Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004L0037[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes szerkezetbe foglalt változat)EGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/37/EK IRÁNYELVE

(2004. április 29.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes szerkezetbe foglalt változat)

(EGT vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzés

(1) Ennek az irányelvnek az a célja, hogy védje a munkavállalókat azoktól az egészségüket és biztonságukat veszélyeztető kockázatoktól, amelyek munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, illetve a mutagéneknek való kitettséggel kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat megelőzze.

Ez az irányelv megállapítja az e területre vonatkozó különleges minimumkövetelményeket, beleértve a határértékeket.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazható azokra a munkavállalókra, akik kizárólag olyan sugárzásnak vannak kitéve, amelyre az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vonatkozik.

(3) A 89/391/EGK irányelv maradéktalanul alkalmazandó az (1) bekezdésben említett teljes területre, az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb és/vagy különös rendelkezések sérelme nélkül.

(4) Az azbesztre, amellyel a 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) foglalkozik, ennek az irányelvnek a rendelkezései alkalmazandók, amennyiben azok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem magasabb szintjét biztosítják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában,

a) "rákkeltő anyag":

i. az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;

ii. az ezen irányelv I. mellékletében említett anyag, keverék vagy eljárás, valamint az említett mellékletben említett eljárás során kibocsátott anyag vagy keverék;

b) "mutagén":

az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagénként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;

c) "határérték": más meghatározás hiányában, a munkavállaló légzési zónáján belül a levegőben előforduló "rákkeltő anyag vagy mutagén" idővel súlyozott koncentrációátlagának meghatározott referencia-időre vonatkozó határértéke az ezen irányelv III. mellékletében foglaltak szerint.

3. cikk

Az irányelv alkalmazási köre - a kockázatok meghatározása és értékelése

(1) Ez az irányelv olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek során a munkavállalók munkájuk következtében ki vannak, vagy ki lehetnek téve rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek.

(2) Minden olyan tevékenység esetében, amely magában foglalhatja a rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettséggel kapcsolatos kockázatot, meg kell határozni a munkavállalók expozíciójának jellegét, mértékét és időtartamát, a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelésének és a szükséges intézkedések meghozatalának lehetővé tétele érdekében.

Az értékelést rendszeresen, továbbá minden olyan esetben meg kell újítani, amikor olyan változás következik be, amely hatással lehet arra, hogy a munkavállalók milyen mértékben vannak kitéve a rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek.

A munkáltatónak az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésükre kell bocsátania azokat az információkat, amelyeket az értékelés készítéséhez felhasznált.

(3) A kockázatértékelésnél figyelembe kell venni az expozíció minden egyéb módját, mint például a bőrbe, illetve a bőrön keresztül történő felszívódást is.

(4) A kockázatértékelés elvégzése során a munkáltatók különös figyelmet fordítanak minden olyan hatásra, amely a különleges kockázatnak kitett munkavállalók egészségét és biztonságát érinti és, többek között, figyelembe veszik azt a kívánalmat, hogy az ilyen munkavállalókat ne alkalmazzák olyan területen, ahol kapcsolatba kerülhetnek rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel.

II. FEJEZET

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Csökkentés és helyettesítés

(1) A munkáltató csökkenti a rákkeltő anyagok, illetve mutagének alkalmazását a munkahelyen, elsősorban úgy, hogy amennyire műszakilag lehetséges, azt olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással helyettesíti, amely megfelelő alkalmazási feltételek mellett nem veszélyes, illetve kevésbé veszélyes a munkavállalók egészségére vagy biztonságára.

(2) A munkáltató kérésre benyújtja vizsgálatának megállapításait az illetékes hatóságoknak.

5. cikk

Az expozíció megelőzése és csökkentése

(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkavállalók kockázatnak való kitettségét el kell kerülni.

(2) Ha műszakilag nem lehetséges a rákkeltő anyag vagy mutagén helyettesítése olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással, amely megfelelő alkalmazási feltételek mellett nem veszélyes, illetve kevésbé veszélyes az egészségre vagy a biztonságra, a munkáltató biztosítja, hogy amennyire műszakilag lehetséges, a rákkeltő anyagot vagy mutagént zárt rendszerben állítsák elő és használják.

