Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32013R0068[1]

A Bizottság 68/2013/EU rendelete ( 2013. január 16. ) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 68/2013/EU RENDELETE

(2013. január 16.)

a takarmány-alapanyagok jegyzékéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet 24. cikkében említett takarmányalapanyag-jegyzéket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az 575/2011/EU rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Az 575/2011/EU rendeletnek megfelelően a 2013. augusztus 19. előtt címkézett takarmány-alapanyagok továbbra is forgalomba hozhatók, és a készletek kimerüléséig felhasználhatók.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. E jegyzéket a takarmányipari vállalkozók önkéntes alapon használják. A C. részben felsorolt takarmány-alapanyagok neve azonban kizárólag az érintett bejegyzésre vonatkozó követelményeknek megfelelő takarmány-alapanyagok esetében használható.

2. A takarmány-alapanyagoknak a C. részben foglalt listájában szereplő valamennyi bejegyzésnek meg kell felelnie a takarmány-alapanyagok felhasználására vonatkozóan a releváns uniós jogszabályokban előírt korlátozásoknak; különös figyelmet kell fordítani az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) szabályainak a géntechnológiával módosított szervezetekből álló vagy ilyen szervezetekből előállított, illetve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok jelenléte mellett végbemenő fermentációs folyamatból származó takarmány-alapanyagok tekintetében történő betartására. Az állati melléktermékből álló vagy azt tartalmazó takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) és a 142/2011/EU bizottsági rendelet ( 3 ) követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) értelmében korlátozható. A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagot felhasználó takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a takarmány-alapanyag megfeleljen a 767/2009/EK rendelet 4. cikkének.

3. A "korábbi élelmiszer" kifejezés azokat a nem élelmiszer-hulladéknak számító élelmiszereket jelöli, amelyeket - az élelmiszerekre vonatkozó uniós jogszabályok maradéktalan betartása mellett - emberi fogyasztásra állítottak elő, de amelyeket - gyakorlati vagy logisztikai okok, illetve gyártási, csomagolási vagy más hibák miatt - nem szánnak többé emberi fogyasztásra, és amelyek takarmányként való felhasználásuk esetén nem jelentenek egészségügyi kockázatot. A maximális tartalomnak a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. pontjában említett meghatározása nem alkalmazandó a korábbi élelmiszerekre és az élelmiszer-hulladékra. Takarmányként való további feldolgozás esetén azonban alkalmazandó.

4. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak megfelelően a takarmány-alapanyagoknak menteseknek kell lenniük az előállításuk folyamatából és a technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződésektől, hacsak a jegyzék nem szab meg egyedi maximális tartalmat. Azon anyagok, amelyeknek takarmányban való felhasználása tilos, a takarmányban nem lehetnek jelen, és az ilyen anyagokra nem határozható meg az említetett maximális tartalom. Az átláthatóság érdekében szükséges, hogy a tolerált maradékanyagokat tartalmazó takarmány-alapanyagokat a szokásos kereskedelmi műveletek keretében a takarmányipari vállalkozók által megadott releváns információk kísérjék.

5. A 183/2005/EK rendelet 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak és az ALARA-elv ( 6 ) alkalmazásának megfelelően, valamint a 183/2005/EK rendelet, a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ), a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) és az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) alkalmazásának sérelme nélkül helyénvaló meghatározni a takarmány-alapanyagok jegyzékében a 0,1 %-os vagy annál magasabb arányban jelen lévő, az előállítási folyamatból vagy a technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződések maximális tartalmát. A jegyzék meghatározhat maximális tartalmakat a 0,1 %-nál alacsonyabb arányban jelen levő vegyi szennyeződésekre és technológiai segédanyagokra is, amennyiben a helyes kereskedelmi gyakorlat szempontjából az célszerűnek tűnik. Ha e melléklet B. vagy a C. része másképpen nem rendelkezik, a maximális tartalom tömegszázalékban van kifejezve. ( 10 )

A vegyi szennyeződésekre és a technológiai segédanyagokra vonatkozó egyedi maximális tartalmak a B. részben az eljárás leírásánál, a C. részben a takarmány-alapanyag leírásánál vagy a C. részben az adott kategória végén szerepelnek. Hacsak a C. részben nincs egyedi maximális tartalom megadva, a B. részben egy adott eljárásra meghatározott bármely maximális tartalom alkalmazható a C. részben felsorolt bármely takarmány-alapanyagra, amennyiben a szóban forgó eljárás említésre kerül a takarmány-alapanyag leírásában, és amennyiben a szóban forgó eljárás megfelel a B. részben megadott leírásnak.

6. Azok a C. rész 12. fejezetében nem szereplő takarmány-alapanyagok, amelyek előállítása fermentálással történt és/vagy amelyek esetében mikroorganizmusok természetes jelenléte állapítható meg, forgalomba hozhatók élő mikroorganizmusokkal, amennyiben a takarmány-alapanyagok és az azokat tartalmazó takarmánykeverékek tervezett felhasználása

a) nem a mikroorganizmusok szaporítására irányul, és

b) nem kapcsolódik valamely, a mikroorganizmus(ok) által az 1831/2003/EK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint ellátott funkcióhoz.

A takarmány-alapanyagok és az azokat tartalmazó takarmánykeverékek nem láthatók el a mikroorganizmusok jelenlétére és az abból eredő bármely funkcióra vonatkozó állítással.

7. A takarmány-alapanyagok botanikai tisztasága legalább 95 %. Ugyanakkor az egyéb olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök valamely korábbi előállítási folyamatból származó maradványai által előidézett botanikai szennyeződések egyetlen olajosmag- vagy olajosgyümölcs-típus esetében sem haladhatják meg a 0,5 %-ot. Ezen általános szabályoktól eltérve egyedi szintet kell meghatározni a takarmány-alapanyagok C. részben szereplő listájában.

8. A takarmány-alapanyag nevét ki kell egészíteni az eljárások közül egynek vagy többnek a B. részben, az eljárások glosszáriumának utolsó oszlopában feltüntetett közhasználatú nevével/minősítésével ( 11 ) annak jelölése céljából, hogy a takarmány-alapanyagot alávetették az adott eljárásnak vagy eljárásoknak. Az a takarmány-alapanyag, amelynek neve a C. részben felsorolt valamely névnek és a B. részben felsorolt eljárások közül egy vagy több közhasználatú nevének/minősítésének kombinációja, úgy tekintendő, hogy részét képezi a jegyzéknek, és címkéjén adott esetben szerepelniük kell az e takarmány-alapanyagra vonatkozó, a B. és a C. rész utolsó oszlopában meghatározott kötelezően feltüntetendő információknak. A takarmány-alapanyag nevében meg kell adni az eljáráshoz használt egyedi módszert, amennyiben az a B. rész utolsó oszlopában fel van tüntetve.

9. Amennyiben egy takarmány-alapanyag előállítási folyamata eltér a B. részben az eljárások glosszáriumában az adott eljárásra vonatkozóan leírtaktól, az előállítási folyamatot ismertetni kell az érintett takarmány-alapanyag leírásában.

10. Számos takarmány-alapanyag esetében szinonimák használhatók. E szinonimák a C. részben, a takarmány-alapanyagok listájában, az érintett takarmány-alapanyagra vonatkozó bejegyzés "név" oszlopában, szögletes zárójelben jelennek meg.

11. A takarmány-alapanyagoknak a C. részben szereplő listájában a takarmány-alapanyagok leírásában a "melléktermék" szó helyett a "termék" szó szerepel a piaci helyzet és a takarmányipari vállalkozók által a gyakorlatban a takarmány-alapanyagok kereskedelmi értékének kiemelése céljából használt nyelvezet tükrözése érdekében.

12. A növények botanikai neve csak a C. rész takarmányalapanyag-listájának az adott növényre vonatkozó első bejegyzéséhez tartozó leírásban szerepel.

13. A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagok analitikai összetevőinek a címkén való kötelező feltüntetésével annak jelzése a cél, hogy egy bizonyos termék nagy koncentrációban tartalmaz-e egy adott összetevőt, vagy az előállítási folyamat megváltoztatta-e a termék tápértékének jellemzőit.

14. A 767/2009/EK rendelet 15. cikkének g) pontja az említett rendelet I. mellékletének 6. pontjával összefüggésben címkézési követelményeket állapít meg a nedvességtartalom tekintetében. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja a rendelet V. mellékletével összefüggésben címkézési követelményeket állapít meg az egyéb analitikai összetevők tekintetében. Ezenkívül a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 5. pontja előírja, hogy fel kell tüntetni a sósavban oldhatatlan hamu arányát, amennyiben az általában meghaladja a 2,2 %-ot, illetve ha bizonyos takarmány-alapanyagok esetében meghaladja az említett rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott szintet. A takarmány-alapanyagoknak a C. részben foglalt listájában azonban néhány bejegyzés eltér ezektől a szabályoktól a következők szerint:

a) a 767/2009/EK rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott kötelezően feltüntetendő információk helyébe a C. részben, a takarmány-alapanyagok listájában az analitikai összetevőkre vonatkozó, kötelezően feltüntetendő információk lépnek;

b) ha a C. részben a takarmány-alapanyagok listájában a kötelezően feltüntetendő információk oszlopa üresen marad a 767/2009/EK rendelet V. melléklete vonatkozó szakaszának megfelelően feltüntetendő analitikai összetevőket illetően, akkor ezen összetevők egyikét sem kell feltüntetni a címkén. A sósavban oldhatatlan hamu esetében azonban, ha a takarmány-alapanyagoknak a C. részben található listájában nincs meghatározva a szint, a szintet fel kell tüntetni akkor, ha az meghaladja a 2,2 %-ot;

c) ha a C. részben a takarmány-alapanyagok listájában a kötelezően feltüntetendő információk oszlopában egy vagy több egyedi nedvességtartalom van megadva, akkor ezeket a szinteket kell alkalmazni a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontjában szereplő szintek helyett. A 14 % alatti nedvességtartalmat azonban nem kötelező feltüntetni. Ha az említett oszlopban nincs konkrét nedvességtartalom megadva, akkor a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontját kell alkalmazni.

15. Annak a takarmányipari vállalkozónak, aki állításként feltünteti, hogy egy takarmány-alapanyag a C. részben, a takarmány-alapanyagok listájának "Leírás" oszlopában feltüntetettekhez képest egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, vagy valamely, a B. részben felsorolt eljárásra oly módon utal, hogy az állításként tekinthető (például bendővédetté tétel), meg kell felelnie a 767/2009/EK rendelet 13. cikkének. A takarmány-alapanyagok szolgálhatnak továbbá különleges táplálkozási célokra is a 767/2009/EK rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

B. RÉSZ

Eljárások glosszáriuma

EljárásFogalommeghatározásKözhasználatú név/minősítés
1.Frakcionálás levegővelRészecskék szétválasztása légáram segítségévelLevegővel frakcionált
2.SzelelésEljárás por, finom részecskék és szuszpendált anyagú egyéb részecskék gabonaszemekről való eltávolítására levegőáramoltatással(Szeleléssel) tisztított
3.ForrázásOlyan eljárás, amelynek lényege egy szerves anyag hőkezelése forralással vagy gőzöléssel a természetes enzimek denaturálása, a szövetek puhítása és nyers ízadók eltávolítása céljából, ezt követően pedig hideg vízbe merítés a főzési folyamat megállítása érdekébenForrázott
4.FehérítésA természetes szín eltávolítása kémiai vagy fizikai eljárással vagy derítőföld használatávalFehérített
5.HűtésA hőmérséklet környezeti hőmérséklet alá – de fagypont fölé – történő csökkentése tartósítás céljábólHűtött
6.AprításA szemcseméret csökkentése egy vagy több kés használatávalAprított
7.TisztításIdegen anyagok (szennyező anyagok, például kövek) vagy a növény vegetatív részeinek (szalma, héj vagy gyomok levált törmelékeinek) eltávolításaTisztított
8.Sűrítés (1)Víz és/vagy más összetevők eltávolításaSűrítmény
9.KondenzálásGáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggáKondenzált
10.FőzésHő alkalmazása a takarmány-alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek megváltoztatásáraFőzött
11.ZúzásA szemcseméret csökkentése zúzógép alkalmazásávalZúzott
12.Kristályosítás/kristályosodásTisztítás szilárd kristályok folyékony oldatból való kinyerésével. A folyadékban lévő szennyeződéseket általában nem tartalmazza a kristályrács szerkezete.Kristályosodott/kristályosított
13.Héjtalanítás (2)Gabonaszemek, magok, gyümölcsök, diófélék és egyéb termések külső héjának teljes vagy részleges eltávolításaHántolt, hámozott/Héjtalanított, részlegesen hántolt, hámozott/héjtalanított
14.HántolásBabok, gabonaszemek és magok külső héjának általában fizikai úton történő eltávolításaHántolt (3)
15.PektinkivonásPektinek kivonása egy takarmány-alapanyagbólCsökkentett pektintartalmú
16.KiszárításA nedvesség kivonására szolgáló eljárásKiszárított
17.NyálkátlanításA felületen lévő nyálkaréteg eltávolítására szolgáló eljárásNyálkátlanított
18.CukormentesítésMono- és diszacharidok kémiai vagy fizikai úton történő teljes vagy részleges eltávolítása melaszból vagy más, cukortartalmú anyagbólCukormentes, alacsony cukortartalmú
19.MéregtelenítésA mérgező szennyező anyagok megsemmisítésére vagy koncentrációjuk csökkentésére szolgáló eljárásMéregtelenített
20.DesztillálásFolyadékok szétválasztása forralással és a lecsapatott gőz külön tárolóba történő összegyűjtésévelDesztillált
21.SzárításMesterséges vagy természetes eljárásokkal végzett vízelvonásTermészetes eljárással szárított vagy mesterséges eljárással szárított (az adott esetnek megfelelően)
22.SilózásTakarmány-alapanyagok tárolása tartósítószerek hozzáadásával vagy anélkül, vagy anaerob körülmények között szilázs-adalékanyagokkal vagy azok nélkülSilózott
23.BepárlásA víztartalom csökkentéseBepárolt
24.ExpandálásOlyan hőkezeléses eljárás, amely során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, ami a termék feltáródásához vezetExpandált vagy puffasztott
25.SajtolásOlaj/zsír kivonása sajtolássalPogácsa/lepény és olaj/zsír
26.ExtrahálásBizonyos anyagokból zsír/olaj kivonása szerves oldószerrel, vagy cukor, illetve egyéb, vízben oldódó összetevők kivonása vizes oldószerrelExtrahált/dara és zsír/olaj, melasz/szelet és cukor vagy egyéb, vízben oldódó összetevők
27.ExtrudálásOlyan hőkezeléses eljárás, amely során a termék belső víztartalma hirtelen elpárolog, ami a termék szerkezetének lebontásához vezet, majd ezt az anyagot meghatározott formájú nyíláson történő átpréselés útján formázzákExtrudált
28.FermentálásOlyan eljárás, amelynek során mikroorganizmusokat (például baktériumokat, gombákat vagy élesztőket) állítanak elő vagy használnak fel az érintett anyagokban, hogy módosítsák azok kémiai összetételét vagy tulajdonságaitFermentált
29.SzűrésFolyadék porózus közegen vagy membránon való átjuttatása a szilárd részecskék eltávolítása céljábólSzűrt
30.PelyhesítésNedves, hőkezelt anyag hengerlése vékony darabok kialakítása céljábólPehely
31.LisztőrlésSzáraz gabonaszemek szemcseméretének csökkentése és az alkotórészekre (főleg liszt, korpa és takarmányliszt) történő szétválasztás elősegítéseLiszt, korpa, takarmányliszt (4) vagy takarmány (az adott esetnek megfelelően)
32.Dermesztéssel frakcionálásAz olajak hűtése során azok telítettebb részei elkülönülnek a telítetlenebb részektől. Az olaj telítettebb részei a hűtés következtében megdermednek, míg a telítetlenebb részek folyékonyak maradnak, így például le lehet szűrni őket. A dermesztéssel frakcionált termék a megdermedt olaj.Dermesztéssel frakcionált
33.TördelésOlyan eljárás, amely során a takarmány-alapanyagot darabokra törikTördelt
34.Olajban/zsírban sütésOlyan eljárás, amely során valamely takarmány-alapanyagot olajban vagy zsírban sütnekSütött
35.ZselésítésOlyan eljárás, amely során általában zselésítő anyagok felhasználásával zselé, kocsonyaszerű, szilárd anyag képződik, amelynek állaga a puhától a keményig terjedhetZselésített
36.GranulálásTakarmány-alapanyagok kezelése adott granulátumméret és állag elérése céljábólGranulált
37.Darálás/ŐrlésSzilárd takarmány-alapanyagok szemcseméretének csökkentése száraz vagy nedves eljárássalDarált vagy őrölt
38.HőkezelésSpeciális körülmények között – például a nyomásra vagy a nedvességtartalomra vonatkozóan előírt feltételek mellett – végrehajtott hőkezelésMelegített/hőkezelt
39.HidrogénezésKatalitikus eljárás, amelynek célja olajok/zsírok/zsírsavak kettős kötéseinek magas hőfokon, hidrogénnyomás alatt történő telítése, és ezáltal részlegesen vagy teljesen telített trigliceridek/zsírsavak nyerése, illetve poliolok nyerése szénhidrátok karbonilcsoportjainak hidroxilcsoportokká történő redukciója révénHidrogénezett, részlegesen hidrogénezett
40.HidrolízisA molekulaméret csökkentése megfelelő, víz és hő/nyomás, enzimek vagy sav/lúg alkalmazásával végrehajtott kezelésselHidrolizált
41.Elfolyósítás/CseppfolyósításSzilárd vagy gáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggáElfolyósított/cseppfolyósított
42.MállasztásTakarmány-alapanyagok méretének csökkentése mechanikai úton, gyakran víz vagy más folyadékok felhasználásávalMállasztott
43.MalátázásGabonaszemek csírázásának elősegítése azon természetes enzimek aktiválása céljából, amelyek képesek arra, hogy a keményítőt fermentálható szénhidrátokká, a fehérjéket pedig aminosavakká és peptidekké bontsákMalátázott
44.OlvasztásSzilárd halmazállapotú anyag átalakítása folyékony halmazállapotúvá hő alkalmazásávalOlvasztott
45.MikronizálásOlyan eljárás, amely során valamely szilárd anyag szemcséinek átlagos átmérőjét mikrométeres nagyságrendűre csökkentikMikronizált
46.ElőfőzésVízben való áztatás során történő hőkezelés a keményítő teljes mértékű zselatinizálódása érdekében, majd ezt követően szárításElőfőzött
47.PasztörizálásKáros mikroorganizmusok elpusztítása céljából meghatározott időre kritikus hőmérsékletre hevítés, ezt követően gyors lehűtésPasztörizált
48.HámozásGyümölcsök és zöldségek héjának/hártyájának eltávolításaHámozott
49.PelletálásFormázás matricán történő átpréselésselPellet, pelletált
50.RizsőrlésA hántolt rizs korpájának és csírájának szinte teljes vagy részleges eltávolításaŐrölt
51.ElőzselatinizálásA keményítő módosítása hideg vízben való duzzadásának jelentős mértékű javítása céljábólElőzselatinizált (5)
52.Préselés, sajtolás (6)Folyadékok (például zsír, olaj, víz vagy lé) fizikai eltávolítása szilárd anyagokbólPogácsa/lepény (olajtartalmú anyagok esetében)
Pép, gyümölcstörköly (gyümölcsök stb. esetében)
Nedves szelet (cukorrépa esetében)
53.FinomításSzennyeződések vagy nem kívánt összetevők teljes vagy részleges eltávolítása kémiai/fizikai kezelésselFinomított, részlegesen finomított
54.PörkölésA takarmány-alapanyagok száraz állapotúvá tételét szolgáló hőkezelés a takarmány-alapanyagok emészthetőségének javítása, a színképződés fokozása és/vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése céljábólPörkölt
55.LapkázásA szemcseméret csökkentése a takarmány-alapanyag, például gabonaszemek hengerpárok közötti átengedésévelLapkázott
56.Bendővédetté tételOlyan eljárás, amelynek célja, hogy hő, nyomás, gőz, illetve ezek kombinációjának alkalmazásával végzett fizikai kezeléssel és/vagy például aldehidek, lignoszulfonátok, nátrium-hidroxid vagy szerves savak (mint a propionsav vagy a csersav) alkalmazásával védje a táplálóanyagokat a bendőben való lebomlástól.
Az aldehidekkel bendővédetté tett takarmány-alapanyagok legfeljebb 0,12 % szabad aldehidet tartalmazhatnak
[az alkalmazott módszer meghatározása] által bendővédett
57.Szitálás/RostálásKülönböző nagyságú szemcsék szétválasztása oly módon, hogy a takarmány-alapanyagot rostá(ko)n átszitálják vagy átöntikSzitált, rostált
58.FölözésFolyadék felső úszó rétegének leválasztása mechanikai úton, például tejzsír esetébenFölözött
59.SzeletelésTakarmány-alapanyagok lapos szeletekre vágásaSzeletelt
60.Merítés/ÁztatásTakarmány-alapanyagok (általában magok) nedvesítése és puhítása a főzési idő csökkentése, a maghéj könnyebb eltávolítása és a csírázási folyamat aktiválásához szükséges vízfelvétel megkönnyítése, illetve a természetes eredetű antinutritív faktorok koncentrációjának csökkentése céljábólÁztatott
61.Porlasztva szárításFolyadék nedvességtartalmának csökkentése, amely során a takarmány-alapanyagból a tömeghez viszonyított felületek arányának növelésére permetet vagy ködöt hoznak létre, amelyre meleg levegőt fúvatnakPorlasztva szárított
62.GőzölésOlyan eljárás, amely során túlnyomásos gőzt használnak hőkezelésre és főzésre az emészthetőség javítása céljábólGőzölt
63.PirításHevítés száraz hő felhasználásával, amely eljárást többnyire olajos magvak esetében, például a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése vagy eltávolítása céljából alkalmazzákPirított
64.UltraszűrésFolyadékok szűrése csak kisméretű molekulákat átengedő vékony membránon keresztülUltraszűrt
65.CsírátlanításA csíra teljes vagy részleges eltávolítása a zúzott gabonaszembőlCsírátlanított
66.Infravörös sugarakkal végzett mikronizálásInfravörös sugarakkal végzett hőkezelés gabonák, gyökerek, magok vagy gumók, illetve azok társtermékeinek főzésére és pörkölésére, amelyet általában pelyhesítés követInfravörös sugarakkal mikronizált
67.Olajok/zsírok és hidrogénezett olajok/zsírok hasításaZsírok/olajok hidrolízisének kémiai eljárása. A zsírok/olajok és a víz között magas hőmérséklet és nyomás mellett létrejövő reakció a hidrofób fázisban nyers zsírsavak, a hidrofil fázisban pedig vizes glicerinoldat (nyers glicerin) nyerését teszi lehetővéHasított
68.Ultrahangos kezelésOldható vegyületek kioldása vízben nagy teljesítményű ultrahangot és hőt alkalmazó mechanikai eljárássalUltrahanggal kezelt
69.Az élelmiszer csomagolásának mechanikai úton történő eltávolításaA csomagolóanyag mechanikai úton történő eltávolításaMechanikai úton kicsomagolt
(1) A német szövegben a „Konzentrieren” szó helyébe adott esetben az „Eindicken” szó léphet; ebben az esetben a közhasználatú minősítés az „eingedickt”.
(2) A „héjtalanítás” szó helyébe adott esetben a „hántás” vagy „fosztás” szó léphet; ebben az esetben a közhasználatú minősítés a „hántolt” vagy „fosztott”.
(3) A rizs esetében ez az eljárás a „hántolás”, a közhasználatú minősítés pedig a „hántolt”.
(4) A francia szövegben az „issues” megnevezés használható.
(5) A német szövegben az „aufgeschlossen” minősítés és a „Quellwasser” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan). A dán szövegben a „Kvældning” minősítés és a „Kvældet'” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan).
(6) A francia szövegben a „Pressage” szó helyébe adott esetben az „Extraction mécanique” kifejezés léphet.

