32013R0229[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete ( 2013. március 13. ) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 229/2013/EU RENDELETE

(2013. március 13.)

egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke első bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az 1405/2006/EK tanácsi rendelet (3) egyedi mezőgazdasági intézkedéseket állapított meg a kisebb égei-tengeri szigetek sajátos földrajzi helyzetéből adódó nehézségek orvoslása céljából. Ezek az intézkedések egy olyan támogatási program keretében kerültek végrehajtásra, amely alapvetően fontos e szigetek mezőgazdasági termékekkel való ellátásához és a helyi mezőgazdasági termelés támogatásához. A jelenlegi intézkedések szükséges naprakésszé tétele miatt - ami többek között a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséből fakad - az 1405/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyette új rendeletet kell elfogadni.

(2) Meg kell határozni azokat az alapvető célkitűzéseket, amelyek megvalósításához a kisebb égei-tengeri szigetek támogatását szolgáló rendszer hozzájárul.

(3) Meg kell továbbá határozni a kisebb égei-tengeri szigetek támogatására irányuló program (a továbbiakban: a támogatási program) tartalmát, amelyet a szubszidiaritás elvével összhangban Görögországnak a legmegfelelőbb földrajzi szinten kell megállapítania, és amelyet Görögországnak kell a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtania.

(4) A kisebb égei-tengeri szigetek támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítása érdekében a támogatási programnak tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek garantálják a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, valamint a helyi mezőgazdasági termelés fenntartását és fejlődését. Indokolt összehangolni a programozás szintjét és a Bizottság és Görögország közötti partnerségi megközelítést következetesen alkalmazni. A Bizottságnak eljárásokat és mutatókat kell elfogadnia a program zökkenőmentes végrehajtásának és megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében.

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a rugalmasság szellemében - amely elvek a kisebb égei-tengeri szigetek támogatási rendszeréhez elfogadott programozási megközelítés alapját képezik - a Görögország által kijelölt hatóságok a programra vonatkozóan módosításokat javasolhatnak azért, hogy az igazodjon e szigetek valós helyzetéhez. E célból ösztönözni kell az illetékes helyi és regionális hatóságok, valamint a többi érdekelt fél fokozottabb részvételét. E szemléletet követve a program módosítására irányuló eljárást hozzá kell igazítani az egyes módosítási típusok relevanciájának mértékéhez.

(6) Néhány kisebb égei-tengeri sziget sajátos földrajzi elhelyezkedése szállítási többletköltségeket eredményez azon termékek vonatkozásában, amelyek emberi fogyasztás vagy feldolgozás céljára, illetőleg mezőgazdasági input anyagként alapvetően szükségesek. Ezen túlmenően a szigetjellegből és a piacoktól való távolságból eredő objektív körülmények további nehézségeket okoznak ezeken az égei-tengeri szigeteken a gazdasági szereplők és a termelők számára, amely tényezők jelentős mértékben akadályozzák tevékenységüket. A gazdasági szereplőket és a termelőket egyes esetekben "kettős szigetjelleg" is sújtja, vagyis az, hogy az ellátás más szigeteken keresztül történik. Ezek a hátrányok az érintett alapvető termékek árának mérséklésével csökkenthetők. Ezért a kisebb égei-tengeri szigetek ellátásának biztosítására, a szigetjellegükből, kis területükből, valamint a piacoktól való távolságukból adódó többletköltségek enyhítésére indokolt egyedi ellátási szabályokat bevezetni.

(7) A kisebb égei-tengeri szigeteken tapasztalt problémákat súlyosbítja e szigetek kis területe. A tervezett intézkedések hatékonyságának biztosításához fontos, hogy ezek az intézkedések Kréta és Evia kivételével az összes égei-tengeri szigetre vonatkozzanak.

