32006R1320[1]

A Bizottság 1320/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 5. ) az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1320/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 5.)

az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 32. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 92. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1698/2005/EK rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Az 1698/2005/EK rendelet 93. cikkével 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezett, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (2) rendelkezései továbbra is alkalmazandók a Bizottság által e rendelkezések alapján 2007. január 1-je előtt jóváhagyott intézkedések tekintetében.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet szerinti meglévő támogatási rendszerekről az 1698/2005/EK rendelet szerinti, a 2007. január 1-jével kezdődő programozási időszakra (a továbbiakban: "új programozási időszak") vonatkozó vidékfejlesztési támogatási rendszerre történő átmenet megkönnyítése érdekében átmeneti szabályokat kell elfogadni az átmeneti időszakban a vidékfejlesztési támogatás végrehajtásában bekövetkező nehézségek vagy késedelmek elkerülése céljából.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás a 2007. január 1-jével kezdődő programozási időszakra vonatkozik, míg az 1257/1999/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás a 2006. december 31-ével lezáruló programozási időszakra (a továbbiakban: "jelenlegi programozási időszak"). Az érintett finanszírozási forrástól és az 1257/1999/EK rendelet 35. és 36. cikkével, továbbá 47b. cikke (1) bekezdésével összhangban a jelenlegi programozási időszakra vonatkozó pénzügyi irányítási szabályaitól függően meg kell különböztetni egyrészről a 2004. április 30-i állapotnak megfelelő Közösség tagállamaiban az EMOGA Garanciarészlegéből származó, nem differenciált költségvetési előirányzatokra alapozott és a 2006. október 15-én véget érő pénzügyi évre vonatkozó támogatást, másrészről a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (3) 29-32. cikkében előírtak szerint az EMOGA Orientációs vagy Garanciarészlegéből származó, valamennyi tagállamra vonatkozó támogatást. Az utóbbi esetben a kiadás támogathatóságának végleges dátumát a közösségi támogatás jóváhagyásáról szóló határozatokban állapítják meg.

(4) Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott és a 2004. április 30-i állapotnak megfelelő Közösség tagállamaiban megvalósuló programozásra vonatkozó vidékfejlesztési támogatás tekintetében átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani a 2006. október 16. és december 31. közötti kifizetésekre, továbbá a jelenlegi programozási időszak kedvezményezettjeire vonatkozó olyan kötelezettségvállalásokra, amelyek tekintetében a kifizetés 2006. december 31-ét követően, az új programozási időszakban történik.

(5) Az EMOGA Orientációs vagy Garanciarészlegéből származó, az 1260/1999/EK rendelet 29-32. cikke szerint valamennyi tagállamra vonatkozó támogatás tekintetében, a jelenlegi és az új programozási időszak átfedése miatt, 2007. január 1-jétől a közösségi támogatás jóváhagyásáról szóló határozatokban a támogatható kiadásokra vonatkozóan megállapított végső időpontig számos átmeneti rendelkezésre van szükség az általános elvek, továbbá egyes vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, ez utóbbiakba ideértve a többéves kötelezettségvállalásokkal járókat is. A kedvezőtlen adottságú területek és az agrár-környezetvédelem tekintetében a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (4) 5. cikkének (1) bekezdése rendelkezik az 1257/1999/EK rendelet keretében a helyes gazdálkodási gyakorlat alkalmazásáról, míg különösen az agrár-környezetvédelem tekintetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelet (5) 21. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tagállamok a jelenlegi programozási időszakban kibővíthessék az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat.

(6) A két programozási időszak közötti átmenet biztosítása szükséges az 1257/1999/EK rendelet 33l. cikkének (2a) és (2b) bekezdésével összhangban a közösségi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos eltérés tekintetében a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában (a továbbiakban: "az új tagállamok").

(7) Az új programozási időszak agrár-környezetvédelem és állatjóllét tekintetében történő jobb végrehajtásának biztosítása érdekében, a tagállamok engedélyezhetik az 1257/1999/EK rendelet szerinti agrár-környezetvédelmi és állatjólléti kötelezettségvállalásnak az 1698/2005/EK rendelet szerinti, általános szabályként öt-hét éves időszakra vonatkozó, új kötelezettségvállalássá történő átalakítását, feltéve hogy az új kötelezettségvállalás kedvező a környezetvédelem vagy az állatjóllét számára.