C. RÉSZ

A takarmány-alapanyagok listája

1. Gabonamagvak és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
1.1.1.ÁrpaA Hordeum vulgare L. szemtermése. Bendővédett lehet
1.1.2.Árpa, puffasztottŐrölt vagy tört árpából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termékKeményítő
1.1.3.Árpa, pörköltÁrpapörkölés útján nyert termék, amely részlegesen pörkölt és fakóKeményítő, ha > 10 %
Nyersfehérje, ha > 15 %
1.1.4.ÁrpapehelyHántolt árpa gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben árpahéjat tartalmazhat. Bendővédett lehetKeményítő
1.1.5.ÁrparostÁrpakeményítő előállítása során nyert termék. Endospermium-részecskékből és elsősorban rostból állNyersrost
Nyersfehérje, ha > 10 %
1.1.6.ÁrpahéjEtil-keményítő előállítása során az árpaszemek szárazőrlése, rostálása és hántolása útján nyert termékNyersrost
Nyersfehérje, ha > 10 %
1.1.7.ÁrpatakarmánylisztRostált, hántolt árpa árpagyönggyé, darává vagy lisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemtörmelékkelNyersrost
Keményítő
1.1.8.ÁrpafehérjeA keményítő és a korpa különválasztása után az árpából nyert termék. Elsősorban fehérjéből állNyersfehérje
1.1.9.Árpafehérje-takarmányA keményítő különválasztása után az árpából nyert termék. Elsősorban fehérjéből és endospermium-részecskékből állNedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %
Ha a nedvesség < 45 %:
— Nyersfehérje
— Keményítő
1.1.10.Árpa oldható maradékaiA fehérje és a keményítő nedves úton történő extrahálása után az árpából nyert termékNyersfehérje
1.1.11.ÁrpakorpaAz árpaliszt-előállítás terméke, amelyet hántolt árpa rostált magjaiból nyernek. Főként a külső maghéjak törmelékéből és olyan magdarabokból áll, amelyekből az endospermium legnagyobb részét eltávolítottákNyersrost
1.1.12.Folyékony árpakeményítőKeményítő árpából való előállítása során nyert másodlagos keményítőfrakcióHa a nedvesség < 50 %:
— Keményítő
1.1.13.Sörárpa törtszemMechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a malátázási eljárás előtt különválasztott, méreten aluli árpamagokat és árpamagfrakciókat tartalmazNyersrost
Nyershamu, ha > 2,2 %
1.1.14.Sörárpa és maláta finomszemcseMaláta-előállítás során különválasztott árpamagfrakciókból és malátából álló termékNyersrost
1.1.15.SörárpahéjMalátaárpa tisztításából származó termék, amely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmazNyersrost
1.1.16.Árpadesztillációs folyadék, nedvesÁrpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó szilárd takarmányfrakciót tartalmazNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje
1.1.17.Árpadesztillációs oldható maradékok, nedvesÁrpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó, oldható takarmányfrakciót tartalmazNedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %
Ha a nedvesség < 45 %:
— Nyersfehérje
1.1.18.Maláta (1)Csíráztatott gabonákból nyert termék, szárított, őrölt és/vagy extrahált
1.1.19.Malátagyököcskék (1)Malátagabona csíráztatásából és malátatisztításból nyert termék, amely gyököcskékből, gabona-finomszemcsékből, héjból és kisméretű, tört, malátázott gabonaszemekből áll. Lehet őrölt
1.2.1.Kukorica (2)A Zea mays L. spp. mays szemtermése. Bendővédett lehet
1.2.2.Kukoricapehely (2)Hántolt kukorica gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben kukoricahéjat tartalmazhatKeményítő
1.2.3.Kukorica-takarmányliszt (2)Kukorica darává vagy lisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, amelyekből a kukoricakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el. Tartalmazhat kukoricacsíra-frakciótNyersrost
Keményítő
Nyerszsír, ha > 5 %
1.2.4.Kukoricakorpa (2)Kukorica darává vagy lisztté történő feldolgozása során nyert termék. Főként külső héjból és némi kukoricacsíra-törmelékből áll, némi endospermium-részecskévelNyersrost
1.2.5.Kukoricacsutka (2)A kukorica csutkája. Kis mennyiségben tartalmazhat a mechanikai úton végzett betakarítás során el nem távolított kukoricaszemeket és burokleveletNyersrost
Keményítő
1.2.6.Kukoricadarabok (2)A termék érkezésénél a rostálási eljárás során különválasztott kukoricamag-frakció
1.2.7.Kukoricarost (2)A kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban rostból állNedvesség, ha < 50 % vagy > 70 %
Ha a nedvesség < 50 %:
— Nyersrost
1.2.8.Kukoricaglutén (2)A kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban a keményítő különválasztása során nyert gluténból állNedvesség, ha < 70 % vagy > 90 %
Ha a nedvesség < 70 %:
— Nyersfehérje
1.2.9.Kukoricaglutén-takarmány (2)A kukoricakeményítő előállítása során nyert termék. Korpából és kukorica oldható maradékaiból áll. A termék magában foglalhat tört kukoricát és a kukoricacsírákból történő olajkivonás maradékanyagait is. Keményítőből és keményítőtermékek finomításából vagy fermentálásából származó egyéb termékek hozzáadhatókNedvesség, ha < 40 % vagy > 65 %
Ha a nedvesség < 40 %:
— Nyersfehérje
— Nyersrost
— Keményítő
1.2.10.Kukoricacsíra (2)Kukorica darává, lisztté vagy keményítővé történő feldolgozása során nyert termék. Elsődlegesen kukoricacsírából, külső héjból és endospermium-részekből állNedvesség, ha < 40 % vagy > 60 %
Ha a nedvesség < 40 %:
— Nyersfehérje
— Nyerszsír
1.2.11.Kukoricacsíra-pogácsa (2)Olajgyártásból származó termék, amelyet feldolgozott kukoricacsíra sajtolásával nyernek. A csírához endospermium- és maghéjrészek tapadhatnakNyersfehérje
Nyerszsír
1.2.12.Kukoricacsíra-liszt (2)Olajgyártásból származó termék, amelyet feldolgozott kukoricacsíra extrahálásával nyernekNyersfehérje
1.2.13.Nyers kukoricacsíra-olaj (2)Kukoricacsírából nyert olajNedvesség, ha > 1 %
1.2.14.Kukorica, puffasztott (2)Őrölt vagy tört kukoricából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termékKeményítő
1.2.15.Kukoricalé (2)A kukorica áztatásából származó, koncentrált, folyékony frakcióNedvesség, ha < 45 % vagy > 65 %
Ha a nedvesség < 45 %:
— Nyersfehérje
1.2.16.Csemegekukorica-szilázs (2)A csemegekukorica-gyártásból származó melléktermék, amely csutkából, héjból, magbélből áll, aprított és szárított vagy préselt. Előállítása a csemegekukorica csutkájának, csuhéjának és leveleinek aprításával történik, amelyekhez csemegekukorica-magbél is keveredhetNyersrost
1.2.17.Zúzott, csírátlanított kukorica (2)Zúzott kukorica csírátlanításával nyert termék. Elsősorban endospermium-frakciókból áll, és tartalmazhat kukoricacsírát és külsőmaghéj-részecskéketNyersrost
Keményítő
1.2.18.Kukoricakövecsek (2)Korpát és csírát kis mennyiségben vagy egyáltalán nem tartalmazó, kemény, durva szemcsékből álló kukoricaőrleményNyersrost
Keményítő
1.3.1.KölesA Panicum miliaceum L. szemtermése
1.4.1.ZabAz Avena sativa L. és egyéb zabfajták szemtermése
1.4.2.Hántolt zabHántolt zabszemek. Lehet gőzkezelt
1.4.3.ZabpehelyHántolt zab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben zabhéjat tartalmazhatKeményítő
1.4.4.ZabtakarmánylisztRostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Főként zabkorpából és némi endospermiumból állNyersrost
Keményítő
1.4.5.ZabkorpaZabliszt-előállításból származó termék, amelyet hántolt zab rostált magjaiból nyernek. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, amelyekből az endospermium nagyobb részét eltávolítottákNyersrost
1.4.6.ZabhéjZabszemek hántolásából nyert termékNyersrost
1.4.7.Zab, puffasztottŐrölt vagy tört zabból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termékKeményítő
1.4.8.Hántolt zabHántolt, tisztított zabNyersrost
Keményítő
1.4.9.ZablisztZabszemek őrléséből nyert termékNyersrost
Keményítő
1.4.10.Előfőzött zabból készült lisztMagas keményítőtartalommal rendelkező zabtermék, héjtalanítás utánNyersrost
1.4.11.ZabtakarmányRostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Főként zabkorpából és némi endospermiumból állNyersrost
1.5.1.Quinoamag, extraháltA quinoa növény (Chenopodium quinoa Willd.) megtisztított egész magja; a mag külső héjában lévő szaponin el lett távolítva
1.6.1.Tört rizsAz Oryza Sativa L. rizsmag része, amelynek hossza nem éri el egy egész rizsmag hosszának háromnegyedét. A rizs lehet előfőzöttKeményítő
1.6.2.Őrölt rizsHántolt rizs, amelyből rizsőrléssel eltávolították a korpa és a csíra szinte egészét. A rizs lehet előfőzöttKeményítő
1.6.3.Előzselatinizált rizsŐrölt vagy tört rizsből előzselatinizálással nyert termékKeményítő
1.6.4.Extrudált rizsRizsliszt extrudálásával nyert termékKeményítő
1.6.5.RizspehelyElőzselatinizált vagy tört rizsszemek pelyhesítésével nyert termékKeményítő
1.6.6.Hántolt rizsBarna rizs (Oryza Sativa L.), amelyről csak a héjat távolították el. Lehet előfőzött. A hántolási és kezelési eljárások korpa elvesztésével járhatnakKeményítő
Nyersrost
1.6.7.Darált takarmányrizsTakarmányrizs darálásával nyert termék, amely a hántolt rizs őrlése során kiszitált zöld, gipszes vagy éretlen szemekből vagy a szokványos hántolt rizs sárga vagy foltos szemeiből állKeményítő
1.6.8.RizslisztŐrölt rizs darálásával nyert termék. A rizs lehet előfőzöttKeményítő
1.6.9.Hántolt rizs, lisztHántolt rizs darálásával nyert termék. A rizs lehet előfőzöttKeményítő
Nyersrost
1.6.10.RizskorpaRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban a mag külső héjaiból (terméshéj, maghéj, sejtmag, aleuron) és a csíra egy részéből áll. A rizs lehet előfőzött vagy extrudáltNyersrost
1.6.11.Rizskorpa kalcium-karbonáttalRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban a mag külső héjaiból (terméshéj, maghéj, sejtmag, aleuron) és a csíra egy részéből áll. Legfeljebb 23 % technológiai segédanyagként felhasznált kalcium-karbonátot tartalmazhat. A rizs lehet előfőzöttNyersrost
Kalcium-karbonát
1.6.12.Zsírtalanított rizskorpaOlajkinyerésből származó rizskorpa. Bendővédett lehetNyersrost
1.6.13.RizskorpaolajStabilizált rizskorpából extrahált olaj
1.6.14.RizstakarmánylisztRizsliszt és -keményítő előállításából származó, száraz vagy nedves őrléssel és szitálással nyert termék. Elsősorban keményítőből, fehérjéből, zsírból és rostból áll. A rizs lehet előfőzött. Legfeljebb 0,25 % nátriumot és 0,25 % szulfátot tartalmazhatKeményítő, ha > 20 %
Nyersfehérje, ha > 10 %
Nyerszsír, ha > 5 %
Nyersrost
1.6.15.Rizstakarmányliszt kalcium-karbonáttalRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban aleuronréteg- és endospermium-részecskékből áll. Legfeljebb 23 % technológiai segédanyagként felhasznált kalcium-karbonátot tartalmazhat. A rizs lehet előfőzöttKeményítő
Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
Kalcium-karbonát
1.6.16.RizsAz Oryza sativa L. szemtermése. Bendővédett lehet
1.6.17.RizscsíraRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban csírát tartalmazNyerszsír
Nyersfehérje
1.6.18.RizscsírapogácsaA rizscsíra olajeltávolítás céljából való összesajtolása után fennmaradó termékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
1.6.20.RizsfehérjeRizskeményítő előállítása során nedves őrléssel, szitálással, szétválasztással, koncentrációval és szárítással nyert termékNyersfehérje
1.6.21.Rizsből készült folyékony takarmányRizs nedves őrlésével és szitálásával keletkező koncentrált, folyékony termékKeményítő
1.6.22.Rizs, puffasztottRizsszemek vagy tört rizsszemek expandálásával nyert termékKeményítő
1.6.23.Rizs, fermentáltRizs fermentálásával nyert termékKeményítő
1.6.24.Amorf rizs, őrölt/gipszes rizs, őröltRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban amorf és/vagy gipszes és/vagy sérült és/vagy természetes módon elszíneződött (zöld, piros, sárga) és/vagy szokványos hántolt egész vagy tört rizsszemekből áll. Lehet előfőzöttKeményítő
1.6.25.Éretlen rizs, őröltRizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban éretlen és/vagy gipszes szemekből állKeményítő
1.7.1.RozsA Secale cereale L. szemtermése
1.7.2.RozstakarmánylisztRostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi maghulladékkalKeményítő
Nyersrost
1.7.3.RozstakarmányRostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, amelyekből a rozskorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak elKeményítő
Nyersrost
1.7.4.RozskorpaRostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, amelyekből az endospermium túlnyomó részét eltávolították.Keményítő
Nyersrost
1.8.1.Cirok; [Tarka cirok]A Sorghum bicolor (L.) Moench szemtermése/magjai
1.8.2.Cirok, fehérMeghatározott cirokfajták fehér maghéjú szemtermése
1.8.3.CiroktakarmányCirokkeményítő különválasztása során nyert szárított termék. Elsősorban korpából áll. A termék tartalmazhatja az áztatóvíz megszárított maradékanyagait, és csírák is adhatók hozzáNyersfehérje
1.9.1.TönkölybúzaA Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, illetve Triticum monococcum tönkölybúza szemtermése
1.9.2.TönkölybúzakorpaA tönkölybúzaliszt előállításából származó termék. Elsősorban külső héjból és némi tönkölybúzacsíra-frakcióból áll, kevés endospermium-részecskévelNyersrost
1.9.3.TönkölybúzahéjTönkölybúzaszemek hántolása során nyert termékNyersrost
1.9.4.Tönkölybúza-takarmánylisztRostált, hántolt tönkölybúza tönkölybúzalisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemtörmelékkelNyersrost
Keményítő
1.10.1.TritikáléA Triticum X Secale cereale L. hibrid szemtermése
1.11.1.BúzaA Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. és más búzafajták szemtermése. Bendővédett lehet
1.11.2.BúzagyököcskékMalátabúza csíráztatásából és malátatisztításból nyert termék, amely gyököcskékből, gabona finomszemcsékből, héjból és kis, tört, malátázott búzaszemekből áll
1.11.3.Búza, előzselatinizáltŐrölt vagy tört búzából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termékKeményítő
1.11.4.BúzatakarmánylisztRostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert lisztgyártási termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemtörmelékkelNyersrost
Keményítő
1.11.5.BúzapehelyHántolt búza gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben búzakorpát tartalmazhat. Bendővédett lehetNyersrost
Keményítő
1.11.6.BúzatakarmányRostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Főként a külső maghéjak törmelékéből és olyan magdarabokból áll, amelyekből a búzakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak elNyersrost
1.11.7.Búzakorpa (3)Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Főként a külső maghéjak törmelékéből és olyan magdarabokból áll, amelyekből az endospermium legnagyobb részét eltávolítottákNyersrost
1.11.8.Malátázott, fermentált búzarészecskékBúza és búzakorpa malátázásának és fermentálásának kombinálása során nyert termék. A terméket később megszárítják és daráljákKeményítő
Nyersrost
1.11.10.BúzarostBúzafeldolgozás során extrahált rost. Elsősorban rostból állNedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %
Ha a nedvesség < 60 %:
— Nyersrost
1.11.11.BúzacsíraBúzalisztőrlésből származó, elsősorban lapkázott vagy egyéb búzacsírából álló termék, amely a búzacsírához tapadt endospermium- és külsőhéj-frakciókat is tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
1.11.12.Búzacsíra, fermentáltBúzacsíra fermentálásából származó termékNyersfehérje
Nyerszsír
1.11.13.Búzacsíra-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet búzacsíra (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf., valamint egyéb búzafajták és hántolt tönkölybúza (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) sajtolásával nyernek, és amelyhez még endospermium- és maghéjrészek tapadhatnakNyersfehérje
1.11.15.BúzafehérjeKeményítő- vagy etanol-előállítás során nyert búzafehérje, amely részlegesen hidrolizált lehetNyersfehérje
1.11.16.Búzaglutén-takarmányBúzakeményítő- és gluténgyártásból származó termék. Korpából áll, amelyből részlegesen eltávolíthatták a csírát. Hozzáadhatók búza oldható maradékai, tört búza, valamint keményítőből és keményítőtermékek finomításából vagy fermentálásából származó egyéb termékekNedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %
Ha a nedvesség < 45 %:
— Nyersfehérje
— Keményítő
1.11.18.Vitális búzagluténHidratált állapotban nagy viszkozitású-rugalmasságú búzafehérje, minimum 80 % fehérjével (N × 6,25) és maximum 2 % hamuval a szárazanyagbanNyersfehérje
1.11.19.Folyékony búzakeményítőKeményítő/glükóz, valamint glutén búzából történő előállítása során nyert termékNedvesség, ha < 65 % vagy > 85 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Keményítő
1.11.20.Fehérjét tartalmazó búzakeményítő, részlegesen cukormentesElsősorban részlegesen lebomlott keményítőt, oldható fehérjéket és az endospermium egyéb oldható részeit tartalmazó, búzakeményítő előállítása során nyert termékNyersfehérje
Keményítő
Összes cukor, szacharózban számítva
1.11.21.Búza oldható maradékaiA fehérje és a keményítő nedves extrahálása után a búzából nyert termék. Hidrolizált lehetNedvesség, ha < 55 % vagy > 85 %
Ha a nedvesség < 55 %:
— Nyersfehérje
1.11.22.Élesztős búzakoncentrátumAlkohol-előállítás során a búzakeményítő fermentációját követően képződött nedves melléktermékNedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %
Ha a nedvesség < 60 %:
— Nyersfehérje
1.11.23.Malátabúza-törmelékMechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a malátázási eljárás előtt különválasztott, méreten aluli búzamagokat és búzamagfrakciókat tartalmazNyersrost
1.11.24.Malátabúza és malátabúza-törmelékMaláta-előállítás során különválasztott búzamagfrakciókból és malátából álló termékNyersrost
1.11.25.MalátabúzahéjMalátabúza tisztításából származó termék, amely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmazNyersrost
1.12.2.Gabonaliszt (1)Gabonaőrlésből nyert lisztKeményítő
Nyersrost
1.12.3.Gabonafehérje-koncentrátum (1)Élesztő fermentációja útján történő keményítőeltávolítás során gabonából nyert koncentrátum és szárított termékNyersfehérje
1.12.4.Gabonamag-törmelék (1)Mechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a mag további feldolgozása előtt különválasztott kis – esetleg csíráztatott – magokból és magfrakciókból áll. A termékek több nyersrostot (például héjat) tartalmaznak, mint a nem frakcionált gabonákNyersrost
1.12.5.Gabonacsíra (1)Lisztőrlésből és keményítőgyártásból származó, elsősorban lapkázott vagy egyéb gabonacsírákból álló termék, amely a gabonacsírákhoz tapadt endospermium- és külsőhéj-frakciókat is tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
1.12.6.Gabonamoslék-szirup (1)Gabonaszesz előállításához használt gabona fermentálásakor és desztillálásakor keletkező szeszmoslék-koncentrátum párologtatása útján nyert gabonatermékNedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %
Ha a nedvesség < 45 %:
— Nyersfehérje
1.12.7.Centrifugált szeszgyári gabonamoslék (1)Gabonaszesz előállításához használt fermentált és desztillált gabonából származó szeszmoslék centrifugálása és/vagy szűrése során keletkezett szilárd frakcióból álló nedves termékNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje
1.12.8.Koncentrált szeszgyári oldható maradékok (1)A korpa és glutén előzetes elkülönítése után búzapép és cukorszirup fermentálásával és desztillálásával történő alkohol-előállítás során nyert nedves termék. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy azok részeit is tartalmazhatjaNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje, ha > 10 %
1.12.9.Szeszgyári gabonamoslék és oldható maradékok (1)Gabonapép és/vagy keményítőt és cukrot tartalmazó egyéb termékek fermentálásával és desztillálásával történő alkohol-előállítás során nyert termék. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy azok részeit is tartalmazhatja. Tartalmazhat 2 % szulfátot. Bendővédett lehetNedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %
Ha a nedvesség < 60 %:
— Nyersfehérje
1.12.10.Szeszgyári szárított gabonamoslékAlkoholdesztillálásból származó termék, amelyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek. Bendővédett lehetNyersfehérje
1.12.11.Szeszgyári sötét gabonamoslék (1); [Szeszgyári szárított gabonamoslék és oldható maradékok] (1)Alkoholdesztillálásból származó termék, amelyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek, és amelyhez üstmaradékot vagy bepárolt szeszmoslékot adnak hozzá. Bendővédett lehetNyersfehérje
1.12.12.Sörtörköly (1)Sörgyártásból származó termék, amely malátázott és nem malátázott gabona maradékaiból és keményítőt tartalmazó egyéb olyan termékekből áll, amelyek komlót tartalmazhatnak. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, de szárított formában is értékesíthető. Legfeljebb 0,3 % dimetil-polisziloxánt, 1,5 % enzimet és 1,8 % bentonitot tartalmazhatNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje
1.12.13.Seprő (1)Gabonawhisky-gyártásból származó szilárd termék. Malátagabona forró vizes extrahálása után visszamaradt anyagokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot nehézségi erővel eltávolítottákNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje
1.12.14.GabonaszűrletSör-, malátakivonat- és whiskygyártás során nyert szilárd termék. Darált maláta forró vizes kinyerése után visszamaradt anyagokból, valamint esetlegesen cukorban vagy keményítőben gazdag egyéb adalékokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot préseléssel eltávolítottákNedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %
Ha a nedvesség < 65 %:
— Nyersfehérje
1.12.15.ÜstmaradékA malátalepárló üzemben az első desztillálást követően az üstben maradó termékNyersfehérje, ha > 10 %
1.12.16.Üstmaradék, szirupA malátalepárló üzemben az első desztillálást követően keletkező üstmaradék párologtatásából származó termékNedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %
Ha a nedvesség < 45 %:
Nyersfehérje
(1) A név kiegészíthető a gabonafajta nevével.
(2) Az angol nyelvi változatban a kukoricára való utaláshoz a „maize” kifejezés mellett a „corn” szó is használható.
(3) Amennyiben ezt a terméket finomabb őrlésnek vetik alá, a név kiegészíthető a „finom” szóval, vagy a név helyébe egy megfelelő elnevezés léphet.

2. Olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
2.1.1.BabassupogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet (az Orbignya fajtához tartozó) Babassu pálmadió sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.2.1.SárgarepcemagA Camelina sativa L. Crantz magja
2.2.2.Sárgarepce, pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a sárgarepcemag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.2.3.SárgarepcelisztOlajgyártásból származó termék, amelyet a sárgarepce-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernekNyersfehérje
2.3.1.KakaótokA Theobroma cacao L. szárított és pörkölt kakaóbabjainak külső burkaNyersrost
2.3.2.KakaóhéjA Theobroma cacao L. kakaóbabjainak feldolgozása során nyert termékNyersrost
Nyersfehérje
2.3.3.Kakaóbabliszt, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet a Theobroma cacao L. szárított és pörkölt kakaóbabjainak extrahálásával nyernek, miután a babokról a héjat részlegesen eltávolítottákNyersfehérje
Nyersrost
2.4.1.KoprapogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.4.2.Kopra, hidrolizált pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával és enzimatikus hidrolizálásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.4.3.KopralisztOlajgyártásból származó termék, amelyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) extrahálásával nyernekNyersfehérje
2.5.1.GyapotmagA Gossypium ssp. magja, amelyről a szálakat eltávolították. Bendővédett lehet
2.5.2.Gyapotmagdara, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet olyan gyapotmag extrahálásával nyernek, amelyről a szálakat és a héj egy részét eltávolították. (Maximális nyersrosttartalom: 22,5 % a szárazanyagban.) Bendővédett lehetNyersfehérje
Nyersrost
2.5.3.GyapotmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet olyan gyapotmag sajtolásával nyernek, amelyről a szálakat eltávolítottákNyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
2.6.1.Földimogyoró-pogácsa, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet az Arachis hypogaea L. fajhoz és egyéb Arachis-fajokhoz tartozó, részlegesen hántolt földimogyoró sajtolásával nyernek.
(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)
Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.6.2.Földimogyoró-dara, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet részlegesen hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek. (Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)Nyersfehérje
Nyersrost
2.6.3.Földimogyoró-pogácsa, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet hántolt földimogyoró sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.6.4.Földimogyoró-dara, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.7.1.KapokpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.) magjainak sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.8.1.LenmagA Linum usitatissimum L. len magja (minimális botanikai tisztaság: 93 %), egész, hengerelt vagy darált lenmag formájában. Bendővédett lehet
2.8.2.LenmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a lenmag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.8.3.LenmagdaraOlajgyártásból származó termék, amelyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehetNyersfehérje
2.8.4.Lenmagpogácsa-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet a lenmag sajtolásával nyernek. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot
Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.8.5.Lenmagliszt-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
2.9.1.MustármagkorpaMustár (Brassica juncea L.) előállításából származó termék. A külső héj frakcióiból és magrészecskékből állNyersrost
2.9.2.MustármagdaraIllékony mustárolaj mustármagokból való extrahálásával nyert termékNyersfehérje
2.10.1.NigermagA Guizotia abyssinica (L.F.) Cass. nigernövény magjai
2.10.2.NigermagpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a nigernövény magjainak sajtolásával nyernek (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 3,4 %)Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.11.1.OlajbogyópépOlajgyártásból származó termék, amelyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben különválasztott, sajtolt olajbogyó (Olea europea L.) extrahálásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
2.11.2.Zsírtalanított olajbogyódara-takarmányAz olivaolaj-gyártás mellékterméke, amelyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben különválasztott olajbogyópép-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot
Nyersfehérje
Nyersrost
2.11.3.Zsírtalanított olajbogyódaraAz olivaolaj-gyártás mellékterméke, amelyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben különválasztott olajbogyópép-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.12.1.PálmamagpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet az Elaeis guineensis Jacq., illetve a Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) fajhoz tartozó pálma magbelének sajtolásával nyernek azután, hogy a magbelet a lehető legnagyobb mértékben megtisztították a kemény buroktólNyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
2.12.2.PálmamagdaraOlajgyártásból származó termék, amelyet a pálma magbelének extrahálásával nyernek azután, hogy a magbelet a lehető legnagyobb mértékben megtisztították a kemény buroktólNyersfehérje
Nyersrost
2.13.1.TökmagA Cucurbita pepo L. fajhoz és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magjai
2.13.2.Tökmag, pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a Cucurbita pepo fajhoz és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magjainak sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
2.14.1.Repcemag (1)A Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repce, a Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz indiai sarson és a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repce magjai Minimális botanikai tisztaság: 94 %. Bendővédett lehet
2.14.2.Repcemag, pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a repcemagok sajtolásával nyernek. Bendővédett lehetNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.14.3.RepcemagdaraOlajgyártásból származó termék, amelyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehetNyersfehérje
2.14.4.Repcemag, extrudáltEgész repcéből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehetNyersfehérje
Nyerszsír
2.14.5.Repcemagból készült fehérjekoncentrátumOlajgyártásból származó termék, amelyet a repcemagpogácsa vagy a repcemag fehérjefrakciójának leválasztásával nyernekNyersfehérje
2.14.6.Repcemagpogácsa-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet a repcemagok sajtolásával nyernek. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.14.7.Repcemagdara-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
2.15.1.SáfránymagA Carthamus tinctorius L. sáfrány magjai
2.15.2.Sáfránymagliszt, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet részlegesen hántolt sáfránymag extrahálásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.15.3.SáfrányhéjSáfránymag hántolása során nyert termékNyersrost
2.16.1.SzezámmagA Sesamum indicum L. magjai
2.17.1.Szezámmag, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet a héj egy részének eltávolításával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.17.2.SzezámhéjSzezámmag hántolása során nyert termékNyersrost
2.17.3.SzezámmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a szezámnövény magjainak sajtolásával nyernek (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 5 %)Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
2.18.1.Pirított szója(bab)Megfelelő hőkezelésnek alávetett szójabab (Glycine max L. Merr.). (Ureázaktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Bendővédett lehet
2.18.2.Szója(bab)pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a szójamag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.18.3.Szója(bab)daraOlajgyártásból származó termék, amelyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureázaktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.).
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyersrost
ha > 8 % szárazanyagban
2.18.4.Szója(bab)dara, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureázaktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Bendővédett lehetNyersfehérje
2.18.5.Szója(bab)héjSzójabab hántolása során nyert termékNyersrost
2.18.6.Szójabab, extrudáltSzójababból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehetNyersfehérje
Nyerszsír
2.18.7.Szója(bab)fehérje-koncentrátumHántolt, zsírkivont szójababból nyert termék, amelyet második extrahálásnak vagy enzimatikus kezelésnek is alávetnek a nitrogénmentes kivonat mennyiségének csökkentése céljából. Inaktivált enzimeket tartalmazhatNyersfehérje
2.18.8.Szójababpép; [Szójababpaszta]Szójabab extrahálása során nyert, élelmiszer-készítménynek szánt termékNyersfehérje
2.18.9.SzójababmelaszA szójabab feldolgozása során nyert termékNyersfehérje
Nyerszsír
2.18.10.Szójabab-feldolgozás melléktermékeSzójabab élelmiszer-készítménnyé történő feldolgozása során nyert termékNyersfehérje
2.18.11.Szója(bab)Szójabab (Glycine max L. Merr.)Ureázaktivitás, ha > 0,4 mg N/g × min
2.18.12.Szójabab, pehelyHántolt szójabab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék (Ureázaktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.)Nyersfehérje
2.18.13.Szója(bab)dara-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureázaktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 1,5 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyersrost
ha > 8 % szárazanyagban
2.18.14.Szója(bab)dara-takarmány, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureázaktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 1,5 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
2.18.15.Fermentált szója(bab)fehérje (koncentrátum)Hántolt, zsírkivont szójababból nyert termék, amelyet mikrobiális fermentálásnak is alávetnek a nitrogénmentes kivonat mennyiségének csökkentése céljából. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy azok részeit is tartalmazhatjaNyersfehérje
2.19.1.NapraforgómagA napraforgó (Helianthus annuus L.) magja. Bendővédett lehet
2.19.2.Napraforgómag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet napraforgómag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyerszsír
Nyersrost
2.19.3.NapraforgódaraOlajgyártásból származó termék, amelyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehetNyersfehérje
Nyersrost
2.19.4.Napraforgódara, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, miután a magokról részben vagy teljes egészében eltávolították a héjat. Maximális nyersrosttartalom: 27,5 % a szárazanyagbanNyersfehérje
Nyersrost
2.19.5.NapraforgómaghéjNapraforgómag hántolása során nyert termékNyersrost
2.19.6.Napraforgódara-takarmányOlajgyártásból származó termék, amelyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
2.19.7.Napraforgódara-takarmány, hántoltOlajgyártásból származó termék, amelyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, miután a magokról részben vagy teljes egészében eltávolították a héjat. Kizárólag abban az esetben, ha integrált magzúzó és finomító üzemben állítják elő, a termék az alábbi maximális arányokban tartalmazhatja a következőket:
— a teljes mennyiségen belül legfeljebb 1 %-os arányban használt derítőföldet és szűrési segédanyagot (például kovaföldet, amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat),
— 1,3 %-ban nyers lecitineket,
— 2 %-ban semlegesítési iszapot.
Maximális nyersrosttartalom: 27,5 % a szárazanyagban.
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyersrost
2.19.8.Napraforgódara magas fehérjetartalmú és alacsony cellulóztartalmú frakciójaNapraforgódara feldolgozásából származó termék, amelyet hántolt napraforgódara őrlése és frakcionálása (szitálás és levegővel való frakcionálás) útján állítanak elő.
Minimális nyersfehérje-tartalom: 45 % 8 %-os nedvességtartalom mellett
Maximális nyersrosttartalom: 8 % 8 %-os nedvességtartalom mellett
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyersrost
2.19.9.Napraforgódara magas cellulóztartalmú frakciójaNapraforgódara feldolgozásából származó termék, amelyet hántolt napraforgódara őrlése és frakcionálása (szitálás és levegővel való frakcionálás) útján állítanak elő.
Minimális nyersrosttartalom: 38 % 8 %-os nedvességtartalom mellett
Minimális nyersfehérje-tartalom: 17 % 8 %-os nedvességtartalom mellett
Bendővédett lehet
Nyersfehérje
Nyersrost
2.20.1.Növényi olaj és zsír (2)Olajos magvakból vagy olajtartalmú gyümölcsökből nyert olaj és zsír (kivéve a ricinusnövényből nyert ricinusolajat), lehet nyálkátlanított, finomított és/vagy hidrogénezettNedvesség, ha > 1 %
2.20.2.Élelmiszergyártó üzemből származó használt növényi olajokÉlelmiszer-vállalkozók által a 852/2004/EK rendeletnek megfelelően, főzési célra használt növényi olajok, amelyek nem kerültek kapcsolatba hússal, állati zsírral, halakkal vagy vízi állatokkalNedvesség, ha > 1 %
2.21.1.Nyers lecitinekOlajos magvakból és olajtartalmú gyümölcsökből származó nyersolaj vízzel történő nyálkátlanítása során nyert termék. Citromsav, foszforsav, nátrium-hidroxid vagy enzimek hozzáadhatók a nyersolaj nyálkátlanítása során
2.22.1.KendermagA Cannabis sativa L. kenderfajták ellenőrzött magja az 1782/2003/EK rendeletnek megfelelő maximális tetrahidrokannabinol-tartalommal
2.22.2.KenderpogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet kendermag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
2.22.3.KenderolajKendernövény és -mag sajtolásával nyert olajNedvesség, ha > 1 %
2.23.1.MákA Papaver somniferum L. magjai
2.23.2.MákdaraOlajgyártásból származó termék, amelyet a mákpogácsa extrahálásával nyernekNyersfehérje
(1) Adott esetben az uniós jogszabályokban meghatározott „alacsony glükozinolát-tartalmú” jelzéssel egészülhet ki. Ez a repcemagból készült összes termékre vonatkozik.
(2) A „növényi olaj és zsír” név helyébe az adott esetnek megfelelően a „növényi olaj”, illetve a „növényi zsír” kifejezés léphet. A kifejezést ki kell egészíteni a növényfajnak és adott esetben a növény részének a megnevezésével. Fel kell tüntetni, hogy az olaj(ok) és/vagy a zsír(ok) nyers(ek) vagy finomított(ak).

