Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32002L0032[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/32/EK IRÁNYELVE

(2002. május 7.)

a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

1. cikk

(1) Ez az irányelv a takarmányozásra szánt termékekben előforduló nemkívánatos anyagokra vonatkozik.

(2) Ezt az irányelvet

a) a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv ( 1 );

b) a 96/25/EK tanácsi irányelv és az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelv ( 2 );

c) a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelv ( 3 ), a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv ( 4 ), az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelv ( 5 ), és az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelv ( 6 ), amennyiben ezek a maradványok nincsenek felsorolva ezen irányelv I. mellékletében;

d) az emberi és az állati egészséggel összefüggő állat-egészségügyi kérdésekre vonatkozó közösségi jogszabályok;

e) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló, 1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelv ( 7 );

f) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelv ( 8 )

rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "takarmány": az állatok szájon át történő táplálására szolgáló, természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredetű termék, illetve az ezek ipari feldolgozásából származó termék, valamint szerves vagy szervetlen anyag önmagában vagy keverékekben, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

b) "takarmány-alapanyagok": különböző természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredetű termék, illetve az ezek ipari feldolgozásából származó termék, valamint szerves vagy szervetlen anyag, adalékanyagokkal vagy azok nélkül, amelyet állatok etetésére szándékoznak akár közvetlenül, akár feldolgozás után, vagy összetett takarmányok előállításához vagy előkeverékek összetevőjeként felhasználni;

c) "adalékanyag": a 70/524/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott adalékanyagok;

d) "előkeverék": adalékanyagok keverékei, illetve egy vagy több adalékanyag keveréke vivőanyagként használt anyagokkal, amelyet takarmány előállítására szánnak;

e) "összetett takarmány": teljes értékű vagy kiegészítő takarmányként állatok szájon át történő táplálására szolgáló takarmány-alapanyagok keveréke, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

f) "kiegészítő takarmány": a takarmányok keveréke, amely bizonyos anyagokat nagy mennyiségben tartalmaz, és amely összetételénél fogva kizárólag más takarmányokkal együtt etetve elegendő napi adagként;

g) "teljes értékű takarmány": a takarmányok keveréke, amely összetételénél fogva elegendő napi adagként;

h) "takarmányozásra szánt termék": takarmány-alapanyagok, előkeverékek, adalékanyagok, takarmányok és egyéb takarmányként való felhasználásra szánt vagy takarmányban felhasznált termékek;

i) "napi adag": a takarmányok 12 %-os nedvességtartalommal számított átlagos összmennyisége, amely egy meghatározott fajú, korcsoportú és hasznosítási irányú állat napi táplálóanyag-szükségletét teljes mértékben biztosítja;

j) "állat": a rendszerint az ember által táplált és tartott, illetve fogyasztott fajokhoz tartozó állat, valamint a vadon élő állatok, ha ezeket a vadállatokat takarmánnyal etetik;

k) "forgalomba hozatal" vagy "forgalmazás": a takarmányozásra szánt termékek eladás céljából, beleértve az eladásra felkínálást, vagy bármely más, harmadik személy részére, visszterhes vagy ingyenes átruházási forma céljából történő készletezése, valamint maga az eladás vagy az átruházás más formái;

l) "nemkívánatos anyag": bármely olyan anyag vagy termék - a kórokozók kivételével -, amely jelen van a takarmányozásra szánt termékben és/vagy annak felületén, és amely potenciális veszélyt jelent az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre, vagy káros hatással lehet az állattenyésztésre.

3. cikk

(1) Takarmányozásra szánt termék csak akkor hozható be harmadik országokból Közösségen belüli felhasználásra, illetve akkor hozható forgalomba és/vagy használható fel a Közösségen belül, ha a termék megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségű, illetve megfelelő felhasználás esetén nem jelent veszélyt az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, illetve nincs káros hatással az állattenyésztésre.

