32011R1255[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1255/2011/EU rendelete ( 2011. november 30. ) az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1255/2011/EU RENDELETE

(2011. november 30.)

az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére és 195. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. október 10-i bizottsági közleménnyel (a továbbiakban: bizottsági közlemény) összhangban az Unió integrált tengerpolitikájának (a továbbiakban: integrált tengerpolitika) elsődleges célja az óceánokkal, tengerekkel, part menti régiókkal, szigetekkel és legkülső régiókkal kapcsolatos, valamint a tengeri ágazatokban folytatott integrált, összehangolt, következetes, átlátható és fenntartható döntéshozatal kidolgozása és végrehajtása.

(2) A bizottsági közleményt kísérő cselekvési terv számos olyan intézkedést határoz meg, amelyeket a Bizottság az Unió számára az új, integrált tengerpolitika végrehajtásának első lépéseként javasol.

(3) Az Unió integrált tengerpolitikájának eredményeiről szóló, 2009. október 15-i bizottsági helyzetjelentés összefoglalja az integrált tengerpolitikának az említett időpontig elért eredményeit, és kijelöli e politika következő végrehajtási szakaszának irányvonalát.

(4) Az integrált tengerpolitikáról szóló, 2009. november 16-i következtetéseiben a Tanács kiemelte a tengerpolitika továbbfejlesztése és végrehajtása pénzügyi támogatásának jelentőségét, amikor felkérte a Bizottságot, hogy terjessze elő az integrált tengerpolitikai intézkedéseknek a jelenlegi pénzügyi terv keretein belül történő finanszírozására vonatkozó szükséges javaslatokat annak érdekében, hogy azok 2011-ben hatályba léphessenek.

(5) Az Európai Parlament az integrált tengerpolitikáról - az elért eredmények értékeléséről és új kihívásokról szóló 2010. október 21-i állásfoglalásában támogatta a "Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió EUR-val finanszírozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében".

(6) Az integrált tengerpolitikára vonatkozóan e rendeletben meghatározott pénzügyi keretösszeg figyelembe veszi mind a jelenlegi gazdasági visszaesést, mind pedig azt, hogy ez az első olyan operatív program, amely kifejezetten az integrált tengerpolitika végrehajtásával foglalkozik.

(7) Folyamatos uniós finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az Unió "Az Európai Unió integrált tengerpolitikája" című, 2008. május 20-i európai parlamenti állásfoglalással (4) összhangban képes legyen végrehajtani és továbbfejleszteni az integrált tengerpolitikát, és megvalósíthassa annak a bizottsági közleményben meghatározott, majd a 2009. októberi helyzetjelentésben megerősített és a Tanács 2009. november 16-i következtetései révén jóváhagyott átfogó célkitűzéseit.

(8) Mivel az olyan meglévő uniós eszközök, mint a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram, az előcsatlakozási támogatási eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz nem fedik le az integrált tengerpolitika valamennyi prioritását és célját, létre kell hozni az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programot (a továbbiakban: a program).

(9) A 2013 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatandó közelgő tárgyalások sérelme nélkül elégséges forrásnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy az integrált tengerpolitika célkitűzései kidolgozhatók és megvalósíthatók legyenek az egyéb szakpolitikákra elkülönített források veszélyeztetése nélkül, fellendítve az Unió tengeri régióinak - köztük a szigeteknek és a legkülső régióknak - a fenntartható fejlődését. Ennek érdekében az integrált tengerpolitikát bele kell foglalni a 2013 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretbe. Emellett adott esetben javaslatot kell kidolgozni a program 2013 utáni meghosszabbítására, egy olyan javaslat kíséretében, amely meghatározza a megfelelő pénzügyi keretösszeget.

(10) A tengerrel kapcsolatos kérdéseknek az integrált tengerpolitikai intézkedések pénzügyi támogatása révén történő előmozdítása jelentős eredményekhez fog vezetni a gazdasági, szociális és területi kohézió területén.