(8) Annak érdekében, hogy az árak csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósítható legyen a kisebb égei-tengeri szigeteken, valamint, hogy - az uniós termékek versenyképességének megőrzése mellett - mérsékelni lehessen a szigetjellegből, e szigetek kis területéből, valamint a piacoktól való távolságukból eredő többletköltségeket, támogatást kell nyújtani az uniós termékek kisebb égei-tengeri szigetekre történő szállításához. E támogatásnak figyelembe kell vennie a kisebb égei-tengeri szigetekre történő szállítás többletköltségeit és - a mezőgazdasági input anyagok, valamint a feldolgozásra szánt termékek esetében - a szigetjellegből, kis területből és a piacoktól való távolságból eredő többletköltségeket.

(9) A kisebb égei-tengeri szigetek végfelhasználói számára káros spekulációk elkerülése végett helyénvaló előírni, hogy az egyedi ellátási szabályok csak a megbízható és kifogástalan piaci minőségű termékekre vonatkozzanak.

(10) Mivel az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségek kizárólag a kisebb égei-tengeri szigetek ellátási igényének kielégítését szolgálják, e szabályok nem érintik hátrányosan a belső piac szabályszerű működését. Az egyedi ellátási szabályokból eredő gazdasági előnyök továbbá nem eredményezhetik az érintett termékek kereskedelmének eltérülését. Ennek érdekében indokolt megtiltani e termékeknek a kisebb égei-tengeri szigetekről történő továbbszállítását vagy kivitelét. Meg kell azonban engedni e termékek továbbszállítását vagy kivitelét abban az esetben, ha az egyedi ellátási szabályokból származó előnyt visszatérítik.

(11) A feldolgozott termékek tekintetében indokolt a kisebb égei-tengeri szigetek közötti kereskedelmet engedélyezni, és e termékek szállítási költségeit csökkenteni annak érdekében, hogy e szigetek között kereskedelmi kapcsolatok jöhessenek létre. Helyénvaló továbbá figyelembe venni a regionális kereskedelem keretében zajló kereskedelmi forgalmat és e szigeteknek az Unió többi részébe vagy harmadik országokba irányuló hagyományos kivitelét és szállításait, és engedélyezni kell a feldolgozott termékek hagyományos kereskedelmi forgalomnak megfelelő kivitelét.

(12) Az egyedi ellátási intézkedések célkitűzéseinek elérése érdekében az intézkedések gazdasági előnyeit a termelési költségek tekintetében kell meghatározni, és az árakat a végfelhasználó szintjéig csökkenteni kell. Ezért ezek abban az esetben nyújthatók, amennyiben hatékonyan fejtik ki hatásukat, és megfelelő ellenőrzéseket kell folytatni.

(13) Indokolt előírni a rendszer működésének szabályait, különös tekintettel a gazdasági szereplők nyilvántartására és egy tanúsítványrendszer létrehozására vonatkozóan, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (4) 161. cikkében előírt engedélyek mintájára.

(14) A kisebb égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelését támogató, az 1405/2006/EK rendelettel létrehozott uniós politika számos termékre vonatkozott és sok olyan intézkedést foglalt magában, amelyek e termékek előállításának, forgalmazásának vagy feldolgozásának támogatására irányultak. Az intézkedések hatékonynak bizonyultak és biztosították, hogy a mezőgazdasági tevékenységek fennmaradjanak és fejlődjenek. Az Uniónak továbbra is támogatnia kell azokat a termelési formákat, amelyek kulcsszerepet játszanak a kisebb égei-tengeri szigetek környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági egyensúlyában. A tapasztalatok szerint - a vidékfejlesztési politikához hasonlóan - a helyi hatóságokkal kialakított szorosabb együttműködés segíthet célzottabb módon megoldani a szigeteket érintő egyedi problémákat. Ezért az első ízben az 1405/2006/EK rendelettel létrehozott támogatási program révén indokolt továbbra is támogatást nyújtani a helyi termelésnek. E tekintetben a hangsúlyt a hagyományos mezőgazdasági örökség, valamint a termelési eljárások, illetve a helyi és biotermékek hagyományos jellemzőinek megőrzésére kell helyezni.