(2) A takarmányozásra szánt termék különösen nem felel meg az (1) bekezdésben előírtaknak, ha a termék által tartalmazott nemkívánatos anyagok szintje nem felel meg az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szinteknek.

4. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az I. mellékletben felsorolt nemkívánatos anyagok csak az ott meghatározott feltételek szerint engedhetők meg a takarmányozásra szánt termékekben.

(2) A takarmányozásra szánt termékben előforduló nemkívánatos anyagok forrásainak csökkentése vagy megszüntetése céljából a tagállamok - a gazdasági szereplőkkel együttműködve - vizsgálatokat folytatnak a nemkívánatos anyagok forrásainak azonosítására azokban az esetekben, amikor azok túllépik a legnagyobb megengedhető szinteket, illetve ha az alapértékeket figyelembe véve, ezen anyagok nagyobb szintjét észlelik. A megnövekedett szintek eseteinek egységes megközelítése érdekében szükséges lehet megállapítani azokat a cselekvési küszöbértékeket, amelyek elérése esetén vizsgálatot kell indítani. Ezek az értékek a II. mellékletben határozhatók meg.

A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak és a többi tagállamnak a forrásra, valamint a nemkívánatos anyagok szintjének csökkentése, illetve ezen anyagok jelenlétének megszüntetése érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó összes információt és ténymegállapítást. Ezt a tájékoztatást a 95/53/EK irányelv 22. cikkének rendelkezései szerint a Bizottságnak továbbítandó éves beszámoló keretében kell továbbítani azon esetek kivételével, amikor a tájékoztatásnak azonnali vonatkozásai vannak a többi tagállamra nézve. Ez utóbbi esetben az információkat haladéktalanul továbbítani kell.

5. cikk

A tagállamok előírják, hogy az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szintet meghaladó mértékben nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmányozásra szánt termék hígítás céljából nem keverhető össze ugyanolyan vagy más, takarmányozásra szánt termékkel.

6. cikk

Mivel nincsenek különös rendelkezések a kiegészítő takarmányokra vonatkozóan, a tagállamok előírják, hogy a kiegészítő takarmányok - a napi adagként előírt felhasználási arányukat figyelembe véve - nem tartalmazhatják az I. mellékletben felsorolt nemkívánatos anyagoknak a teljes értékű takarmányok esetében megállapított szinteket meghaladó szintjét.

7. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy a meglévő információknak a kérdéses rendelkezések elfogadása óta végrehajtott újraértékelése alapján egy tagállam bizonyítani tudja, hogy az I. mellékletben meghatározott valamely legnagyobb szint vagy egy ott nem felsorolt nemkívánatos anyag veszélyt jelent az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, ez a tagállam ideiglenesen csökkentheti a meglévő legnagyobb szintet, megállapíthat egy legnagyobb szintet vagy megtilthatja az adott nemkívánatos anyag jelenlétét a takarmányozásra szánt termékekben. A tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, döntését megindokolva.

(2) Haladéktalanul határozni kell arról, hogy az I. és II. mellékletet módosítani kell-e. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással összhangban kell elfogadni.

Mindaddig, amíg sem a Tanács, sem a Bizottság nem hoz határozatot, a tagállam fenntarthatja az alkalmazott intézkedéseit.

A tagállamnak biztosítania kell, hogy az általa hozott határozat nyilvánosságra kerüljön.

8. cikk

(1) A Bizottság a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével módosítja az I. és II. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság e módosítások elfogadásához a 11. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2) Továbbá a Bizottság:

- a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően rendszeresen elfogadja az I. és II. melléklet egységes szerkezetbe foglalt változatait, belefoglalva az (1) bekezdés szerint végrehajtott módosításokat,

- elfogadhatósági kritériumokat határozhat meg a méregtelenítési eljárások vonatkozásában, ezzel kiegészítve az ilyen eljárásokon átesett, takarmányozásra szánt termékek esetében előírt kritériumokat; az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy intézkedéseket tesznek a (2) bekezdés szerinti elfogadható eljárások pontos végrehajtása és a méregtelenített takarmányozásra szánt termékeknek az I. melléklet rendelkezéseinek való megfelelése érdekében.

9. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek megfelelő takarmányozásra szánt termékekre forgalmazásuk tekintetében nem vonatkoznak a nemkívánatos anyagok jelenlétével kapcsolatos egyéb korlátozások, mint amelyeket ez az irányelv és a 95/53/EK irányelv előír.

10. cikk

Azokat a rendelkezéseket, amelyek hatással lehetnek a közegészségügyre vagy az állategészségügyre vagy a környezetre, a megfelelő tudományos bizottsággal/bizottságokkal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

11. cikk

(1) A Bizottságot a 70/372/EGK tanácsi határozat ( 9 ) 1. cikke által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

13. cikk

(1) A Közösségben előállított és harmadik országokba exportálandó takarmányozásra szánt termékek esetében a tagállamoknak legalább ezen irányelv rendelkezéseit alkalmazniuk kell.

(2) Az (1) bekezdés nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a 178/2002/EK rendelet ( 10 ) 12. cikkében meghatározott feltételek szerint újrakivitelt engedélyezzenek. Az említett rendelet 20. cikkének rendelkezéseit ennek megfelelően kell alkalmazni.

14. cikk

(1) Az 1999/29/EK irányelv 2003. augusztus 1-jétől hatályát veszti, a tagállamoknak az említett irányelv III. mellékletének A. részében felsorolt irányelvek átültetésére vonatkozó - az említett melléklet B. részében megállapított - határidőkkel kapcsolatos kötelezettségének sérelme nélkül.

(2) Az 1999/29/EK irányelvre történt hivatkozásokat az ezen irányelvre történt hivatkozásokként, és a III. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

15. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. május 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az elfogadott intézkedéseket 2003. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

16. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A NEMKÍVÁNATOS ANYAGOK MAXIMÁLIS SZINTJE A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINT

I. SZAKASZ: SZERVETLEN SZENNYEZŐANYAGOK ÉS NITROGÉNVEGYÜLETEK

Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékekLegnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Arzén (1)Takarmány-alapanyagok
kivéve a következőket:
2
— fűből, szárított lucernából és szárított lóheréből készült liszt, szárított cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet,4
— pálmamagpogácsa,4 (2)
— foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,10
— kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10); tengeri állatok mésztartalmú héja,15
— magnézium-oxid; magnézium-karbonát,20
— halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek,25 (2)
— algaliszt és algalisztből nyert takarmány-alapanyagok.40 (2)
Jelölőanyagként használt vasrészecskék.50
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok
kivéve a következőket:
30
— réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid; vas-karbonát,50
— cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid.100
Kiegészítő takarmányok
kivéve a következőket:
4
— ásványi takarmányok,12
— halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok,10 (2)
— nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított kiegészítő takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát.30
Teljes értékű takarmányok
kivéve a következőket:
2
— halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok,10 (2)
— halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.10 (2)
2. KadmiumNövényi eredetű takarmány-alapanyagok1
Állati eredetű takarmány-alapanyagok2
Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok2
kivéve a következőket:
— foszfátok.10
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok10
kivéve a következőket:
— réz-oxid, mangán-oxid, cink-oxid és mangán-szulfát-monohidrát.30
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok2
Előkeverékek (6)15
Kiegészítő takarmányok0,5
kivéve a következőket:
— ásványi takarmányok
– – foszfortartalom < 7 % (8)5
– – foszfortartalom ≥ 7 % (8)1 % foszforban (8) 0,75; maximum 7,5
— kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok2
— nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított kiegészítő takarmány, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát.15
Teljes értékű takarmányok0,5
kivéve a következőket:
— szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak), kecskéknek (kivéve gidáknak) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok,1
— kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.2
3. Fluor (7)Takarmány-alapanyagok
kivéve a következőket:
150
— állati eredetű takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék (pl. krill) kivételével; tengeri állatok mésztartalmú héja,500
— tengeri rákfélék, pl. krill,3 000
— foszfátok,2 000
— kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10),350
— magnézium-oxid,600
— mésztartalmú tengeri algák.1 000
Vermikulit (E 561).3 000
Kiegészítő takarmányok:
— foszfortartalom ≤ 4 % (8),500
— foszfortartalom > 4 % (8).1 % foszforban 125 (8)
Teljes értékű takarmányok
kivéve a következőket:
150
— sertésnek szánt teljes értékű takarmányok,100
— baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok,350
— csirkéknek szánt teljes értékű takarmányok,250
— szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok
– – laktációs,30
– – egyéb.50
4. Ólom (11)Takarmány-alapanyagok
kivéve a következőket:
10
— szálastakarmány (3),30
— foszfátok, mésztartalmú tengeri algák és tengeri állatok mésztartalmú héja,15
— kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10),20
— takarmányélesztő.5
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok
kivéve a következőket:
100
— cink-oxid,400
— mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát.200
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok
kivéve a következőket:
30
— vulkáni eredetű klinoptilolit; nátrolit-fonolit.60
Előkeverékek (6)200
Kiegészítő takarmányok
kivéve a következőket:
10
— ásványi takarmányok,15
— nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított kiegészítő takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát.60
Teljes értékű takarmányok.5
5. Higany (4)Takarmány-alapanyagok
kivéve a következőket:
0,1
— halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek,0,5 (13)
— kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10).0,3
Összetett takarmányok,
kivéve a következőket:
0,1
— ásványi takarmányok,0,2
— halaknak szánt összetett takarmányok,0,2
— kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.0,3
6. Nitrit (5)Takarmány-alapanyagok15
kivéve a következőket:
— halliszt,30
— szilázs,
— cukorrépából és cukornádból előállított, valamint keményítőgyártásból és alkoholtartalmú italok gyártásából származó termékek és melléktermékek.
Teljes értékű takarmányok15
kivéve a következőket:
— kutyáknak és macskáknak szánt, 20 %-ot meghaladó nedvességtartalmú teljes értékű takarmányok.
7. Melamin (9)Takarmányok,2,5
kivéve:
— kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledel2,5 (11)
— a következő takarmányadalék-anyagok:
– – guanidino-ecetsav;
– – karbamid;
– – biuret.
(1) A maximális szintek az összes arzéntartalomra utalnak.
(2) Az illetékes hatóságok kérésére a felelős gazdasági szereplőnek elemzést kell végeznie annak bizonyítására, hogy a szervetlenarzén-tartalom 2 ppm-nél alacsonyabb. A Hizikia fusiforme alga esetében ez a vizsgálat különösen fontos.
(3) Szálastakarmánynak tekintendők az olyan takarmányozásra szánt termékek, mint a széna, a szilázs, a friss fű stb.
(4) A maximális szintek a teljes higanytartalomra utalnak.
(5) A maximális szintek nátrium-nitritben vannak kifejezve.
(6) Az előkeverékek tekintetében meghatározott felső határértékek nem a különböző állatfajok ólom- és kadmiumérzékenységét, hanem a legmagasabb ólom- és kadmiumtartalmú adalékanyagokat veszik figyelembe. A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) 16. cikkének rendelkezései szerint az emberi és állati egészség védelme érdekében az előkeverék gyártójának a felelőssége biztosítani, hogy az előkeverékekre meghatározott maximális szintek betartásán túl az előkeverék használati utasítása is összhangban legyen a kiegészítő és a teljes értékű takarmányok esetében meghatározott maximális szintekkel.
(7) A maximális szintek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás 1 N sósavval 20 percen át történik szobahőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.
(8) A foszfor %-os aránya 12 % nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.
(9) A maximális szint kizárólag a melaminra vonatkozik. A későbbiekben vizsgálják meg, hogy a maximális szint kiterjedjen-e a szerkezetileg rokon cianursav, ammelin és ammelid vegyületekre.
(10) A „kalcium- és magnézium-karbonát” a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló, 2011. június 16-i 575/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 159., 2011.6.17., 25. o.) meghatároz.
(11) A maximális szintek a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek értékesítésre kerülő formájára értendők.
(12) A kaolinittartalmú agyagban és a kaolinittartalmú agyagot tartalmazó takarmányban előforduló ólom meghatározására a maximális szint az ólom egy adott analitikai meghatározására vonatkozik, amely során az extrakció salétromsavban (5 % m/m) történik 30 percen át forráshőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.
(13) A kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt összetett takarmányok előállításához felhasznált halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek esetében nedves tömeg alapján maximális szint alkalmazandó.