(11) Az uniós finanszírozást úgy kell megtervezni, hogy az támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló feltáró munkát, kellő figyelmet fordítva a szóban forgó intézkedések kumulatív hatására - ökoszisztéma-alapú megközelítés alapján -, valamint a fenntartható "kék" gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az innovációra és a versenyképességre a part menti régiókban, szigeteken és legkülső régiókban, továbbá az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának az előmozdítására.

(12) Az integrált tengerpolitika stratégiai céljai az alábbiakra terjednek ki: minden szinten megvalósuló integrált tengerpolitikai irányítás; a tengeri medencékre vonatkozó, a különböző európai tengeri medencék egyedi szükségleteihez illeszkedő integrált stratégiák továbbfejlesztése és végrehajtása; a meglévő szakpolitikák és eszközök közötti szinergiák és koordináció javítását célzó integrált szakpolitikai döntéshozatal horizontális eszközeinek a továbbfejlesztése, többek között a tengerekkel kapcsolatos adatok és tudás megosztása révén; az érdekeltek szorosabb bevonása az integrált tengerpolitikai irányítási rendszerekbe; a tengeri és part menti erőforrások védelme és fenntartható használata; és az emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak a meghatározása; valamint a tengeri és a part menti környezet és biodiverzitás védelme az integrált tengerpolitika környezetvédelmi pillérét alkotó tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (5), valamint a vízkeretirányelv (6) alapján.

(13) Fontos, hogy a program összhangban legyen az Unió többi olyan szakpolitikájával, amelyek tengeri dimenzióval is rendelkezhetnek, így elsősorban a strukturális alapokkal, a transzeurópai közlekedési hálózattal, a közös halászati politikával, az idegenforgalommal, a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással, a kutatási és fejlesztési keretprogrammal, valamint az energiapolitikával.

(14) A program különböző vetületei közötti összhang biztosítása érdekében meg kell határozni annak általános célkitűzéseit. Minden egyes általános célkitűzéshez részletesebb operatív célkitűzéseket kell hozzárendelni. A pénzeszközöknek az általános célkitűzések közötti, a 2011 és 2013 közötti időszakra vonatkozó elosztását a melléklet tartalmazza. A pénzeszközök elosztása rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a célkitűzésenként rendelkezésre álló általános pénzügyi keretet az átfogó pénzügyi keretösszeg túllépése nélkül lehessen növelni/csökkenteni.

(15) Az uniós finanszírozásnak lehetővé kell tennie a tengerfelügyelet-integráció fejlesztésének támogatását a 2010. október 21-i európai parlamenti állásfoglalással és a tengerfelügyelet integrációjáról szóló 2009. november 17-i tanácsi következtetésekkel összhangban, figyelembe véve az EU tengeri területeire kiterjedő közös információmegosztási környezet (CISE) létrehozásáról szóló ütemtervet. Ennek a célzott támogatásnak ezért egy olyan decentralizált információcsere-rendszer kidolgozására - nevezetesen szoftvervonatkozású intézkedésekre - kell korlátozódnia, amely a felügyeleti rendszerek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A programnak figyelembe kell vennie az egyéb projekteknek a decentralizált tengerfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos eredményeit is.

(16) A program harmadik országokban történő végrehajtásának elő kell segítenie a kedvezményezett ország fejlesztési célkitűzéseit, és összhangban kell állnia az Unió egyéb együttműködési eszközeivel, beleértve a kapcsolódó uniós szakpolitikák célkitűzéseit és prioritásait, valamint az uniós vívmányokat és a vonatkozó nemzetközi egyezményeket.

(17) A programnak ki kell egészítenie az Unió és a tagállamok által országos és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeli pénzügyi eszközöket, illetve összhangban kell állnia azokkal, elősegítve a tagállamok és part menti régióik, szigeteik és legkülső régióik közötti együttműködés hatékonyabbá tételét, a nemzeti és helyi projektek rangsorolásának és előrehaladásának figyelembevételével.

