet visszavonása nem vonja maga után, hogy annak következtében valamely üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető nem megfelelővé válna.

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék elfogadja a (4) bekezdés alapján visszavonásra tett javaslatot, zárolja a visszavonás keretében átvezetendő egységeket, és továbbítsa a javaslatot a központi tisztviselőnek az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) a visszavonandó ügylet célszámláján a visszavonással érintett típusú egységből a visszavonással érintett mennyiség még rendelkezésre áll;

b) a visszavonás olyan általános célú kibocsátási egységekre vonatkozik, amelyeket a létesítmény engedélyének lejárta után vagy azt követően osztottak ki, hogy a létesítmény teljes mértékben vagy részlegesen beszüntette tevékenységét.

3. FEJEZET

Összekapcsolás más kibocsátáskereskedelmi rendszerekkel

59. cikk

Az összekapcsolási megállapodások végrehajtása

A központi tisztviselő a 2003/87/EK irányelv 25. és 25a. cikke alapján kötött megállapodások végrehajtása céljából megfelelő időközönként számlákat és folyamatokat hozhat létre, valamint ügyleteket és egyéb műveleteket végezhet.

IIA. CÍM

AZ (EU) 2018/842 ÉS AZ (EU) 2018/841 RENDELET SZERINTI ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Az (EU) 2018/842 rendelet szerinti ügyletek

59a. cikk

ÉKJE-k létrehozása

A megfelelési időszak kezdetén a központi tisztviselő létrehozza a következőket:

a) az európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlán az összes tagállam számára az éves kibocsátási jogosultságok összegével egyenlő számú ÉKJE-t a megfelelési időszak összes évére vonatkozóan, az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint elfogadott határozatokban foglaltak szerint;

b) a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámlán az összes jogosult tagállam számára az éves kibocsátási jogosultságok összegével egyenlő számú ÉKJE-t a megfelelési időszak összes évére vonatkozóan az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elfogadott határozatokban foglaltak szerint, a tagállamok által az említett rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint bejelentett százalékos arányok alapján.

59b. cikk

Éves kibocsátásjogosultsági egységek

Az ÉKJE-k érvényesek a tagállamok által az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikke szerinti, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozására vonatkozó követelményeknek való megfelelés és az (EU) 2018/841 rendelet 4. cikke szerinti kötelezettségvállalásaik teljesítése céljára. Csak az (EU) 2018/842 rendelet 5. cikkének (1)-(5) bekezdésében, 6. cikkében, 9. cikkének (2) bekezdésében és 11. cikkében, valamint az (EU) 2018/841 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint vezethetők át

59c. cikk

Az ÉKJE-k átvezetése az ESR megfelelési számlákra

59d. cikk

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó releváns adatok rögzítése

59e. cikk

Az ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása

59f. cikk

A megfelelőségi állapotjelző értékének megállapítása

A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék megjelenítse minden egyes ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelzőjének értékét.

59 g. cikk

Az (EU) 2018/842 rendelet 9. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának alkalmazása

59h. cikk

Az (EU) 2018/842 rendelet 6. cikkében meghatározott rugalmassági mechanizmus alkalmazása

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámláról átvezesse a megfelelési időszak megjelölt évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után kéri;

b) a kérelmet benyújtó tagállam nem szerepel az (EU) 2018/842 rendelet II. mellékletében;

c) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet II. mellékletében szereplő, az adott tagállam számára rendelkezésre álló, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elfogadott határozatban meghatározott összmennyiséget, figyelembe véve az összegnek az említett rendelet 6. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti lefelé történő módosítását;

d) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évre vonatkozó többletkibocsátás mennyiségét, az adott tagállam ESR megfelelési számlájáról az 59x. cikk (3) bekezdése vagy az 59za. cikk (2) bekezdése szerint egy adott évre a szóban forgó tagállam LULUCF megfelelési számlájára átvezetett ÉKJE-k mennyiségének figyelembevételével kiszámítva.

59i. cikk

ÉKJE-k előzetes felhasználása

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak következő évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után kéri;

b) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott, következő évi éves kibocsátási jogosultság 10 %-át a 2021-2025. évekre vonatkozóan, valamint az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott, következő évi éves kibocsátási jogosultság 5 %-át a 2026-2029. évekre vonatkozóan.

59j. cikk

Az ÉKJE-k átvitele

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak bármely soron következő évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a tagállam az átvezetést az adott évhez tartozó ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása előtt kéri;

b) a 2021. év tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59e. cikk alapján kiszámított pozitív számlaegyenleget;

c) a 2022-től 2029-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az e rendelet 59e. cikke alapján kiszámított pozitív számlaegyenleget vagy az adott tagállam által a szóban forgó évig felhalmozott, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke szerint meghatározott kumulatív éves kibocsátási jogosultság 30 %-át;

d) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé.

59k. cikk

Földhasználati kompenzációs egységek (FKE-k) felhasználása

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék földhasználati kompenzációs egységeket (FKE-ket) vezessen át az adott tagállam LULUCF megfelelési számlájáról az adott tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59x. cikk szerinti, az ESR megfelelési számlára történő átvezetésre jogosult FKE-k rendelkezésre álló mennyiségét vagy a fennmaradó mennyiséget;

b) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az (EU) 2018/842 rendelet III. melléklete szerinti rendelkezésre álló mennyiséget vagy a fennmaradó mennyiséget;

c) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évben az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján elfogadott határozatokban megállapított, az adott évre vonatkozó kibocsátási jogosultságok mennyiségének, valamint az előző évekből az aktuális vagy bármely következő évre e rendelet 59j. cikke szerint átvitt összes ÉKJE mennyiségének a különbségét;

d) az említett tagállam nem nyújtotta be az 525/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti jelentését azon szándékáról, hogy igénybe kívánja venni az (EU) 2018/842 rendelet 7. cikkében meghatározott rugalmassági mechanizmust;

e) a tagállam nem felelt meg az (EU) 2018/841 rendeletnek;

f) az átvezetés kezdeményezésére az adott tagállam LULUCF megfelelési számlája egyenlegének az 59u. cikk szerinti kiszámítása előtt, illetve az adott megfelelési időszakra vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értékének az 59za. cikk szerinti meghatározása után kerül sor;

g) az átvezetés kezdeményezése az adott tagállam adott évhez tartozó ESR megfelelési számlája egyenlegének kiszámítása előtt vagy megfelelőségi állapotjelzője értékének megállapítása után történik.

59 l. cikk

A tagállam éves kibocsátási jogosultságát érintő előzetes átvezetések

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t egy adott évhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse egy másik tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a 2021-2025-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja a kezdeményező tagállamhoz tartozó adott évi, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultság 5 %-át vagy az abból még rendelkezésre álló mennyiséget;

b) a 2026-2030-ig tartó időszak tekintetében az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja a kezdeményező tagállamhoz tartozó adott évi, az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultság 10 %-át vagy az abból még rendelkezésre álló mennyiséget;

c) a tagállam olyan ESR megfelelési számlára kérte az átvezetést, amely az adott év előtti évek valamelyikéhez tartozik;

d) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé.

59 m. cikk

Az ESR megfelelési számla egyenlegének megállapítása után kezdeményezett átvezetések

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t egy adott évhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse egy másik tagállam ESR megfelelési számlájára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a tagállam az átvezetést a számlaegyenleg 59e. cikk szerinti megállapítása előtt kéri;

b) az átvezettetni kívánt mennyiség nagyobb az 59e. cikk alapján megállapított pozitív számlaegyenlegnél vagy a fennmaradó mennyiségnél;

c) az átvezetést kezdeményező ESR megfelelési számla státusza az átvezetést nem teszi lehetővé.

