32011R1077[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete ( 2011. október 25. ) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1077/2011/EU RENDELETE

(2011. október 25.)

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról

I. FEJEZET

TÁRGY

1. cikk

Az ügynökség létrehozása

(1) Európai ügynökség (ügynökség) jön létre a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatása céljából.

(2) Az ügynökség felel a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), az Eurodac és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 1 ) létrehozott határregisztrációs rendszer (EES) üzemeltetési igazgatásáért.

(3) Kizárólag akkor, ha az EUMSZ 67-89. cikkén alapuló vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek, figyelembe véve adott esetben az e rendelet 8. cikkében említett kutatási fejleményeket és az e rendelet 9. cikkében említett kísérleti programok eredményeit, az ügynökség felelősségi körébe utalható a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (2) bekezdésben említettektől eltérő nagyméretű IT-rendszereinek előkészítése, fejlesztése és üzemeltetési igazgatása is.

(4) Az üzemeltetési igazgatás magában foglalja mindazon feladatokat, amelyek szükségesek a nagyméretű IT-rendszereknek az egyes nagyméretű IT-rendszerek esetében alkalmazandó külön rendelkezéseknek megfelelő működéséhez, beleértve az általuk használt kommunikációs infrastruktúrák iránti felelősséget. Ezek a nagyméretű IT-rendszerek nem cserélhetnek adatokat, illetve nem tehetik lehetővé az információk vagy ismeretek megosztását, kivéve, ha erről külön jogalap rendelkezik.

2. cikk

Célkitűzések

A Bizottságnak és a tagállamoknak a nagyméretű IT-rendszereket szabályozó jogalkotási eszközök szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül, az ügynökség biztosítja:

a) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos működését;

b) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony és pénzügyileg elszámoltatható igazgatását;

c) a nagyméretű IT-rendszerek felhasználói számára megfelelően magas színvonalú szolgáltatás nyújtását;

d) a szolgáltatás folyamatosságát és zavartalanságát;

e) magas szintű adatvédelmet, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket;

f) az adat- és a fizikai biztonság megfelelő szintjét, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket;

g) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúra alkalmazását.

II. FEJEZET

FELADATOK

3. cikk

A SIS II-vel kapcsolatos feladatok

A SIS II-vel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az 1987/2006/EK rendelettel és a 2007/533/IB határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat; valamint

b) a SIS II technikai használatára vonatkozó, elsősorban a SIRENE személyzetének (SIRENE - kiegészítő információ kérése a nemzeti területre való belépéskor) nyújtott képzéssel, valamint a schengeni értékelés keretében a szakértőknek a SIS II technikai oldalára vonatkozó képzésével kapcsolatos feladatokat.

4. cikk

A VIS-sel kapcsolatos feladatok

A VIS-szel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) a 767/2008/EK rendelettel és a 2008/633/IB határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat; valamint

b) a VIS technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

5. cikk

Az Eurodac-kal kapcsolatos feladatok

A Eurodac-kal kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 603/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezését szolgáló Eurodac létrehozásáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) által rá ruházott feladatokat; és

b) az Eurodac technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

5a. cikk

Az EES-szel kapcsolatos feladatok

Az EES-szel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2017/2226 rendelet által ráruházott feladatokat;

b) az EES technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

6. cikk

Egyéb nagyméretű IT-rendszerek előkészítésével, fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatok

Amennyiben az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyéb nagyméretű IT-rendszerek előkészítését, fejlesztését és üzemeltetési igazgatását utalják a felelősségi körébe, az ügynökség - szükség szerint - ellátja az e rendszerek technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

7. cikk

A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok

(1) Az ügynökség ellátja a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatban az 1. cikk (2) bekezdésében említett nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök által az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási eszközöknek megfelelően a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok (beleértve az üzemeltetési igazgatást és a biztonságot) megoszlanak az ügynökség és a Bizottság között. Annak érdekében, hogy egymással összhangban gyakorolják hatásköreiket, ki kell alakítani az ügynökség és a Bizottság közös működési kereteit, és ezeket egyetértési megállapodásban kell rögzíteni.

(3) A kommunikációs infrastruktúrát úgy kell irányítani és ellenőrizni, hogy biztosított legyen a fenyegetésekkel szembeni védelme és a kommunikációs infrastruktúra, valamint a nagyméretű IT-rendszerek biztonsága, beleértve a kommunikációs infrastruktúra segítségével kicserélt adatok biztonságát is.

(4) Megfelelő intézkedéseket, többek között biztonsági terveket kell elfogadni annak érdekében, hogy a személyes adatok továbbítása és az adathordozók szállítása során - különösen megfelelő titkosítási technikák segítségével - elkerülhető legyen a személyes adatokba való jogosulatlan betekintés, azok másolása, módosítása vagy törlése. A rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési információk nem mozoghatnak a kommunikációs infrastruktúrában titkosítás nélkül.

(5) A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 3 ) összhangban külső, a magánjog hatálya alá tartozó szervezetekre vagy szervekre lehet bízni. Ebben az esetben a hálózati szolgáltatóra nézve kötelezők az e cikk (4) bekezdésében említett biztonsági intézkedések, és e szolgáltatók nem férhetnek hozzá a SIS II, a VIS, az Eurodac vagy az EES üzemeltetési adataihoz, sem a SIS II-vel kapcsolatos SIRENE információcseréhez.