(18) A programban említett intézkedéseknek ki kell egészíteniük a többi uniós intézkedést a releváns ágazati politikákra vonatkozó uniós jogi aktusok koherens végrehajtásának biztosítása érdekében, elkerülve ugyanakkor az átfedéseket.

(19) Meg kell továbbá állapítani az intézkedések programozása, a kiadások támogathatósága, az uniós pénzügyi támogatás szintje, a rendelkezésre bocsátás főbb feltételei és a program teljes költségvetése tekintetében irányadó szabályokat.

(20) A programot az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (7) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet), valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek (8) megfelelően kell végrehajtani.

(21) Ez a rendelet megállapítja a többéves program pénzügyi keretösszegét, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során a költségvetési hatóság számára elsődleges hivatkozási alapként szolgál (9).

(22) E rendelet végrehajtásának a Bizottság általi nyomon követése érdekében lehetővé kell tenni a nyomon követéssel, ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos kiadások finanszírozását.

(23) A program végrehajtása céljából meghatározandó éves munkaprogramokat a Bizottságnak a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10) megfelelően kell elfogadnia.

(24) Az e rendelet értelmében finanszírozott tevékenységekkel összefüggésben biztosítani kell az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (11), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet (12), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) alkalmazása révén.

(25) Az uniós finanszírozás hatékonyságának biztosítása érdekében az e rendelet alapján támogatott tevékenységeket rendszeresen értékelni kell.

(26) A program keretében előirányzott tevékenységek egyike esetében sincs szükség kiegészítő jogalapra történő hivatkozásra.

(27) Mivel e rendelet céljait a tagállamok egyedül fellépve nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok - a program keretében finanszírozott tevékenységek léptéke és hatása miatt - uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet létrehozza az uniós integrált tengerpolitika továbbfejlesztésének és végrehajtásának ösztönzését célzó intézkedéseket támogató programot (a továbbiakban: a program).

Az Unió integrált tengerpolitikája (a továbbiakban: integrált tengerpolitika) ösztönzi az összehangolt és következetes döntéshozatalt, hogy ezáltal a következetes, tengeri vonatkozású szakpolitikák és a megfelelő nemzetközi együttműködés révén maximalizálni lehessen a tagállamok - különösen az Unió part menti régiói, szigetei és legkülső régiói -, valamint a tengeri ágazatok fenntartható fejlődését, gazdasági növekedését és társadalmi kohézióját.

A program támogatja a tengerek és óceánok fenntartható használatát, valamint a tudományos ismeretek bővítését.

2. cikk

Általános célkitűzések

A program általános célkitűzései a következők:

a) a tengerrel és a part menti területekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó integrált irányítás kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása;

b) hozzájárulás az ágazatközi eszközök - nevezetesen a tengeri területrendezés, a közös információmegosztási környezet (CISE), valamint az Unión belüli és az Unióval határos óceánokkal, tengerekkel és part menti régiókkal kapcsolatos tengeri ismeretek fejlesztéséhez szinergiák kialakítása, valamint a tengerrel vagy a part menti területekkel kapcsolatos ágazati politikák támogatása érdekében, különösképpen a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem, a kutatás, a tengerbiztonság, az energiapolitika, valamint a környezetbarát tengerhasznosítási technológiák fejlesztése terén, figyelembe véve és felhasználva a meglévő eszközöket és kezdeményezéseket;

c) a tengeri környezet és különösen annak biológiai sokfélesége védelmének, továbbá a tengeri és a part menti erőforrások fenntartható felhasználásának ösztönzése, valamint a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak pontosabb meghatározása, különösen a 2008/56/EK irányelv (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) alapján;

d) a tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának támogatása;

e) az integrált tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése, a kérdésről nemzetközi fórumokon folytatott viták előmozdításán keresztül; e tekintetben a harmadik országokat ösztönözni kell az ENSZ Tengerjogi Egyezményének (ENSZ Tengerjogi Egyezmény) megerősítésére és végrehajtására;

f) a fenntartható gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, az innováció és az új technológiák támogatása a tengeri ágazatokban, valamint az Unió part menti régióiban, szigetein és legkülső régióiban.