59n. cikk

Biztonsági tartalék

A 2030. évre vonatkozó releváns üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok e rendelet 59d. cikke szerinti rögzítése után a központi tisztviselő az uniós ESR biztonságitartalék-számlán olyan mennyiségű további ÉKJE-t hoz létre, amely egyenlő az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat szerinti módszerrel az összes tagállamra vonatkozóan megállapított, 2005. évi felülvizsgált kibocsátási összeg 70 %-a, valamint az összes tagállam 2030. évre vonatkozó felülvizsgált irányadó kibocsátási adatainak különbségével. Ez a mennyiség 0 és 105 millió közötti számú ÉKJE-t tesz ki.

59o. cikk

A biztonsági tartalék elosztásának első fordulója

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t az uniós ESR biztonságitartalék-számláról átvezesse a 2026-2030-as időszak bármely évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Az átvezetés nem hajtható végre az alábbi esetekben:

a) a kérelem a 2026-2030. évektől eltérő évre vonatkozó ESR megfelelési számlára irányul;

b) a tagállam az átvezetést a 2030. évi számlaegyenleg megállapítása előtt kéri;

c) a tagállam a kérelmét a 2026. évre vonatkozó ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelző értékének a kiszámítása előtt kevesebb mint 6 héttel nyújtja be;

d) a kérelmet olyan tagállam nyújtja be, amely nem szerepel az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján kihirdetett határozatban;

e) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott tagállam tekintetében a 2013 és 2020 közötti időszakban az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése szerint kihirdetett határozatban meghatározott általános túlteljesítés 20 %-át, vagy az e cikk (3) bekezdése szerint csökkentett összeget, vagy a rendelkezésre álló fennmaradó mennyiséget;

f) az 59 l. és az 59 m. cikk alapján más tagállamnak értékesített ÉKJE-k mennyisége meghaladja a más tagállamoktól az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett ÉKJE-k mennyiségét;

g) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az adott évre vonatkozó többletkibocsátás mennyiségét, figyelembe véve a következőket: i) az adott évhez kapcsolódó ÉKJE-k mennyisége az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke alapján elfogadott határozatokban foglaltaknak megfelelően; ii) az ESR megfelelési számlán az adott évben az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett vagy értékesített ÉKJE-k mennyisége; iii) az 59j. cikk alapján a korábbi évekből az aktuális vagy a következő évekre átvitt ÉKJE-k teljes mennyisége; iv) az adott évre az 59i. cikk szerinti előzetes felhasználás céljából rendelkezésre álló ÉKJE-k teljes mennyisége; v) az 59x. cikk alapján az ESR megfelelési számlákra átvezethető FKE-k mennyisége vagy a rendelkezésre álló fennmaradó összeg az 59 m. cikk alapján.

59p. cikk

A biztonsági tartalék elosztásának második fordulója

Amennyiben az 59o. cikk (2) bekezdésében említett összeg alacsonyabb, mint az EU ESR biztonságitartalék-számláján lévő ÉKJE-k teljes mennyisége, a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a tagállamok további igényléseit engedélyezze, feltéve, hogy:

a) a tagállam igénylésére legkorábban a 2026. évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelző érték kiszámításának időpontja előtt hat héttel, de legkésőbb az említett időpont előtt 3 héttel sor kerül;

b) az igénylést olyan tagállam nyújtja be, amely szerepel az (EU) 2018/842 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján kihirdetett határozatban;

c) az 59 l. cikk és az 59 m. cikk alapján más tagállamnak értékesített ÉKJE-k mennyisége nem haladja meg a más tagállamoktól az 59 l. és az 59 m. cikk alapján megszerzett ÉKJE-k mennyiségét;

d) az átvezetett mennyiség nem haladja meg az adott évi többletkibocsátás mennyiségét, figyelembe véve az 59o. cikk (1) bekezdésének g) pontjában felsorolt összes mennyiséget, valamint az 59o. cikk alapján kapott ÉKJE-k mennyiségét.

59q. cikk

Kiigazítások

59r. cikk

Korábban átvitt ÉKJE-k átvezetése

A központi tisztviselő biztosítja, hogy bármely tagállam kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a megjelölt mennyiségű ÉKJE-t a megfelelési időszak következő évéhez tartozó, a tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számláról átvezesse a megfelelési időszak adott évéhez tartozó, az adott tagállam tulajdonában lévő ESR megfelelési számlára. Nem hajtható azonban végre ilyen átvezetés, ha:

a) az átvezettetni kívánt mennyiség meghaladja az 59j. cikknek megfelelően azon ESR megfelelési számlára átvitt ÉKJE-k mennyiségét, amelyből azt át kívánják vezetni;

b) a tagállam a kérelmét az egyenleg kiszámítása előtt, vagy azelőtt nyújtja be, hogy azon ESR megfelelési számla megfelelőségi állapotjelző értékének megállapítása megtörtént volna, amelyre azt át kívánják vezetni;

59s. cikk

Átvezetések végrehajtása és visszavonása

III. CÍM

KÖZÖS TECHNIKAI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

AZ UNIÓS KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

1. szakasz

Rendelkezésre állás

60. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL rendelkezésre állása és megbízhatósága

A központi tisztviselő minden észszerű lépést megtesz annak biztosítására, hogy:

a) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számlaképviselők és a nemzeti tisztviselők általi hozzáférés céljából napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre álljon;

b) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL közötti, a 6. cikkben előírt kommunikációs kapcsolatok napi 24 órában, a hét minden napján fennálljanak;

c) az elsődleges hardver- és szoftverelemek üzemzavara esetére tartalék hardver- és szoftverelemek álljanak rendelkezésre;

d) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék gyorsan válaszoljon a számlaképviselők kérelmeire.

61. cikk

Ügyfélszolgálat

2. szakasz

Biztonság és hitelesítés

62. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék hitelesítése

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket a 75. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírások figyelembevételével hitelesítik.

63. cikk

Hozzáférés az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlákhoz

64. cikk

Hitelesítés és engedélyezés az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

65. cikk

A hozzáférés teljeskörű felfüggesztése a biztonság megsértése nyomán és biztonsági kockázat fennállása esetén

A központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja valamennyi nemzeti tisztviselőt a felfüggesztésről, annak okairól és várható időtartamáról.

66. cikk

A kibocsátási egységekhez való hozzáférés felfüggesztése csalárd ügylet gyanúja esetén

A nemzeti tisztviselő vagy az illetékes hatóság vagy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság utasítása alapján eljáró nemzeti tisztviselő felfüggesztheti az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék általa kezelt részében található kibocsátási egységekhez való hozzáférést az alábbi esetek valamelyikében:

a) legfeljebb négy hétre akkor, ha megítélése szerint fennáll annak a gyanúja, hogy a kibocsátási egységek csalást, pénzmosást, terrorizmusfinanszírozást, korrupciót vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt;

b) ha a felfüggesztés jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban történik.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 67. cikk rendelkezéseit ennek megfelelően kell alkalmazni. A pénzügyi hírszerző egység utasítására az időszak meghosszabbítható.

67. cikk

Együttműködés a megfelelő illetékes hatóságokkal; a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a bűnözői tevékenység jelentése

A nemzeti tisztviselő, valamint annak igazgatói és alkalmazottai maradéktalanul együttműködnek az (EU) 2015/849 irányelv 32. cikke szerinti pénzügyi hírszerző egységgel, és ennek keretében mindennemű késedelem nélkül:

a) saját kezdeményezésből tájékoztatják a pénzügyi hírszerző egységet, ha tudomásuk van arról, gyanítják vagy alapos okkal feltételezik azt, hogy valaki pénzmosást, terrorizmusfinanszírozást vagy bűncselekményt követ el, követett el vagy kísérelt meg elkövetni;

b) kérésre - az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben előírt eljárásoknak megfelelően - minden szükséges tájékoztatást megadnak a pénzügyi hírszerző egységnek.