3. Hüvelyesek magjai és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
3.1.1.Bab, pirítottA Phaseolus spp. vagy a Vigna spp. megfelelő hőkezelésnek alávetett magjai. Bendővédett lehet
3.1.2.Babfehérje-koncentrátumA bab terméséből elkülönített nedvből keményítőgyártás során nyert termékNyersfehérje
3.2.1.Szentjánoskenyér-hüvelyA Ceratonia siliqua L. szentjánoskenyérfa szentjánoskenyérmagot tartalmazó szárított terméseNyersrost
3.2.3.Durván őrölt szentjánoskenyérA szentjánoskenyérfa szárított terméseinek (hüvelyeinek) a szentjánoskenyérmagok eltávolítása után történő összezúzásával nyert termékNyersrost
3.2.4.Szentjánoskenyérpor; [Szentjánoskenyérliszt]A szentjánoskenyérfa szárított terméseinek (hüvelyeinek) a szentjánoskenyérmagok eltávolítása után történő mikronizálásával nyert termékNyersrost
Összes cukor, szacharózban számítva
3.2.5.Szentjánoskenyér-csíraA szentjánoskenyérfa magjainak csírájaNyersfehérje
3.2.6.Szentjánoskenyér-csíra, pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet szentjánoskenyér-csíra sajtolásával nyernekNyersfehérje
3.2.7.SzentjánoskenyérmagA szentjánoskenyér hüvelyéből kinyert mag (magbél), amely endospermiumból, héjból és csírából állNyersrost
3.2.8.A szentjánoskenyérmag héjaA szentjánoskenyérfa magtermésének héjtalanítása során nyert szentjánoskenyérmag-héjNyersrost
3.3.1.CsicseriborsóA Cicer arietinum L. magja
3.4.1.Ervil (Cicorlencse)Az Ervum ervilia L. magja
3.5.1.GörögszénamagA görögszéna (Trigonella foenum-graecum) magja
3.6.1.GuarlisztA Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. guarbab magjaiból nyert nyák extrahálása után nyert termékNyersfehérje
3.6.2.GuarcsíralisztA guarbab magjainak csírájából a nyák extrahálása után nyert termékNyersfehérje
3.7.1.LóbabA Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. és var. minuta (Alef.) minuta (Alef.) Mansf. magja
3.7.2.LóbabpehelyHántolt lóbab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termékKeményítő
Nyersfehérje
3.7.3.Lóbabhéj; [Faba babhéj]Lóbabmag hántolása során nyert termék, amely elsősorban külső héjakból állNyersrost
Nyersfehérje
3.7.4.Lóbab, hántoltLóbabmag hántolása során nyert termék, amely elsősorban babbélből állNyersfehérje
Nyersrost
3.7.5.LóbabfehérjeHántolt lóbabból darálás és levegővel való frakcionálás útján nyert termékNyersfehérje
3.8.1.LencseA Lens culinaris a.o. Medik magja
3.8.2.LencsehéjLencsemag hántolása során nyert termékNyersrost
3.9.1.Édes csillagfürtAz alacsony keserűmag-tartalmú Lupinus spp. magja
3.9.2.Édes csillagfürt, hántoltHántolt csillagfürtmagokNyersfehérje
3.9.3.Csillagfürthéj; [Csillagfürthéj]Csillagfürtmag hántolása során nyert termék, amely elsősorban külső héjakból állNyersfehérje
Nyersrost
3.9.4.CsillagfürtpépCsillagfürt-összetevők extrahálása után nyert termékNyersrost
3.9.5.Csillagfürt-takarmánylisztCsillagfürtből csillagfürtliszt előállítása során nyert termék. Főként sziklevél(cotyledon)-, kisebb mértékben héjrészekből állNyersfehérje
Nyersrost
3.9.6.CsillagfürtfehérjeA csillagfürt terméséből elkülönített nedvből keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után nyert termékNyersfehérje
3.9.7.Csillagfürtfehérje-lisztMagas fehérjetartalmú liszt előállítására irányuló csillagfürt-feldolgozásból származó termékNyersfehérje
3.10.1.MungóbabA Vigna radiata L. termése
3.11.1.BorsóA Pisum spp. magja. Bendővédett lehet
3.11.2.BorsókorpaBorsódara előállítása során nyert termék. Főként a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból állNyersrost
3.11.3.BorsópehelyHántolt borsó gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termékKeményítő
3.11.4.BorsólisztBorsódarálás során nyert termékNyersfehérje
3.11.5.BorsóhéjBorsóból borsódara előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból és kisebb mennyiségben endospermiumból állNyersrost
3.11.6.Borsó, hántoltHántolt borsómagokNyersfehérje
Nyersrost
3.11.7.BorsótakarmánylisztBorsóliszt előállítása során nyert termék. Főként sziklevél(cotyledon)-, kisebb mértékben héjrészekből állNyersfehérje
Nyersrost
3.11.8.BorsótörmelékMechanikai úton történő rostálásból származó termék, amely a további feldolgozás előtt különválasztott borsómagfrakciókat tartalmazNyersrost
3.11.9.BorsófehérjeA borsó terméséből elkülönített nedvből keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után nyert termék, amely lehet részben hidrolizáltNyersfehérje
3.11.10.BorsópépA keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban belső rostból és keményítőből állNedvesség, ha < 70 % vagy > 85 %
Keményítő
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
3.11.11.Borsó oldható maradékaiA keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban oldható fehérjékből és oligoszacharidokból állNedvesség, ha < 60 % vagy > 85 %
Összes cukor, szacharózban számítva
Nyersfehérje
3.11.12.BorsórostHántolt borsó darálása és szitálása után extrahálással nyert termékNyersrost
3.12.1.BükkönyA Vicia sativa L. var. sativa és más fajták magja
3.13.1.Szegletes lednekLathyrus sativus L. megfelelő hőkezelésnek alávetett magjaHőkezelési módszer
3.14.1.Monantha (egyvirágú) bükkönyA Vicia monanthos Desf. magjai

4. Gumók, gyökerek és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
4.1.1.CukorrépaA Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell gyökere
4.1.2.Cukorrépafej és -farokCukorgyártásból származó friss termék, amely elsősorban leveles vagy levélrészek nélküli, megtisztított cukorrépadarabokból állSósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 50 %
4.1.3.(Répa)cukor; [Szacharóz]Cukorrépából víz felhasználásával extrahált cukor
4.1.4.(Cukor)répamelaszCukorrépából történő cukorgyártás vagy -finomítás során nyert szirupos termék. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert, 0,5 % vízkövesedés-gátló szert, 2 % szulfátot és 0,25 % szulfitot tartalmazhatÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 28 %
4.1.5.(Cukor)répamelasz, alacsony cukortartalmú és/vagy debetainizáltVíz felhasználásával szacharóz és/vagy betain cukorrépamelaszból való további extrahálása után kinyert termék. Legfeljebb 2 % szulfátot és 0,25 % szulfitot tartalmazhatÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 28 %
4.1.6.Izomaltulóz pépA cukorrépában található szacharóz enzimatikus átalakítása útján történő izomaltulóz-előállításból származó, nem kristályosodott frakcióNedvesség, ha > 40 %
4.1.7.Nedves (cukor)répaszeletCukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták. Minimális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelít a cukortartalom.Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 82 % vagy > 92 %
4.1.8.Préselt (cukor)répaszelet(-)pépCukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek. Maximális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelít a cukortartalom. Legfeljebb 1 % szulfátot tartalmazhatSósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %
4.1.9.Préselt (cukor)répaszelet, melaszosCukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, valamint melaszt adtak hozzá. Maximális nedvességtartalom: 82 %. A (tejsavas) fermentáció miatt csökken a cukortartalom. Legfeljebb 1 % szulfátot tartalmazhatSósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %
4.1.10.Szárított (cukor)répaszeletCukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, majd szárítottak. Legfeljebb 2 % szulfátot tartalmazhatSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10,5 %
4.1.11.Szárított (cukor)répaszelet, melaszosCukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, majd szárítottak, valamint melaszt adtak hozzá. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert és 2 % szulfátot tartalmazhatSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Összes cukor, szacharózban számítva
4.1.12.CukorszirupCukor és/vagy melasz feldolgozása során nyert termék. Legfeljebb 0,5 % szulfátot és 0,25 % szulfitot tartalmazhatÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 35 %
4.1.13.(Cukor)répaszelet, főzöttCukorrépából származó, fogyasztásra alkalmas étkezési szirup előállítása során nyert termék, amely lehet préselt vagy szárítottHa szárított:
sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Ha préselt:
sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 50 %
4.1.14.Frukto-oligoszacharidokCukorrépából enzimatikus eljárással történő cukor-előállítás során nyert termékNedvesség, ha > 28 %
4.1.15.(Cukor)répamelasz, betainban gazdag, folyékony/szárított (1)Cukor víz felhasználásával történő extrahálásával és a cukornádmelasz további szűrésével nyert termék. Az így előállított termék tartalmazza a melasz összetevőit, ugyanakkor a melaszban szokásosan előforduló, természetes eredetű betainmennyiségnél nagyobb mennyiségű betain található benne. Lehet szárított.
Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert, 0,5 % vízkövesedés-gátló szert, 2 % szulfátot és 0,25 % szulfitot tartalmazhat
Betaintartalom
Összes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 14 %
4.1.16.IzomaltulózKristályos monohidrát vegyület formájában előállított izomaltulóz. A cukorrépából származó szacharóz enzimatikus átalakításával nyerik
4.2.1.CéklaléCékla (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) préseléséből, majd koncentrációjából és pasztörizálásából nyert lé, amely megőrzi a tipikus zöldségízt és -illatotNedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.3.1.SárgarépaA Daucus carota L. sárga- vagy vörösrépa gyökere
4.3.2.Sárgarépahéj, gőzöltA répafeldolgozásból származó nedves termék, amely a répagyökérről gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és amelyhez további zselés répakeményítő hozzáadható. Maximális nedvességtartalom: 97 %Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha > 97 %
4.3.3.Sárgarépa-reszelékA répa- és répamaradék-feldolgozás során mechanikai leválasztás útján nyert nedves termék. A terméket előzőleg hőkezelésnek is alávethették. Maximális nedvességtartalom: 97 %Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha > 97 %
4.3.4.SárgarépapehelySárga- vagy vörösrépagyökér pelyhesítésével nyert termék, amelyet aztán megszárítanak
4.3.5.Sárgarépa, szárítottMegjelenési formára való tekintet nélkül sárga- vagy vörösrépa gyökere, amelyet aztán megszárítanakNyersrost
4.3.6.Sárgarépa-takarmány, szárítottSzárított belső pépből és külső héjból álló termékNyersrost
4.4.1.CikóriagyökérA Cichorium intybus L. gyökere
4.4.2.Cikóriafej és -farokCikória-feldolgozásból nyert friss termék. Elsősorban tisztított cikóriadarabokból és levélrészekből állSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 50 %
4.4.3.CikóriamagA Cichorium intybus L. magja
4.4.4.Préselt cikóriapépA Cichorium intybus L. gyökereiből történő inulin-előállítás során nyert termék, amely extrahált és mechanikai úton préselt cikóriaszeletekből áll. Az (oldható) cikória-szénhidrátokat és a vizet részben eltávolították. Legfeljebb 1 % szulfátot és 0,2 % szulfitot tartalmazhatNyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %
4.4.5.Szárított cikóriapépA Cichorium intybus L. gyökereiből történő inulin-előállítás során nyert termék, amely extrahált és mechanikai úton préselt, majd kiszárított cikóriaszeletekből áll. Az (oldható) cikória-szénhidrátokat részben eltávolították. Legfeljebb 2 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhatNyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.4.6.Cikóriagyökér-porCikóriagyökér aprításával, szárításával és darálásával nyert termék. Legfeljebb 1 % csomósodást gátló anyagot tartalmazhatNyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.4.7.CikóriamelaszInulin és oligofruktóz előállításakor a cikória-feldolgozás során nyert termék. A cikóriamelasz szerves növényi anyagból és ásványokból áll. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert tartalmazhatNyersfehérje
Nyershamu
Nedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %
4.4.8.CikóriavinaszCikóriafeldolgozás során, az inulin és az oligofruktóz különválasztása és ioncserés elúció után nyert melléktermék A cikóriavinasz szerves növényi anyagból és ásványokból áll. Legfeljebb 1 % habzásgátló szert tartalmazhatNyersfehérje
Nyershamu
Nedvesség, ha < 30 % vagy > 40 %
4.4.9.Inulin (2)Az inulin például a Cichorium intybus L., az Inula helenium vagy a Helianthus tuberosus gyökereiből extrahált fruktán; a nyers inulin legfeljebb 1 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhat
4.4.10.Oligofruktóz-szirupAz inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise során nyert termék; a nyers oligofruktóz-szirup legfeljebb 1 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhatNedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %
4.4.11.Oligofruktóz, szárítottAz inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise és az azt követő szárítás útján nyert termék
4.5.1.Fokhagyma, szárítottTiszta, darált fokhagymából (Allium sativum L.) készült, sárgától fehérig terjedő színárnyalatú por
4.6.1.Manióka; [Tápióka]; [Kasszava]A Manihot esculenta Crantz gyökerei, megjelenési formára való tekintet nélkülNedvesség, ha < 60 % vagy > 70 %
4.6.2.Manióka, szárított; [Tápióka, szárított]Szárított maniókagyökerek, megjelenési formára való tekintet nélkülKeményítő
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.7.1.VöröshagymapépA vöröshagyma (Allium nemzetség) feldolgozása során nyert nedves termék, amely héjból és egész hagymából áll. Ha hagymaolaj előállítási folyamata során keletkezik, akkor elsősorban főzött hagymamaradékokból állNyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.7.2.Vöröshagyma, olajban/zsírban sütöttHámozott és morzsolt, majd olajban/zsírban megsütött vöröshagymadarabokNyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
Nyerszsír
4.7.3.Vöröshagyma oldható maradékai, szárítottFriss vöröshagyma feldolgozása során nyert száraz termék. Alkohol és/vagy víz extrahálásával nyerik, a víz- vagy alkoholfrakciót különválasztják és porlasztva szárításnak vetik alá. Elsősorban szénhidrátokból állNyersrost
4.8.1.BurgonyaA Solanum tuberosum L. gumóiNedvesség, ha < 72 % vagy > 88 %
4.8.2.Burgonya, hámozottBurgonya, amelyről hőkezelés útján eltávolították a héjatKeményítő
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.3.Burgonyahéj, gőzöltA burgonyafeldolgozásból származó nedves termék, amely a burgonyagumóról gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és amelyhez további zselés burgonyakeményítő hozzáadható. Lehet pépesítettNedvesség, ha > 93 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.4.Vágott burgonyadarabok, nyersEmberi fogyasztásra szánt burgonyatermékek előállítása során nyert termék, amely lehet hámozottNedvesség, ha > 88 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.5.BurgonyareszelékA burgonya- és burgonyamaradék-feldolgozás során mechanikai leválasztás útján nyert termék. A terméket előzőleg hőkezelésnek is alávethették.Nedvesség, ha > 93 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.6.Burgonya, pépesítettForrázott vagy főzött, majd pépesített termékKeményítő
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.7.BurgonyapehelyMosott, hámozott vagy hámozatlan, gőzölt burgonyából forgatva szárítással nyert termékKeményítő
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
4.8.8.BurgonyapépBurgonyakeményítő előállítása során nyert termék, amely extrahált, darált burgonyából állNedvesség, ha < 77 % vagy > 88 %
4.8.9.Burgonyapép, szárítottBurgonyakeményítő előállítása során nyert szárított termék, amely extrahált, darált burgonyából áll
4.8.10.BurgonyafehérjeKeményítő előállítása során létrejött termék, amely elsősorban a keményítőleválasztás után nyert fehérjeanyagokból állNyersfehérje
4.8.11.Burgonyafehérje, hidrolizáltBurgonyafehérje ellenőrzött enzimatikus hidrolízise útján nyert fehérjeNyersfehérje
4.8.12.Burgonyafehérje, fermentáltBurgonyafehérje fermentálása és azt követő porlasztva szárítás során nyert termékNyersfehérje
4.8.13.Burgonyafehérje, fermentált, folyékonyBurgonyafehérje fermentálása során nyert folyékony termékNyersfehérje
4.8.14.Burgonyalé, sűrítettBurgonyakeményítő előállítása során nyert koncentrált termék, amely a rost, fehérjék és keményítő teljes burgonyapépből való részleges eltávolítása és a víz egy részének elpárologtatása után hátramaradt anyagból állNedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %
Ha a nedvesség < 50 %:
— Nyersfehérje
— Nyershamu
4.8.15.BurgonyagranulátumA burgonya mosása, hámozása, méretének csökkentése (vágás, pelyhesítés stb.) és szárítása útján nyert termék
4.9.1.ÉdesburgonyaAz Ipomoea batatas L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkülNedvesség, ha < 57 % vagy > 78 %
4.10.1.Csicsóka; [Topinambur]A Helianthus tuberosus L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkülNedvesség, ha < 75 % vagy > 80 %
(1) A kifejezések elsősorban a nedvességtartalom tekintetében különböző termékeket jelölnek és értelemszerűen alkalmazandóak
(2) A nevet ki kell egészíteni a növényfaj nevével.