3. cikk

Operatív célkitűzések

(1) A 2. cikk a) pontjában (integrált tengerpolitikai irányítás) meghatározott célkitűzés keretei között a program:

a) előmozdítja azokat az tevékenységeket, amelyek a tagállamokat és az Unió régióit integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására, bevezetésére vagy végrehajtására ösztönzik;

b) előmozdítja az olyan ágazatközi együttműködési platformokat és hálózatokat, amelyek összefogják az állami, regionális vagy helyi hatóságok, az ipar, a kutatás, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek, valamint a szociális partnerek képviselőit;

c) növeli a tengerrel kapcsolatos ügyekre vonatkozó integrált megközelítés láthatóságát és ismertségét a hatóságok, a magánszektor és a nyilvánosság körében.

(2) A 2. cikk b) pontjában (ágazatközi eszközök) meghatározott célkitűzés keretei között a program előmozdítja:

a) az Unió tengeri területeire kiterjedő közös információmegosztási környezet fejlesztését, amely az integrált tengerfelügyelet alapelveivel összhangban, valamennyi felhasználói csoportot összekapcsolva ösztönzi a felügyeleti információk ágazatközi és határokon átnyúló cseréjét, és ezáltal megerősíti a tengeri területek biztonságos, védett és fenntartható használatát, figyelembe véve az ágazati politikákban a felügyelet tekintetében bekövetkező változásokat, és adott esetben hozzájárulva ezen politikák szükséges fejlődéséhez;

b) a tengeri területrendezést és a tengerparti övezetek integrált kezelését, hiszen mindkettő fontos eszköze a tengeri területek és a part menti régiók fenntartható fejlesztésének, és mindkettő hozzájárul az ökoszisztéma-alapú gazdálkodás céljaihoz, valamint a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatok fejlesztéséhez, továbbá mindkettő előmozdítja a tagállami együttműködést például olyan kísérleti és egyéb intézkedések kidolgozása tekintetében, amelyek egybefogják a megújuló energiák termelését és a haltenyésztést;

c) egy olyan átfogó és nyilvánosan elérhető, jó minőségű tengeri adat- és tudásbázis kialakítását, amely elősegíti ezen adatok és a tudás különböző felhasználói csoportok közötti megosztását, újrafelhasználását és terjesztését a meglévő adatok felhasználásával, elkerülve az adatbázisok közti átfedéseket; e célból a lehető legjobban fel kell használni a már meglévő uniós és tagállami programokat, köztük az INSPIRE-t (14) és a GMES-t (15).

(3) A 2. cikk c) pontjában (a tengeri környezet védelme) meghatározott célkitűzés keretei között a program:

a) támogatja a tengeri és a part menti környezet védelmét és állapotának megőrzését, valamint megelőzi és csökkenti a tengeri környezetbe történő kibocsátásokat - így a tengeri hulladékot is -, ezáltal fokozatosan megszüntetve a szennyezést;

b) hozzájárul a tengeri és a part menti ökoszisztémák egészségéhez, biológiai sokféleségéhez és ellenálló képességéhez;

c) elősegíti a tagállamok és egyéb szereplők közötti együttműködést az ökoszisztéma-alapú szemléletnek az emberi tevékenységek irányítására való alkalmazása, valamint az elővigyázatosság elvének az érvényesítése kapcsán;

d) módszerek és szabványok kidolgozását segíti elő;

e) előmozdítja az éghajlatváltozás tengeri, part menti környezetre és a szigetek környezetére gyakorolt hatásainak az enyhítésére és az azokhoz való alkalmazkodásra irányuló tevékenységeket, különös hangsúlyt fektetve az e tekintetben leginkább veszélyeztetett területekre;

f) támogatja, hogy az ökoszisztémák jelenlegi helyzetének felmérése céljából végzett kutatásokra vonatkozóan stratégiai megközelítéseket dolgozzanak ki, alapot biztosítva ezáltal a regionális és nemzeti szintű, ökoszisztéma-alapú gazdálkodáshoz és tervezéshez.