68. cikk

Folyamatok felfüggesztése

69. cikk

Az összekapcsolási megállapodások felfüggesztése

A 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodás felfüggesztése vagy megszüntetése esetén a központi tisztviselő a megállapodással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket.

3. szakasz

Folyamatok automatikus ellenőrzése, rögzítése és végrehajtása

70. cikk

Folyamatok automatikus ellenőrzése

71. cikk

A hiányosságok kimutatása

A 6. cikk (2) bekezdésében említett közvetlen kommunikációs kapcsolaton keresztül végrehajtott folyamatok esetében a központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék megszakítson minden olyan folyamatot, amellyel kapcsolatban a 72. cikk (2) bekezdésében említett automatikus ellenőrzések során hiányosságot tár fel, és erről értesítse a megszakított kapcsolattal érintett számlák számlakezelőit. A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a folyamat megszakításáról automatikus ellenőrzési válaszkód visszaküldésével haladéktalanul értesítse az érintett számlatulajdonosokat.

72. cikk

Hiányosságok kimutatása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

73. cikk

Adategyeztetés - következetlenségek kimutatása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

74. cikk

A folyamatok véglegesítése

4. szakasz

Előírások és a változások kezelése

75. cikk

Adatcsere- és műszaki előírások

76. cikk

A szoftver verzióinak és kiadásainak kezelése

Ha az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szoftverének új verzióját vagy kiadását kell üzembe helyezni, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a 75. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban előírt tesztelési eljárások befejeződjenek.

2. FEJEZET

Nyilvántartások, jelentések, titoktartás, díjak

77. cikk

Az információk és a személyes adatok feldolgozása

78. cikk

Nyilvántartások

79. cikk

Jelentéstétel és az információk rendelkezésre állása

80. cikk

Titoktartás

Az első albekezdés az e rendelet alapján összegyűjtött és a központi tisztviselő vagy a nemzeti tisztviselő birtokában lévő információkra is vonatkozik.

A központi tisztviselő, illetve a nemzeti tisztviselő az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és az EUTL-ben tárolt vagy e rendelet alapján összegyűjtött adatokat kiszolgáltathatja:

a) valamely tagállam rendőrségének vagy más bűnüldöző szerveinek vagy igazságügyi hatóságának és adóhatóságának és az Európai Ügyészségnek (EPPO);

b) az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalának;

c) az Európai Számvevőszéknek;

d) az Eurojustnak;

e) az (EU) 2015/849 irányelv 48. cikkében említett illetékes hatóságok;

f) a 2014/65/EU irányelv 67. cikkében említett illetékes hatóságoknak;

g) az 596/2014/EU rendelet 22. cikkében említett illetékes hatóságoknak;

h) az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 6 ) létrehozott Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak;

i) a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 7 ) létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségnek;

j) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak;

k) a tagállami nemzeti tisztviselőknek és a 2003/87/EK irányelv 18. cikke szerinti illetékes hatóságoknak;

l) a 98/26/EK irányelv 6. cikkében említett hatóságoknak;

m) az európai adatvédelmi biztosnak és az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságoknak.

A tagállami büntetőjog és adójog követelményeinek sérelme nélkül a központi tisztviselő, a nemzeti tesztviselők vagy más hatóságok, testületek, természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek e rendelet alapján bizalmas információkat kapnak, azokat kizárólag feladataik ellátása során és hatásköreik gyakorlása érdekében használhatják fel; a központi tisztviselő és a nemzeti tesztviselők esetében e rendelet hatályán belül, más hatóságok, testületek, természetes vagy jogi személyek esetében pedig arra a célra, amelyre az információkat a rendelkezésükre bocsátották, és/vagy kifejezetten a hatásköreik gyakorlásához kapcsolódó közigazgatási vagy bírósági eljárások keretében.

Az e rendelet alapján átvett, kicserélt és továbbított bizalmas információkkal kapcsolatos feltételeket e cikk állapítja meg. Mindazonáltal ez a cikk nem tiltja meg a központi tisztviselő és a nemzeti tisztviselők számára, hogy e rendelettel összhangban bizalmas információkat osszanak meg egymással vagy továbbítsanak.

Ez a cikk nem tiltja meg a központi tisztviselő és a nemzeti tisztviselők számára, hogy nemzeti jogukkal összhangban egymással megosszák vagy továbbítsák az olyan bizalmas információkat, amelyeket nem a központi tisztviselőtől vagy valamely másik tagállam nemzeti tisztviselőjétől kaptak.

A nemzeti tisztviselők tájékoztatják az érintett személyeket arról, hogy személyazonosságukat megosztották más nemzeti tisztviselőkkel, valamint ezen információk megosztásának időtartamáról.

Az érintett személyek az illetékes hatóságnál vagy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál harminc naptári napon belül kifogással élhetnek az információ megosztásával szemben. Az illetékes hatóság vagy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság - a nemzeti jog követelményeire is figyelemmel - indokolással ellátott határozatban utasítja a nemzeti tisztviselőt az információ megosztásának beszüntetésére vagy az információ megosztásának fenntartására.

Az érintett személyek kérhetik az első albekezdés alapján információkat megosztó nemzeti tisztviselőtől, hogy tájékoztassa őket a rájuk vonatkozóan megosztott személyes adatokról. A nemzeti tisztviselők a kérelem kézhezvételétől számított húsz munkanapon belül teljesítik ezeket a kérelmeket.

81. cikk

Díjak

82. cikk

Üzemszünetek

A központi tisztviselő - egyrészt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat értelmében vett rendelkezésre állásának és biztonságának biztosításához szükséges észszerű lépések megtételével, másrészt pedig annak biztosításával, hogy megfelelő megbízhatóságú rendszerek és eljárások biztosítsák az összes adat védelmét - gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működését a lehető legkisebb mértékben befolyásolják üzemszünetek.

IV. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. cikk

Végrehajtás

A tagállamok hatályba léptetik az e rendelet végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, köztük különösen azokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzeti tisztviselők teljesíthessék a 19. cikk (1) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése és a 22. cikk (4) bekezdése alapján az információk ellenőrzése vonatkozásában fennálló kötelezettségeiket.

84. cikk

A számlák folytonossága

85. cikk

Használatra vonatkozó korlátozások

86. cikk

Új számlainformációk megadása

Az e rendelet által előírt azon adatokat, amelyeket a 389/2013/EU rendelet még nem írt elő, legkésőbb a 22. cikk (4) bekezdésben említett következő felülvizsgálat alkalmával a nemzeti tisztviselők rendelkezésére kell bocsátani.

87. cikk

A 389/2013/EU rendelet módosításai

A 389/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék - a kibocsátási egységekkel végrehajtott ügyletek közlése céljából - kapcsolatot tartson fenn azokkal az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére szolgáló rendszerekkel, amelyekkel a 2003/87/EK irányelv 25. cikkével összhangban összekapcsolási megállapodása van hatályban."

2. Az 56. cikk a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: "(4) Amennyiben hatályban van egy, a 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodás, amely légi közlekedési kibocsátási egységeknek egy másik kibocsátáskereskedelmi rendszer jegyzékében szereplő légijármű-üzemeltető számára történő átvezetését írja elő, a központi tisztviselő - a másik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjével együttműködve - gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a légi közlekedési kibocsátási egységeket az uniós légi közlekedési kiosztási számláról átvezesse a másik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett megfelelő számlákra. (5) Amennyiben hatályban van egy, a 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodás, amely egy másik kibocsátáskereskedelmi rendszernek megfelelő légi közlekedési kibocsátási egységeknek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett légijármű-üzemeltetői számlákra történő átvezetését írja elő, a központi tisztviselő - a másik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjével együttműködve - gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék - a másik kibocsátáskereskedelmi rendszer kezeléséért felelős illetékes hatóság jóváhagyása esetén - a szóban forgó légi közlekedési kibocsátási egységeket a másik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett megfelelő számlákról átvezesse az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett légijármű-üzemeltetői számlákra."