(6) A SIS II, a VIS, az Eurodac és az EES hálózatával kapcsolatos hatályos szerződések sérelme nélkül a titkosítási kulcsok kezelése az ügynökség hatáskörében marad, és az nem szervezhető ki a magánjog hatálya alá tartozó külső szervezetnek.

8. cikk

A kutatás nyomon követése

(1) Az ügynökség nyomon követi a SIS II, a VIS, az Eurodac, az EES és az egyéb nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából fontos kutatási fejleményeket.

(2) Az ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és - az adatvédelmi kérdések tekintetében - az európai adatvédelmi biztost az (1) bekezdésben említett fejleményekről.

9. cikk

Kísérleti programok

(1) Kizárólag a Bizottság konkrét és pontos kérésére, azt követően, hogy az legalább három hónappal korábban tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot, valamint az igazgatótanács döntését követően az ügynökség a 12. cikk (1) bekezdésének l. pontjával összhangban az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említett - az EUMSZ 67-89. cikkének alkalmazási körébe tartozó nagyméretű IT-rendszerek fejlesztésére vagy üzemeltetési igazgatására irányuló - kísérleti programokat bonyolíthat le.

Az Ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és - az adatvédelmi kérdések tekintetében - az európai adatvédelmi biztost az első albekezdésben említett kísérleti programok haladásáról.

(2) A Bizottság által kért kísérleti programok pénzügyi előirányzatai legfeljebb két egymást követő pénzügyi évben szerepelhetnek a költségvetésben.

III. FEJEZET

FELÉPÍTÉS ÉS SZERVEZET

10. cikk

Jogállás

(1) Az ügynökség uniós szerv és jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) Az ügynökség valamennyi tagállamban a nemzeti jog által a jogi személyeknek nyújtott legteljesebb jogképesség illeti meg. Jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni és azzal rendelkezni, továbbá bírósági eljárásban félként részt venni. Emellett az ügynökség székhelyére és a (4) bekezdés szerinti helyszínekre vonatkozóan megállapodásokat köthet azokkal a tagállamokkal, melyek területén a székhely, a technikai helyszín, illetve a tartalék központ található (az ügynökségnek otthont adó tagállamok).

(3) Az ügynökséget ügyvezető igazgatója képviseli.

(4) Az ügynökség székhelye Tallinn (Észtország).

Az 1. cikk (3) bekezdésében, a 3., 4., 5. és 7. cikkben említett fejlesztéshez és üzemeltetési igazgatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésére Strasbourgban (Franciaország) kerül sor.

A valamely nagyméretű IT-rendszer meghibásodása esetén e rendszer működését biztosítani képes tartalék központot Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) állítják fel, ha az e rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszköz rendelkezik tartalék központról.

11. cikk

Felépítés

(1) Az ügynökség igazgatási és irányítási struktúráját a következők alkotják:

a) az igazgatótanács;

b) az ügyvezető igazgató;

c) a tanácsadó csoportok.

(2) Az ügynökség szervezeti felépítésében helyet kapnak továbbá a következők:

a) egy adatvédelmi tisztviselő;

b) egy biztonsági tisztviselő;

c) egy számvitelért felelős tisztviselő.

12. cikk

Az igazgatótanács feladatai

(1) Az ügynökség feladatai ellátásának biztosítása érdekében az igazgatótanács:

a) a 18. cikkel összhangban kinevezi, illetve - adott esetben - felmenti az ügyvezető igazgatót;

b) fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett és figyelemmel kíséri az igazgató tevékenységét, beleértve az igazgatótanács határozatainak végrehajtását is;

c) a Bizottsággal folytatott konzultációt követően meghatározza az ügynökség szervezeti felépítését;

d) a Bizottsággal folytatott konzultációt követően meghatározza az ügynökség eljárási szabályzatát;

e) az ügyvezető igazgató javaslatát követően jóváhagyja az ügynökség székhelyéről szóló székhely-megállapodást és a 10. cikk (4) bekezdése alapján felállított technikai helyszínre és tartalék központra vonatkozó megállapodásokat az ügynökségnek otthont adó tagállamokkal, amelyeket az ügyvezető igazgató ír alá;

f) a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a tisztviselők személyzeti szabályzatának 110. cikkében említett, szükséges végrehajtási intézkedéseket;

g) elfogadja a nemzeti szakértőknek az ügynökséghez történő kirendelésére vonatkozó, szükséges végrehajtási intézkedéseket;

h) többéves munkaprogramot fogad el a II. fejezetben említett feladatokról, a 17. cikk-ben említett, az ügyvezető igazgató által benyújtott tervezet alapulvételével és a 19. cikkben említett tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően. A többéves munkaprogram az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül többéves költségvetési becslést és előzetes értékeléseket tartalmaz annak érdekében, hogy strukturálják a többéves tervezés célkitűzéseit és különböző szakaszait;

i) elfogadja a személyzeti politikára vonatkozó többéves tervet és az éves munkaprogram tervezetét, és minden évben március 31-ig benyújtja azokat a Bizottságnak és a költségvetési hatóságnak;

j) minden évben szeptember 30-ig, és a Bizottság véleményének beszerzését követően, szavazásra jogosult tagjainak kétharmados többségével, valamint az éves költségvetési eljárással és az EUMSZ 67-89. cikke hatálya alá tartozó területekre vonatkozó uniós jogalkotási programmal összhangban elfogadja az ügynökség következő évi munkaprogramját; valamint gondoskodik arról, hogy az elfogadott munkaprogramot továbbítsák az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, illetve közzétegyék azt;