(4) A 2. cikk d) pontjában (tengeri medencékre vonatkozó stratégiák) meghatározott célkitűzés keretei között a program:

a) támogatja a tengeri medencékre vonatkozó integrált stratégiák kidolgozását és végrehajtását, valamennyi tengeri medence esetében kiegyensúlyozott megközelítést követve, valamint figyelembe véve a tengeri medencék és almedencék, illetve adott esetben a releváns makroregionális stratégiák sajátosságait, különös tekintettel azokra, amelyek keretében a különböző országok közötti információ- és tapasztalatcsere már megvalósult és amelyek működőképes multinacionális struktúrákkal rendelkeznek;

b) ösztönzi és elősegíti a nemzeti, a regionális és az uniós szint közötti szinergiák kihasználását, az információmegosztást - ideértve a módszerekkel és szabványokkal kapcsolatos információcserét is -, valamint a tengerpolitikával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét, többek között a tengerpolitika irányításával, valamint a regionális tengerekre és a part menti régiókra hatást gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban is.

(5) A 2. cikk e) pontjában (nemzetközi dimenzió) meghatározott célkitűzés keretei között a program:

a) ösztönzi azt, hogy - a tagállamokkal szoros együttműködésben - folytassák az Unió tagállamaival közös tengeri medencén osztozó harmadik országokkal és az ilyen harmadik országbeli érdekeltekkel kialakítandó integrált megközelítés kidolgozását, amely kiterjed az ENSZ Tengerjogi Egyezmény megerősítésére és végrehajtására is;

b) ösztönzi a harmadik országokkal folytatott párbeszédet, figyelembe véve az ENSZ Tengerjogi Egyezményt és az azon alapuló, fennálló, vonatkozó nemzetközi egyezményeket;

c) ösztönzi a meglévő kezdeményezéseket kiegészítő bevált gyakorlatok cseréjét, figyelembe véve a regionális stratégiák fejlődését szubregionális szinten.

Ezt az operatív célkitűzést az Unió együttműködési eszközeivel összhangban kell megvalósítani, figyelembe véve a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseit.

(6) A 2. cikk f) pontjában (növekedés, foglalkoztatás és innováció) meghatározott célkitűzés keretei között a program:

a) előmozdítja a növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló kezdeményezéseket a tengeri ágazatokban, valamint a part menti régiókban és a szigeteken;

b) ösztönzi a tengerészeti szakmákkal kapcsolatos képzést, oktatást és karrierlehetőségeket;

c) előmozdítja a zöld technológiák, a megújuló tengeri energiaforrások, a környezetkímélő hajózás és a rövid távú tengeri fuvarozás fejlesztését;

d) ösztönzi a part menti, a tengeri és a szigeti turizmus fejlesztését.

4. cikk

Támogatható tevékenységek

A program a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban pénzügyi támogatást nyújthat az alábbi tevékenységtípusokhoz:

a) projektek, beleértve a próbaprojekteket is; tanulmányok; kutatási és operatív együttműködési programok, többek között oktatási, szakképzési és átképzési programok;

b) a nyilvánosság tájékoztatása és a bevált gyakorlatok megosztása, figyelemfelkeltő tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó kommunikációs és terjesztési tevékenységek, ideértve a népszerűsítő kampányokat és rendezvényeket, valamint webhelyek és idevágó közösségi hálózatok és adatbázisok létrehozását és fenntartását;

c) konferenciák, szemináriumok, műhelytalálkozók és fórumok az érdekeltek számára;

d) az Unió által finanszírozott regionális projektekkel kapcsolatos jelentős mennyiségű adat, bevált gyakorlatok és adatbázisok összevonása, ellenőrzése és megjelenítése, az ezekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása, adott esetben az e célra létrehozott titkárság révén, megkönnyítve ezzel az adatgyűjtés és -feldolgozás egységes normáinak elfogadását;

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, ideértve a kísérleti projekteket is.