(15) A helyi mezőgazdasági termelés támogatására irányuló intézkedések megállapítása érdekében helyénvaló meghatározni a támogatási programok keretében minimálisan megadandó elemeket, különösen a hely bemutatását, a javasolt stratégiát, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. A támogatások összeegyeztethetetlensége és a támogatások közötti átfedések elkerülése céljából pontosítani kell azokat az elveket is, amelyek biztosítják a szóban forgó intézkedések összhangját az Unió egyéb szakpolitikáival.

(16) E rendelet alkalmazása céljából a támogatási program tanulmányok, bemutatóprojektek, képzés és technikai segítségnyújtás finanszírozását szolgáló intézkedéseket is tartalmazhat.

(17) A kisebb égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell a minőségi termékek előállítására, és támogatni kell e termékek forgalomba hozatalát.

(18) A kisebb égei-tengeri szigeteken folytatott mezőgazdasági termelés - a szigetjellegből, a szigetek kis területéből, hegyvidéki domborzatából és éghajlatából, valamint a gazdaság kis számú terméktől való függéséből és a piacoktól való távolságából adódó - sajátos korlátainak enyhítése érdekében el lehet térni attól a következetes bizottsági politikától, amely nem engedélyezi az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására, forgalomba hozatalára vagy szállítására vonatkozó állami támogatás nyújtását.

(19) E rendelet végrehajtása nem érintheti hátrányosan azon egyedi támogatás szintjét, amelyben a kisebb égei-tengeri szigetek ez idáig részesültek. A megfelelő intézkedések végrehajtásához ezért Görögország számára továbbra is rendelkezésre kell bocsátani az Unió által az 1405/2006/EK rendelet alapján már megítélt támogatásnak megfelelő összegeket.

(20) Az állatállomány bővülése és a demográfiai nyomás következtében a kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta nőtt az alapvető termékek iránti kereslet. Ezért növelni kell a költségvetés azon részét, amelyet Görögország a kisebb égei-tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai céljára felhasználhat.

(21) A támogatási program előző évi végrehajtásának Görögország általi teljes körű értékelése és a teljes éves értékelő jelentés Bizottság részére történő benyújtásának lehetővé tétele céljából a szóban forgó jelentés benyújtási határidejét indokolt a referenciaévet követő év június 30. napjáról szeptember 30. napjáig meghosszabbítani.

(22) A Bizottságot fel kell kérni, hogy legkésőbb 2016. december 31-ig, majd azt követően ötévente általános jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet végrehajtása érdekében hozott intézkedések hatásáról, amely jelentést adott esetben megfelelő ajánlások egészítik ki.

(23) Az e rendelet által bevezetett rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítésére vagy módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(24) Annak érdekében, hogy a kisebb égei-tengeri szigetek támogatását célzó rendszer ugyanúgy kerüljön végrehajtásra, mint ahogyan az más hasonló programok esetében is történt, továbbá a verseny torzulásának és a gazdasági szereplők közötti hátrányos megkülönböztetésnek az elkerülése céljából a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell gyakorolni.

(25) Az előirányzott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS CÉLOK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet egyedi mezőgazdasági intézkedéseket határoz meg abból a célból, hogy orvosolja a kisebb égei-tengeri szigetek (a továbbiakban: a kisebb szigetek) szigetjellegéből, kis területéből és a piacoktól való távolságából adódó nehézségeket.

(2) E rendelet alkalmazásában Kréta és Evia kivételével minden égei-tengeri sziget kisebb szigetnek minősül.

2. cikk

Célkitűzések

(1) Az 1. cikkben meghatározott egyedi intézkedések az alábbi célok megvalósításához járulnak hozzá:

a) a szigetjellegből, a kis területből és a piacoktól való távolságból adódó többletköltségek mérséklése által a kisebb szigetek ellátásának biztosítása olyan termékek tekintetében, amelyek alapvető fontosságúak az emberi fogyasztás vagy a feldolgozás szempontjából, illetve mezőgazdasági input anyagként;

b) a mezőgazdasági tevékenység megőrzése és fejlesztése a kisebb szigeteken, beleértve a nyers és feldolgozott helyi termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és szállítását.

(2) Az (1) bekezdésben említett célok megvalósítása a III., IV. és V. fejezetben foglalt intézkedésekkel történik.