k) minden évben március 31-ig elfogadja az ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel, és legkésőbb ugyanazon év június 15-éig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek; az éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

l) a 32. cikknek, a 33. cikk (6) bekezdésének és a 34. cikknek megfelelően ellátja az ügynökség költségvetéséhez kapcsolódó feladatait, beleértve a 9. cikkben említett kísérleti programok végrehajtását is;

m) a 34. cikknek megfelelően elfogadja az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

n) kinevez egy, a feladatai ellátását illetően hivatalában független, számvitelért felelős tisztviselőt;

o) biztosítja a különböző, belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből származó megállapítások és ajánlások megfelelő követését;

p) a tanácsadó csoportok biztonsági szakértőitől érkező esetleges ajánlások figyelembevételével meghozza a szükséges biztonsági intézkedéseket, beleértve egy biztonsági terv, egy üzletmenet-folytonossági terv és egy katasztrófa-helyreállítási terv elfogadását;

q) biztonsági tisztviselőt nevez ki;

r) a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően adatvédelmi tisztviselőt nevez ki;

s) 2012. május 22-ig elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat;

t) elfogadja az 1987/2006/EK rendelet 50. cikkének (4) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 66. cikkének (4) bekezdése alapján a SIS II, a 767/2008/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése és a 2008/633/IB határozat 17. cikkének (3) bekezdése alapján a VIS, valamint az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (4) bekezdése alapján az EES technikai működéséről készített jelentéseket;

u) elfogadja az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről készített éves jelentést a(z) 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése értelmében;

v) észrevételeket tesz az európai adatvédelmi biztosnak az 1987/2006/EK rendelet 45. cikkének (2) bekezdése, a 767/2008/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése, a 603/2013/EU rendelet 31. cikkének (2) bekezdése, valamint az (EU) 2017/2226 rendelet 56. cikkének (2) bekezdése szerinti ellenőrzésekről szóló jelentései kapcsán, valamint biztosítja ezen ellenőrzések megfelelő nyomon követését;

w) statisztikákat tesz közzé a SIS II-ről az 1987/2006/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 66. cikkének (3) bekezdése alapján;

x) statisztikákat állít össze az Eurodac központi rendszerének munkájáról a 603/2013/EU rendelet+ 8. cikkének (2) bekezdése értelmében;

y) gondoskodik arról, hogy - a SIS II nemzeti rendszereihez tartozó hivataloknak (N.SIS II) és SIRENE irodáknak az 1987/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve a 2007/533/IB határozat 7. cikkének (3) bekezdésében említett jegyzékével együtt - évente közzétegyék azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS II-ben található adatoknak az 1987/2006/EK rendelet 31. cikkének (8) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 46. cikkének (8) bekezdése szerinti közvetlen lekérdezésére;

z) biztosítja az egységek jegyzékének közzétételét a 603/2013/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése szerint;

aa) ellát bármely egyéb - e rendelet szerint - ráruházott feladatot;

sa) elfogadja az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (2) bekezdése alapján az EES fejlesztéséről készített jelentéseket;

xa) statisztikákat tesz közzé az EES-ről az (EU) 2017/2226 rendelet 63. cikkének megfelelően;

za) biztosítja az (EU) 2017/2226 rendelet 65. cikke (2) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóságokról készített lista éves közzétételét.

(2) Az igazgatótanács tanácsot adhat az ügyvezető igazgatónak bármely, a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztéséhez és üzemeltetési igazgatásához szorosan kapcsolódó kérdésben.

13. cikk

Az igazgatótanács összetétele

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből, valamint a Bizottság két képviselőjéből áll.

(2) Minden tagállam, valamint a Bizottság is jelöl tagokat és póttagokat az igazgatótanácsba, 2012. január 22-ig. Ezen időszak lejártát követően a Bizottság összehívja az igazgatótanácsot. A tagokat távollétükben a póttagjaik képviselik.

(3) Az igazgatótanács tagjait a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszerei terén szerzett tapasztalataik és szakértelmük magas szintje, valamint adatvédelmi szaktudásuk alapján kell kinevezni.

(4) A tagok hivatali ideje négy év. A megbízatás egyszer megújítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

(5) A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az ügynökség tevékenységében. Ezen országok mindegyike egy képviselőt és egy póttagot jelöl az igazgatótanácsba.

14. cikk

Az igazgatótanács elnöksége

(1) Az igazgatótanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.

(2) Az elnök és az elnökhelyettes hivatali ideje két év. Hivatali idejük egyszer megújítható. Ugyanakkor azonban, ha igazgatótanácsi tagságuk a hivatali idejük alatt bármikor megszűnik, a hivatali idejük ugyanezen a napon szintén automatikusan lejár.

(3) Az elnök és az elnökhelyettes kizárólag azon igazgatótanácsi tagok közül választható, akiket olyan tagállamok neveztek ki, akikre nézve az uniós jog alapján teljes mértékben kötelezőek az ügynökség által irányított valamennyi nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök.