5. cikk

A pénzügyi beavatkozás típusa

(1) Az uniós pénzügyi hozzájárulás a következő jogi formákban valósulhat meg:

a) támogatások, amelyek esetében a tevékenységenkénti uniós társfinanszírozás legmagasabb mértéke 80 %;

b) közbeszerzési szerződések;

c) a Közös Kutatóközponttal létrejött igazgatási megállapodás.

(2) A program keretében tevékenységekhez nyújtott támogatás és működési támogatás is odaítélhető. Hacsak a költségvetési rendelet másképpen nem rendelkezik, a támogatások vagy közbeszerzési szerződések kedvezményezettjeit pályázati vagy ajánlattételi felhívás útján kell kiválasztani.

6. cikk

Kedvezményezettek

(1) A program keretében pénzügyi támogatás nyújtható elsődlegesen bármely természetes vagy az akár uniós jog, akár bármely tagállam köz- vagy magánjogának hatálya alá tartozó jogi személy részére.

(2) A program kedvezményezettjei lehetnek az uniós tagállamokkal közös tengeri medencén osztozó harmadik országok, ilyen harmadik országbeli érdekeltek, valamint a 2. és 3. cikkben meghatározott egy vagy több általános vagy operatív célkitűzés megvalósítására törekvő nemzetközi szervezetek vagy szervek is. Az intézkedéseknek mindig uniós résztvevőket is érinteniük kell.

(3) Az eljárásokban való részvételi jogosultság feltételeit a vonatkozó pályázati vagy ajánlattételi felhívásokban kell meghatározni.

7. cikk

Végrehajtási elvek

(1) A program keretében finanszírozott tevékenységek nem támogathatók más uniós pénzügyi eszközökből. Törekedni kell az Unió más eszközeivel való szinergiák és a kiegészítő jelleg megvalósítására. A program keretében végzett tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a releváns ágazati politikák végrehajtásához.

(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az e program keretében nyújtott pénzügyi támogatást igénylők és az ilyen támogatás kedvezményezettjei átfogó tájékoztatást nyújtsanak a Bizottságnak a szóban forgó tevékenységek finanszírozásáról. A program csak abban az esetben nyújt pénzügyi támogatást, ha egyéb uniós finanszírozás nem áll rendelkezésre.

(3) A program keretében támogatott tevékenységek összhangban állnak az Unió 2020-as és 2050-es célkitűzéseivel és politikáival. Az összes tagállam, tengeri ágazat, part menti régió, sziget és legkülső régió kedvezményezettje lehet a programnak, és annak valódi európai értéktöbbletet kell létrehoznia. A különböző tengeri medencékben végrehajtott tevékenységek finanszírozása tekintetében megfelelő regionális egyensúly biztosítására kell törekedni.

(4) A program keretében támogatott tevékenységeknek élénkíteniük kell és meg kell erősíteniük a tagállamokkal, az Unió régióival, az érdekeltekkel, a polgárokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és a szociális partnerekkel folytatott, valamint a közöttük folyó párbeszédet, együttműködést és koordinációt, a teljes átláthatóság biztosítása mellett.

(5) A program keretében támogatott tevékenységeknek elő kell segíteniük a szinergiák hasznosítását, az információmegosztást, valamint a módszerek, szabványok és bevált gyakorlatok cseréjét.

(6) A program végrehajtására a felelősségteljes kormányzás és a döntéshozatali eljárás átláthatóságának elvei alkalmazandók, és a program törekszik az átláthatóság és a felelősségteljes kormányzás előmozdítására az összes kapcsolódó szakpolitika területén, uniós, nemzeti és regionális szinten.

8. cikk

Végrehajtás

(1) A Bizottság a programot a költségvetési rendelet előírásaival összhangban hajtja végre.

(2) A program végrehajtásához a Bizottság a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban éves munkaprogramokat fogad el a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

9. cikk

Költségvetési források

(1) A program végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keret összege a 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 40 000 000 EUR.

(2) A programhoz hozzárendelt költségvetési forrásokat az Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között kell feltüntetni. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret határain belül.