5. Egyéb magok és gyümölcsök, és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
5.1.1.MakkA Quercus robur L. kocsányostölgy, a Quercus petraea (Matt.) Liebl. kocsánytalan tölgy, a Quercus suber L. paratölgy és más tölgyfajok egész termése
5.1.2.Makk, hántoltMakk hántolása során nyert termékNyersfehérje
Nyersrost
5.2.1.MandulaA Prunus dulcis egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül
5.2.2.MandulahéjHántolt mandulamagoknak a magbélről való, fizikai úton történő leválasztásával nyert és ledarált mandulahéjNyersrost
5.2.3.Mandulamag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet mandulamag sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
5.3.1.ÁnizsmagA Pimpinella anisum magja
5.4.1.Almapép, szárított; [Almatörköly, szárított]A Malus domesticából származó lé vagy almabor előállítása során nyert termék. Elsősorban belső pépből és szárított külső héjból áll. Lehet csökkentett pektintartalmúNyersrost
5.4.2.Almapép, préselt; [Almatörköly, préselt]Az almalé vagy az almabor előállítása során nyert nedves termék. Elsősorban belső pépből és préselt külső héjból áll. Lehet csökkentett pektintartalmúNyersrost
5.4.3.AlmamelaszPektin almapépből való előállítása után létrejött termék. Lehet csökkentett pektintartalmúNyersfehérje
Nyersrost
Nyersolajok és -zsírok, ha > 10 %
5.5.1.CukorrépamagA cukorrépa magja
5.6.1.HajdinaA Fagopyrum esculentum magja
5.6.2.Hajdinahéj és -korpaA hajdinamagok őrléséből származó termékNyersrost
5.6.3.Hajdina-takarmánylisztA hajdinaliszt-előállításból származó termék, amelyet rostált hajdinából nyernek. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső maghéjak finom frakcióival és némi maghulladékkal. Legfeljebb 10 % nyersrostot tartalmazhatNyersrost
Keményítő
5.7.1.VöröskáposztamagA Brassica oleracea var. capitata f. Rubra magja
5.8.1.KanárikölesmagA Phalaris canariensis magja
5.9.1.KöménymagA Carum carvi L. magja
5.12.1.Tört gesztenyeGesztenyeliszt előállítása során nyert termék, amely elsősorban endospermium-részecskékből, finom héjfrakciókból és gesztenye- (Castanea spp.) maradékokból állNyersfehérje
Nyersrost
5.13.1.Citruspép (1)A Citrus (L.) spp. fajokhoz tartozó citrusfélék gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektintartalmú. Összesítve legfeljebb 1 %-os arányban tartalmazhat metanolt, etanolt és propán-2-olt, szárazanyagra vonatkoztatvaNyersrost
5.13.2.Citruspép, szárított (1)Citrusfélék gyümölcsének préselése vagy citruslé előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektintartalmú. Összesítve legfeljebb 1 %-os arányban tartalmazhat metanolt, etanolt és propán-2-olt, szárazanyagra vonatkoztatvaNyersrost
5.14.1.VörösheremagA Trifolium pratense L. magja
5.14.2.FehérheremagA Trifolium repens L. magja
5.15.1.KávéhéjA Coffea növény hántolt magjaiból nyert termékNyersrost
5.16.1.BúzavirágmagA Centaurea cyanus L. magja
5.17.1.UborkamagA Cucumis sativus L. magja
5.18.1.CiprusmagA Cupressus L. magja
5.19.1.DatolyaA Phoenix dactylifera L. termése. Lehet szárított
5.19.2.DatolyamagA Phoenix dactylifera L. egész magjaNyersrost
5.20.1.ÉdesköménymagA Foeniculum vulgare Mill. magja
5.21.1.FügeA Ficus carica L. termése. Lehet szárított
5.22.1.Gyümölcsmag (2)Dió vagy gyümölcs belső, ehető magjaiból álló termék
5.22.2.Gyümölcspép (2)Gyümölcslé és -püré előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektintartalmúNyersrost
5.22.3.Gyümölcspép, szárított (2)Gyümölcslé és -püré előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektintartalmúNyersrost
5.23.1.Kerti zsázsaA Lepidium sativum L. magjaNyersrost
5.24.1.PázsitfűmagA Poaceae, a Cyperaceae és a Juncaceae családból származó pázsitfűfélék magja
5.25.1.SzőlőmagA Vitis L. szőlőpépből leválasztott magja, amelyből az olajat nem távolították elNyerszsír
Nyersrost
5.25.2.SzőlőmaglisztOlaj szőlőmagból történő extrahálása során nyert termékNyersrost
5.25.3.Szőlőpép; [Szőlőtörköly]Alkohol extrahálása után gyorsan beszárított szőlőpép, amelyből a lehető legnagyobb mértékben eltávolították a szár- és magrészeketNyersrost
5.25.4.Szőlőmag, oldhatóSzőlőmagból szőlőlé előállítása után nyert termék. Elsősorban szénhidrátokat tartalmaz. Lehet koncentráltNyersrost
5.26.1.MogyoróA Corylus (L.) spp. egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül
5.26.2.MogyorópogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet mogyoró préselésével nyernekNyersfehérje
Nyersrost
5.27.1.PektinA pektint a megfelelő – általában citrusgyümölcsökből vagy almából származó – növényi anyag (természetes törzseinek) vizes extrahálásával állítják elő. Metanolon, etanolon és propán-2-olon kívül más szerves kicsapószer nem használható. Összesítve legfeljebb 1 %-os arányban tartalmazhat metanolt, etanolt és propán-2-olt, szárazanyagra vonatkoztatva. A pektint főleg poligalakturonsav részleges metil-észterei, valamint ezek ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsói alkotják
5.28.1.PerillamagA Perilla frutescens L. magja és az őrléséből származó termékek
5.29.1.FenyőmagA Pinus (L.) spp. magja
5.30.1.PisztáciaA Pistacia vera L. termése
5.31.1.ÚtifűmagA Plantago (L.) spp. magja
5.32.1.RetekmagA Raphanus sativus L. magja
5.33.1.SpenótmagA Spinacia oleracea L. magja
5.34.1.BogáncsmagA Carduus marianus L. magja
5.35.1.Paradicsompép; [Paradicsomtörköly]Paradicsomlé készítése során a Solanum lycopersicum L. paradicsom préselésével nyert termék. Elsősorban paradicsomhéjból és magból állNyersrost
5.36.1.CickafarkmagAz Achillea millefolium L. magja
5.37.1.Sárgabarackmag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a sárgabarack (Prunus armeniaca L.). magjának préselésével nyernek. Tartalmazhat hidrociánsavatNyersfehérje
Nyersrost
5.38.1.Feketekömény-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a feketekömény (Bunium persicum L.) magjainak sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
5.39.1.Borágómag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a borágó (Borago officinalis L.) magjainak sajtolásával nyertnekNyersfehérje
Nyersrost
5.40.1.Ligetszépe-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a ligetszépe (Oenothera L.) magjainak sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
5.41.1.Gránátalmamag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a gránátalma (Punica granatum L.) magjainak sajtolásával nyernekNyersfehérje
Nyersrost
5.42.1.DiópogácsaOlajgyártásból származó termék, amelyet a dió (Juglans regia L.) magjának préselésével nyernekNyersfehérje
Nyersrost
(1) A nevet adott esetben ki kell egészíteni a „csökkentett pektintartalmú” szavakkal.
(2) A nevet ki kell egészíteni a növényfaj nevével.

6. Zöldtakarmány és szálastakarmány, valamint azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
6.1.1.MángoldlevélA Beta spp. levele
6.2.1.Gabonanövények (1)Gabonafajták egész növényei vagy részei. Lehetnek szárítottak, frissek vagy silózottak
6.3.1.Gabonaszalma (1)Gabonafélék szalmája
6.3.2.Gabonaszalma, kezelt (1) (2)Gabonaszalma megfelelő kezelésével nyert termékNátrium, ha NaOH-val kezelik
6.4.1.LóherelisztTrifolium spp. lóhere szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vele egy időben szárított és őrölt lucernát (Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn) vagy más zöldtakarmánytNyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.5.1.Zöldtakarmányliszt (3); [Fűliszt] (3); [Zöldliszt] (3)Takarmánynövények szárításával, őrlésével és néhány esetben tömörítésével nyert termékNyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.1.Fű, mezőn szárított; [Széna]Valamennyi fűfajta, mezőn szárítvaSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.2.Fű, magas hőmérsékleten szárított(Bármilyen fajta) fűből nyert termék, amelyet (bármilyen formában) mesterségesen dehidratáltakNyersfehérje
Rost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.3.Füvek; fűszernövények; hüvelyesek; [Zöldtakarmány]Füvekből, hüvelyesekből vagy fűszernövényekből álló friss, silózott vagy szárított szántóföldi növények, amelyek közös elnevezése szilázs, szenázs, széna vagy zöldtakarmánySósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.7.1.KenderlisztA Cannabis sativa L. szárított leveleiből őrölt lisztNyersfehérje
6.7.2.KenderrostKender feldolgozásából nyert termék, zöld színű, szárított, rostos
6.8.1.LóbabszalmaA lóbab (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. és var. minuta (Alef.) Mans.) szalmája
6.9.1.LenszalmaA len (Linum usitatissimum L.) szalmája
6.10.1.Lucerna; [Alfalfa]A Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn növény vagy annak részeiSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.2.Mezőn szárított lucerna; [Mezőn szárított alfalfa]Lucerna, mezőn szárítottSósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.3.Magas hőmérsékleten szárított lucerna; [Magas hőmérsékleten szárított alfalfa]Mesterségesen dehidratált lucerna, bármilyen formábanNyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.4.Lucerna, extrudált; [Alfalfa, extrudált]Alfalfa pellet, amelyet extrudáltak
6.10.5.Lucernaliszt (4); [Alfalfaliszt] (4)Lucerna szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lucernával egy időben szárított és őrölt lóherét vagy más takarmánynövényeketNyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.6.Lucernapogácsa; [Alfalfapogácsa]Lucernából a lé kipréselése után nyert szárított termékNyersfehérje
Nyersrost
6.10.7.Lucernafehérje-koncentrátum; [Alfalfafehérje-koncentrátum]Centrifugálással szeparált és a fehérjekicsapatás céljából hőkezelt lucernapréslé frakcióinak mesterséges szárításával nyert termékNyersfehérje
Karotin
6.10.8.Lucerna oldható maradékaiLucernaléből fehérjeextrahálás után nyert termék, lehet szárítottNyersfehérje
6.11.1.KukoricaszilázsA Zea mays L. ssp. mays növény vagy annak részei silózva
6.12.1.BorsószalmaA Pisum spp. szalmája
6.13.1.RepceszalmaA Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., a Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz indiai sarson és a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) repce szalmája
(1) A nevet ki kell egészíteni a növényfaj nevével.
(2) A nevet ki kell egészíteni az elvégzett kezelés jellegének feltüntetésével.
(3) A név kiegészülhet a takarmánynövény fajának megnevezésével.
(4) A „liszt” szó helyébe a „pellet” szó léphet. A név kiegészülhet a szárítási módszer megnevezésével.

7. Egyéb növények, algák, valamint azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
7.1.1.Algák (1)Élő vagy feldolgozott alga, beleértve a friss, hűtött vagy fagyasztott algát is. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
7.1.2.Szárított algák (1)Alga szárítása során nyert termék. Ez a termék lehet mosott a jódtartalom csökkentése céljából; az algákat inaktiválták. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
7.1.3.Algaliszt (1)Algaolaj-előállításból származó termék, amelyet alga extrahálásával nyernek. Az algákat inaktiválták. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
7.1.4.Algaolaj (1)Algából, extrahálás útján nyert olaj. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhatNedvesség, ha > 1 %
7.1.5.Algakivonat (1); [Algafrakció] (1)Vizes vagy alkoholos algakivonat, amely elsősorban szénhidrátokat tartalmaz. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat
7.1.6.TengerimoszatlisztMakroalgák, különösen barnamoszat szárításával és aprításával nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhatNyershamu
7.3.1.Kéreg (1)Fák és bokrok tisztított és szárított kérgeNyersrost
7.4.1.Virág (1), szárítottFogyasztható növények szárított virágainak valamennyi része és azok frakcióiNyersrost
7.5.1.Brokkoli, szárítottMosás, méretcsökkentés (vágás, pelyhesítés stb.) és a víztartalom eltávolítása után a Brassica oleracea L. növény szárításával nyert termék
7.6.1.(Cukor)nádmelaszSaccharum L. növényből cukorgyártás vagy -finomítás során nyert szirupos termék. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert, 0,5 % vízkövesedés-gátló szert, 3,5 % szulfátot és 0,25 % szulfitot tartalmazhatÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 30 %
7.6.2.(Cukor)nádmelasz, alacsony cukortartalmúCukornádmelaszból víz felhasználásával történő további szacharózextrahálás után nyert termékÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 28 %
7.6.3.(Nád)cukor; [Szacharóz]Víz felhasználásával cukornádból extrahált cukor
7.6.4.NádbagasszCukornádból víz felhasználásával történő cukorextrahálás során nyert termék. Elsősorban rostokból állNyersrost
7.7.1.Levél, szárított (1)Fogyasztható növények szárított levelei és azok frakcióiNyersrost
7.8.1.LignocellulózTermészetes, szárított nyersfa mechanikai feldolgozása útján nyert termék, amely elsősorban lignocellulózból áll. A természetes nyomelemtartalom figyelembe veendő.Nyersrost
7.8.2.PorcellulózKezeletlen fa növényi rostjából lebontással, ligninleválasztással és a cellulóz további tisztításával nyert, kizárólag mechanikai úton történő feldolgozással módosított termék A neutrális detergens rostok (NDF) aránya: minimum 87 %.Nyersrost
7.9.1.ÉdesgyökérA Glycyrrhiza L. gyökere
7.10.1.MentaMegjelenési formára való tekintet nélkül a Mentha apicata, Mentha piperita vagy Mentha viridis (L.) növények föld feletti részeinek szárítása során nyert termék
7.11.1.Spenót, szárítottMegjelenési formára való tekintet nélkül a Spinacia oleracea L. növény szárítása során nyert termék
7.12.1.Mojave jukkaA Yucca schidigera Roezl. por formábanNyersrost
7.12.2.Yucca schidigera léA Yucca schidigera törzsének darabolása és préselése útján nyert termék, amely elsősorban szénhidrátokból áll
7.13.1.Növényi szén; [Faszén]Szerves növényi anyag elszenesítésével nyert termékNyersrost
7.14.1.Fa (1)Kémiailag kezeletlen fa vagy farostokNyersrost
7.15.1.Dél-amerikai csucsorból készült daraA Solanum glaucophyllum leveleinek szárítása és darálása útján nyert termékNyersrost
D3-vitamin
(1) A nevet ki kell egészíteni a növény- vagy algafaj nevével.