(8) Egyedi átmeneti szabályokat kell megállapítani a technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan, ideértve minden fajta programozásra vonatkozó előzetes és utólagos értékelést.

(9) Az új programozási időszakra való átmenetet az új tagállamokban bizonyos intézkedések tekintetében biztosítani kell, ideértve a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendelet (6) szerinti többéves kötelezettségvállalásokat.

(10) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az átmeneti intézkedéseket egyértelműen azonosítsák irányítási és ellenőrzési rendszereik révén. Ez különösen fontos valamennyi tagállamban egyes támogatástípusokra vonatkozóan a hatékony és eredményes pénzügyi gazdálkodás, illetve a 2007. január 1-jétől a közösségi támogatás jóváhagyásáról szóló határozatokban a támogatható kiadásokra vonatkozóan megállapított végső időpontig a programozási időszakok átfedése miatti kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében.

(11) A jelenlegi és az új programozási időszak intézkedéseire vonatkozó megfelelési táblázatot kell készíteni a két programozási időszak során a vidékfejlesztési intézkedések egyértelmű azonosítása céljából.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet egyedi szabályokat állapít meg az 1257/1999/EK és 1268/1999/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési programozásról az 1698/2005/EK rendeletben megállapított vidékfejlesztési programozásra való átmenet megkönnyítése érdekében.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások érvényesek:

a) "az EMOGA Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedések": az 1257/1999/EK rendeletben előírt, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által társfinanszírozott és a 2004. április 30-i állapotnak megfelelő Közösség tagállamaiban alkalmazandó vidékfejlesztési intézkedések;

b) "az EMOGA Orientációs Részlege és/vagy Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedések":

i. az 1257/1999/EK rendeletben előírt, az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések, amelyek valamennyi tagállamban alkalmazandók és amelyekre az 1260/1999/EK rendeletet kell alkalmazni;

ii. a Leader közösségi kezdeményezés szerinti, az 1260/1999/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt intézkedések;

iii. az 1257/1999/EK rendeletben előírt, az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések, amelyek az új tagállamokban alkalmazandók és amelyekre az 1260/1999/EK rendelet 29-32. cikkét kell alkalmazni;

c) "új tagállamok": a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia;

d) "jelenlegi programozási időszak": a 2006. december 31-én véget érő, az 1257/1999/EK rendelet szerinti programozási időszak;

e) "új programozási időszak": 2007. január 1-jén kezdődő, az 1698/2005/EK rendelet szerinti programozási időszak;

f) "kötelezettségvállalások": a tagállamok vidékfejlesztési intézkedéseinek kedvezményezettjei felé tett jogi kötelezettségvállalások;

g) "kifizetések": a tagállamok vidékfejlesztési intézkedéseinek kedvezményezettjei felé tett kifizetések;

h) "többéves kötelezettségvállalások": a következő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások:

i. a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági alkalmazottak nyugdíj előtti támogatása az agrár-környezetvédelem és az állatjóllét, a gazdálkodóknak nyújtott, az EU-normák átvételét szolgáló támogatásteljesítése, a gazdálkodóknak nyújtott élelmiszer-minőségi támogatás, a mezőgazdasági földterület erdősítése, a félig önellátó gazdaságok támogatása és a termelői csoportok létrehozására nyújtott támogatás;

ii. kamattámogatások révén nyújtott támogatás, továbbá a lízing révén megvalósuló támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások és fiatal gazdálkodók induló támogatása, ahol az 1257/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának említett egységes támogatást több részletre osztják fel, amelyeket az első részlet kifizetésének napját követő 12 hónapot meghaladó időszakban kell kifizetni.

II. CÍM

AZ 1257/1999/EK RENDELETRE VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

1. FEJEZET

Az EMOGA Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedések

3. cikk

(1) A 2006. október 16. és december 31. között a jelenlegi programozási időszakban tett kifizetések az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) szerint csak akkor támogathatóak az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 39. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, ha ezekre az említett rendelet 39. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatával összhangban jóváhagyott kifizetések véglegesítését követően kerül sor.