(3) Amennyiben a zárt rendszer műszakilag nem megoldható, a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók expozíciójának szintje a műszakilag lehetséges legalacsonyabb szintre csökkenjen.

(4) Az expozíció mértéke nem haladhatja meg a rákkeltő anyagra vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott határértéket.

(5) Rákkeltő anyag vagy mutagén használatakor a munkáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

a) a rákkeltő anyag vagy a mutagén mennyiségének korlátozása a munkahelyen;

b) a rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek kitett vagy várhatóan kitett munkavállalók számának lehető legalacsonyabban tartása;

c) olyan munkafolyamatok és műszaki ellenőrző intézkedések kialakítása, amelyek segítségével elkerülhető vagy minimalizálható a rákkeltő anyagok vagy mutagének munkahelyi kibocsátása;

d) a rákkeltő anyagok vagy mutagének eltávolítása a forrásnál, olyan helyi elszívó vagy általános szellőző rendszerek, amelyek a közegészség és a környezet védelme szükségességének megfelelőek és azzal összeegyeztethetőek;

e) a rákkeltő anyagok vagy mutagének mérésére vonatkozó meglévő és megfelelő eljárások alkalmazása, különösen az előre nem látható eseményből vagy balesetből eredő, rendkívüli expozíció korai felderítése érdekében;

f) megfelelő munkafolyamatok és munkamódszerek alkalmazása;

g) csoportos, és/vagy ahol az expozíció más eszközökkel nem előzhető meg, egyéni védintézkedések;

h) higiéniai intézkedések, különösen a padló, a falak és egyéb felületek rendszeres tisztítása;

i) a munkavállalók tájékoztatása;

j) a veszélyeztetett területek elhatárolása és megfelelő figyelmeztető, valamint biztonsági jelzések alkalmazása, beleértve a "Dohányozni tilos" jelzéseket is azokon a területeken, ahol a munkavállalók ki vannak, vagy ki lehetnek téve rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek;

k) tervek kidolgozása olyan veszélyhelyzetekre, amelyek a szokásosnál nagyobb fokú expozíciót eredményezhetnek;

l) biztonságos tárolási, kezelési és szállítási módok, különösen plombált és egyértelműen, valamint jól láthatóan felcímkézett tartályok alkalmazása;

m) a hulladéknak a munkavállalók által történő biztonságos begyűjtésére, tárolására és kezelésére vonatkozó módok, beleértve plombált, egyértelműen és jól láthatóan felcímkézett tartályok alkalmazását.

6. cikk

Az illetékes hatóság tájékoztatása

Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkáltató kérelemre megfelelő információt bocsát az illetékes hatóság rendelkezésére:

a) a végzett tevékenységekről és/vagy ipari eljárásokról, beleértve a rákkeltő anyagok, illetve mutagének alkalmazásának okát;

b) a rákkeltő anyagot vagy mutagént tartalmazó előállított vagy felhasznált anyagok vagy keverékek mennyiségéről;

c) a rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek kitett munkavállalók számáról;

d) a meghozott megelőző intézkedésekről;

e) az alkalmazott védőeszköz típusáról;

f) az expozíció jellegéről és mértékéről;

g) a helyettesítés eseteiről.

A tagállamoknak a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke szerinti, a Bizottságnak benyújtott jelentéseikben figyelembe kell venniük az e cikk első bekezdésének a)-g) pontjában foglalt információkat.

7. cikk

Előre nem látott expozíció

(1) Előre nem látható esemény vagy baleset esetén, amely a munkavállalók rendkívüli expozícióját eredményezheti, a munkáltató erről tájékoztatja a munkavállalókat.

(2) Az eredeti állapot visszaállításáig és a rendkívüli expozíció okainak megszüntetéséig:

a) az érintett területen csak azok a munkavállalók dolgozhatnak, akiknek a jelenléte elengedhetetlen a javítások és a többi szükséges munka elvégzéséhez;

b) az érintett munkavállalókat védőruházattal és egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni, amelyeket ők kötelesek viselni; az expozíció nem lehet folyamatos, és a hatásnak az egyes munkavállalók csak a feltétlenül szükséges ideig lehetnek kitéve;

c) a védőfelszereléssel el nem látott munkavállalók nem dolgozhatnak az érintett területen.