8. Tejtermékek és azokból nyert termékek

Az e fejezetben felsorolt takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK rendelet alapján korlátozható.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
8.1.1.Vaj és vajtermékekVaj előállítása vagy feldolgozása során nyert vaj és vajtermékek (például vajszérum), hacsak nincs külön felsorolvaNyersfehérje
Nyerszsír
Laktóz
Nedvesség, ha > 6 %
8.2.1.Író/Írópor (1)Tejszínből történő vajköpülés vagy hasonló eljárások útján nyert termék.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Nyerszsír
Laktóz
Nedvesség, ha > 6 %
8.3.1.KazeinSovány tejből vagy íróból savak vagy oltó segítségével kicsapatott kazein szárításával nyert termékNyersfehérje
Nedvesség, ha > 10 %
8.4.1.KazeinátAludttejből és kazeinből semlegesítő anyagok felhasználásával és szárítással kivont termékNyersfehérje
Nedvesség, ha > 10 %
8.5.1.Sajtok és sajttermékekSajt, valamint sajtból és tejalapú termékekből készített sajttermékekNyersfehérje
Nyerszsír
8.6.1.Kolosztrum/Kolosztrumpor (1)Tejtermelő állatok ellése után legfeljebb 5 napig az emlőmirigyek által kiválasztott folyadék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazhatóNyersfehérje
8.7.1.Tejből készült melléktermékekTejtermékek előállítása során nyert termékek (beleértve, de nem kizárólag: tejből készült korábbi élelmiszerek, centrifuga- vagy szeparátoriszap, fehérvíz, tejásványok).
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nedvesség
Nyersfehérje
Nyerszsír
Összes cukor, szacharózban számítva
8.8.1.Fermentált tejtermékekTej fermentálása útján nyert termékek (például joghurt stb.)Nyersfehérje
Nyerszsír
8.9.1.LaktózTejből vagy tejsavóból tisztítással és szárítással elkülönített cukorNedvesség, ha > 5 %
8.10.1.Tej/Tejpor (1)Egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazhatóNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 5 %
8.11.1.Sovány tej/Sovány tejpor (1)Tej, amelynek zsírtartalmát leválasztás útján csökkentették.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható
Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 5 %
8.12.1.TejzsírTej fölözése során nyert termékNyerszsír
8.13.1.TejfehérjeporTejből kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont fehérjealkotók szárításával nyert termékNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
8.14.1.Kondenzált és bepárolt tej és abból készült termékekKondenzált és bepárolt tej és az annak előállítása és feldolgozása során nyert termékekNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 5 %
8.15.1.Tejpermeátum/Tejpermeátumpor (1)Tej (ultra-, nano- vagy mikro-)szűrése során a folyékony fázisból nyert termék, amelyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.
Fordított ozmózis, sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható
Nyershamu
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.16.1.Tejretentátum/Tejretentátumpor (1)Tej (ultra-, nano- vagy mikro-)szűrése során a membránon visszamaradó termék.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható
Nyersfehérje
Nyershamu
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.17.1.Tejsavó/Tejsavópor (1)Sajt-, túró- vagy kazein-előállítás vagy hasonló eljárások során nyert termék.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
Nyershamu
8.18.1.Laktózmentesített tejsavó/Laktózmentesített tejsavópor (1)Tejsavó, amelyből a laktózt részben eltávolították.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
Nyershamu
8.19.1.Tejsavófehérje/Tejsavófehérje-por (1)Tejsavóból kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont tejsavófehérje-alkotók szárításával nyert termék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
8.20.1.Demineralizált, laktózmentesített tejsavó/Demineralizált, laktózmentesített tejsavópor (1)Tejsavó, amelyből a laktózt és az ásványi anyagokat részben eltávolították.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Laktóz
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
8.21.1.Tejsavó-permeátum/Tejsavópermeátum-por (1)Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-)szűrése során a folyékony fázisból nyert termék, amelyből a laktóz egy részét eltávolíthatják. Fordított ozmózis és sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyershamu
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.22.1.Tejsavó-retentátum/Tejsavóretentátum-por (1)Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-)szűrése során a membránon visszamaradó termék.
Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.
Ha kifejezetten takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:
— legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (például nátrium-hexametafoszfátot), difoszfátokat (például tetranátrium-pirofoszfátot) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására;
— legfeljebb 0,3 %-ban szervetlen savakat: kénsavat, sósavat, foszforsavat az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több szakasza során a pH beállítására;
— legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására
Nyersfehérje
Nyershamu
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
(1) A kifejezések nem egymás szinonimái, az általuk jelölt termékek elsősorban a nedvességtartalom tekintetében különböznek egymástól; értelemszerűen használandó a megfelelő kifejezés.

9. Szárazföldi állatokból nyert termékek és azokból származó termékek

Az e fejezetben felsorolt takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK rendelet alapján korlátozható.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
9.1.1.Állati melléktermékek (1)Melegvérű szárazföldi állatok egész teste vagy annak részei, friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárítottNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 8 %
9.2.1.Állati zsír (2)Bármely fejlődési szakaszban lévő szárazföldi állatokból – az emberekre és állatokra patogén fajoktól eltérő fajokhoz tartozó gerinctelen állatokat is beleértve – nyert zsírból álló termék. Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhatNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
9.3.1.Méhészeti melléktermékekMéz, mézviasz, méhpempő, propolisz, pollen, feldolgozott vagy feldolgozatlanÖsszes cukor, szacharózban számítva
9.4.1.Feldolgozott állati fehérje (2)Bármely fejlődési szakaszban lévő szárazföldi állatok – az emberekre és állatokra patogén fajoktól eltérő fajokhoz tartozó gerinctelen állatokat is beleértve – egész testéből vagy annak részeiből hőkezeléssel, szárítással és darálással nyert termék, amelyből a zsírt esetlegesen extrahálással vagy fizikai úton részlegesen eltávolították. Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhatNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.5.1.Zselatin-előállításból származó fehérje (2)A 853/2004/EK rendelet szerinti alapanyagokból nyert zselatin előállításából származó szárított állati fehérjékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.6.1.Hidrolizált állati fehérje (2)Állati melléktermékek hidrolízisével nyert polipeptidek, peptidek és aminosavak, valamint ezek keverékei, amelyeket sűríthetnek szárítássalNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.7.1.Vérliszt (2)Levágott melegvérű állatok vérének hőkezelése útján nyert termékNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.8.1.Vérből készült termékek (1)Levágott melegvérű állatok véréből vagy vérfrakcióiból származó termékek; idetartozik a szárított/fagyasztott/folyékony plazma, a szárított teljes vér, a szárított/fagyasztott/folyékony vörösvérsejtek vagy ezek frakciói és keverékeiNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.9.1.Élelmiszer-hulladék; [Élelmiszer-újrahasznosítás]Éttermekből, vendéglátóipari egységekből és konyhákról – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – származó, állati eredetű alapanyagot tartalmazó összes élelmiszer-hulladék, beleértve a használt sütőolajat isNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.10.1.Kollagén (2)Állati csontból, nyersbőrből, irhából és ínból származó, fehérjealapú termékNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.11.1.Toll-lisztLevágott állatok tollának szárítása és őrlése során nyert termék, lehet hidrolizáltNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.12.1.Zselatin (2)Természetes, oldható fehérje, zselésedő vagy nem zselésedő, amely állati csontokból, nyersbőrből és irhából, inakból és szalagokból kinyert kollagén részleges hidrolízise során keletkezikNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.13.1.Töpörtyű (2)Faggyú, zsír és egyéb extrahált vagy fizikai úton kinyert, állati eredetű zsír előállítása során nyert termék, friss, fagyasztott vagy szárított.
Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhat
Nyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.14.1.Állati eredetű termékek (1)Állati termékeket tartalmazó, kezeletlen vagy kezelt, például friss, fagyasztott vagy szárított korábbi élelmiszerekNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 8 %
9.15.1.TojásA Gallus gallus L. egész tojása, héjjal vagy héj nélkül
9.15.2.TojásfehérjeTojásból a héj és a tojássárgája leválasztása után nyert termék, pasztörizált és esetlegesen denaturáltNyersfehérje
Adott esetben a denaturálás módszere
9.15.3.Tojásból származó termékek, szárítottPasztörizált szárított tojásból álló termékek, héj nélkül vagy szárított tojásfehérje és szárított tojássárgája különböző arányú keverékeNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 5 %
9.15.4.Tojáspor, cukrozottSzárított egész tojás vagy annak részeiNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 5 %
Összes cukor, szacharózban számítva
9.15.5.Tojáshéj, szárítottBaromfitojásból a tartalom (tojássárgája és -fehérje) eltávolítása után nyert termék. A héjak szárítottakNyershamu
9.16.1.Szárazföldi gerinctelen állatok, élő (1)Élő szárazföldi gerinctelen állatok bármely fejlődési szakaszban, a növények, az állatok, illetve az emberek egészségére kedvezőtlen hatást gyakorló fajok kivételével
9.16.2.Szárazföldi gerinctelen állatok, élettelen (1)Kezeletlen vagy kezelt, de az 1069/2009/EK rendeletben foglaltak szerint fel nem dolgozott élettelen szárazföldi gerinctelen állatok a növények, az állatok, illetve az emberek egészségére kedvezőtlen hatást gyakorló fajok kivételével, bármely fejlődési szakaszbanNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
(1)
A 142/2011/EU bizottsági rendeletben (VIII. melléklet, III. fejezet) az állati melléktermékekre és az azokból származó termékekre vonatkozó kereskedelmi okmányokra és egészségügyi bizonyítványokra előírt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a jegyzéket címkézési célokra használják, a nevet
adott esetben fel kell váltani a következőkkel:
— az állatfaj és
— az állati termék része (például máj, hús [kizárólag vázizom esetében]) és/vagy
— a fejlődési szakasz (például lárva) és/vagy
— azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében (például baromfimentes)
vagy adott esetben ki kell egészíteni a következőkkel:
— az állatfaj és/vagy
— az állati termék része (például máj, hús [kizárólag vázizom esetében]) és/vagy
— a fejlődési szakasz (például lárva) és/vagy
— azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében. (2)
A 142/2011/EU rendeletben (VIII. melléklet, III. fejezet) az állati melléktermékekre és az azokból származó termékekre vonatkozó kereskedelmi okmányokra és egészségügyi bizonyítványokra előírt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a jegyzéket címkézési célokra használják, a nevet adott esetben ki kell egészíteni a következőkkel:
— a feldolgozott állatfaj (például sertésféle, kérődző, szárnyas, rovar) és/vagy
— a fejlődési szakasz (például lárva) és/vagy
— a feldolgozott anyag (például csont) és/vagy
— az alkalmazott eljárás (például zsírtalanított, finomított) és/vagy
— azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében (például baromfimentes).

10. Halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek

Az e fejezetben felsorolt takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK rendelet alapján korlátozható.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
10.1.1.Vízi gerinctelenek (1)Tengeri vagy édesvízi gerinctelenek egész teste vagy annak részei, bármely fejlődési szakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárítottNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
10.2.1.Vízi állatokból származó melléktermékek (1)Emberi fogyasztásra szánt termékeket előkészítő vagy előállító létesítményekből vagy telepekről származó termékek; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárítottNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu
10.3.1.Rákliszt (2)Egész rákokból – beleértve a vadon élő és a tenyésztett garnélarákokat is – vagy azok részeiből hőkezelés, préselés és szárítás útján nyert termékKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
10.4.1.Hal (2)Egész hal vagy annak részei: friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárítottNyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.2.Halliszt (2)Egész halakból vagy azok részeiből hőkezelés, préselés és szárítás útján nyert termék, amelyhez a szárítást megelőzően haleredetű oldható anyagokat (hallét) újból hozzáadhattakNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.3.Haleredetű oldható anyagok (hallé)Hallisztgyártás során nyert koncentrált termék, amelyet leválasztottak és savas kezeléssel vagy szárítással stabilizáltakNyersfehérje
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 5 %
10.4.4.Halfehérje, hidrolizáltEgész halakból vagy azok részeiből savas hidrolízis útján nyert termék, amelyet sűríthetnek szárítássalNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.5.HalcsontlisztHalrészek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék. Elsősorban halcsontból állNyershamu
10.4.6.HalolajEgész halakból vagy azok részeiből nyert olaj, amelyet centrifugálnak a víz eltávolítása céljából (fajspecifikus részletek is megadhatók, például csukamájolaj)Nyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
10.4.7.Halolaj, hidrogénezettHidrogénezett halolajból nyert olajNedvesség, ha > 1 %
10.4.8.Halolajsztearin; [Dermesztéssel frakcionált halolaj]Magas telítettzsír-tartalmú halolajfrakció, amelyet nyers halolaj finomított halolajjá alakítása folyamán állítanak elő dermesztéses frakcionálással, amely során a telített zsírsavakat megdermesztik, majd összegyűjtikNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
10.5.1.KrillolajFőzött és préselt tengeri plankton-krillből nyert olaj, amelyet centrifugálnak a víz eltávolítása céljábólNedvesség, ha > 1 %
10.5.2.Krillfehérje-koncentrátum, hidrolizáltEgész krill vagy annak részei enzimatikus hidrolízise során nyert termék, amelyet gyakran sűrítenek szárítássalNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.6.1.Tengeri gyűrűsféregből készült lisztEgész tengeri gyűrűsférgek (beleértve a Nereis virens M. Sars.-t is) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása útján nyert termékNyerszsír
Hamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.7.1.Tengeri zooplanktonból készült lisztTengeri zooplankton (például krill) hőkezelése, préselése és szárítása útján nyert termékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.7.2.Tengeri zooplanktonból nyert olajFőzött és préselt tengeri zooplanktonból nyert olaj, amelyet centrifugálnak a víz eltávolítása céljábólNedvesség, ha > 1 %
10.8.1.Puhatestűekből készült lisztEgész puhatestűek (beleértve a tintahalakat és a kéthéjúakat) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása útján nyert termékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.9.1.TintahallisztEgész tintahalak vagy azok részeinek hőkezelése, préselése és szárítása útján nyert termékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.10.1.Tengericsillagból készült lisztAz Asteroidae osztályba tartozó egész tengeri csillagok vagy azok részeinek hőkezelése, préselése és szárítása útján nyert termékNyersfehérje
Nyerszsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
(1) A nevet ki kell egészíteni a faj megnevezésével.
(2) Ha a terméket tenyésztett halakból/rákfélékből nyerik, a nevet ki kell egészíteni a faj megnevezésével.