II. FEJEZET

TÁMOGATÁSI PROGRAM

3. cikk

A támogatási program létrehozása

(1) Az 1. cikkben említett intézkedéseket egy támogatási program határozza meg, amely tartalmazza a következőket:

a) egyedi ellátási szabályok a III. fejezet szerint; és

b) a helyi mezőgazdasági termelést támogató egyedi intézkedések a IV. fejezet szerint.

(2) A támogatási programot a Görögország által legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi szinten kell kialakítani. A programot a Görögország által kijelölt illetékes helyi és regionális hatóságok készítik el, amelyek azt a megfelelő regionális szintű illetékes hatóságokkal és szervezetekkel folytatott konzultáció után a 6. cikkel összhangban jóváhagyás céljából benyújtják a Bizottsághoz.

4. cikk

Összeegyeztethetőség és összhang

(1) A támogatási program keretében hozott intézkedéseknek meg kell felelniük az uniós jognak. Az intézkedéseknek összhangban kell lenniük a többi uniós szakpolitikával és az ezek alapján hozott intézkedésekkel.

(2) Gondoskodni kell arról, hogy a támogatási program keretében hozott intézkedések összhangban legyenek a közös agrárpolitika egyéb eszközei alapján végrehajtott intézkedésekkel, különös tekintettel a piacok közös szervezésére, a vidékfejlesztésre, a termékminőségre, az állatjóllétre és a környezetvédelemre.

Nem finanszírozhatóak e rendelet alapján különösen az alábbi intézkedések:

a) a piac közös szervezésére vonatkozó jövedelemtámogatási vagy támogatási rendszer kiegészítő támogatása, kivéve az objektív kritériumok alapján indokolt kivételes esetekben;

b) kutatási projektek vagy kutatási projektek támogatását célzó intézkedések, valamint az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat (6) keretében uniós támogatásra jogosult intézkedések támogatása;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozó intézkedések támogatása.

5. cikk

A támogatási program tartalma

A támogatási program tartalmazza:

a) az intézkedések megvalósításának ütemtervét és egy általános, éves szintű indikatív finanszírozási táblázatot, amely bemutatja a rendelkezésre bocsátandó forrásokat;

b) a különféle programintézkedések összeegyeztethetőségének és összhangjának igazolását, valamint a nyomon követés és az értékelés céljából alkalmazott kritériumok és mennyiségi mutatók meghatározását;

c) a program hatékony és megfelelő végrehajtása érdekében hozott rendelkezéseket, ideértve a tájékoztatási, a nyomonkövetési és az értékelési intézkedéseket is, valamint a program értékelésére szolgáló mennyiségi mutatók meghatározását;

d) az illetékes hatóságok és a programok végrehajtásáért felelős szervezetek megjelölését, a hatóságok vagy kapcsolódó szervek és a társadalmi-gazdasági partnerek megfelelő szinten történő kijelölését, valamint a lefolytatott egyeztetések eredményét.

6. cikk

A program jóváhagyása és módosításai

(1) A támogatási program az 1405/2006/EK rendelet értelmében jön létre, és a 18. cikk (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi források alapján finanszírozzák.

A program tartalmaz egy előzetes ellátási mérleget, amely feltünteti a termékeket, azok mennyiségét és az uniós ellátási támogatás összegét, valamint a helyi termelés támogatásának programtervezetét.

(2) A támogatási programban foglalt intézkedések végrehajtásának éves értékelésétől függően Görögország megfelelően indokolt javaslatokat nyújthat be a Bizottság részére az említett intézkedéseknek a 18. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt pénzügyi előirányzat tekintetében történő módosítására azért, hogy a program jobban megfeleljen a kisebb szigetek igényeinek és a javasolt stratégiának. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el azon eljárások meghatározására, amelyek révén értékelni lehet, hogy a javasolt módosítások megfelelnek-e az uniós jognak, és amelyekkel határozni lehet azok jóváhagyásáról. E végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározott eljárások tekintettel lehetnek a következő szempontokra: a Görögország által javasolt módosítások jelentősége az új intézkedések bevezetése tekintetében, az intézkedésekre elkülönített költségvetés módosulása jelentős-e, az előzetes ellátási mérlegekben szereplő termékek mennyiségét és a rájuk vonatkozó támogatásokat érintő változások, illetve a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (8) meghatározott kódok és megnevezések módosítása.