3. A 67. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Amennyiben hatályban van egy, a 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodás, akkor e cikk (1), (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell az EU ETS-sel összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében kiadott egységekre."

4. A 71. cikk helyébe a következő szöveg lép: "71. cikk Az összekapcsolási megállapodások végrehajtása A központi tisztviselő a 2003/87/EK irányelv 25. és 25a. cikke alapján kötött megállapodások végrehajtása céljából megfelelő időközönként számlákat és folyamatokat hozhat létre, valamint ügyleteket és egyéb műveleteket végezhet."

5. A szöveg a következő 99a. cikkel egészül ki: "99a. cikk Az összekapcsolási megállapodások felfüggesztése A 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodás felfüggesztése vagy megszüntetése esetén a központi tisztviselő a megállapodással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket."

6. A 105. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A 2003/87/EK irányelv 25. cikke szerinti megállapodásoknak megfelelően kidolgozott szabványoknak összhangban kell lenniük az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően kidolgozott adatcsere- és műszaki előírásokkal."

7. A 108. cikk helyébe a következő szöveg lép: "108. cikk Nyilvántartások (1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék valamennyi folyamatra, naplózási adatra és számlatulajdonosra vonatkozóan a számla lezárását követően öt évig megőrizze az adatokat. (2) A személyes adatokat a számla lezárását követő öt év elteltével vagy a természetes személlyel folytatott, az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 13. pontjában meghatározott üzleti kapcsolat megszűnését követő öt év elteltével törölni kell a nyilvántartásból. (3) Személyes adatok - a központi tisztviselőre korlátozott hozzáféréssel - legfeljebb további öt évig őrizhetők meg kizárólag kibocsátási egységekkel végrehajtott tevékenységekhez vagy pénzmosáshoz, terrorizmusfinanszírozáshoz, más súlyos bűncselekményhez, piacbefolyásoláshoz (ha annak elkövetéséhez az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák eszközként felhasználhatók) vagy az EU ETS működésének biztosítását célzó uniós vagy nemzeti jogszabályi rendelkezések megsértéséhez kapcsolódó kivizsgálási, nyomozati, felelősségrevonási, adóigazgatási, adójogi hatósági, ellenőrzési vagy pénzügyi felügyeleti célú tevékenységek céljára. (4) A nemzeti tisztviselők által kezelt személyes adatokat a kibocsátási egységekkel végrehajtott tevékenységekhez vagy pénzmosáshoz, terrorizmusfinanszírozáshoz, más súlyos bűncselekményhez, piacbefolyásoláshoz (ha annak elkövetéséhez az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák eszközként felhasználhatók) vagy az EU ETS működésének biztosítását célzó uniós vagy nemzeti jogszabályi rendelkezések megsértéséhez kapcsolódó kivizsgálási, nyomozati, felelősségrevonási, adóigazgatási, adójogi hatósági, ellenőrzési vagy pénzügyi felügyeleti célú tevékenységek céljára az üzleti kapcsolat lezárását követően legfeljebb a nemzeti tisztviselő nemzeti jogában e bűncselekmények tekintetében meghatározott maximális elévülési időnek megfelelő időszak végéig lehet megőrizni. (5) Az e rendelet rendelkezései szerint összegyűjtött és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy az EUTL-ben nem tárolt, személyes adatokat tartalmazó számlainformációkat e rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell megőrizni. (6) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a nemzeti tisztviselők minden olyan adathoz hozzáférhessenek, valamint minden olyan adatot lekérdezhessenek és exportálhassanak, amelyet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az általuk aktuálisan vagy korábban kezelt számlákkal kapcsolatban nyilvántart."

8. A XIV. melléklet a következő 4a. ponttal egészül ki: "4a. Minden év május 1-jén a következő információkat kell közzétenni a 2003/87/EK irányelv 25. cikke alapján hatályos és az EUTL által április 30-ig nyilvántartásba vett megállapodásokra vonatkozóan: a) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett összes számlán birtokolt kibocsátási egységek állománya; b) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben a megfeleléshez igénybe vett kibocsátási egységek száma; c) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlákra az előző naptári évben átvezetett kibocsátási egységek összege; d) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben vezetett számlákra az előző naptári évben átvezetett kibocsátási egységek összege."

88. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 389/2013/EU rendelet 2021. január 1-jével hatályát veszti.

A 389/2013/EU rendelet azonban 2026. január 1-jéig továbbra is alkalmazandó a 2013 és 2020 közötti kereskedési időszakkal kapcsolatban szükséges valamennyi műveletre, a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakára és az említett rendelet 3. cikkének 30. pontjában meghatározott megfelelési időszakra.

89. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2021. január 1-jétől alkalmazandó, a 87. cikk kivételével, amely a hatálybalépés napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

I-I. táblázat: Számlatípusok és a különböző típusú számlákon tartható egységek

A számlatípus megnevezéseSzámlatulajdonosSzámlakezelőA típusba tartozó számlák számaKibocsátási egységekA 2003/87/EK irányelv 25. cikke értelmében összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszer egységei
Általános célú kibocsátási egységekLégi közlekedési kibocsátási egységek
I. Technikai számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer)
Európai uniós alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNem
Európai uniós légi közlekedési alapszámlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNem
Európai uniós aukciós számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNem
Európai uniós kiosztási számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNem
Európai uniós légi közlekedési aukciós számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNem
Európai uniós külön tartalékalap-számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNem
Európai uniós légi közlekedési kiosztási számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNem
Uniós elvetési számlaEUKözponti tisztviselő1IgenIgenIgen
Árverésibiztosíték-kézbesítő számlaÁrverező, aukciós platform, klíringrendszer, elszámolórendszerAz a nemzeti tisztviselő, aki a számlát megnyitottaAukciós platformonként egy vagy többIgenIgenNem
II. Folyószámlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer)
Üzemeltetői számlaÜzemeltetőA létesítmény helye szerinti tagállam nemzeti tisztviselőjeLétesítményenként egyIgenIgenIgen
Légijármű-üzemeltetői számlaLégijármű-üzemeltetőA légijármű-üzemeltetőhöz igazgatási célból hozzárendelt tagállam nemzeti tisztviselőjeLégijármű-üzemeltetőnként egyIgenIgenIgen
Nemzeti folyószámlaTagállamA számlatulajdonos tagállam nemzeti tisztviselőjeTagállamonként egy vagy többIgenIgenIgen
III. Kereskedési számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer)
Kereskedési számlaÜgyfélAz a nemzeti tisztviselő vagy központi tisztviselő, aki a számlát megnyitottaJóváhagyás szerintIgenIgenIgen

I-II. táblázat: A IIA. címben meghatározott nyilvántartási ügyletek céljára létrehozott számlák

Számlatípus elnevezéseSzámlatulajdonosSzámlakezelőAz e típusba tartozó számlák számaÉKJEElszámolt kibocsátások/elszámolt elnyelésekLMUMFLFA
Európai uniós ESR ÉKJE-alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
ESR elvetési számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemIgenNem
II. melléklet szerinti európai uniós ÉKJE-alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
Európai uniós ESR biztonságitartalék-számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNem
ESR megfelelési számlaTagállamKözponti tisztviselőTagállamonként egy-egy számla mind a tíz megfelelési évreIgenNemIgenNem

II. MELLÉKLET

Feltételek

Díjfizetés

1. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a számlák létrehozásáért és kezeléséért, valamint a hitelesítők nyilvántartásba vételéért és kezeléséért felszámított díjakra vonatkozó feltételek

Az alapvető feltételek módosítása

2. Az alapvető feltételek módosítása e rendelet vagy a nemzeti jogszabályok változása nyomán

Vitarendezés

3. A számlatulajdonosok közötti vitákra vonatkozó rendelkezések, nemzeti tisztviselő esetében az eljáró bíróság megválasztása