8. cikk

Előre látható expozíció

(1) Egyes tevékenységek esetében, mint például a karbantartás, amelyek tekintetében előre látható, hogy a munkavállalók rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettsége jelentősen növekedhet, és amelyek tekintetében a munkavállalók expozíciójának korlátozására vonatkozó további műszaki megelőző intézkedések minden lehetőségét kimerítették, a munkáltató a munkavállalókkal és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyekkel folytatott konzultációt követően - és saját felelősségét nem érintve - meghatározza a munkavállalók rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettsége idejének minimálisra csökkentéséhez és a munkavállalók ilyen tevékenység végzése közben biztosítandó védelméhez szükséges intézkedéseket.

Az első albekezdés értelmében az érintett munkavállalókat védőöltözettel és egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni, amelyeket a rendkívüli expozíció fennállása alatt viselniük kell; az expozíció nem lehet folyamatos, és a hatásnak az egyes munkavállalók csak a feltétlenül szükséges ideig lehetnek kitéve.

(2) Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy azokat a területeket, amelyeken az (1) bekezdés első albekezdésében említett tevékenységeket végzik, jól láthatóan határolják el és jelezzék, vagy egyéb eszközökkel előzzék meg, hogy illetéktelen személyek ilyen területekre bejuthassanak.

9. cikk

Belépés a veszélyes területekre

A munkáltatók megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy azokra a területekre, ahol olyan tevékenységek folynak, amelyek tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, csak olyan munkavállalók léphessenek be, akiktől ezt munkájuk vagy feladatuk megköveteli.

10. cikk

Higiéniai és egyéni védelem

(1) Olyan tevékenységek esetében, amelyeknél fennáll a rákkeltő anyagok vagy mutagének okozta szennyeződés kockázata, a munkáltatónak kötelessége meghozni a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy:

a) a munkavállalók ne étkezzenek, ne igyanak és ne dohányozzanak olyan munkaterületeken, ahol fennáll a rákkeltő anyagok vagy mutagének okozta szennyeződés kockázata;

b) a munkavállalók megfelelő védőöltözettel vagy más megfelelő különleges ruházattal legyenek ellátva;

c) külön tárolási lehetőséget biztosítsanak a munka- vagy védőöltözet és az utcai ruházat számára;

d) a munkavállalók számára megfelelő mosdókat és illemhelyeket biztosítsanak;

e) a védőeszközt megfelelően tárolják egy jól meghatározott helyen, és, ha lehetséges minden használat előtt, de használatot követően minden esetben ellenőrizzék és tisztítsák;

f) a hibás védőeszközt a további használat előtt javítsák meg vagy cseréljék ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések költségei nem terhelhetik a munkavállalókat.

11. cikk

A munkavállalók tájékoztatása és oktatása

(1) A munkáltató meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek az összes rendelkezésre álló információ alapján kielégítő és megfelelő oktatásban részesüljenek, különösen a következőkre vonatkozó tájékoztatás és utasítások formájában:

a) az egészséget veszélyeztető lehetséges kockázatok, beleértve a dohányzásból eredő további kockázatot;

b) az expozíció megelőzése végett meghozandó óvintézkedések;

c) a higiéniai követelmények;

d) a védőeszközök és -öltözet viselése és használata;

e) azok a lépések, amelyeket a munkavállalóknak, beleértve a mentést végző munkavállalókat, váratlan események esetén, illetve ezek megelőzése érdekében meg kell tenniük.

Az oktatást:

- úgy kell módosítani, hogy figyelembe vegye az új vagy megváltozott kockázatokat, és

- szükség esetén, időszakonként meg kell ismételni.

(2) A munkáltatók tájékoztatják a munkavállalókat azokról a berendezésekről és az azokhoz kapcsolódó tartályokról, amelyek rákkeltő anyagokat vagy mutagéneket tartalmaznak, és biztosítják, hogy minden rákkeltő anyagot vagy mutagént tartalmazó tartály, csomag és berendezés jól látható és olvasható címkével legyen ellátva, valamint jól látható figyelmeztető és veszélyre utaló jelzéseket tesznek ki.