11. Ásványi anyagok és azokból nyert termékek

Az e fejezetben felsorolt, állati terméket tartalmazó takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK rendelet alapján korlátozható.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
11.1.1.Kalcium-karbonát (1); [Mészkő]Kalcium-karbonát (CaCO3) tartalmú anyagok, például mészkő darálásával vagy savas oldatokból való kicsapatással nyert termék.
Legfeljebb 0,25 % propilénglikolt tartalmazhat. Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.2.Tengeri állatok mésztartalmú héjaTermészetes eredetű, tengeri állatok héjából (például osztriga- vagy kagylóhéjból) nyert termék, darált vagy granuláltKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.3.Kalcium- és magnézium-karbonátKalcium-karbonát (CaCO3) és magnézium-karbonát (MgCO3) természetes elegye. Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhatKalcium
Magnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.4.Mésztartalmú tengeri alga (maërl)Természetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból nyert termék, darált vagy granuláltKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.5.LitotamniumTermészetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból (Phymatolithon calcareum (Pall.)) nyert termék, darált vagy granuláltKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.6.Kalcium-kloridKalcium-klorid (CaCl2). Legfeljebb 0,2 % bárium-szulfátot tartalmazhatKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.7.Kalcium-hidroxidKalcium-hidroxid (Ca(OH)2).
Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.8.Kalcium-szulfát, vízmentesVízmentes kalcium-szulfát (CaSO4), amelyet vízmentes kalcium-szulfát őrlésével vagy kalcium-szulfát-dihidrát dehidratálásával nyernekKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.9.Kalcium-szulfát-hemihidrátKalcium-szulfát-hemihidrát (CaSO4 ×
H2O), amelyet kalcium-szulfát-dihidrát részleges dehidratálásával nyernek
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.10.Kalcium-szulfát-dihidrátKalcium-szulfát-dihidrát (CaSO4 × 2H2O), amelyet kalcium-szulfát-dihidrát őrlésével vagy kalcium-szulfát-hemihidrát hidratálásával nyernekKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.11.Szerves savak kalciumsói (2)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak kalciumsóiKalcium
Szerves sav
11.1.12.Kalcium-oxidKalcium-oxid (CaO), amelyet természetes állapotban előforduló mészkő kalcinálásával nyernek.
Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.13.Kalcium-glükonátGlükonsav kalciumsója (általában Ca(C6H11O7)2-ként kifejezve) és annak hidratált formáiKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.15.Kalcium-szulfát/-karbonátA nátrium-karbonát előállítása során nyert termékKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.16.Kalcium-pidolátKalcium L-pidolát (C10H12CaN2O6). Legfeljebb 5 % glutaminsavat tartalmazhatKalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.17.Kalcium-karbonát–magnézium-oxidDolomit és hasonló, természetes kalciumot és magnéziumot tartalmazó anyagok hevítésével nyert termék. Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhatKalcium
Magnézium
11.2.1.Magnézium-oxidKalcinált magnézium-oxid (MgO), legalább 70 % MgOMagnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
Vastartalom (Fe2O3), ha > 5 %
11.2.2.Magnézium-szulfát-heptahidrátMagnézium-szulfát (MgSO4 × 7 H2O)Magnézium
Kén
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
11.2.3.Magnézium-szulfát-monohidrátMagnézium-szulfát (MgSO4 × H2O)Magnézium
Kén
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
11.2.4.Magnézium-szulfát, vízmentesVízmentes magnézium-szulfát (MgSO4)Magnézium
Kén
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.5.Magnézium-propionátMagnézium-propionát (C6H10MgO4)Magnézium
11.2.6.Magnézium-kloridMagnézium-klorid (MgCl2) vagy oldat, amelyet tengervíz természetes sűrítésével nyernek ki a nátrium-klorid leülepedése utánMagnézium
Klór
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.7.Magnézium-karbonátTermészetes magnézium-karbonát (MgCO3)Magnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.8.Magnézium-hidroxidMagnézium-hidroxid (Mg(OH)2)Magnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.9.Magnézium-kálium-szulfátMagnézium-kálium-szulfát (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6)Magnézium
Kálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.10.Szerves savak magnéziumsói (2)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak magnéziumsóiMagnézium
Szerves sav
11.2.11.Magnézium-glükonátGlükonsav magnéziumsója (általában Mg(C6H11O7)2-ként kifejezve) és annak hidratált formáiMagnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.2.13.Magnézium-pidolátMagnézium-L-pidolát (C10H12MgN2O6). Legfeljebb 5 % glutaminsavat tartalmazhatMagnézium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.1.Dikalcium-foszfát (3) (4); [Kalcium-hidrogén-ortofoszfát]Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert kalcium-monohidrogén-foszfát (CaHPO4 × nH2O, n = 0 vagy 2)
Ca/P > 1,2
Legfeljebb 3 %, NaCl-ban kifejezett kloridot tartalmazhat
Kalcium
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.2.Mono-dikalcium-foszfátDikalcium-foszfátból és monokalcium-foszfátból álló termék (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 vagy 1)
0,8< Ca/P < 1,3
Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.3.Monokalcium-foszfát; [Kalcium-tetrahidrogén-diortofoszfát]Kalcium-biszdihidrogén-foszfát (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 vagy 1)
Ca/P > 0,9
Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.4.Trikalcium-foszfát (4); [Trikalcium-ortofoszfát]Trikalcium-foszfát csontból vagy szervetlen forrásokból (Ca3(PO4)2 × H2O) vagy hidroxilapatit (Ca5(PO4)3OH)
Ca/P > 1,3
Kalcium
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.5.Kalcium-magnézium-foszfátKalcium-magnézium-foszfát (Ca3Mg3(PO4)4)Kalcium
Magnézium
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.6.Fluortalanított foszfátSzervetlen forrásokból nyert, kalcinált és további hőkezelésnek alávetett termékÖsszes foszfor
Kalcium
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.7.Dikalcium-pirofoszfát; [Dikalcium-difoszfát]Dikalcium-pirofoszfát (Ca2P2O7)Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.8.Magnézium-foszfátEgybázisos és/vagy kétbázisos és/vagy hárombázisos magnézium-foszfátból álló termékÖsszes foszfor
Magnézium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.3.9.Nátrium-kalcium-magnézium-foszfátNátrium-kalcium-magnézium-foszfátból álló termékÖsszes foszfor
Magnézium
Kalcium
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.10.Mononátrium-foszfát; [Nátrium-dihidrogén-ortofoszfát]Mononátrium-foszfát
(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 vagy 2)
Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.11.Dinátrium-foszfát; [Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát]Dinátrium-foszfát (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 vagy 12)Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.12.Trinátrium-foszfát; [Trinátrium-ortofoszfát]Trinátrium-foszfát (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 vagy 12)Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.13.Nátrium-pirofoszfát; [Tetranátrium-difoszfát]Nátrium-pirofoszfát (Na4P2O7× nH2O; n = 0 vagy 10)Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.14.Monokálium-foszfát; [Kálium-dihidrogén-ortofoszfát]Monokálium-foszfát (KH2PO4)Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.15.Dikálium-foszfát; [Dikálium-hidrogén-ortofoszfát]Dikálium-foszfát (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 vagy 6)Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.16.Kalcium-nátrium-foszfátKalcium-nátrium-foszfát (CaNaPO4)Összes foszfor
Kalcium
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.17.Monoammónium-foszfát; [Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát]Monoammónium-foszfát (NH4H2PO4)Összes nitrogén
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.18.Diammónium-foszfát; [Diammónium-hidrogén-ortofoszfát]Diammónium-foszfát ((NH4)2HPO4)Összes nitrogén
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.19.Nátrium-tripolifoszfát; [Pentanátrium-trifoszfát]Nátrium-tripolifoszfát (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 vagy 6)Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.20.Nátrium-magnézium-foszfátNátrium-magnézium-foszfát (MgNaPO4)Összes foszfor
Magnézium
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.21.Magnézium-hipofoszfitMagnézium-hipofoszfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)Magnézium
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.22.Enyvtelenített csontlisztEnyvtelenített, sterilizált és darált csontok, amelyekből a zsírt eltávolítottákÖsszes foszfor
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.3.23.CsonthamuÁllati melléktermékek égetéséből, égéséből és elgázosításából származó ásványi maradékanyagokÖsszes foszfor
Kalcium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.3.24.Kalcium-polifoszfátOlyan kondenzált polifoszforsavak kalciumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2.Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.25.Kalcium-dihidrogén-difoszfátMonokalcium-dihidrogén-pirofoszfát (CaH2P2O7)Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.26.Magnéziumsav-pirofoszfátMagnéziumsav-pirofoszfát (MgH2P2O7). Tisztított foszforsavból és tisztított magnézium-hidroxidból vagy magnézium-oxidból készül a víz elpárologtatásával és az ortofoszfát difoszfáttá történő kondenzációjávalÖsszes foszfor
Magnézium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.27.Dinátrium-dihidrogén-difoszfátDinátrium-dihidrogén-difoszfát (Na2H2P2O7)Összes foszfor
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.28.Trinátrium-difoszfátTrinátrium-monohidrogén-difoszfát (vízmentes: Na3HP2O7; monohidrát: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 vagy 9)Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.29.Nátrium-polifoszfát; [Nátrium-hexametafoszfát]Olyan lineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2.Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.30.Trikálium-foszfátTrikálium-monofoszfát (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 vagy 9)Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.31.Tetrakálium-difoszfátTetrakálium-pirofoszfát (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 vagy 3)Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.32.Pentakálium-trifoszfátPentakálium-tripolifoszfát (K5P3O10)Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.33.Kálium-polifoszfátOlyan lineáris kondenzált polifoszforsavak káliumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2Összes foszfor
Kálium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.34.Kalcium-nátrium-polifoszfátKalcium-nátrium-polifoszfátÖsszes foszfor
Nátrium
Kalcium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.4.1.Nátrium-klorid (1)Nátrium-klorid (NaCl) vagy (egy másik eljárás során telített vagy depletált) sóoldatból történő párologtató kristályosítással (vákuumsó) vagy tengervízből való párologtatással (tengeri só és napenergiával nyert só) vagy kősó őrlésével nyert termékNátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.2.Nátrium-bikarbonát; [Nátrium-hidrogénkarbonát]Nátrium-bikarbonát (NaHCO3)Nátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.3.Nátrium-/ammónium-(bi)karbonát; [Nátrium-/ammónium-(hidrogén)karbonát]Nátrium-karbonát és nátrium-bikarbonát előállítása során nyert termék, amely ammónium-bikarbonát-nyomelemeket (maximum 5 % ammónium-bikarbonátot) tartalmazNátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.4.Nátrium-karbonátNátrium-karbonát (Na2CO3)Nátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.5.Nátrium-szeszkvikarbonát; [Trinátrium-hidrogén-dikarbonát]Nátrium-szeszkvikarbonát (Na3H(CO3)2)Nátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.6.Nátrium-szulfátNátrium-szulfát (Na2SO4).
Legfeljebb 0,3 % metionint tartalmazhat
Nátrium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.7.Szerves savak nátriumsói (2)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak nátriumsóiNátrium
Szerves sav
11.5.1.Kálium-kloridKálium-klorid (KCl) vagy kálium-klorid természetes forrásainak őrlésével nyert termékKálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.2.Kálium-szulfátKálium-szulfát (K2SO4)Kálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.3.Kálium-karbonátKálium-karbonát (K2CO3)Kálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.4.Kálium-bikarbonát; [Kálium-hidrogén-karbonát]Kálium-bikarbonát (KHCO3)Kálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.5.Szerves savak káliumsói (2)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak káliumsóiKálium
Szerves sav
11.5.6.Kálium-pidolátKálium-L-pidolát (C5H6KNO3). Legfeljebb 5 % glutaminsavat tartalmazhatKálium
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.6.1.KénvirágAz ásvány természetes lelőhelyén kinyert por. A kéngyártásban alkalmazott olajfinomítás során nyert termék is lehetKén
11.7.1.AttapulgitMagnéziumot, alumíniumot, szilíciumot tartalmazó természetes ásványMagnézium
11.7.2.KvarcKvarcforrások őrlésével nyert, természetes formában előforduló ásvány.
Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat
11.7.3.KrisztobalitKvarc újrakristályosításából nyert szilícium-dioxid (SiO2).
Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat
11.8.1.Ammónium-szulfátKémiai szintézis útján nyert ammónium-szulfát ((NH4)2SO4). Vizes oldat formájában is kiszerelhetőNyersfehérjében kifejezett nitrogén
Kén
11.8.3.Szerves savak ammóniumsói (2)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak ammóniumsóiNyersfehérjében kifejezett nitrogén
Szerves sav
11.8.4.Ammónium-laktátAmmónium-laktát (CH3CHOHCOONH4). A Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. vagy Bifidobacterium spp. mikroorganizmussal történő fermentálás révén előállított ammonium-laktátot, valamint legalább 44 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogént tartalmaz.
Legfeljebb 2 % foszfort, 2 % káliumot, 0,7 % magnéziumot, 2 % nátriumot, 2 % szulfátot, 0,5 % kloridot, 5 % cukrot és 0,1 % szilikon habzásgátlót tartalmazhat
Nyersfehérjében kifejezett nitrogén
Nyershamu
Kálium, ha > 1,5 %
Magnézium, ha > 1,5 %
Nátrium, ha > 1,5 %
11.8.5.Ammónium-acetátAmmónium-acetát (CH3COONH4) vizes oldatban, amely legalább 55 % ammónium-acetátot tartalmazNyersfehérjében kifejezett nitrogén
11.9.1.Zúzakavics (madarak zúzógyomrába); [Grit]Kavics formájában előforduló természetes ásványok összezúzása útján nyert termékRészecskeméret
11.9.2.Cserépkő (madarak zúzógyomrába); [Redstone]Agyagégetésből származó termékek összezúzása és őrlése útján nyert termékRészecskeméret
Nedvesség, ha > 2 %
(1) A forrás jellege is megadható a névben vagy a név helyébe léphet.
(2) A nevet módosítani kell vagy ki kell egészíteni a szerves sav megnevezésével.
(3) A név kiegészülhet az előállítási folyamat megnevezésével.
(4) A nevet adott esetben ki kell egészíteni a „csontból” szóval.

12. Mikroorganizmusokkal végzett fermentáció útján előállított termékek és melléktermékek, minden élő mikroorganizmust elölő eljárás után

Az e fejezetben felsorolt, géntechnológiával módosított szervezetekből álló vagy ilyen szervezetekből előállított, illetve géntechnológiával módosított mikroorganizmusok jelenléte mellett végbemenő fermentációs folyamatból származó takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet követelményeinek.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
12.1.1.Methylophilus methylotrophus felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Methylophilus methylotrophus (NCIMB 10.515 törzs) metanolon történő tenyésztésével nyert fermentációs termék, amelynek esetében a nyersfehérje-tartalom legalább 68 %, a reflexiós index pedig legalább 50Nyersfehérje
Nyershamu
Nyerszsír
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.2.Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB 11132 törzs), Alcaligenes acidovorans (NCIMB 13287 törzs), Bacillus brevis (NCIMB 13288 törzs) és Bacillus firmus (NCIMB 13289 törzs) természetes gázon (közel 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), ammónián és ásványi sókon történő tenyésztésével nyert fermentációs termék; a nyersfehérje-tartalom legalább 65 %Nyersfehérje
Nyershamu
Nyerszsír
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.3.Escherichia coli felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Escherichia coli K12 növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó táptalajon történő tenyésztése útján végbemenő aminosav-előállítás fermentációs mellékterméke; lehet hidrolizáltNyersfehérje
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.4.Corynebacterium glutamicum felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Corynebacterium glutamicum növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó táptalajon történő tenyésztése útján végbemenő aminosav-előállítás fermentációs mellékterméke; lehet hidrolizáltNyersfehérje
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.5.Élesztő; [Sörélesztő] (1) (2)Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii vagy Brettanomyces ssp. (4) felhasználásával főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók) kinyert bármely élesztőNedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %
Ha a nedvesség < 75 %:
Nyersfehérje
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.6.Penicillin-előállításból származó micélium szilázs (1) (2)Micélium (nitrogéntartalmú vegyületek), különböző szénhidrátforrásokon és azok hidrolizátumain Penicillium chrysogenum (ATCC48271) felhasználásával történő penicillin-előállításból származó nedves melléktermék, hőkezelt és a penicillin inaktiválása céljából Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides és Streptococcus lactis felhasználásával silózott; legalább 7 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogénNyersfehérjében kifejezett nitrogén
Nyershamu
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.7.Biodízel-előállításból nyert élesztő (1) (2)Bioüzemanyag előállítása során keletkező, a Yarrowia lipolytica-ból (4) növényi olajokon és nyálkátlanításából származó frakciókon és glicerinfrakciókon képződött bármely élesztő és annak részei (6)Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %
Ha a nedvesség < 75 %:
Nyersfehérje
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.8.Lactobacillus fajok felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Lactobacillus baktériumok főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sók) történő tenyésztésével nyert fermentációs termék. A termék lehet szárítottNyersfehérje
Nyershamu
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.9.Trichoderma viride felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Trichoderma viride főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sók) történő tenyésztésével nyert fermentációs termék. A termék lehet szárítottNyersfehérje
Nyershamu
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.10.Bacillus subtilis felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Bacillus subtilis főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sók) történő tenyésztésével nyert fermentációs termék. A termék lehet szárítottNyersfehérje
Nyershamu
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.11.Aspergillus oryzae felhasználásával előállított, fehérjében gazdag termék (1) (2)Aspergillus oryzae főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sók) történő tenyésztésével nyert fermentációs termék. A termék lehet szárítottNyersfehérje
Nyershamu
Propionsav, ha 0,5 %
12.1.12.Élesztőtermékek (1) (2)Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii vagy Brettanomyces ssp. (4) felhasználásával főleg növényi eredetű táptalajon (például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sók) kinyert bármely élesztőrész (6)Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %
Ha a nedvesség < 75 %:
Nyersfehérje
Propionsav, ha 0,5 %
12.2.1.Vinasz; [Kondenzált melasz, oldható] (2) (5)Must/cefre ipari feldolgozásából származó melléktermék, amelyet mikrobiális fermentációs eljárások (például alkohol-, szervessav- és élesztő-előállítás) során nyernek. A fermentálásból származó must/cefre leválasztása után nyert folyékony/pépes frakciókból áll. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy azok részeit (6) is tartalmazhatja. A táptalaj többnyire növényi eredetű, például melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentációs tápanyagok, mint ammónia vagy ásványi sókNyersfehérje
Táptalaj és az előállítási folyamat megnevezése adott esetben
12.2.2.L-glutaminsav előállításából származó melléktermékek (2) (5)Melléktermékek, amelyeket L-glutaminsav Corynebacterium melassecola felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó táptalajonNyersfehérje
12.2.3.Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő L-lizin-monohidroklorid-előállításból származó melléktermékek (2) (5)Melléktermékek, amelyeket L-lizin-monohidroklorid Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó táptalajonNyersfehérje
12.2.4.Corynebacterium glutamicum felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek (2) (5)Melléktermékek, amelyeket aminosavak Corynebacterium glutamicum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó táptalajonNyersfehérje
Nyershamu
12.2.5.Escherichia coli K12 felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek (2) (5)Melléktermékek, amelyeket aminosavak Escherichia coli K12 felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó táptalajonNyersfehérje
Nyershamu
12.2.6.Aspergillus niger felhasználásával történő enzim-előállításból származó melléktermék (2) (5)Az Aspergillus niger – búzán és malátán, enzim-előállítás céljából történő – fermentálásából nyert melléktermékNyersfehérje
12.2.7.Ralstonia eutropha felhasználásával történő fermentálással előállított polihidroxibutirát (2)Ralstonia eutropha által fermentálással előállított 3-hidroxi-butirátot és 3-hidroxi-valerátot, valamint a baktériumokból és a fermentációs léből származó, nem életképes baktérium-fehérjelisztet tartalmazó termék
(1) Bizonyos táptalajokon kifejlődött specifikus mikroorganizmusok biomasszájából nyert termékek. Legfeljebb 0,3 % habzásgátló szert, 1,5 % szűrő-/derítőszert és 2,9 % propionsavat tartalmazhatnak.
(2) A fermentálás során használt mikroorganizmusokat előzőleg inaktiválták, aminek eredményeként a takarmány-alapanyagban ezek a mikroorganizmusok nem életképesek.
(3) Az n-alkánokon történő tenyésztés tilos (568/2010/EU rendelet).
(4) Az élesztőtörzsek használt neve eltérhet a tudományos osztályozástól. Ezért a felsorolt élesztőtörzsek esetében szinonimák is használhatók.
(5) Egyéb fermentációs melléktermékek. Legfeljebb 0,6 % habzásgátló szert, 0,5 % vízkövesedés-gátló szert és 0,2 % szulfitot tartalmazhatnak.
(6) A részek az élesztő bármely oldható és nem oldható frakcióját jelentik, beleértve a sejthártyából vagy a sejt belsejéből származó részeket is.

