32005R1804[1]

A Bizottság 1804/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1804/2005/EK RENDELETE

(2005. november 3.)

a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja a nyugati vizeken folytatott halászati erőkifejtés irányításával kapcsolatos rendszer kritériumait és eljárásait.

(2) A bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határának meghatározásáról szóló, 2004. július 19-i 1415/2004/EK tanácsi rendelet (3) valamennyi tagállam számára, illetve minden, az 1954/2003/EK rendelet 3. és 6. cikkében meghatározott terület és halászat tekintetében megállapítja a maximális éves halászati erőkifejtést.

(3) A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (4) a nyugati vizek tekintetében már nincs összhangban az 1954/2003/EK és az 1415/2004/EK rendelettel. Ezért a 2807/83/EGK rendelet VIa. mellékletét módosítani kell oly módon, hogy az tükrözze az új szabályokat.

(4) Az 1997. április 24-i 779/97/EK tanácsi rendelet (5) szabályokat vezetett be a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására. A Balti-tengeren folytatott halászati erőkifejtés feljegyzésére vonatkozó meglévő kötelezettségeknek hatályban kell maradniuk.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2807/83/EGK rendelet VIa. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 358., 2002.12.20., 59. o.

(2) HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

(3) HL L 258., 2004.7.19., 1. o.

(4) HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 113., 1997.4.30., 1. o.

MELLÉKLET

"VIa. MELLÉKLET

1. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS - NYUGATI VIZEK - 1954/2003/EK tanácsi rendelet

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS - BALTI-TENGER - 779/97/EK tanácsi rendelet

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1804 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1804&locale=hu

Tartalomjegyzék