II. SZAKASZ: MIKOTOXINOK

Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékekLegnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Aflatoxin B1Takarmány-alapanyagok0,02
Kiegészítő és teljes értékű takarmányok,0,01
kivéve:
— tejelő teheneknek és borjaknak, tejelő juhoknak és bárányoknak, tejelő kecskéknek és gidáknak, valamint malacoknak és növendék baromfiknak szánt összetett takarmányok,0,005
— szarvasmarhának (a tejelő tehenek és a borjak kivételével), juhoknak (a tejelő juhok és a bárányok kivételével), kecskéknek (a tejelő kecskék a gidák kivételével), sertéseknek (a malacok kivételével) és baromfinak (a növendék állatok kivételével) szánt összetett takarmányok.0,02
2. Anyarozs (Claviceps purpurea)Őröletlen gabonaféléket tartalmazó takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok1 000

III. SZAKASZ: INHERENS NÖVÉNYI TOXINOK

Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékekLegnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Szabad gosszipolTakarmány-alapanyagok,20
kivéve:
— gyapotmag,5 000
— gyapotmagpogácsa és gyapotmagliszt.1 200
Teljes értékű takarmányok,20
kivéve:
— szarvasmarhának (kivéve borjaknak) szánt teljes értékű takarmányok,500
— juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok,300
— baromfiknak (kivéve tojótyúkoknak) és borjaknak szánt teljes értékű takarmányok,100
— nyulaknak, bárányoknak, gidáknak és sertéseknek (kivéve malacoknak) szánt teljes értékű takarmányok.60
2. Hidrocián-savTakarmány-alapanyagok,50
kivéve:
— lenmag,250
— lenmagpogácsa,350
— maniókatermékek és mandulapogácsa.100
Teljes értékű takarmányok,50
kivéve:
— fiatal csirkéknek (< 6 hét) szánt teljes értékű takarmányok.10
3. TeobrominTeljes értékű takarmányok,300
kivéve:
— sertésnek szánt teljes értékű takarmányok,200
— kutyáknak, nyulaknak, lovaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.50
4. Vinil-tiooxazolidon (5-vinil-oxazolidin-2-tion)Baromfinak szánt teljes értékű takarmányok,1 000
kivéve:
— tojótyúkoknak szánt teljes értékű takarmány.500
5. Illékony mustárolaj (1)Takarmány-alapanyagok100
kivéve a következőket:
— Sárgarepcemag és a belőle készült termékek (2), mustármag (2) és repcemag, valamint az azok feldolgozásából származó termékek.4 000
Teljes értékű takarmányok150
kivéve a következőket:
— szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok,1 000
— sertéseknek (kivéve malacoknak) és baromfinak szánt teljes értékű takarmányok.500
(1) A maximális szintek allil-izotiocianátban vannak kifejezve.
(2) Az illetékes hatóságok kérésére a felelős gazdasági szereplőnek elemzést kell végeznie annak bizonyítására, hogy a teljes glukozinoláttartalom 30 mmol/kg-nál alacsonyabb. Analitikai referencia-módszer: EN-ISO 9167-1:1995.