12. cikk

A munkavállalók tájékoztatása

Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy:

a) a munkavállalók és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek ellenőrizhessék ennek az irányelvnek az alkalmazását, illetve részt vehessenek ezen irányelv alkalmazásában, különös tekintettel:

i. a védőöltözet és -eszköz kiválasztásának, viselésének és használatának a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő következményeire, a védőöltözet és -eszköz hatékonyságának meghatározására vonatkozó munkáltatói felelősséget nem érintve;

ii. a 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett, a munkáltató által meghatározott intézkedésekre, az ilyen intézkedések meghatározására vonatkozó munkáltatói felelősséget nem érintve;

b) a munkavállalókat és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyeket a lehető leggyorsabban tájékoztassák a rendkívüli expozíció eseteiről, beleértve a 8. cikkben említetteket, azok okairól, és a helyzet orvoslására hozott vagy hozandó intézkedésekről;

c) a munkáltató naprakész listát vezessen azokról a munkavállalókról, akik olyan tevékenységben vesznek részt, amely tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, jelezve rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettségüket, amennyiben az erre vonatkozó információ rendelkezésre áll;

d) az orvos és/vagy az illetékes hatóság, valamint minden más személy, aki felelősséggel tartozik a munkahelyi egészségért és biztonságért, hozzáférjen a c) pontban említett listához;

e) minden munkavállaló hozzáférjen a listán szereplő, személyesen rá vonatkozó adatokhoz;

f) a munkavállalók és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek hozzáférhessenek az anonim csoportos adatokhoz.

13. cikk

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók és/vagy képviselőik részvételére az ezen irányelv hatálya alá tartozó kérdésekben a 89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően kerül sor.

III. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Egészségügyi felülvizsgálat

(1) A tagállamok a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban megállapítják az olyan munkavállalók vonatkozó egészségügyi felülvizsgálatának végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, akiknél a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei az egészséget vagy a biztonságot veszélyeztető kockázatot tárnak fel. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos vagy illetékes hatóság jelezheti, hogy az érintett munkavállalót az egészségének megőrzéséhez szükségesnek vélt ideig a kitettség megszűnése után is egészségügyi felülvizsgálatnak kell alávetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy minden munkavállalót, amennyiben szükséges, alávessenek a megfelelő egészségügyi felülvizsgálatnak:

- az expozíciót megelőzően,

- azt követően, rendszeres időközönként.

Az említett rendelkezéseknek közvetlenül lehetővé kell tenniük az egyéni és munkahelyi egészségvédelmi intézkedések végrehajtását.

(3) Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy munkavállaló olyan rendellenességben szenved, amely gyaníthatóan a rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek történt kitettségének a következménye, a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos vagy hatóság elrendelheti, hogy a rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek hasonlóan kitett munkavállalókat is vessék alá egészségügyi felülvizsgálatnak.

Ebben az esetben a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban el kell végezni az expozíció veszélyének újraértékelését.

(4) Egészségügyi felülvizsgálat esetében egyéni egészségügyi dokumentációt kell készíteni, az egészségügyi felülvizsgálatért felelős orvosnak vagy hatóságnak pedig megelőző vagy védintézkedéseket kell javasolnia minden egyes munkavállaló számára.

(5) A munkavállalókat információval és tanáccsal kell ellátni minden olyan egészségügyi felülvizsgálatra vonatkozóan, amelynek az expozíciót követően vethetik alá magukat.

(6) A nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal összhangban:

- a munkavállalók hozzájuthatnak az őket érintő egészségügyi felülvizsgálat eredményeihez, és

- az érintett munkavállalók vagy a munkáltató kérheti az egészségügyi felülvizsgálat eredményeinek ellenőrzését.

(7) A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlati ajánlásokat a II. melléklet tartalmazza.

(8) Minden olyan rákos megbetegedést jelenteni kell az illetékes hatóságnak, amely a nemzeti jog vagy gyakorlat értelmében a munkavégzés során rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek való kitettség következménye.

A tagállamoknak a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke szerinti, a Bizottságnak benyújtott jelentéseikben figyelembe kell venniük az e bekezdés szerinti információkat.