15. cikk

Az igazgatótanács ülései

(1) Az igazgatótanács üléseit az alább felsoroltak bármelyikének kérésére össze kell hívni:

a) az igazgatótanács elnöke;

b) tagjai legalább egyharmada;

c) a Bizottság;

d) az ügyvezető igazgató.

Az igazgatótanács hathavonta legalább egy rendes ülést tart.

(2) Az ügyvezető igazgató részt vesz az igazgatótanács ülésein.

(3) Az igazgatótanács tagjait olyan szakértők segíthetik, akik tagjai a tanácsadó csoportoknak.

(4) Az Europol és az Eurojust megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor a SIS II-t érintő, a 2007/533/IB határozat alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden. Az Europol megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács azon ülésein is, amikor a VIS-t érintő, a 2008/633/IB határozat alkalmazásával kapcsolatos, vagy az Eurodac-ot érintő, a 603/2013/EU rendelet alkalmazásával kapcsolatos, vagy az EES-t érintő, az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden.

(5) Az igazgatótanács az üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

(6) Az ügynökség titkárságot biztosít az igazgatótanács számára.

16. cikk

Szavazás

(1) E cikk (5) bekezdésének, a 12. cikk (1) bekezdése j) pontjának, valamint a 18. cikk (1) és (7) bekezdésének sérelme nélkül, az igazgatótanács határozatait szavazásra jogosult valamennyi tagjának többségével hozza meg.

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(3) A nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó szavazásban az azon tagállamok által kinevezett tagok vehetnek részt, amelyekre nézve az uniós jog alapján kötelező az ügynökség által irányított nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamely jogalkotási eszköz.

Ezen túlmenően Dánia akkor vehet részt egy ilyen nagyméretű IT-rendszerrel kapcsolatos kérdésre vonatkozó szavazásban, ha a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az ilyen nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközt.

(4) A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok tekintetében a 37. cikk alkalmazandó.

(5) Amennyiben a tagok között nézeteltérés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy egy adott szavazás érint-e egy konkrét nagyméretű IT-rendszert vagy sem, a tagok kétharmados többséggel dönthetnek úgy, hogy a szóban forgó rendszer nem érintett.

(6) Az ügyvezető igazgató nem vesz részt a szavazásban.

(7) A részletesebb szavazási rendet az ügynökség eljárási szabályzata állapítja meg, különösen azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyekkel egy tag a másik tag nevében eljárhat, illetve adott esetben a határozatképesség feltételeire vonatkozóan.

17. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre

(1) Az ügynökséget ügyvezető igazgatója irányítja és képviseli.

(2) Az ügyvezető igazgató feladatai végzése tekintetében nem utasítható. A Bizottság és az igazgatótanács vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató semmilyen kormány vagy más szerv utasításait nem kérheti, és nem hajthatja végre.

(3) A 12. cikk sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató kizárólagos felelősséget visel az ügynökségre bízott feladatokért, továbbá a költségvetés végrehajtása tekintetében az Európai Parlament általi éves mentesítési eljárás hatálya alá tartozik.

(4) Az Európai Parlament vagy a Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatainak végrehajtásáról.

(5) Az ügyvezető igazgató:

a) gondoskodik az ügynökség napi igazgatásáról;

b) biztosítja az ügynökség e rendelettel összhangban történő működését;

c) e rendelet, annak végrehajtási szabályai és az alkalmazandó jog keretei között előkészíti és végrehajtja az igazgatótanács által elfogadott eljárásokat, határozatokat, stratégiákat, programokat és tevékenységeket;

d) hatékony rendszert hoz létre és alkalmaz az alábbiak rendszeres ellenőrzésének és értékelésének lehetővé tétele érdekében:

i. nagyméretű IT-rendszerek, ideértve a statisztikákat is; és

ii. az ügynökség, ideértve a célkitűzéseinek tényleges és hatékony elérését;

e) szavazati jog nélkül részt vesz az igazgatótanács ülésein;

f) gyakorolja a 20. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskört az ügynökség személyzetével kapcsolatban, illetve irányítja a személyzeti kérdéseket;

g) a személyzeti szabályzat 17. cikkének sérelme nélkül megállapítja a titoktartási követelményeket annak érdekében, hogy az ügynökség megfeleljen az 1987/2006/EK rendelet 17. cikkének, a 2007/533/IB határozat 17. cikkének, a 767/2008/EK rendelet 26. cikke (9) bekezdésének, a 603/2013/EU rendelet 4. cikke (4) bekezdésének, valamint az (EU) 2017/2226 rendelet 37. cikke (4) bekezdésének;

h) megtárgyalja és - azt követően, hogy az igazgatótanács jóváhagyta - aláírja az ügynökség székhelyéről szóló székhely-megállapodást és a technikai helyszínre és tartalék központra vonatkozó megállapodásokat az ügynökségnek otthont adó tagállamok kormányaival.