Felelősség

4. A nemzeti tisztviselő felelősségének korlátozása

5. A számlatulajdonos felelősségének korlátozása

III. MELLÉKLET

A számlanyitás igénylésekor szolgáltatandó adatok

1. A III-I. táblázatban felsorolt adatok.

III-I. táblázat: Valamennyi számla közös számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a számlakezelő jóváhagyása?Megjelenik a nyilvános honlapon?
1SzámlatípusKListáról választandóNemn.a.Igen
2A számlatulajdonos neveKSzabadIgenIgenIgen
3A számla megnevezése (a számlatulajdonos választja)KSzabadIgenNemIgen
4A számlatulajdonos címe: országKListáról választandóIgenIgenIgen
5A számlatulajdonos címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
6A számlatulajdonos címe: településKSzabadIgenIgenIgen
7A számlatulajdonos címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
8A számlatulajdonos címe: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenIgen
9A számlatulajdonos címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenIgen
10A számlatulajdonos cégjegyzékszámaKSzabadIgenIgenIgen
11A számlatulajdonos telefonszáma (1)KSzabadIgenNemNem (*1)
12A számlatulajdonos telefonszáma (2)KSzabadIgenNemNem (*1)
13A számlatulajdonos e-mail-címeKSzabadIgenNemNem (*1)
14Születés dátuma (természetes személy esetén)Természetes személy esetében KSzabadNemn.a.Nem
15Születés helye: település (természetes személy esetén)Természetes személy esetében KSzabadNemn.a.Nem
16Születés helye: országVSzabadNemn.a.Nem
17Személyazonosító okmány típusa (természetes személy esetén)KListáról választandóIgenIgenNem
18Személyazonosító okmány száma (természetes személy esetén)KSzabadIgenIgenNem
19Személyazonosító okmány érvényessége (lejárat napja)K, ha van kiadvaSzabadIgenIgenNem
20Közösségi adószám (országkóddal együtt)K, ha van kiadvaSzabadIgenIgenNem
21Jogalany-azonosító a 600/2014/EU rendelet 26. cikkével összhangbanK, ha van kiadvaElőre meghatározottIgenNemIgen
(*1)
A számlatulajdonos határozhat úgy, hogy az információk megjelenik a nyilvános honlapon.n

IV. MELLÉKLET

Az árverési kézbesítőszámla vagy kereskedési számla megnyitásához szolgáltatandó adatok

1. A III. melléklet III-I. táblázatában felsorolt adatok.

2. Annak igazolása, hogy a számlanyitást igénylő személy rendelkezik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megnyitott bankszámlával.

3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél;

c) a számlát kezelő nemzeti tisztviselő nemzeti joga szerint személyazonosító okmányként elfogadott okirat.

4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlatulajdonos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli:

a) a jogi személy bejegyzését tanúsító okirat;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontja értelmében vett tényleges tulajdonosának neve, születési ideje és állampolgársága annak megjelölésével, hogy ez a személy milyen típusú tulajdonjogot vagy ellenőrzést gyakorol;

e) az igazgatók jegyzéke;

f) ha a számlatulajdonosok egy csoport tagjai, akkor be kell nyújtaniuk egy olyan okiratot, amely egyértelműen azonosítja a csoport szerkezetét.

Az f) pont alkalmazásában, amennyiben a csoport szerkezetét azonosító okiratot másolatban szolgáltatják, az okirat valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. Ha a hiteles másolatot a másolat igénylésének helye szerinti tagállamon kívül adják ki, a másolatot hitelesíttetni kell, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

6. Ha a számlanyitást jogi személy igényli, a nemzeti tisztviselők kérhetik a következő további okiratok benyújtását:

a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata;

b) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

7. Okirati bizonyíték a jogi személy számlatulajdonos székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen.

8. A számlanyitást igénylő természetes személy hatósági erkölcsi bizonyítványa vagy bármely más olyan okirata, amelyet a számlakezelő hatósági erkölcsi bizonyítványként elfogad.

Ha a számlanyitást jogi személy kéri, a nemzeti tisztviselő kérheti a jogi személy tényleges tulajdonosának és/vagy igazgatóinak hatósági erkölcsi bizonyítványát vagy bármely más olyan okiratát, amelyet a számlakezelő hatósági erkölcsi bizonyítványként elfogad. Ha a nemzeti tisztviselő hatósági erkölcsi bizonyítványt kér, rögzíteni kell a kérés indoklását.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása helyett a nemzeti tisztviselő kérheti a bűnügyi nyilvántartást vezető illetékes hatóságot, hogy a vonatkozó információkat elektronikus úton, a nemzeti joggal összhangban bocsássa rendelkezésre.

Az e pont alapján benyújtott okiratokat a számlanyitást követően nem lehet megőrizni.

9. Ha egy okiratot eredeti példányban bocsátanak a nemzeti tisztviselő rendelkezésére, az másolatot készíthet róla, és a másolaton feltüntetheti, hogy hiteles másolat.

10. Okirat másolata akkor nyújtható be okirati bizonyítékként e melléklet alapján, ha a valódiságát közjegyző vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személy igazolja. Az (EU) 2016/1191 rendeletben meghatározott szabályok sérelme nélkül a másolat benyújtásának helye szerinti tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

11. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a számlakezelő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

12. Az e mellékletben előírt információkat alátámasztó papíralapú dokumentumok beszerzése helyett a nemzeti tisztviselők digitális eszközöket is használhatnak a vonatkozó információk lehívásához, feltéve, hogy az említett eszközök a nemzeti jog szerint felhasználhatók a szóban forgó információk megszerzésére.

V. MELLÉKLET

A hitelesítők nyilvántartásba vételéhez szolgáltatandó további adatok

Azt bizonyító okirat, hogy a nyilvántartásba vételt igénylő hitelesítő a 2003/87/EK irányelv 15. cikkének megfelelően hitelesítőként akkreditálva van.

VI. MELLÉKLET

Az üzemeltetői számla megnyitásához szolgáltatandó adatok

1. A III. melléklet III-I. táblázatában felsorolt adatok.

2. A III. melléklet III-I. táblázatában felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a létesítmény üzemeltetőjét kell megnevezni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie azon természetes vagy jogi személy nevével, aki jogosultja az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélynek.

3. Ha a számlatulajdonos egy csoport tagja, akkor be kell nyújtania egy olyan okiratot, amely egyértelműen azonosítja a csoport szerkezetét. Ha az okiratot másolatban szolgáltatják, az okirat valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. Ha a hiteles másolatot a másolat igénylésének helye szerinti tagállamon kívül adják ki, a másolatot hitelesíttetni kell, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

4. Az e melléklet VI-I. és VI-II. táblázatában felsorolt adatok.

5. Ha a számlanyitást jogi személy igényli, a nemzeti tisztviselők kérhetik a következő további okiratok benyújtását:

a) a jogi személy bejegyzését tanúsító okirat;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontja értelmében vett tényleges tulajdonosának neve, születési ideje és állampolgársága annak megjelölésével, hogy ez a személy milyen típusú tulajdonjogot vagy ellenőrzést gyakorol;

e) a jogi személy létesítő okiratainak másolata;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Az e mellékletben előírt információkat alátámasztó papíralapú dokumentumok beszerzése helyett a nemzeti tisztviselők digitális eszközöket is használhatnak a vonatkozó információk lehívásához, feltéve, hogy az említett eszközök a nemzeti jog szerint felhasználhatók a szóban forgó információk megszerzésére.