(3) A pénzeszközöknek a 2. cikkben meghatározott általános célkitűzések közötti megoszlását a melléklet tartalmazza.

10. cikk

Technikai segítségnyújtás

(1) A 9. cikkben meghatározott pénzügyi keretösszeg legfeljebb 1 %-a fedezheti az e rendelet alapján támogatható tevékenységek hatékony és eredményes végrehajtásához és az e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges előkészítő intézkedésekhez, nyomon követéshez, ellenőrzéshez, könyvvizsgálathoz és értékeléshez kapcsolódó szükséges kiadásokat is.

(2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek magukban foglalhatják különösen a tanulmányokat, a szakértői értekezleteket, az informatikai eszközökre, rendszerekre és hálózatokra, valamint minden egyéb, a Bizottság által az e rendelet végrehajtása céljából igényelt műszaki, tudományos és adminisztratív segítségnyújtásra és szakértelemre fordított kiadást.

11. cikk

Nyomon követés

(1) A pénzügyi támogatás egyes kedvezményezettjei technikai és pénzügyi jelentéseket küldenek a program keretében finanszírozott munka előrehaladásáról a Bizottságnak. Az egyes projektek befejezésétől számított három hónapon belül végleges jelentést kell küldeni.

(2) A Számvevőszék által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében az illetékes nemzeti ellenőrző szervekkel vagy szervezeti egységekkel történő kapcsolattartás mellett végzett ellenőrzések, vagy az EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint végzett felülvizsgálatok sérelme nélkül a Bizottság tisztségviselői vagy egyéb alkalmazottai helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek a program által finanszírozott projektek és egyéb intézkedések tekintetében, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is, különösen az e rendelet 2., 3. és 4. cikkében meghatározott célkitűzések és jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrzése érdekében.

(3) Az e rendelet végrehajtásából eredően kötött szerződéseknek és megállapodásoknak kifejezetten rendelkezniük kell a Bizottság vagy az általa felhatalmazott bármely képviselő általi felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről, valamint a Számvevőszék által végzett - szükség esetén helyszíni - ellenőrzésekről.

(4) A pénzügyi támogatás kedvezményezettjei egy adott projekttel kapcsolatos utolsó kifizetés időpontját követő öt éven keresztül kötelesek megőrizni és a Bizottság számára hozzáférhetővé tenni az adott projekttel kapcsolatos kiadásokat igazoló dokumentumokat.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentések és szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményei alapján a Bizottság szükség szerint módosítja az eredetileg jóváhagyott pénzügyi támogatás mértékét vagy nyújtásának feltételeit, illetve a kifizetések ütemét.

(6) A Bizottság ellenőrzi, hogy a program keretében finanszírozott tevékenységeket megfelelő módon hajtják-e végre, azok összhangban állnak-e a más ágazati politikák és eszközök keretében meghozott intézkedésekkel, valamint megfelelnek-e e rendeletnek és a költségvetési rendeletnek.

12. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az e program keretében finanszírozott tevékenységek végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei védelmet élvezzenek az alábbiak révén:

a) megelőző intézkedések alkalmazása a csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek ellen;

b) hatékony ellenőrzések;

c) a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése; és

d) szabálytalanság észlelése esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazása.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság a 2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/Euratom, EK és az 1073/1999/EK rendelettel összhangban jár el.

(3) A Bizottság csökkenti, felfüggeszti vagy visszafizetteti egy adott tevékenységre nyújtott pénzügyi támogatás összegét, amennyiben szabálytalanságokat tár fel - beleértve az e rendeletnek vagy a pénzügyi támogatást odaítélő egyedi határozatnak, szerződésnek vagy megállapodásnak való meg nem felelést is -, vagy ha tudomást szerez arról, hogy a Bizottság jóváhagyásának kérése nélkül a tevékenységen olyan módon változtattak, amely összeegyeztethetetlen annak jellegével vagy végrehajtásának feltételeivel.

(4) A határidők be nem tartása esetén, vagy amennyiben a tevékenység végrehajtásában elért előrehaladás nem arányos az odaítélt pénzügyi támogatással, a Bizottság felszólítja a kedvezményezettet, hogy adott határidőn belül nyújtsa be észrevételeit. Ha a kedvezményezett nem ad kielégítő választ, a Bizottság megvonhatja a pénzügyi támogatás hátralévő részét, és követelheti a kifizetett összegek visszafizetését.

(5) A jogosulatlan kifizetéseket vissza kell fizetni a Bizottságnak. A költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint kamatot kell fizetni minden olyan összeg után, amelyet nem fizettek vissza kellő időben.

(6) E cikk alkalmazásában "szabálytalanság" az uniós jogszabályok valamely rendelkezésének olyan megsértése, vagy valamely gazdasági szereplő tevőleges magatartásából vagy mulasztásából eredő olyan szerződésszegés, amely az Unió általános költségvetésének vagy az Unió által kezelt költségvetéseknek indokolatlan kiadási tétel szerepeltetésével kárt okoz vagy okozna.

13. cikk

Jelentés, értékelés és a program meghosszabbítása

(1) A Bizottság munkájáról rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2) A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

a) legkésőbb 2012. december 31-ig benyújtja az elért eredményekről szóló jelentést; az elért eredményekről szóló jelentés a program által a többi uniós politikára gyakorolt hatás értékelését is tartalmazza;

b) legkésőbb 2014. december 31-ig benyújtja az utólagos értékelő jelentést.

(3) A Bizottság adott esetben benyújt egy, a program 2013 utáni időszakra történő meghosszabbítására irányuló jogalkotási javaslatot, amely tartalmazza a megfelelő pénzügyi keretösszeget is.

14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

J. VINCENT-ROSTOWSKI

(1) HL C 107., 2011.4.6., 64. o.

(2) HL C 104., 2011.4.2., 47. o.

(3) Az Európai Parlament 2011. november 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. november 24-i határozata.

(4) HL C 279. E, 2009.11.19., 30. o.

(5) A tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

(6) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(7) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(8) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(9) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(10) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(11) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(12) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(13) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(14) Infrastructure for Spatial Information in Europe (európai térinformációs infrastruktúra) - Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(15) Global Monitoring for Environment and Security (globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés) - Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011-2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.).

MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN FELSOROLT KIADÁSI TERÜLETEKRE JUTÓ ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS MEGOSZTÁSA (1)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az e melléklet szerint fel nem osztott összegnek legfeljebb az egyharmada használható fel a 2. cikk b) pontjában meghatározott célkitűzés (ágazatközi eszközök) céljaira.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EGYÜTTES NYILATKOZATA

Az Európai Parlament és a Tanács nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a megfelelő bizottsági javaslatok alapján a jövőbeli programokban 2013 után felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkezzen.

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keret összege a 2011 és 2013 közötti időszakra a X. cikkben foglaltaknak megfelelően 40 millió EUR. Ez a pénzügyi keretösszeg a következőkből áll össze: a 2011. évi költségvetésből a többéves pénzügyi keret 2. fejezete alatt rendelkezésre álló tartaléksáv igénybevétele nélkül lehívott 23,14 millió EUR-ból, továbbá egy, a 2012. évi költségvetés-tervezetbe beillesztett 16,66 millió EUR-s összegből, amely egy technikai segítségnyújtás céljára elkülönített részt is magában foglal, és amelyet a Tanács a 2012. évi költségvetés olvasata során már elfogadott, valamint egy technikai segítségnyújtás céljára fordítandó további 200 000 EUR-s összegből, amelyet a 2013. évi költségvetésbe kell beállítani.

E célból a 2011. évi költségvetést módosítani kellene a szükséges nómenklatúra létrehozása és az előirányzatoknak a tartalékalapba történő beállítása érdekében. A 2012. és a 2013. évre elfogadott költségvetésnek tartalmaznia kellene az adott évre vonatkozó megfelelő összegeket.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1255 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1255&locale=hu

Tartalomjegyzék