(6) Az ügyvezető igazgató különösen az alábbi dokumentumok tervezeteit nyújtja be elfogadásra az igazgatótanácsnak:

a) az ügynökség éves munkaprogramja és éves tevékenységi jelentése, a tanácsadó csoportokkal való előzetes konzultációt követően;

b) az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályok;

c) a többéves munkaprogram;

d) a következő évre vonatkozó, tevékenységalapú költségvetés-tervezés alapján létrehozott költségvetés;

e) a személyzeti politikára vonatkozó többéves terv;

f) a 31. cikkben említett értékelés elvégzésére vonatkozó megbízás;

g) az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályok;

h) a szükséges biztonsági intézkedések, beleértve egy biztonsági tervet, egy üzletmenet-folytonossági tervet és egy katasztrófa-helyreállítási tervet is;

i) a 12. cikk (1) bekezdésének t) pontjában említett, az egyes nagyméretű IT-rendszerek technikai működéséről szóló jelentések, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének u) pontjában említett, az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről szóló éves jelentés, amelyek az ellenőrzés és az értékelés eredményein alapulnak;

j) a 12. cikk (1) bekezdésének y) pontjában említett, a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok - így az N.SIS II hivatalok és SIRENE irodák - és a 12. cikk (1) bekezdésének z) pontjában említett hatóságok közzétételre szánt éves jegyzéke;

k) jelentést tesz az EES fejlesztésének állásáról az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint.

(7) Az ügyvezető igazgató ellát bármely egyéb, e rendeletben meghatározott feladatot.

18. cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése

(1) Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki ötéves hivatali időre a Bizottság által megrendezett nyílt versenyvizsga keretében kiválasztott alkalmas jelöltek listájáról. A kiválasztási eljárás keretében pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb helyeken. Az igazgatótanács ismételt eljárást kérhet, amennyiben nincs megelégedve a listán szereplő egyetlen jelölt alkalmasságával sem. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót érdemei, a nagyméretű IT-rendszerek területén szerzett tapasztalatai, igazgatási, pénzügyi és irányítási képességei, valamint adatvédelmi ismeretei alapján nevezi ki. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató kinevezéséről szóló határozatát a szavazásra jogosult valamennyi tag kétharmados többségével hozza meg.

(2) Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet felkérik az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtti nyilatkozattételre és az ezen bizottság(ok) tagjai által feltett kérdések megválaszolására. A nyilatkozatot követően az Európai Parlament véleményt fogad el, amelyben kifejti a kiválasztott jelölttel kapcsolatos nézetét. Az igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy véleményét milyen módon vették figyelembe. A jelölt kinevezéséig a véleményt személyes és bizalmas információként kell kezelni.

(3) Az ötéves hivatali időszak leteltét megelőző kilenc hónap folyamán az igazgatótanács - a Bizottsággal szorosan egyeztetve - értékelést készít, amelyben különösen az ügyvezető igazgató első hivatali időszaka során elért eredményeket és megvalósításuk módját veszi figyelembe.

(4) Az igazgatótanács - az értékelő jelentés figyelembevételével, és kizárólag azokban az esetekben, ha ezt az ügynökség célkitűzései és feladatai indokolják - az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja.

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató hivatali idejét, erről a szándékáról tájékoztatja az Európai Parlamentet. A hivatali idő meghosszabbítását megelőző hónap folyamán az ügyvezető igazgatót felkérik az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtti nyilatkozattételre és az ezen bizottság(ok) tagjai által feltett kérdések megválaszolására.

(6) Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(7) Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács mentheti fel. Az igazgatótanács az erre vonatkozó határozatát a szavazásra jogosult valamennyi tagja kétharmados többségével hozza meg.

19. cikk

Tanácsadó csoportok

(1) Az alábbi tanácsadó csoportok támogatják az igazgatótanácsot a nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos szakértelmükkel és különösen az éves munkaprogram és az éves tevékenységi jelentés elkészítésével összefüggésben:

a) SIS II tanácsadó csoport;

b) VIS tanácsadó csoport;

c) Eurodac tanácsadó csoport;

d) bármely egyéb, valamely nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport, ha a nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszköz így rendelkezik;

da) az EES tanácsadó csoport.

(2) Valamennyi tagállam, amelyre nézve az uniós jog alapján kötelező egy adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamely jogalkotási eszköz, valamint a Bizottság egy-egy tagot nevez ki az adott nagyméretű IT- rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, megújítható, hároméves időtartamra.

Dánia is kinevez egy tagot egy adott nagyméretű IT- rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, amennyiben a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközt.

A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal, valamint egyéb nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult valamennyi ország, amely részt vesz egy adott nagyméretű IT-rendszerben, egy-egy tagot nevez ki az ezen nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba.

(3) Mind az Europol, mind az Eurojust képviselőt jelölhet ki a SIS II tanácsadó csoportba. Az Europol képviselőt jelölhet ki továbbá a VIS és az Eurodac tanácsadó csoportba, valamint az EES tanácsadó csoportba.

(4) Az igazgatótanács tagjai nem lehetnek tagjai egyik tanácsadó csoportnak sem. Az ügyvezető igazgató vagy az ügyvezető igazgató képviselője megfigyelői minőségben jogosult részt venni a tanácsadó csoportok valamennyi ülésén.

(5) Az ügynökség eljárási szabályzatában kell megállapítani a tanácsadó csoportok működésére és együttműködésére vonatkozó eljárásokat.

(6) A vélemények kialakítása során az egyes tanácsadó csoportok tagjai mindent megtesznek a konszenzus elérése érdekében. Amennyiben nem sikerül konszenzust elérni, akkor a vélemény a tagok többségének indokolással ellátott álláspontját tartalmazza. Rögzíteni kell az indokolással ellátott kisebbségi állásponto(ka)t is. A 16. cikk (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országokat képviselő tagok számára is engedélyezett a véleménynyilvánítás azon kérdésekről, amelyekről nem jogosultak szavazni.