IV. SZAKASZ: SZERVES KLÓRVEGYÜLETEK (A DIOXINOK ÉS A PCB-K KIVÉTELÉVEL)

Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékekLegnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Aldrin (1)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,01 (2)
2. Dieldrin (1)kivéve:
— zsírok és olajok,0,1 (2)
— halaknak szánt összetett takarmányok.0,02 (2)
3. Kamfeklór (toxafén) – a CHB 26, 50 és 62 indikátor kongenerek összege (3)Hal, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,0,02
kivéve:
— halolaj.0,2
Halaknak szánt teljes értékű takarmányok.0,05
4. Klórdán (a cisz- és transz-izomerek, valamint az oxiklórdán összege, klórdánban kifejezve)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,02
kivéve:
— zsírok és olajok.0,05
5. DDT (a DDT-, a DDD- (vagy más néven TDE-) és DDE-izomerek összmennyisége DDT-ben kifejezve)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,05
kivéve:
— zsírok és olajok.0,5
6. Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfánban kifejezve)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok
kivéve a következőket:
0,1
— gyapotmag és annak feldolgozásából származó termékek, a nyers gyapotmagolaj kivételével0,3
— szójabab és annak feldolgozásából származó termékek, a nyers szójababolaj kivételével0,5
— nyers növényi olaj1,0
— halaknak – kivéve a lazacalakúakat – szánt teljes értékű takarmányok0,005
— lazacalakúaknak szánt teljes értékű takarmányok0,05
7. Endrin (az endrin és a delta-ketoi-endrin összege, endrinben kifejezve)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,01
kivéve:
— zsírok és olajok.0,05
8. Heptaklór (a heptaklór és a heptaklór-epoxid összege, heptaklórban kifejezve)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,01
kivéve:
— zsírok és olajok.0,2
9. Hexaklór-benzén (HCB)Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,01
kivéve:
— zsírok és olajok.0,2
10. Hexaklór-ciklohexán (HCH)
— alfa-izomerekTakarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,02
kivéve:
— zsírok és olajok.0,2
— béta-izomerekTakarmány-alapanyagok,0,01
kivéve:
— zsírok és olajok.0,1
Összetett takarmányok,0,01
kivéve:
— tejelő teheneknek szánt összetett takarmányok.0,005
— gamma-izomerekTakarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,0,2
kivéve:
— zsírok és olajok.2,0
(1) Önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve.
(2) Az aldrin és a dieldrin maximális szintje, önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve. (3)
Számozás a Parlar-rendszer szerint, akár CHB-, akár „Parlar”-előtaggal:
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktaklórbornán,
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaklórbornán,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornán

V. SZAKASZ: DIOXINOK ÉS PCB-K

SZÖVEG HIÁNYZIK

VI. SZAKASZ: KÁROS BOTANIKAI SZENNYEZŐDÉSEK

Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékLegnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön-külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések, beleértve:Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok3 000
— Datura sp.1 000
2. Crotalaria sppTakarmány-alapanyagok és összetett takarmányok100
3. Ricinus communis L., Croton tiglium L. és Abrus precatorius L. vetőmagja és pelyvája, valamint azok feldolgozott származékai (1) külön-külön, illetve kombinációbanTakarmány-alapanyagok és összetett takarmányok10 (2)
4. Hántolatlan bükkmakk – Fagus sylvatica L.Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányokA magvak és termések, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
5. Purgódió – Jatropha curcas L.Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányokA magvak és termések, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
6. Az Ambrosia spp. magjaTakarmány-alapanyagok (3)
kivéve:
50
— közvetlen állati takarmányozásra nem használt köles (a Panicum miliaceum L. magja) és cirok (a Sorghum bicolor (L) Moench s.l. magja) (3).200
Őröletlen gabonát és magvakat tartalmazó összetett takarmányok50
7. A következő növények magvai:
— Indiai mustár — Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
— Szareptai mustár — Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea
— Kínai mustár — Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
— Fekete mustár — Brassica nigra (L.) Koch
— Abesszin mustár — Brassica carinata A. Braun
Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányokA magvak csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
(1) Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.
(2) A maghéjdarabokra is vonatkozik. (3)
Ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat őrlésre és zúzásra szánják, e műveleteket megelőzően nincsen szükség az Ambrosia
spp.-t nem megfelelő szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására, a következő feltételekkel:
— a szállítmányt teljes egészében az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítják, és az őrlő-, illetve zúzóüzemet előre tájékoztatják az Ambrosia spp. magvaknak a szállítmányban magas szinten való jelenlétéről annak érdekében, hogy kiegészítő megelőző intézkedéseket hozhassanak a környezetben történő elterjedés megakadályozására, valamint
— egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy megelőző intézkedések történnek az Ambrosia spp. magvaknak az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítás során a környezetben történő elterjedésének megakadályozására, valamint
— az illetékes hatóság jóváhagyja a szállítást, miután biztosította, hogy a fent említett feltételek teljesüljenek.

VII. SZAKASZ: A NEM CÉLTAKARMÁNYOKBAN ELKERÜLHETETLEN ÁTVITEL KÖVETKEZTÉBEN ELŐFORDULÓ ENGEDÉLYEZETT TAKARMÁNYADALÉKOK

KokcidiosztatikumTakarmányozásra szánt termékek (1)Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. DekokvinátTakarmány-alapanyagok0,4
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)0,4
— brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a dekokvinát használata (befejező táp)0,4
— egyéb állatfajok1,2
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a dekokvinát használata nem engedélyezett(2)
2. DiklazurilTakarmány-alapanyagok0,01
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét),0,01
— hízó- és tenyésznyulak a levágást megelőző időszakban, amikor a diklazuril használata tilos (befejező táp),0,01
— egyéb állatfajok, a tojócsirkék (< 16 hét), a húshasznú csirkék, a gyöngytyúkok és a hízópulykák kivételével.0,03
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a diklazuril használata nem engedélyezett.(2)
3. Halofuginon-hidrobromidTakarmány-alapanyagok0,03
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— tojószárnyasok, tojócsirkék és pulykák (> 12 hét)0,03
— brojlercsirkék és pulykák (< 12 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a halofuginon-hidrobromid használata (befejező táp)0,03
— egyéb állatfajok0,09
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a halofuginon-hidrobromid használata nem engedélyezett(2)
4. Lazalocid-A-nátriumTakarmány-alapanyagok1,25
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— kutyák, borjak, nyulak, lófélék, tejhasznú állatok, tojószárnyasok, pulykák (> 16 hét) és tojócsirkék (> 16 hét),1,25
— brojlercsirkék, tojócsirkék (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp),1,25
— fácánok, gyöngytyúkok, fürjek és foglyok – kivéve a tojószárnyasokat – a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp),1,25
— egyéb állatfajok.3,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a lazalocid-A-nátrium használata nem engedélyezett.(2)
5. Maduramicin-ammónium-alfaTakarmány-alapanyagok0,05
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— lófélék, nyulak, pulykák (> 16 hét), tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)0,05
— brojlercsirkék és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a maduramicin-ammónium-alfa használata (befejező táp)0,05
— egyéb állatfajok0,15
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a maduramicin-ammónium-alfa használata nem engedélyezett(2)
6. Monenzin-nátriumTakarmány-alapanyagok1,25
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— lófélék, kutyák, kiskérődzők (juh és kecske), kacsák, szarvasmarhafélék, tejhasznú szarvasmarha, tojószárnyasok, tojócsirkék (> 16 hét) és pulykák (> 16 hét)1,25
— brojlercsirkék, tojócsirkék (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a monenzin-nátrium használata (befejező táp)1,25
— egyéb állatfajok3,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a monenzin-nátrium használata nem engedélyezett(2)
7. NarazinTakarmány-alapanyagok0,7
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— pulykák, nyulak, lófélék, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)0,7
— egyéb állatfajok2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a narazin használata nem engedélyezett(2)
8. NikarbazinTakarmány-alapanyagok1,25
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— lófélék, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)1,25
— egyéb állatfajok3,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a nikarbazin használata (önmagában vagy narazinnal kombinálva) nem engedélyezett(2)
9. Robenidin-hidrokloridTakarmány-alapanyagok0,7
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)0,7
— brojlercsirkék, hízó- és tenyésznyulak, valamint pulykák a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a robenidin-hidroklorid használata (befejező táp)0,7
— egyéb állatfajok2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a robenidin-hidroklorid használata nem engedélyezett(2)
10. Szalinomicin-nátriumTakarmány-alapanyagok0,7
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— lófélék, pulykák, tojószárnyasok és tojócsirkék (> 12 hét)0,7
— brojlercsirkék, tojócsirkék (< 12 hét) és hízónyulak a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szalinomicin-nátrium használata (befejező táp)0,7
— egyéb állatfajok2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szalinomicin-nátrium használata nem engedélyezett(2)
11. Szemduramicin-nátriumTakarmány-alapanyagok0,25
Összetett takarmány az alábbiak számára:
— tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét)0,25
— brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szemduramicin-nátrium használata (befejező táp)0,25
— egyéb állatfajok0,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szemduramicin-nátrium használata nem engedélyezett(2)
(1) Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) keretében meghatározott engedélyezett szintek sérelme nélkül.
(2) Az előkeverékben előforduló anyag maximális szintje az a koncentráció, amely az előkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett nem haladhatja meg a takarmány tekintetében megállapított maximális szintek 50 %-át.

II. MELLÉKLET

CSELEKVÉSI KÜSZÖBÉRTÉKEK, AMELYEK ELÉRÉSE ESETÉN A TAGÁLLAMOKNAK A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN VIZSGÁLATOT KELL INDÍTANIUK

SZAKASZ: DIOXINOK ÉS PCB-K

SZÖVEG HIÁNYZIK

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1999/29/EK irányelvJelen irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk a) pont2. cikk a) pont
2. cikk b) pont2. cikk b) pont
2. cikk c) pont2. cikk g) pont
2. cikk d) pont2. cikk f) pont
2. cikk e) pont2. cikk e) pont
2. cikk f) pont2. cikk i) pont
2. cikk g) pont2. cikk j) pont
2. cikk h) pont
2. cikk c) pont
2. cikk d) pont
2. cikk h) pont
2. cikk k) pont
2. cikk l) pont
3. cikk3. cikk
4. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés
5. cikk
6. cikk
7. cikk5. cikk
8. cikk6. cikk
9. cikk7. cikk
10. cikk8. cikk
11. cikk9. cikk
12. cikk
10. cikk
13. cikk11. cikk
14. cikk12. cikk
15. cikk13. cikk
16. cikk
14. cikk
15. cikk
17. cikk16. cikk
18. cikk17. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet
IV. mellékletII. melléklet

( 1 ) HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 297., 2001.11.15., 3. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb a 2002/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 63., 2002.3.6., 23. o.) módosított irányelv.

( 3 ) HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 2000/57/EK bizottsági irányelvvel (HL L 244., 2000.9.29., 76. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2002/23/EK bizottsági irányelvvel (HL L 64., 2002.3.7., 13. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2002/23/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2002/23/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 7 ) HL L 213., 1982.7.21., 8. o. A legutóbb az 1999/20/EK irányelvvel (HL L 80., 1999.3.25., 20. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o. A legutóbb az 1999/29/EK irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0032 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0032&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0032-20150227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0032-20150227&locale=hu

Tartalomjegyzék