15. cikk

A dokumentumok megőrzése

(1) A 12. cikk c) pontjában említett listát és a 14. cikk (4) bekezdésében említett egészségügyi dokumentációt az expozíció megszűnésétől számított legalább 40 évig meg kell őrizni, a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

(2) Ha a vállalkozás megszünteti tevékenységét, ezeket a dokumentumokat az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani, a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

16. cikk

Határértékek

(1) A Tanács a Szerződés 137. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, a rendelkezésre álló adatok alapján, beleértve a tudományos és műszaki adatokat, határértékeket állapít meg irányelvekben minden olyan rákkeltő anyag és mutagén vonatkozásában, amelyek tekintetében ez lehetséges, valamint szükség esetén egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezést is hoz.

(2) A határértékeket és az egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezéseket a III. melléklet tartalmazza.

17. cikk

Mellékletek

(1) Az I. és a III. melléklet módosítására csak a Szerződés 137. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kerülhet sor.

(2) A 89/391/EGK irányelv 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni a II. mellékletnek a műszaki fejlődésből és a nemzetközi szabályozások, előírások változásaiból, illetve a rákkeltő anyagokra és mutagénekre vonatkozó ismeretekből eredő, szigorúan technikai kiigazításait.

18. cikk

Az adatok értékelése

A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 14. cikk (8) bekezdésében említett adatoknak az illetékes tagállami hatóságok által végzett értékelését.

18a. cikk

Értékelés

A Bizottság az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó következő, a 89/391/EGK irányelv 17a. cikkében említett értékelés keretében végzett értékelés részeként azt is értékeli, hogy szükséges-e a kristályos szilícium-dioxid belélegezhető porát illetően megállapított határérték módosítása. A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az említett anyag vonatkozásában szükséges módosításokra.

Legkésőbb 2019 első negyedévében a Bizottság - a legújabb tudományos ismeretekre figyelemmel - megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ezen irányelv hatályát kiterjesszék a reprodukciót károsító anyagokra. A vizsgálat alapján a Bizottság adott esetben, és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően jogalkotási javaslatot nyújt be.

19. cikk

A Bizottság értesítése

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket a jövőben az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az ezen irányelv IV. mellékletének A. részében említett irányelvekkel módosított 90/394/EGK irányelv hatályát veszti, a tagállamoknak az ezen irányelv IV. mellékletének B. részében meghatározott átültetési határidőkre vonatkozó kötelezettségei sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

22. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Anyagok, keverékek és eljárások listája

(2. cikk a) pontjának iii. alpontja)

1. Auramin gyártás.

2. A szénkoromban, kőszénkátrányban vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő policiklusos aromás szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka.

3. A réz-nikkel kéneskő pörkölése és elektrolitikus finomítása során keletkező pornak, füstnek és permetnek való kitettséget magában foglaló munka.

4. Erős savas eljárás az izopropil-alkohol gyártása során.

5. Keményfapornak való kitettséget magában foglaló munka ( 3 ).

6. A kristályos szilícium-dioxid munkafolyamat során keletkező belélegezhető porának való kitettséget magában foglaló munka.

II. MELLÉKLET

A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlati ajánlások

(14. cikk (7) bekezdése)

1. A rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek kitett munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvosnak és/vagy hatóságnak ismernie kell az egyes munkavállalók expozíciójának feltételeit és körülményeit.

2. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügy elveivel és gyakorlatával összhangban kell elvégezni; annak legalább a következő intézkedéseket kell magában foglalnia:

- a munkavállaló kórtörténetének és szakmai pályafutásának nyilvántartása,

- személyes beszélgetés,

- szükség esetén biológiai ellenőrzés, valamint a korai és visszafordítható károsodások kivizsgálása.

Amennyiben egészségügyi felülvizsgálatnak vetik alá, minden munkavállaló esetében születhet döntés további vizsgálatokról a foglalkozás-egészségügy rendelkezésére álló legújabb ismeretek figyelembevételével.