(4) A (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok minden egyes eljárásra vonatkozóan meghatározzák a módosítási kérelmek gyakoriságát, valamint az elfogadott módosítások végrehajtására megszabott időkeretet.

7. cikk

Ellenőrzések és nyomon követés

Görögország adminisztratív és helyszíni ellenőrzések formájában ellenőrzéseket hajt végre. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a Görögország által alkalmazandó ellenőrzések minimumkövetelményeire vonatkozóan.

A Bizottság szintén végrehajtási jogi aktusokat fogad el a program végrehajtásának hatékony nyomon követéséhez szükséges eljárásokról, valamint a fizikai és pénzügyi mutatókról.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

III. FEJEZET

EGYEDI ELLÁTÁSI SZABÁLYOK

8. cikk

Előzetes ellátási mérleg

(1) Az egyedi ellátási szabályokat a Szerződés I. mellékletében szereplő azon uniós mezőgazdasági termékek (a továbbiakban: a mezőgazdasági termékek) tekintetében kell bevezetni, amelyek a kisebb szigeteken az emberi fogyasztás vagy más termékek előállítása tekintetében, illetve mezőgazdasági input anyagként alapvető fontosságúak.

(2) Görögország az általa legmegfelelőbbnek tartott földrajzi szinten előzetes ellátási mérleget készít azért, hogy a mezőgazdasági termékek tekintetében számszerűsíthetők legyenek a kisebb szigetek éves ellátási igényei.

Külön előzetes mérleg készíthető az olyan termékek csomagolásával és feldolgozásával foglalkozó vállalkozások igényeiről, amelyeket helyi fogyasztásra szánnak, az Unió egyéb részeibe szállítanak vagy a 13. cikk (2) és (3) bekezdése szerint hagyományos kereskedelmi forgalom keretében harmadik országokba exportálnak.

9. cikk

Az egyedi ellátási szabályok működése

(1) Támogatás nyújtható a kisebb szigetek mezőgazdasági termékekkel való ellátására.

A támogatás összegét minden érintett termékre vonatkozóan meg kell határozni, figyelembe véve a termékek kisebb szigeteken történő forgalomba hozatalának többletköltségeit, amelyeket a szigeteket rendszerint ellátó görög szárazföldi szállítási kikötőktől, illetve a végső célállomásként szolgáló szigetekre szállítandó termékek átmenő forgalmát vagy berakodását lebonyolító szigetek tranzitkikötőitől kell számítani. A mezőgazdasági input anyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében a támogatás meghatározásakor figyelembe kell venni a szigetjellegből, a kis területből és a piacoktól való távolságból adódó többletköltségeket.

(2) Az egyedi ellátási szabályok keretében csak a megbízható és kifogástalan piaci minőségű mezőgazdasági termékek támogathatók.

10. cikk

Végrehajtás

Az egyedi ellátási szabályok végrehajtása során figyelembe kell venni különösen:

a) a kisebb szigetek egyedi igényeit és az előírt minőségi követelményeket;

b) a görög szárazföldi kikötőkkel bonyolított és az égei-tengeri szigetek közötti hagyományos kereskedelmi forgalmat;

c) a javasolt támogatás gazdasági vonatkozásait;

d) adott esetben annak szükségességét, hogy a helyi termékek fejlődését semmi se akadályozza.

11. cikk

Tanúsítványok

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében előírt támogatás igénybevétele tanúsítvány bemutatásához kötött.

A tanúsítványok kizárólag az illetékes hatóságok által vezetett nyilvántartásba felvett gazdasági szereplők számára állíthatók ki.

Ezen tanúsítványok nem átruházhatók.

