32011R0954[1]

Az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendelete ( 2011. szeptember 14. ) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 954/2011/EU RENDELETE

(2011. szeptember 14.)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A 2006/2004/EK rendelet (3) megállapítja a tagállamokban a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős kijelölt hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal történő együttműködésének feltételeit az ezen jogszabályok betartásának és a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének megerősítése érdekében.

(2) A 2006/2004/EK rendelet 3. cikkének a) pontja meghatározza, hogy "a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok" a rendelet mellékletében ("melléklet") felsorolt, a tagállamok belső jogrendjébe megfelelően átültetett irányelvek és rendeletek.

(3) A 2006/2004/EK rendelet hatálybalépése óta a mellékletben felsorolt jogi aktusok közül több is hatályát vesztette, és új jogszabályok kerültek elfogadásra.

(4) A 2006/114/EK irányelv (4) hatályon kívül helyezte a 84/450/EGK irányelvet (5) és a helyébe lépett. A 84/450/EGK irányelvre való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből és helyette a 2006/114/EK irányelvnek a fogyasztók érdekeinek védelmét célzó cikkeire vonatkozó hivatkozást kell beilleszteni.

(5) A 2008/48/EK irányelv (6) hatályon kívül helyezte és felváltotta a 87/102/EGK irányelvet (7), ugyanakkor nem említi kifejezetten, hogy a hatályon kívül helyezett 87/102/EGK irányelvre való hivatkozásokat a 2008/48/EK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. A jogbiztonság érdekében ezért a mellékletben a 87/102/EGK irányelvre való hivatkozást a 2008/48/EK irányelvre való hivatkozással kell felváltani.

(6) A 89/552/EGK irányelvet (8) a 2010/13/EU irányelv (9) helyezte hatályon kívül és váltotta fel. A 2010/13/EU irányelv 34. cikkének második bekezdése szerint a 89/552/EGK irányelvre való hivatkozásokat a 2010/13/EU irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. Az egyértelműség kedvéért ugyanakkor a mellékletben a 89/552/EGK irányelvre való hivatkozást a 2010/13/EU irányelv vonatkozó cikkeire való hivatkozással kell felváltani.

(7) A 93/13/EGK irányelvet (10) nem módosította a 2002/995/EK határozat (11). Az ezen határozatra való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből.

(8) A 94/47/EK irányelvet (12) a 2008/122/EK irányelv (13) helyezte hatályon kívül és váltotta fel. A 2008/122/EK irányelv 18. cikkének második bekezdése szerint a 94/47/EK irányelvre való hivatkozásokat a 2008/122/EK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni. Az egyértelműség kedvéért ugyanakkor a mellékletben a 94/47/EK irányelvre való hivatkozást a 2008/122/EK irányelvre való hivatkozással kell felváltani.

(9) A 97/55/EK irányelv (14) a hatályon kívül helyezett 84/450/EGK irányelvet módosítja. A 97/55/EK irányelvre való hivatkozást ezért törölni kell a mellékletből.

(10) A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Szükség van a 2006/2004/EK rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelésére, és alaposan meg kell vizsgálni a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályoknak a mellékletbe történő lehetséges beillesztését a rendelet esetleges felülvizsgálata céljából annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős hatóságoknak jobb eszközöket biztosítson a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogsértések eredményes észlelésére, kivizsgálására, megszüntetésére és megtiltására a határokon átnyúló helyzetekben. Ezért a Bizottságnak a lehető legrövidebb időn belül, de 2014 végéig mindenképpen jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) a következő cikk kerül beillesztésre:

"21a. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2014. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben értékeli e rendelet hatékonyságát és működési mechanizmusait, valamint megvizsgálja a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályoknak a mellékletbe történő lehetséges beillesztését. A jelentés külső értékelésen és az összes érintett fél bevonásával folytatott részletes konzultáción alapul, adott esetben pedig jogalkotási javaslatot is tartalmaz.";

(2) a melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. szeptember 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ

(1) HL C 218., 2011.7.23., 69. o.

(2) Az Európai Parlament 2011. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. július 27-i határozata.

(3) A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről") (HL L 364., 2004.12.9., 1. o).

(4) A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.).

(5) A megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelv (HL L 250., 1984.9.19., 17. o.).

(6) A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).

(7) A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1987.2.12., 48. o.).

(8) A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

(9) A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv") (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

(10) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

(11) A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében ideiglenes védintézkedések megállapításáról szóló, 2002. december 9-i 2002/995/EK bizottsági határozat (HL L 353., 2002.12.30., 1. o.).

(12) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 280., 1994.10.29., 83. o.).

(13) A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).

(14) A megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról szóló, 1997. október 6-i 97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 290., 1997.10.23., 18. o.).

MELLÉKLET

A 2006/2004/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 6., 8., és 13. számú irányelv különös rendelkezéseket tartalmaz";

2. az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.): 1. cikk, 2. cikk c) pont, 4-8. cikk.";

3. a 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).

4. A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (»Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv«) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.): 9., 10., 11. és 19-26 cikk.";

4. a 6. és 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

7. A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).";

5. a 9. pontot el kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0954 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0954&locale=hu

Tartalomjegyzék