(7) Mindegyik tagállam és a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult valamennyi ország segíti a tanácsadó csoportok tevékenységét.

(8) A 14. cikk értelemszerűen alkalmazandó a tanácsadó csoportok elnökségére.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Személyzet

(1) Az ügynökség személyzetére és az ügyvezető igazgatóra a személyzeti szabályzat, valamint a személyzeti szabályzat alkalmazásának céljából az Unió intézményei által közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

(2) A személyzeti szabályzat végrehajtása szempontjából az ügynökség a tisztviselők személyzeti szabályzata 1a. cikkének (2) bekezdése értelmében vett ügynökségnek minősül.

(3) Saját személyzete vonatkozásában az ügynökség gyakorolja a tisztviselők személyzeti szabályzatában a kinevezésre, illetve az alkalmazási feltételekben a szerződéskötésre feljogosított hatóságra ruházott hatáskört.

(4) Az ügynökség személyzete tisztviselőkből, ideiglenes, illetve szerződéses alkalmazottakból áll. Az igazgatótanács évente hozzájárulását adja, amennyiben az ügyvezető igazgató által megújítani kívánt szerződések - az alkalmazási feltételek értelmében - határozatlan idejű szerződésekké válnának.

(5) Az ügynökség az érzékenynek tekintett pénzügyi feladatok elvégzésére nem alkalmazhat ideiglenes munkaerőt.

(6) A Bizottság és a tagállamok ideiglenes jelleggel tisztviselőket, illetve nemzeti szakértőket küldhetnek az ügynökséghez. E célból az igazgatótanács - a személyzeti politikára vonatkozó többéves terv figyelembevételével - elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

(7) A tisztviselők személyzeti szabályzata 17. cikkének sérelme nélkül, az ügynökség megfelelő szabályokat alkalmaz a szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű titoktartási kötelezettségekre.

(8) Az igazgatótanács a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a tisztviselők személyzeti szabályzatának 110. cikkében említett szükséges végrehajtási intézkedéseket.

21. cikk

Közérdek

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a tanácsadó csoportok tagjai vállalják, hogy a köz érdekében járnak el. E célból évente, írásban nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek.

Az igazgatótanács tagjainak jegyzékét közzéteszik az ügynökség honlapján.

22. cikk

Székhely-megállapodások, valamint a technikai helyszínre és a tartalék központra vonatkozó megállapodások

Az ügynökségnek a neki otthont adó tagállamokban biztosítandó elhelyezésre és az ezen tagállamok által nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó szükséges rendelkezéseket, valamint az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanács tagjaira, az ügynökség személyzetére és családtagjaikra az ügynökségnek otthont adó tagállamokban alkalmazandó külön szabályokat az ügynökség székhelyét megállapító székhely-megállapodásban, illetve a technikai helyszínre és a tartalék központra vonatkozó megállapodásokban kell meghatározni, amelyeket az ügynökség és az ügynökségnek otthont adó tagállamok az igazgatótanács jóváhagyását követően kötnek meg.

23. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv alkalmazandó az ügynökségre.

24. cikk

Felelősség

(1) Az ügynökség szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog szabályozza.

(2) Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik, hogy az ügynökség által kötött valamely szerződésben található bármilyen választott bírósági kikötés alapján ítéletet hozzon.

(3) Szerződésen kívüli felelősség esetén az ügynökség a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

(4) A (3) bekezdésben említett kártérítéssel összefüggő jogviták elbírálására az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel.

(5) Az ügynökség személyzetének az ügynökséggel szemben fennálló személyes felelősségére a személyzeti szabályzatban megállapított rendelkezések irányadók.

25. cikk

Nyelvhasználati szabályok

(1) Az ügynökségre az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. rendelet ( 4 ) alkalmazandó.

(2) Az EUMSZ 342. cikke alapján hozott határozatok sérelme nélkül, a 12. cikk (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett éves munkaprogramot és éves tevékenységi jelentést az Unió intézményeinek összes hivatalos nyelvén elkészítik.

(3) Az ügynökség tevékenységéhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

26. cikk

Hozzáférés a dokumentumokhoz

(1) Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács 2012. december 1-jétől számított hat hónapon belül - az 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően - elfogadja az ügynökség dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

(2) Az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke alapján az ügynökség által hozott határozatok ellen - az EUMSZ 228., illetve 263. cikkében meghatározott feltételek szerint - panasszal lehet fordulni az európai ombudsmanhoz vagy keresetet lehet benyújtani az Európai Unió Bíróságához.

27. cikk

Tájékoztatás és kommunikáció

(1) Az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközöknek megfelelően, valamint a feladatkörébe tartozó területeken saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújt. Különösen azt biztosítja, hogy a munkájával kapcsolatosan a 12. cikk (1) bekezdésének j), k), w) és y) pontjában, valamint a 33. cikk (8) bekezdésében meghatározott közzétételen túl a nyilvánosság és bármely érdekelt fél gyorsan tárgyilagos, megbízható és könnyen érthető felvilágosítást kapjon.

(2) Az igazgatótanács megállapítja az (1) bekezdés alkalmazásához szükséges gyakorlati rendelkezéseket.

28. cikk

Adatvédelem

(1) A nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközökben megállapított adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, az ügynökség által e rendelettel összhangban feldolgozott információkra a 45/2001/EK rendelet alkalmazandó.

(2) Az igazgatótanács megállapítja a 45/2001/EK rendelet - és különösen az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó 8. szakasz - ügynökség általi alkalmazásának szabályait.

29. cikk

A minősített információk és a nem minősített érzékeny információk védelmére vonatkozó biztonsági szabályok

(1) Az ügynökség a Bizottság eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatban ( 5 ) megállapított biztonsági elveket alkalmazza, ideértve a minősített információk cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkozó rendelkezéseket és a fizikai biztonságra vonatkozó intézkedéseket is.

(2) Az ügynökség alkalmazza továbbá a nem minősített érzékeny információk feldolgozása tekintetében a Bizottság által elfogadott és végrehajtott biztonsági elveket.

(3) Az igazgatótanács a 2. cikk és a 12. cikk (1) bekezdésének p) pontja alapján határoz az ügynökségnek - a megfelelő biztonsági elvek teljesítéséhez szükséges - szervezeti felépítéséről.

30. cikk

Az ügynökség biztonsága

(1) Az ügynökség felel a biztonságért és a rend fenntartásáért az általa használt épületekben, helyiségekben és földterületen. Az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök vonatkozó rendelkezéseit és biztonsági elveit alkalmazza.

(2) Az ügynökségnek otthont adó tagállamok hatékony és megfelelő intézkedéseket hoznak a rendnek és a biztonságnak az ügynökség által használt épületek, helyiségek és földterület közvetlen közelében történő fenntartása érdekében, továbbá az ügynökség székhelyét megállapító, vonatkozó székhely-megállapodásnak, illetve a technikai helyszínről és a tartalék központról szóló megállapodásoknak megfelelően gondoskodnak az ügynökség megfelelő védelméről amellett, hogy szabad bejárást biztosítanak ezen épületekbe, helyiségekbe és földterületre az ügynökség által felhatalmazott személyek részére.

31. cikk

Értékelés

(1) 2012. december 1-jét követő három éven belül, azt követően pedig négyévente a Bizottság, az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékeli az ügynökség tevékenységét. Az értékelés során megvizsgálja, hogy az ügynökség milyen módon és mértékben járul hozzá ténylegesen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásához, illetve látja el az e rendeletben meghatározott feladatait. Az értékelés során megvizsgálja továbbá az ügynökségnek egy összehangolt, költséghatékony és koherens, uniós szintű informatikai környezet kialakítását célzó, az elkövetkező években kialakítandó uniós stratégiával összefüggésben betöltött szerepét.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés alapján a Bizottság - az igazgatótanáccsal folytatott konzultációt követően - elkészíti az e rendelettel kapcsolatos változtatásokra vonatkozó ajánlásait, a rendelet és az (1) bekezdésben említett uniós stratégia közötti nagyobb összhang megteremtése érdekében is. A Bizottság az említett ajánlásokat az igazgatótanács véleményével és megfelelő javaslatokkal együtt továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak.

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Költségvetés

(1) Az egyéb bevételi források sérelme nélkül az ügynökség bevételei a következők:

a) az Európai Unió általános költségvetésében szereplő uniós támogatás (a Bizottságra vonatkozó szakasz);

b) a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok hozzájárulása;

c) a tagállamok bármely pénzügyi hozzájárulása.

(2) Az ügynökség kiadásai többek között tartalmazzák a személyzet illetményét, az igazgatási és infrastrukturális kiadásokat, a működési költségeket, valamint az ügynökség által kötött szerződésekkel és megállapodásokkal kapcsolatos kiadásokat. Az ügyvezető igazgató évente - az ügynökség által elvégzett tevékenységek figyelembevételével, a létszámtervvel együtt - elkészíti az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

(3) Az ügynökség bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

(4) Az ügyvezető igazgató által készített tervezet alapján az igazgatótanács elfogadja az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét.

(5) Az igazgatótanács évente legkésőbb február 10-ig elküldi a Bizottságnak és a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak az ügynökség tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét és az azt alátámasztó általános iránymutatásokat, továbbá minden év március 31-ig a tervezett költségvetésre vonatkozó végleges kimutatást.

(6) Az igazgatótanács minden év március 31-ig benyújtja a Bizottságnak és a költségvetési hatóságnak az alábbi dokumentumokat:

a) az éves munkaprogramjának tervezetét;

b) a Bizottság által meghatározott iránymutatások szerint elkészített, a személyzeti politikára vonatkozó naprakész többéves tervét;

c) a személyzeti szabályzat meghatározása szerinti tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak számára vonatkozó tájékoztatást az n-1 és az n év tekintetében, valamint az n + 1 évre szóló ezzel kapcsolatos becslést;

d) az ügynökségnek otthont adó tagállamok által az ügynökség részére nyújtott természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó tájékoztatást;

e) az eredménykimutatás egyenlegére vonatkozó becslést az n-1 év tekintetében.

(7) A tervezett költségvetésre vonatkozó kimutatást a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóság részére.

(8) A tervezett költségvetésre vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió általános költségvetésének tervezetébe a létszámterv céljaira általa szükségesnek tekintett tervezett összegeket és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd azt az EUMSZ 314. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

(9) A költségvetési hatóság engedélyezi az ügynökségnek juttatandó támogatási előirányzatokat. A költségvetési hatóság elfogadja az ügynökség létszámtervét.