(2) A tanúsítványok kérelmezésekor biztosíték adására nincs szükség. Azonban e rendelet megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságok a 12. cikkben említett kedvezmény összegével megegyező biztosíték letétbe helyezését írhatják elő. Ilyen esetekben a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet (9) 34. cikkének (1), (4), (5), (6), (7) és (8) bekezdése alkalmazandó.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a gazdasági szereplők nyilvántartásbavételi feltételeinek meghatározására és az egyedi ellátási szabályokban való részvételhez a gazdasági szereplők jogai teljes körű gyakorlásának biztosítására.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az annak biztosításához szükséges intézkedések vonatkozásában, hogy Görögország egységesen alkalmazza ezt a cikket, különös tekintettel a tanúsítványok kiadásának rendszerére, valamint a gazdasági szereplők nyilvántartásba vételkor vállalt kötelezettségeire. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Az előnyök kihatása

(1) Az egyedi ellátási szabályokból eredő előnyök igénybevételének az a feltétele, hogy a gazdasági előnyt továbbadják a végfelhasználónak, aki - esettől függően - lehet a közvetlen fogyasztásra szánt termékek fogyasztója, a feldolgozó- vagy csomagolóipar részére szánt termékek végső feldolgozója vagy csomagolója, vagy a mezőgazdasági termelő a takarmányozásra vagy mezőgazdasági input anyagként való felhasználásra szánt termékek esetében.

Az első albekezdésben említett előny megegyezik a támogatás összegével.

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazására és különösen azon feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint a tagállamok megbizonyosodnak afelől, hogy az előnyöket ténylegesen továbbadták a végfelhasználónak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

Harmadik országokba irányuló kivitel és az Unió többi részébe történő szállítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el azon követelmények megállapítása céljából, amelyek alapján az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek harmadik országokba exportálhatók vagy az Unió többi részébe szállíthatók. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

E követelmények közé tartozik különösen az egyedi ellátási szabályok alapján kapott támogatás visszafizetése.

Az egyedi ellátási szabályok alapján kedvezményben részesülő termékek harmadik országokba történő kivitele nem kötött tanúsítvány bemutatásához.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó azokra a kisebb szigeteken feldolgozott termékekre, amelyek az egyedi ellátási szabályok alapján támogatott termékek felhasználásával készültek, és amelyeket:

a) harmadik országokba exportálnak vagy az Unió többi részébe szállítanak a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben;

b) regionális kereskedelem keretében a Bizottság által meghatározandó célállomásoknak és részletes rendelkezéseknek megfelelően harmadik országokba exportálnak;

c) a kisebb szigetek között szállítanak.

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett termékek harmadik országokba történő kivitele nem kötött tanúsítvány bemutatásához.

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett termékek kivitele után nem jár export-visszatérítés.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az a) pontban említett termékmennyiségek határait és a b) pontban említett részletes rendelkezéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A hagyományos kereskedelmi kivitelt vagy hagyományos szállítást eredményező feldolgozási műveleteknek - a kezelés szokásos formáinak kivételével - értelemszerűen meg kell felelniük a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt vámellenőrzés esetében alkalmazandó feldolgozási feltételeknek.

14. cikk

Ellenőrzés és szankciók

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékeket a kisebb szigetekre történő belépésükkor, valamint az innen kiinduló kivitelük vagy szállításuk alkalmával adminisztratív ellenőrzéseknek kell alávetni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a Görögország által alkalmazandó ellenőrzések minimumkövetelményeire vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Amennyiben valamely, a 11. cikkben említett gazdasági szereplő - a vis maior és a rendkívüli éghajlati körülmények kivételével - nem teljesíti az ugyanazon cikkel összhangban vállalt kötelezettségeit, az illetékes hatóság a nemzeti jog szerint alkalmazandó szankciók sérelme nélkül:

a) visszaköveteli a gazdasági szereplőnek nyújtott előnyt;

b) a kötelezettségszegés súlyosságától függően ideiglenesen felfüggeszti vagy visszavonja a gazdasági szereplő nyilvántartásba vételét.