Az első bekezdésben említett támogatható kifizetéseket 2007. január 31-ig kell bejelenteni a Bizottságnak, függetlenül az érintett vidékfejlesztési program bizottsági jóváhagyásától. A bizottsági kifizetés azonban csak a program jóváhagyását követően valósul meg.

(2) A jelenlegi programozási időszakban vállalt kötelezettségekre vonatkozó olyan kiadások, amelyek tekintetében 2006. december 31. után esedékes a kifizetés, az EMVA szerinti új programozási időszakban támogathatóak.

Azonban a 2006. december 31-ig vállalt, nem többéves kötelezettségekre vonatkozó kifizetéseknek meg kell felelniük az új programozási időszak támogathatósági feltételeinek, amennyiben időtartamuk 2008. december 31-nél tovább tart.

Az új programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programokban rendelkezni kell az első albekezdésben említett kiadásokról.

2. FEJEZET

Az EMOGA Orientációs Részlege és/vagy Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedések

1. szakasz

Közös szabályok

4. cikk

(1) Az 5. és a 6. cikk sérelme nélkül a tagállamok a jelenlegi programozási időszakban további kötelezettségeket vállalhatnak, és teljesíthetnek kifizetéseket 2007. január 1-jétől a kiadások támogathatóságának az operatív programokra vagy vidékfejlesztési programozási dokumentumokra vonatkozó közösségi támogatás jóváhagyásáról szóló határozatokban megállapított végső napjáig.

Azonban az e rendelet I. mellékletében felsorolt adott típusú intézkedések vagy alintézkedések tekintetében a tagállamoknak meg kell kezdeni a kötelezettségvállalásokat az 1698/2005/EK rendelet szerint azon naptól, amikor a jelenlegi programozási időszakban programszinten már nem történik kötelezettségvállalás, e bekezdés első albekezdésével összhangban.

Ezen bekezdés második albekezdése nem alkalmazandó a Leader közösségi kezdeményezésről az új programozási időszak Leader programjára való átmenetre, amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében említett helyi akciócsoportok által végrehajtott és az új programozási időszak tekintetében kiválasztott integrált helyi fejlesztési stratégiák újak és/vagy ugyanaz a vidéki terület nem kapott támogatást a Leader közösségi kezdeményezésből.

(2) A jelenlegi programozási időszakban vállalt kötelezettségekre vonatkozó kiadások, amelyek tekintetében a kifizetés az említett programozási időszak végső jogosultsági napját követően történik, támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszakban, e rendelet 7. és 8. cikkére tekintettel.

5. cikk

(1) Az új tagállamok agrár-környezetvédelmi és állatjólléti intézkedései esetében csak azon, a jelenlegi programozási időszakban 2006. december 31-ig vállalt kötelezettségekre vonatkozó kiadások támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszakban, amelyekre a kifizetés az említett időpontot követően történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások az új programozási időszakon belül az alábbi időszakban támogathatóak az EMVA-ból:

a) a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásra vonatkozó végső időpontjától, amennyiben a kifizetések az említett időpontot követően is folytatódnak; vagy

b) az a) pontban említett időpontnál hamarabbi időponttól, de 2007. január 1-jét követően, amennyiben a programra és/vagy intézkedésre előirányzott összeg már elfogyott.

Az új programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programokban rendelkezni kell az első bekezdésben említett kiadásokról.

6. cikk

(1) Az új tagállamok kedvezőtlen adottságú területeire vonatkozó kompenzációs juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokból származó és legkésőbb 2006-ra vonatkozó kiadásokat a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásainak végső időpontjáig lehet bejelenteni.

Azonban, amennyiben a programra és/vagy intézkedésre előirányzott összeg az első albekezdésben említett végső időpontnál hamarabb, de 2007. január 1-je után elfogy, a legkésőbb a 2006. évre vonatkozó kötelezettségvállalások miatt esedékes kiadások támogathatóak az EMVA szerint az új programozási időszakban, amennyiben az új programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program rendelkezik ilyen kiadásról.

(2) Az új tagállamok kedvezőtlen adottságú területeire vonatkozó kompenzációs juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokból származó, 2007. és 2008. évi kiadásokat az EMVÁ-ra kell terhelni, és ezeknek meg kell felelniük az 1698/2005/EK rendelet előírásainak.