VI-I. táblázat: Az üzemeltetői számla számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a számlakezelő jóváhagyása?Megjelenik a nyilvános honlapon?
1Az engedély azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
2Az engedély hatálybalépésének napjaKSzabadIgenIgen
3A létesítmény megnevezéseKSzabadIgenIgenIgen
4A létesítmény tevékenységének típusaKListáról választandóIgenIgenIgen
5A létesítmény címe: országKElőre meghatározottIgenIgenIgen
6A létesítmény címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
7A létesítmény címe: településKSzabadIgenIgenIgen
8A létesítmény címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
9A létesítmény címe: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenIgen
10A létesítmény címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenIgen
11A létesítmény telefonszáma (1)KSzabadIgenNemNem
12A létesítmény telefonszáma (2)KSzabadIgenNemNem
13A létesítmény e-mail-címeKSzabadIgenNemNem
14Az anyavállalat megnevezéseK, ha van kiadvaSzabadIgenNemIgen
15A leányvállalat megnevezéseK, ha van kiadvaSzabadIgenNemIgen
16Az anyavállalat számlatulajdonos azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)K, ha van kiadvaElőre meghatározottIgenNemNem
17EPRTR-azonosító számK, ha van kiadvaSzabadIgenNemIgen
18Földrajzi szélességVSzabadIgenNemIgen
19Földrajzi hosszúságVSzabadIgenNemIgen
20Az első kibocsátás éveKSzabadIgen

VI-II. táblázat: A létesítményhez rendelt kapcsolattartó személy adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a számlakezelő jóváhagyása?Megjelenik a nyilvános honlapon?
1A tagállami kapcsolattartó utóneveVSzabadIgenNemNem
2A tagállami kapcsolattartó családneveVSzabadIgenNemNem
3A kapcsolattartó címe: országVElőre meghatározottIgenNemNem
4A kapcsolattartó címe: régió vagy államVSzabadIgenNemNem
5A kapcsolattartó címe: településVSzabadIgenNemNem
6A kapcsolattartó címe: postai irányítószámVSzabadIgenNemNem
7A kapcsolattartó címe: utca és házszám, 1. sorVSzabadIgenNemNem
8A kapcsolattartó címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenNemNem
9A kapcsolattartó telefonszáma (1)VSzabadIgenNemNem
10A kapcsolattartó telefonszáma (2)VSzabadIgenNemNem
11A kapcsolattartó e-mail-címeVSzabadIgenNemNem

VII. MELLÉKLET

A légijármű-üzemeltetői számla megnyitásához szolgáltatandó adatok

1. A III. melléklet III-I. táblázatában és a VII. melléklet VII-I. táblázatában felsorolt adatok.

2. A III-I. táblázatban felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a légijármű-üzemeltetőt kell megnevezni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie a nyomonkövetési tervben szereplő névvel. Ha a nyomonkövetési tervben szereplő név elavult, akkor a cégjegyzékben található vagy az Eurocontrol által használt nevet kell megadni.

3. Ha a számlatulajdonos egy csoport tagja, akkor be kell nyújtania egy olyan okiratot, amely egyértelműen azonosítja a csoport szerkezetét. Ha az okiratot másolatban szolgáltatják, az okirat valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. Ha a hiteles másolatot a másolat igénylésének helye szerinti tagállamon kívül adják ki, a másolatot hitelesíttetni kell, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

4. A hívójel a repülési terv 7. rovatában szereplő, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kiadott kód, illetve, ha az nem áll rendelkezésre, a légi jármű lajstromjele.

5. Ha a számlanyitást jogi személy igényli, a nemzeti tisztviselők kérhetik a következő további okiratok benyújtását:

a) a jogi személy bejegyzését tanúsító okirat;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontja értelmében vett tényleges tulajdonosának neve, születési ideje és állampolgársága annak megjelölésével, hogy ez a személy milyen típusú tulajdonjogot vagy ellenőrzést gyakorol;

e) a jogi személy létesítő okiratainak másolata;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Az e mellékletben előírt információkat alátámasztó papíralapú dokumentumok beszerzése helyett a nemzeti tisztviselők digitális eszközöket is használhatnak a vonatkozó információk lehívásához, feltéve, hogy az említett eszközök a nemzeti jog szerint felhasználhatók a szóban forgó információk megszerzésére.

VII-I. táblázat: A légijármű-üzemeltetői számla számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a számlakezelő jóváhagyása?Megjelenik a nyilvános honlapon?
1A 748/2009/EK bizottsági rendelet szerinti egyedi kódKSzabadIgenIgenIgen
2Hívójel (ICAO-kód)VSzabadIgenIgenIgen
3A nyomonkövetési terv azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
4A nyomonkövetési terv alkalmazásának első éveKSzabadIgenIgenIgen

VIII. MELLÉKLET

A meghatalmazott képviselőkre vonatkozóan a számlakezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A VIII. melléklet VIII-I. táblázatában felsorolt adatok.

VIII-I. táblázat: A meghatalmazott képviselő adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a számlakezelő jóváhagyása?Megjelenik a nyilvános honlapon?
1UtónévKSzabadIgenIgenNem
2CsaládnévKSzabadIgenIgenNem
3NévelőtétVSzabadIgenNemNem
4Munkaköri beosztásVSzabadIgenNemNem
5Munkáltató neveVSzabadIgenNemNem
6A munkáltató szervezeti egységeVSzabadIgenNemNem
7OrszágKElőre meghatározottNemn.a.Nem
8Régió vagy államVSzabadIgenIgenNem
9TelepülésKSzabadIgenIgenNem
10Postai irányítószámKSzabadIgenIgenNem
11Cím: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenNem
12Cím: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenNem
13Telefonszám (1)KSzabadIgenNemNem
14MobilszámKSzabadIgenIgenNem
15E-mail-címKSzabadIgenIgenNem
16Születés dátumaKSzabadNemn.a.Nem
17Születés helye: településKSzabadNemn.a.Nem
18Születés helye: országKSzabadNemn.a.Nem
19Személyazonosító okmány típusaKListáról választandóIgenIgenNem
20Személyazonosító okmány számaKSzabadIgenIgenNem
21Személyazonosító okmány érvényessége (lejárat napja)K, ha van kiadvaSzabadIgenIgenNem
22Nemzeti nyilvántartási számVSzabadIgenIgenNem
23Választott nyelvVListáról választandóIgenNemNem
24A meghatalmazott képviselő jogaiKTöbbszörös választásIgenIgenNem

2. A számlatulajdonos jogszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt meghatalmazott képviselőként kívánja megnevezni; a nyilatkozatban utalni kell arra, hogy a meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket kezdeményezni, vagy ügyleteket jóváhagyni, vagy ügyleteket kezdeményezni és jóváhagyni, vagy csak adatolvasásra vonatkozó hozzáférési jogosultsággal rendelkezik (a 20. cikk (1) és (5) bekezdésében meghatározott módon).

3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél;

c) a számlát kezelő nemzeti tisztviselő nemzeti joga szerint személyazonosító okmányként elfogadott okirat.

4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. Az adott személy (kivéve a hitelesítők meghatalmazott képviselőit) hatósági erkölcsi bizonyítványa vagy bármely más olyan okirata, amelyet a számlakezelő erkölcsi bizonyítványként elfogad.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása helyett a nemzeti tisztviselő kérheti a bűnügyi nyilvántartást vezető illetékes hatóságot, hogy a vonatkozó információkat elektronikus úton, a nemzeti joggal összhangban bocsássa rendelkezésre.

Az e pont alapján benyújtott okiratokat a számlaképviselő kinevezésének jóváhagyását követően nem lehet megőrizni.

6. Ha egy okiratot eredeti példányban bocsátanak a nemzeti tisztviselő rendelkezésére, az másolatot készíthet róla, és a másolaton feltüntetheti, hogy hiteles másolat.