(3) Amennyiben a 11. cikkben említett gazdasági szereplő - a vis maior és a rendkívüli éghajlati körülmények kivételével - nem hajtja végre a tervezett belépést, az illetékes hatóság a tanúsítványkérésre való jogosultságát a tanúsítvány lejártát követő 60 napos időszakra felfüggeszti. A felfüggesztési időszakot követően az újabb tanúsítvány kiadása az illetékes hatóságok által meghatározott időszak alatt a nyújtott kedvezmény összegével megegyező biztosíték letétbe helyezéséhez kötött.

Az illetékes hatóságok elfogadják a végrehajtás teljes vagy részleges elmulasztása, vagy a kiadott tanúsítványok érvénytelenítése, illetve a nyújtott kedvezmény visszatérítése miatt rendelkezésre álló bármely termékmennyiség újrafelhasználásához szükséges intézkedéseket.

IV. FEJEZET

A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

15. cikk

Intézkedések

(1) A támogatási program tartalmazza a kisebb szigeteken a helyi mezőgazdasági termelés folytonosságának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges, a Szerződés harmadik része III. címének hatálya alá tartozó intézkedéseket.

(2) A programnak a helyi mezőgazdasági termelés támogatására irányuló intézkedései tartalmazzák legalább az alábbiakat:

a) a jelenlegi mezőgazdasági termelési helyzet mennyiségi leírása, figyelembe véve a rendelkezésre álló értékelések eredményeit, rámutatva az aránytalanságokra, a hiányokra és a fejlesztési lehetőségekre, valamint a mobilizált pénzügyi forrásokra;

b) a javasolt stratégia leírása, prioritások meghatározása és számszerűsített általános és működési célkitűzések, valamint a gazdasági, környezeti és szociális - ideértve a foglalkoztatást is - területen várható hatások felmérése;

c) a tervezett intézkedések leírása, különös tekintettel a megvalósításuk érdekében nyújtandó támogatásokra, valamint adott esetben az érintett intézkedések előkészítésével, megvalósításával vagy módosításával kapcsolatos tanulmányokra, bemutatóprojektekre, képzési tevékenységre és technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényekről szóló információkra;

d) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (10) 2. cikkének d) pontja értelmében közvetlen kifizetésnek minősülő támogatások listája;

e) az egyes intézkedésekre megállapított támogatás összege, továbbá az egyes fellépésekre előzetesen megállapított összeg a program által megfogalmazott célkitűzések közül egy vagy több elérése érdekében.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett támogatások nyújtásával kapcsolatos követelményekre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A program tartalmazhat a kisebb szigetek nyers és feldolgozott mezőgazdasági termékeinek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és szállítását támogató intézkedéseket.

Minden intézkedés felosztható fellépésekre. A programnak minden egyes cselekvés esetében meg kell határoznia legalább:

a) a kedvezményezetteket;

b) a támogathatóság feltételeit;

c) a támogatás egységösszegét.

A Bizottság a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a nyers és feldolgozott termékeknek az előállítási régiójukon kívüli forgalmazása és szállítása elősegítése céljából nyújtott támogatás összegének meghatározására vonatkozó feltételekre és - adott esetben - a támogatható maximális mennyiségek meghatározására vonatkozó feltételekre vonatkozóan.

16. cikk

Ellenőrzések és jogosulatlan kifizetések

(1) Az e fejezetben említett intézkedések ellenőrzései adminisztratív és helyszíni ellenőrzések révén valósulnak meg.

(2) Amennyiben jogosulatlan kifizetés történt, az érintett kedvezményezett a szóban forgó összegeket köteles visszatéríteni. A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (11) 80. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

V. FEJEZET

KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK

17. cikk

Állami támogatások

(1) A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó azon mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság a Szerződés 108. cikkével összhangban engedélyezhet működési támogatást az e termékeket termelő, feldolgozó, forgalmazó és szállító ágazatokban annak érdekében, hogy enyhítse a kisebb szigeteken folytatott mezőgazdasági termelésre jellemző, a szigetjellegből, kis területből, a hegyvidéki domborzatból és éghajlatból, a kis számú terméktől való gazdasági függésből és a piacoktól való távolságból adódó megkötöttségeket.