7. cikk

(1) Az agrár-környezetvédelmi és az állatjólléti kötelezettségvállalásokon kívüli többéves kötelezettségvállalásokra vonatkozó kiadások, amelyekre vonatkozóan a kifizetés a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásokra vonatkozó végső időpontját követően történik, támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszakban.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadás az EMVA-ból az új programozási időszakon belül az alábbi időszakban támogatható:

a) a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásra vonatkozó végső időpontjától, amennyiben a kifizetések az említett időpontot követően is folytatódnak; vagy

b) az a) pontban említett időpontnál hamarabbi időponttól, de 2007. január 1-jét követően, amennyiben a programra és/vagy intézkedésre előirányzott összeg már elfogyott.

Az új programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programokban rendelkezni kell az első albekezdésben említett kiadásokról.

8. cikk

(1) Az olyan, nem többéves kötelezettségvállalásokra vonatkozó műveletek esetében, amelyekre a kedvezményezettek részére a kötelezettségvállalás a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásaira vonatkozó végső időpontot megelőzően történt, az említett időponton túli kifizetésekre vonatkozó kiadások az EMVA-ból az új programozási időszakban támogathatóak az említett időponttól, amennyiben:

a) a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a műveleteket két külön, azonosítható pénzügyi és fizikai vagy fejlesztési szakaszra bontja, a két programozási időszaknak megfelelően;

b) a műveletekre vonatkozó társfinanszírozási és támogathatósági feltételeket az új programozási időszakban teljesítik.

(2) Amennyiben a jelenlegi programozási időszakra rendelkezésre álló támogatás az (1) bekezdésben említett végső időpontnál hamarabb fogy el, az említett korábbi időponton túli kifizetésekre vonatkozó kiadások az új programozási időszakban az EMVA-ból támogathatóak, amennyiben teljesülnek az (1) bekezdésben megállapított feltételek.

(3) A tagállamoknak az új programozási időszak szerinti vidékfejlesztési programjaikban nyilatkozniuk kell arról, hogy az érintett intézkedések tekintetében felhasználják-e az (1) és (2) bekezdésben említett lehetőségeket.

2. szakasz

Az új tagállamokra vonatkozó egyedi szabályok

9. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 331. cikke (2a) és (2b) bekezdésével összhangban a közösségi előírásoknak való megfelelés tekintetében a kedvezményezettek részére a jelenlegi programozási időszak támogatható kiadásaira vonatkozó végső időpontot megelőzően történt kötelezettségvállalás tekintetében a kiadások az EMVA-ból az említett időponttól az új programozási időszakban támogathatóak, amennyiben az új programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program rendelkezik ilyen kiadásról.

10. cikk

A következő intézkedések tekintetében az EMVA-ból nem támogathatók kifizetések az új programozási időszakban:

a) a gazdaságokra vonatkozóan tanácsadói és bővítési szolgáltatások, az 1257/1999/EK rendelet 33g. cikke szerint;

b) a közvetlen kifizetések kiegészítései, az 1257/1999/EK rendelet 33h. cikke szerint;

c) az állami támogatás kiegészítései Máltán, az 1257/1999/EK rendelet 33i. cikke szerint;

d) a teljes munkaidőben dolgozó gazdálkodók támogatása Máltán, az 1257/1999/EK rendelet 33j. cikke szerint.

3. FEJEZET

Egyedi rendelkezés az agrár-környezetvédelem és az állatjóllét tekintetében

11. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet VI. fejezete szerint tett kötelezettségvállalás teljesítési időszakának vége előtt a tagállamok engedélyezhetik az adott kötelezettségvállalásnak az 1698/2005/EK rendelet szerinti, általános szabályként öt-hét éves időszakra terjedő, új kötelezettségvállalássá történő átalakítását a következő feltételek teljesülése esetén:

a) bármely ilyen jellegű átalakítás megkérdőjelezhetetlenül kedvező a környezetvédelem vagy az állatjóllét számára; és

b) a meglévő kötelezettségvállalást jelentősen megerősíti.

4. FEJEZET

A technikai segítségnyújtás szerinti kiadások

1. szakasz

Az EMOGA Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedésekre vonatkozó kiadások

12. cikk

(1) A jelenlegi programozási időszak előzetes értékeléseire vonatkozó, az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében említett kiadások támogathatóak az EMOGA Garanciarészlegéből a jelenlegi programozási időszakban az 1290/2005/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt határidőn belül, amennyiben megfelelnek a 817/2004/EK rendelet 59. cikkének második bekezdésében említett 1 %-os plafonnak.

(2) A jelenlegi programozási időszak utólagos értékeléseire vonatkozó, a 817/2004/EK rendelet 64. cikkében említett kiadások támogathatóak a vidékfejlesztési program technikai segítségnyújtási keretében, amennyiben ez összhangban van az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével, és a program erről rendelkezik.

2. szakasz

Az EMOGA Orientációs Részlegéből és/vagy Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedésekre vonatkozó kiadások

13. cikk

(1) A jelenlegi programozási időszakban az említett programozási időszak támogatható kiadásaira vonatkozó végső időpontot követően felmerült kiadások, amelyek az 1685/2000/EK bizottsági rendelet (8) melléklete 11. szabályának 2. és 3. pontja szerinti műveletekre vonatkoznak, az utólagos értékelések, ellenőrzések és a végleges jelentések elkészítését kivéve, nem támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszakban.

(2) A jelenlegi programozási időszakban az említett programozási időszak támogatható kiadásaira vonatkozó végső időpontjáig felmerült kiadások, amelyek az 1685/2000/EK bizottsági rendelet melléklete 11. szabálya 2.1. pontjának első francia bekezdése és 3. pontja szerinti műveletekre vonatkoznak, ideértve az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében említett előzetes értékeléseket is, az új programozási időszakban a vidékfejlesztési programok elkészítése céljából az említett szabály 2.2-2.7. és 3. pontjában megállapított feltételekre figyelemmel támogathatóak a jelenlegi operatív programok vagy vidékfejlesztési programozási dokumentumok technikai segítségnyújtási keretéből.

(3) A jelenlegi programozási időszak utólagos értékeléseire vonatkozó, az 1260/1999/EK rendelet 43. cikkében említett kiadások támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszak programjainak technikai segítségnyújtási keretében, amennyiben ez összhangban van az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével, és a program erről rendelkezik.

III. CÍM

AZ 1268/1999/EK RENDELETRE VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

14. cikk

Az 1268/1999/EK rendelet 2. cikkének negyedik, hetedik és tizennegyedik francia bekezdésében említett intézkedések tekintetében, a 2006. december 31. után teljesítendő kifizetésekre vonatkozó kiadások támogathatóak az EMVA-ból az új programozási időszakban, amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeket teljesítik, és az új programozási időszak szerinti program erről rendelkezik.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó átmeneti műveleteket irányítási és ellenőrzési rendszereikkel egyértelműen azonosítják.

16. cikk

A jelenlegi és az új programozási időszak intézkedéseire vonatkozó megfelelési táblázatot a II. melléklet állapítja meg.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 5-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb a 2223/2004/EK rendelettel (HL L 379., 2004.12.24., 1. o.). módosított rendelet.

(3) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1156/2006/EK bizottság rendelettel (HL L 208., 2006.7.29., 3. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 153., 2004.4.30., 30. o. Az 1360/2005/EK rendelettel (HL L 214., 2005.8.19., 55. o.). módosított rendelet.

(6) HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

(7) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(8) HL L 193., 2000.7.29., 39. o.

I. MELLÉKLET

A vidékfejlesztési intézkedések vagy alintézkedések a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett típusai:

- szakképzés,

- fiatal mezőgazdasági termelők elindítása,

- korai nyugdíjba vonulás (mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása) (új tagállamok),

- tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (új tagállamok),

- üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása (valamennyi érintett tagállam)/ tanácsadási és bővítési szolgáltatások nyújtása (új tagállamok),

- mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás,

- erdészeti beruházások,

- mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása/értékesítése,

- talajjavítás, tagosítás, vízkészlet-gazdálkodás, mezőgazdasági infrastruktúra,

- helyreállítási-megelőzési intézkedések a természeti katasztrófák sújtotta mezőgazdasági termelési potenciál tekintetében,

- a közösségi előírások teljesítése/a közösségi előírásoknak való megfelelés (új tagállamok) - különféle előírások,

- élelmiszer-minőségi rendszerek (új tagállamok) - különféle rendszerek,

- minőségi termékek termelői csoportok által történő reklámozása (új tagállamok),

- félig önellátó gazdaságok (új tagállamok),

- termelői csoportok létrehozása (új tagállamok),

- környezeti korlátozások alá tartozó területek/Natura 2000 kifizetések (új tagállamok),

- a környezet védelme a mezőgazdasággal/erdészettel kapcsolatosan,

- a mezőgazdasági földterület erdősítése (új tagállamok),

- a nem mezőgazdasági földterület erdősítése,

- az erdők ökológiai stabilitása,

- helyreállítási-megelőzési intézkedések az erdészetben/tűzvédelmi pászták,

- mezőgazdasági üzemen kívüli diverzifikáció,

- kézműves/turisztikai tevékenységek,

- alapvető szolgáltatások - különféle szolgáltatások,

- falu-helyreállítás/felújítás és -fejlesztés - különféle műveletek,

- vidéki örökség - különféle műveletek,

- Leader - a helyi akciócsoportok és különféle műveletek helyi fejlesztési stratégiák és együttműködés szerinti működtetése (kivéve a készségfejlesztési és ösztönzési tevékenységeket).

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat az 1257/1999/EK, az 1268/1999/EK és az 1698/2005/EK rendeletben előírt intézkedésekhez

Az 1257/1999/EK rendelet szerinti intézkedésekA 817/2004/EK rendelet és a 141/2004/EK bizottsági rendelet (1) szerinti kódokA 438/2001/EK bizottsági rendelet (2) szerinti kategóriákAz 1698/2005/EK rendelet szerinti tengelyek és intézkedésekAz 1698/2005/EK rendelet szerinti kódok
1. tengely
Képzés. 9. cikk(c)113 és 12820. cikk a) pontjának i. alpontja és 21. cikk: Képzés és tájékoztatás111
Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása. 8. cikk(b)11220. cikk a) pontjának ii. alpontja és 22. cikk: Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása112
Korai nyugdíjba vonulás. 10., 11. és 12. cikk(d)/20. cikk a) pontjának iii. alpontja és 23. cikk: Korai nyugdíjba vonulás113
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele. 21d. cikk(y)/20. cikk a) pontjának iv. alpontja és 24. cikk: Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele.114
Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása. 33. cikk, harmadik francia bekezdés.
Tanácsadási és bővítési szolgáltatások nyújtása. 33g. cikk
(l)130320. cikk a) pontjának v. alpontja és 25. cikk: Gazdaságok tehermentesítésére, ügyvezetésére és tanácsadására irányuló szolgáltatások bevezetése115
Mezőgazdasági üzembe történő beruházás. 4–7. cikk(a)11120. cikk b) pontjának i. pontja és 26. bekezdés: Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése121
Erdők gazdasági értékének növelése érdekében tett beruházások, erdőtársulások létrehozása. 30. cikk, (1) bekezdés, második és ötödik francia bekezdés(i)121
124
20. cikk b) pontjának ii. alpontja és 27. cikk: Erdők gazdasági értékének növelése122
A mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása, erdészeti termékek új értékesítőhelyeinek reklámozása. 25–28. és 30. cikk (1) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdése. Minőségi termékek forgalmazása és minőségi rendszerek létrehozása. 33. cikk, negyedik francia bekezdés(g)11420. cikk b) pontjának iii. alpontja és 28. cikk: Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése123
(i)122
Minőségi termékek forgalmazása és minőségi rendszerek létrehozása. 33. cikk, negyedik francia bekezdés(m)123
20. cikk b) pontjának iv. alpontja és 29. cikk: Új termékek, eljárások, technológiák fejlesztésére vonatkozó együttműködés124
Talajjavítás, tagosítás, vízkészlet-gazdálkodás, mezőgazdasági infrastruktúra. 33. cikk, első, második, nyolcadik és kilencedik francia bekezdés(j)130120. cikk b) pontjának v. alpontja és 30. cikk: Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúrák125
(k)1302
(q)1308
(r)1309
Helyreállítási–megelőzési eszközök. 33. cikk, tizenkettedik francia bekezdés(u)131320. cikk b) pontjának vi. alpontja: Helyreállítási–megelőzési intézkedések126
Az előírások teljesítése. 21b. és 21c. cikk. Az előírásoknak való megfelelés. 33l. cikk, (2a) és (2b) bekezdés(x)/20. cikk c) pontjának i. alpontja és 31. cikk: Az előírások teljesítése131
Élelmiszer-minőségi rendszerek. 24b–24c. cikk(z)/20. cikk c) pontjának ii. alpontja és 32. cikk: Élelmiszer-minőségi rendszerek132
Termelői csoportok támogatása minőségi termékek promóciója céljából. 24d. cikk(aa)/20. cikk c) pontjának iii. alpontja és 33. cikk: Tájékoztatás és promóció133
Félig önellátó gazdálkodás. 33b. cikk(ab)/20. cikk d) pontjának i. alpontja és 34. cikk: Félig önellátó gazdálkodás141
Termelői csoportok. 33d. cikk(ac)/20. cikk d) pontjának ii. alpontja és 35. cikk: Termelői csoportok142
2. tengely
KAT-kifizetések hegyvidéki területeken. 13., 14., 15. és 18. cikk(e)/36. cikk a) pontjának i. alpontja és 37. cikk: A hegyvidéki térségekben a természeti hátrány miatti kifizetések211
KAT-kifizetések, más KAT. 13., 14., 15., 18. és 19. cikk(e)/36. cikk a) pontjának ii. alpontja és 37. cikk: A hegyvidéki területeken kívüli térségekben a természeti hátrány miatti kifizetések212
Környezeti korlátozások alá tartozó területek. 16. cikk(e)/36. cikk a) pontjának iii. alpontja és 38. cikk. Natura 2000 és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (3) kapcsolódó kifizetések213
Agrár-környezetvédelem. 22–24. cikk(f)/36. cikk a) pontjának iv. alpontja és 39. cikk: Agrár-környezetvédelmi kifizetések214
Állatjóllét. 22–24. cikk.(f)/36. cikk a) pontjának v. alpontja és 40. cikk: Állatjólléti kifizetések215
Környezetvédelem az állatjóllét vonatkozásában.
33. cikk tizenegyedik francia bekezdése
(t)1312
Környezetvédelem a mezőgazdaság vonatkozásában. 33. cikk, tizenegyedik francia bekezdés(t)131236. cikk a) pontjának vi. alpontja és 41. cikk: Nem termelő beruházások216
A mezőgazdasági földterület erdősítése. 31. cikk(h)/36. cikk b) pontjának i. alpontja és 43. cikk: A mezőgazdasági földterület első erdősítése221