III. MELLÉKLET

Határértékek és egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések (16. cikk)

A. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

Az anyag neveEK-szám (1)CAS-szám (2)Határértékek (3)Megjegy-zésÁtmeneti intézkedések
mg/m3 (4)ppm (5)f/ml (6)
Keményfaporok2 (7)Határérték 3 mg/m32023. január 17-ig
Króm(VI)-vegyületek, melyek a 2. cikk a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek
(krómként kifejezve)
0,005Határérték 0,010 mg/m32025. január 17-ig
Határérték: 0,025 mg/m3 a füstképzéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatokra, illetve az ezekhez hasonló munkafolyamatokra vonatkozóan 2025. január 17-ig
Tűzálló kerámiaszálak,
melyek a 2. cikk a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek
0,3
A kristályos szilícium-dioxid belélegezhető pora0,1 (8)
Benzol200-753-771-43-23,251bőr (9)
Vinil-klorid monomer200-831-075-01-42,61
Etilén-oxid200-849-975-21-81,81bőr (9)
1,2-epoxipropán200-879-275-56-92,41
Akrilamid201-173-779-06-10,1bőr (9)
2-nitropropán201-209-179-46-9185
o-toluidin202-429-095-53-40,50,1bőr (9)
1,3-butadién203-450-8106-99-02,21
Hidrazin206-114-9302-01-20,0130,01bőr (9)
Brómetilén209-800-6593-60-24,41
(1) Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 1. részének 1.1.1.2. pontjában meghatározottak szerint.
(2) CAS-szám: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat nyilvántartási szám.
(3) Nyolcórás referencia-időszakra vonatkoztatva mért vagy számított adat.
(4) mg/m3 = milligramm per köbméter 20 °C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).
(5) ppm = milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3).
(6) f/ml = szálak egy milliliterben.
(7) Belélegezhető frakció: ha a keményfaporok más faporokkal keverednek, a határértéknek a keverékben jelen lévő minden faporra vonatkoznia kell.
(8) Belélegezhető frakció.
(9) Bőrrel való érintkezés útján jelentősen hozzájárulhat a teljes test terheléséhez.

B. EGYÉB KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

p.m.

IV. MELLÉKLET

A. rész

Hatályon kívül helyezett irányelv és annak későbbi módosításai

(20. cikkbeli hivatkozás)

90/394/EGK tanácsi irányelv(HL L 196., 1990.7.26., 1. o.)
97/42/EK tanácsi irányelv(HL L 179., 1997.7.8., 4. o.)
1999/38/EK tanácsi irányelv(HL L 138., 1999.6.1., 66. o.)

B. rész

A nemzeti jogba történő átültetés határideje

(20. cikkbeli hivatkozás)

IrányelvÁtültetés határideje
90/394/EGK1992. december 31.
97/42/EK2000. június 27.
1999/38/EK2003. április 29.

V. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

90/394/EK irányelvEzen irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk a) pontja2. cikk a) pontja
2. cikk aa) pontja2. cikk b) pontja
2. cikk b) pontja2. cikk c) pontja
3- 9. cikk3- 9. cikk
10. cikk (1) bekezdésének a) pontja10. cikk (1) bekezdésének a) pontja
10. cikk (1) bekezdése b) pontjának első mondata10. cikk (1) bekezdésének b) pontja
10. cikk (1) bekezdése b) pontjának második mondata10. cikk (1) bekezdésének c) pontja
10. cikk (1) bekezdésének c) pontja10. cikk (1) bekezdésének d) pontja
10. cikk (1) bekezdése d) pontjának első és második mondata10. cikk (1) bekezdésének e) pontja
10. cikk (1) bekezdése d) pontjának harmadik mondata10. cikk (1) bekezdésének f) pontja
10. cikk (2) bekezdése10. cikk (2) bekezdése
11-18. cikk11-18. cikk
19. cikk (1) bekezdésének első albekezdése
19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése
19. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése
19. cikk (2) bekezdése19. cikk
20. cikk
21. cikk
20. cikk22. cikk
I. MELLÉKLETI. MELLÉKLET
II. MELLÉKLETII. MELLÉKLET
III. MELLÉKLETIII. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/148/EK irányelve a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (HL L 330., 2009.12.16., 28. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)

( 3 ) Néhány keményfa felsorolása megtalálható "Wood Dust and Formaldehyde" cím alatt a Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Monográfiák az emberi szervezetben rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatok becsléséről) 62. kötetében, Nemzetközi Rákkutató Központ (IARC), Lyon, 1995. évi kiadás.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0037&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004L0037-20180116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004L0037-20180116&locale=hu

Tartalomjegyzék