(10) Az ügynökség költségvetését az igazgatótanács fogadja el. Az ügynökség költségvetése az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Az ügynökség költségvetését adott esetben ennek megfelelően ki kell igazítani.

(11) A költségvetés bármilyen módosítása esetén, beleértve a létszámterv módosítását is, ugyanezt az eljárást kell követni.

(12) Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot, ha bármilyen olyan projekt megvalósítását tervezi, amely a költségvetésének finanszírozására jelentős pénzügyi kihatással lehet, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos projektekre, mint amilyen például az épületek bérlése, illetve vétele. Az igazgatótanács erről a Bizottságot, valamint a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országokat is tájékoztatja. Amennyiben a költségvetési hatóság valamelyik ága véleményt kíván nyilvánítani, a projekttel kapcsolatos értesítés kézhezvételét követő két héten belül értesíti az igazgatótanácsot véleménynyilvánítási szándékáról. Válasz hiányában az ügynökség lebonyolíthatja a tervezett ügyletet.

33. cikk

A költségvetés végrehajtása

(1) Az ügynökség költségvetését annak ügyvezető igazgatója hajtja végre.

(2) Az ügyvezető igazgató évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó valamennyi információt.

(3) Az ügynökség számvitelért felelős tisztviselője a következő év március 1-jéig megküldi a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek az ügynökség előzetes beszámolóját, a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője összevonja az intézmények és a decentralizált szervek előzetes beszámolóit az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 128. cikkével összhangban.

(4) Az ügynökség számvitelért felelős tisztviselője a következő év március 31-éig a költségvetési hatóságnak is megküldi a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó jelentést.

(5) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 129. cikke alapján, az ügynökség előzetes beszámolójára vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az ügyvezető igazgató saját felelősségi körében elkészíti az ügynökség végleges beszámolóját, és azt véleményezésre továbbítja az igazgatótanácsnak.

(6) Az igazgatótanács véleményezi az ügynökség végleges beszámolóját.

(7) Az ügyvezető igazgató a végleges beszámolót, az igazgatótanács véleményével együtt, a következő év július 1-jéig megküldi a költségvetési hatóságnak, a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, a Számvevőszéknek, továbbá a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak.

(8) A végleges beszámolót közzé kell tenni.

(9) Az ügyvezető igazgató szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(10) Az Európai Parlament kérésére az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ügyvezető igazgató benyújt minden olyan információt, amely a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges.

(11) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2. év május 15-e előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

34. cikk

Pénzügyi szabályok

Az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, ha az ilyen eltérést kifejezetten megkívánja az ügynökség működése, és ha a Bizottság ehhez előzetesen hozzájárult.

35. cikk

A csalás elleni küzdelem

(1) A csalás, a korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem érdekében az 1073/1999/EK rendelet alkalmazandó.

(2) Az ügynökség csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló intézményközi megállapodáshoz, és haladéktalanul kiadja az ügynökség valamennyi alkalmazottjára alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(3) A finanszírozásra vonatkozó döntések és az ezekből eredő végrehajtási megállapodások és eszközök kifejezetten rendelkeznek arról, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket folytathat az ügynökség finanszírozásának kedvezményezettjeinél és az annak elosztásáért felelős személyeknél.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Előkészítő intézkedések

(1) Az ügynökség létrehozásáért és kezdeti működtetéséért a Bizottság felelős, mindaddig, amíg az előbbi nem rendelkezik a saját költségvetésének végrehajtásához szükséges operatív kapacitással.

(2) E célból mindaddig, amíg az ügyvezető igazgató az igazgatótanács általi, a 18. cikkel összhangban történő kinevezését követően hivatalba nem lép, a Bizottság ideiglenes alapon, korlátozott számban tisztviselőket jelölhet ki, köztük egy, az ügyvezető igazgató feladatait ellátó tisztviselővel. Az ideiglenes ügyvezető igazgatót kizárólag az igazgatótanácsnak a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban történő összehívását követően lehet kijelölni.

Ha az ideiglenes ügyvezető igazgató nem teljesíti az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit, az igazgatótanács kérheti a Bizottságot, hogy új ideiglenes ügyvezető igazgatót jelöljön ki.

(3) Az ideiglenes ügyvezető igazgató az igazgatótanács jóváhagyását követően az ügynökség költségvetése alapján rendelkezésre álló hitelkeret által fedezett valamennyi kifizetést engedélyezheti, valamint szerződéseket - köztük az ügynökség létszámtervének elfogadását követően személyzeti szerződéseket is - köthet. Az igazgatótanács indokolt esetben korlátozhatja az ideiglenes ügyvezető igazgató hatáskörét.

37. cikk

A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részvétele

A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok társulási megállapodásainak vonatkozó rendelkezései alapján olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek többek között meghatározzák ezen országoknak az ügynökség munkájában való részvétele jellegét és mértékét, valamint annak részletes szabályait, köztük a pénzügyi hozzájárulásokra, a személyzetre és a szavazati jogra vonatkozó rendelkezéseket.

38. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdi meg a 3-9. cikkben meghatározott feladatai ellátását.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban a Szerződésekkel összhangban.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327, 2017.12.9., 20. o.).

( 2 ) HL L 180., 2013.6.29., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

( 4 ) HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.

( 5 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1077&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R1077-20171229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R1077-20171229&locale=hu