7. Okirat másolata akkor nyújtható be okirati bizonyítékként e melléklet alapján, ha a valódiságát közjegyző vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személy igazolja. Az (EU) 2016/1191 rendeletben meghatározott szabályok sérelme nélkül a másolat benyújtásának helye szerinti tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

8. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a nemzeti tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

9. Az e mellékletben előírt információkat alátámasztó papíralapú dokumentumok beszerzése helyett a nemzeti tisztviselők digitális eszközöket is használhatnak a vonatkozó információk lehívásához, feltéve, hogy az említett eszközök a nemzeti jog szerint felhasználhatók a szóban forgó információk megszerzésére.

IX. MELLÉKLET

Az éves kibocsátásadatok bejelentésének formátuma

1. Az üzemeltetők kibocsátásadatainak a IX-I. táblázatban felsorolt adatokat kell tartalmazniuk. A bejelentés során tekintettel kell lenni a 75. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban a kibocsátásadatok jelentésével kapcsolatban meghatározott elektronikus formátumra.

IX-I. táblázat: Üzemeltetők kibocsátásadatai

1A létesítmény azonosítója
2Tárgyév
Üvegházhatásúgáz-kibocsátás
tonnatonna CO2-egyenérték
3CO2-kibocsátás
4N2O-kibocsátás
5PFC-kibocsátás
6Összes kibocsátásΣ (C3 + C4 + C5)

2. A légijármű-üzemeltetők kibocsátásadatainak a IX-II. táblázatban felsorolt adatokat kell tartalmazniuk. A bejelentés során tekintettel kell lenni a 75. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban a kibocsátásadatok jelentésével kapcsolatban meghatározott elektronikus formátumra.

IX-II. táblázat: A légijármű-üzemeltetők kibocsátási adatai

1A légijármű-üzemeltető azonosítója:
2Tárgyév
Üvegházhatásúgáz-kibocsátás
tonna CO2
3Belföldi kibocsátás
(idetartozik minden olyan járat, amely valamely tagállam területén található repülőtérről indult, és ugyanazon tagállam területén található repülőtérre érkezett)
4Nem belföldi kibocsátás
(idetartozik minden olyan járat, amely valamely tagállam területén található repülőtérről indult, és egy másik tagállam területén található repülőtérre érkezett)
5Összes kibocsátásΣ (C3 + C4)

X. MELLÉKLET

Nemzeti kiosztási tábla

Sor számaAz ingyenes kiosztásra szánt általános célú kibocsátási egységek mennyisége
A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése alapjánA 2003/87/EK irányelv 10c. cikke alapján (átruházható)A 2003/87/EK irányelv más rendelkezése alapjánÖsszesen
1A tagállam országkódjaKézi bevitel
2A létesítmény azonosítójaKézi bevitel
3Kiosztandó mennyiség:
4az X. évbenKézi bevitel
5az X + 1. évbenKézi bevitel
6az X + 2. évbenKézi bevitel
7az X + 3. évbenKézi bevitel
8az X + 4. évbenKézi bevitel
9az X + 5. évbenKézi bevitel
10az X + 6. évbenKézi bevitel
11az X + 7. évbenKézi bevitel
12az X + 8. évbenKézi bevitel
13az X + 9. évbenKézi bevitel

A 2-13. sort létesítményenként meg kell ismételni.

XI. MELLÉKLET

Nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla

Sor számaAz ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyisége
A 2003/87/EK irányelv 3e. cikke alapjánA 2003/87/EK irányelv 3f. cikke alapjánÖsszesen
1A tagállam országkódjaKézi bevitel
2A légijármű-üzemeltető azonosítójaKézi bevitel
3Kiosztandó mennyiség:
4az X. évbenKézi bevitel
5az X + 1. évbenKézi bevitel
6az X + 2. évbenKézi bevitel
7az X + 3. évbenKézi bevitel
8az X + 4. évbenKézi bevitel
9az X + 5. évbenKézi bevitel
10az X + 6. évbenKézi bevitel
11az X + 7. évbenKézi bevitel
12az X + 8. évbenKézi bevitel
13az X + 9. évbenKézi bevitel

A 2-13. sort légijármű-üzemeltetőnként meg kell ismételni.

XII. MELLÉKLET

Aukciós tábla

Sor számaAz aukciós platform adatai
1Az aukciós platform azonosító kódja
2Az aukció-ellenőr neve
3Az árverésibiztosíték-kézbesítő számla száma
4[Az általános célú/A légi közlekedési] kibocsátási egységek egyes árveréseire vonatkozó adatok
5Az árverés során értékesített kibocsátási egységek összmennyiségeAz árverésibiztosíték-kézbesítő számlára való átvezetés dátuma és időpontjaAz árverésben részt vevő árverező(k) megnevezéseAz árverés során értékesített kibocsátási egységek összmennyiségén belül az egyes árverező(k) által értékesített volumen, adott esetben beleértve a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése szerinti kibocsátási egységek adott mennyiségét isKézi bevitel
6Kézi bevitel
7Kézi bevitel
8Kézi bevitel
9Kézi bevitel
10Kézi bevitel
11Kézi bevitel
12Kézi bevitel
13Kézi bevitel
14Kézi bevitel
15Kézi bevitel
16Kézi bevitel
17Kézi bevitel
18Kézi bevitel
19Kézi bevitel

XIII. MELLÉKLET

A központi tisztviselő információszolgáltatási kötelezettségei

I. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre vonatkozó, az európai uniós kibocsátáskereskedemi rendszerrel összefüggő adatok

A nyilvánosság felé szolgáltatandó információk

1. a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép: "Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a nyilvános internetes honlapon minden számlára vonatkozóan meg kell jelenítenie a következő információkat:

a) mindazok az adatok, amelyek a III. melléklet III-I. táblázata, a VI. melléklet VI-I. táblázata és a VII. melléklet VII-I. táblázata szerint " megjelenik a nyilvános honlapon.";

b) az egyes számlatulajdonosoknak a 48. és az 50. cikk alapján kiosztott kibocsátási egységek;

c) a számla 9. cikk (1) bekezdése szerinti státusza;

d) az első kibocsátás éve és az utolsó kibocsátás éve;

e) a 6. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számát;

f) az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény X-edik évi hitelesített kibocsátásadatát és annak kiigazításait, az (X + 1)-edik év április 1-jétől fogva;

g) egy arra utaló jelet és kijelentést, hogy az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény vagy légijármű-üzemeltető április 30-ig leadott-e legalább annyi kibocsátási egységet, amennyi megfelel az előző években általa összesen kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének.

Az a)-d) pontban említett információkat 24 óránként frissíteni kell.

A g) pont alkalmazásában megjelenítendő jeleket és kijelentéseket a XIV-I. táblázat tartalmazza. A jelet május 1-jén kell frissíteni, és - a XIV-I. táblázat 5. sora szerinti * jellel való esetleges kiegészítéstől eltekintve - a következő év május 1-jéig változatlanul kell hagyni, hacsak a számlát nem zárják be korábban.

XIV-I. táblázat: A megfelelésre vonatkozó kijelentések

Sor számaA 33. cikk szerinti állapotjelző értékeVan-e rögzítve hitelesített kibocsátásadat az előző teljes évre vonatkozóan?JelKijelentés
a nyilvános internetes honlapon való megjelenítésre
1NemnegatívIgenA„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek száma legalább akkora, mint a hitelesített kibocsátásadat.”
2NegatívIgenB„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek száma kisebb a hitelesített kibocsátásadatnál.”
3TetszőlegesNemC„Az előző évi kibocsátásadatok rögzítése április 30-ig nem történt meg.”
4TetszőlegesNincs (mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására és/vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását)X„A hitelesített kibocsátásadatok rögzítése és/vagy a leadás április 30-ig nem volt végrehajtható, mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására és/vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását.”
5TetszőlegesVan vagy nincs (de az illetékes hatóság utólag módosította az adatot)* [az eredeti jel mögött]„A hitelesített kibocsátásadatokat az illetékes hatóság becsléssel állapította meg vagy kiigazította.”

2. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a nyilvános internetes honlapon meg kell jelenítenie, és 24 óránként frissítenie kell a következő általános adatokat:

a) minden egyes tagállam nemzeti kiosztási táblája, a 47. cikk alapján esetleg tett módosítások jelzésével együtt;

b) minden egyes tagállam nemzeti légi közlekedési kiosztási táblája, a 49. cikk alapján esetleg tett módosítások jelzésével együtt;

c) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett ügyfélszámlákon összesen található kibocsátási egységek előző napi összmennyisége;

d) a nemzeti tisztviselők által a 81. cikk alapján felszámított díjak.

3. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek saját nyilvános internetes honlapján minden év április 30-án meg kell jelenítenie a következő általános adatokat:

a) az előző naptári évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összege az azt megelőző évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegének százalékában, tagállamonkénti bontásban;

b) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos aránya az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében;

c) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos aránya az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan különböző tagállamok által kezelt számlák között teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében.

4. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben egy adott év április 30-áig nyilvántartásba vett minden teljesített ügyletről a nyilvántartásba vételt követő harmadik év május 1-jén meg kell jelenítenie a következő adatokat a nyilvános internetes honlapon:

a) azon számla tulajdonosának neve és azonosítója, amelyről az átvezetés történt;

b) azon számla tulajdonosának neve és azonosítója, amelyre az átvezetés történt;

c) az ügyletben érintett kibocsátási egységek vagy kiotói egységek mennyisége országkóddal együtt, de a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

d) az ügylet azonosító kódja;

e) az ügylet teljesítésének dátuma és időpontja (közép-európai idő szerint);

f) az ügylet típusa.

Az első bekezdés nem vonatkozik az olyan ügyletekre, amelyekben az a számla, amelyről az átvezetés történt, és az a számla, amelyre az átvezetés történt, egyaránt az I. melléklet I-I. táblázata szerinti, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez tartozó technikai számla volt.

5. Minden év május 1-jén a következő információkat kell közzétenni a 2003/87/EK irányelv 25. cikke alapján hatályos és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által április 30-ig nyilvántartásba vett megállapodásokra vonatkozóan:

a) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett összes számlán birtokolt kibocsátási egységek állománya;

b) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben a megfeleléshez igénybe vett kibocsátási egységek száma;

c) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben kibocsátott kibocsátási egységek közül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlákra az előző naptári évben átvezetett kibocsátási egységek összege;

d) az összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerben vezetett számlákra az előző naptári évben átvezetett kibocsátási egységek összege.

A számlatulajdonosok felé szolgáltatandó információk

6. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának azon területén, amelyhez csak a számlatulajdonos férhet hozzá - közzé kell tennie és valós időben frissítenie kell a következő adatokat:

a) az aktuálisan a számlán tartott kibocsátási egységek és kiotói egységek mennyisége országkóddal együtt és adott esetben annak feltüntetésével, hogy a kibocsátási egységeket melyik tízéves időszakban hozták létre, de a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

b) a számlatulajdonos által kezdeményezett, de még nem teljesített ügyletek felsorolása, minden ügylet esetében feltüntetve: i. az e melléklet 4. pontjában felsorolt adatokat; ii. azon számla számát és tulajdonosának nevét, amelyre az átvezetés történik; iii. az ügylet kezdeményezésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint); iv. a szóban forgó, még nem teljesített ügylet aktuális státuszát; v. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL által végrehajtott ellenőrzések során esetleg generált válaszkódokat;

c) a már teljesített ügyletek nyomán a számláról vagy a számlára átvezetett kibocsátási egységek és kiotói egységek felsorolása, minden ügylet esetében feltüntetve a következőket: i. a 4. pontban felsorolt elemek; ii. azon számla száma és tulajdonosának neve, amelyről, illetve amelyre az átvezetés történik.

II. A IIA. cím szerinti ügyletek elszámolásával kapcsolatos információk

A nyilvánosság felé szolgáltatandó információk

7. A központi tisztviselő minden egyes ESR megfelelőségi számlára vonatkozóan hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára és szükség szerint 24 óránként frissíti:

a) a számlatulajdonos tagállamra vonatkozó információkat;

b) az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikke (3) bekezdése és 10. cikke alapján meghatározott éves kibocsátási jogosultságokra vonatkozó információkat;

c) minden egyes ESR megfelelési számla 10. cikk szerinti státuszát;

d) az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó releváns adatokat az 59d. cikk szerint;

e) minden egyes ESR megfelelési számla 59f. cikk szerinti megfelelőségi állapotjelzőjének értékét a következők szerint: i. megfelelés esetén: "A"", ii. meg nem felelés esetén: "I";

f) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 59 g. cikk szerint rögzített mennyiségét;

g) az egyes befejezett ügyletekről a következő információkat: i. azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyről az átvezetés történt; ii. azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyre az átvezetés történt; iii. az ügyletben érintett ÉKJE-k mennyiségét, az ÉKJE-k egyedi egységazonosító kódjának megadása nélkül; iv. az ügylet azonosító kódját; v. az ügylet teljesítésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint); vi. az ügylet típusát.

A számlatulajdonosok felé szolgáltatandó információk

8. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós jegyzék internetes honlapjának azon részén, amelyhez csak az ESR megfelelési számla tulajdonosa férhet hozzá - közzé kell tennie és valós időben frissítenie kell:

a) az aktuálisan a számlán tartott ÉKJE-k mennyiségét az ÉKJE-k egyedi egységazonosító kódjának megadása nélkül;

b) a számlatulajdonos által kezdeményezett, de még nem teljesített ügyletek felsorolását, minden ügylet esetében feltüntetve: i. a 7.g). pont szerinti adatokat; ii. az ügylet kezdeményezésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint); iii. az ügylet aktuális státuszát; iv. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL által végrehajtott ellenőrzések során esetleg generált válaszkódokat;

c) a már teljesített ügyletek nyomán a számlára átvezetett ÉKJE-k felsorolását, minden ügylet esetében a 7.g). pont szerinti adatok feltüntetésével;

d) a már teljesített ügyletek nyomán a számláról átvezetett ÉKJE-k felsorolását, minden ügylet esetében a 7.g). pont szerinti adatok feltüntetésével.

XIV. MELLÉKLET

Minta az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 9 ) 80. cikkének (3) bekezdése szerinti, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben tárolt adatok iránti kérelemhez

Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet 80. cikkének (3) bekezdése szerinti, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék [adja meg, hogy a kérelmet a központi tisztviselőhöz vagy valamely nemzeti tisztviselőhöz nyújtják-e be] részére benyújtott kérelem
1.A kérelmet benyújtó szervezet:
2.A kérelem benyújtásának dátuma:
3.A kérelemnek az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet 80. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kimerítő jegyzékből kiválasztott céljai
4.Annak a jogi vagy közigazgatási környezetnek a leírása, amelyben az adatokat felhasználják:
5.A kért adatok pontos leírása, beleértve azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az adatokat kérik:
6.Kapcsolattartó pont a kérelemmel kapcsolatban:
Az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet 80. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően kötelezettséget vállalunk arra, hogy az e kérelem alapján kapott bizalmas információkat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre az ilyen információkat szolgáltatták, és a kapott adatokat nem bocsátjuk szándékosan vagy véletlenül olyan személyek rendelkezésére, akik az adatfelhasználás tervezett céljának megfelelő tevékenységben nem vesznek részt.
[Név és aláírás]

( 1 ) A Bizottság (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 19.) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (HL L 59., 2019.2.27., 8. o.).

( 2 ) A Bizottság (EU) 2018/2067 végrehajtási rendelete (2018. december 19.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról (HL L 334., 2018.12.31., 94. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

( 5 ) A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról (HL L 6., 2017.1.11., 40. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

( 9 ) A Bizottság (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 177., 2019.7.2., 3. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1122 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1122&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R1122-20230910 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R1122-20230910&locale=hu

Tartalomjegyzék