13. Egyebek

Az e fejezetben felsorolt, állati terméket tartalmazó takarmány-alapanyagoknak meg kell felelniük az 1069/2009/EK rendelet és a 142/2011/EU rendelet követelményeinek, és használatuk a 999/2001/EK rendelet alapján korlátozható.

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő információk
13.1.1.Sütő- és tésztaipari termékekKenyér-, keksz-, ostya- vagy tésztagyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottakKeményítő
Összes cukor, szacharózban számítva
Nyerszsír, ha > 5 %
13.1.2.Süteménygyártásból származó termékekCukrászsütemény- és süteménygyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottakKeményítő
Összes cukor, szacharózban számítva
Nyerszsír, ha > 5 %
13.1.3.Müzligabona-gyártásból származó termékekOlyan anyagok vagy termékek, amelyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy amelyeknél észszerűen feltételezhető az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottakNyersfehérje, ha > 10 %
Nyersrost
Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %
Keményítő, ha > 30 %
Összes cukor, szacharózban számítva, ha > 10 %
13.1.4.Édesipari termékekÉdességek (beleértve a csokoládékészítményeket) gyártása során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottakKeményítő
Nyerszsír, ha > 5 %
Összes cukor, szacharózban számítva
13.1.5.Fagylaltipari termékekFagylaltgyártás során nyert termékek. Lehetnek szárítottakKeményítő
Összes cukor, szacharózban számítva
Nyerszsír
13.1.6.Friss gyümölcs és zöldség feldolgozásából származó termékek és melléktermékek (1)Friss gyümölcs és zöldség (beleértve a héjat, az egész gyümölcs-/zöldségdarabokat és ezek keverékeit) feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottakKeményítő
Nyersrost
Nyerszsír, ha > 5 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %
13.1.7.Növények feldolgozásából származó termékek (1)Egész növények vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékekNyersrost
13.1.8.Fűszerek és ételízesítők feldolgozásából származó termékek (1)Fűszerek és ételízesítők vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékekNyersfehérje, ha > 10 %
Nyersrost
Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %
Keményítő, ha > 30 %
Összes cukor, szacharózban számítva, ha > 10 %
13.1.9.Fűszernövények feldolgozásából származó termékek (1)Fűszernövények vagy azok részeinek aprításából, darálásából, fagyasztásából vagy szárításából nyert termékekNyersrost
13.1.10.Burgonyafeldolgozásból származó termékekBurgonya feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottakKeményítő
Nyersrost
Nyerszsír, ha > 5 %
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %
13.1.11.Mártások gyártásából származó termékek és melléktermékekMártás-előállításból nyert anyagok, amelyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy amelyeknél észszerűen feltételezhető az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottakNyerszsír
13.1.12.Sós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékekSós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékek, amelyeket sós sütemények – burgonyaszirom, burgonya- és/vagy gabonaalapú (közvetlenül extrudált, tésztaalapú és pelletált) falatkák („snacks”) és diót tartalmazó sós termékek – gyártása során vagy a gyártásból nyernekNyerszsír
13.1.13.Fogyasztásra kész élelmiszerek gyártásából származó termékekFogyasztásra kész élelmiszerek gyártása során nyert termékek. Lehetnek szárítottakNyerszsír, ha > 5 %
13.1.14.Alkoholgyártásból származó növényi melléktermékekNövényekből (beleértve a bogyós gyümölcsöket és a magokat, például az ánizsmagokat) származó szilárd termékek, amelyeket e növények alkoholos oldatban való mállasztása után vagy alkoholos párologtatás/desztillálás vagy mindkettő után nyernek ki az alkoholgyártáshoz szükséges ízesítők előállítása során. E termékeket desztillálni kell az alkoholos maradékanyagok eltávolítása céljábólNyersfehérje, ha > 10 %
Nyersrost
Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %
13.1.15.TakarmánysörSörgyártásból származó termék, amely nem értékesíthető emberi fogyasztásraAlkoholtartalom
Nedvesség, ha < 75 %
13.1.16.Édesített italAz üdítőital-ipar termékei, amelyeket édesített üdítőitalok gyártása során vagy csomagolatlan, nem értékesíthető édesített üdítőitalokból állítanak elő.
Lehetnek koncentráltak vagy szárítottak
Összes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 30 %
13.1.17.GyümölcsszirupA gyümölcsszirupipar emberi fogyasztásra szánt gyümölcsszirup gyártása során nyert termékeiÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 30 %
13.1.18.Édesített szirupAz édesített szirup gyártásával foglalkozó ipar termékei, amelyeket szirup gyártása során vagy csomagolatlan, nem értékesíthető szirupból állítanak elő.
Lehetnek koncentráltak vagy szárítottak
Összes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 30 %
13.2.1.Karamellizált cukorBármilyen cukor ellenőrzött hőkezelése során nyert termékÖsszes cukor, szacharózban számítva
13.2.2.DextrózKeményítőhidrolízis után nyert termék, amely tisztított, kristályosított glükózból áll, kristályvízzel vagy anélkül
13.2.3.FruktózTisztított kristálypor formájában előforduló fruktóz. Glükózszirupban lévő glükózból nyerik glükóz-izomeráz felhasználásával és szacharóz-inverzióval
13.2.4.GlükózszirupA glükózszirup étkezési szacharidok tisztított és koncentrált vizes oldata, amelyet keményítő hidrolízise útján nyernek. Lehet szárítottNedvesség, ha > 30 %
13.2.5.GlükózmelaszGlükózszirup finomítása során nyert termékÖsszes cukor, szacharózban számítva
13.2.6.XilózFából kivont cukor
13.2.7.LaktulózFélszintetikus diszacharid (4-O-D-galaktopiranozil-D-fruktóz), amelyet a glükóz fruktózzá történő izomerizálása során laktózból nyernek. Jelen van hőkezelt tejben és tejtermékekben
13.2.8.Glükozamin (Kitozamin) (6)Aminocukor (monoszacharid), amely a kitozán és a kitin poliszacharidok struktúrájának részét képezi. Rákfélék és más ízeltlábúak külső vázának hidrolízisével vagy gabona, például kukorica vagy búza fermentálásával készülNátrium vagy kálium, az adott esetnek megfelelően
13.2.9.Xilo-oligoszacharidβ1–4 kötésekkel kapcsolódó xilózmolekulákból álló láncok, amelyeknél a polimerizáció értéke 2-től 10-ig terjed, és amelyet különféle, hemicellulózban gazdag nyersanyagok enzimatikus hidrolízisével állítanak előNedvesség, ha > 5 %
13.2.10.Glüko-oligoszacharidGlükózpolimerek, glükóz, szacharóz és maltóz fermentálásával vagy hidrolízisével és/vagy fizikai hőkezelésével nyert termékNedvesség, ha > 28 %
13.3.1.Keményítő (2)KeményítőKeményítő
13.3.2.Keményítő (2), előzselatinizáltHőkezeléssel expandált keményítőből álló termékKeményítő
13.3.3.Keményítő (2), keverékTermészetes és/vagy módosított élelmiszer-keményítőből álló termék, amelyet különböző botanikai forrásokból nyernekKeményítő
13.3.4.Keményítő (2) –hidrolizátum-pogácsaKeményítőhidrolízisből folyadékszűréssel nyert termék, amely a következőkből áll: fehérje, keményítő, poliszacharidok, zsír, olaj és szűrési segédanyag (például kovaföld, farost)Nedvesség, ha < 25 % vagy > 45 %
Ha a nedvesség < 25 %:
— Nyerszsír
— Nyersfehérje
13.3.5.DextrinA dextrin részleges savas hidrolízisnek alávetett keményítő
13.3.6.MaltodextrinA maltodextrin részlegesen hidrolizált keményítő
13.4.1.PolidextrózD-glükóz termikus polimerizációjával előállított, véletlenszerűen összekapcsolt glükóz polimere
13.5.1.PoliolokHidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, amely redukált mono-, di- vagy oligoszacharidokból vagy poliszacharidokból áll
13.5.2.IzomaltCukoralkohol, amelyet szacharózból nyernek enzimatikus átalakítás és hidrogénezés útján
13.5.3.MannitHidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, amely redukált glükózból és/vagy fruktózból áll
13.5.4.XilitXilóz hidrogénezésével és fermentálásával nyert termék
13.5.5.SzorbitGlükóz hidrogénezésével nyert termék
13.6.1.Kémiai finomításból nyert olajsavak (3)Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok lúg segítségével történő savtalanítása, majd savanyítás és a vizes fázis elválasztása során nyert termék, amely szabad zsírsavakat, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, nyers lecitint és rostokat tartalmazNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
13.6.2.Glicerinnel észterezett zsírsavak (4)Zsírsavak glicerinnel történő észterezésével nyert gliceridek. A termék legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhatNedvesség, ha > 1 %
Nyerszsír
Nikkel, ha > 20 ppm
13.6.3.Zsírsavak mono-, di- és trigliceridjei (4)Glicerin mono-, di- és triésztereinek és zsírsavaknak a keverékét tartalmazó termék.
Kis mennyiségben szabad zsírsavakat és glicerint is tartalmazhat.
Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat
Nyerszsír
Nikkel, ha > 20 ppm
13.6.4.Zsírsavak sói (4)Legalább négy szénatommal rendelkező zsírsavak kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy kálium-hidroxidokkal, -oxidokkal vagy -sókkal való reakciója során nyert termék.
Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat
Nyerszsír (hidrolízis után)
Nedvesség
Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)
Nikkel, ha > 20 ppm
13.6.5.Fizikai finomításból nyert zsírsav-desztillátumok (3)Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok desztillálás útján történő savtalanítása során nyert termék; a termék szabad zsírsavakat, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, például mono- és diglicerideket, szterineket és tokoferolokat tartalmazhatNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
13.6.6.Hasításból nyert nyers zsírsavak (3)Olaj/zsír hasításából nyert termék. Meghatározása szerint nyers alifás, lineáris, telített és telítetlen C6–C24 monokarboxil-zsírsavakból áll. Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhatNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
Nikkel, ha > 20 ppm
13.6.7.Hasításból nyert tiszta desztillált zsírsavak (3)Olaj/zsír hasításából nyers zsírsavak desztillációjával és esetleg azt követően hidrogénezéssel nyert termék. Meghatározása szerint tiszta desztillált alifás, lineáris, telített és telítetlen C6–C24 monokarboxil-zsírsavakból áll.
Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat
Nyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
Nikkel, ha > 20 ppm
13.6.8.Semlegesítési iszap (3)Növényi eredetű olajok és zsírok kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy kálium-hidroxid vizes oldata segítségével történő savtalanítása során nyert termék, amely zsírsavak sóit, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, például mono- és diglicerideket, nyers lecitint és rostokat tartalmazNedvességtartalom, ha < 40 és > 50 %
Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)
13.6.9.Szerves savakkal észterezett zsírsavak mono- és digliceridjei (4) (5)Szerves savakkal észterezett, legalább négy szénatomot tartalmazó zsírsavak mono- és digliceridjeiNyerszsír
13.6.10.Zsírsavak szacharózészterei (4)Szacharóz és zsírsavak észtereiÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nyerszsír
13.6.11.Zsírsavak cukorgliceridjei (4)Szacharóz észtereinek és zsírsavak mono- és digliceridjeinek keverékeÖsszes cukor, szacharózban számítva
Nyerszsír
13.6.12.Palmitoil-glükózaminSzámos növény, különösen a legtöbb hüvelyes növény gyökerében jelen lévő szerves lipidvegyület. D-glükózamin palmitinsavval való acilálásával állítják elő. Legfeljebb 0,5 % acetont tartalmazhatNedvesség, ha > 2 %,
Nyerszsír
13.6.13.Zsírsavak laktilátjainak sóiZsírsavak nem glicerides észtere. A termék tejsavval észterezett zsírsavak kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy káliumsója lehet. A szabad zsírsavak és a tejsav sóit is tartalmazhatjaNyerszsír
Nedvesség, ha > 1 %
Nikkel, ha > 20 ppm
Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)
13.8.1.Glicerin, nyersAz alábbiak során nyert melléktermék:
— az olaj/zsír hasításának olajkémiai eljárása zsírsavak és vizes glicerinoldat nyerése céljából, amit vagy a vizes glicerinoldatnak nyers glicerin nyerése érdekében végzett sűrítése követ, vagy a természetes olajoknak/zsíroknak zsírsav-metilészterek és vizes glicerinoldat nyerése érdekében végzett transz-észterezése (legfeljebb 0,5 % metanoltartalommal), amit a vizes glicerinoldatnak nyers glicerin nyerése érdekében végzett sűrítése követ;
— biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével. A glicerinben maradhatnak ásványi és szerves sók (legfeljebb 7,5 %).
Legfeljebb 0,5 % metanolt és legfeljebb 4 %, zsírsav-metilészterekből, zsírsav-etilészterekből, szabad zsírsavakból és gliceridekből álló nem glicerines szerves anyagot (Matter Organic Non Glycerol, MONG) tartalmazhat;
— növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából.
Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat
Glicerin
Kálium, ha > 1,5 %
Nátrium, ha > 1,5 %
Nikkel, ha > 20 ppm
13.8.2.GlicerinAz alábbiak során nyert termék:
— olajkémiai eljárás, amely vagy a) olaj/zsír hasítása révén megy végbe, amit a vizes glicerinoldat sűrítése és desztillációval (lásd B. rész, eljárások glosszáriuma, 20. bejegyzés) vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ; vagy b) természetes olajok/zsírok transz-észterezése zsírsav-metilészterek és nyers vizes glicerinoldat nyerése céljából, amit a vizes glicerinoldatnak nyers glicerin nyerése érdekében történő sűrítése és desztillációval vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ;
— biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével, amit a glicerin finomítása követ. Minimális glicerintartalom: a szárazanyag 99 %-a;
— növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából, amit a nyers glicerin finomítása és desztillálás követ.
Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat
Glicerin, ha < 99 % a szárazanyagban.
Nátrium, ha > 0,1 %
Kálium, ha > 0,1 %
Nikkel, ha > 20 ppm
13.9.1.Metil-szulfonil-metánSzerves kénvegyület ((CH3)2SO2), amelyet kémiai szintézis útján nyernek, és amely azonos a növényekben természetes formában előforduló forrássalKén
13.10.1.TőzegAnaerob és oligotróf környezetben növények (főleg tőzegmoha) természetes bomlásából keletkező termékNyersrost
13.10.2.LeonarditTermészetesen előforduló, fenol-hidrokarbont tartalmazó ásványi komplex, más néven humát, amely szerves anyagok több millió éven keresztül tartó bomlásából eredNyersrost
13.11.1.Propilénglikol; [1,2-propándiol]; [Propán-1,2-diol]Szerves vegyület (egy diol vagy kétértékű alkohol), képlete: C3H8O2. Viszkózus folyadék, enyhén édes ízű, higroszkópos, és vízzel, acetonnal és kloroformmal keverhető. Legfeljebb 0,3 % dipropilénglikolt tartalmazhat
13.11.2.A propilén-glikol és zsírsavak monoészterei (4)A propilénglikol és zsírsavak monoészterei önállóan vagy diészterekkel kevervePropilénglikol
Nyerszsír
13.12.1.HialuronsavEgy aminocukorból (N-acetil-D-glükozamin) és D-glükuronsavból álló ismétlődő egységekből felépülő glükozamin-glükán (poliszacharid); bőrben, ízületi nedvben és köldökzsinórban lelhető fel, és többek között állati szövetekből vagy bakteriális fermentációval állítják előNátrium vagy kálium, az adott esetnek megfelelően
13.12.2.Kondroitin-szulfátInakból, csontokból és egyéb, porcot és puha kötőszöveteket tartalmazó állati szövetekből való extrahálás útján nyert termékNátrium
13.12.3.GlükonsavA glükonsav (C6H12O7) vízben oldódó szerves sav, pKa-értéke 3,7, színe az áttetszőtől a barnáig változik. Folyékony formában a minimális glükontartalom 50 %. Glükózszirup mikrobiális fermentálása útján vagy élelmiszer-minőségű glükono-delta-lakton gyártásából származó társtermékként állítják előGlükonsav
(1) A nevet az adott esetnek megfelelően ki kell egészíteni a gyümölcs, a zöldség, a növény, a fűszer, illetve a fűszernövény megnevezésével.
(2) A nevet ki kell egészíteni a botanikai eredet feltüntetésével.
(3) A nevet ki kell egészíteni a botanikai vagy állati eredet feltüntetésével.
(4) A nevet módosítani kell vagy ki kell egészíteni a felhasznált zsírsavak megnevezésével.
(5) A nevet módosítani kell vagy ki kell egészíteni a szerves sav megnevezésével.
(6) A nevet az adott esetnek megfelelően ki kell egészíteni az „állati szövetekből” vagy a „fermentálásból” szavakkal.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

( 4 ) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

( 5 ) HL L 35., 2005.2.8., 1. o.

( 6 ) Az észszerűen elérhető legalacsonyabb szint (As Low As Reasonably Achievable) elve.

( 7 ) HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

( 8 ) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

( 9 ) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

( 10 ) E bekezdés vegyi szennyeződésekre és technológiai segédanyagokra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a takarmány-alapanyagoknak a 767/2009/EK rendelet 24. cikkének (6) bekezdésében említett nyilvántartásában szereplő takarmány-alapanyagokra.

( 11 ) E kötelezettségtől eltérve a "szárítás" eljárás esetében a közhasználatú név/minősítés megadása opcionális.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0068 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0068&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0068-20170711 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0068-20170711&locale=hu

Tartalomjegyzék