36. cikk b) pontjának ii. alpontja és 44. cikk: Az agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása222
A nem mezőgazdasági földterület erdősítése. 30. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése(i)12636. cikk b) pontjának iii. alpontja és 45. cikk: A nem mezőgazdasági földterület első erdősítése223
Az erdők ökológiai stabilitása. 32. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése(i)12736. cikk b) pontjának iv. alpontja és 46. cikk: Natura 2000 kifizetések224
Az erdők ökológiai stabilitása. 32. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése(i)12736. cikk b) pontjának v. alpontja és 47. cikk: Erdő-környezetvédelmi kifizetések225
Helyreállítás–megelőzés az erdészetben. 30. cikk (1) bekezdésének hatodik francia bekezdése
Tűzvédelmi pászták. 32. cikk (1) első bekezdésének második francia bekezdése
(i)12536. cikk b) pontjának vi. alpontja és 48. cikk: Helyreállítás–megelőzés az erdészetben226
Beruházások az erdők ökológiai és társadalmi értéke tekintetében. 30. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés.
Környezetvédelem az erdészet vonatkozásában. 33. cikk tizenegyedik francia bekezdése
(i)12136. cikk b) pontjának vii. alpontja és 49. cikk: Nem termelő beruházások227
(t)1312
3. tengely
Diverzifikáció. 33. cikk hetedik francia bekezdése(p)130752. cikk a) pontjának i. alpontja és 53. cikk: Diverzifikáció311
Kézműves tevékenységek; pénzügyi tervezés.(s)131152. cikk a) pontjának ii. alpontja és 54. cikk: Vállalkozások létrehozása és fejlesztése312
33. cikk tizedik és tizenharmadik francia bekezdése(v)1314
Turisztikai tevékenységek. 33. cikk tizedik francia bekezdése(s)131052. cikk a) pontjának iii. alpontja és 55. cikk: Turisztikai tevékenységek313
Alapvető szolgáltatások. 33. cikk ötödik francia bekezdése(n)130552. cikk b) pontjának i. alpontja és 56. cikk: Alapvető szolgáltatások321
Falufelújítás és -fejlesztés. 33. cikk hatodik francia bekezdése(o)130652. cikk b) pontjának ii. alpontja: Falufelújítás és – fejlesztés322
A vidéki örökség védelme és megóvása. 33. cikk hatodik francia bekezdése(o)130652. cikk b) pontjának iii. alpontja és 57. cikk a) és b) pontja: A vidéki örökség megóvása és fejlesztése323
52. cikk c) pontja és 58. cikk: Képzés és tájékoztatás331
Helyi partnerek által integrált vidékfejlesztési stratégiák irányítása. 33. cikk tizennegyedik francia bekezdése(w)1305-11305-252. cikk d) pontja és 59. cikk: Készségfejlesztés, ösztönzés és végrehajtás341
4. tengely
Leader+ kommunikációs és Leader+ típusintézkedések. 33f. cikk63. cikk a) pont: Helyi fejlesztési stratégiák41
1. akció: helyi stratégiákA versenyképességre: valamennyi régi kód a 817/2004/EK és 438/2001/EK rendelet szerint, az 1. tengelynek megfelelően411 versenyképesség
A földhasználatra/környezetre: valamennyi régi kód a 817/2004/EK és 438/2001/EK rendelet szerint, a 2. tengelynek megfelelően412 környezet/földhasználat
A diverzifikációra/életminőségre: valamennyi régi kód a 817/2004/EK és 438/2001/EK rendelet szerint, a 3. tengelynek megfelelően, továbbá a 438/2001/EK rendelet következő kategóriái: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 és 36413 életminőség/diverzifikáció
Leader+ kommunikációs és Leader+ típusintézkedések. 33f. cikk/
2. akció: együttműködés1305-3
1305-4
63. cikk b) pont: Együttműködés421
Leader+ kommunikációs és Leader+ típusintézkedések. 33f. cikk/
3. akció: a helyi akciócsoport1305-1
1305-2
63. cikk c) pont: A helyi akciócsoport működtetése, ösztönzés431
Leader+ kommunikációs és Leader+ típusintézkedések. 33f. cikk/
3. akció: hálózatok/1305-566. cikk (3) bekezdése és 68. cikk: Nemzeti vidéki hálózat511
Technikai segítségnyújtásTechnikai segítségnyújtás
Technikai segítségnyújtás.411–41566. cikk (2) bekezdés: Technikai segítségnyújtás511
Technikai segítségnyújtás. 49. cikk. Az 1685/2000/EK rendelet 11. szabálya(ad)66. cikk (3) bekezdés: Nemzeti hálózatok511
Az 1268/1999/EK rendelet szerinti intézkedésekAz 1698/2005/EK rendelet szerinti intézkedések
A környezet védelme és a vidéki táj fenntartása érdekében kialakított mezőgazdasági termelési módszerek
2. cikk negyedik francia bekezdése
//36. cikk a) pontjának iv. alpontja és 39. cikk: Agrár-környezetvédelmi kifizetések214
Termelői csoportok létrehozása 2. cikk hetedik francia bekezdése//20. cikk d) pontjának ii. alpontja és 35. cikk: Termelői csoportok142
Erdészet. 2. cikk tizennegyedik francia bekezdése//36. cikk b) pontjának i. alpontja és 43. cikk: A mezőgazdasági földterület első erdősítése221

(1) HL L 24., 2004.1.29., 25. o.

(2) HL L 63., 2001.3.3., 21. o.

(3) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1320 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1320&locale=hu

Tartalomjegyzék