(2) Görögország kiegészítő finanszírozást biztosíthat a támogatási program megvalósítására. Ebben az esetben az állami támogatást - az említett program részeként - Görögországnak e rendelettel összhangban be kell jelentenie, és azt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az így bejelentett támogatás a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésének első mondata alapján bejelentett támogatásnak minősül.

(3) E cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül, valamint az 1234/2007/EK rendelet 180. cikkétől és az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról szóló, 2006. július 24-i 1184/2006/EK tanácsi rendelet (12) 3. cikkétől eltérve, a Szerződés 107., 108. és 109. cikke nem alkalmazandó a Görögország által az e rendelet III. és IV. fejezete alapján, e rendeletnek megfelelően teljesített kifizetésekre.

VI. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Pénzügyi források

(1) Az e rendeletben meghatározott intézkedések az agrárpiacok stabilizációját célzó beavatkozásnak minősülnek a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (13) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23,93 millió EUR erejéig finanszírozza.

(3) A III. fejezetben említett egyedi ellátási szabályok finanszírozására előirányzott éves összeg nem haladhatja meg a 7,11 millió EUR-t.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza azokat a követelményeket, amelyek alapján Görögország módosíthatja az egyedi ellátási szabályok előnyeiben részesülő termékekre évente előirányzott források felhasználását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A Bizottság a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a tanulmányok, bemutatóprojektek, képzés és a technikai segítségnyújtási finanszírozásra szolgáló intézkedésekre előirányozható éves maximumösszeg meghatározásának feltételeiről, feltéve, hogy az előirányzat ésszerű és arányos.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Nemzeti intézkedések

Görögország megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az e rendeletnek való megfeleléshez szükségesek, különös tekintettel az ellenőrzésekre és igazgatási szankciókra, és ezekről tájékoztatja a Bizottságot.

20. cikk

Tájékoztatás és jelentések

(1) Görögország minden évben legkésőbb február 15-ig tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a rendelkezésére álló előirányzatokból a következő évben mekkora összeget szándékozik felhasználni az előzetes ellátási mérleg végrehajtására és a támogatási programban szereplő, a helyi mezőgazdasági termelés támogatását célzó egyes intézkedésekre.

(2) Görögország minden évben legkésőbb szeptember 30-ig jelentést nyújt be a Bizottsághoz az e rendeletben előírt intézkedések előző évi végrehajtásáról.

(3) A Bizottság 2016. december 31-én, azt követően pedig ötévente általános jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet alapján végzett tevékenység hatásáról, és ahhoz csatolja esetleges javaslatait.

21. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 18. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, 2013. március 21-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 18. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 11. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (4) bekezdése és a 18. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

22. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 73/2009/EK rendelet 141. cikkével létrehozott, közvetlen kifizetésekkel foglalkozó irányítóbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1405/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni a mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. március 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

L. CREIGHTON

(1) HL C 132., 2011.5.3., 82. o.

(2) Az Európai Parlament 2013. február 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. február 25-i határozata.

(3) HL L 265., 2006.9.26., 1. o.

(4) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(5) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(6) HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(7) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(8) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(9) HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(10) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(11) HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

(12) HL L 214., 2006.8.4., 7. o.

(13) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1405/2006/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk3. cikk, (1) bekezdés
3. cikk8. cikk
4. cikk, (1) bekezdés9. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés10. cikk
4. cikk, (3) bekezdés12. cikk, (1) bekezdés
5. cikk13. cikk
7. cikk, (1) bekezdés15. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés3. cikk, (2) bekezdés
8. cikk4. cikk
9. cikk, a) és b) pont15. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, c), d), e) és f) pont5. cikk
10. cikk7. cikk, második bekezdés
11. cikk17. cikk
12. cikk18. cikk
13. cikk6. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, a) pont6. cikk, (2)–(4) bekezdés
14. cikk, b) pont7. cikk, első bekezdés és 14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, (2) és (3) bekezdés
16. cikk19. cikk
17. cikk20. cikk
18. cikk23. cikk
21. cikk24. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0229&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék