32009R1223[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete ( 2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a kozmetikai termékekről

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály és célkitűzés

E rendelet meghatározza forgalmazott kozmetikai termékre vonatkozó szabályokat, ezzel biztosítva a belső piac működését és az emberi egészség magas szintű védelmét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "kozmetikai termék": minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;

b) "anyag": olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;

c) "keverék": kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat;

d) "gyártó": az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátvaértékesíti;

e) "forgalmazó": az a természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt;

f) "végfelhasználó": a kozmetikai terméket használó fogyasztó vagy szakember;

g) "forgalmazás": a közösségi piacon valamely kozmetikai termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljára, ingyenesen vagy ellenérték fejében;

h) "forgalomba hozatal": a kozmetikai termék első alkalommal történő forgalmazása a közösségi piacon;

i) "importőr": az a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz;

j) "harmonizált szabvány": a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) I. mellékletében meghatározott valamely európai szabványügyi testület által, az említett irányelv 6. cikkével összhangban a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány;

k) "nanoanyag": olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens, mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az 1-100 nm tartományon belül van;

l) "tartósítószerek": kizárólag vagy elsősorban a mikroorganizmusok kozmetikai termékekben történő kifejlődésének megakadályozására szánt anyagok;

m) "színezékek": kizárólag vagy elsősorban a kozmetikai termékeknek, illetve a test egészének vagy egyes részeinek színezésére szánt, a látható fényt elnyelő vagy visszaverő képességgel rendelkező anyagok; ezenkívül az oxidáló hajfestékek prekurzorai is színezékeknek tekintendők;

n) "UV-szűrők": kizárólag vagy elsősorban a bőr bizonyos UV-sugárzásokkal szembeni védelmére szánt, az UV-sugárzást elnyelő, visszaverő vagy szétszóró anyagok;

o) "nemkívánatos hatás": a kozmetikai termék rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható használatából adódó, az emberi egészségre káros hatás;

p) "súlyos nemkívánatos hatás": olyan nemkívánatos hatás, amely időszakos vagy állandó funkcionális fogyatékossághoz, rokkantsághoz, kórházi kezeléshez, veleszületett rendellenességekhez, közvetlen életveszélyhez vagy halálhoz vezet;

q) "forgalomból való kivonás": a kozmetikai termék ellátási láncban való forgalmazásának megakadályozására irányuló intézkedések;

r) "visszahívás": valamennyi olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már forgalmazott kozmetikai termék visszaszolgáltatása;

s) "keretreceptúra": olyan receptúra, amely felsorolja az összetevők kategóriáját vagy rendeltetését, valamint azok maximális koncentrációját a kozmetikai termékben, vagy pedig a mennyiségre és minőségre vonatkozó fontos információkat ad abban az esetben, ha a kozmetikai termék nem rendelkezik, vagy csak részben rendelkezik ilyen receptúrával. A Bizottság iránymutatásokat ad a keretreceptúra elkészítésének érdekében, és azokat rendszeresen hozzáigazítja a műszaki és tudományos fejlődéshez.

II. FEJEZET

BIZTONSÁG, FELELŐSSÉG, SZABAD MOZGÁS

3. cikk

Biztonság

A forgalmazott kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják, figyelembe véve elsősorban a következőket:

a) kiszerelés, a 87/357/EGK irányelvvel összhangban;

b) címkézés;

c) a használatra és a használaton kívül helyezésre vonatkozó utasítás;

d) egyéb megjegyzés vagy információ, amelyet a 4. cikkben meghatározott felelős személy ad.

A figyelmeztetések feltüntetése nem mentesíti a 2. és 4. cikkben meghatározott személyeket az e rendeletben előírt egyéb követelmények alól.

4. cikk

Felelős személy

A Közösségben előállított azon kozmetikai termék esetében, amelyet utóbb nem vittek ki, majd hoztak be újból a Közösség területére, a Közösségben letelepedett gyártó a felelős személy.

A gyártó írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

Importált kozmetikai termék esetében az importőr az általa forgalomba hozott termékért a felelős személy is egyben.

Az importőr írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

A forgalmazó a felelős személy, ha saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre.

A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat az e rendelet szerint a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre.

5. cikk

A felelős személy kötelezettségei

Ha a felelős személyek úgy vélik, vagy okuk van úgy vélni, hogy az általuk forgalomba hozott kozmetikai termék nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a rendeletnek vagy adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a terméket.

Továbbá, ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a felelős személy azonnal értesíti erről azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és azon tagállam illetékes nemzeti hatóságait, ahol a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető, különösen részletezve a rendelet megsértésének körülményeit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

6. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

A kozmetikai termék forgalmazása előtt a forgalmazók az alábbiakat ellenőrzik:

- szerepelnek-e a terméken a 19. cikk (1) bekezdésének a), e) és g) pontjában, valamint a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt címkézési információk;

- teljesülnek-e a 19. cikk (5) bekezdésében előírt nyelvi követelmények;

- ha a 19. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.

Amennyiben a forgalmazó úgy véli, vagy oka van azt hinni, hogy

- egy kozmetikai termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja a terméket, amíg az meg nem felel a vonatkozó követelményeknek;

- egy általa a forgalmazott kozmetikai termék nem felel meg a rendeletnek, gondoskodik arról, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a rendeletnek vagy adott esetben a terméket kivonják a forgalomból vagy visszahívják.

Továbbá ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a felelős személyt és annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

7. cikk

Azonosítás az ellátási láncon belül

Az illetékes hatóság kérésére:

- a felelős személyeknek tudniuk kell azonosítani azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállítják;

- a forgalmazónak tudnia kell azonosítani azt a forgalmazót vagy felelős személyt, akitől a kozmetikai terméket beszerezte, és azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállította.

E kötelezettségnek a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig kell megfelelni.

8. cikk

Helyes gyártási gyakorlat

9. cikk

Szabad mozgás

A tagállamok az e rendeletben megállapított követelményekkel kapcsolatos okokra hivatkozva nem utasíthatják el, tilthatják meg vagy korlátozhatják azon kozmetikai termékek forgalmazását, amelyek megfelelnek az e rendeletben előírt követelményeknek.

III. FEJEZET

BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS, TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ, BEJELENTÉS

10. cikk

Biztonsági értékelés

Annak igazolására, hogy a kozmetikai termék megfelel a 3. cikkben foglaltaknak, a felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően biztosítja, hogy a kozmetikai terméket a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból értékelték, és a kozmetikai termékről az I. melléklettel összhangban biztonsági jelentést állítottak ki.

A felelős személy biztosítja, hogy:

a) a biztonsági értékelés során figyelembe vegyék a kérdéses kozmetikai termék felhasználási célját, valamint a a végső összetétel egyes összetevőivel szembeni előrelátható rendszeres expozíciót;

b) a biztonsági értékelés során megfelelő, a bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítést alkalmaznak valamennyi létező forrásból származó adat felülvizsgálatára;

c) a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentést a termék forgalomba hozatalát követően szerzett további releváns információk ismeretében aktualizálják.

Az első albekezdést azokra a kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

A Bizottság, az összes érdekelt féllel szorosan együttműködve, megfelelő iránymutatásokat fogad el annak érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások meg tudjanak felelni az I. mellékletben megállapított követelményeknek. Az iránymutatásokat a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

11. cikk

Termékinformációs dokumentáció

A termékinformációs dokumentációnak a következő információkat és adatokat kell tartalmaznia, amelyeket szükség szerint aktualizálni kell:

a) a kozmetikai termék leírása, amely lehetővé teszi, hogy a termékinformációs dokumentáció egyértelműen megfeleltethető legyen a kozmetikai termékkel;

b) a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentés;

c) a gyártási folyamat leírása, valamint nyilatkozat a 8. cikkben előírt helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről;

d) ha azt a termék jellege vagy hatása indokolja, a kozmetikai terméktől várt hatás igazolása;

e) a kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottjai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó adatok, beleértve a harmadik államok jogszabályi követelményeinek betartása céljából végzett bármilyen állatkísérletet.

A felelős személy a címkén feltüntetett saját címén, elektronikus vagy egyéb formában könnyen hozzáférhetővé teszi a termékinformációs dokmumentációt azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják.

A termékinformációs dokumentációban szereplő információnak a tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.

12. cikk

Mintavétel és ellenőrzés

13. cikk

Bejelentés

A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően elektronikus úton a Bizottság rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) a kozmetikai termék kategóriája és neve vagy nevei, amelyek lehetővé teszik a termék egyedi azonosítását;

b) a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető;

c) behozatal esetén a származási ország;

d) azon tagállam megnevezése, ahol a kozmetikai terméket forgalomba hozzák;

e) azon természetes személy adatai, akivel szükség esetén fel lehet venni a kapcsolatot;

f) nanoanyagok formájában jelenlévő anyagok és: i. azok azonosítása, ide értve kémiai elnevezésüket (IUPAC) és egyéb leírásokat az e rendelet II-VI. mellékletek preambuluma 2. pontjában foglaltaknak megfelelően; ii. az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények;

g) az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklet 3. része szerinti 1A vagy 1B kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok neve és Chemical Abstracts Service (CAS) vagy EC-száma;

h) a keretreceptúra, amely káros mellékhatások jelentkezése esetén lehetővé teszi a gyors és szakszerű orvosi ellátást.

Az első albekezdést kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

2013. július 11-től kezdve az a forgalmazó, aki valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, az alábbi információkat köteles elektronikus formában benyújtani a Bizottságnak:

a) a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, amely lehetővé teszi annak egyedi azonosítását;

b) annak a tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;

c) a forgalmazó neve és címe;

d) a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető.

Amennyiben egy kozmetikai terméket 2013. július 11. előtt hoztak forgalomba, de ettől az időponttól kezdődően nem hozzák forgalomba, annak a forgalmazónak, aki ezen időpontot követően valamely tagállamban bevezeti az adott terméket, a következő információkat kell közölnie a felelős személlyel:

a) a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, amely lehetővé teszi annak egyedi azonosítását;

b) annak tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;

c) a forgalmazó neve és címe.

E közlemény alapján a felelős személy köteles elektronikus úton benyújtani a Bizottságnak az e cikk (1) bekezdésében említett információkat, amennyiben abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, nem történt meg a 76/768/EGK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentés.

A Bizottság az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban és a (2) és (3) bekezdésben meghatározott információkat elektronikus úton, haladéktalanul valamennyi illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.

Ezen információkat az illetékes hatóságok kizárólag piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói tájékoztatási célokra használhatják a 25., 26. és 27. cikkel összefüggésben.

A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott információkat elektronikus úton, haladéktalanul továbbítja a méregellenőrző központoknak vagy hasonló szervezeteknek, amelyeket a tagállamok e célból létrehoztak.

Ezeket az információkat e testületek kizárólag orvosi ellátás céljára használhatják fel.

A Bizottság újabb követelmények hozzáadásával módosíthatja az (1)-(7) bekezdést, figyelembe véve a műszaki és tudományos fejlődést és a piacfelügyelethez kapcsolódó egyedi szükségleteket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. FEJEZET

EGYES ANYAGOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

14. cikk

A mellékletekben felsorolt anyagokra vonatkozó korlátozások

A 3. cikk sérelme nélkül a kozmetikai termékek nem tartalmazhatják a következő anyagokat:

a) tiltott anyagok - a II. mellékletben felsorolt tiltott anyagok;

b) korlátozottan felhasználható anyagok - olyan korlátozottan felhasználható anyagok, amelyeket nem a III. mellékletben megállapított korlátozásokkal összhangban használnak;

c) színezékek i. a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő színezékek és az ott felsoroltak közül azok, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott hajszínezőket; ii. a b), d)(i) és e)(i) pontok sérelme nélkül, azok a IV. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem színezékként való felhasználásra szántak, és nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

d) tartósítószerek i. tartósítószerek, kivéve az V. mellékletben felsoroltakat, valamint az ott felsorolt azon tartósítószerek, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak; ii. a b), c)(i), és e)(i) pontok sérelme nélkül, azok az V. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem tartósítószerként való felhasználásra szántak, és amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

e) UV-szűrők i. a VI. mellékletben felsoroltaktól különböző UV-szűrők, valamint az ott felsorolt azon UV-szűrők, amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak; ii. a b), c)(i) és d)(i) pontok sérelme nélkül azok a VI. mellékletben felsorolt anyagok, amelyeket nem UV-szűrőként való felhasználásra szántak, és amelyeket nem az említett mellékletben meghatározott feltételek szerint használnak.

A IV. melléklet hatályának hajszínezőkre történő kiterjesztésére irányuló bizottsági határozattól függően, e termékek nem tartalmazhatnak haj színezésére szánt olyan színezéket, amely a IV. mellékletben nem szerepel, valamint haj színezésére szánt olyan színezéket, amely szerepel a IV. mellékletben, de nem az abban meghatározott feltételek szerint használják.

Az első albekezdésben hivatkozott, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló bizottsági határozatot a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

CMR-nek minősített anyagok

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 1A vagy 1B kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos.

Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai termékekben való kivételes felhasználása megengedett, ha azt követően, hogy azokat az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti osztályozásnak megfelelően 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó CMR-nek minősítették, megfelelnek a következő feltételek mindegyikének:

a) megfelelnek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott élelmiszer-biztonsági követelményeknek;

b) az alternatívaelemzés dokumentációja alapján nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok;

c) az alkalmazásra a termékkategória adott felhasználása céljából kerül sor ismert expozícióval; valamint

d) az SCCS értékelte ezeket az anyagokat, és biztonságosnak ítélte kozmetikai termékekben való felhasználásukat, különös tekintettel az e termékekkel szembeni expozícióra és az egyéb forrásokból származó átfogó expozícióra, valamint különös figyelemmel az érzékeny társadalmi csoportokra.

A kozmetikai termékek helytelen használatának kiküszöbölése érdekében be kell tartani az e rendelet 3. cikke szerinti címkézéssel kapcsolatos különleges előírásokat, figyelembe véve a veszélyes anyagok jelenlétéből adódó lehetséges kockázatokat és az expozíció módjait.

E bekezdés végrehajtása érdekében a Bizottság az érintett anyagoknak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részébe való felvételét követően legkésőbb 15 hónappal módosítja e rendelet mellékleteit az e rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság az e rendelet 32. cikke (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A Bizottság megbízza az SCCS-t ezen anyagok újraértékelésével, amint azok biztonságosságával kapcsolatban aggodalmak merülnek fel, és legkésőbb az e rendelet III-VI. mellékletébe való felvételüket követő öt éven belül, valamint ezt követően legalább ötévente.

16. cikk

Nanoanyagok

A 13. cikkben előírt bejelentésen kívül a felelős személynek elektronikus úton, hat hónappal a forgalomba hozatal előtt be kell jelentenie a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket a Bizottságnak, kivéve, ha ezeket a termékeket ugyanaz a felelős személy 2013. január 11. előtt már forgalomba hozta.

Ez utóbbi esetben a felelős személynek a forgalomba hozott, nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket 2013. január 11. és 2013. július 11. között, a 13. cikkben említett értesítésen kívül elektronikus úton is be kell jelentenie a Bizottságnak.

Az első és a második albekezdés nem alkalmazandó az e rendelet III. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő, nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékekre.

A Bizottságnak történő bejelentés legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a) a nanoanyag azonosítása, ide értve kémiai elnevezését (IUPAC) és egyéb leírásait a II-VI. melléklet preambuluma 2. pontjának megfelelően;

b) a nanoanyag specifikációja, ideértve a részecskék méretét, fizikai és kémiai tulajdonságait;

c) az évente forgalomba hozni kívánt kozmetikai termékekben található nanoanyagok mennyiségének becslése;

d) a nanoanyag toxikológiai profilja;

e) a nanoanyag biztonsági adatai arra a kozmetikai termékkategóriára vonatkozóan, amelyben használni kívánják;

f) az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények.

A felelős személy írásban felhatalmazhat egy másik jogi vagy természetes személyt a nanoanyagokkal kapcsolatos bejelentésre, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság hivatkozási számot rendel a benyújtott toxikológiai profilhoz, amely helyettesítheti a d) pont alapján bejelentendő információt.

A Bizottság az alábbi információt bocsátja rendelkezésre:

a) A Bizottság legkésőbb 2014. január 11-ig rendelkezésre bocsátja a kozmetikai termékekben felhasznált valamennyi nanoanyag katalógusát, külön részben megemlítve a színezékként, UV-szűrőként és tartósítószerként forgalomba hozottakat is, feltüntetve a kozmetikai termékkategóriákat és az ésszerűen előre látható expozíciós körülményeket. Ezt a katalógust ezt követően rendszeresen aktualizálni kell, és annak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

b) A Bizottság évente állapotjelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben tájékoztat a nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásának alakulásáról a Közösségen belül, külön részben említve a színezékként, UV-szűrőként és tartósítószerként használt nanoanyagokat is. Az első jelentést 2014. július 11-ig kell benyújtani. Az aktualizált jelentésnek össze kell foglalnia különösen az új kozmetikai termékkategóriákban használt új nanoanyagokat, a bejelentések számát, a nanospecifikus értékelési módszerek és a biztonsági értékelési iránymutatások kidolgozása terén tett előrelépéseket, valamint a nemzetközi együttműködési programokkal kapcsolatos információkat.

A Bizottság a tudományos fejlődés fényében rendszeresen felülvizsgálja e rendelet rendelkezéseit a nanoanyagok vonatkozásában, és amennyiben szükséges, az említett rendelkezésekhez megfelelő módosításokat javasol.

Az első felülvizsgálatot 2018. július 11-ig kell elkészíteni.

17. cikk

Tiltott anyagok nyomai

Valamely tiltott anyagnak a természetes vagy szintetikus összetevőkből álló szennyeződésből, a gyártási eljárásból, a tárolásból, a csomagoló anyagból átkerülő, a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, kis mennyiségű, véletlenszerű jelenléte megengedett, amennyiben az megfelel 3. cikkben foglaltaknak.

V. FEJEZET

ÁLLATKÍSÉRLETEK

18. cikk

Állatkísérletek

A 3. cikkből eredő általános kötelezettségek sérelme nélkül tilosak a következők:

a) olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelyeknek végső összetételét - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérletek alapján határozták meg - az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával - azt követően, hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

b) az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelyek olyan összetevőket vagy összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében - állatkísérletek alapján határoztak meg - az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával - azt követően, hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

c) az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében a kozmetikai késztermékekkel a Közösségen belül végzett állatkísérletek;

d) az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében az összetevőkön vagy összetevők kombinációin, a Közösségen belül végzett állatkísérletek azon időpont után, amelytől kezdve a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet ( 3 ) értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben, vagy e rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítését megkövetelik.

A Bizottság - az SCCS-sel és az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM) folytatott konzultációt követően, valamint megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül - megállapította az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alatti rendelkezések végrehajtásának ütemtervét, beleértve a különböző vizsgálatok kivonására vonatkozó határidőket is. Az ütemterveket 2004. október 1-jén nyilvánosságra hozták és megküldték az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjára vonatkozóan a végrehajtási határidőt 2009. március 11-re korlátozták.

Az ismételt dózistoxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett vizsgálatokra, amelyekre jelenleg nincsenek vizsgált alternatívák, az (1) bekezdés a) és b) pontjának végrehajtási határideje 2013. március 11.

A Bizottság tanulmányozza az olyan - különösen az ismételt dózistoxicitással végzett toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett - kísérletekre vonatkozó tilalom betartásának műszaki nehézségeit, amelyeknek jelenleg nincs vizsgált alternatívája. A fenti tanulmányok ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információk a 35. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét képezik.

Ezen éves jelentések alapján, az első albekezdésnek megfelelően kidolgozott ütemtervek az első albekezdéssel összefüggésben 2009. március 11-ig voltak átdolgozhatók, a második albekezdéssel összefüggésben pedig 2013. március 11-ig, az első bekezdésben említett intézményekkel folytatott konzultációt követően dolgozhatók át.

A Bizottság tanulmányozza az előrehaladást és a határidők betartását, valamint a tilalom betartásának műszaki nehézségeit. A Bizottság tanulmányainak ideiglenes és végleges eredményeire vonatkozó információknak a 35. cikk alapján benyújtott éves jelentések részét képezik. Amennyiben e tanulmányokban - legkésőbb a második albekezdésben említett leghosszabb határidő lejárta előtt két évvel - arra a következtetésre jutnak, hogy az említett albekezdésben említett egy vagy több vizsgálatot az abban említett határidő lejártáig valamilyen műszaki okból nem fejlesztik ki és nem validálják, a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a Szerződés 251. cikkének megfelelően jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Különleges körülmények között, amennyiben valamely létező kozmetikai összetevő biztonságossága tekintetében komoly aggályok merülnek fel, valamely tagállam kérheti a Bizottságtól az (1) bekezdés alóli eltérés biztosítását. A kérelemnek tartalmaznia kell a helyzet értékelését, és meg kell jelölnie a szükséges intézkedéseket. A Bizottság ennek alapján - az SCCS-sel folytatott konzultációt követően és indoklással ellátott határozat útján - engedélyezheti az eltérést. Ezen engedélynek meg kell állapítania az eltéréssel kapcsolatos feltételeket a meghatározott célok, az időtartam és az eredményekről szóló jelentéstétel tekintetében.

Eltérés kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha:

a) az összetevőt széles körben használják, és az hasonló funkció ellátására alkalmas más összetevővel nem helyettesíthető;

b) az adott emberi egészségügyi probléma bizonyított, és az állatkísérletek szükségességét megindokolták, valamint azt az értékelés alapjául szolgáló részletes kutatási eljárással alátámasztották.

Az engedélyezésről szóló határozatot, a hozzá kapcsolt feltételeket és az elért végső eredményt fel kell tüntetni a Bizottság által, a 35. cikk alapján benyújtandó éves jelentésben.

A hatodik albekezdésben hivatkozott, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

E cikk és a 20. cikk alkalmazásában:

a) "kozmetikai késztermék": a forgalomba hozott és a végfelhasználó számára forgalmazott végső összetételű kozmetikai termék vagy annak mintapéldánya;

b) "mintapéldány": a gyártási sorozatokban még elő nem állított első modell vagy minta, amelyről a kozmetikai készterméket másolják, vagy amelyből azt véglegesen kifejlesztik.

VI. FEJEZET

A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA

19. cikk

Címkézés

Az e cikkben szereplő egyéb rendelkezések sérelme nélkül kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:

a) a felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe. Ez az információ rövidítve is megjelenhet, ha a rövidítés alapján azonosítani lehet a személyt és a címét. Több cím megadása esetén, ki kell emelni azt a címet, ahol a termékinformációs dokumentációt a felelős személy könnyen hozzáférhetővé tette. Importált kozmetikai termékek esetén fel kell tüntetni a származási országot;

b) a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyszeri felhasználásra szánt csomagokat tartalmazó csomagolásokat; az előre csomagolt áruk esetében, amelyeket általában több tételként adnak el, és amelyek vonatkozásában a súly vagy a töltési térfogat nem jelentős, nem kell megadni a tartalmat, feltéve, hogy a tételek száma látszik a csomagoláson. Ezt az információt nem kell megadni, amennyiben a tételek száma kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;

c) az az időpont, ameddig a kozmetikai termék megfelelő feltételek mellett tárolva megfelel eredeti rendeletetésének, és különösen megfelel a 3. cikk előírásainak (a továbbiakban: "minőségmegőrzési idő"). Az időpontot vagy a csomagoláson feltüntetett egyéb részleteket megelőzi a VII. melléklet 3. pontjában megadott szimbólum vagy a "felhasználható" szó. A minőségmegőrzési időt egyértelműen kell megadni, és annak vagy hónapból és évből, vagy napból, hónapból és évből kell állnia, ebben a sorrendben. Amennyiben szükséges, ezt az információt a megjelölt minőségmegőrzés biztosításához szükséges tárolási körülmények egészítik ki. A minőségmegőrzési idő megjelölése nem kötelező a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében. E termékeknél megjelölik azt a - felnyitástól számított - időtartamot, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. Ezt az információt a VII. melléklet 2. pontjában megadott szimbólum jelöli, amelyet az időtartam (hónapokban és/vagy években) követ, kivéve, ha a felnyitástól számított minőségmegőrzési idő fogalma nem releváns;

d) a felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések, és legalább a III-VI. mellékletekben felsorolt, valamint a szakipari felhasználásra kerülő kozmetikai termékekre vonatkozó különleges óvintézkedésekre vonatkozó információ;

e) a gyártási tételszám vagy a kozmetikai termék azonosító száma. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, mert a kozmetikai termék túl kis méretű, ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni;

f) a kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből;

g) az összetevők felsorolása. Ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni. A felsorolást az "ingredients" kifejezés előzi meg. E cikk alkalmazásában "összetevő" minden olyan anyag vagy keverék, amelyet szándékosan használnak fel a gyártás során a kozmetikai termék előállításához. A következők nem tekintendők összetevőknek: i. a felhasznált nyersanyagok szennyeződései, ii. a keverékben felhasznált, de a késztermékben nem jelenlévő technikai segédanyagok. Az illat- és aromakompozícióra, valamint nyersanyagaikra a "parfum" vagy "aroma" kifejezés utal. Ezenkívül az olyan anyagok jelenlétét, amelyek említését a III. melléklet "egyéb" oszlopában követelik meg, a parfüm vagy aroma kifejezés mellett, az összetevők felsorolásában is meg kell jelölni. Az összetevők listáját a kozmetikai termékhez való hozzáadás időpontjában mért súlyuk szerinti csökkenő sorrendben kell megadni. Az 1 %-nál kisebb koncentrációban előforduló összetevőket bármilyen sorrendben fel lehet sorolni az 1 %-nál nagyobb koncentrációban lévő összetevőket követően. A nanoanyag formájában jelen lévő valamennyi összetevőt egyértelműen fel kell tüntetni az összetevők listáján. Ezen összetevők neveit a "nano" szó követi zárójelben. A hajszínezésre használt színezékek kivételével, a színezékek - a többi kozmetikai összetevőt követően - tetszőleges sorrendben sorolhatók fel. A többféle színárnyalatban forgalomba hozott dekorációs kozmetikai termékek esetében a "tartalmazhat" szó vagy a "+/-" szimbólum feltüntetésével a termékcsoportban használt minden színezék - a hajszínezésre használt színezékek kivételével - felsorolható. A CI (színindexszám) nómenklatúra adott esetben használandó.

Amennyiben gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges az előírásoknak megfelelően feltüntetni az (1) bekezdés d) és g) pontjában említett információkat a címkén az alábbiak alkalmazandók:

- az információt a termékhez mellékelt vagy csatolt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni;

- hacsak gyakrolati okokból nem megvalósítható, ezekre az információkra rövidített formájú információs leírással vagy a VII. melléklet 1. pontjában megadott szimbólummal kell utalni, amelynek szerepelnie kell az (1) bekezdés d) pontjában megadott információ esetében a tárolóedényen vagy a csomagoláson, az (1) bekezdés g) pontjában megadott információ esetében pedig a csomagoláson.

20. cikk

A termékre vonatkozó állítások

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve cselekvési tervet készít az alkalmazott állításokról és meghatározza az állítások alkalmazása helytállóságának közös kritériumaira vonatkozó prioritásokat.

Az SCCS-sel vagy más illetékes hatóságokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használható állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó listát fogad el az e rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, figyelembe véve a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseit.

2016. július 11-ig a Bizottság a második albekezdés szerint elfogadott közös kritériumok alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állítások használatáról. Ha a jelentés következtetése szerint a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használt állítások nem felelnek meg a közös kritériumoknak, a Bizottság a tagállamokkal együttműködve megfelelő intézkedéseket hoz a megfelelés biztosítása érdekében.

21. cikk

A közérdekű információkhoz való hozzáférés

Különösen az üzleti titok és a szellemi tulajdonjogok védelmének sérelme nélkül, a felelős személy biztosítja, hogy a kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetételét, valamint illat- és aromakompozíciók esetén az összetétel megnevezését és kódszámát, a szállító kilétét, valamint a kozmetikai termék használatából eredő nemkívánatos hatásokra és súlyos nemkívánatos hatásokra vonatkozó meglévő adatokat megfelelő módon könnyen hozzáférhetővé tegyék a nyilvánosság számára.

A kozmetikai termék összetételével kapcsolatban megkövetelt, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő mennyiségi információk - az 1272/2008/EK rendelet 3. cikkével összhangban - a veszélyes anyagokra korlátozódnak.

VII. FEJEZET

PIACFELÜGYELET

22. cikk

Belső piaci felügyelet

A tagállamok a forgalmazott kozmetikai termékek belső piaci ellenőrzésével felügyelik, hogy azok megfelelnek-e e rendeletnek. A termékinformációs dokumentáción keresztül elvégzik a kozmetikai termékek és gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését, valamint adott esetben megfelelő minták alapján fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek.

A tagállamok felügyelik a helyes gyártási gyakorlat elveinek való megfelelést is.

A tagállamok a piacfelügyeleti hatóságokat a feladatuk megfelelő elvégzéséhez szükséges hatáskörrel, erőforrásokkal és tudással ruházzák fel.

A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységük működését. Ezeket a felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente elvégzik, és ezek eredményeiről elektronikus kommunikáció útján - vagy adott esetben egyéb módon - tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot, és elérhetővé teszik azokat a nyilvánosság számára.

23. cikk

Tájékoztatás a súlyos nemkívánatos hatásokról

Súlyos nemkívánatos hatás előfordulása esetén a felelős személy és a forgalmazók késedelem nélkül értesítik a súlyos nemkívánatos hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságát a következőkről:

a) valamennyi olyan nemkívánatos mellékhatás, amely általa ismert vagy annak ismerete tőle ésszerűen elvárható;

b) az érintett kozmetikai termék neve, amely lehetővé teszi a termék pontos azonosítását;

c) az általa esetlegesen tett korrekciós intézkedések.

24. cikk

Az anyagokkal kapcsolatos információ

Amennyiben komoly kétség merül fel a kozmetikai termékben felhasznált anyag biztonságosságával kapcsolatban, azon tagálam illetékes hatósága, ahol az adott anyagot tartalmazó terméket forgalmazzák, indokolt kérelemben kérheti a felelős személyt, hogy küldje meg azon kozmetikai termékek listáját, amelyekért felelős, és amelyek az adott anyagot tartalmazzák. A listán fel kell tüntetni, hogy milyen koncentrációban vannak jelen ezek az anyagok a kozmetikai termékekben.

Az illetékes hatóságok az e cikkben szereplő információkat - a 25., 26. és 27. cikkel összefüggésben - piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói információs célra használhatják fel.

VIII. FEJEZET

A RENDELET MEGSÉRTÉSE, VÉDZÁRADÉK

25. cikk

A rendelet felelős személy általi megsértése

A (4) bekezdés sérelme nélkül az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a felelős személytől, hogy egyértelműen meghatározott, a kockázat természetével arányban álló határidőn belül hozzon meg valamennyi megfelelő intézkedést, beleértve a korrekciós intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, hogy a kozmetikai termék megfeleljen e rendeletnek, továbbá a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is, ha a felelős személy az alábbiak bármelyikét megsérti:

a) a 8. cikkben meghatározott helyes gyártási gyakorlat;

b) a 10. cikkben meghatározott biztonsági értékelés;

c) a 11. cikkben meghatározott, termékinformációs dokumentációra vonatkozó követelmények;

d) a 12. cikkben meghatározott, mintavételre és elemzésre vonatkozó rendelkezések;

e) a 13. és 16. cikkben meghatározott, értesítésre vonatkozó követelmények;

f) a 14., 15. és 17. cikkben meghatározott, anyagokra vonatkozó korlátozások;

g) a 18. cikkben meghatározott, állatkísérletekre vonatkozó követelmények;

h) a 19. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott, címkézésre vonatkozó követelmények;

i) a 20. cikkben említett, termékkel kapcsolatos állításokra vonatkozó követelmények;

j) a 21. cikkben meghatározott, közérdekű információkhoz való hozzáférés;

k) a 23. cikkben meghatározott, komoly nemkívánatos hatásokról való tájékoztatás;

l) a 24. cikkben meghatározott, anyagokról szóló értesítésre vonatkozó követelmények.

Az illetékes hatóság köteles meghozni valamennyi megfelelő intézkedést a kozmetikai termék forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve köteles a terméket a forgalomból kivonni vagy visszahívni a következő esetekben:

a) amennyiben közvetlen intézkedésre van szükség az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő esetben; vagy

b) amennyiben a felelős személy az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket.

Az emberi egészségre komoly kockázatot jelentő esetben az illetékes hatóságnak késedelem nélkül értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait a meghozott intézkedésekről.

E cikk (4) és (5) bekezdése alkalmazásában az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 12. cikkének (1) bekezdésében előírt információcserére szolgáló rendszer használandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, illetve a termékek forgalmazására vonatkozó akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 23. cikke egyaránt alkalmazandó.

26. cikk

A rendelet forgalmazók általi megsértése

Az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a forgalmazóktól, hogy a kockázat természetével arányban álló, ésszerű határidőn belül hozzanak meg minden megfelelő intézkedést, beleértve a korrekciós intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, hogy a kozmetikai termék megfeleljen e rendeletnek, továbbá a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is,, ha megsértik a 6. cikkben előírt kötelezettségeket.

27. cikk

Védzáradék

A hatáskörrel rendlkező hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait a meghozott intézkedésekről és valamennyi azokat alátámasztó adatról.

Az első albekezdés alkalmazásában a 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, információcserére szolgáló rendszer alkalmazandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

28. cikk

Helyes igazgatási gyakorlat

IX. FEJEZET

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

29. cikk

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés

30. cikk

Együttműködés a termékinformációs dokumentáció ellenőrzésével kapcsolatban

Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, megkeresheti azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben könnyű hozzáférést biztosítottak a termékinformációs dokumentációhoz, hogy igazolja, hogy a termékinformációs dokumentáció teljesíti a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeket és, hogy az abban szereplő információ egyértelműen bizonyítja a kozmetikai termék biztonságosságát.

A felkérést benyújtó illetékes hatóságnak indokolnia kell kérését.

E kérés alapján a megkeresett illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül és a sürgősséget figyelembe véve elvégzi az ellenőrzést, és tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot vizsgálata eredményeiről.

X. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk

A mellékletek módosítása

Amennyiben a kozmetikai termékekben megtalálható anyagok használata veszélyt jelenthet az emberi egészségre, és ezt közösségi szinten kell kezelni, a Bizottság az SCCS-sel történt konzultációt követően, ennek megfelelően módosíthatja a II -VI. mellékleteket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A Bizottság az SCCS-sel történt egyeztetés követően módosíthatja a III -VI. és a VIII. mellékleteket, hogy hozzáigazítsa azokat a műszaki és tudományos fejlődéshez.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A forgalomba hozott kozmetikai termékek biztonságosságának biztosítása érdekében a Bizottság, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg, az SCCS-sel történt egyeztetés után módosíthatja az I. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

32. cikk

Bizottsági eljárás

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke alkalmazandó, tekintettel a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

33. cikk

Az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriuma

A Bizottság az összetevők közhasználatú neveit tartalmazó glosszáriumot állít össze és tart naprakészen. A Bizottság ennek érdekében figyelembe veszi a nemzetközileg elfogadott nevezéktanokat, beleértve a Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktanát (INCI). A glosszárium nem azonos a kozmetikai termékekben felhasználásra engedélyezett anyagok listájával.

A forgalomba hozott kozmetikai termékek címkézésére az összetevők közhasználatú nevét kell alkalmazni, legkésőbb tizenkét hónappal a glosszáriumnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően.

34. cikk

Illetékes hatóságok, méregellenőrző központok vagy ezekhez hasonló intézmények

35. cikk

Állatkísérletekről szóló éves jelentés

A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az alábbiakra vonatkozóan:

1. az alternatív módszerek kifejlesztése, validálása és jogi elfogadása terén elért haladás. A jelentés pontos adatokat tartalmaz a kozmetikai termékekkel kapcsolatos, állatokon végzett kísérletek számáról és típusáról. A tagállamok a 86/609/EGK irányelvben megállapítottaknak megfelelően gyűjtött statisztikákon kívül kötelesek gyűjteni a fenti információkat. A Bizottság különösen biztosítja az élő állatokat fel nem használó alternatív vizsgálati módszerek kifejlesztését, validálását és jogi elfogadását;

2. a Bizottság által elért haladást a közösségi szinten validált alternatív módszereknek az OECD általi elfogadtatása, valamint a Közösségben alternatív módszerek felhasználásával végzett biztonságossági vizsgálatok eredményeinek harmadik országok általi elismerése terén, különösen a Közösség és ezen országok közötti együttműködési megállapodások keretein belül;

3. a kis- és középvállalkozások különleges igényei figyelembe vételének módja.

36. cikk

A harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogás

37. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók végrehajtását biztosító szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2013. július 11-ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

38. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 76/768/EGK irányelv 2013. július 11-tól hatályát veszti, kivéve a 4b. cikket, amely 2010. december 1-jétől veszti hatályát.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

E rendelet nem érinti a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket.

Ugyanakkor az illetékes hatóságok a 76/768/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 7a. cikkének (4) bekezdése alapján kapott információkat továbbra is rendelkezésre bocsátják, és a felelős személyek az ezen irányelv 7a. cikke alapján gyűjtött információkat továbbra is könnyen hozzáférhetővé teszik 2020. július 11-ig.

39. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 76/768/EGK irányelvtől eltérve, az e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek 2013. július 11. előtt is forgalomba hozhatók.

2012. január 11-tól, a 76/768/EGK irányelvtől eltérve, az e rendelet 13. cikke alapján elvégzett bejelentés az említett irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentésnek tekintendő.

40. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időpontja

Ezt a rendeletet 2013. július 11-tól kell alkalmazni, kivéve:

- a 15. cikk (1) és (2) bekezdését, amelyek 2010. december 1-jétől alkalmazandók, valamint a 14., 31. és 32. cikket annyiban, amennyiben azok a 15. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazásához szükségesek; és

- A 16. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, amely 2013. január 11-tól alkalmazandó.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A KOZMETIKAI TERMÉKEK BIZTONSÁGI JELENTÉSE

A kozmetikai termékek biztonsági jelentése legalább a következőket foglalja magában:

A. RÉSZ - A kozmetikai termékekre vonatkozó biztonsági információk

1. A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele

A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele, beleértve az anyag kémiai azonosítását (kémiai név, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ahol lehetséges) és rendeltetési céljátk. Illat- és aromakompozíciók esetében a vegyület neve és kódszáma, továbbá a szállító azonosítása;

2. A kozmetikai termék fizikai/kémiai jellemzői és stabilitása

Az anyagok vagy keverékek, valamint a kozmetikai termék fizikai és kémiai tulajdonságai.

A kozmetikai termék stabilitása az ésszerűen előrelátható tárolási körülmények mellett.

3. Mikrobiológiai minőség

Az anyag vagy keverék és a kozmetikai termék mikrobiológiai előírása. Különösen figyelni kell a szem körül, általában nyálkahártyán, sérült bőrön, három évnél fiatalabb gyerekeknél, időseknél vagy fokozott immunreakciót mutató személyeknél használt kozmetikumokra.

Az eltartósíthatósági vizsgálat eredményei.

4. Szennyeződések, nyomok, tájékoztatás a csomagolóanyagról

Az anyagok és keverékek tisztasága.

A tiltott anyagok nyomokban való jelenléte esetén annak igazolása, hogy jelenlétük technikailag elkerülhetetlen.

A csomagolóanyag lényeges tulajdonságai, különös tekintettel tisztaságukra és stabilitásukra.

5. Rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használat

A termék rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használata. A megállapításokat indokolni kell, különösena címkén feltüntetett figyelmeztetések és magyarázatok tekintetében.

6. A kozmetikai termék expozíciója

A kozmetikai termék expozíciójának adatai, figyelembe véve az 5. szakaszban tett megállapításokat a következőkkel kapcsolatban:

(1) Az alkalmazás helye(i);

(2) Az alkalmazás területe(i);

(3) A felhasznált termék mennyisége;

(4) A használat időtartama és gyakorisága;

(5) Az expozíció rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható módja(i);

(6) A lakossági célcsoport (vagy az expozíciónak kitett csoport). Figyelembe kell venni Egy bizonyos csoport lehetséges expozícióját is.

Az expozíció kiszámításánál tekintettel kell lenni a toxikológiai hatásokra is (pl. az expozíciót egyes esetekben a bőr egységnyi területére vagy a test egységnyi tömegére kell kiszámítani). A közvetlen felhasználástól eltérő alkalmazásból eredő másodlagos expozíció lehetőségét is tekintetbe kell venni (pl. spray nem szándékos belélegzése, ajakon használandó termékek véletlen szervezetbe kerülése stb.).

Külön figyelembe kell venni, hogy a részecskeméret hogyan befolyásolhatja az expozíciót.

7. Az anyagokra vonatkozó expozíció

A kozmetikai termékben található anyagokrevonatkozó, a toxikológiai határértékeket figyelembe vevő expozíciós adatok, figyelembe véve a 6. szakaszban leírt információkat.

8. Az anyagok toxikológiai profilja

A 18. cikk sérelme nélkül a kozmetikai készítményben lévő anyag toxikológiai profilja, valamennyi toxikológiai határértékre vonatkozóan. Különös figyelmet kell fordítani a lokális toxoticás értékekre (bőr- és szemirritáció), a bőrallergiára, és UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott toxicitásra.

Az abszorpció valamennyi jelentős toxikológiai lehetőségét és a szisztematikus hatásokat figyelembe kell venni, és a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOAEL) alapján ki kell számítani a biztonsági határt (MoS). Ezek figyelembe vételének hiányát megfelelően igazolni kell.

Különös figyelemet kell fordítani a toxikológiai profilra irányuló minden lehetséges hatásra, amelynek kiváltói:

- részecskeméret, beleértve a nanoanyagokat;

- a felhasznált anyagok vagy nyersanyagok szennyeződései; és

- az anyagok közötti kölcsönhatás.

Minden interpolációt megfelelően alá kell támasztani és igazolni kell.

Az információforrást pontosan meg kell határozni.

9. Nemkívánatos hatások és súlyos nemkívánatos hatások

A kozmetikai termék, vagy amennyiben releváns, más kozmetikai termék által kiváltott nemkívánatos hatásokról és súlyos nemkívánatos hatásokról rendelkezésre álló valamennyi adat. Idetartoznak a statisztikai adatok is.

10. Tájékoztatás a kozmetikai termékről

Egyéb relevéns információ, pl. meglévő tanulmányok önkéntesektől vagy az egyéb érintett területeken végzett kockázatelemezések megfelelően megerősített és alátámasztott következtetései.

B. RÉSZ - A kozmetikai termék biztonsági értékelése

1. Értékelési következtetések

Nyilatkozat a kozmetikai termék biztonságosságáról a 3. cikk vonatkozásában.

2. A címkén szereplő figyelmeztetések és használati utasítások

Nyilatkozat a különleges figyelmeztetések és használati utasítások címkézésről a 19. cikk (1) bekezdésnek d) pontjának megfelelően.

3. Indoklás

Az 1. szakaszban meghatározott következtetések és a 2. szakaszban szereplő nyilatkozat értékeléséhez vezető tudományos érvelés magyarázata. Ennek a magyarázatnak az A. részben meghatározott leírásokon kell alapulnia. Amennyiben szükséges, a biztonsági határokat is értékelni kell, és meg kell vitatni.

Különleges értékelésnek kell alávetni többek között a három év alatti gyermekeknek szánt kozmetikai termékeket és a kizárólag külső használatra szánt intim higiéniai termékeket.

A kozmetikai termékeket alkotó anyagok lehetséges kölcsönhatásait is vizsgálni kell.

A különböző toxikológiai profilok figyelembe vételét vagy mellőzését kellőképpen alá kell támasztani.

A kozmetikai termék biztonságosságát érintő stabilitási hatásokat megfelelőképpen figyelembe kell venni.

4. Az ellenőrző személy képzettsége és a B. részre vonatkozó jóváhagyás

A biztonsági ellenőr neve és címe.

A biztonsági ellenőr végzettségének igazolása.

Keltezés és a biztonsági ellenőr aláírása.

Preambulum a II.-VI. mellékletekhez

(1) A II.-VI. mellékletek alkalmazásában: a) "Leöblítendő termék": a bőrrel, a hajjal, vagy a nyálkahártyával való érintkezés után eltávolításra szánt kozmetikai termék; b) "Nem leöblítendő termék": a bőrrel, a hajjal, vagy a nyálkahártyával hosszabb ideig tartó érintkezésre szánt kozmetikai termék; c) "Hajápolási termék": a fej, vagy arc területén, a szempillát kivéve, hajra vagy arcszőrzetre alkalmazandó kozmetikai termék; d) "Bőrápolási termék": a bőrre alkalmazandó kozmetikai termék; e) "Ajakápolási termék": az ajkakra alkalmazandó kozmetikai termék; f) "Arcápolási termék": az arcbőrre alkalmazandó kozmetikai termék; g) "Körömápolási termék": a körmökre alkalmazandó kozmetikai termék; h) "Szájápolási termék": a fogakra vagy a szájüreg nyálkahártyájára alkalmazandó kozmetikai termék; i) "Nyálkahártyára alkalmazandó termék": a következő területek nyálkahártyájára alkalmazandó kozmetikai termék: - szájüreg, - szemkörnyék, - vagy a külső nemi szervek; j) "Szemápolási termék": a szemkörnyékre alkalmazandó kozmetikai termék; k) "Szakipari felhasználás": a kozmetikai termékek szakmájukat gyakorló személyek általi alkalmazása és felhasználása.

(2) Az anyagok azonosításának megkönnyítése érdekében a következő leírások használatosak: - Gyógyszerkészítmények nem védjegyzett nevei (INN), WHO, Genf, 1975. augusztus. - A Chemical Abstracts Service (CAS) szám. - A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) vagy a Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (European List of Notified Chemical Substances, ELNICS) vagy az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott regisztrációs számmal megegyező EK-szám. - Az XAN, amely egy adott ország (X) által engedélyezett név, pl. USAN, amely az Egyesült Államok által engedélyezett név; - Az e rendelet 33. cikkében említett összetevők közhasználatú neveinek glosszáriuma.

(3) A nanoanyagok nem tartoznak a III-VI. mellékletben felsorolt anyagok közé, kivéve, ahol azokat kifejezetten megemlítik.

II. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN TILTOTT ANYAGOK LISTÁJA

Hivatkozási számAz anyag azonosítása
Kémiai név/INNCAS-számEC-szám
erabcd
1N-5-klór-benzoxazol-2-il-acetamid35783-57-4
22-acetoxietil–trimetil-ammónium hidroxid (acetylcholin) és sói51-84-3200-128-9
3Deanol aceglumát (INN)3342-61-8222-085-5
4Spironolakton (INN)52-01-7200-133-6
5[4-(4-hidroxi-3-jodofenoxil-)-3,5-dijódfenil] ecetsav (tiratrikol (INN)) és sói51-24-1200-086-1
6Metotrexát (INN)59-05-2200-413-8
7Amino-kapronsav (INN) és sói60-32-2200-469-3
8Cinkofén (INN), sói, származékai és a származékok sói132-60-5205-067-1
9Tiropropinsav (INN) és sói51-26-3
10Triklór-ecetsav76-03-9200-927-2
11Aconitum napellus L. (levele, gyökere és galenuszi készítményei)84603-50-9283-252-6
12Akonit (az Aconitum napellus L. fő alkaloidája) és sói302-27-2206-121-7
13Adonis vernalis L. és készítményei84649-73-0283-458-6
14Epinefrin (INN)51-43-4200-098-7
15Rauwolfina serpentina L., alkaloidái és azok sói90106-13-1290-234-1
16Alkinalkoholok, észtereik, étereik és sóik
17Izoprenalin (INN)7683-59-2231-687-7
18Allil izotiocianát57-06-7200-309-2
19Alloklamid (INN) és sói5486-77-1
20Nalorfin (INN) sói és éterei62-67-9200-546-1
21Szimpatikomimetikus aminok, amelyek a központi idegrendszerre hatnak: bármely anyag, amely az orvosi vényköteles és az Európa Tanács AP (69) 2 állásfoglalásában említett gyógyszereknek az első listáján szerepel300-62-9206-096-2
22Anilin, sói, halogenizált és szulfonált származékai62-53-3200-539-3
23Betoxikain (INN) és sói3818-62-0
24Zoxazolamin (INN)61-80-3200-519-4
25Prokainamid (INN), sói és származékai51-06-9200-078-8
26Benzidin92-87-5202-199-1
27Tuaminoheptán (INN), izomerjei és sói123-82-0204-655-5
28Oktodrin (INN) és sói543-82-8208-851-1
292-amino-1,2 bisz(4-metoxifenil)etanol és sói530-34-7
301,3-Dimetil-pentilamin és sói105-41-9203-296-1
314-amino-szalicilsav és sói65-49-6200-613-5
32Toluidinek, izomerjeik, sóik, valamint halogenizált és szulfonált származékaik26915-12-8248-105-2
33Xilidinek, izomerjeik, sóik, valamint halogenizált és szulfonált származékaik1300-73-8215-091-4
34Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloxi)-furo (3,2-g) kromen-7-on482-44-0207-581-1
35Ammi majus L. és galenuszi készítményei90320-46-0291-072-4
362,3-dikloro-2-metil-bután507-45-9
37Androgenikus hatású anyagok
38Antracén olaj120-12-7204-371-1
39Antibiotikumok 2
40Antimon és vegyületei7440-36-0231-146-5
41Apocynum cannabinum L. és készítményei84603-51-0283-253-1
42Apomorfin (R)5,6,6a 7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo [de, g] kinolin-10,11-diol) és sói58-00-4200-360-0
43Arzén és vegyületei7440-38-2231-148-6
44Atropa belladonna L. és készítményei8007-93-0232-365-9
45Atropin, sói és származékai51-55-8200-104-8
46Bárium sók, kivétel: a báriumszulfid a III. mellékletben megállapított feltételek mellett, valamint a báriumszulfát és a IV. mellékletben felsorolt színezőanyagokból készített pigmentek és sók
47Benzol71-43-2200-753-7
48Benzimidazol-2(3H)-on615-16-7210-412-4
49Benzazepidek és benzadiazepidek12794-10-4
501-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoát (amilokain) és sói644-26-8211-411-1
512,2,6-trimetil-4-piperidil benzoát (eukain) és sói500-34-5
52Izokarbozaxid (INN)59-63-2200-438-4
53Bendroflumetiazid (INN) és származékai73-48-3200-800-1
54Berillium és vegyületei7440-41-7231-150-7
55Elemi bróm7726-95-6231-778-1
56Bretílium tozilát (INN)61-75-6200-516-8
57Karbromál (INN)77-65-6201-046-6
58Bromizovál (INN)496-67-3207-825-7
59Brómfeniramin (INN) és sói86-22-6201-657-8
60Benzinólium-bromid (INN)1050-48-2213-885-5
61Tetrilammónium-bromid (INN)71-91-0200-769-4
62Brucin357-57-3206-614-7
63Tetrakain (INN) és sói94-24-6202-316-6
64Mofebutazon (INN)2210-63-1218-641-1
65Tolbutamid (INN)64-77-7200-594-3
66Karbutamid (INN)339-43-5206-424-4
67Fenilbutazon (INN)50-33-9200-029-0
68Kadmium és vegyületei7440-43-9231-152-8
69Kőrisbogárpor, Cantharis vesicatoria92457-17-5296-298-7
70Kantaridin56-25-7200-263-3
71Fenprobamát (INN)673-31-4211-606-1
72A karbazol nitrogéntartalmú származékai
73Szén-diszulfid75-15-0200-843-6
74Kataláz9001-05-2232-577-1
75Kefalin és sói483-17-0207-591-6
76Chenopodium ambrosioides L. (illóolaj)8006-99-3
772,2,2-triklór-etán-1,1-diol302-17-0206-117-5
78Klór7782-50-5231-959-5
79Klórpropamid (INN)94-20-2202-314-5
80Áthelyezve vagy törölve
814-fenilazofenilén-1,3-diamincitrát-hidroklorid (krizoidin-citrát hidroklorid)5909-04-6
82Klórzoxazon (INN)95-25-0202-403-9
832-klór-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (krimidin-ISO)535-89-7208-622-6
84Klórprotixén (INN) és sói113-59-7204-032-8
85Klofenamid (INN)671-95-4211-588-5
86N,N-bisz (2-klóretil) metilamin N-oxid és sói126-85-2
87Klórmetin (INN) és sói51-75-2200-120-5
88Ciklofoszfamid (INN) és sói50-18-0200-015-4
89Mannomusztin (INN) és sói576-68-1209-404-3
90Butanilikain (INN) és sói3785-21-5
91Klórmezazon (INN)80-77-3201-307-4
92Triparanol (INN)78-41-1201-115-0
932-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil]-indán-1,3-dion (klorofacinon-ISO)3691-35-8223-003-0
94Klórfenoxamin (INN)77-38-3
95Fenaglikodol (INN)79-93-6201-235-3
96Klór-etán75-00-3200-830-5
97Króm; krómsav és sói7440-47-3231-157-5
98Claviceps purpurea Tul., alkaloidái és galenuszi készítményei84775-56-4283-885-8
99Conium maculatum L. (gyümölcse, pora, galenuszi készítményei)85116-75-2285-527-6
100Gliciklamid (INN)664-95-9211-557-6
101Kobalt benzén-szulfonát23384-69-2
102Kolchicin, sói és származékai64-86-8200-598-5
103Kolchikozid és származékai477-29-2207-513-0
104Colchicum autumnale L. és galenuszi készítményei84696-03-7283-623-2
105Konvallatoxin508-75-8208-086-3
106Anamilla cocculus L. (gyümölcs)
107Croton tiglium L. (olaj)8001-28-3
1081-butil-3-(N-krotonoilszulfanilil)karbamid52964-42-8
109Kurare és kurarin8063-06-7/22260-42-0232-511- / 1; 244-880-6
110Szintetikus kurarizánsok
111Hidrogén-cianid és sói74-90-8200-821-6
112Feklemin (INN); 2-(alfa-ciklohexilbenzil) N,N,N’,N’-tetraetil-1,3 propándiamin3590-16-7
113Ciklomenol (INN) és sói5591-47-9227-002-6
114Nátrium-hexaciklonát (INN)7009-49-6
115Hexapropimát (INN)358-52-1206-618-9
116Áthelyezve vagy törölve
117O,O’-diacetil-N-allil-N-normorfin2748-74-5
118Pipazetát (INN) és sói2167-85-3218-508-8
1195-(α,β-dibromo-fenetil)-5-metil-hidantoin511-75-1208-133-8
120N-N’-pentametilén-bisz (trimetil-ammónium) sók, pl. pentametónium bromid (INN)541-20-8208-771-7
121N N’-[(metilimino)-dietilén] bisz (etil-dimetil-ammónium) sók, pl. azametónium-bromid (INN)306-53-6206-186-1
122Ciklarbamát (INN)5779-54-4227-302-7
123Klofenotán (INN) DDT (ISO)50-29-3200-024-3
124N,N’-Hexametilén bisz (trimetilammónium) sók, pl. hexametónium-bromid (INN)55-97-0200-249-7
125Diklór-etánok (etilén-kloridok), pl. 1,2-Diklór-etán107-06-2203-458-1
126Diklór-etilének (acetilén-kloridok), pl. vinilidén-klorid (1,1-diklór-etilén)75-35-4200-864-0
127Lysergide (INN) (LSD) és sói50-37-3200-033-2
1282-dietilaminoetil 3-hidroxi-4-fenilbenzoát és sói3572-52-9222-686-2
129Cinkokain (INN) és sói85-79-0201-632-1
1303-dietil-amino-propil-cinnamát538-66-9
131O O-dietil O-4-nitro-fenil foszfo-tioát (paration-ISO)56-38-2200-271-7
132[Oxálbisz(iminoetilén)]bisz[(o-klór-benzil)dietil-ammónium sók)], pl. ambenómium-klorid (INN)115-79-7204-107-5
133Metipirilon (INN) és sói125-64-4204-745-4
134Digitalin és a Digitalis purpurea L. összes heterozidja752-61-4212-036-6
1357-[2-hidroxi-3-(2-hidroxietil-N-metil-amino)propil]teofillin (xantinol)2530-97-4
136Dioxetedrin (INN) és sói497-75-6207-849-8
137Piprokurarium jodid (INN)3562-55-8222-627-0
138Propifenazon (INN)479-92-5207-539-2
139Tetrabenazin (INN) és sói58-46-8200-383-6
140Kaptodiám (INN)486-17-9207-629-1
141Mefeklorazin (INN) és sói1243-33-0
142Dimetil-amin124-40-3204-697-4
1431,1-bisz(dimetil-amino-metil) propil-benzoát (amidrikain, alipin) és sói963-07-5213-512-6
144Metapirilén (INN) és sói91-80-5202-099-8
145Metamfepramon (INN) és sói15351-09-4239-384-1
146Amitriptilin (INN) és sói50-48-6200-041-6
147Metformin (INN) és sói657-24-9211-517-8
148Izoszorbid dinitrát (INN)87-33-2201-740-9
149Malono-nitril109-77-3203-703-2
150Szukcinonitril110-61-2203-783-9
151Dinitro-fenol izomerek51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2
152Inprokuon (INN)436-40-8
153Dimevamid (INN) és sói60-46-8200-479-8
154Difenil-piralin (INN) és sói147-20-6205-686-7
155Szulfin-pirazon (INN)57-96-5200-357-4
156N-(3-karbamoil-3, 3-difenil-propil)-N N-diizopropil-metil-ammónium sók, pl. izopropamid-jodid (INN)71-81-8200-766-8
157Benaktizin (INN)302-40-9206-123-8
158Benzatropin (INN) és sói86-13-5
159Ciklizin (INN) és sói82-92-8201-445-5
1605,5-difenil-4-imidazolidon (Doxenitoin) (INN)3254-93-1221-851-6
161Probenecid (INN)57-66-9200-344-3
162Diszulfirám (INN); tirám (INN)97-77-8/137-26-8202-607-8/205-286-2
163Emetin, sói és származékai483-18-1207-592-1
164Efedrin és sói299-42-3206-080-5
165Oxanamid (INN) és származékai126-93-2
166Eszerin vagy fizosztigmin és sói57-47-6200-332-8
1674-Amino-benzoesav és szabad aminocsoporttal rendelkező észterei150-13-0205-753-0
168Kolinsók és észtereik, pl. kolin-klorid (INN)67-48-1200-655-4
169Karamifén (INN) és sói77-22-5201-013-6
170Dietil 4-nitro-fenil-foszfát (paraoxon- ISO)311-45-5206-221-0
171Metetoheptazin (INN) és sói509-84-2
172Oxfeneridin (INN) és sói546-32-7
173Etoheptazin (INN) és sói77-15-6201-007-3
174Metheptazin (INN) és sói469-78-3
175Metil-fenidát (INN) és sói113-45-1204-028-6
176Doxilamin (INN) és sói469-21-6207-414-2
177Tolboxán (INN)2430-46-8
1784-benzil-oxifenol és 4-etoxi-fenol103-16-2; 622-62-8203-083-3; 210-748-1
179Paretoxikain (INN) és sói94-23-5205-246-4
180Fenozolon (INN)15302-16-6239-339-6
181Glutetimid (INN) és sói77-21-4201-012-0
182Etilén-oxid75-21-8200-849-9
183Bemegrid (INN) és sói64-65-3200-588-0
184Valnoktamid (INN)4171-13-5224-033-7
185Haloperidol (INN)52-86-8200-155-6
186Parametazon (INN)53-33-8200-169-2
187Fluanizon (INN)1480-19-9216-038-8
188Trifluperidol (INN)749-13-3
189Fluorezon (INN)2924-67-6220-889-0
190Fluorouracil (INN)51-21-8200-085-6
191Hidrofluorsav, szokásos sói, vegyületei és hidrogén-fluoridok, kivéve a III. mellékletben felsoroltakat7664-39-3231-634-8
192Furfuril-trimetil-ammóniumsók, pl. furtretónium-jodid (INN)541-64-0208-789-5
193Galantamin (INN)357-70-0
194Progesztogének
1951,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (BHC-ISO)58-89-9200-401-2
196(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4,5,8-dimetano-naftalin (endrin-ISO)72-20-8200-775-7
197Hexaklór-etán67-72-1200-666-4
198(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4;5,8-dimetano-naftalén (izodrin-ISO)465-73-6207-366-2
199Hidrasztin, hidrasztinin és sóik118-08-1/6592-85-4204-233-0/229-533-9
200Hidrazidok és sóik, pl. izoniazid (INN)54-85-3200-214-6
201Hidrazin, származékai és azok sói302-01-2206-114-9
202Oktamoxin (INN) és sói4684-87-1
203Warfarin (INN) és sói81-81-2201-377-6
204Etil bisz (4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói548-00-5208-940-5
205Metokarbamol (INN)532-03-6208-524-3
206Propatil-nitrát (INN)2921-92-8220-866-5
2074,4’-dihidroxi-3,3’-(3-metil-tiopropilidén) dikumarin
208Fenadiazol (INN)1008-65-7
209Nitroxolin (INN) és sói4008-48-4223-662-4
210Hioszciamin, sói és származékai101-31-5202-933-0
211Hyosciamus niger L. (levelek, magvak, por és galenuszi készítmények)84603-65-6283-265-7
212Pemolin (INN) és sói2152-34-3218-438-8
213Jód7553-56-2231-442-4
214Dekametilénbisz (trimetil-ammónium) sók, pl. dekametónium-bromid (INN)541-22-0208-772-2
215Ipekakuána (Cephaelis ipecacuanha Brot. és rokon fajok) (gyökerek, por és galenuszi készítmények)8012-96-2232-385-8
216(2-izopropilén-4-enoil)karbamid (apronalid)528-92-7208-443-3
217α-szantonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahidro-3,5a,9-trimetil-nafto [1,2-b]-furan-2,8-dion]481-06-1207-560-7
218Lobelia inflata L. és galenuszi készítményei84696-23-1283-642-6
219Lobelin (INN) és sói90-69-7202-012-3
220Barbiturátok
221Higany és vegyületei, kivéve az V. mellékletben felsoroltakat7439-97-6231-106-7
2223,4,5-trimetoxifenetilamin (meszkalin) és sói54-04-6200-190-7
223Metaldehid9002-91-9
2242-(4-allil-2-metoxifenoxi)-N,N-dietil-acetamid és sói305-13-5
225Kumetarol (INN)4366-18-1224-455-1
226Dextrometorfán (INN) és sói125-71-3204-752-2
2272-metil-heptil-amin és sói540-43-2
228Izometheptén (INN) és sói503-01-5207-959-6
229Mekamil-amin (INN)60-40-2200-476-1
230Guaifenezin (INN)93-14-1202-222-5
231Dikumarol (INN)66-76-2200-632-9
232Fenmetrazin (INN), sói és származékai134-49-6205-143-4
233Tiamazol (INN)60-56-0200-482-4
2343,4-dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)518-20-7208-248-3
235Karizoprodol (INN)78-44-4201-118-7
236Meprobamát (INN)57-53-4200-337-5
237Tefazolin (INN) és sói1082-56-0
238Arekolin63-75-2200-565-5
239Poldin metil-szulfát (INN)545-80-2208-894-6
240Hidroxizin (INN)68-88-2200-693-1
2412-naftol135-19-3205-182-7
2421- és 2-naftil-aminok és sóik134-32-7/91-59-8205-138-7/202-080-4
2433-(1-naftil)-4-hidroxikumarin39923-41-6
244Nafazolin (INN) és sói835-31-4212-641-5
245Neosztigmin és sói (pl. neosztigmin-bromid) (INN)114-80-7204-054-8
246Nikotin és sói54-11-5200-193-3
247Amil-nitritek110-46-3203-770-8
248Szervetlen nitritek, kivéve nátrium-nitrit14797-65-0
249Nitro-benzol98-95-3202-716-0
250Nitro-krezolok és alkálifémekkel alkotott sóik12167-20-3
251Nitro-furantoin (INN)67-20-9200-646-5
252Furazolidon (INN)67-45-8200-653-3
253Nitroglicerin; Propán-1,2,3-triil-trinitrát (nitroglicerin)55-63-0200-240-8
254Acenokumarol (INN)152-72-7205-807-3
255Alkáli pentacianonitrozilferrát (2-) pl.14402-89-2/13755-38-9238-373-9/-?
256Nitrosztilbének, velük egy homológ sorba tartozó anyagok és származékaik
257Noradrenalin és sói51-41-2200-096-6
258Noszkapin (INN) és sói128-62-1204-899-2
259Guanetidin (INN) és sói55-65-2200-241-3
260Ösztrogének
261Oleandrin465-16-7207-361-5
262Klortalidon (INN)77-36-1201-022-5
263Pelletierin és sói2858-66-4/4396-01-4220-673-6/224-523-0
264Pentaklór-etán76-01-7200-925-1
265Pentaeritril tetranitrát (INN)78-11-5201-084-3
266Pentaeritril tetranitrát (Petrikloral) (INN)78-12-6
267Oktanil-amin (INN) és sói502-59-0207-947-0
268Pikrinsav88-89-1201-865-9
269Fenacemid (INN)63-98-9200-570-2
270Difenkloxazin (INN)5617-26-5
2712-fenil-indán-1,3-dion (fenindion (INN))83-12-5201-454-4
272Etil-fenacemid (feneturid (INN))90-49-3201-998-2
273Fenprokoumon (INN)435-97-2207-108-9
274Feniramidol (INN)553-69-5209-044-7
275Triamterén (INN) és sói396-01-0206-904-3
276Tetraetil-pirofoszfát; (TEPP -ISO)107-49-3203-495-3
277Tritolil-foszfát1330-78-5215-548-8
278Pszilocibin (INN)520-52-5208-294-4
279Foszfor és fémfoszfidok7723-14-0231-768-7
280Talidomid (INN) és sói50-35-1200-031-1
281Physostigma venenosum Balf.89958-15-6289-638-0
282Pikrotoxin124-87-8204-716-6
283Pilokarpin és sói92-13-7202-128-4
284α-piperidin-2-il benzil acetát, balra forgató treoforma (levofacetoperán (INN)) és sói24558-01-8
285Pipradrol (INN) és sói467-60-7207-394-5
286Azaciklonol (INN) és sói115-46-8204-092-5
287Bietamiverin (INN)479-81-2207-538-7
288Butopiprin (INN) és sói55837-15-5259-848-7
289Ólom és vegyületei7439-92-1231-100-4
290Koniin458-88-8207-282-6
291Prunus laurocerasus L. („desztillált babérmeggyvíz”)89997-54-6289-689-9
292Metirapon (INN)54-36-4200-206-2
293A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 96/29/Euratom irányelvben (1) meghatározott radioaktív anyagok.
294Juniperus sabina L. (levél, illóolaj és galenuszi készítmények)90046-04-1289-971-1
295Hioszcin, sói és származékai51-34-3200-090-3
296Az arany sói
297Szelén és vegyületei, kivéve a szelén-diszulfid, a III. melléklet 49. hivatkozási száma alatt kikötött körülmények között7782-49-2231-957-4
298Solanum nigrum L. és galenuszi készítményei84929-77-1284-555-6
299Spartein (INN) és sói90-39-1201-988-8
300Glükokortizoidok (kortikoszteroidok)
301Datura stramonium L. és galenuszi készítményei84696-08-2283-627-4
302Sztrofantinok, aglükonjaik és megfelelő származékaik11005-63-3234-239-9
303Strophantus fajok és galenuszi készítményeik
304Sztrichnin és sói57-24-9200-319-7
305Strychnos fajok és galenuszi készítményeik
306Természetes és mesterséges narkotikumok: a New Yorkban 1961. március 30-án aláírt, a narkotikumokról szóló, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és II. táblázatában felsorolt összes anyag
307Szulfonamidok (szulfanil-amid és azok a származékai, amelyek az -NH2 csoportok egy vagy több H-atomjának helyettesítésével keletkeznek) és sóik
308Szultiám (INN)61-56-3200-511-0
309Neodímium és sói7440-00-8231-109-3
310Tiotepa (INN)52-24-4200-135-7
311Pilocarpus jaborandi Holmes és galenuszi készítményei84696-42-4283-649-4
312Tellúr és vegyületei13494-80-9236-813-4
313Xilometazolin (INN) és sói526-36-3208-390-6
314Tetraklór-etilén127-18-4204-825-9
315Szén-tetraklorid56-23-5200-262-8
316Hexaetil-tetrafoszfát757-58-4212-057-0
317Tallium és vegyületei7440-28-0231-138-1
318Thevetia neriifolia Juss., glükózkivonat90147-54-9290-446-4
319Etionamid (INN)536-33-4208-628-9
320Fenotiazin (INN) és vegyületei92-84-2202-196-5
321Tiokarbamid és származékai, kivéve a III. mellékletben felsoroltat62-56-6200-543-5
322Mefenezin (INN) és észterei59-47-2200-427-4
323Azok az oltóanyagok, toxinok és szérumok, amelyek a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében immunológiai gyógyszerek
324Tranil-cipromin (INN) és sói155-09-9205-841-9
325Triklór-nitrometán (klórpikrin)76-06-2200-930-9
3262,2,2-tribromoetanol (tribróm-etilalkohol)75-80-9200-903-1
327Triklór-metin (INN) és sói817-09-4212-442-3
328Tretamin (INN)51-18-3200-083-5
329Gallamin trietijodid (INN)65-29-2200-605-1
330Ugrinea scilla Steinh és galenuszi készítményei84650-62-4283-520-2
331Veratrin, sói és galenuszi készítményei8051-02-3613-062-00-4
332Schoenocaulon officinale Lind. (magvak és galenuszi készítmények)84604-18-2283-296-6
333Veratrum spp. és készítményei90131-91-2290-407-1
334Vinil-klorid monomer75-01-4200-831-0
335Ergokalciferol (INN) és kolekalciferol (D2- és D3-vitamin)50-14-6/67-97-0200-014-9/200-673-2
336O-alkilditiokarbonsavak sói (xantátok)
337Yohimbin és sói146-48-5205-672-0
338Dimetil-szulfoxid (INN)67-68-5200-664-3
339Difenhidramin (INN) és sói58-73-1200-396-7
3404-tert-butil-fenol98-54-4202-679-0
3414-tert-butil-pirokatechin98-29-3202-653-9
342Dihidrotakiszterol (INN)67-96-9200-672-7
343Dioxán123-91-1204-661-8
344Morfolin és sói110-91-8203-815-1
345Pyrethrum album L. és galenuszi készítményei
3462-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil)amino]-etil-dimetil-amin-maleát (mepiramin-maleát; pirilamin-maleát)59-33-6200-422-7
347Tripelennamin (INN)91-81-6202-100-1
348Tetraklór-szalicil-anilidek7426-07-5
349Diklór-szalicil-anilidek1147-98-4
350Tetrabróm-szalicil-anilidek
351Dibróm-szalicil-anilidek
352Bitionol (INN)97-18-7202-565-0
353Tiurám-monoszulfidok97-74-5202-605-7
354Áthelyezve vagy törölve
355Dimetil-formamid (N,N-dimetil-formamid)68-12-2200-679-5
3564-fenilbut-3-en-2-on (Benzilidén aceton)122-57-6204-555-1
3574-hidroxi-3-metoxicinnamil-alkohol benzoátjai (koniferil-alkohol), kivéve a felhasznált természetes anyagokban található szokásos mennyiséget
358A furokumarinok (pl. trioxi-szalán (INN), 8 metoxi-psoralén, 5 metoxi-psoralén), kivéve a felhasznált természetes kivonatokban található szokásos mennyiséget
Fényvédő és bőrbarnító készítményekben a furokumarin tartalomnak 1 mg/kg alatt kell lennie.
3902-71-4/298-81-7/484-20-8223-459-0/206-066-9/207-604-5
359A Laurus nobilis L. magjából nyert olajok84603-73-6283-272-5
360Szafrol, kivéve a felhasznált természetes kivonatokban meglevő szokásos mennyiséget, és feltéve, hogy koncentrációja nem haladja meg a következő értékeket:
100 ppm a késztermékben, 50 ppm a fog- és szájápolási termékekben, feltéve, hogy a kifejezetten gyermekek számára készült fogkrémek nem tartalmaznak szafrolt.
94-59-7202-345-4
3615,5’-di-izopropil-2,2’-dimetil-bifenil-4,4’-diil dihipojodit (timol-jodid)552-22-7209-007-5
3623'-etil-5', 6', 7', 8'-tetrahidro-5', 5', 8', 8'-tetrametil-2'-acetonafton vagy 7-acetil-6-etil-1, 1,4,4-tetrametil-1, 2,3,4-tetrahidronaftalén (AETT; Versalide)88-29-9201-817-7
363o-Feniléndiamin és sói95-54-5202-430-6
3644-Metil-m-feniléndiamin (toluol-2,4-diamin) és sói95-80-7202-453-1
365Arisztolsav és sói Aristolochia spp. és készítményei475-80-9/313-67-7/15918-62-4202-499-6/206-238-3 / -
366Kloroform67-66-3200-663-8
3672,3,7, 8-tetra-klorodibenzo-p-dioxin (TCDD)1746-01-6217-122-7
3682,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát (dimetoxán)828-00-2212-579-9
369Piritión-nátrium (INNM) (2)3811-73-2223-296-5
370N-(triklór-metil-tio)-4 ciklohexén-1,2 dikarboximid (kaptán - ISO)133-06-2205-087-0
3712,2'-dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-difenil-metán (Hexaklorofén (INN))70-30-4200-733-8
3726-(piperidinil-)2,4-pirimidinediamin 3-oxid (Minoxidil (INN)) és sói38304-91-5253-874-2
3733,4, 5-tribróm-szalicil-anilid (Tribróm-szalán INN))87-10-5201-723-6
374Phytolacca spp. és készítményei65497-07-6/60820-94-2
375Tretinoin (INN) (retinolsav és sói)302-79-4206-129-0
3761-metoxi-2,4-diamino-benzol (2,4-diamino-anizol – CI 76050) és sói615-05-4210-406-1
3771-metoxi-2,5-diamino-benzol (2,5-diamino-anizol) és sói5307-02-8226-161-9
378CI 12140 színezőanyag3118-97-6221-490-4
379CI 26105 színezőanyag (Solvent Red 24)85-83-6201-635-8
380CI 42555 színezőanyag (Basic Violet 3)
CI 425551:1 színezőanyag
CI 425551:2 színezőanyag
548-62-9
467-63-0
208-953-6
207-396-6
381Amil-4 dimetil-amino-benzoát izomerek keveréke (Padimát A (INN))14779-78-3238-849-6
3832-amino-4-nitrofenol99-57-0202-767-9
3842-amino-5-nitrofenol121-88-0204-503-8
38511-α-hidroxipregn-4-én-3,20-dion és észterei80-75-1201-306-9
386CI 42640 színezőanyag ([4-[[4-(Dimetilamino)-fenil)][4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-amino]fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén](etil)(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, nátrium só)1694-09-3216-901-9
387CI 13 065 színezőanyag587-98-4209-608-2
388CI 42535 színezőanyag (Basic Violet 1)8004-87-3
389CI 61554 színezőanyag (Solvent Blue 35)17354-14-2241-379-4
390Szteroid szerkezetek antiandrogénei
391Cirkónium és vegyületei, kivéve a III. mellékletben az 50. hivatkozási szám alatt felsorolt anyagok és cirkónium lakkok, színezőanyagok és a színezékek sói, amennyiben a IV. mellékletben szerepelnek7440-67-7231-176-9
392Áthelyezve vagy törölve
393Acetonitril75-05-8200-835-2
394Tetrahidrozolin (tetrizolin (INN)) és sói84-22-0201-522-3
395Hidroxi-8-kinolin és szulfátja, a bisz(8-hidroxikinolin)-szulfát, kivéve a III. melléklet 51. bejegyzésében szereplő felhasználásokhoz148-24-3
134-31-6
205-711-1
205-137-1
396Ditio-2,2'-biszpiridin-dioxid-1,1' (trihidratált magnézium-szulfát tartalmú addíciós terméke) – (pirition-diszulfid + magnézium-szulfát)43143-11-9256-115-3
397CI 12075 színezőanyag (Pigment Orange 5), lakkjai, színezőanyagai és sói3468-63-1222-429-4
398CI 45170 és CI 45170:1 színezőanyag (Basic Violet 10)81-88-9/509-34-2201-383-9/208-096-8
399Lidokain (INN)137-58-6205-302-8
4001,2-Epoxi-bután106-88-7203-438-2
401CI 15585 színezőanyag5160-02-1/2092-56-0225-935-3/218-248-5
402Stroncium-laktát29870-99-3249-915-9
403Stroncium-nitrát10042-76-9233-131-9
404Stroncium-polikarboxilát
405Pramokain (INN)140-65-8205-425-7
4064-Etoxi-m-fenilén-diamin és sói5862-77-1
4072,4-Diamino-fenil-etanol és sói14572-93-1
408Pirokatekol (Katekol)120-80-9204-427-5
409Pirogallol87-66-1201-762-9
410Nitrózaminok, pl. Dimetil-nitrozo-amin; Nitrozo-dipropilamin; 2,2'-(Nitrozo-imino)bisz-etanol62-75-9/621-64-7/1116-54-7200-549-8/210-698-0/214-237-4
411Szekunder alkil- és alkanolaminok és sóik
4124-amino-2-nitrofenol119-34-6204-316-1
4132-metil-m-feniléndiamin (Toluol-2,6-diamin)823-40-5212-513-9
4144 terc-butil 3 metoxi 2,6 dinitro-toluol (Musk Ambrette)83-66-9201-493-7
415Áthelyezve vagy törölve
416Sejtek, szövetek és emberi eredetű termékek
4173,3-bisz(4-hidroxifenil)ftalid (Fenolftalein (INN))77-09-8201-004-7
4183-Imidazol-4-ilakrilsav (urokaniksav) és etilésztere104-98-3, 27538-35-8203-258-4, 248-515-1
419Az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. illetve 5. cikkében meghatározott 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az azokból származó összetevők
420Nyers és finomított kőszénkátrány8007-45-2232-361-7
4211,1,3, 3,5 Pentametil-4,6 dinitro-indán (moszkén)116-66-5204-149-4
4225-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzol (musktibetén)145-39-1205-651-6
423Örvénygyökér olaj (Inula helenium L.) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén97676-35-2
424Benzil-cianid illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén140-29-4205-410-5
425Ciklámen-alkohol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén4756-19-8225-289-2
426Dietil-maleát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén141-05-9205-451-9
4273,4-Dihidro-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén119-84-6204-354-9
4282,4-dihidroxi-3-metil-benzaldehid illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén6248-20-0228-369-5
4293,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén40607-48-5254-999-5
4304,6-dimetil-8-terc-butil-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén17874-34-9241-827-9
431Dimetil-citrakonát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén617-54-9
4327,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometilionon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén26651-96-7247-878-3
4336,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudoionon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén141-10-6205-457-1
434Difenil-amin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén122-39-4204-539-4
435Etil-akrilát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén140-88-5205-438-8
436Fügefalevél (Ficus carica L.) abszolútum illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén68916-52-9
437trans- 2-heptenal illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén18829-55-5242-608-0
438trans- 2-hexenal dietil-acetál illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén67746-30-9266-989-8
439trans- 2-hexenal-dimetil-acetál illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén18318-83-7242-204-4
440Hidroabietil-alkohol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén13393-93-6236-476-3
4416-izopropil-2-dekahidronaftol illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén34131-99-2251-841-7
4427-metoxi-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén531-59-9208-513-3
4434-(4-metoxi-fenil)- 3-buten-2-on (ánizsilidén aceton) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén943-88-4213-404-9
4441-(4-metoxifenil)- 1-penten-3-on (α-metil-ánizsilidén aceton) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén104-27-8203-190-5
445Metil-transz- 2-butenoát illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén623-43-8210-793-7
4467-metil-kumarin illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén2445-83-2219-499-3
4475-metil-2,3-hexán-dion (acetil-isovaleril) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén13706-86-0237-241-8
4482-pentilidén-ciklohexanon illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén25677-40-1247-178-8
4493,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudo-izomethyl jojon) illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén1117-41-5214-245-8
450Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai – az abszolút olajok kivételével –, illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén8024-12-2285-515-0
451Áthelyezve vagy törölve
4526-(2-Klór-etil)-6-(2-metoxi-etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szila-undekán37894-46-5253-704-7
453Kobalt-diklorid7646-79-9231-589-4
454Kobalt-szulfát10124-43-3233-334-2
455Nikkel-monoxid1313-99-1215-215-7
456Dinikkel-trioxid1314-06-3215-217-8
457Nikkel-dioxid12035-36-8234-823-3
458Trinikkel-diszulfid12035-72-2234-829-6
459Tetrakarbonil-nikkel13463-39-3236-669-2
460Nikkel-szulfid16812-54-7240-841-2
461Kálium-bromát7758-01-2231-829-8
462Szén-monoxid630-08-0211-128-3
463Buta-1,3-dién (ld. még 464-611)106-99-0203-450-8
464Izobután, ha ≥ 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz75-28-5200-857-2
465Bután, ha ≥ 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz106-97-8203-448-7
466C3-4- gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68131-75-9268-629-5
467A katalitikus krakk-desztillátum és a katalitikus krakkbenzint frakcionáló elnyeletőoszlop végfrakciója (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68307-98-2269-617-2
468A katalitikus polimer-benzint frakcionáló stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68307-99-3269-618-8
469Hidrogén-szulfid-mentes, katalizátorral reformált benzint frakcionáló stabilizáló oszlop utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-00-9269-619-3
470Krakk-párlatot hidrogénező sztrippelő-kolonna utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-01-0269-620-9
471Katalitikusan krakkolt gázolajat abszorbeáló kolonna utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-03-2269-623-5
472Gázvisszanyerő-üzem utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-04-3269-624-0
473Gázkinyerő üzem etánmentesítőjéből származó utópárlat (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-05-4269-625-6
474Hidrogénnel kénmentesített desztillátumot és hidrogénnel kéntelenített benzint frakcionáló-kolonna savmentes utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-06-5269-626-1
475Kénhidrogénmentes, hidrogénnel kéntelenített vákuumolajat sztrippelő kolonnából származó utópárlat (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-07-6269-627-7
476Izomerizált benzin frakcionáló stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-08-7269-628-2
477Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert könnyűbenzin-stabilizátor utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-09-8269-629-8
478Kénhidrogénmentesített, közvetlen lepárlással nyert párlat hidrogénes kénmentesítőjének utópárlata (kőolaj), A kőolaj közvetlen lepárlásával nyert kénmentesített kénhidrogén mentes utópárlata, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-10-1269-630-3
479Propán-propilén alkilezőelegy betáplálásához szükséges etánmentesítő utópárlata (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-11-2269-631-9
480A gázolaj, vákummal kénmentesített utópárlata, kénhidrogén mentes, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68308-12-3269-632-4
481Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68409-99-4270-071-2
482C1-2 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68475-57-0270-651-5
483C2-3 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68475-58-1270-652-0
484C3-4 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68475-59-2270-653-6
485C4-5 alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68475-60-5270-654-1
486Fűtőgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-26-6270-667-2
487Kőolaj-párlatok fűtőgázai, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-29-9270-670-9
488C3-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-40-4270-681-9
489C4-5-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-42-6270-682-4
490C2-4-, C3-ban gazdag szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-49-3270-689-2
491Cseppfolyósított kőolajgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-85-7270-704-2
492Cseppfolyósított, ill. „édesített” kőolajgázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68476-86-8270-705-8
493C 3-4, Izobutánban gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-33-8270-724-1
494Piperilénben, C3-6-ban gazdag (kőolaj), párlatok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-35-0270-726-2
495Amin típusú adagolóanyagok gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-65-6270-746-1
496Benzolos egységből hidrogénnel kénmentesített gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-66-7270-747-7
497A benzolos egység recirkulációjával keletkező, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-67-8270-748-2
498Hidrogénben, nitrogénben gazdag kőolaj elegy gázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-68-9270-749-8
499Butánmentesített fejtermékek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-69-0270-750-3
500C2-3- tartalmú gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-70-3270-751-9
501A katalitikusan krakkolt gázolaj propán mentesített egységeinek termékeiből származó C4 –ben gazdag, savmentes gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-71-4270-752-4
502A katalitikus krakkbenzin bután mentes fenéktermékeiből származó C3-5 –ben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-72-5270-754-5
503A katalitikus krakkbenzin propán mentesítőjének felső rétegéből származó C3-ban gazdag, savmentes gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-73-6270-755-0
504Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-74-7270-756-6
505C1-5-ben gazdag, katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-75-8270-757-1
506Katalitikusan polimerizált benzinstabilizátor fejtermékek C2-4-ben gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-76-9270-758-7
507Katalitikus átalakító benzin fejtő fejtermék gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-77-0270-759-2
508C1-4-ben gazdag, katalitikus átalakítóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-79-2270-760-8
509C6-8 katalitikus átalakító recirkulációból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-80-5270-761-3
510C6-8- katalitikus átalakítóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-81-6270-762-9
511C6-8-katalitikus átalakító recirkuláltatásából származó, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-82-7270-763-4
512C3-5-olefin-paraffin alkilezés során keletkező gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-83-8270-765-5
513C2-visszaáramlásból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-84-9270-766-0
514C4-ben gazdag gázok (kőolaj) ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-85-0270-767-6
515A deetanizáló üzem fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-86-1270-768-1
516Deizobutanizáló torony fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-87-2270-769-7
517Száraz, propénben gazdag, depropanizáló üzemből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-90-7270-772-3
518Depropanizáló üzem fejtermékeinek gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-91-8270-773-9
519Szárított, savas, gázsűrítő egységből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-92-9270-774-4
520Gázsűrítő reabszorbáló desztillációjából származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-93-0270-776-5
521Gázvisszanyerő depropanizáló fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-94-1270-777-0
522Girbatol betáplálóból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-95-2270-778-6
523Hidrogén-elnyeletőből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-96-3270-779-1
524Hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-97-4270-780-7
525Hidrogénben, nitrogénben gazdag, a hidrogénező komopaundált kenőolajának recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-98-5270-781-2
526Az izomerizált könnyűbenzin frakcionálóból származó C4-ben gazdag, kénhidrogénmentes, gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68477-99-6270-782-8
527Hidrogénben gazdag visszavezetett gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-00-2270-783-3
528Az átalakító kiegészítőből származó, hidrogénben gazdag gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-01-3270-784-9
529Az átalakító hidrogénező gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-02-4270-785-4
530Az átalakító hidrogénben és metánban gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-03-5270-787-5
531Az átalakító hidrogénező hidrogénben gazdag gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-04-6270-788-0
532Hőkrakkoló desztillációjánál kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68478-05-7270-789-6
533Katalitikus krakkolással derített és hőkrakkolásnak alávetett vákuum-desztillációs fenéktermék-frakcionáló refluxtartályából kinyert véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-21-7270-802-5
534Katalitikus krakkolással tisztított olaj és a hőkrakkolás szakaszos vákumdesztillációs fenéktermék gáza (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-22-8270-803-0
535Katalitikus krakkolóból, katalitikus reformáló részlegből és kénhidrogén-mentesítő részlegből kialakított, frakcionálóból kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-24-0270-804-6
536Katalitikus krakkoló refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-25-1270-805-1
537Katalitikusan reformált benzin-frakcionáló stabilizáló-kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-26-2270-806-7
538Katalitikusan reformált benzinszeparátorból kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-27-3270-807-2
539Katalitikusan reformált könnyűbenzin stabilizáló kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-28-4270-808-8
540Krakkpárlat hidrogénező leválasztójából nyerhető véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-29-5270-809-3
541Kénhidrogén-mentesített, közvetlen atmoszférikus desztillációval lepárolt könnyűbenzin-szeparátorból kapható véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-30-8270-810-9
542C4-ben gazdag, telített gázt alkalmazó üzem kevert gőzáramából kapott véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-32-0270-813-5
543C1-2-ben gazdag, telített gázt visszanyerő üzemből kapható véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-33-1270-814-0
544Fenéktermékek, hőkrakkolás során kinyerhető véggáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68478-34-2270-815-6
545C3-4-ben gazdag kőolajpárlatából kapott szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68512-91-4270-990-9
546Katalitikusan reformált, közvetlen desztillációval lepárolt könnyűbenzin stabilizáló kolonnájának fejtermékeiből kapható gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-14-4270-999-8
547Széles forrásponthatárok között forró benzin/teljes benzinfrakciójú hexánmentesítőből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-15-5271-000-8
548Szénhidrogénben gazdag, hidrokrakkoló protonmentesítőből kinyert gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-16-6271-001-3
549Közvetlen desztillációval lepárolt könnyűnafta stabilizáló kolonnájából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-17-7271-002-9
550Átalakító effluensét magas nyomáson tároló expanziós tartályból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-18-8271-003-4
551Átalakító effluensét/kilépő termékeit alacsony nyomáson tároló expanziós tartályból/szeparátorból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-19-9271-005-5
552C4-ben gazdag, alkilező szétválasztó kolonnából kinyerhető reziduumok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68513-66-6271-010-2
553C1-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68514-31-8271-032-2
554„Édesített” C1-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68514-36-3271-038-5
555Olajfinomító gázdesztillálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68527-15-1271-258-1
556C1-3-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68527-16-2271-259-7
557A butánmentesítő frakciójából származó C1-4 szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68527-19-5271-261-8
558A benzolrészlegben lévő hidrogénező pentánmentesítőjének fejtermékeiből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68602-82-4271-623-5
559C1-5 nedves gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68602-83-5271-624-0
560A másodlagos abszorpciós kolonnából és a fluidizált katalitikus krakkoló fejtermékeinek frakcionálójából kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68602-84-6271-625-6
561C2-4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68606-25-7271-734-9
562C3-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68606-26-8271-735-4
563Alkilezéshez használt alapanyagokból származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68606-27-9271-737-5
564A propánmentesítő fenéktermékeinek frakcionálásából eredő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68606-34-8271-742-2
565Finomítói gázok kőolajtermékei, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68607-11-4271-750-6
566Hidrokrakkoló, alacsony nyomáson működő szeparátorból nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68783-06-2272-182-1
567Finomítói keverékből származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68783-07-3272-183-7
568Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68783-64-2272-203-4
569„Édesített” gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68783-65-3272-205-5
570Finomítói gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68814-67-5272-338-9
571Platinakatalizátoros/Platformer-rendszerű termékek elválasztásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68814-90-4272-343-6
572Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő stabilizáló kolonnájából származó gázok (kőolaj), ha > 0,1 butadiént tartalmaznak68911-58-0272-775-5
573Hidrogénezett, savas kerozin expanziós tartályából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68911-59-1272-776-0
574Kőolaj frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68918-99-0272-871-7
575Hexánmentesítőből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-00-6272-872-2
576A párlatok unifinerében levő és a kéngázokat kigőzöltetéssel eltávolító sztripperéből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-01-7272-873-8
577Fluidizáló katalitikus krakkolási művelethez kapcsolódó frakconálásból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-02-8272-874-3
578Fluidizációs katalitikus krakkoló gázmosójának másodlagos abszorpciós kolonnájánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-03-9272-875-9
579Nehéz párlatokat hidrogénező, kénmentesítő sztripperből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-04-0272-876-4
580Közvetlen desztillációval lepárló könnyű gazolint frakcionáló stabilizáló kolonnákból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-05-1272-878-5
581A nafta unifiner kénmentesítő sztripperéből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-06-2272-879-0
582Platformer stabilizáló kolonnájánál és a könnyű előpárlatok frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-07-3272-880-6
583Az előzetes egyensúlyi desztillálótoronyból származó nyers párlatokból nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-08-4272-881-1
584Közvetlenül desztillált nafta katalitikus reformálásából nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-09-5272-882-7
585Közvetlenül desztilláló stabilizátor-kolonnából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-10-8272-883-2
586Kátrány-sztripperből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-11-9272-884-8
587Unifining sztripperből kinyert gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-12-0272-885-3
588Fluidizált katalitikus krakkoló kipárlókolonnájának fejtermékeiből kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68919-20-0272-893-7
589Katalitikusan krakkolt nafta butánmentesítőjéből nyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68952-76-1273-169-3
590Katalitikusan krakkolt párlatból és a nafta stabilizátor-kolonnájából kapható maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68952-77-2273-170-9
591Katalitikusan kénhidrogén-mentesített nafta-elkülönítőből kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68952-79-4273-173-5
592Közvetlenül desztillált nafta kénhidrogén-mentesítőből kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68952-80-7273-174-0
593Hővel krakkolt párlatból, gázolajból és a nafta abszorpciós kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68952-81-8273-175-6
594Hőkrakkolásnak alávetett szénhidrogén frakcionáló stabilizáló-kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaz68952-82-9273-176-1
595Gőzzel krakkolt, könnyű butadién-koncból kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68955-28-2273-265-5
596Szivacsos abszorpciós kolonnából, fluidizált katalitikus krakkolóból és egy gázolaj kénmentesítőjének fejtermék-frakcionálásából kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68955-33-9273-269-7
597Közvetlen lepárlással kapott könnyűbenzin katalizátoros reformálását végző stabilizátor fejtermékéből kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68955-34-0273-270-2
598Nyerspárlatokból és katalitikus krakkolásból eredhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak68989-88-8273-563-5
599C4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak87741-01-3289-339-5
600C3-ban gazdag C1-4-alkánok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak90622-55-2292-456-4
601Gázolaj dietanolamin gázmosóból kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-15-3295-397-2
602A gázolaj hidrogénezéssel történő kéntelenítésének kilépő termékeiből kapott gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-16-4295-398-8
603.Gázolaj kénhidrogén-mentesítésének gőzzel vagy gázzal végzett öblítésekor keletkezett gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-17-5295-399-3
604A hidrogénező effluensének expanziós tartályából kinyerhető gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-18-6295-400-7
605A nafta gőzkrakkolásánál keletkező magasnyomású véggázok, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-19-7295-401-2
606A fűtőolajok viszkozitásának visszaállítására a desztillációs maradékok enyhe krakkolásából, azaz a bepárlási maradékok u.n. visbreaking műveleti technológiájánál képződő gázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-20-0295-402-8
607C3-ban gazdag, gőzzel fejlesztett krakkgázok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-22-2295-404-9
608Gőzkrakkolású párlatok C4-szénhidrogénjei, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-23-3295-405-4
609Cseppfolyósított, „édesített” C4- frakció ásványolaj-gázai, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak92045-80-2295-463-0
6101,3-butadién-és izobutén-mentes C4-szénhidrogének, ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak95465-89-7306-004-1
611Gőzzel krakkolt C4-frakció kupro-ammónium-acetát extr., C3-5 és C3-5 telítetlen butadién-mentes raffinátok (kőolaj), ha > 0,1 tömegszázalék butadiént tartalmaznak97722-19-5307-769-4
612Benzo[def]krizén (= benzo[a]pirén)50-32-8200-028-5
613Szénkátrány-kőolaj szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz68187-57-5269-109-0
614Kondenzáltgyűrűs aromás vegyületek párlatai (szén-ásványolaj), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak68188-48-7269-159-3
615Áthelyezve vagy törölve
616Áthelyezve vagy törölve
617Acenaftén frakciónál keletkező, acenaftén-mentes kreozot-olaj, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz90640-85-0292-606-9
618Alacsony hőmérsékleten képződő kőszénkátrány-szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz90669-57-1292-651-4
619Hővel kezelt, alacsony hőmérsékleten kőszénkátrányból képződő szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz90669-58-2292-653-5
620Oxidált, alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból képződő szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz90669-59-3292-654-0
621Barnaszén extrahálási maradékai, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak91697-23-3294-285-0
622Magas hőmérsékleten barnaszénkátrányból képződő keményparaffinok (cerezin) (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak92045-71-1295-454-1
623Hidrogénezett, magas hőmérsékleten képződő barnaszénkátrányból keletkező keményparaffinok (cerezin) (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak92045-72-2295-455-7
624Kőszénkátrány kokszolással, szurkából kapott szilárd hulladékok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak92062-34-5295-549-8
625Kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő másodlagos szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz94114-13-3302-650-3
626Oldószeres extrahálásnál képződő folyékony lepárlási maradékok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak94114-46-2302-681-2
627Oldószeres extraháló oldatban képződő folyékony széntermékek, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak94114-47-3302-682-8
628Folyadékok oldószeres extrahálásnál kapott cseppfolyós széntermékek, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tatalmaznak94114-48-4302-683-3
629Szénnel kezelt, barnaszénből magas hőmérsékleten képződő kátrányból kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak97926-76-6308-296-6
630Derítőfölddel előkezelt barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak97926-77-7308-297-1
631Kovasavval előkezelt/preparált barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén), ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak97926-78-8308-298-7
632Bicikloaromás és heterociklikus szénhidrogén-frakcionálásánál kinyerhető abszorpciós olajok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak101316-45-4309-851-5
633Vegyes kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén pirolizisénél keletkező policiklikus C20-28-aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak101794-74-5309-956-6
634Vegyes kőszénkátrány-szurok polietilén pirilizisénél keletkező, policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak101794-75-6309-957-1
635Vegyes kőszénkátrány-szurok-polisztirol pirolizisnél kapott policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak101794-76-7309-958-7
636Hőkezelt, kőszénkátrányból magas hőmérsékleten keletkező kátrányból kapott szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz121575-60-8310-162-7
637Dibenz[a,h]anthracén53-70-3200-181-8
638Benz[a]anthracén56-55-3200-280-6
639Benz[e]pyrén192-97-2205-892-7
640Benz[j]fluorantrén205-82-3205-910-3
641Benz(e)acefenantrilén205-99-2205-911-9
642Benz(k)fluorantrén207-08-9205-916-6
643Krizén218-01-9205-923-4
6442-Bróm-propán75-26-3200-855-1
645Triklóretilén79-01-6201-167-4
6461,2-Dibróm-3-klór-propán96-12-8202-479-3
6472,3-Dibróm-propán-1-ol96-13-9202-480-9
6481,3-Diklór-propán-2-ol96-23-1202-491-9
649α,α,α-Triklór-toluol98-07-7202-634-5
650α-Klór-toluol (benzil-klorid)100-44-7202-853-6
6511,2-Dibróm-etán106-93-4203-444-5
652Hexaklór-benzol118-74-1204-273-9
653Bróm-etilén (vinil-bromid)593-60-2209-800-6
6541,4-Diklórbut-2-én764-41-0212-121-8
655Metil-oxirán (propilén-oxid)75-56-9200-879-2
656(Epoxi-etil)benzol (sztirol-oxid)96-09-3202-476-7
6571-Klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin)106-89-8203-439-8
658R-1-Klór-2,3-epoxi-propán51594-55-9424-280-2
6591,2-Epoxi-3-fenoxi-propán (fenil-glicidil éter)122-60-1204-557-2
6602,3-Epoxi-propan-1-ol (glicidol)556-52-5209-128-3
661R-2,3-Epoxi-1-propanol57044-25-4404-660-4
6622,2′-Bioxirán (1,2,3,4-diepoxibután)1464-53-5215-979-1
663(2RS,3RS)-3-(2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[1H-(1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán, Epoxikonazol133855-98-8406-850-2
664Klór-metil-metil-éter107-30-2203-480-1
6652-Metoxi-etanol és acetátja (2-metoxietil-acetát)109-86-4/110-49-6203-713-7/203-772-9
6662-Etoxi-etanol és acetátja (2-etoxietil-acetát)110-80-5/111-15-9203-804-1/203-839-2
667Oxi-bisz[Klór-metán], bisz (Klór-metil) éter542-88-1208-832-8
6682-Metoxi-propanol1589-47-5216-455-5
669Propiol-aceton57-57-8200-340-1
670Dimetil-karbamoil-klorid79-44-7201-208-6
671Uretán (etil-karbamát)51-79-6200-123-1
672Áthelyezve vagy törölve
673Áthelyezve vagy törölve
674Metoxi-ecetsav625-45-6210-894-6
675Dibutil-ftalát84-74-2201-557-4
676bisz(2-Metoxi-etil) éter (dimetoxi-diglikol)111-96-6203-924-4
677bisz(2-Etil-hexil) ftalát (dietilhexil-ftalát)117-81-7204-211-0
678bisz(2-Metoxi-etil) ftalát117-82-8204-212-6
6792-Metoxipropil-acetát70657-70-4274-724-2
6802-Etil-hexil[[[3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-metil]tio]acetát80387-97-9279-452-8
681Akrilamid, feltéve, hogy ebben a rendeletben valahol nem szabályozták másképp79-06-1201-173-7
682Akrilonitril107-13-1203-466-5
6832-Nitro-propán79-46-9201-209-1
684Dinoszeb, sói és észterei, kivéve, ha ebben a jegyzékben nem szabályozták másképp88-85-7201-861-7
6852-Nitro-anizol91-23-6202-052-1
6864-Nitro-bifenil92-93-3202-204-7
6872,4-dinitrotoluol,
dinitrotoluol, technikai minőségű
121-14-2/25321-14-6204-450-0/246-836-1
688Binapakril485-31-4207-612-9
6892-Nitro-naftalin581-89-5209-474-5
6902,3-Dinitro-toluol602-01-7210-013-5
6915-Nitro-acenaftén602-87-9210-025-0
6922,6-Dinitro-toluol606-20-2210-106-0
6933,4-Dinitro-toluol610-39-9210-222-1
6943,5-Dinitro-toluol618-85-9210-566-2
6952,5-Dinitro-toluol619-15-8210-581-4
696Dinoterb, sói és észterei1420-07-1215-813-8
697Nitrofen1836-75-5217-406-0
698Áthelyezve vagy törölve
699Diazo-metán334-88-3206-382-7
7001,4,5,8-Tetraamino-antrakinon (Disperse Blue 1)2475-45-8219-603-7
701Áthelyezve vagy törölve
7021-Metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin70-25-7200-730-1
703Áthelyezve vagy törölve
704Áthelyezve vagy törölve
7054,4′-Metilén-dianilin101-77-9202-974-4
7064,4′-(4-Imino-ciklohexa-2,5-dienilidén-metilén)-dianilin-hidroklorid569-61-9209-321-2
7074,4′-Metiléndi-o-toluidin838-88-0212-658-8
708o-Anizidin90-04-0201-963-1
7093,3′-Dimetoxi-benzidin (ortho-dianizidin) és sói119-90-4204-355-4
710Áthelyezve vagy törölve
711o-Dianizidin alapú azofestékek
7123,3′-Diklór-benzidin91-94-1202-109-0
713Benzidin-dihidroklorid531-85-1208-519-6
714[[1,1′-Bifenil]-4,4′-diil]diammónium-szulfát531-86-2208-520-1
7153,3′-Diklór-benzidin-dihidroklorid612-83-9210-323-0
716Benzidin-szulfát21136-70-9244-236-4
717Benzidin-acetát36341-27-2252-984-8
7183,3′-Diklór-benzidin dihidrogén-bisz(szulfát)64969-34-2265-293-1
7193,3′-Diklór-benzidin szulfát74332-73-3277-822-3
720Benzidin alapú azofestékek
7214,4′-Bi-o-toluidin (ortho-tolidin)119-93-7204-358-0
7224,4′-Bi-o-toluidindihidroklorid612-82-8210-322-5
723[3,3′-Dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammónium-bisz(hidrogén szulfát)64969-36-4265-294-7
7244,4′-Bi-o-toluidin-szulfát74753-18-7277-985-0
725o-Toluidin-alapú festékek611-030-00-4
726Bifenil-4-il-amin (4-amino-bifenil) és sói92-67-1202-177-1
727Azobenzol103-33-3203-102-5
728(Metil-ONN-azoxi)metil-acetát592-62-1209-765-7
729Cikloheximid66-81-9200-636-0
7302-Metil-laziridin75-55-8200-878-7
731Imidazolidin-2-tion (Etilén-tiourea)96-45-7202-506-9
732Furán110-00-9203-727-3
733Aziridin151-56-4205-793-9
734Kaptafol2425-06-1219-363-3
735Karbadox6804-07-5229-879-0
736Flumioxazin103361-09-7613-166-00-X
737Tridemorf24602-86-6246-347-3
738Vinklozolin50471-44-8256-599-6
739Fluazifop-butil69806-50-4274-125-6
740Fluzilazol85509-19-9014-017-00-6
7411,3,5-Trisz(oxiranil-metil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)2451-62-9219-514-3
742Tio-acetamid62-55-5200-541-4
743Áthelyezve vagy törölve
744Formamid75-12-7200-842-0
745N-Metil-acetamid79-16-3201-182-6
746N-Metil-formamid123-39-7204-624-6
747N,N-Dimetil-acetamid127-19-5204-826-4
748Hexametilfoszfor-triamid680-31-9211-653-8
749Dietil-szulfát64-67-5200-589-6
750Dimetil-szulfát77-78-1201-058-1
7511,3-Propánszulton1120-71-4214-317-9
752Dimetil-szulfamoil-klorid13360-57-1236-412-4
753Szulfallát95-06-7202-388-9
754A 4-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-4H-1,2,4-triazol és az 1-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol keveréke403-250-2
755(+/–)-Tetrahidro-furfuril-(R)-2-[4-(6-klór-kinoxalin-2-il-oxi)fenil-oxi] propionát119738-06-6607-373-00-4
7566-Hidroxi-1-(3-izopropoxi-propil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridin-karbonitril85136-74-9400-340-3
757(6-(4-Hidroxi-3-(2-metoxi-fenil-azo)-2-szulfonáto-7-naftil-amino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisz[(amino-1-metil-etil)ammónium] formát108225-03-2402-060-7
758Trinátrium [4′-(8-acetil amino-3,6-diszulfonáto-2-naftil-azo)-4″-(6-benzoil amino-3-szulfonáto-2-naftil-azo)-bifenil 1,3′,3″,1‴-tetraoláto-O,O′,O″,O‴] réz(II)413-590-3
759Az N-[3-hidroxi-2-(2-metil-akriloil-amino metoxi)propoxi-metil]-2-metilacrilamide, az N-2,3-bisz-(2-metil-akrioil-amino-metoxi)propoxi-metil]-2-metil-akrilamid a metakrilamid a 2-metil-N-(2-metil-akriloil-aminometoxi-metil)-akrilamid és az N-(2,3-dihidroxi-propoxi-metil)-2-metil-akrilamid keveréke412-790-8
7601,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-Epoxi-propil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroxiron)59653-74-6616-091-00-0
761Erionit12510-42-8650-012-00-0
762Azbesztek12001-28-4650-013-00-6
763Kőolaj8002-05-9232-298-5
764Hidrokrakkolt nehézpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-76-0265-077-7
765Szelektív oldószerrel finomított nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-88-4265-090-8
766Oldószerrel szelektált könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-89-5265-091-3
767Oldószerrel aszfaltmentesített maradvány olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-95-3265-096-0
768Oldószerrel szelektált/finomított nehéz nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-96-4265-097-6
769Oldószerrel finomított könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64741-97-5265-098-1
770Oldószerrel finomított maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-01-4265-101-6
771Derítőfölddel kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-36-5265-137-2
772Derítőfölddel kezelt lágyparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-37-6265-138-8
773Derítőfölddel kezelt fűtőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-41-2265-143-5
774Derítőfölddel kezelt nehéz nafténpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-44-5265-146-1
775Derítőfölddel kezelt lágynaftén-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-45-6265-147-7
776Hidrogénezett nehéz nafténpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-52-5265-155-0
777Hidrogénezett könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-53-6265-156-6
778Hidrogénezett nehéz paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-54-7265-157-1
779Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-55-8265-158-7
780Oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-56-9265-159-2
781Hidrogénezett maradvány-olajok (kőolaj) ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-57-0265-160-8
782Oldószerrel viaszmentesített maradvány-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak64742-62-7265-166-0
783Oldószerrel viaszmentesített nehéz nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-63-8265-167-6
784Oldószerrel viaszmentesített könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-64-9265-168-1
785Oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-65-0265-169-7
786Üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz64742-67-2265-171-8
787Katalitikusan viaszmentesített nehéz naftén-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-68-3265-172-3
788Katalitikusan viaszmentesített, könnyű nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-69-4265-173-9
789Katalitikusan viaszmentesített nehéz paraffin-olajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-70-7265-174-4
790Katalitikusan viaszmentesített könnyű paraffinolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatott tartalmaznak64742-71-8265-176-5
791Komplex viaszmentesítésnek alávetett nehéz nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-75-2265-179-1
792Komplex technikával viaszmentesített könnyű nafténolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak64742-76-3265-180-7
793Nehéz nafténpárlatból kinyert oldószerrel kapott aromásokban dús extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak68783-00-6272-175-3
794Oldószerrel tisztított nehézparaffin-párlatból kinyert extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak68783-04-0272-180-0
795Oldószerrel aszfaltmentesített, nehézparaffin-párlatokkal kapott extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak68814-89-1272-342-0
796Hidrogénezett, semleges olajalapú, magas viszkozitású C20-50- kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak72623-85-9276-736-3
797Hidrogénezett, semleges olajalapú C15-30 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak72623- 86-0276-737-9
798Hidrogénezett, semleges olajalapú C20-50 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak72623- 87-1276-738-4
799Kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak74869-22-0278-012-2
800Komplex technikával viaszmentesített nehézparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-91-8292-613-7
801Komplex technikával viaszmentesített, könnyűparaffin-párlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-92-9292-614-2
802Oldószerrel viaszmentesített, derítőfölddel kezelt nehézparaffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-94-1292-616-3
803Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, nehézparaffinban található C20-50- szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-95-2292-617-9
804Oldószerrel viaszmentesített derítőfölddel kezelt könnyűparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-96-3292-618-4
805Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett könnyűparaffin-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90640-97-4292-620-5
806Hidrogénezett, nehéz nafténpárlat alapú oldószerkivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90641-07-9292-631-5
807Hidrogénezett, nehéz paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90641-08-0292-632-0
808Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak90641-09-1292-633-6
809Hidrogénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolaj/pakura, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz90669-74-2292-656-1
810Katalitikusan viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91770-57-9294-843-3
811Viaszmentesített, hidrogénnel kezelt, nehéz paraffinpárlatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-39-0295-300-3
812Viaszmentesített, hidrogénezett, könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-40-3295-301-9
813Hidrokrakkolással tisztított oldószeres, viaszmentesített párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-45-8295-306-6
814Finomított oldószerrel kezelt, hidrogénezett, könnyű nafténpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-54-9295-316-0
815Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995- 73-2295-335-4
816Kénhidrogén-mentesített, könnyű nafténpárlatból álló oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-75-4295-338-0
817Savval kezelt, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel végzett kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-76-5295-339-6
818Kénhidrogén-mentesített, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel előállított kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-77-6295-340-1
819Hidrogénezett, könnyű vákuumgázolaj felhasználásával előállított oldószeres kivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak91995-79-8295-342-2
820Hidrogénnel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha >3 tömegszázalék DMSO-kivonatot alkalmaznak92045-12-0295-394-6
821Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-35 kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak92045-42-6295-423-2
822Hidrokrakkolt, oldószerrel paraffinmentesített nem aromás oldószerrel kapott kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak92045-43-7295-424-8
823Viaszmentes oldószerrel és hidrogénnel kezelt, hidrokrakkolt pakuraolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak92061-86-4295-499-7
824Viaszmentesített (finomított oldószerrel) nehéz paraffinolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak92129-09-4295-810-6
825Nehéz paraffinpárlatban képződő oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), amelynél még derítőföldes kezelést is végeztek, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak92704- 08-0296-437-1
826Alapolajok, paraffintartalmú kenőolajok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak93572-43-1297-474-6
827Kénhidrogén-mentesített, nehéz nafténpárlat alapú oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak93763-10-1297-827-4
828Kénhidrogén-mentesített oldószerrel viaszmentesített, nehéz paraffinpárlat alapú oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak93763-11-2297-829-5
829Hidrokrakkolt, viaszmentesített paraffin desztillációs maradékát képző szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak93763-38-3297-857-8
830Savval kezelt üledékolaj (kőolaj), ha ez > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz93924-31-3300-225-7
831Derítőfölddel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha >3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz93924-32-4300-226-2
832Bepárlási maradványolaj hidrogénezett vákuumpárlatból származó C20-50 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak93924-61-9300-257-1
833Hidrogénezett oldószerrel finomított, hidrogénezett nehézpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak94733-08-1305-588-5
834Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyűpárlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak94733-09-2305-589-0
835Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt párlatból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak94733-15-0305-594-8
836Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, raffinátumból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak94733-16-1305-595-3
837Aromásokban, gazdag, oldószerrel extrahált, nafténpárlatban megjelenő C13-30 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak95371-04-3305-971-7
838Aromásokban gazdag, oldószerrel extrahált nafténpárlatból kinyert C16-32-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak95371-05-4305-972-2
839Viasztalanított, aszfaltmentesített, hidrogénnel kezelt vákuum-desztillációs maradékból származott C37-68 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak95371-07-6305-974-3
840Hidrogénnel kezelt, aszfaltmentesített visszamaradó vákuum-párlatokból nyerhető C37-65 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak95371-08-7305-975-9
841Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyű párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97488-73-8307-010-7
842Oldószerrel finomított hidrogénezett nehéz-párlatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97488-74-9307-011-2
843Hidrokrakkolt oldószerrel viaszmentesített kenőolajok C18-27 (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97488-95-4307-034-8
844Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített atmoszférikus nyomásonvégzett desztilláció könnyű párlatából kinyerhető C17-40 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97675-87-1307-661-7
845Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített, desztillációs maradékának vákuumdesztillációs könnyűpárlatából kapható C17-40 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97722-06-0307-755-8
846Oldószerrel extrahált könnyű C13-27 naftén-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97722-09-3307-758-4
847Oldószeres extrakcióval kapott C14-29 könnyű naftén-szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97722-10-6307-760-5
848Szénnel kezelt üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz97862-76-5308-126-0
849Kovasavval kezelt üledékolaj (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaz97862-77-6308-127-6
850Aromásoktól mentesített, C27-42 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97862-81-2308-131-8
851Hidrogénnel kezelt párlatok desztilát könnyűpárlatából nyerhető C17-30 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97862-82-3308-132-3
852Naftének vákuumdesztillálásánál keletkező C27-45 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97862-83-4308-133-9
853Aromás vegyületektől mentesített C27-45 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97926-68-6308-287-7
854Hidrogénnel kezelt C20-58 szénhidrogének, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97926-70-0308-289-8
855Nafténszénhidrogének C27-42, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak97926-71-1308-290-3
856Szénnel kezelt könnyű paraffindesztillátummal előállítható oldószeres kivonatok, ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684-02-4309-672-2
857Derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatból előállítható, oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684- 03-5309-673-8
858Szénnel kezelt, könnyű vákuumgázolajjal előállítható oldószeres kivonatok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684-04-6309-674-3
859Derítőfölddel kezelt, könnyű vákuumolaj-oldószerrel kinyerhető extraktumok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684-05-7309-675-9
860Szénnel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684-37-5309-710-8
861Derítőfölddel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak100684-38-6309-711-3
862Oldószerrel kivont, aszfaltmentesített, viaszmentesített és hidrogénezett C>25 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak101316-69-2309-874-0
863Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-32 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak101316-70-5309-875-6
864Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C20-35 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak101316-71-6309-876-1
865Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C24-50 kenőolajok (kőolaj), ha > 3 tömegszázalék DMSO-kivonatot tartalmaznak101316-72-7309-877-7
866„Édesített” középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből előállították, nem karcinogén64741-86-2265-088-7
867Oldószerrel finomított gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezt a terméket előállították, nem karcinogén64741-90-8265-092-9
868Oldószerrel finomított középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses terméket előállították, nem karcinogén64741-91-9265-093-4
869Savval kezelt gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén64742-12-7265-112-6
870Savval kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén64742-13-8265-113-1
871Savval kezelt könnyű párlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén64742-14-9265-114-7
872Vegyileg közömbösített gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén64742-29-6265-129-9
873Vegyileg közömbösített középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén64742-30-9265-130-4
874Derítőfölddel kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén64742-38-7265-139-3
875Hidrogénnel kezelt középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén64742-46-7265-148-2
876Kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket gyártják, nem karcinogén64742-79-6265-182-8
877Kénhidrogén-mentesített középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén64742-80-9265-183-3
878Katalitikus reformáló frakcionáló oszlop maradékának magas forráspontú párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén68477-29-2270-719-4
879Katalitikus reformáló frakcionáló-kolonna maradékának közepes hőfokon forró párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén68477-30-5270-721-5
880Katalitikus átalakító frakcionáló oszlopából származó maradék alacsony forráspontú párlatai (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén68477-31-6270-722-0
881Elágazó és lineáris C12-26 alkánok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén90622-53-0292-454-3
882Magas fokon finomított középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén90640-93-0292-615-8
883Katalitikus átalakító nehéz aromás koncentrátumaiból kinyerhető párlatok (kőolaj), kivéve, ha teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén91995-34-5295-294-2
884Paraffinvegyületekből kinyerhető gázolajok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén93924-33-5300-227-8
885Oldószerrel finomított és kénhidrogén-mentesített nehézbenzin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97488-96-5307-035-3
886Hidrogénezett középpárlat desztillációjából kapott C16-20 könnyű szénhidrogének, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén97675- 85-9307-659-6
887Hidrogénnel kezelt paraffin desztillációjának előpárlataiból kinyerhető C12-20, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén97675-86-0307-660-1
888Oldószerrel extrahált könnyű C11-17 naftén-szénhidrogének, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén97722-08-2307-757-9
889Hidrogénnel kezelt gázolajok, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén97862-78-7308-128-1
890Szénnel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén100683-97-4309-667-5
891Szénnel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén100683-98-5309-668-0
892Derítőfölddel kezelt paraffinos középpárlatok (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén100683-99-6309-669-6
893Kenőzsírok kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén74869-21-9278-011-7
894Nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén64742-61-6265-165-5
895Savval kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén90669-77-5292-659-8
896Derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén90669-78-6292-660-3
897Hidrogénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén92062-09-4295-523-6
898Alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén92062-10-7295-524-1
899Alacsony hőmérsékleten olvadó, hiodrogénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén92062-11-8295-525-7
900Alacsony hőmérsékleten olvadó, szénnel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97863-04-2308-155-9
901Alacsony hőmérsékleten olvadó, derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97863-05-3308-156-4
902Kovasavval kezelt, alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97863-06-4308-158-5
903Nyersparaffin (kőolaj), szénnel kezelt nyersparaffin, kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén100684-49-9309-723-9
904Petrolátum (kőolajzselé), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén8009-03-8232-373-2
905Oxidált petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén64743-01-7265-206-7
906Alumínium-oxiddal kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén85029-74-9285-098-5
907Hidrogénezett petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén92045-77-7295-459-9
908Szénnel kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97862-97-0308-149-6
909Kovasavval kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén97862-98-1308-150-1
910Derítőfölddel kezelt petrolátum (kőolaj), kivéve, ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén100684-33-1309-706-6
911Katalitikusan krakkolt könnyű párlatok (kőolaj)64741-59-9265-060-4
912Katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj)64741-60-2265-062-5
913Termikusan krakkolt könnyűpárlatok (kőolaj)64741-82-8265-084-5
914Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt könnyűpárlat (kőolaj)68333-25-5269-781-5
915Gőzzel krakkolt nafta könnyűpárlatai (kőolaj)68475-80-9270-662-5
916Gőzzel krakkolt kőolajdesztillátumok krakkolt párlatai68477-38-3270-727-8
917Gőzzel krakkolt gázolajok (kőolaj)68527-18-4271-260-2
918Kénhidrogén-mentesített, hővel krakkolt középpárlatok (kőolaj)85116-53-6285-505-6
919Termikusan krakkolt, kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj)92045-29-9295-411-7
920Hidrogénezett termikusan krakkolt nafta-maradékok (kőolaj)92062-00-5295-514-7
921Gőzzel krakkolt nafta-desztilláció maradékai (kőolaj)92062-04-9295-517-3
922Katalitikusan krakkolt, termikusan lebontott könnyűpárlatok (kőolaj)92201-60-0295-991-1
923Gőzzel krakkolt, hőáztatott naftamaradékok (kőolaj)93763-85-0297-905-8
924Kénhidrogén-mentesített, termikusan krakkolt könnyű vákuumgázolajok (kőolaj)97926-59-5308-278-8
925Kokszoló kénhidrogén-mentesített középpárlatai (kőolaj)101316-59-0309-865-1
926Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)101631-14-5309-939-3
927Atmoszférikus desztillációs kolonnamaradékok (kőolaj)64741-45-3265-045-2
928Nehéz vákuumgázolajok (kőolaj)64741-57-7265-058-3
929Katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)64741-61-3265-063-0
930Katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj)64741-62-4265-064-6
931Katalitikus reformátor frakcionálókolonájából származó maradékok (kőolajok)64741-67-9265-069-3
932Hidrokrakkolt maradékok (kőolaj)64741-75-9265-076-1
933Termikusan krakkolt maradékok (kőolaj)64741-80-6265-081-9
934Termikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)64741-81-7265-082-4
935Hidrogénnel kezelt vákuumgázolajak (kőolaj)64742-59-2265-162-9
936Kénhidrogén-mentesített, atmoszférikus desztillációs kolonna-maradékok (kőolaj)64742-78-5265-181-2
937Kénhidrogén-mentesített nehéz vákuumgázolajok (kőolaj)64742-86-5265-189-6
938Gőzzel-krakkolt maradékok (kőolaj)64742-90-1265-193-8
939Atmoszférikus petroltechnológiai maradékok (kőolaj)68333-22-2269-777-3
940Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj)68333-26-6269-782-0
941Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj)68333-27-7269-783-6
942Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj)68333-28-8269-784-1
943Magas kéntartalmú maradványolajok és közvetlenül lepárolt gázolajok68476-32-4270-674-0
944Maradványolaj68476-33-5270-675-6
945Katalitikus reformátor frakcionálókolonájából származó maradékok (kőolajok)68478-13-7270-792-2
946Nehéz kokszológázolaj és vákuumgázolaj (kőolaj)68478-17-1270-796-4
947Nehéz kokszoló- és könnyű vákuummaradékok68512-61-8270-983-0
948Könnyű vákuummaradékok (kőolaj)68512-62-9270-984-6
949Gőzzel bontott könnyű maradékpárlatok (kőolaj)68513-69-9271-013-9
9506. sz. fűtőolaj68553-00-4271-384-7
951Atmoszférikus desztillációs üzem alacsony kéntartalmú maradékai (kőolaj)68607-30-7271-763-7
952Atmoszférikus nehéz gázolaj (kőolaj)68783-08-4272-184-2
953A kokszoló gázmosójának kondenzáltgyűrűs aromás vegyületeket tartalmazó maradékai (kőolaj)68783-13-1272-187-9
954Vákuum kőolajmaradékok párlatai (kőolaj)68955-27-1273-263-4
955Gőzzel krakkolt gyantás párlatmaradékok (kőolaj)68955-36-2273-272-3
956Vákuum középpárlatok (kőolaj)70592-76-6274-683-0
957Könnyű vákuumpárlatok (kőolaj)70592-77-7274-684-6
958Vákuum-desztillátumok (kőolaj)70592-78-8274-685-1
959Kénhidrogén-mentesített kokszoló nehéz vákuumgázolajai (kőolaj)85117-03-9285-555-9
960Gőzzel krakkolt párlatmaradékok (kőolaj)90669-75-3292-657-7
961Vákuum hatására kapott könnyű párlatmaradékok (kőolaj)90669-76-4292-658-2
962Kénben gazdag nehézfűtőolaj92045-14-2295-396-7
963Katalitikusan krakkolt párlatmaradékok (kőolaj)92061-97-7295-511-0
964Katalitikusan krakkolt, termikus lebontásnak alávetett középpárlatok (kőolaj)92201-59-7295-990-6
965Maradványolajok (kőolaj)93821-66-0298-754-0
966Gőzzel krakkolt, hővel kezelt maradékok98219-64-8308-733-0
967Kénhidrogén-mentesített, széles forrponthatárok között forró középpárlatok (kőolaj)101316-57-8309-863-0
968Könnyű paraffinpárlatok (kőolaj)64741-50-0265-051-5
969Nehéz paraffinpárlatok (kőolaj)64741-51-1265-052-0
970Könnyű nafténpárlatok (kőolaj)64741-52-2265-053-6
971Nehéz nafténpárlatok (kőolaj)64741-53-3265-054-1
972Savval kezelt nehéz nafténpárlatok (kőolaj)64742-18-3265-117-3
973Savval kezelt könnyű nafténpárlatok (kőolaj)64742-19-4265-118-9
974Savval kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj)64742-20-7265-119-4
975Savval kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj)64742-21-8265-121-5
976Kémiailag semlegesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj)64742-27-4265-127-8
977Vegyileg semlegesített könnyű paraffinpárlatok (kőolaj)64742-28-5265-128-3
978Vegyileg semlegesített nehéz nafténpárlatok (kőolaj)64742-34-3265-135-1
979Vegyileg semlegesített könnyű nafténpárlatok64742-35-4265-136-7
980Könnyű nafténpárlatból álló oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj)64742-03-6265-102-1
981Nehéz paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj)64742-04-7265-103-7
982Könnyű paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj)64742-05-8265-104-2
983Nehéz nafténpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj)64742-11-6265-111-0
984Könnyű vákuumgázolaj-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj)91995-78-7295-341-7
985Aromás vegyületekben gazdag C26-55 szénhidrogének97722-04-8307-753-7
986Dinátrium-3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil-bisz(azo)]bisz(4-amino-naftalin-1-szulfonát)573-58-0209-358-4
987Dinátrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diamino-fenil)azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenil-azo)-naftalin-2,7-diszulfonát1937-37-7217-710-3
988Tetranátrium-3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-dii-lbisz(azo)]bisz[5-amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonát]2602-46-2220-012-1
9894-o-Tolil-azo-o-toluidin97-56-3202-591-2
9904-Amino-azo-benzol60-09-3200-453-6
991Dinátrium[5-[[4′-[[2,6-dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-szulfo-fenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]szaliciláto(4-)]kuprát(2-)16071-86-6240-221-1
992Rezorcinol-diglicidil-éter101-90-6202-987-5
9931,3-Difenil-guanidin102-06-7203-002-1
994Heptaklór-epoxid1024-57-3213-831-0
9954-Nitrozo-fenol104-91-6203-251-6
996Karbendazim10605-21-7234-232-0
997Allil-glicidil-éter106-92-3203-442-4
998Klór-acetaldehid107-20-0203-472-8
999Hexán110-54-3203-777-6
10002-(2-Metoxi-etoxi)-etanol (Dietilén-glikol-monometil-éter; DEGME)111-77-3203-906-6
1001(+/–)-2-(2,4-Diklór-fenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluor-etil-éter (Tetrakonazol (ISO))112281-77-3407-760-6
10024-[4-(1,3-Dihidroxi-prop-2-il)-fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitro-antrakinon114565-66-1406-057-1
10035,6,12,13-Tetraklór-antra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron115662-06-1405-100-1
1004trisz(2-Klór-etil)-foszfát115-96-8204-118-5
10054′-Etoxi-2-benzimidazol-anilid120187-29-3407-600-5
1006Nikkel-dihidroxid12054-48-7235-008-5
1007N,N-Dimetil-anilin121-69-7204-493-5
1008Simazin122-34-9204-535-2
1009Bisz(Ciklopenta-dienil)-bisz(2,6-difluor-3-(pirrol-1-il)-fenil)titánium125051-32-3412-000-1
1010N,N,N′,N′-Tetraglicidil-4,4′-diamino-3,3′-dietil-difenil-metán130728-76-6410-060-3
1011Divanádium-pentaoxid1314-62-1215-239-8
1012Pentaklór-fenol és alkálisói87-86-5/131-52-2; / 7778-73-6201-778-6/205-025-2; / 231-911-3
1013Foszfamidon13171-21-6236-116-5
1014N-(Triklór-metil-tio)-ftálimid (Folpet (ISO))133-07-3205-088-6
1015N-2-Naftil-anilin135-88-6205-223-9
1016Ziram137-30-4205-288-3
10171-Bróm-3,4,5-trifluor-benzol138526-69-9418-480-9
1018Propazin139-40-2205-359-9
10193-(4-klór-fenil)-1,1-dimetil-urónium-triklór-acetát; monuron-TCA140-41-0006-043-00-1
1020Izoxaflutol141112-29-0606-054-00-7
1021Krezoxim-metil143390-89-0607-310-00-0
1022Klórdekon143-50-0205-601-3
10239-Vinil-karbazol1484-13-5216-055-0
10242-Etil-hexánsav149-57-5205-743-6
1025Monuron150-68-5205-766-1
1026Morfolin-4-karbonil-klorid15159-40-7239-213-0
1027Daminozid1596-84-5216-485-9
1028Alaklór (ISO)15972-60-8240-110-8
1029UVCB: A tetrakiszhidroxi-metil-foszfónium-klorid, karbamid és a desztillált, hidrogénezett C16-18 helyen alkilaminezett viasz kondenzációs terméke166242-53-1422-720-8
1030Ioxinil és ioxinil-oktanoát (ISO)1689-83-4/3861-47-0216-881-1/223-375-4
1031Bromoxinil (ISO) (3,5-Dibróm-4-hidroxi-benzonitril) és bromoxinil-heptanoát (ISO)1689-84-5/56634-95-8216-882-7/260-300-4
10322,6-Dibróm-4-ciano-fenil-oktanoát1689-99-2216-885-3
1033Áthelyezve vagy törölve
10345-Klór-1,3-dihidro-2H-indol-2-on17630-75-0412-200-9
1035Benomil17804-35-2241-775-7
1036Klórtalonil1897-45-6217-588-1
1037N′-(4-Klór-o-tolil)-N,N-dimetil-formamidin monohidroklorid19750-95-9243-269-1
10384,4′-Metilén-bisz(2-etil-anilin)19900-65-3243-420-1
1039Valin-amid20108-78-5402-840-7
1040[(p-Tolil-oxi)metil]oxirán2186-24-5218-574-8
1041[(m-Tolil-oxi)metil]oxirán2186-25-6218-575-3
10422,3-Epoxi-propil o-tolil-éter2210-79-9218-645-3
1043[(Tolil-oxi)metil]oxirán, krezil-glicidil-éter26447-14-3247-711-4
1044Di-allát2303-16-4218-961-1
1045Benzil 2,4-dibróm-butanoát23085-60-1420-710-8
1046Trifluor-jód-metán2314-97-8219-014-5
1047Tiofanát-metil23564-05-8245-740-7
1048Dodekaklóro-pentaciklo[5.2.1. 02,6 03,905,8]dekán (mirex)2385-85-5219-196-6
1049Propizamid23950-58-5245-951-4
1050Butil-glicidil-éter2426-08-6219-376-4
10512,3,4-Triklórbut-1-én2431-50-7219-397-9
1052Kinometionát2439-01-2219-455-3
1053(R)-α-Fenil-etil-ammónium (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxi-propil)foszfonát monohidrát25383-07-7418-570-8
10545-Etoxi-3-triklór-metil-1,2,4-tiadiazol (Etridiazol (ISO))2593-15-9219-991-8
1055Disperse Yellow 32832-40-8220-600-8
10561,2,4-Triazol288-88-0206-022-9
1057Aldrin (ISO)309-00-2206-215-8
1058Diuron (ISO)330-54-1206-354-4
1059Linuron (ISO)330-55-2206-356-5
1060Nikkel-karbonát3333-67-3222-068-2
10613-(4-Izopropil-fenil)-1,1-dimetil-urea (Izoproturon ISO)34123-59-6251-835-4
1062Iprodion36734-19-7253-178-9
1063Áthelyezve vagy törölve
10645-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroxi-metil-tetrahidrofurán41107-56-6415-360-8
1065Krotonaldehid4170-30-3224-030-0
1066Hexahidrociklopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammónium N-etoxi-karbonil-N-(p-olil-szulfonil)azanid418-350-1
10674,4′-Karbonimidoil-bisz[N,N-dimetil-anilin] és sói492-80-8207-762-5
1068DNOC (ISO)534-52-1208-601-1
1069Toluidin-klorid540-23-8208-740-8
1070Toluidin-szulfát (1:1)540-25-0208-741-3
10712-(4-terc-Butil-fenil)etanol5406-86-0410-020-5
1072Fention55-38-9200-231-9
1073Klórdán, tiszta állapotban57-74-9200-349-0
1074Hexan-2-on (metil-butil-keton)591-78-6209-731-1
1075Fenarimol60168-88-9262-095-7
1076Acetamid60-35-5200-473-5
1077N-ciklohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamid (Furmeciklox (ISO))60568-05-0262-302-0
1078Dieldrin60-57-1200-484-5
10794,4′-Izobutil-etilidén-difenol6807-17-6401-720-1
1080Klórdimeform6164-98-3228-200-5
1081Amitrol61-82-5200-521-5
1082Karbaril63-25-2200-555-0
1083Hidrokrakkolt könnyűpárlatok (kőolaj)64741-77-1265-078-2
10841-Etil-1-metil-morfolinium-bromid65756-41-4612-182-00-4
1085(3-Klór-fenil)-(4-metoxi-3-nitro-fenil)metanon66938-41-8423-290-4
1086Dízel üzemanyagok, kivéve, ha a teljes finomítási technológia ismerete alapján kitűnik, és bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezek a termékek készülnek, nem karcinogén68334-30-5269-822-7
10872. sz. tüzelőolaj68476-30-2270-671-4
10884. sz. tüzelőolaj68476-31-3270-673-5
10892. sz. dízel tüzelőolajok68476-34-6270-676-1
10902,2-Dibróm-2-nitro-etanol69094-18-4412-380-9
10911-Etil-1-metil-pirrolidinium-bromid69227-51-6612-183-00-X
1092Monokrotofosz6923-22-4230-042-7
1093Nikkel7440-02-0231-111-4
1094Bróm-metán (metil-bromid ISO)74-83-9200-813-2
1095Klór-metán (metil-klorid)74-87-3200-817-4
1096Jód-metán (metil-jodid)74-88-4200-819-5
1097Bróm-etán (etil-bromid)74-96-4200-825-8
1098Heptaklór76-44-8200-962-3
1099Fentin-hidroxid76-87-9200-990-6
1100Nikkel-szulfát7786-81-4232-104-9
11013,5,5-Trimetil-ciklohex-2-enon (izoforon)78-59-1201-126-0
11022,3-Diklór-propén78-88-6201-153-8
1103Fluazifop-P-butil (ISO)79241-46-6607-305-00-3
1104(S)-2,3-Dihidro-1H-indol-karbonsav79815-20-6410-860-2
1105Toxafén8001-35-2232-283-3
1106(4-Hidrazino-fenil)-N-metil-metán-szulfonamid-hidroklorid81880-96-8406-090-1
1107C.I. Solvent Yellow 14842-07-9212-668-2
1108Klozolinát84332-86-5282-714-4
1109C10-13- Klóralkánok, mono-kloro85535-84-8287-476-5
1110Áthelyezve vagy törölve
11112,4,6-Triklór-fenol88-06-2201-795-9
1112Dietil-karbamoil-klorid88-10-8201-798-5
11131-Vinil-2-pirrolidon88-12-0201-800-4
1114Miklobutanil (ISO); 2-(4-klór-fenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)hexán-nitril88671-89-0410-400-0
1115Fentin-acetát900-95-8212-984-0
1116Bifenil-2-il-amin90-41-5201-990-9
1117Transz-4-ciklohexil-L-prolin-monohidro-klorid90657-55-9419-160-1
11182-Metil-m-fenilén-diizocianát (toluol 2,6-diizocianát)91-08-7202-039-0
11194-Metil-m-fenilén-diizocianát (toluol 2,4-diizocianát)584-84-9209-544-5
1120m-Tolilidén-diizocianát (toluol-diizocianát)26471-62-5247-722-4
1121Lökhajtásos repülőgépek üzemeltetésére szolgáló, a szén oldószeres extrahálásával, hidrokrakkolásával, hidrogénezésével kapott hajtóanyagok94114-58-6302-694-3
1122Szén oldószeres extrahálásához használható hidrokrakkolt, hidrogénezett dízel-üzemanyagok94114-59-7302-695-9
1123Szurok, ha > 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaz61789-60-4263-072-4
11242-Butanon-oxim96-29-7202-496-6
1125Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt paraffin-desztillációs maradékból kinyerhető C16-20 szénhidrogének97675-88-2307-662-2
1126α,α-Diklór-toluol98-87-3202-709-2
1127Ásványi gyapjú, kivéve a jelenlegi mellékletben másutt említetteket; Mesterséges üveg-(szilikát) rostok véletlenszerű orientációval, legfeljebb 18 tömeg % alkáli-oxid és alkáliföldfém-oxid (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) tartalommal
1128Acetofenon, formaldehid, ciklohexilamin, metanol és ecetsav reakciótermékei406-230-1
1129Áthelyezve vagy törölve
1130Áthelyezve vagy törölve
1131Trinátrium-bisz(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxido-fenil-azo)-3-szulfonáto-1-nafoláto)kromát (1-)400-810-8
1132A 4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)-fenol, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)-fenoxi)-2-hidroxi-propil)-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)-)-fenoxi-2-hidroxi-propil-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)-fenoxi-2-hidroxi-propil-2-(2,3-epoxi-propil)fenol, 4-allil-6-(3-(4-allil.2,6-bisz(2,3-epoxi-propil)-2-hidroxi-propil)-2-(2,3-epoxi-propil) -fenol és a 4-allil-6-(3-(6-(3-((4-allil-2,6-bisz (2,3-epoxi-propil)fenoxi)-2-hidroxi-propil-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)fenoxi-2-hidroxi-propil)-2-(2,3-epoxi-propil)-fenol keveréke417-470-1
1133Costus-gyökérből (Saussurea lappa Clarke) nyert olaj, amennyiben illatanyag-összetevőként használják8023-88-9
11347-etoxi-4-metilkumarin, amennyiben illatanyag-összetevőként használják87-05-8201-721-5
1135Hexahidro-kumarin, amennyiben illatanyag-összetevőként használják700-82-3211-851-4
1136Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (perui balzsam, nyers) exudátuma illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén8007-00-9232-352-8
1137Izobutilnitrit542-56-2208-819-7
1138Izoprén (stabilizált); (2-metil-1,3-butadién)78-79-5201-143-3
11391-brómpropán; n-propil-bromid106-94-5203-445-0
1140Kloroprén (stabilizált); (2-klórbuta-1,3-dién)126-99-8204-818-0
11411,2,3-triklórpropán96-18-4202-486-1
1142Etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME)110-71-4203-794-9
1143Dinokap (ISO)39300-45-3254-408-0
1144Diaminotoluol, technikai termék – elegy: [4-metil-m-fenilén-diamin] (4) és [2-metil-m-fenilén-diamin] (5)
Metilfenilén-diamin
25376-45-8246-910-3
1145p-klórbenzotriklorid5216-25-1226-009-1
1146Difenil-éter; oktabróm-származék32536-52-0251-087-9
11471,2-bisz(2-metoxietoxi)etán trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME)112-49-2203-977-3
1148Tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid61571-06-0407-330-8
11494,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon (Michler-keton)90-94-8202-027-5
1150(S)-oxirán-metanol, 4-metilbenzol-szulfonát70987-78-9417-210-7
11511,2-benzol-dikarbonsav, dipentil-észter, elágazó- és egyenesláncú [1]84777-06-0 [1]284-032-2
n-pentil-izopentil-ftalát [2]-[2]
di-n-pentil-ftalát [3]131-18-0 [3]205-017-9
di-isopentil-ftalát [4]605-50-5 [4]210-088-4
1152Benzil-butilftalát (BBP)85-68-7201-622-7
11531,2-benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó- és egyenesláncú alkilészterek68515-42-4271-084-6
1154Elegy: dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát és trinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát402-660-9
1155(Metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid-dihidroklorid401-500-5
11562-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-on420-580-2
1157Azafenidin68049-83-2
11582,4,5-trimetilanilin [1]137-17-7 [1]205-282-0
2,4,5-trimetil-anilin hidroklorid [2]21436-97-5 [2]
11594,4′-tiodianilin és sói139-65-1205-370-9
11604,4′-oxidianilin (p-aminofenil-éter) és sói101-80-4202-977-0
1161N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilén-dianilin101-61-1202-959-2
11626-metoxi-m-toluidin (p-krezidin)120-71-8204-419-1
11633-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin143860-04-2421-150-7
1164Elegy: 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerek421-550-1
11652-nitrotoluol88-72-2201-853-3
1166Tributil-foszfát126-73-8204-800-2
1167Naftalin91-20-3202-049-5
1168Nonilfenol [1]25154-52-3 [1]246-672-0
4-nonilfenol, elágazó [2]84852-15-3 [2]284-325-5
11691,1,2-triklóretán79-00-5201-166-9
1170Áthelyezve vagy törölve
1171Áthelyezve vagy törölve
1172Allil-klorid; (3-klórpropén)107-05-1203-457-6
11731,4-diklórbenzol; (p-diklórbenzol)106-46-7203-400-5
1174Bisz(2-klóretil)-éter111-44-4203-870-1
1175Fenol108-95-2203-632-7
1176Biszfenol A; (4,4′-izopropilidéndifenol)80-05-7201-245-8
1177Trioximetilén; (1,3,5-trioxán)110-88-3203-812-5
1178Propargit (ISO)2312-35-8219-006-1
11791-klór-4-nitrobenzol100-00-5202-809-6
1180Molinát (ISO)2212-67-1218-661-0
1181Fenpropimorf (ISO)67564-91-4266-719-9
1182Áthelyezve vagy törölve
1183Metil-izocianát624-83-9210-866-3
1184N,N-dimetilanilin-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát118612-00-3422-050-6
1185O,O′-(etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentan-2-on)-oxim]421-870-1
11862:1 arányú elegy: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcin-bisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát)140698-96-0414-770-4
1187Elegy: 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakcióterméke417-980-4
1188Malachit zöld hidroklorid [1]569-64-2 [1]209-322-8
Malachit zöld oxalát [2]18015-76-4 [2]241-922-5
11891-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentan-3-ol107534-96-3403-640-2
11905-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiciklohex-2-en-1-on138164-12-2414-790-3
1191Transz-4-fenil-L-prolin96314-26-0416-020-1
1192Áthelyezve vagy törölve
1193Elegy: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-foszfonofenil)azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-foszfonofenil) azo]benzoesav163879-69-4418-230-9
11942-{4-(2-ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino-2-aminopropil-formiát424-260-3
11955-nitro-o-toluidin [1]99-55-8 [1]202-765-8
5-nitro-o-toluidin-hidroklorid [2]51085-52-0 [2]256-960-8
11961-(1-naftilmetil)kvinolinium-klorid65322-65-8406-220-7
1197(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol143322-57-0422-390-5
1198Pimetrozin (ISO)123312-89-0613-202-00-4
1199Oxadiargil (ISO)39807-15-3254-637-6
1200Klórtoluron (3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid)15545-48-9239-592-2
1201N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamid416-860-9
12021,3-bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán93629-90-4428-350-3
1203p-fenetidin-(4-etoxianilin)156-43-4205-855-5
1204m-feniléndiamin és sói108-45-2203-584-7
1205Kreozot olaj és kőszénkátrány desztillációs maradékok, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz92061-93-3295-506-3
1206Kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz90640-84-9292-605-3
1207Kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz61789-28-4263-047-8
1208Kreozot, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz8001-58-9232-287-5
1209Kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-79-8274-565-9
1210Extrakciós maradékok (szén), kreozotolajsav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz122384-77-4310-189-4
1211Kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz70321-80-1274-566-4
12126-Metoxi-piridin-2,3-diamin és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén94166-62-8303-358-9
1213Naftalin-2,3-diol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén92-44-4202-156-7
12142,4-Diamino-difenil-amin, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén136-17-4
12152,6-bisz(2-hidroxi-etoxi)-3,5-pirimidin-diamin és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén117907-42-3
12162-Metoximetil-p-aminofenol és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén135043-65-1/29785-47-5
12174,5-Diamino-1-metilpirazolés HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén20055-01-0/21616-59-1
12184,5-diamino-1-(-klorfenil)metil)-1H-pirazol szulfát, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén163183-00-4
12194-kloro-2-aminofenol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén95-85-2202-458-9
12204-Hidroxi-indol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2380-94-1219-177-2
12214-Metoxitoluol-2,5-diamin és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén56496-88-9
12225-amino-4-fluoro-2-metil-fenol-szulfát, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén163183-01-5
1223N,N-Dietil-m-aminofenol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén91-68-9/68239-84-9202-090-9/269-478-8
1224N,N-Dimetil-2,6-piridin-diamin és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén
1225N-ciklopentil-m-aminofenol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén104903-49-3
1226N-(2-Metoxi-etil)-p-fenil-diamin és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén72584-59-9/66566-48-1276-723-2
12272,4-Diamino-5-metilfenetolés HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén113715-25-6
12281,7-naftalin-diol, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén575-38-2209-383-0
12293,4-Diaminobenzoesav, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén619-05-6210-577-2
12302-Aminometil-p-aminofenol és HCl sója, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén79352-72-0
1231Solvent Red 1 (CI 12150), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén1229-55-6214-968-9
1232Acid Orange 24 (CI 20170), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén1320-07-6215-296-9
1233Acid Red 73 (CI 27290), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén5413-75-2226-502-1
1234PEG-3,2′,2′-di-p-fenilén-diamin144644-13-3
12356-nitro-o-toluidin570-24-1209-329-6
1236HC Yellow No. 1173388-54-2
1237HC Orange No. 381612-54-6
1238HC Green No. 152136-25-1257-687-7
1239HC Red No. 8 és sói13556-29-1/97404-14-3- / 306-778-0
1240Tetrahidro-6-nitrokinoxalin és sói158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5
1241Disperse Red 15, kivéve mint szennyeződés a Disperse Violet 1-ben116-85-8204-163-0
12424-amino-3-fluor-fenol399-95-1402-230-0
1243N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid
Bisz-hidroxi-etil-bisz-hexil-decil-malonamid
149591-38-8422-560-9
12441-Metil-2,4,5-trihidroxibenzol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén1124-09-0214-390-7
12452,6-Dihidroxi-4-metilpiridin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén4664-16-8225-108-7
12465-Hidroxi-1,4-benzodioxán és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén10288-36-5233-639-0
12473,4-Metiléndioxifenol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén533-31-3208-561-5
12483,4-Metiléndioxianilin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén14268-66-7238-161-6
1249Hidroxipiridinon és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén822-89-9212-506-0
12503-Nitro-4-aminofenoxietanol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén50982-74-6
12512-Metoxi-4-nitrofenol (4-Nitroguajakol) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén3251-56-7221-839-0
1252CI. Acid Black 131 és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén12219-01-1
12531,3,5-Trihidroxibenzol (Floroglucin) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén108-73-6203-611-2
12541,2,4-Benzoltriacetát és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén613-03-6210-327-2
1255Etanol, 2,2’-iminobisz-, epiklórhidrinnel és 2-nitro-1,4-benzoldiaminnal kapott reakciótermékek (HC Blue No. 5) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén68478-64-8/158571-58-5
1256N-Metil-1,4-diaminoantrakinon, epiklórhidrinnel és monoetanolaminnal alkotott reakciótermékek (HC Blue No. 4) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén158571-57-4
12574-Aminobenzolszulfonsav (szulfanilsav) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén121-57-3/515-74-2204-482-5/208-208-5
12583,3’-((Szulfonilbisz(2-nitro-4,1-fenilén)imino)bisz(6-(fenilamino)) benzolszulfonsav és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén6373-79-1228-922-0
12593(vagy 5)-((4-(Benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(or1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén89959-98-8/12221-69-1289-660-0
12602,2’-((3-Klór-4-((2,6-diklór-4-nitrofenil)azo)fenil)imino)biszetanol (Disperse Brown 1) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén23355-64-8245-604-7
1261Benzotiazolium, 2-[[4-[etil(2-hidroxietil)amino]fenil]azo]-6-metoxi-3-metil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén12270-13-2235-546-0
12622-[(4-Klór-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoxifenil)-3-oxobutanamid (Pigment Yellow 73) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén13515-40-7236-852-7
12632,2’-[(3,3’-Diklór[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bisz(azo)]bisz[3-oxo-N-fenilbutanamid] (Pigment Yellow 12) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén6358-85-6228-787-8
12642,2’-(1,2-Eténdiil)bisz[5-((4-etoxifenil)azo]benzolszulfonsav) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2870-32-8220-698-2
12652,3-Dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidin (Solvent Black 3) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén4197-25-5224-087-1
12663(vagy 5)-[[4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]szalicilsav és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén3442-21-5/34977-63-4222-351-0/252-305-5
12672-Naftalénszulfonsav, 7-(benzoilamino)-4-hidroxi-3-[[4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2610-11-9220-028-9
1268(μ-((7,7’-Iminobisz(4-hidroxi-3-((2-hidroxi-5-(N-metil-szulfamoil) fenil) azo) naftalén-2-szulfonato))(6-)))dikuprát(2-) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén37279-54-2253-441-8
12693-[(4-(Acetilamino)fenil)azo]-4-hidroxi-7-[[[[5-hidroxi-6-(fenilazo)-7-szulfo-2-naftalenil]amino]karbonil]amino]-2-Naftalénszulfonsav és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén3441-14-3222-348-4
12702-Naftalénszulfonsav, 7,7’-(karbonildiimino)bisz(4-hidroxi-3-[[2-szulfo-4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]-, és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2610-10-8/25188-41-4220-027-3
1271Etánaminium, N-(4-[bisz[4-(dietilamino)fenil]metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2390-59-2219-231-5
12723H-Indolium, 2-[[(4-metoxifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén54060-92-3258-946-7
12733H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén4208-80-4224-132-5
1274Oldható nigrozin-szesz (Solvent Black 5), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén11099-03-9
1275Fenoxazin-5-ium, 3,7-bisz(dietilamino)-, és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén47367-75-9/33203-82-6251-403-5
1276Benzo[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetilamino)-, és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén7057-57-0/966-62-1230-338-6/213-524-1
12776-Amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2478-20-8219-607-9
12781-Amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]antrakinon és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén67905-56-0/12217-43-5267-677-4/235-398-7
1279Laccaic Acid (CI Natural Red 25) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén60687-93-6
1280Benzolszulfonsav, 5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino)-, és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén6373-74-6/15347-52-1228-921-5/239-377-3
12814-[(4-Nitrofenil)azo]anilin (Disperse Orange 3) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén730-40-5/70170-61-5211-984-8
12824-Nitro-m-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén5131-58-8225-876-3
12831-Amino-4-(metilamino)-9,10-antracéndion (Disperse Violet 4) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén1220-94-6214-944-8
1284N-Metil-3-nitro-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2973-21-9221-014-5
1285N1-(2-Hidroxietil)-4-nitro-o-feniléndiamin (HC Yellow No. 5) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén56932-44-6260-450-0
1286N1-(Trisz(hidroximetil))metil-4-nitro-1,2-feniléndiamin (HC Yellow No. 3) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén56932-45-7260-451-6
12872-Nitro-N-hidroxietil-p-anizidin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén57524-53-5
1288N,N’-Dimetil-N-Hidroxietil-3-nitro-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén10228-03-2233-549-1
12893-(N-Metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propán-1,2-diol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén93633-79-5403-440-5
12904-Etilamino-3-nitrobenzoesav (N-Etil-3-Nitro PABA) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2788-74-1412-090-2
1291(8-[(4-Amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-2-naftil)trimetilammonium és sói, kivéve Basic Red 118 (CAS-szám 71134-97-9), szennyeződésként a Basic Brown 17-ben, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén71134-97-9275-216-3
12925-((4-(Dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén12221-52-2
1293m-Feniléndiamin, 4-(fenilazo)-, és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén495-54-5207-803-7
12941,3-Benzoldiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén4438-16-8224-654-3
12952,7-Naftaléndiszulfonsav, 5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-((2-metilfenil)azo)- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén6441-93-6229-231-7
12964,4’-[(4-Metil-1,3-fenilén)bisz(azo)]bisz[6-metil-1,3-benzoldiamin] (Basic Brown 4) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén4482-25-1224-764-1
1297Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén83803-99-0280-920-9
1298Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén83803-98-9280-919-3
1299Etánaminium, N-[4-[(4-(dietilamino)fenil)fenilmetilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén633-03-4211-190-1
13009,10-Antracéndion, 1-[(2-hidroxietil)amino]-4-(metilamino)- származékai és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2475-46-9/86722-66-9219-604-2/289-276-3
13011,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracéndion (Disperse Red 11) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2872-48-2220-703-8
13021,4-Dihidroxi-5,8-bisz[(2-hidroxietil)amino]antrakinon (Disperse Blue 7) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén3179-90-6221-666-0
13031-[(3-Aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrakinon és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén22366-99-0244-938-0
1304N-[6-[(2-Klór-4-hidroxifenil)imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-ciklohexadién-1-il]acetamid (HC Yellow No. 8) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén66612-11-1266-424-5
1305[6-[[3-Klór-4-(metilamino)fenil]imino]-4-metil-3-oxociklohexa-1,4-dien-1-il]karbamid (HC Red No. 9) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén56330-88-2260-116-4
1306Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetilamino)-, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén61-73-4200-515-2
13074,6-Bisz(2-Hidroxietoxi)-m-Feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén94082-85-6
13085-Amino-2,6-Dimetoxi-3-Hidroxipiridin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén104333-03-1
13094,4’-Diaminodifenilamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén537-65-5208-673-4
13104-Dietilamino-o-toluidin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén148-71-0/24828-38-4/2051-79-8205-722-1/246-484-9/218-130-3
1311N,N-Dietil-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén93-05-0/6065-27-6/6283-63-2202-214-1/227-995-6/228-500-6
1312N,N-Dimetil-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén99-98-9/6219-73-4202-807-5/228-292-7
1313Toluol-3,4-Diamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén496-72-0207-826-2
13142,4-Diamino-5-metilfenoxietanol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén141614-05-3/113715-27-8
13156-Amino-o-krezol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén17672-22-9
1316Hidroxietilaminometil-p-aminofenol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén110952-46-0/135043-63-9
13172-Amino-3-nitrofenol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén603-85-0210-060-1
13182-Klór-5-nitro-N-hidroxietil-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén50610-28-1256-652-3
13192-Nitro-p-feniléndiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén5307-14-2/18266-52-9226-164-5/242-144-9
1320Hidroxietil-2,6-dinitro-p-anizidin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén122252-11-3
13216-Nitro-2,5-piridindiamin és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén69825-83-8
1322Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén477-73-6207-518-8
13233-Hidroxi-4-[(2-hidroxinaftil)azo]-7-nitronaftalén-1-szulfonsav és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén16279-54-2/5610-64-0240-379-1/227-029-3
13243-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino]propán-1,2-diol (HC Yellow No. 6) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén104333-00-8
13252-[(4-Klór-2-nitrofenil)amino]etanol (HC Yellow No. 12) és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén59320-13-7
13263-[[4-[(2-Hidroxietil)Metilamino]-2-Nitrofenil]Amino]-1,2-Propándiol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén173994-75-7/102767-27-1
13273-[[4-[Etil(2-Hidroxietil)Amino]-2-Nitrofenil]Amino]-1,2-Propándiol és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén114087-41-1/114087-42-2
1328Etánaminium, N-[4-[[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén2390-60-5219-232-0
13294-[(4-Amino-fenil)(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén)metil]-o-toluidin és hidrokloridsója (Basic Violet 14; CI 42510), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén3248-93-9/632-99-5 (HCl)221-832-2/211-189-6 (HCl)
13304-(2,4-Dihidroxifenilazo)benzolszulfonsav és nátriumsója (Acid Orange 6; CI 14270) hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2050-34-2/547-57-9 (Na)218-087-0/208-924-8 (Na)
13313-Hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoesav és kalciumsója (Pigment Red 64:1; CI 15800), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén27757-79-5/6371-76-2 (Ca)248-638-0/228-899-7 (Ca)
13322-(6-Hidroxi-3-oxo-(3H)-xantén-9-il)benzoesav; Fluoreszcein és dinátriumsója (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2321-07-5/518-47-8 (Na)219-031-8/208-253-0 (Na)
13334′,5′-Dibróm-3′,6′-dihidroxispiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-on; 4′,5′-Dibrómfluoreszcein; (Solvent Red 72) és dinátriumsója (CI 45370), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén596-03-2/4372-02-5 (Na)209-876-0/224-468-2 (Na)
13342-(3,6-Dihidroxi-2,4,5,7-tetrabróm-xantén-9-il)-benzoesav; Fluoreszcein, 2′,4′,5′,7′-tetrabróm-; (Solvent Red 43) és dinátriumsója (Acid Red 87; CI 45380) és alumíniumsója (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
1335Xantilium, 9-(2-karboxi-fenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-szulfofenil)amino)-, belső só és nátriumsója (Acid Violet 9; CI 45190), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén10213-95-3/6252-76-2 (Na)-/228-377-9 (Na)
13363′,6′-Dihidroxi-4′,5′-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-on; (Solvent Red 73) és nátriumsója (Acid Red 95; CI 45425), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén38577-97-8/33239-19-9 (Na)254-010-7/251-419-2 (Na)
13372′,4′,5′,7′-Tetrajód-fluoreszcein és dinátriumsója (Acid Red 51; CI 45430) és alumíniumsója (Pigment Red 172 Aluminium lake), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)
13381-Hidroxi-2,4-diamino-benzol (2,4-diamino-fenol) és dihidrokloridsói (2,4-diamino-fenol HCl), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén95-86-3/137-09-7 (HCl)202-459-4/205-279-4 (HCl)
13391,4-Dihidroxi-benzol (Hydroquinone), a III. melléklet 14. bejegyzésének kivételével123-31-9204-617-8
1340[4-[[4-Anilin-1-naftil][4-(dimetil-amino)fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid (Basic Blue 26; CI 44045), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2580-56-5219-943-6
1341Dinátrium 3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátofenil)azo]-4-hidroxi-naftalin-1-szulfonát (Ponceau SX; CI 14700), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén4548-53-2224-909-9
1342Trinátrium-tris[5,6-dihidro-5-(hidroxi-imino)-6-oxo-naftalin-2-szulfonát(2-)-N5,O6]ferrát(3-) (Acid Green 1; CI 10020), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén19381-50-1243-010-2
13434-(Fenilazo)rezorcin (Solvent Orange 1; CI 11920) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2051-85-6218-131-9
13444-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6535-42-8229-439-8
13451-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2814-77-9220-562-2
13463-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo]naftalin-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6535-46-2229-440-3
1347N-(5-Klór-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)szulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalin-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6410-41-9229-107-2
1348Dinátrium 4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonátofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén3564-21-4222-642-2
1349Kalcium 3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6417-83-0229-142-3
1350Trinátrium-3-hidroxi-4-(4′-szulfonato-naftilazo)naftalin-2,7-diszulfonát (Acid Red 27; CI 16185), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén915-67-3213-022-2
13512,2′-[(3,3′-Diklór[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bisz(azo)]bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutir-amid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén5102-83-0225-822-9
13522,2′-[Ciklohexilidén-bisz[(2-metil-4,1-fenilén)azo]]bisz[4-ciklohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6706-82-7229-754-0
13531-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén85-86-9201-638-4
1354Tetranátrium 6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonáto-4-[(4-szulfonátofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalin-2,7-diszulfonát (Food Black 2; CI 27755), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2118-39-0218-326-9
1355Etán-amin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, nátriumsó (Acid Blue 1; CI 42045), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén129-17-9204-934-1
1356Etán-amin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroxi-2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, kalciumsó (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén3536-49-0222-573-8
1357Benzolmetánamin, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-3-szulfo-, hidroxid, belső só, dinátriumsó (Fast Green FCF; CI 42053), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2353-45-9219-091-5
13581,3-Izobenzo-furándion, metil-kinolinnal és kinolinnal alkotott reakciós termékei (Solvent Yellow 33; CI 47000), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén8003-22-3232-318-2
1359Nigrozin (CI 50420), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén8005-03-6
13608,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6358-30-1228-767-9
13611,2-Dihidroxiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén72-48-0200-782-5
1362Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát (Solvent Green 7; CI 59040), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén6358-69-6228-783-6
13631-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén81-48-1201-353-5
13641,4-bisz(p-Tolil-amino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén128-80-3204-909-5
13656-klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-4-metilbenzo[b]tiofén-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2379-74-0219-163-6
13665,12-Dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén1047-16-1213-879-2
1367(29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32)réz (Pigment Blue 15; CI 74160), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén147-14-8205-685-1
1368Dinátrium [29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprát(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén1330-38-7215-537-8
1369Poliklór-réz-ftálcianin (Pigment Green; 7 CI 74260), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén1328-53-6215-524-7
1370Diethilén-glikol (DEG); 2,2′-oxi-dietanol, a nyomokban való előfordulására vonatkozó határértéket lásd a III. mellékletben111-46-6203-872-2
1371Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN]84-80-0/81818-54-4201-564-2/279-833-9
13722-Amino-fenol (o-Amino-fenol; CI 76520) és sói95-55-6/67845-79-8/51-19-4202-431-1/267-335-4
1373N-(2-Nitro-4-aminofenil)-allilamin (HC Red No. 16) és sói160219-76-1
1374Izopropil-4-hidroxibenzoát (INCI: Isopropylparaben)
nátriumsó vagy az izopropil-parabén sói
4191-73-5224-069-3
1375Izobutil-4-hidroxibenzoát (INCI: Isobutylparaben)4247-02-3224-208-8
nátriumsó vagy az izobutil-parabén sói84930-15-4284-595-4
1376Fenil-4-hidroxibenzoát (INCI: Phenylparaben)17696-62-7241-698-9
1377Benzil-4-hidroxibenzoát (INCI: Benzylparaben)94-18-8
1378Pentil-4-hidroxibenzoát (INCI: Pentylparaben)6521-29-5229-408-9
13793-benzilidén-kámfor15087-24-8239-139-9
13803- és 4-(4-hydroxi-4-metilpentil) ciklohex-3-én-1-karbaldehid (HICC) (6)51414-25-6/
31906-04-4/
257-187-9/
250-863-4/
13812,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehid (atranol) (6)526-37-4
13823-klór-2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehid (klóratranol) (6)57074-21-2
1383Tagetes erecta virágkivonat (7)90131-43-4290-353-9
Tagetes erecta virágolaj (8)90131-43-4290-353-9/-
13842-klór-benzol-1,4-diamin (2-Chloro-p-Phenylenediamine), szulfát- és dihidroklorid-sói (9) hajfestésre, valamint szemöldökfestésre és szempillafestésre szolgáló termékekben való használata615-66-7
61702-44-1 (szulfát)
615-46-3 (dihidroklorid)
210-441-2
262-915-3
210-427-6
1385Cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azónia-adamantán-klorid (cisz-CTAC)51229-78-8426-020-3
1386Cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azónia-adamantán-klorid (cisz-CTAC), quaternium-1551229-78-8426-020-3
13872-klór-acetamid79-07-2201-174-2
1388Oktametil-ciklotetrasziloxán556-67-2209-136-7
1389Diklór-metán; metilén-klorid75-09-2200-838-9
13902,2′-((3,3′,5,5′-tetrametil-(1,1′-bifenil)-4,4′-diil)-bisz(oxi-metilén))-bisz-oxirán85954-11-6413-900-7
1391Acetaldehid; etanál75-07-0200-836-8
13921-ciklopropil-6,7-difluor-1,4-dihidro-4-oxokinolin-3-karbonsav93107-30-3413-760-7
1393N-metil-2-pirrolidon; 1-metil-2-pirrolidon872-50-4212-828-1
1394Dibór-trioxid; bór-oxid1303-86-2215-125-8
1395Bórsav [1]
Bórsav [2]
10043-35-3 [1]
11113-50-1 [2]
233-139-2 [1]
234-343-4 [2]
1396Borátok, tetraborátok, oktaborátok, valamint bórsav sói és észterei, beleértve a következőket:
Dinátrium-oktaborát, vízmentes [1]12008-41-21 [1]234-541-0 [1]
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát [2]12280-03-42 [2]234-541-0 [2]
2-Amino-etanol, bórsavval alkotott monoészter [3]10377-81-83 [3]233-829-3 [3]
2-Hidroxipropil-ammónium-dihidrogénortoborát [4]68003-13-44 [4]268-109-8 [4]
Káliumborát, bórsav, káliumsó [5]12712-38-85 [5]603-184-6 [5]
Trioktil-dodecil-borát [6]– [6]– [6]
Cink-borát [7]1332-07-6 [7]215-566-6 [7]
Nátrium-borát, dinátrium-tetraborát, vízmentes; bórsav, nátriumsó [8]1330-43-4 [8]215-540-4 [8]
Tetrabór-dinátrium-heptaoxid, hidrát [9]12267-73-1 [9]235-541-3 [9]
Ortobórsav, nátriumsó [10]13840-56-7 [10]237-560-2 [10]
Dinátrium-tetraborát-dekahidrát; bórax-dekahidrát [11]1303-96-4 [11]215-540-4 [11]
Dinátrium-tetraborát-pentahidrát; bórax-pentahidrát [12]12179-04-3 [12]215-540-4 [12]
1397Nátrium-perborát [1]
Nátrium-peroxometaborát; Nátrium-peroxoborát [2]
15120-21-5 [1]239-172-9 [1]
7632-04-4 [2]
10332-33-9 [2]
10486-00-7[2]
231-556-4 [2]
1398Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó-trihidrát [1]13517-20-9 [1]239-172-9 [1]
Perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát [2]37244-98-7 [2]234-390-0 [2]
Perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát, nátrium-peroxoborát, hexahidrát [3]10486-00-7 [3]231-556-4 [3]
1399Perbórsav, nátriumsó [1]11138-47-9 [1]234-390-0 [1]
Perbórsav, nátriumsó, monohidrát [2]12040-72-1 [2]234-390-0 [2]
Perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát [3]10332-33-9 [3]231-556-4 [3]
1400Dibutil-ón-hidrogén-borát75113-37-0401-040-5
1401Nikkel-bisz(tetrafluor-borát)14708-14-6238-753-4
1402Mankozeb (ISO); mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát) (polimer) komplex cinksóval8018-01-7616-995-5
1403Maneb (ISO); mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát) (polimer)12427-38-2235-654-8
1404Benfurakarb (ISO); etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofurán-7-il-oxi-karbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-ß-alaninát82560-54-1617-356-3
1405O-izobutil-N-etoxi-karbonil-tiokarbamát103122-66-3434-350-4
1406Klórprofam (ISO); izopropil-3-klór-karbanilát101-21-3202-925-7
1407O-hexil-N-etoxi-karbonil-tiokarbamát109202-58-6432-750-3
1408Hidroxil-ammónium-nitrát13465-08-2236-691-2
1409(4-etoxi-fenil)(3-(4-fluor-3-fenoxi-fenil)propil)dimetil-szilán105024-66-6405-020-7
1410Foxim (ISO); α-(dietoxi-foszfin-tioilimino)-fenil-acetonitril14816-18-3238-887-3
1411Glufozinát-ammónium (ISO); ammónium-2-amino-4-(hidroxi-metil-foszfinil)-butirát77182-82-2278-636-5
1412A dimetil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)-foszfonát, a dietil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)-foszfonát és a metil-etil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)-foszfonát reakciótömege435-960-3
1413(4-fenilbutil)foszfinsav86552-32-1420-450-5
1414A 4,7-bisz(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekánditiol, a 4,8-bisz(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekánditiol és az 5,7-bisz(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekánditiol reakciótömege170016-25-8427-050-1
1415Kálium-titán-oxid (K2Ti6O13)12056-51-8432-240-0
1416Kobalt-di(acetát)71-48-7200-755-8
1417Kobalt-dinitrát10141-05-6233-402-1
1418Kobalt-karbonát513-79-1208-169-4
1419Nikkel-diklorid7718-54-9231-743-0
1420Nikkel-dinitrát [1]13138-45-9 [1]236-068-5 [1]
Salétromsav, nikkelsó [2]14216-75-2 [2]238-076-4 [2]
1421Nikkelkéneskő69012-50-6273-749-6
1422Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített, nikkel-szulfát92129-57-2295-859-3
1423Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített94551-87-8305-433-1
1424Nikkel-diperklorát; perklórsav, nikkel(II)só13637-71-3237-124-1
1425Nikkel-dikálium-bisz(szulfát) [1]13842-46-1 [1]237-563-9 [1]
Diammónium-nikkel-bisz(szulfát) [2]15699-18-0 [2]239-793-2 [2]
1426Nikkel-bisz(szulfamidát); nikkel-szulfamát13770-89-3237-396-1
1428Nikkel-diformiát [1]3349-06-2 [1]222-101-0 [1]
Hangyasav, nikkelsó [2]15843-02-4 [2]239-946-6 [2]
Hangyasav, réz-nikkelsó [3]68134-59-8 [3]268-755-0 [3]
1429Nikkel-di(acetát) [1]373-02-4 [1]206-761-7 [1]
Nikkel-acetát [2]14998-37-9 [2]239-086-1 [2]
1430Nikkel-dibenzoát553-71-9209-046-8
1431Nikkel-bisz(4-ciklohexil-butirát)3906-55-6223-463-2
1432Nikkel(II)-sztearát; Nikkel(II)-oktadekanoát2223-95-2218-744-1
1433Nikkel-dilaktát16039-61-5
1434Nikkel(II)-oktanoát4995-91-9225-656-7
1435Nikkel-difluorid [1]10028-18-9 [1]233-071-3 [1]
Nikkel-dibromid [2]13462-88-9 [2]236-665-0 [2]
Nikkel-dijodid [3]13462-90-3 [3]236-666-6 [3]
Nikkel-kálium-fluorid [4]11132-10-8 [4]– [4]
1436Nikkel-hexafluor-szilikát26043-11-8247-430-7
1437Nikkel-szelenát15060-62-5239-125-2
1438Nikkel-hidrogén-foszfát [1]14332-34-4 [1]238-278-2 [1]
Nikkel-bisz(dihidrogén-foszfát) [2]18718-11-1 [2]242-522-3 [2]
Trinikkel-bisz(ortofoszfát) [3]10381-36-9 [3]233-844-5 [3]
Dinikkel-difoszfát [4]14448-18-1 [4]238-426-6 [4]
Nikkel-bisz(foszfinát) [5]14507-36-9 [5]238-511-8 [5]
Nikkel-foszfinát [6]36026-88-7 [6]252-840-4 [6]
Foszforsav, kalcium-nikkelsó [7]17169-61-8 [7]– [7]
Difoszforsav, nikkel(II) só [8]19372-20-4 [8]– [8]
1439Diammónium-nikkel-hexacianoferrát74195-78-1
1440Nikkel-dicianid557-19-7209-160-8
1441Nikkel-kromát14721-18-7238-766-5
1442Nikkel(II)-szilikát [1]21784-78-1 [1]244-578-4 [1]
Dinikkel-ortoszilikát [2]13775-54-7 [2]237-411-1 [2]
Nikkel-szilikát (3:4) [3]31748-25-1 [3]250-788-7 [3]
Kovasav, nikkelsó [4]37321-15-6 [4]253-461-7 [4]
Trihidrogén-hidroxi-bisz[ortoszilikáto(4-)]trinikkel(3-) [5]12519-85-6 [5]235-688-3 [5]
1443Dinikkel-hexacianoferrát14874-78-3238-946-3
1444Trinikkel-bisz(arzenát); nikkel(II) arzenát13477-70-8236-771-7
1445Nikkel-oxalát [1]547-67-1 [1]208-933-7 [1]
Oxálsav, nikkelsó [2]20543-06-0 [2]243-867-2 [2]
1446Nikkel-tellurid12142-88-0235-260-6
1447Trinikkel-tetraszulfid12137-12-1
1448Trinikkel-bisz(arzenit)74646-29-0
1449Kobalt-nikkel szürke periklász; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]68186-89-0 [1]269-051-6 [1]
Kobalt-nikkel-dioxid [2]58591-45-0 [2]261-346-8 [2]
Kobalt-nikkel-oxid [3]12737-30-3 [3]620-395-9 [3]
1450Nikkel-ón-trioxid; nikkel-sztannát12035-38-0234-824-9
1451Nikkel-triuránium-dekaoxid15780-33-3239-876-6
1452Nikkel-ditiocianát13689-92-4237-205-1
1453Nikkel-dikromát15586-38-6239-646-5
1454Nikkel(II)-szelenit10101-96-9233-263-7
1455Nikkel-szelenid1314-05-2215-216-2
1456Kovasav, ólom-nikkelsó68130-19-8
1457Nikkel-diarzenid [1]12068-61-0 [1]235-103-1 [1]
Nikkel-arzenid [2]27016-75-7 [2]248-169-1 [2]
1458Nikkel-bárium-titán sárga priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 7790068610-24-2271-853-6
1459Nikkel-diklorát [1]67952-43-6 [1]267-897-0 [1]
Nikkel-dibromát [2]14550-87-9 [2]238-596-1 [2]
Etil-hidrogénszulfát, nikkel(II) só [3]71720-48-4 [3]275-897-7 [3]
1460Nikkel(II) trifluoracetát; [1]16083-14-0 [1]240-235-8 [1]
Nikkel(II)-propionát [2]3349-08-4 [2]222-102-6 [2]
Nikkel-bisz(benzolszulfonát) [3]39819-65-3 [3]254-642-3 [3]
Nikkel(II)-hidrogén-citrát [4]18721-51-2 [4]242-533-3 [4]
Citromsav, ammónium-nikkelsó [5]18283-82-4 [5]242-161-1 [5]
Citromsav, nikkelsó [6]22605-92-1 [6]245-119-0 [6]
Nikkel-bisz(2-etilhexanoát) [7]4454-16-4 [7]224-699-9 [7]
2-etilhexánsav, nikkelsó [8]7580-31-6 [8]231-480-1 [8]
Dimetil-hexánsav nikkelsó [9]93983-68-7 [9]301-323-2 [9]
Nikkel(II)-izooktanoát [10]29317-63-3 [10]249-555-2 [10]
Nikkel-izooktanoát [11]27637-46-3 [11]248-585-3 [11]
Nikkel-bisz(izononanoát) [12]84852-37-9 [12]284-349-6 [12]
Nikkel(II)-neononanoát [13]93920-10-6 [13]300-094-6 [13]
Nikkel(II)-izodekanoát [14]85508-43-6 [14]287-468-1 [14]
Nikkel(II)-neodekanoát [15]85508-44-7 [15]287-469-7 [15]
Neodekánsav, nikkelsó [16]51818-56-5 [16]257-447-1 [16]
Nikkel(II)-neoundekanoát [17]93920-09-3 [17]300-093-0 [17]
Bisz(d-glukonát-O 1,O 2)nikkel [18]71957-07-8 [18]276-205-6 [18]
Nikkel-3,5-bisz(terc-butil)-4-hidroxibenzoát (1:2); [19]52625-25-9 [19]258-051-1 [19]
Nikkel(II)-palmitát [20]13654-40-5 [20]237-138-8 [20]
(2-etilhexanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel [21]85508-45-8 [21]287-470-2 [21]
(Izononanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel [22]85508-46-9 [22]287-471-8 [22]
(Izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel [23]84852-35-7 [23]284-347-5 [23]
(2-etilhexanoato-O)(izodekanoato-O)-nikkel [24]84852-39-1 [24]284-351-7 [24]
(2-etilhexanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel [25]85135-77-9 [25]285-698-7 [25]
(Izodekanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel [26]85166-19-4 [26]285-909-2 [26]
(Izodekanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel [27]84852-36-8 [27]284-348-0 [27]
(Izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel [28]85551-28-6 [28]287-592-6 [28]
Zsírsavak, C6-19-elágazó, nikkelsók [29]91697-41-5 [29]294-302-1 [29]
Zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen, nikkelsók [30]84776-45-4 [30]283-972-0 [30]
2,7-naftalindiszulfonsav, nikkel(II)só [31]72319-19-8 [31][31]
1461Nikkel(II)-szulfit [1]7757-95-1 [1]231-827-7 [1]
Nikkel-tellúr-trioxid [2]15851-52-2 [2]239-967-0 [2]
Nikkel-tellúr-tetraoxid [3]15852-21-8 [3]239-974-9 [3]
Molibdén-nikkel-hidroxid-oxid-foszfát [4]68130-36-9 [4]268-585-7 [4]
1462Nikkel-borid (NiB) [1]12007-00-0 [1]234-493-0 [1]
Dinikkel-borid [2]12007-01-1 [2]234-494-6 [2]
Trinikkel-borid [3]12007-02-2 [3]234-495-1 [3]
Nikkel-borid [4]12619-90-8 [4]235-723-2 [4]
Dinikkel-szilicid [5]12059-14-2 [5]235-033-1 [5]
Nikkel-diszilicid [6]12201-89-7 [6]235-379-3 [6]
Dinikkel-foszfid [7]12035-64-2 [7]234-828-0 [7]
Nikkel-bór-foszfid [8]65229-23-4 [8]– [8]
1463Dialumínium-nikkel-tetraoxid [1]12004-35-2 [1]234-454-8 [1]
Nikkel-titán-trioxid [2]12035-39-1 [2]234-825-4 [2]
Nikkel-titán-oxid [3]12653-76-8 [3]235-752-0 [3]
Nikkel-divanádium-hexaoxid [4]52502-12-2 [4]257-970-5 [4]
Kobalt-dimolibdén-nikkel-oktaoxid [5]68016-03-5 [5]268-169-5 [5]
Nikkel-cirkónium-trioxid [6]70692-93-2 [6]274-755-1 [6]
Molibdén-nikkel-tetraoxid [7]14177-55-0 [7]238-034-5 [7]
Nikkel-volfrám-tetraoxid [8]14177-51-6 [8]238-032-4 [8]
Olivin, zöld nikkel [9]68515-84-4 [9]271-112-7 [9]
Lítium-nikkel-dioxid [10]12031-65-1 [10]620-400-4 [10]
Molibdén-nikkel-oxid [11]12673-58-4 [11]– [11]
1464Kobalt-lítium-nikkel-oxid442-750-5
1465Molibdén-trioxid1313-27-5215-204-7
1466Dibutil-ón-diklorid; (DBTC)683-18-1211-670-0
14674,4′-bisz(N-karbamoil-4-metilbenzolszulfonamid)difenilmetán151882-81-4418-770-5
1468Furfuril-alkohol98-00-0202-626-1
14691,2-epoxi-4-epoxietil-ciklohexán; 4-vinil-ciklohexán-diepoxid106-87-6203-437-7
14706-glicidil-oxi-naft-1-il-oxi-metil-oxirán27610-48-6429-960-2
14712-(2-amino-etilamino)etanol; (AEEA)111-41-1203-867-5
14721,2-dietoxi-etán629-14-1211-076-1
14732,3-epoxi-propil-trimetil-ammónium-klorid; glicidil-trimetil-ammónium-klorid3033-77-0221-221-0
14741-(2-amino-5-klórfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etándiol, hidroklorid214353-17-0433-580-2
1475(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol82413-20-5428-010-4
14764,4′-(1,3-fenilén-bisz(1-metil-etilidén))-bisz-fenol13595-25-0428-970-4
14772-klór-6-fluor-fenol2040-90-6433-890-8
14782-metil-5-terc-butil-tio-fenol444-970-7
14792-butiril-3-hidroxi-5-tiociklohexán-3-il-ciklohex-2-én-1-on94723-86-1425-150-8
1480Profoxidim (ISO); 2-(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-klór-fenoxi)-propoxi-imino]butil-3-hidroxi-5-(tian-3-il)ciclohex-2-én-1-on139001-49-3604-105-8
1481Tepraloxidim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-klór-allil-oxi-imino]propil-3-hidroxi-5-perhidropirán-4-il-ciklohex-2-én-1-on149979-41-9604-715-4
1482Ciklikus 3-(1,2-etándiil-acetál)-ösztra-5(10),9(11)-dién-3,17-dion5571-36-8427-230-8
1483Androszta-1,4,9(11)-trién-3,17-dion15375-21-0433-560-3
1484A Ca-szalicilátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett), a Ca-fenátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett) és a kénnel kezelt Ca-fenátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett) reakciótömege415-930-6
14851,2-benzol-dikarbonsav; di-C6–8-elágazó láncú alkilészterek, C7-ben gazdag71888-89-6276-158-1
1486A 4,4′-metilén-bisz[2-(2-hidroxi-5-metil-benzil)-3,6-dimetil-fenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-1-szulfonsav (1:2) diészter, valamint a 4,4′-metilén-bisz[2-(2-hidroxi-5-metil-benzil)-3,6-dimetil-fenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-1-szulfonsav (1:3) triészter reakciótömege427-140-9
1487Diammónium 1-hidroxi-2-(4-(4-karboxi-fenilazo)-2,5-dimetoxi-fenilazo)-7-amino-3-naftalin-szulfonát150202-11-2422-670-7
14883-oxoandroszt-4-én-17-β-karbonsav302-97-6414-990-0
1489(Z)-2-metoximino-2-[2-(tritil-amino)tiazol-4-il]ecetsav64485-90-1431-520-1
1490Trinátrium-nitrilotriacetát5064-31-3225-768-6
14912-etilhexil-2-etil-hexanoát7425-14-1231-057-1
1492Dizo-butil–ftalát84-69-5201-553-2
1493Perfluoroktán-szulfonsav; Heptadekafluoroktán-1-szulfonsav [1]1763-23-1 [1]217-179-8 [1]
Kálium-perfluoroktán-szulfonát; kálium-heptadekafluoroktán-1-szulfonát [2]2795-39-3 [2]220-527-1 [2]
Dietanolamin-perfluoroktán-szulfonát [3]70225-14-8 [3]274-460-8 [3]
Ammónium-perfluoroktán-szulfonát; ammónium-heptadekafluoroktán-szulfonát [4]29081-56-9 [4]249-415-0 [4]
Lítium-perfluoroktán-szulfonát; lítium-heptadekafluoroktán-szulfonát [5]29457-72-5 [5]249-644-6 [5]
1494Etil 1-(2,4-diklórfenil)5-(triklórmetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxilát103112-35-2401-290-5
14951-bróm-2-metilpropil-propionát158894-67-8422-900-6
1496Klór-1-etil-ciklohexil-karbonát99464-83-2444-950-8
14976,6′-bisz(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-dioxo)[metilén-bisz(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftil-szulfonil-oxi)-6-metil-2-fenilén]di(naftalin-1-szulfonát)441-550-5
1498Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin; 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-trifluor-metil-anilin; N,N-dipropil-2,6-dinitro-4-trifluor-metil-anilin1582-09-8216-428-8
14994-mezil-2-nitro-toluol1671-49-4430-550-0
1500Triammónium 4-[4-[7-(4-karboxiláto-anilino)-1-hidroxi-3-szulfonáto-2-naftilazo]-2,5-dimetoxi-fenilazo]benzoát221354-37-6432-270-4
1501A triammónium 6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-foszfono-fenil)azo)fenil)azo-4-hidroxi-2-naftalin-szulfonát és a diammónium 3-((4-((7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-naftalin-2-il)azo)-2,5-dietoxi-fenil)azo)benzoát reakciótömege163879-69-4438-310-7
1502N,N-Diacetil-benzidin613-35-4210-338-2
1503Ciklohexil-amin108-91-8203-629-0
1504Piperazin110-85-0203-808-3
1505Hidroxilamin7803-49-8232-259-2
1506Hidroxilammónium-klorid; Hidroxilamin-hidroklorid [1]5470-11-1 [1]226-798-2 [1]
Bisz(hidroxilammónium)-szulfát; Hidroxilamin-szulfát (2:1) [2]10039-54-0 [2]233-118-8 [2]
1507Diamino-toluol, metilfenilén-diamin, technikai termék – elegy: [4-metil-m-fenilén-diamin és 2-metil-m-fenilén-diamin]__
1508Mepanipirim; 4-metil-N-fenil-6-(1-propinil)-2-pirimidin-amin110235-47-7600-951-7
1509Hidroxilammónium-hidrogénszulfát; Hidroxilamin-szulfát (1:1) [1]10046-00-1 [1]233-154-4 [1]
Hidroxilamin-foszfát [2]20845-01-6 [2]244-077-0 [2]
Hidroxilamin-dihidrogénfoszfát [3]19098-16-9 [3]242-818-2 [3]
Hidroxilamin-4-metilbenzolszulfonát [4]53933-48-5 [4]258-872-5 [4]
1510(3-klór-2-hidroxi-propil)trimetil-ammónium-klorid3327-22-8222-048-3
1511Bifenil-3,3′,4,4′-tetrail-tetraamin; diaminobenzidin91-95-2202-110-6
1512Piperazin-hidroklorid [1]6094-40-2 [1]228-042-7 [1]
Piperazin-dihidroklorid [2]142-64-3 [2]205-551-2 [2]
Piperazin-foszfát [3]1951-97-9 [3]217-775-8 [3]
15133-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol-hidroklorid87691-88-1421-310-6
15142-etil-fenil-hidrazin-hidroklorid19398-06-2421-460-2
1515(2-klór-etil)(3-hidroxi-propil)ammónium-klorid40722-80-3429-740-6
15164-[(3-klór-fenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzol-diamin-dihidro-klorid159939-85-2425-030-5
1517Klór-N,N-dimetil-formiminium-klorid3724-43-4425-970-6
15187-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-kinazolin-4-on199327-61-2429-400-7
1519Diizo-propanol-amin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)220444-73-5432-440-8
15203-klór-4-(3-fluor-benziloxi)anilin202197-26-0445-590-4
1521Etídium-bromid; 3,8-diamino-1-etil-6-fenil-fenan-tridinium-bromid1239-45-8214-984-6
1522(R,S)-2-amino-3,3-dimetil-bután-amid144177-62-8447-860-7
15233-amino-9-etil-karbazol; 9-etil-karbazol-3-ilamin;132-32-1205-057-7
1524(6R-transz)-1-((7-ammónio-2-karboxilato-8-oxo-5-tia-1-azabiciklo-[4.2.0]okt-2-én-3-il)metil)piridinium-jodid100988-63-4423-260-0
1525Forklórfenuron (ISO); 1-(2-klór-4-piridil)-3-fenil-karbamid68157-60-8614-346-0
1526Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on; dimetil-propilén-karbamid7226-23-5230-625-6
1527Kinolin91-22-5202-051-6
1528Ketokonazol; 1-[4-[4-[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-diklórfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanon65277-42-1265-667-4
1529Metkonazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klórbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol125116-23-6603-031-3
1530Kálium-1-metil-3-morfolino-karbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolino-karbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilidén)-1-propenil]pirazol-5-olát;183196-57-8418-260-2
1531N,N′,N′-trisz(2-metil-2,3-epoxipropil)-perhidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin26157-73-3435-010-8
1532Trimetilo-propán-tri(3-aziridinil-propanoát) (TAZ)52234-82-9257-765-0
15334,4′-metilén-difenil-diizo-cianát; difenil-metán-4,4′-diizo-cianát [1]101-68-8 [1]202-966-0 [1]
2,2′-metilén-difenil-diizo-cianát; difenil-metán-2,2′-diizo-cianát [2]2536-05-2 [2]219-799-4 [2]
O-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát; Difenil-metán-2,4′-diizo-cianát [3]5873-54-1 [3]227-534-9 [3]
Metilén-difenil-diizocianát [4]26447-40-5 [4]247-714-0 [4]
1534Cinidon-etil (ISO); etil(Z)-2-klór-3-[2-klór-5-(ciklohex-1-én-1,2-dikarboximido)fenil]akrilát142891-20-1604-318-6
1535N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamid84245-12-5424-550-1
1536Dimoxistrobin (ISO); (E)-2-(metoxi-imino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamid149961-52-4604-712-8
1537N,N-(dimetilamino)tioacetamid-hidroklorid27366-72-9435-470-1
1538A 2,2′-[(3,3′-diklór-[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-(2,4-dimetilfenil])-3-oxo-butánamid, a 2-[[3,3′-diklór-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxo-butánamid és a 2-[[3,3′-diklór-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboxilfenil)-3-oxo-butánamid reakciótömege434-330-5
1539Ásványolaj, szén, kátrány és földgáz desztilláció és/vagy egyéb feldolgozási módszerek alkalmazásával nyert származékai, ha ≥ 0,1 tömegszázalék benzolt tartalmaznak85536-20-5
85536-19-2
90641-12-6
90989-38-1
91995-20-9
92062-36-7
91995-61-8
101316-63-6
93821-38-6
90641-02-4
101316-62-5
90641-03-5
65996-79-4
101794-90-5
90640-87-2
84650-03-3
65996-82-9
90641-01-3
65996-87-4
90640-99-6
68391-11-7
92062-33-4
91082-52-9
68937-63-3
92062-28-7
92062-27-6
91082-53-0
91995-31-2
91995-35-6
91995-66-3
122070-79-5
122070-80-8
65996-78-3
94114-52-0
94114-53-1
94114-54-2
94114-56-4
94114-57-5
90641-11-5
8006-61-9
8030-30-6
8032-32-4
64741-41-9
64741-42-0
64741-46-4
64742-89-8
68410-05-9
68514-15-8
68606-11-1
68783-12-0
68921-08-4
101631-20-3
64741-64-6
64741-65-7
64741-66-8
64741-70-4
64741-84-0
64741-92-0
68410-71-9
68425-35-4
68527-27-5
91995-53-8
92045-49-3
92045-55-1
92045-58-4
92045-64-2
101316-67-0
64741-54-4
64741-55-5
68476-46-0
68783-09-5
91995-50-5
92045-50-6
92045-59-5
92128-94-4
101794-97-2
101896-28-0
64741-63-5
64741-68-0
68475-79-6
68476-47-1
68478-15-9
68513-03-1
68513-63-3
68514-79-4
68919-37-9
68955-35-1
85116-58-1
91995-18-5
93571-75-6
93572-29-3
93572-35-1
93572-36-2
64741-74-8
64741-83-9
67891-79-6
67891-80-9
68425-29-6
68475-70-7
68603-00-9
68603-01-0
68603-03-2
68955-29-3
92045-65-3
64742-48-9
64742-49-0
64742-73-0
68410-96-8
68410-97-9
68410-98-0
68512-78-7
85116-60-5
85116-61-6
92045-51-7
92045-52-8
92045-57-3
92045-61-9
92062-15-2
93165-55-0
93763-33-8
93763-34-9
64741-47-5
64741-48-6
64741-69-1
64741-78-2
64741-87-3
64742-15-0
64742-22-9
64742-23-0
64742-66-1
64742-83-2
64742-95-6
68131-49-7
68477-34-9
68477-50-9
68477-53-2
68477-55-4
68477-61-2
68477-89-4
68478-12-6
68478-16-0
68513-02-0
68516-20-1
68527-21-9
68527-22-0
68527-23-1
68527-26-4
68603-08-7
68606-10-0
68783-66-4
68919-39-1
68921-09-5
85116-59-2
86290-81-5
90989-42-7
91995-38-9
91995-41-4
91995-68-5
92045-53-9
92045-60-8
92045-62-0
92045-63-1
92201-97-3
93165-19-6
94114-03-1
95009-23-7
97926-43-7
98219-46-6
98219-47-7
101316-56-7
101316-66-9
101316-76-1
101795-01-1
102110-14-5
68476-50-6
68476-55-1
90989-39-2
287-502-5
287-500-4
292-636-2
292-694-9
295-281-1
295-551-9
295-323-9
309-868-8
298-725-2
292-625-2
309-867-2
292-626-8
266-013-0
309-971-8
292-609-5
283-483-2
266-016-7
292-624-7
266-021-4
292-622-6
269-929-9
295-548-2
293-766-2
273-077-3
295-543-5
295-541-4
293-767-8
295-292-1
295-295-8
295-329-1
310-170-0
310-171-6
266-012-5
302-688-0
302-689-6
302-690-1
302-692-2
302-693-8
292-635-7
232-349-1
232-443-2
232-453-7
265-041-0
265-042-6
265-046-8
265-192-2
270-077-5
271-025-4
271-727-0
272-186-3
272-931-2
309-945-6
265-066-7
265-067-2
265-068-8
265-073-5
265-086-6
265-095-5
270-088-5
270-349-3
271-267-0
295-315-5
295-430-0
295-436-3
295-440-5
295-446-8
309-871-4
265-055-7
265-056-2
270-686-6
272-185-8
295-311-3
295-431-6
295-441-0
295-794-0
309-974-4
309-987-5
265-065-1
265-070-9
270-660-4
270-687-1
270-794-3
270-993-5
271-008-1
271-058-4
272-895-8
273-271-8
285-509-8
295-279-0
297-401-8
297-458-9
297-465-7
297-466-2
265-075-6
265-085-0
267-563-4
267-565-5
270-344-6
270-658-3
271-631-9
271-632-4
271-634-5
273-266-0
295-447-3
265-150-3
265-151-9
265-178-6
270-092-7
270-093-2
270-094-8
270-988-8
285-511-9
285-512-4
295-432-1
295-433-7
295-438-4
295-443-1
295-529-9
296-942-7
297-852-0
297-853-6
265-047-3
265-048-9
265-071-4
265-079-8
265-089-2
265-115-2
265-122-0
265-123-6
265-170-2
265-187-5
265-199-0
268-618-5
270-725-7
270-735-1
270-736-7
270-738-8
270-741-4
270-771-8
270-791-7
270-795-9
270-991-4
271-138-9
271-262-3
271-263-9
271-264-4
271-266-5
271-635-0
271-726-5
272-206-0
272-896-3
272-932-8
285-510-3
289-220-8
292-698-0
295-298-4
295-302-4
295-331-2
295-434-2
295-442-6
295-444-7
295-445-2
296-028-8
296-903-4
302-639-3
305-750-5
308-261-5
308-713-1
308-714-7
309-862-5
309-870-9
309-879-8
309-976-5
310-012-0
270-690-8
270-695-5
292-695-4
1540Ásványolaj, szén, kátrány és földgáz desztilláció és/vagy egyéb feldolgozási módszerek alkalmazásával nyert származékai, ha ≥ 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak
90640-85-0
92061-93-3
90640-84-9
61789-28-4
70321-79-8
122384-77-4
70321-80-1
292-606-9
295-506-3
292-605-3
263-047-8
274-565-9
310-189-4
274-566-4
1541Ásványolaj, szén, kátrány és földgáz desztilláció és/vagy egyéb feldolgozási módszerek alkalmazásával nyert származékai, ha ≥ 0,1 % tömegszázalék benzolt tartalmaznak vagy ha ≥ 0,005 tömegszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak
85029-51-2
84650-04-4
84989-09-3
91995-49-2
121620-47-1
121620-48-2
90640-90-7
90641-04-6
101896-27-9
101794-91-6
91995-48-1
90641-05-7
84989-12-8
121620-46-0
90640-81-6
90640-82-7
92061-92-2
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
101316-87-4
122384-78-5
84988-93-2
90640-88-3
65996-83-0
90640-89-4
90641-06-8
65996-85-2
101316-86-3
92062-22-1
96690-55-0
84989-04-8
84989-05-9
84989-06-0
84989-03-7
84989-07-1
68477-23-6
68555-24-8
91079-47-9
92062-26-5
94114-29-1
90641-00-2
68513-87-1
70321-67-4
92062-29-8
100801-63-6
100801-65-8
100801-66-9
73665-18-6
68815-21-4
65996-86-3
65996-84-1
285-076-5
283-484-8
284-898-1
295-310-8
310-166-9
310-167-4
292-612-1
292-627-3
309-985-4
309-972-3
295-309-2
292-628-9
284-901-6
310-165-3
292-603-2
292-604-8
295-505-8
295-275-9
295-276-4
295-278-5
309-889-2
310-191-5
284-881-9
292-610-0
266-017-2
292-611-6
292-629-4
266-019-3
309-888-7
295-536-7
306-251-5
284-892-9
284-893-4
284-895-5
284-891-3
284-896-0
270-713-1
271-418-0
293-435-2
295-540-9
302-662-9
292-623-1
271-020-7
274-560-1
295-544-0
309-745-9
309-748-5
309-749-0
277-567-8
272-361-4
266-020-9
266-018-8
1542Ásványolaj, szén, kátrány és földgáz desztilláció és/vagy egyéb feldolgozási módszerek alkalmazásával nyert származékai, ha ≥ 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént tartalmaznak
68607-11-4
68783-06-2
68814-67-5
68814-90-4
68911-58-0
68911-59-1
68919-01-7
68919-02-8
68919-03-9
68919-04-0
68919-07-3
68919-08-4
68919-11-9
68919-12-0
68952-79-4
68952-80-7
68955-33-9
68989-88-8
92045-15-3
92045-16-4
92045-17-5
92045-18-6
92045-19-7
92045-20-0
68131-75-9
68307-98-2
68307-99-3
68308-00-9
68308-01-0
68308-10-1
68308-03-2
68308-04-3
68308-05-4
68308-06-5
68308-07-6
68308-09-8
68308-11-2
68308-12-3
68409-99-4
68475-57-0
68475-58-1
68475-59-2
68475-60-5
68476-26-6
68476-29-9
68476-40-4
68476-42-6
68476-49-3
68476-85-7
68476-86-8
68477-33-8
68477-35-0
68477-69-0
68477-70-3
68477-71-4
68477-72-5
68308-08-7
271-750-6
272-182-1
272-338-9
272-343-6
272-775-5
272-776-0
272-873-8
272-874-3
272-875-9
272-876-4
272-880-6
272-881-1
272-884-8
272-885-3
273-173-5
273-174-0
273-269-7
273-563-5
295-397-2
295-398-8
295-399-3
295-400-7
295-401-2
295-402-8
268-629-5
269-617-2
269-618-8
269-619-3
269-620-9
269-630-3
269-623-5
269-624-0
269-625-6
269-626-1
269-627-7
269-629-8
269-631-9
269-632-4
270-071-2
270-651-5
270-652-0
270-653-6
270-654-1
270-667-2
270-670-9
270-681-9
270-682-4
270-689-2
270-704-2
270-705-8
270-724-1
270-726-2
270-750-3
270-751-9
270-752-4
270-754-5
269-628-2
1543Trisz[2-klór-1(klórmetil-)etil]-foszfát13674-87-8237-159-2
1544Indium-foszfid22398-80-7244-959-5
1545Trixilil-foszfát25155-23-1246-677-8
1546Hexabróm-ciklododekán [1]25637-99-4 [1]247-148-4 [1]
1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán [2]3194-55-6 [2]221-695-9 [2]
1547Tetrahidrofurán109-99-9203-726-8
1548Abamektin (avermektin B1a és avermektin B1b elegye) (ISO) [1]71751-41-2 [1]615-339-5 [1]
Avermektin B1a [2]65195-55-3 [2]265-610-3 [2]
15494-terc-butilbenzoésav98-73-7202-696-3
1550Leukomalachitzöld; N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-benzilidén-dianilin129-73-7204-961-9
1551Fuberidazol (ISO); 2-(2-furil)-1H-benzimidazol3878-19-1223-404-0
1552Metazaklór (ISO); 2-klór-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid67129-08-2266-583-0
1553Di-terc-butil-peroxid110-05-4203-733-6
1554Triklór-metil-sztannán993-16-8213-608-8
15552-etil-hexil-10-etil-4-[[2-[(2-etil-hexil)oxi]-2-oxoetil]-tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát57583-34-3260-828-5
15562-etilhexil-10-etil-4,4-dioktil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát15571-58-1239-622-4
1557Szulkotrion (ISO); 2-[2-klór-4-(metil-szulfonil)benzoil]ciclohexán-1,3-dion99105-77-8619-394-6
1558Bifentrin (ISO); (2-metilbifenil-3-il)metil-rel-(1R, 3R)-3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-il]-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát82657-04-3617-373-6
1559Dihexil-ftalát84-75-3201-559-5
1560Ammónium-pentadekafluor-oktanoát3825-26-1223-320-4
1561Perfluoroktánsav335-67-1206-397-9
1562N-etil-2-pirrolidon; 1-etilpirrolidin-2-on2687-91-4220-250-6
1563Prokinazid (ISO); 6-jód-2-propoxi-3-propilkinazolin-4(3H)-on189278-12-4606-168-7
1564Gallium-arzenid1303-00-0215-114-8
1565Vinil-acetát108-05-4203-545-4
1566Aklonifen (ISO); 2-klór-6-nitro-3-fenoxi-anilin74070-46-5277-704-1
15672-etil-hexil-10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát57583-35-4260-829-0
1568Dimetil-ón-diklorid753-73-1212-039-2
15694-vinil-ciklohexán100-40-3202-848-9
1570Tralkoxidim (ISO); 2-(N-etoxi-propanimido-il)-3-hidroxi-5-mesitil-ciklohex-2-én-1-on87820-88-0618-075-9
1571Cicloxidim (ISO); 2-(N-etoxi-butanimido-il)-3-hidroxi-5-(tetrahidro-2H-tiopirán-3-il)ciclohex-2-én-1-on101205-02-1405-230-9
1572Fluazinam (ISO); 3-klór-N-[3-klór-2,6-dinitro-4-(trifluor-metil)fenil]-5-(trifluor-metil)piridin-2-amin79622-59-6616-712-5
1573Penkonazol (ISO); 1-[2-(2,4-diklór-fenil)pentil]-1-H-1,2,4-triazol66246-88-6266-275-6
1574Fenoxikarb (ISO); etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]-karbamát72490-01-8276-696-7
1575Sztirol100-42-5202-851-5
1576Tetrahidro-2-furilmetanol; tetrahidro-furfuril-alkohol97-99-4202-625-6
1577Formaldehid50-00-0200-001-8
1578Paraformaldehid30525-89-4608-494-5
1579Metándiol; metilén-glikol463-57-0207-339-5
1580Cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etil-amino)karbonil]-2-(metoxi-imino)acetamid57966-95-7261-043-0
1581Tributil-ón-vegyületek
1582Tembotrion (ISO); 2-{2-klór-4-(metil-szulfonil)-3-[(2,2,2-trifluor-etoxi)metil]-benzoil}ciklohexán-1,3-dion335104-84-2608-879-8
15831,2-benzol-dikarboxilsav, dihexil-észter, elágazó és lineáris68515-50-4271-093-5
1584Spirotetramát (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetil-fenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-én-4-il-etil-karbonát203313-25-1606-523-6
1585Dodemorf-acetát; 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin-4-ium-acetát31717-87-0250-778-2
1586Trifluszulfuron-metil; metil-2-({[4-(dimetil-amino)-6-(2,2,2-trifluor-etoxi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}szulfamoil)-3-metil-benzoát126535-15-7603-146-9
1587Imazalil (ISO); 1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol35554-44-0252-615-0
1588Dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin1593-77-7216-474-9
1589Imidazol288-32-4206-019-2
1590Lenacil (ISO); 3-ciklohexil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion2164-08-1218-499-0
1591Metoszulam (ISO); N-(2,6-diklór-3-metil-fenil)-5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-szulfonamid139528-85-1604-145-6
15922-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolino-propán1-on71868-10-5400-600-6
15932,3-epoxipropil-metakrilát; glicidil-metakrilát106-91-2203-441-9
1594Spiroxamin (ISO); 8-terc-butil-1,4-dioxaspirol[4.5]dekán-2-ilmetil(etil)(propil)amin118134-30-8601-505-4
1595Ciánamid; karbanonitril420-04-2206-992-3
1596Ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(-4-klór-fenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol94361-06-5619-020-1
1597Ezüst-cink-zeolit130328-20-0603-404-0
1598Kadmium-karbonát513-78-0208-168-9
1599Kadmium-hidroxid; kadmium-dihidroxid21041-95-2244-168-5
1600Kadmium-nitrát; kadmium-dinitrát10325-94-7233-710-6
1601Dibutil-ón-dilaurát; dibutil[bisz(dodekán-iloxi)]sztannán77-58-7201-039-8
1602Klorofén; klorofén 2 benzil-4-klór-fenol120-32-1204-385-8
1603Antrakinon84-65-1201-549-0
1604Nonadeka-fluor-dekánsav [1]335-76-2 [1]206-400-3[1]
Ammónium-nonadeka-fluor-dekanoát [2]3108-42-7 [2]221-470-5 [2] [3]
Nátrium-nonadeka-fluor-dekanoát [3]3830-45-3 [3]
1605N,N′-metilén-dimorfolin; N,N′-metilén-biszmorfolin; [N,N′-metilén-biszmorfolinból felszabaduló formaldehid]; [MBM]
ha a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid elméleti legnagyobb koncentrációja (a forrástól függetlenül) legalább 0,1 tömegszázalék
5625-90-1227-062-3
1606Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (3:2 arányban); [3,3′-metilén-bisz[5–metil-oxazolidin]-ból felszabaduló formaldehid]; [oxazolidinból felszabaduló formaldehid]; [MBO]
ha a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid elméleti legnagyobb koncentrációja (a forrástól függetlenül) legalább 0,1 tömegszázalék
1607Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (1:1 arányban); [α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolból felszabaduló formaldehid]; [HPT]
ha a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid elméleti legnagyobb koncentrációja (a forrástól függetlenül) legalább 0,1 tömegszázalék
1608Metil-hidrazin60-34-4200-471-4
1609Triadimenol (ISO) (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(-4-klór-fenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol; α-terc-butil-β-(4-klór-fenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol55219-65-3259-537-6
1610Tiakloprid (ISO); (Z)-3-(6-klór-3-piridil-metil)-1-3-tiazolidin-2-ilidén-ciánamid; {(2Z)-3-[(6-klór-piridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidén}-ciánamid111988-49-9601-147-9
1611Karbetamid (ISO) (R)-1-(etil-karbamoil)etil-karbanilát (2R)-1-(etil-amino)-1-oxopropán-2-il fenil-karbamát16118-49-3240-286-6
1612Foszmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)metil] O,O-dimetil-ditiofoszfát;
O,O-dimetil-ftálimidometil-S-ditiofoszfát
732-11-6211-987-4
1613Kálium-permanganát7722-64-7231-760-3
16142-Benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon119313-12-1404-360-3
1615Kizalofop-p-tefuril (ISO);
(+/–)tetrahidro-furfuril-(R)-2-[4-(6-klór-kinoxalin-2-
iloxi)feniloxi]-propionát
200509-41-7414-200-4
1616Propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil}-1H-1,4-triazol60207-90-1262-104-4
1617Pinoxadén (ISO); 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-il-2,2-dimetil-propanoát243973-20-8635-361-9
1618Tetrametrin (ISO);
(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-izoindol-2-il)metil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciklopropánkarboxilát
7696-12-0231-711-6
1619(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát1166-46-7214-619-0
1620Spirodiklofen (ISO);
3-(2,4-diklórfenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-én-4-il-2,2-dimetilbutirát
148477-71-8604-636-5
16211-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamin és 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil}propoxi)but-2-ilamin keveréke897393-42-9447-920-2
16221-Vinilimidazol1072-63-5214-012-0
1623Amiszulbróm (ISO) 3-(3-bróm-6-fluor-2-metilindol-1-ilszulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-szulfonamid348635-87-0672-776-4
1624Pirimikarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetil-pirimidin-4-il dimetil-karbamát23103-98-2245-430-1
16251,2-Diklórpropán; propilén-diklorid78-87-5201-152-2
1626Fenol, dodecil-, elágazó [1];121158-58-5 [1]310-154-3 [1]
Fenol, 2-dodecil-, elágazó [2];1801269-80-6 [2]- [2]
Fenol, 3-dodecil-, elágazó [3];1801269-77-1 [3]- [3]
Fenol, 4-dodecil-, elágazó [4];210555-94-5 [4]640-104-9 [4]
Fenol, (tetrapropenil) származékok [5]74499-35-7 [5]616-100-8 [5]
1627Kumatetralil (ISO); 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin5836-29-3227-424-0
1628Difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin56073-07-5259-978-4
1629Brodifakum (ISO); 4-hidroxi-3-(3-(4′-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin56073-10-0259-980-5
1630Flokumafen (ISO); a következők reakciótömege: cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin90035-08-8421-960-0
1631Acetoklór (ISO) 2-klór-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamid34256-82-1251-899-3
1632Jellemző összetételű e-üveg mikroszálak
1633Jellemző összetételű üveg mikroszálak
1634Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-kromén-2-on28772-56-7249-205-9
1635Difetialon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-il]4-hidroxi-2H-1-benzotiopirán-2-on104653-34-1600-594-7
1636Perfluornonán-1-oik sav [1]375-95-1 [1]206-801-3 [1]
valamint nátrium- [2]21049-39-8 [2]- [2]
és ammónium- [3] sói4149-60-4 [3]- [3]
1637Diciklohexil-ftalát84-61-7201-545-9
16383,7-Dimetilokta-2,6-diénnitril5146-66-7225-918-0
1639Bupirimát (ISO); 5-butil-2-etil-amino-6-metil-pirimidin-4-il-dimetil-szulfamát41483-43-6255-391-2
1640Triflumizol (ISO) (1E)-N-[4-klór-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoxi-etánimin68694-11-1604-708-8
1641tert-Butil hidroperoxid75-91-2200-915-7
16421,2,4-Trihidroxibenzol (10) hajfestékek és hajszínezők, valamint szempillafestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén533-73-3208-575-1
16434-Amino-3-hidroxi-toluén (10) hajfestékek és hajszínezők, valamint szempillafestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén2835 -98-5220-620-7
16442-[(4-Amino-2-nitrofenil)-amino]-benzoesav (10) hajfestékek és hajszínezők, valamint szempillafestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén117907-43-4411-260-3
1645Kobalt7440-48-4231-158-0
1646Metaldehid (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciklooktán108-62-3203-600-2
1647Metilhigany-klorid115-09-3204-064-2
1648Benzo[rst]pentafén189-55-9205-877-5
1649Dibenzo[b,def]krizén; dibenzo[a,h]pirén189-64-0205-878-0
1650Etanol, 2,2’-iminobisz-, N-(C13-15-elágazó és lineáris alkil)-származékok97925-95-6308-208-6
1651Ciflumetofen (ISO); 2-metoxietil-(RS)-2-(4-terc-butilfenil)-2-ciano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluor-o-tolil)propionát400882-07-7
1652Diizohexil-ftalát71850-09-4276-090-2
1653Haloszulfuron-metil (ISO); Metil-3-klór-5-{[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) karbamoil] szulfamoil}-1-metil-1H- pirazol-4-karboxilát100784-20-1
16542-Metilimidazol693-98-1211-765-7
1655Metaflumizon (ISO);
(EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidén]-[4-(trifluormetoxi)fenil]karbaniol-hidrazid [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer ≤ 10 % relatív tartalom]; [1]
(E)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)-etilidén]-[4-(trifluormetoxi)fenil]karbanilohidrazid [2]
139968-49-3 [1]
852403-68-0 [2]
1656Dibutilbisz(pentán-2,4-dionato-O,O’)ón22673-19-4245-152-0
16574-[(tetrahidro-2H-pirán-2-il)oxi]fenol (deoxiarbutin, tetrahidropiraniloxi-fenol)53936-56-4
1658Szilícium-karbid szálak (< 3 μm átmérő, > 5 μm hossz és ≥ 3: 1 méretarány)409-21-2
308076-74-6
206-991-8
1659Trisz(2-metoxietoxi)-vinilszilán; 6-(2-metoxietoxi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoxa-6-szilaundekán1067-53-4213-934-0
1660Dioktilón-dilaurát; [1]
sztannán, dioktil-, bisz(kókusz-aciloxi)-származékok. [2]
3648-18-8 [1]
91648- 39-4 [2]
222-883-3 [1]
293-901-5 [2]
1661Dibenzo[def,p]krizén; dibenzo[a,l]pirén191-30-0205-886-4
1662Ipkonazol (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klórbenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol125225-28-7
115850-69-6
115937-89-8
1663Bisz(2-(2-metoxietoxi)etil)éter; tetraglim143-24-8205-594-7
1664Paklobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentán-3-ol76738-62-0
16652,2-bisz(brómmetil)-propán-1,3-diol3296-90-0221-967-7
16662-(4-terc-butilbenzil)-propionaldehid80-54-6201-289-8
1667Diizooktil–ftalát27554-26-3248-523-5
16682-metoxietil-akrilát3121-61-7221-499-3
1670Cink-pirition (T-4)-bisz[1-(hidroxi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionáto-.kappa.S]cink13463-41-7236-671-3
1671Flurokloridon (ISO); 3-klór-4-(klórmetil)-1-[3-(trifluormetil)fenil]pirrolidin-2-on61213-25-0262-661-3
16723-(difluormetil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorbifenil-2-il)pirazol-4-karboxamid; fluxapiroxad907204-31-3
1673N-(hidroximetil)akrilamid; metilolakrilamid; [NMA]924-42-5213-103-2
16745-fluor-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentán-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-karboxamid; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluor-1,3-dimetilpirazol-4-karboxanilid; penflufén494793-67-8
1675Iprovalikarb (ISO); izopropil-[(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oxobután-2-il]karbamát140923-17-7
1676Diklórdioktilsztannán3542-36-7222-583-2
1677Mezotrion (ISO); 2-[4-(metilszulfonil)2-nitrobenzoil]-1,3-ciklohexándion104206-82-8
1678Himexazol (ISO); 3-hidroxi-5-metilizoxazol10004-44-1233-000-6
1679Imiprotrin (ISO); a következők reakciótömege: [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)-imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)-imidazolidin-3-il]metil(1R)-transz-krizantemát72963-72-5428-790-6
1680Bisz(α,α-dimetilbenzil)-peroxid80-43-3;201-279-3
1681Tetrafluoretilén116-14-3204-126-9
16826,6’-di-terc-butil-2,2’-metiléndi-p-krezol; [DBMC]119-47-1204-327-1
1683(5-klór-2-metoxi-4-metil-3-piridil)(4,5,6-trimetoxi-o-tolil)metanon; piriofenon688046-61-9692-456-8
1684(RS)-1-{1-etil-4-[4-mezil-3-(2-metoxietoxi)-o-toluoil]pirazol-5-iloxi}etil-metil-karbonát; tolpiralát1101132-67-5701-225-3
1685Azametifosz (ISO); S-[(6-klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O, O-dimetil-tiofoszfát35575-96-3252-626-0
16863-metilpirazol1453-58-3215-925-7
1687N-metoxi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triklórfenil)-etil]-3-(difluormetil)-1-metilpirazol-4-karboxamid; pidiflumetofen1228284-64-7817-852-1
1688N-{2-[[1,1’-bi(ciklopropil)]-2-il]fenil}-3-(difluormetil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboxamid; szedaxán874967-67-6688-331-2
16894-metilpentán-2-on; izobutil-metil-keton (MIBK)108-10-1203-550-1
1690Dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-klórfenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)akriloil)morfolin110488-70-5404-200-2
1691Imazamox (ISO); (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-metoximetilnikotinsav114311-32-9601-305-7
1692Tiametoxam (ISO); 3-(2-klór-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-ilidén-N-nitroamin153719-23-4428-650-4
1693Tritikonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-klórbenzilidén)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol138182-18-0
1694Dezmedifam (ISO); etil 3-fenilkarbamoiloxifenilkarbamát13684-56-5237-198-5
(1)
HL L 159., 1996.6.29., 1. o. (2)
Módosított INNM név (3)
HL L 273., 2002.10.10., 1. o. (4)
Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 364. hivatkozási szám alatt. (5)
Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 413. hivatkozási szám alatt. (6)
2019. augusztus 23-tól a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2021. augusztus 23-tól a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (7)
2019. május 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (8)
2019. május 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (9)
2019. november 22-től a szóban forgó anyagokat tartalmazó, hajfestésre, valamint szemöldökfestésre és szempillafestésre szolgáló termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2020. február 22-től a szóban forgó anyagokat tartalmazó, hajfestésre, valamint szemöldökfestésre és szempillafestésre szolgáló termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (10)
2021. szeptember 3-tól az ezeket az anyagokat tartalmazó hajfestékek és hajszínezők, valamint szempillafestékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.

2022. június 3-tól az ezeket az anyagokat tartalmazó hajfestékek és hajszínezők, valamint szempillafestékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.

III. MELLÉKLET

AZON ANYAGOK LISTÁJA, AMELYEKET A KOZMETIKAI TERMÉKEK NEM TARTALMAZHATNAK, KIVÉVE, HA MEGFELELNEK AZ ITT MEGÁLLAPÍTOTT KORLÁTOZÁSOKNAK

Hivatkozási számAz anyag azonosításaKorlátozásokAz alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege
Kémiai név/INNAz összetevők Glosszáriumában szereplő közhasználatú névCAS-számEC számA termék típusa, testrészekLegnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítménybenEgyéb
abcdefghi
2a.Tioglikolsav és sóiThioglycolic acid68-11-1200-677-4a) Hajhullámosító vagy hajkiegyenesítő termékeka)
i. 8 %
ii. 11 %
a)
i. Általános használat
Késztermékben pH = 7 – 9,5
ii. Szakipari használat
Késztermékben pH = 7 – 9,5
Alkalmazási feltételek:
a), b), c), d)
Szembe ne kerüljön!
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítse ki!
a), c), d)
Védőkesztyű viselése kötelező!
A címkén fel kell tüntetni:
a) i., b), c)
Tioglikolsavat tartalmaz.
Tartsa be a használati útmutató előírásait!
Gyermekektől elzárva tartandó.
a) ii, (d)
Kizárólag szakipari használatra.
Tioglikolsavat tartalmaz.
Tartsa be a használati útmutató előírásait!
b) Szőrtelenítő szerekb) 5 %b) Késztermékben pH = 7 – 12,7
c) Egyéb leöblítendő hajápolási termékekc) 2 %c) Késztermékben pH = 7 – 9,5
d) Szempilla-göndörítő termékekd) 11 %
Az említett százalékok tioglikolsavban értendők.
d) Szakipari használat
Késztermékben pH = 7 – 9,5
2b.Tioglikolsav észtereiHajhullámosító vagy hajkiegyenesítő termékek:a) 8 %Általános
használathoz pH = 6–9,
Alkalmazási feltételek:
a), b)
Bőrrel való érintkezéskor bőrirritációt okozhat.
Szembe ne kerüljön.
Szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz..
Használjon védőkesztyűt.
Figyelmeztetés:
Tioglikolátot tartalmaz.
Tartsa be a használati útmutató előírásait.
Gyermekektől elzárva tartandó.
b) 11 %
A fent említett százalékokat a tioglikolsavra számították.
Szakipari
használathoz pH = 6–9,5
b) Csak szakipari használatra.
3.Oxálsav, észterei és alkálisóiOxalic acid144-62-7205-634-3Hajápolási termékek5 %Szakipari használatCsak szakipari használatra.
4.AmmóniaAmmonia7664-41-7 / 1336-21-6231-635-3 / 215-647-66 % (NH3-ként)2 % felett ammóniát tartalmaz.
5.Tozilkloramid nátrium (INN)Chloramine-T127-65-1204-854-70·2 %
6.Alkálifémek klorátjaiSodium chlorate7775-09-9231-887-4a) Fogkrém
b) Egyéb termékek
a) 5 %
b) 3 %
Potassium chlorate3811-04-9223-289-7
8.p-Fenilén-diamin N-szubsztituált származékai és sóik; o-fenilén-diamin N-szubsztituált származékai (1) az e mellékletben és a II. melléklet 1309., 1311. és 1312. hivatkozási számai alatt felsorolt származékok kivételévelOxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Általános felhasználása) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat tartalmaz.
Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”
b) Szakipari felhasználás
a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3 %-ot (szabad bázisra számítva)
b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„Kizárólag szakipari felhasználásra
A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat tartalmaz.
Védőkesztyű viselése kötelező!”
8a.p-Fenilén-diamin és sóip-Phenylenediamine;
p-Phenylenediamine HCl;
p-Phenylenediamine Sulphate
106-50-3/624-18-0/16245-77-5203-404-7/210-834-9/240-357-1Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Általános felhasználása) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat tartalmaz.
Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”
b) Szakipari felhasználás
a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)
b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„Kizárólag szakipari felhasználásra.
A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat tartalmaz.
Védőkesztyű használata kötelező!”
8b.p-Fenilén-diamin és sóip-Phenylenediamine;
p-Phenylenediamine HCl;
p-Phenylenediamine Sulphate
106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1Szempillafestésre szánt termékekOxidatív körülmények között összekeverve a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számolva).
Kizárólag szakipari használatra.
A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
Fenilén-diamint tartalmaz.
Védőkesztyű viselése kötelező!”
8c.Etanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-fenilén)diimino]bisz-(9CI)N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine84041-77-0281-856-4a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) 2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
a) és b) esetében 2017. szeptember 3-tól:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt”.
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeb) 2017. szeptember 3-tól: 1,5 %
9.Metil-fenilén-diaminok, N-szubsztituált származékaik és azok sói (1), kivéve az e melléklet 9a. és 9b. hivatkozási száma alatt szereplő anyagokat, valamint a II. melléklet 364., 413., 1144., 1310., 1313. és 1507. hivatkozási számai alatt felsorolt anyagokatOxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) Általános használata) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz.
Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”
b) Szakmai felhasználásb) A címkén fel kell tüntetni:
a) és b) esetében:
Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 5 %-ot (szabad bázisra számítva)
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari felhasználásra. A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz.
Védőkesztyű használata kötelező!”
9a.1,4-Benzol-diamin, 2-metil-
2,5-diamino-toluol-szulfát
Toluene-2,5-Diamine
Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)
95-70-5
615-50-9
202-442-1
210-431-8
a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) i. Általános használat
a) ii. Szakipari használat
a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz.
a) i. Szempillafestésre nem használható.
a) ii. Védőkesztyű viselése kötelező!
Kizárólag szakipari használatra.”
b) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz.
Védőkesztyű viselése kötelező!
Kizárólag szakipari használatra”.
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Szakipari használat
a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisként számítva nem haladhatja meg a 2,0 %-ot, illetve szulfátsóként számítva a 3,6 %-ot.
9b.1-Metil-2,6-bisz-(2-hidroxi-etilamino)-benzol2,6-Dihydroxyethylaminotoluene149330-25-6443-210-1Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt”.
10.
11.DiklorofénDichlorophene97-23-4202-567-10,5 %Dichlorophene-t tartalmaz.
12.Hidrogén-peroxid és egyéb olyan vegyületek vagy keverékek, melyekből hidrogén-peroxid szabadul fel, beleértve a karbamid-peroxidot és a cink-peroxidot is, kivéve a II. mellékletben szereplő következő anyagokat:
— 1397. 1398. és 1399. sz.
Hidrogén-peroxid7722-84-1231-765-0a) Hajápolási termékeka) 12 % H2O2 (40 térfogatszázalék), szabad vagy felszabadult formábana) f) Védőkesztyű viselése kötelező.
a) b) c) e)
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
b) Bőrápolási termékekb) 4 % H2O2, szabad vagy felszabadult formában
c) Körömerősítő termékekc) 2 % H2O2, szabad vagy felszabadult formában
d) Szájápolási termékek, beleértve a szájvizet, a fogkrémet és a fogfehérítő termékeket isd) ≤ 0,1 % H2O2, szabad vagy felszabadult formában
e) Fogfehérítő termékeke) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, szabad vagy felszabadult formábane) Csak fogorvosoknak értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (14) meghatározott fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet.
Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
18 éves kor alatt nem alkalmazható.
e) A szabad vagy felszabadult H2O2 százalékban kifejezett koncentrációja.
18 éves kor alatt nem alkalmazható.
Csak fogorvosoknak értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet.
Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
f) Szempillafestésre szánt termékekf) 2 % H2O2, szabad vagy felszabadult formábanf) Kizárólag szakipari használatra.f) A címkén fel kell tüntetni:
„Kizárólag szakipari használatra.
Szembe ne kerüljön.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.”
14.HidrokinonHydroquinone123-31-9204-617-8Műköröm-rendszerek0,02 % (felhasználásra történő elegyítés után)Kizárólag szakipari felhasználásra— Kizárólag szakipari felhasználásra
— Bőrre ne kerüljön!
— Gondosan olvassa el a használati útmutatót!
15a.Kálium- vagy nátrium-hidroxid (20)Potassium hydroxide/sodium hydroxide1310-58-3/1310-73-2215-181-3/215-185-5a) Körömágybőr-eltávolítóa) 5 % (4)a) Lúgot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Vakságot okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó.
b) Hajkiegyenesítő2 % (4)Általános használatLúgot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Vakságot okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó.
4,5 % (4)Szakipari használatKizárólag szakipari használatra.
Szembe ne kerüljön!
Vakságot okozhat.
c) pH-szabályozó szőrtelenítő termékekbenc) pH < 12,7c) Gyermekektől elzárva tartandó.
Szembe ne kerüljön!
d) Egyéb felhasználás pH-szabályozókéntd) pH < 11
15b.Lítium-hidroxidLithium hydroxide1310-65-2215-183-4a) Hajkiegyenesítő2 % (5)Általános használata) Lúgot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön.
Vakságot okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó.
4,5 % (5)Szakipari használatSzembe ne kerüljön.
Vakságot okozhat.
b) pH-szabályozó – szőrtelenítő szerekhezpH- 12,7b) Lúgot tartalmaz.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Szembe ne kerüljön.
c) Egyéb felhasználás – pH-szabályozóként (csak öblítő- szerekhez)pH- 11
15c.Kalcium-hidroxidCalcium hydroxide1305-62-0215-137-3a) Két komponenst tartalmazó hajkiegyenesítő: kalcium-hidroxid és guanidin sóa) 7 % (kalcium-hidroxid formájában)a) Lúgot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Vakságot okozhat.
b) pH-szabályozó szőrtelenítőszerekhezb) pH- 12,7b) Lúgot tartalmaz.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Szembe ne kerüljön.
c) Egyéb használatra (pl. pH-szabályozó, technológiai segédanyag)c) pH- 11
15d.Kálium-hidroxid (21)Potassium hydroxide1310-58-3215-181-3Bőrkeményedés-puhító/eltávolító1,5 % (4)Lúgot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Gyermekektől elzárva tartandó.
Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
16.1-Naftalinol1-Naphthol90-15-3201-969-4Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot.A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
17.Nátrium-nitritSodium nitrite7632-00-0231-555-9Rozsdásodásgátló0,2 %Másod- és/vagy harmadrendű aminokkal vagy más, nitrozaminokat alkotó anyagokkal való használata tilos.
18.NitrometánNitromethane75-52-5200-876-6Rozsdásodásgátló0,3 %
19.Athelyezve vagy törölve
20.Athelyezve vagy törölve
21.Kinkonan-9-ol, 6'-metoxi-, (8-α-9R) és sóiQuinine130-95-0205-003-2a) Leöblítendő hajápoló termékeka) 0,5 % (kininbázis formájában)
b) Nem leöblítendő hajápoló termékekb) 0,2 % (kininbázis formájában)
22.1,3-BenzoldiolResorcinol108-46-3203-585-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében:
Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Rezorcint tartalmaz.
Használata után a hajat alaposan öblítsük le.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
Szempillafestésre nem használható.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Rezorcint tartalmaz.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
c) Hajvizek és samponokc) 0,5 %c) Rezorcint tartalmaz.
23.a) Alkáliszulfidoka) Szőrtelenítőszereka) 2 % (kén formájában)pH ≤ 12,7a), b) Gyermekektől elzárva tartandó.
Szembe ne kerüljön.
b) Alkáliföld-szulfidokb) Szőrtelenítőszerekb) 6 % (kén formájában)
24.Vízben oldódó cinksók, kivéve a cink-4-hidroxi-benzolszulfonátot (25. bejegyzés) és a cink-piritiont (II. melléklet X. bejegyzés)Zinc acetate,
zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate
1 % (cink formájában)
25.Cink-4-hidroxibenzol-szulfonátZinc phenolsulfonate127-82-2204-867-8Dezodorok, izzadásgátlók és asztringens folyadékok6 % (anhidrid formájában)Szembe ne kerüljön.
26.Ammónium-monofluor-foszfátAmmonium Monofluorophosphate20859-38-5/66115-19-3-/-Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Ammónium-monofluor-foszfátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
27.Dinátrium-fluorfoszfátSodium Monofluorophosphate10163-15-2/7631-97-2233-433-0/231-552-2Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Nátrium-monofluor-foszfátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
28.Dikálium-fluorfoszfátPotassium Monofluorophosphate14104-28-0237-957-0Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Kálium-monofluor-foszfátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
29.Kalcium-fluorfoszfátCalcium Monofluorophosphate7789-74-4232-187-1Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Kalcium-monofluor-foszfátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
30.Kalcium-fluoridCalcium Fluoride7789-75-5232-188-7Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Kalcium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
31.Nátrium-fluoridSodium Fluoride7681-49-4231-667-8Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Nátrium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
32.Kálium-fluoridPotassium Fluoride7789-23-3232-151-5Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Kálium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
33.Ammónium-fluoridAmmonium Fluoride12125-01-8235-185-9Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Ammónium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
34.Alumínium-fluoridAluminum Fluoride7784-18-1232-051-1Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Alumínium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
35.Ón-difluoridStannous Fluoride7783-47-3231-999-3Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Ón-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
36.Hexadecil-ammónium-fluoridCetylamine Hydrofluoride3151-59-5221-588-7Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Cetil-amin-hidrofluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
37.3-(N-hexadecil-N-2-hidroxietilammonio)propilbisz(2-hidroxietil) ammónium-difluoridSzájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
3-(N-hexadecil-N-2-hidroxietilammonio)propilbisz (2-hidroxietil) ammónium-difluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
38.N,N′,N′-Trisz(polioxietilén)-N-hexadecilpropilén-diamin-dihidrofluoridSzájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
N,N′,N′-tri(polioxietilén)-N-hexadecilpropiléndiamin-dihidrofluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
39.9- Okatedecén-1-amin-hidrofluoridOctadecenyl-Ammonium Fluoride36505-83-6Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Oktadecil-ammónium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
40.Dinátrium-hexafluoroszilikátSodium Fluorosilicate16893-85-9240-934-8Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Nátrium-fluoroszilikátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
41.Dikálium-hexafluoroszilikátPotassium Fluorosilicate16871-90-2240-896-2Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Kálium-fluoroszilikátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
42.Ammónium-hexafluoroszilikátAmmonium Fluorosilicate16919-19-0240-968-3Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Ammónium-fluoroszilikátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
43.Magnézium-hexafluoroszilikátMagnesium Fluorosilicate16949-65-8241-022-2Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Magnézium-fluoroszilikátot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
44.1,3-bisz(hidroxi-metil)imidazolidin-2-tionDimethylol ethylene thiourea15534-95-9239-579-1a) Hajápolási termékeka) 2 %a) Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható.Dimetilol-etilén-tiokarbamidot tartalmaz.
b) Körömápolási termékekb) 2 %b) pH- < 4
45.Benzil-alkohol (38)Benzyl Alcohol100-51-6202-859-9Nem a termékekben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljából. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
46.6-Metilkumarin (38)6-Methyl Coumarin92-48-8202-158-8Szájápolási termékek0,003 %Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
47.3-Piridinmetanol- hidrofluoridNicomethanol Hydrofluoride62756-44-9Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Nikometanol-hidrofluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
48.Ezüst-nitrátSilver nitrate7761-88-8231-853-9Kizárólag szempilla- és szemöldökfestésre4 %Ezüst-nitrátot tartalmaz.
Szembe kerülése esetén, azonnal öblítse ki.
49.Szelén-diszulfidSelenium sulfide7488-56-4231-303-8Korpásodás elleni samponok1 %Szelén-diszulfidot tartalmaz.
Szembe és sérült bőrre ne kerüljön.
50.Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid komplexek
AlxZr(OH)yClz és az alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid-glicin komplexek
Izzadásgátlók20 % (anhidrid alumínium-cirkónium-klorid-hidroxidformájában)
5,4 % (cirkóniumformájában)
1. Az alumíniumatomok számának a cirkóniumatomok számához viszonyított arányának 2 és 10 között kell lennie.
2. Az (Al + Zr) atomok számának a klóratomok számához viszonyított arányának 0,9 és 2,1 között kell lennie.
3. Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható.
Irritált vagy sérült bőrön ne alkalmazza.
51.Bisz(8-hidroxikinolinium)-szulfátOxyqui-noline sulphate134-31-6205-137-1A hidrogén-peroxid stabilizálója leöblítésre kerülő hajápolási termékekben.(0,3 %-os bázissal)
A hidrogén-peroxid stabilizálója leöblítésre nem kerülő hajápolási termékekben.(0,03 %-os bázissal)
52.MetanolMethyl alcohol67-56-1200-659-6Etanol és izopropil-alkohol denaturálószere5 % (etanol- és izopropil-alkohol %-ra)
53.Etidronsav és sói (1-hidroxi-etilidén-di-foszfón-sav és sói)Etidronic acid2809-21-4220-552-8a) Hajápolási termékek1,5 % (etidronsavformájában)
b) Szappan0,2 % (etidronsavformájában)
54.1-Fenoxi-propan-2-ol (7)Phenoxyisopropanol770-35-4212-222-7Csak leöblítendő termékekben való használatra.
Szájápolási termékekben nem használható.
2 %Nem a termékekben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljára. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
55.Áthelyezve vagy törülve
56.Magnézium-fluoridMagnesium Fluoride7783-40-6231-995-1Szájápolási termékek0,15 %, fluorra számítva.
Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluorkoncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot
Magnézium-fluoridot tartalmaz.
Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnőttek részére”), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!”
57.Stroncium-klorid-hexahidrátStrontium chloride10476-85-4233-971-6a) Szájápolási termékek3,5 % (stroncium formájában). Egyéb engedélyezett stronciumvegyülettel keverve a teljes stronciumtartalom nem haladhatja meg a 3,5 %-ot.Stroncium-kloridot tartalmaz.
Gyakori használata gyermekeknek nem ajánlott.
b) Sampon és arcápolási termékek2,1 % (stronciumformájában) Egyéb engedélyezett stronciumvegyülettel keverve a teljes stronciumtartalom nem haladhatja meg a 2,1 %-ot.
58.Stroncium-acetát hemihidrátStrontium acetate543-94-2208-854-8Szájápolási termékek3,5 % (stroncium formájában) Egyéb engedélyezett stronciumvegyülettel keverve a teljes stroncium-tartalom nem haladhatja meg a 3,5 %-ot.Stroncium-acetátot tartalmaz.
Gyakori használata gyermekeknek nem ajánlott.
59.Talkum (hintőpor): hidratált magnézium-szilikátTalc14807-96-6238-877-9a) Három év alatti gyermekeknek szánt por állagú termékek
b) Egyéb termékek
a) Gyermekek orrától és szájától tartsa távol.
60.Zsírsav-dialkilamidok és dialkanolamidokMaximális szekunderaminkoncentráció: 0,5 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható
— Maximális szekunderamin- koncentráció: 5 % (a nyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
61.Monoalkilaminok, monoalkanolaminok és sóikMaximális szekunderaminkoncentráció: 0,5 %— Nitrozáló rendszerekben nem használható. Minimális tisztaság: 99 %
— Maximális szekunderamin koncentráció: 0,5 % (a nyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
62.Trialkilaminok, trialkanolaminok és sóika) Nem leöblítendő termékek
b) Leöblítendő termékek
a) 2,5 %a) b)
— Nitrozáló rendszerekben nem használható.
— Minimális tisztaság: 99 %
— Maximális szekunderamin-koncentráció: 0,5 % (anyersanyagokra vonatkozik)
— Maximális nitrózamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
63.Stroncium-hidroxidStrontium hydroxide18480-07-4242-367-1pH-szabályozó szőrtelenítő termékekben3,5 % (stroncium formájában),pH < 12,7Gyermekektől elzárva tartandó.
Szembe ne kerüljön.
64.Stroncium-peroxidStrontium peroxide1314-18-7215-224-6Leöblítendő hajápolási termékek4,5 % (stroncium formájában)Minden terméknek meg kell felelnie a felszabaduló hidrogén-peroxid-kibocsárásra vonatkozó követelményeknek.
Szakipari használat
Szembe ne kerüljön.
Szembe kerülése esetén azonnal öblítse ki.
Csak szakipari használatra.
Használjon védőkesztyűt.
65.Benzalkonium klorid, bromid és szacharinát (8)Benzalkonium bromide91080-29-4293-522-5Leöblítendő hajápolási termékek3 % (benzalkoniumklorid formájában)A végtermékekben a – C14-es vagy annál rövidebb alkillánccal rendelkező benzalkonium klorid, bromid és szacharinát koncentrációja nem haladhatja meg a 0,1 %-ot (mint benzal-konium klorid).Szembe ne kerüljön.
Nem a termékekben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljára. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
Benzalkonium chloride63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9264-151-6 / 269-919-4 / 270-325-2 / 287-089-1
Benzalkonium saccharinate68989-01-5273-545-7
66.Poliakrilamida) Nem leöblítendő testápolási termékeka) Maximális akrilamidmaradvány-tartalom 0,1 mg/kg
b) Egyéb termékekb) Maximális akrilamidmaradvány-tartalom 0,5 mg/kg
67.2-benzilidénheptanalAmyl cinnamal122-40-7204-541-5Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
68.
69.Cinnamil-alkoholCinnamyl alcohol104-54-1203-212-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
70.3,7-Dimetil-2,6-oktadienalCitral5392-40-5226-394-6Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Citral” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
(E)-3,7-dimetilokta-2,6-dienal (37)Geranial141-27-5205-476-5
(Z)-3,7-dimetilokta-2,6-dienal (37)Neral106-26-3203-379-2
71.Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenil)Eugenol97-53-0202-589-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
72.7- Hidroxi-citronellálHydroxycitronellal107-75-5203-518-7a) Szájápolási termékeka) b)
Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
b) Egyéb termékekb) 1,0 %
73.Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenil)Isoeugenol97-54-1202-590-7a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékek
b) 0,02 %a) b)
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
(E)-2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol;
(transz-Izoeugenol)
5932-68-3227-678-2
(Z)-2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol;
(cisz-Izoeugenol)
5912-86-7227-633-7
74.2-Pentil-3-fenilprop-2-en-1-olAmylcinnamyl alcohol101-85-9202-982-8Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
75.Benzil-szalicilátBenzyl salicylate118-58-1204-262-9Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
76.2-propénál, 3-fenil-Cinnamal104-55-2203-213-9Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot..
77.2H-1-Benzopiran-2-onCoumarin91-64-5202-086-7Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
78.2,6–Oktadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2E)-Geraniol106-24-1203-377-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
80.4-Metoxibenzil-alkoholAnise alcohol105-13-5203-273-6Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
81.2-Propenolsav, 3-fenil, fenilmetilészterBenzyl cinnamate103-41-3203-109-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
82.2,6,10-Dodekatrien-1-ol, 3,7,11-trimetil-Farnesol4602-84-0225-004-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
84.1,6–Oktadien-3-ol, 3,7-dimetil-Linalool78-70-6201-134-4Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
85.Benzil-benzoátBenzyl benzoate120-51-4204-402-9Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
86.Citronellol/ (±)
3,7-Dimetil-6-oktén-1-ol
Citronellol106-22-9/
26489-01-0
203-375-0/
247-737-6
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
(3R)-3,7-dimetilokt-6-én-1-ol1117-61-9214-250-5
(3S)-3,7-dimetilokt-6-én-1-ol7540-51-4231-415-7
87.2-BenzilideneoktanalHexyl cinnamal101-86-0202-983-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
88.1-metil-4-prop-1-én-2-il-ciklohexén; dl-limonén (racém); Dipentén (37)Limonene138-86-3/
7705-14-8
205-341-0/
231-732-0
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Az egyes anyagokra vonatkozó peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 20 mmol/L. (15)
(R)-p-menta-1,8-dién; (d-limonén)5989-27-5227-813-5
(S)-p-menta-1,8-dién; (l-limonén) (37)5989-54-8227-815-6
89.Metil-okt-2-inoát Metil-heptin-karbonátMethyl 2-Octynoate111-12-6203-836-6a) Szájápolási termékeka) b)
Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja:
— a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot,
— a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
b) Egyéb termékekb) 0,01 %, amikor önmagában használatos.
Amikor metil-oktin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több mint 0,002 %)
90.3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)-3-buten-2-onalpha-Isomethyl ionone127-51-5204-846-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
91.Tölgyfamoha-kivonatEvernia prunastri extract90028-68-5289-861-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
92.Famoha-kivonatEvernia furfuracea extract90028-67-4289-860-8Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
93.2,4-diamino-pirimidin-3-oxidDiaminopyrimidine oxide74638-76-9Hajápolási termékek1,5 %
94.Di-benzoil-peroxidBenzoyl peroxide94-36-0202-327-6Műköröm-rendszerek0,7 % (felhasználásra történő elegyítés után)Szakipari használatCsak szakipari használatra.
Bőrre ne kerüljön.
Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
95.Hidrokinon-metiléter/Mequinolp-Hydroxyanisol150-76-5205-769-8Műköröm-rendszerek0,02 % (felhasználásr történő elegyítés után)Szakipari használatCsak szakipari használatra.
Bőrre ne kerüljön.
Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
96.5-terc-Butil-2,4,6-trinitro-m-xilolMusk xylene81-15-2201-329-4Valamennyi kozmetikai termék, kivéve a szájápolási termékeketa) tiszta illatanyagban 1 %
b) kölnivízben 0,4 %
c) egyéb termékekben a 0,03 %
97.4’-terc-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenonMusk ketone81-14-1201-328-9Valamennyi kozmetikai termék, kivéve a szájápolási termékeketa) tiszta illatanyagban 1,4 %
b) kölnivízben 0,56 %
c) egyéb termékben 0,042 %
98Benzoesav, 2-hidroxi- (9)Salicylic acid69-72-7200-712-3a) Leöblítendő hajápolási termékek
b) Egyéb termékek, kivéve testápoló, szemhéjfesték, szempillaspirál, szemceruza, ajakrúzs, golyós dezodor
c) Testápoló, szemhéjfesték, szempillaspirál, szemceruza, ajakrúzs, golyós dezodor
a) 3,0 %
b) 2,0 %
c) 0,5 %
a) b) c)
3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható. Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek. Szájápolási termékekben nem használható. Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
Ezek a szintek alkalmazandók a szalicilsav valamennyi felhasználására.
a) b) c)
3 éven aluli gyermekeknek szánt termékekben nem használható (10).
99.Szervetlen szulfitok és biszulfitok (11)a) Oxidáló hajfestékek és hajszínezőka) 0,67 % (szabad SO2 formájában)Nem a termékekben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljára. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
b) Hajkiegyenesítő termékekb) 6,7 % (szabad SO2 formájában)
c) Önbarnító termékek arcrac) 0,45 % (szabad SO2 formájában)
d) Egyéb önbarnító termékekd) 0,40 % (szabad SO2 formájában)
100.1-(4-klorofenil)-3-(3,4-diklorofenil)karbamid (12)Triclocarban101-20-2202-924-1Leöblítendő termékek1,5 %Tisztasági követelmények:
3,3',4,4'-tetraklór-azobenzol < 1 ppm
3,3',4,4'-tetraklór-azoxibenzol < 1 ppm
Nem a termékekben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljára. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
102.1,2-dimetoxi-4-(2-propenil)-benzénMethyl eugenol93-15-2202-223-0Tiszta illatanyag0,01 %
Kölnivíz0,004 %
Illatosított krém0,002 %
Egyéb nem leöblítendő termékek és szájápolási termékek0,0002 %
Leöblítendő termékek0,001 %
103.Abies alba olaj és kivonatAbies Alba Cone Oil;
Abies Alba Cone Extract;
Abies Alba Leaf Oil;
Abies Alba Leaf Cera;
Abies Alba Needle Extract;
Abies Alba Needle Oil
90028-76-5289-870-2Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
104.
105.Abies pectinata olaj és kivonatAbies Pectinata Oil;
Abies Pectinata Leaf Extract;
Abies Pectinata Needle Extract
Abies Pectinata Needle Oil
92128-34-2295-728-0Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
106.Abies sibirica olaj és kivonatAbies Sibirica Oil;
Abies Sibirica Needle Extract
Abies Sibirica Needle Oil
91697-89-1294-351-9Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
107.Abies balsamea olaj és kivonatAbies Balsamea Needle Oil;
Abies Balsamea Needle Extract
Abies Balsamea Resin;
Abies Balsamea Extract
Abies Balsamea Balsam Extract
85085-34-3285-364-0Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
108.Pinus mugo pumilio olaj és kivonatPinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;
Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil
90082-73-8290-164-1Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
109.Pinus mugo leveléből és ágából nyert olaj és kivonat (38)Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil90082-72-7290-163-6Az anyag vagy anyagok jelenlétét – Pinus Mugo formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
110.Pinus sylvestris olaj és kivonatPinus Sylvestris Oil;
Pinus Sylvestris Leaf extract;
Pinus Sylvestris Leaf Oil;
Pinus Sylvestris Leaf Water;
Pinus Sylvestris Cone Extract;
Pinus Sylvestris Bark Extract;
Pinus Sylvestris Bud Extract
Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract
Pinus Sylvestris twig Leaf Oil
84012-35-1281-679-2Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
111.Pinus nigra olaj és kivonatPinus Nigra Bud/Needle Extract
Pinus Nigra Twig Leaf Extract
Pinus Nigra Twig Leaf Oil
90082-74-9290-165-7Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
112.Pinus palustris olaj és kivonatPinus Palustris Leaf Extract;
Pinus Palustris Oil
Pinus Palustris Twig Leaf Extract
Pinus Palustris Twig Leaf Oil
97435-14-8/8002-09-3306-895-7/-Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
113.Pinus pinaster olaj és kivonatPinus Pinaster Twig Leaf Oil;
Pinus Pinaster Twig Leaf Extract
90082-75-0290-166-2Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
114.Pinus pumila leveléből és ágából nyert olaj és kivonat (38)Pinus Pumila Needle Extract;
Pinus Pumila Twig Leaf Extract;
Pinus Pumila Twig Leaf Oil
97676-05-6307-681-6Az anyag vagy anyagok jelenlétét – Pinus Pumila formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
115.Pinus species olaj és kivonatPinus Strobus Bark Extract;
Pinus Strobus Cone Extract;
Pinus Strobus Twig Oil
Pinus Species Twig Leaf Extract
Pinus Species Twig Leaf Oil
94266-48-5304-455-9Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
116.Pinus cembra olaj és kivonatPinus Cembra Twig Leaf Oil
Pinus Cembra Twig Leaf Extract
92202-04-5296-036-1Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
117.Pinus cembra acilezett kivonataPinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated94334-26-6305-102-1Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
118.Picea mariana olaj és kivonatPicea Mariana Leaf Extract;
Picea Mariana Leaf Oil
91722-19-9294-420-3Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
119.Thuja occidentalis olaj és kivonatThuja Occidentalis Bark Extract;
Thuja Occidentalis Leaf;
Thuja Occidentalis Leaf Extract;
Thuja Occidentalis Leaf Oil;
Thuja Occidentalis Stem Extract;
Thuja Occidentalis Stem Oil;
Thuja Occidentalis Root Extract
90131-58-1290-370-1Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
120.
121.3-Carene; 3,7,7-Trimetil-biciklo[4.1.0]hept-3-én (izodiprén)13466-78-9236-719-3Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
122.Cedrus atlantica olaj és kivonat (38)Cedrus Atlantica Bark Extract;
Cedrus Atlantica Bark Oil;
Cedrus Atlantica Bark Water;
Cedrus Atlantica Leaf Extract;
Cedrus Atlantica Wood Extract;
Cedrus Atlantica Wood Oil
92201-55-3/
8023-85-6
295-985-9/
-
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – Cedrus Atlantica Oil/ Extract formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
123.Cupressus sempervirens olaj és kivonatCupressus Sempervirens Leaf Oil;
Cupressus Sempervirens Bark Extract;
Cupressus Sempervirens Cone Extract;
Cupressus Sempervirens Fruit Extract;
Cupressus Sempervirens Leaf Extract;
Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;
Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;
Cupressus Sempervirens Leaf Water;
Cupressus Sempervirens Seed Extract;
Cupressus Sempervirens Oil
84696-07-1283-626-9Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
124.Terpentingumi (Pinus spp.); Terpentinolaj és finomított olaj; Terpentin, fenyőfélékből vízgőz desztillációjával (Pinus spp.) (38)Turpentine9005-90-7;
8006-64-2;
8052-14-0
232-688-5;
232-350-7;
-
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Az egyes anyagokra vonatkozó peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
127.Terpene alcohols acetatesTerpene alcohols acetates69103-01-1273-868-3Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
128.Terpene hydrocarbonsTerpene hydrocarbons68956-56-9273-309-3Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
129.Terpének és terpenoidok a III. melléklet 1. részének 88., 167. és 168. hivatkozási száma alatt felsorolt limonén (d-, l-, és dl-izomerek) kivételévelTerpenes and terpenoids65996-98-7266-034-5Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
130.Terpének és terpenoidok68917-63-5272-842-9Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
131.p-Menta-1,3-dién (38)Alpha-Terpinene99-86-5202-795-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
132.gamma-Terpinene; p-Menta-1,4-diéngamma-Terpinene99-85-4202-794-6Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L (15)
133.p-Menta-1,4(8)-dién (38)Terpinolene586-62-9209-578-0Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
134.1,1,2,3,3,6-hexametilindan-5-il-metil-ketonAcetyl Hexamethyl indan15323-35-0239-360-0a) Leöblítésre nem kerülő termékek
b) Leöblítendő termékek
a) 2 %
135.Allyl-butyrate; 2-Propenil butanoátAllyl butyrate2051-78-7218-129-8A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
136.Allyl-cinnamate; 2-Propenil 3-fenil-2-propenoátAllyl cinnamate1866-31-5217-477-8A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
137.Allyl-cyclohexylacetate; 2-Propenil-ciklohexánacetateAllyl cyclohexylacetate4728-82-9225-230-0A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
138.Allyl-cyklohexyl-propionate; 2-Propenil 3-ciklohexánpropenoátAllyl cyclohexylpropionate2705-87-5220-292-5A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
139.Allyl-heptanoate; 2-Propenil-heptanoátAllyl heptanoate142-19-8205-527-1A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
140.Allil-hexanoátAllyl Caproate123-68-2204-642-4A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
141.Allyl-isovalerate; 2-Propenil 3-metilbutanoátAllyl isovalerate2835-39-4220-609-7A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
142.Allyl-octanoate; 2-allil-kaprilátAllyl octanoate4230-97-1224-184-9A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
143.Allyl-phenoxyacetate; 2-Propenil-fenoxi-acetátAllyl phenoxyacetate7493-74-5231-335-2A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
144.Allyl phenylacetate; 2-Propenil benzénacetátAllyl phenylacetate1797-74-6217-281-2A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
145.Allyl 3,5,5-trimethylhexanoateAllyl 3,5,5-trimethylhexanoate71500-37-3275-536-3A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
146.Allyl cyclohexyloxyacetateAllyl cyclohexyloxyacetate68901-15-5272-657-3A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
147.Allil-izoamiloxi-acetátIsoamyl Allylglycolate67634-00-8266-803-5A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
148.Allyl 2-methylbutoxyacetateAllyl 2-methylbutoxyacetate67634-01-9266-804-0A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
149.Allyl nonanoateAllyl nonanoate7493-72-3231-334-7A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
150.Allyl propionateAllyl propionate2408-20-0219-307-8A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
151.Allyl trimethylhexanoateAllyl trimethylhexanoate68132-80-9268-648-9A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
151a.Allyl phenethyl etherAllyl phenethyl ether14289-65-7238-212-2A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %
152.Allyl heptine carbonate (allil-okt-2-inoát)Allyl heptine carbonate73157-43-4277-303-10,002 %Ez az anyag nem használható együttesen semmilyen más 2-alkinsav-észterrel (pl. metil-heptin-karbonáttal)
153.Amylcyclopentenone; 2-pentil-ciklopent-2-én-1-onAmylcyclopentenone25564-22-1247-104-40,1 %
154.Myroxylon balsamum var. pereirae; kivonatok és párlatok; perui olajbalzsam, abszolút és anhidrol (perui balzsamolaj) (38)Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract;
Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil;
Myroxylon Pereirae Resin Extract;
Myroxylon Pereirae Resin
8007-00-9232-352-80,4 %Az anyag vagy anyagok jelenlétét – Myroxylon Pereirae Oil/ Extract formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
155.4-tert.-Butyldihydro cinnamaldehyde; 3-(4-terc-Butilfenil)propionaldehid4-tert.-Butyldihydro cinnamaldehyde18127-01-0242-016-20,6 %
156.Cuminum cyminum (köménymag) olaj és kivonatCuminum Cyminum Fruit Oil;
Cuminum Cyminum Fruit Extract;
Cuminum Cyminum Seed Oil;
Cuminum Cyminum Seed Extract;
Cuminum Cyminum Seed Powder
84775-51-9283-881-6a) Leöblítésre nem kerülő termékeka) 0,4 % köményolaj
b) Leöblítendő termékek
157.1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (38)Alpha-Damascone;
cis-Rose ketone 1
43052-87-5/
23726-94-5
-/
245-845-8
a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékek
b) 0,02 %a) b)
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Rose Ketones” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
trans-Rose ketone 124720-09-0246-430-4
1-(2,6,6-Trimetilciklohexa-1,3-dién-1-il)-2-butén-1-on (38)Rose ketone 4 (Damascone)23696-85-7245-833-2
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (38)Rose ketone 3 (delta-Damascone)57378-68-4260-709-8
trans-Rose ketone 371048-82-3275-156-8
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (38)cis-Rose ketone 2
(cis-beta-Damascone)
23726-92-3245-843-7
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (38)trans-Rose ketone 2
(trans-beta-Damascone)
23726-91-2245-842-1
159.trans-Rose ketone-5 (16); (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (izodamaszkon)trans-Rose ketone-539872-57-6254-663-80,02 %
164.Rose ketone-5 (16); 1-(2,4,4-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-onRose ketone-533673-71-1251-632-00,02 %
166.trans-2-hexenaltrans-2-hexenal6728-26-3229-778-1a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %
169.p-Menta-1,8-dién-7-alPerillaldehyde2111-75-3218-302-8a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,1 %
170.Isobergamate; mentadién-7-metil-formátIsobergamate68683-20-5272-066-00,1 %
171.Metoxi-diciklopentadién-karboxaldehid; oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-indén-2-karboxaldehidScentenal86803-90-90,5 %
172.3-Methylnon-2-enenitrile3-Methylnon-2-enenitrile53153-66-5258-398-90,2 %
173.Metil-octine-carbonate; metil-non-2-inoátMethyl octine carbonate111-80-8203-909-2a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %, amikor önmagában használatos.
Amikor metil-heptin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több mint 0,002 %)
174.Amylvinylcarbinyl acetate; 1-oktén-3-il-acetátAmylvinylcarbinyl acetate2442-10-6219-474-7a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,3 %
175.3-Propilidén-1(3H)-izobenzofuranon;
3-Propilidénftalid (38)
3-Propylidenephthalide17369-59-4241-402-8a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékek
b) 0,01 %a)
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
176.Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-ciklohexén-1-metanolIsocyclogeraniol68527-77-5271-282-20,5 %
177.2-Hexylidene cyclopentanone2-Hexylidene cyclopentanone17373-89-6241-411-7a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,06 %
178.Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadién-2-onMethyl heptadienone1604-28-0216-507-7a) Szájápolási termékek
b) Egyéb termékekb) 0,002 %
179.p-methylhydrocinnamic aldehyde; Krezil-propion-aldehid; p-metil-dihidrocinnamaldehidp-methylhydrocinnamic aldehyde5406-12-2226-460-40,2 %
180.Liquidambar orientalis olaj és kivonat (sztirax)Liquidambar Orientalis Resin Extract;
Liquidambar Orientalis Balsam Extract;
Liquidambar Orientalis Balsam Oil
94891-27-7305-627-60,6 %
181.Liquidambar styraciflua olaj és kivonat (sztirax)Liquidambar Styraciflua Oil;
Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;
Liquidambar Styraciflua Balsam Oil
8046-19-3
94891-28-8
232-458-4
305-628-1
0,6 %
182.1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etán-1-on (AHTN)Acetyl hexamethyl tetralin21145-77-7/1506-02-1244-240-6/216-133-4Valamennyi kozmetikai termék, kivéve a szájápolási termékeketa) Leöblítésre nem kerülő termékek: 0,1 %
kivéve:
hidroalkoholos termékek: 1 %
finom parfüm: 2,5 %
illatosított krém: 0,5 %
b) Leöblítendő termékek: 0,2 %
183.Commiphora erythrea Engler var. glabrescens mirhagyanta olaj és -kivonatOpoponax oil93686-00-1297-649-70,6 %
184Opopanax chironium gyanta93384-32-80,6 %
185.Metla-benzolToluene108-88-3203-625-9Körömápolási termékek25 %Gyermekektől elzárva tartandó.
Kizárólag felnőttek alkalmazhatják
186.2,2′-Oxi-dietanol
Dietilén-glikol
Diethylene glycol111-46-6203-872-2Az összetevőkben nyomokban0,1 %
187.Dietilén-glikol-monobutil-éter (DEGBE)Butoxydiglycol112-34-5203-961-6Hajfestékek oldószereként9 %Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
188.Etilén-glikol-monobutil-éter (EGBE)Butoxyethanol111-76-2203-905-0a) Oxidáló hajfestékek oldószerekénta) 4,0 %a) b)
Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
b) Nem oxidáló hajfestékek oldószerekéntb) 2,0 %
189.Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenilazo)-pirazol-3-karboxilát és alumínium lake (17);
(CI 19140)
Acid Yellow 23;
Acid Yellow 23 Aluminum lake
1934-21-0/12225-21-7217-699-5/235-428-9Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
190.Benzolmetán-aminium, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-szulfo-fenil)-metil]-amino]-fenil](2-szulfo-fenil)metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-3-szulfo, belső sók, dinátriumsó és annak ammónium- és alumíniumsói (17); (CI 42090)Acid Blue 9;
Acid Blue 9 Ammonium Salt;
Acid Blue 9 Aluminum Lake
3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6223-339-8/220-168-0/272-939-6Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
191.Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-azo]naftalin-2-szulfonát (17); (CI 16035)Curry Red25956-17-6247-368-0Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,4 %
192.Trinátrium-1-(1-naftil-azo)-2-hidroxi-naftalin-4′,6,8-triszulfonát és alumínium lake (17); (CI 16255)Acid Red 18;
Acid Red 18 Aluminum Lake
2611-82-7/12227-64-4220-036-2/235-438-3Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
193.Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó (17); (CI 45100)Acid Red 523520-42-1222-529-8a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,6 %
194.GlyoxalGlyoxal107-22-2203-474-9100 mg/kg
195.Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát (17); (CI 62045)Acid Blue 624368-56-3224-460-9;Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
196.Verbéna abszolút (38) (39)Lippia citriodora absolute8024-12-2/
85116-63-8
-
285-515-0
0,2 %Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
197.Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginát-hidroklorid (18)Ethyl Lauroyl Arginate HCl60372-77-2434-630-6a) Szappan
b) Korpásodás elleni samponok
c) Nem sprayformájú dezodorok
0,8 %Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
198.2,2’-[(4-Amino-fenil)imino]bisz(etanol)-szulfátN,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate54381-16-7259-134-5Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot (szulfátként számítva)
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
199.1,3-Benzoldiol, 4-klór-4-Chlororesorcinol95-88-5202-462-0Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
200.2,4,5,6-Tetraamino-pirimidin-szulfátTetraaminopyrimidine Sulfate5392-28-9226-393-0a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) c) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,4 %-ot (szulfátként számítva)a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
c) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari használatra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”.
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeb) 3,4 % (szulfátként számítva)
c) Szempillafestésre szánt termékekc) Szakipari használat
201.Fenol, 2-klór-6-(etil-amino)-4-nitro-2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol131657-78-8411-440-1a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot.a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 3,0 %a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
202.Lásd a 226. bejegyzést
203.6-Metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid és dihidroklorid só (17)6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl90817-34-8 / 83732-72-3– / 280-622-9a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és c) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (dihidrokloridra számolva az 1,0 %-ot).a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,68 % szabad bázis formájában (1,0 % dihidroklorid formájában)Az a), b) és c) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg /kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
b) Allergiás reakciót válthat ki
c) Szempillafestésre szánt termékekc) Kizárólag szakipari használatra.c) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
204.2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol és hidrobromid-sója (17)Dihydroxy indoline
Dihydroxy indoline HBr
29539-03-5/138937-28-7-/421-170-6Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %Allergiás reakciót válthat ki
205.Lásd a 219. bejegyzést
206.3-(2-Hidroxi-etil)-p-fenilén-diammónium-szulfátHydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate93841-25-9298-995-1a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (szulfátként számítva)a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari használatra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”.
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Oxidatív körülmények között összekeverve a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,75 %-ot (szabad bázisként számítva)
b) Szakipari használat
207.1H-Indol-5,6-diolDihydroxyindole3131-52-0412-130-9a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
a) és b) esetében:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,5 %
208.5-Amino-4-klór-2-metil-fenol-hidroklorid5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl110102-85-7Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidrokloridként számítva)A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
209.1H-Indol-6-ol6-Hydroxyindole2380-86-1417-020-4Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
210.1H-Indol-2,3-dionIsatin91-56-5202-077-8Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,6 %„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
211.2-Aminopiridin-3-ol2-Amino-3- Hydroxypyridine16867-03-1240-886-8a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari használatra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”.
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Oxidatív körülmények között összekeverve a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot
b) Szakipari használat
212.2-Metil-1-naftil-acetát1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene5697-02-9454-690-7Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-Methyl-1-Naphthol és az 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-Methyl-1-Naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
213.1-hidroxi-2-metil-naftalin2-Methyl-1-Naphthol7469-77-4231-265-2Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (amennyiben a 2-Methyl-1-Naphthol és az 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene is megtalálható a keverékben, a 2-Methyl-1-Naphthol maximális koncentrációja a fejbőrön nem haladhatja meg a 2,0 %-ot)A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
214.Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalin-szulfonát CI 10316Acid Yellow 1846-70-8212-690-2a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
a) és b) esetében:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,2 %
215.4-Amino-3-nitro-fenol4-Amino-3-nitrophenol610-81-1210-236-8a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %b)
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
216.Naftalin-2,7-diol2,7-Naphthalenediol582-17-2209-478-7a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
217.m-Amino-fenol és sóim-Aminophenol
m-Aminophenol HCl
m-Aminophenol sulfate
591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,2 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”
218.6-Hidroxi-3,4-dimetil-2-piridon2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine84540-47-6283-141-2Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-otA címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
219.1-Hidroxi-3-nitro-4-(3-hidroxi-propil-amino)-benzol (17)4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol92952-81-3406-305-9a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,6 %-ot (szabad bázisra számítva)
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,6 %
220.1-[(2′-Metoxi-etil)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hidroxi-etil)amino]benzol (17)HC Blue No 1123920-15-2459-980-7Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
221.2-(4-Metil-2-nitro-anilino)etanolHydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine100418-33-5408-090-7a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
222.1-Hidroxi-2-béta-hidroxi-etil-amino-4,6-dinitro-benzol2-Hydroxyethylpicramic acid99610-72-7412-520-9a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %
223.p-Metil-amino-fenol és szulfátjap-Methylaminophenol
p-Methylaminophenol sulfate
150-75-4/55-55-0/1936-57-8205-768-2/200-237-1/217-706-1Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (szulfát formájában)
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
224.1-Propanol, 3-[[4-[bisz(2- hidroxi-etil)amino]-2- nitro-fenil]amino] (17)HC Violet No 2104226-19-9410-910-3Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
225.1-(béta-Hidroxi-etil)-amino-2-nitro-4-N-etil-N-(béta-hidroxi-etil)amino-benzol és hidrokloridjaHC Blue No 12104516-93-0/132885-85-9 (HCl)-/407-020-2a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot (hidroklorid formájában)
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,5 % (hidroklorid formájában)
226.4,4′-[1,3-Propán-diilbisz(oxi)]biszbenzol-1,3-diamin és tetrahidroklorid sója (17)1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl
81892-72-0/74918-21-1279-845-4/278-022-7a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számítva nem haladhatja meg az 1,2 %-ot (tetrahidroklorid sóra számolva az 1,8 % -ot)a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,2 % szabad bázis formájában (1,8 % tetrahidroklorid só formájában)b) Allergiás reakciót válthat ki
227.3-Amino-2,4-diklór-fenol és hidrokloridjai3-Amino-2,4-dichlorophenol
3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl
61693-42-3/61693-43-4262-909-0/-a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidroklorid formájában)a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,5 % (hidroklorid formájában)
228.3-Metil-1-fenil-5-pirazolonPhenyl methyl pyrazolone89-25-8201-891-0Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-otA címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
229.5-[(2-Hidroxi-etil)amino]-o-krezol2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol55302-96-0259-583-7a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg /kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
230.3,4-Dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-olHydroxybenzo morpholine26021-57-8247-415-5Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
231.1,5-Di(béta-hidroxi-etil-amino)-2-nitro-4-klór-benzol (17)HC Yellow No 10109023-83-8416-940-3Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,1 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
232.2,6-Dimetoxi-3,5-piridin-diamin és hidrokloridja2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl
56216-28-5/85679-78-3260-062-1/-Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot (hidroklorid formájában)A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
233.1-(béta-Amino-etil)amino-4-(béta-hidroxi-etil)-oxi-2-nitro-benzol és sóiHC Orange No 285765-48-6416-410-1Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
234.Etanol, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitro-fenil)amino]- és sóiHC Violet No 182576-75-8417-600-7a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,28 %b)
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
235.2-[3-(metil-amino)-4-nitro-fenoxi]etanol (17)3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol59820-63-2261-940-7Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,15 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
236.2-[(2-Metoxi-4-nitro-fenil)amino)etanol és sói2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole66095-81-6266-138-0Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,2 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
237.2,2′-[(4-Amino-3-nitro-fenil)imino]bizetanol és hidrokloridjaiHC Red No 1329705-39-3/94158-13-1-/303-083-4a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot (hidroklorid formájában)a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,5 % (hidroklorid formájában)
238.Naftalin-1,5-diol1,5-Naphthalenediol83-56-7201-487-4a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
239.Hidroxi-propil-bisz(N-hidroxi-etil-p-fenilén-diamin) és tetrahidrokloridjaHydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl128729-30-6/128729-28-2-/416-320-2Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,4 %-ot (tetrahidroklorid formájában)A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
240.4-Nitro-1,2-fenilén-diamin4-Nitro-o-Phenylenediamine99-56-9202-766-3Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
241.5-Amino-o-cresol4-Amino-2-Hydroxytoluene2835-95-2220-618-6a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
242.2,4-Diamino-fenoxi-etanol, valamint annak hidrokloridja és szulfátja2,4-Diaminophenoxyethanol HCl
2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate
70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8– /266-357-1/274-713-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (hidroklorid formájában)a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
243.1,3-Benzoldiol, 2-metil2-Methylresorcinol608-25-3210-155-8a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,8 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
c) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari használatra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”.
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeb) 1,8 %
c) Szempillafestésre szánt termékekc) Oxidatív körülmények között összekeverve a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot
c) Szakipari használat
244.4-Amino-m-krezol4-Amino-m-Cresol2835-99-6220-621-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
245.2-[(3Amino-4-metoxi-fenil) amino]etanol és szulfátja2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate
83763-47-7/
83763-48-8
280-733-2/
280-734-8
a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (szulfát formájában)
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg /kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
246.Hidroxi-etil-3,4-metilén-dioxi-anilin és hidrokloridjaHydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl94158-14-2303-085-5Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
247.2,2′-[[4-[(2-Hidroxi-etil)amino]-3-nitro-fenil]imino]biszetanol (17)HC Blue No 233229-34-4251-410-3Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,8 %— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
248.4-[(2-Hidroxi-etil)amino]-3-nitro-fenol3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol65235-31-6265-648-0a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,85 %b)
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
249.1-(béta-Ureido-etil)amino-4-nitrobenzol4-Nitrophenyl aminoethylurea27080-42-8410-700-1a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot
a) és b) esetében:
— Nitrozálóanyagokkal nem használható
— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 0,5 %
250.1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihidroxi-propil)-amino-5-klórbenzol és 1,4-bisz(2’,3’-dihidroxi-propil)-amino-2-nitro-5-klórbenzolHC Red No. 10 + HC Red No. 1195576-89-9 és 95576-92-4a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 1,0 %-ot.
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %
251.2-(4-Amino-3-nitro-anilino)etanolHC Red No. 724905-87-1246-521-9Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
252.2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol6358-09-4228-762-1a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 2,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni
a keverési arányt és a következő szöveget:
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,0 %b)
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
253.2-[bisz(2-Hidroxi-etil)amino]-5-nitro-fenolHC Yellow No. 459820-43-8428-840-7Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,5 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
254.Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-(fenil-azo)naftalin-2,7-diszulfonát (17); (CI 17200)Acid Red 333567-66-6222-656-9Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 %
255.2-[(2-Nitro-fenil)amino]etanolHC Yellow No. 24926-55-0225-555-8a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot.
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 1,0 %
256.4-[(2-Nitro-fenil)amino]fenolHC Orange No. 154381-08-7259-132-4Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %
257.PolidokanolLaureth-93055-99-0221-284-4a) leöblítésre nem kerülő termékeka) 3,0 %
b) leöblítendő termékekb) 4,0 %
258.2-Nitro-N1-fenil-benzol-1,4-diaminHC Red No. 12784-89-6220-494-3Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként1,0 %„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
259.1-Metoxi-3-(β-amino-etil)amino-4-nitro-benzol, hidrokloridHC Yellow No. 986419-69-4415-480-1Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,5 % (hidrokloridként számítva)— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
260.1-(4’-Amino-fenil-azo)-2-metil-4-(bisz-2-hidroxi-etil)-amino-benzolHC Yellow No. 7104226-21-3146-420-6Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,25 %
261.N-(2-Hidroxi-etil)-2-nitro-4-trifluor-metil-anilinHC Yellow No. 1310442-83-8443-760-2a) Oxidáló hajfestékek összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.
a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt, és a következő szöveget:
„A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás korábban reakciót váltott ki Önnél.”
b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjekéntb) 2,5 %
262.Benzolaminium, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N-trimetil-, kloridBasic Yellow 5768391-31-1269-943-5Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként2,0 %
263.Etanol, 2,2’-[[4-[(4-amino-fenil)azo]fenil]imino]bisz-Disperse Black 920721-50-0243-987-5Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,3 % (2,2’-[4-(4-amino-fenil-azo)fenilimino]dietanol és lignoszulfát 1:1 arányú keveréke esetében)
264.9,10-Antracéndion, 1,4-bisz[(2,3-dihidroxi-propil)amino]-HC Blue No.1499788-75-7421-470-7Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,3 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrozamin koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
265.1,4-Diamino-antrakinonDisperse Violet 1128-95-0204-922-6Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,5 %A hajfestékkészítményekbe szánt Disperse Violet 1-ben a Disperse Red 15 szennyeződés megengedhető mértéke: <1 % (w/w)
266.Etanol, 2-((4-amino-2-nitro-fenil)amino)-HC Red No 32871-01-4220-701-7a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,45 %-otAz a) esetében: A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 3,0 %Az a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
Az a) és b) esetében:
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
267.[7-Hidroxi-8-[(2-metoxi-fenil)-azo]-2-naftil]trimetil-ammónium-kloridBasic Red 7668391-30-0269-941-4Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként2,0 %
268.2-[[4-(Dimetil-amino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium-kloridBasic Red 5177061-58-6278-601-4a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 1,0 %
269.Fenol, 2-amino-5-etil-, hidroklorid2-Amino-5-Ethylphenol HCl149861-22-3Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1 %-otA címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
270.Fluoreszcein, 2',4',5',7'-tetrabróm-4,5,6,7-tetraklór-, dinátriumsó (CI 45410)Acid Red 9218472-87-2-355-6a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,4 %
271.Az 1), 2) és 3) keveréke diszpergálószerben (lignoszulfát):A Disperse Blue 377 az alábbi három színezék keveréke:Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként2,0 %
1) 9,10-Antracéndion-1,4-bisz[(2-hidroxi-etil)amino]1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone1) 4471-41-41) 224-743-7
2) 9,10-Antracéndion-1-[(2-hidroxi-etil)amino]-4-[(3-hidroxi-propil)amino]2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone2) 67674-26-42) 266-865-3
3) 9,10-Antracéndion-1,4-bisz[(3-hidroxi-propil)amino]3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone3) 67701-36-43) 266-954-7
272.4-Aminofenolp-Aminophenol123-30-8204-616-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjea) b) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,9 %-ota) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) 2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari használatra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”.
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Szakipari használat
273.4,5-Diamino-1-(2-hidroxi-etil)-1H-pirazol-szulfát (1:1)1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate155601-30-2429-300-3Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-otA címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
274.Kvinolium, 4-formil-1-metil-, 4-metil-benzolszulfonsavval alkotott só (1:1)4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate223398-02-5453-790-8Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-otA címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
275.Piridinium, 1-metil-4-[( metil-fenil-hidrazono)metil]-, metil-szulfátBasic Yellow 8768259-00-7269-503-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 1,0 %
276.2-[(4-Amino-fenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium-kloridBasic Orange 3197404-02-9306-764-4a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 1,0 %
277.2,6-Piridin-diamin, 3-(3-piridin-ilazo)2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine28365-08-4421-430-9a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,25 %
278.4-((4-Amino-3-metil-fenil)(4-imino-3-metil-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)metil)-2-metil-fenil-amin monohidroklorid (CI 42520)Basic Violet 23248-91-7221-831-7a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,5 %
279.2,3-Diamino-6,7-dihidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a] pirazol-1-on dimetán-szulfonát2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate857035-95-1469-500-8Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-otA címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
280.2-Amino-4,6-dinitro-fenol és 2-amino-4,6-dinitro-fenol, nátriumsóPicramic Acid and Sodium Picramate96-91-3
831-52-7
202-544-6
212-603-8
a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,6 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,6 %
281.1-Metil-amino-2-nitro-5-(2,3-dihidroxi-propiloxi)-benzol2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline80062-31-3279-383-3a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,8 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 1,0 %Az a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
282.1-Propánaminium, 3-[[9,10-dihidro-4-(metil-amino)-9,10-dioxo-1-antracenil] amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromidHC Blue 16502453-61-4481-170-7Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként3,0 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin- koncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
283.3-Amino-2-klór-6-metil-fenol
3-Amino-4-klór-6-metil-fenol HCl
5-Amino-6-Chloro-o-Cresol
5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl
84540-50-1
80419-48-3
283-144-9a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 0,5 %
284.Fenol, 2,2'-metilén-bisz[4-amino-], dihidloklorid2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl27311-52-0
63969-46-0
440-850-3a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekénta) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntb) 1,0 %
285.Piridin-2,6-diil-diamin2,6-Diaminopyridine141-86-6205-507-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjekéntAz a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ota) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) Szempillafestésre szánt termékekb) Kizárólag szakipari használatra.b) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„Kizárólag szakipari használatra.
Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”
286.C16-alkil-trimetil-ammónium-kloridCetrimonium chloride (19)112-02-7203-928-6a) Leöblítendő hajápolási termékeka) 2,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi koncentrációik összegére vonatkozóanNem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
C18-alkil-trimetil-ammónium-kloridSteartrimonium chloride (19)112-03-8203-929-1
b) Nem leöblítendő hajápolási termékekb) 1,0 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi koncentrációik összegére vonatkozóan
c) Nem leöblítendő arcápolási termékekc) 0,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride egyedi koncentrációira vagy egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan
287.C22-alkil-trimetil-ammónium-kloridBehentrimonium chloride (19)17301-53-0241-327-0a) Leöblítendő hajápolási termékeka) 5,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
b) Nem leöblítendő hajápolási termékekb) 3,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.
c) Nem leöblítendő arcápolási termékekc) 3,0 % a behentrimónium-klorid egyedi koncentrációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimonium chloride és a Behentrimonium chloride egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium chloride koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatározott megengedett legnagyobb értéket.
288.3-[(4-amino-3-metil-9,10-dioxo-9,10-dihidro-antracén-1-il)amino]-N,N,N -trimetilpropán-1-amínium, metilszulfát sóHC Blue 1716517-75-2605-392-2a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) 2,0 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot
Az a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható.
— Maximális nitrózamin-tartalom: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna«-tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna«-tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
289.Foszforsav és 4-[(2,6-diklórfenil) (4-imino-3,5-dimetil-2,5-ciklohexadién-1-ilidén) metil]-2,6-dimetil-anilin (1:1) arányú vegyületeHC Blue 1574578-10-2277-929-5a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) 0,2 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,2 %-ota) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna«-tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna«-tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
290.Dinátrium 2,2′-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diildiimino)bisz(5-metilszulfonát)Acid Green 254403-90-1224-546-6Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,3 %
291.Nátrium, 4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril)amino]toluén-3-szulfonátAcid Violet 434430-18-6224-618-7Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,5 %
2921,4-Benzén-diamin,2-(metoximetil)
1,4-Benzén-diamin, 2-(metoximetil)-szulfát
2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine
2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate
337906-36-2
337906-37-3
679-526-3
638-749-6
a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője
b) Szempillafestésre szánt termékek
a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,8 %-ot (szabad bázisra számítva)
b) Szakipari felhasználás
a) A címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.
Kizárólag szakipari felhasználásra.
Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”;
293.1-N-Metilmorfoliniumpropilamino-4-hidroxi-antrakinon, metil-szulfátHydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate38866-20-5254-161-9Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,5 %— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-tartalom: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
A címkén fel kell tüntetni:
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna«-tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna«-tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
294.Etanol, 2,2′-[[3-metil-4-[(E)-(4-nitrofenil)azo]fenil]imino]bisz-Disperse Red 173179-89-3221-665-5a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként
b) 0,2 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot
Az a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózamin-tartalom: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna«-tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna«-tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
295.4-amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenil-azo)-6-(fenil-azo)-2,7-naftalin-dikénsav, dinátrium sóAcid Black 11064-48-8213-903-1Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,5 %
296.Dinátrium 3-hidroxi-4-[(E)-(4-metil-2-szulfonát-fenil)diazenil]-2-naftoátPigment Red 575858-81-1227-497-9Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként0,4 %
297.2-(2-etoxietoxi)etanol
Dietilén-glikol-monoetil-éter (DEGEE)
Ethoxydiglycol111-90-0203-919-7a) Oxidáló hajfestékek és hajszínezőka) 7 %a)-tól e)-ig
Az Ethoxydiglycol-ban előforduló etilén-glikol-szennyeződés szintje nem haladhatja meg a 0,1 %-ot.
Szem- és szájápolási termékekben nem használható.
b) Nem oxidáló hajfestékek és hajszínezőkb) 5 %
c) Hajfestékektől és hajszínezőktől különböző leöblítendő termékekc) 10 %
d) Egyéb nem szórófejes kozmetikai termékekd) 2,6 %
e) A következő szórófejes termékek: minőségi illatszerek, hajspray-k, izzadásgátlók és dezodoroke) 2,6 %
298.Di-[2-[4-[(E)-2-[4-[bisz(2-hidroxi-etil)amino-fenil]vinil]piridin-1-ium]-butanoil]amino-etil]diszulfanil dikloridHC Red No. 171449471-67-3Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: 0,5 %2017. szeptember 3-tól:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
299.Piridinium, 1,1′-[ditiobisz[2,1-etándiil-imino(4-oxo-4,1-butándiil)]]bisz[4-[(1E)-2-(2,4,5-trimetoxi-fenil)vinil]-, klorid (1:2)HC Yellow No. 171450801-55-4Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: 0,5 %2018. március 3-tól:
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
300.1-Hexil-1H-pirazol-4,5-diamin-szulfát (2:1)1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate1361000-03-4Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
301.4-Hidroxi-2,5,6-triamino-pirimidin-szulfát2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate1603-02-7216-500-9Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 0,5 %-ot2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
302.2-[(3-Aminopirazolo[1,5-a]piridin-2-il)oxi]etanol hidrokloridHydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl1079221-49-0695-745-7Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 2,0 %-ot2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
303.Fenol, 3-amino-2,6-dimetil3-Amino-2,6-Dimethylphenol6994-64-5230-268-6Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 2,0 %-ot2018. március 3-tól a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
304.2-Naftalinaminium, 8-[(4-amino-3-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-N,N,N-trimetil-, kloridBasic Brown 1768391-32-2269-944-0Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: 2,0 %
305.3-Amino-7-(dimetil-amino)-2-metoxi-fenoxazin-5-ium kloridBasic Blue 12467846-56-4267-370-5Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2017. szeptember 3-tól: 0,5 %2017. szeptember 3-tól:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— Maximális nitrózaminkoncentráció: 50 μg/kg
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
2018. március 3-tól:
„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt”.
306.Földimogyoró-olaj, kivonatai és származékaiArachis Hypogaea Oil8002-03-7232-296-4A földimogyoró-protein maximális koncentrációja: 0,5 ppm (22)
Arachis Hypogaea Seedcoat Extract8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Flour8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Fruit Extract8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Sprout Extract
Hydrogenated Peanut Oil68425-36-5270-350-9
Peanut Acid91051-35-3293-087-1
Peanut Glycerides91744-77-3294-643-6
Peanut Oil PEG-6 Esters68440-49-3
Peanutamide MEA93572-05-5297-433-2
Peanutamide MIPA
Potassium Peanutate61789-56-8263-069-8
Sodium Peanutamphoacetate
Sodium Peanutate61789-57-9263-070-3
Sulfated Peanut Oil73138-79-1277-298-6
307.Hidrolizált búzafehérjeHydrolyzed Wheat Protein94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5305-225-0A hidrolizátumokban található peptidek maximális átlagos molekulatömege: 3,5 kDa (23)
309-358-5
308Tagetes minuta virágkivonat (24)
Tagetes minuta virágolaj (25)
Tagetes minuta virágkivonat
Tagetes minuta virágolaj
91770-75-1;
91770-75-1/8016-84-0
294-862-7;
294-862-7
a) Nem leöblítendő termékeka) 0,01 %a) és b) esetében: alfa-tertienil (tertiofén)-tartalom a kivonatban/olajban ≤ 0,35 %.
Az a) esetében: Nem használható fényvédő termékekben és természetes vagy mesterséges UV-fényben való használatra szánt termékekben.
Az a) és a b) esetében: Tagetes patula-val (309. bejegyzés) együtt használva a felhasználásra kész készítmény teljes Tagetes-tartalma nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott legnagyobb koncentrációt.
b) Leöblítendő termékekb) 0,1 %
309Tagetes patula virágkivonat (26)
Tagetes patula virágolaj (27)
Tagetes patula virágkivonat
Tagetes patula virágolaj
91722-29-1;
91722-29-1/8016-84-0
294-431-3;
294-431-3/-
a) Nem leöblítendő termékeka) 0,01 %Az a) és a b) esetében: alfa-tertienil (tertiofén)-tartalom a kivonatban/olajban ≤ 0,35 %.
Az a) esetében: Nem használható fényvédő termékekben és természetes vagy mesterséges UV-fényben való használatra szánt termékekben.
Az a) és a b) esetében: Tagetes minuta-val (308. bejegyzés) együtt használva a felhasználásra kész készítmény teljes Tagetes-tartalma nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott legnagyobb koncentrációt.
b) Leöblítendő termékekb) 0,1 %
310.1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-on (28)climbazol38083-17-9253-775-4Leöblítendő korpásodás elleni sampon (29)2,0 % (29)Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken. (29)
311.Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)foszfin-oxidTrimetilbenzoil-difenilfoszfin-oxid75980-60-8278-355-8Műkörömrendszerek5,0 %Szakmai felhasználásKizárólag szakipari használatra.
Bőrre ne kerüljön.
Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
312.2-furaldehidFurfurál98-01-1202-627-70,001 %
313.2-hidroxietil-metakrilát (30)HEMA868-77-9212-782-2Körömápolási termékekKizárólag szakipari felhasználásraKizárólag szakipari használatra
Allergiás reakciót válthat ki
314.11,14-dioxa-2,9-diazaheptadek-16-énsav, 4,4,6,16-tetrametil-10,15-dioxo, 2-[(2-metil-1-oxo-2-propenil)oxi]etil-észter (31)DI-HEMA-TRIMETILHEXIL-DIKARBAMÁT41137-60-4/72869-86-4255-239-5/276-957-5Körömápolási termékekKizárólag szakipari felhasználásraKizárólag szakipari használatra
Allergiás reakciót válthat ki
3154-(3-aminopirazol[1,5-A]pyridin-2-il)-1,1-dimetil-piperazin-1-ium-klorid-hidrokloridDimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl1256553-33-9813-255-5Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
3161-(3-((4-Aminofenil)amino)propil)-3-metil-1H-imidazol-3-ium-klorid-hidrokloridMethylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl220158-86-1Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
317Di-[2-[(E)-2-[4-[bisz(2-hidroxietil)aminofenil]vinil]piridin-1-ium]-etil]diszulfid-dimetánszulfonátHC Orange No. 61449653-83-1Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2021. június 3-tól: 0,5 %Metánszulfonát-szennyeződést, különösen etil-metálaszulfonátot nem tartalmazhat.
318Nátrium 4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]benzolszulfonátAcid Orange 7633-96-5211-199-0Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2021. június 3-tól: 0,5 %
319Fenol, 4,4’-(4,5,6,7-tetrabróm-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)bisz[2,6-dibróm-Tetrabromophenol Blue4430-25-5224-622-9a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője
b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője
b) 2021. június 3-tól: 0,2 %a) 2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,2 %-ot (szabad bázisra számítva)a) 2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni:
a keverési arányt.
„A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.
Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,
— ideiglenes »fekete henna« tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
320Indigofera tinctoria, az Indigofera tinctoria L szárított és porított leveleIndigofera tinctoria levél Indigofera tinctoria levélpor
Indigofera tinctoria levélkivonat
Indigofera tinctoria kivonat
84775-63-3283-892-6Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője2021. június 3-tól: 25 %.
321Titán-dioxid legalább 1 %, legfeljebb 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskéket tartalmazó por formábanTitanium dioxide13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2236-675-5/215-280-1/215-282-2a) arcápolási termékek laza por formában
b) hajápolási termékek aeroszoladagolóban (spray)
c) egyéb termékek
a) 25 %;
b) 1,4 % az általános fogyasztók esetében és 1,1 % szakipari felhasználás esetében.
a) b)
Kizárólag pigment formában
(c)
Nem használható
olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek
3221,3-Dihidroxi-2-propanonDihidroxiaceton96-26-4202-494-5a) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője (32)
b) Önbarnító termékek (32)
a) 6,25 %
b) 10 %”
323Methyl-N-methylanthranilate (33)85-91-6201-642-6a) nem leöblítendő termékeka) 0,1 %Az a) esetében: Nem használható fényvédő termékekben, valamint a természetes vagy mesterséges UV-fényben való használatra szánt termékekben.
b) leöblítendő termékekb) 0,2 %Az a) és b) esetében:
— Nitrozáló anyagokkal nem használható
— A nitrózamintartalom legfeljebb 50 μg/kg lehet
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
324.Metil-2-hidroxibenzoát (38)Methyl Salicylate119-36-8204-317-7a) Nem leöblítendő bőrápolási termékek (kivéve arcfesték, testápoló spray/aeroszol, dezodoráló spray/aeroszol és alkoholalapú illatanyagok) és nem leöblítendő hajápolási termékek (a spray-k/aeroszolok kivételével)a) 0,06 %6 év alatti gyermekeknek szánt készítményekben nem használható, kivéve a k) „Fogkrém” esetében.
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
b) Arcfesték (kivéve az ajakápolási termékeket, a szemfestéket és a sminkeltávolítót)b) 0,05 %
c) Szemfesték és sminkeltávolítóc) 0,002 %
d) Nem leöblítendő hajápolási termékek (spray/aeroszol)d) 0,009 %
e) Dezodoráló spray/aeroszole) 0,003 %
f) Testápoló spray/aeroszolf) 0,04 %
g) Leöblítendő bőrápolási termékek (kivéve a kézmosó termékeket) és leöblítendő hajápolási termékekg) 0,06 %
h) Kézmosószerekh) 0,6 %
i) Alkoholalapú illatanyagoki) 0,6 %
j) Ajakápolási termékekj) 0,03 %
k) Fogkrémk) 2,52 %
l) 6–10 éves gyermekeknek szánt szájvízl) 0,1 %
m) 10 év feletti gyermekeknek és felnőtteknek szánt szájvízm) 0,6 %
n) Szájpermetn) 0,65 %
3252,6-di-terc-butil-4-metilfenol (34)Butylated Hydroxytoluene128-37-0204-881-4a) Szájvíz
b) Fogkrém
c) Egyéb nem leöblítendő és leöblítendő termékek
a) 0,001 %
b) 0,1 %
c) 0,8 %
3261H-Indén-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinil)-, szulfonált, nátriumsók (CI 47005) (35), (36)Acid Yellow 38004-92-0305-897-5Nem oxidáló hajfestékek0,5 %
327[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metánazulén-5-il)-etán-1-on (40)Acetyl Cedrene32388-55-9251-020-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
328Pentil-2-hidroxi-benzoát (40)Amyl Salicylate2050-08-0218-080-2Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3291-Metoxi-4-(1E)-1-propén-1-il-benzol (transz-Anetol) (40)Anethole104-46-1/ 4180-23-8203-205-5/ 224-052-0Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
330Benzaldehid (40)Benzaldehyde100-52-7202-860-4Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
331Bornán-2-on; 1,7,7-Trimetilbi-ciklo[2.2.1]-2-heptanon (40)Camphor76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
332(1R,4E,9S)-4,11,11-Trimetil-8-metilénbiciklo[7.2.0]undek-4-én (40)Beta-Caryophyllene87-44-5201-746-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3332-Metil-5-(prop-1-én-2-il)ciklohex-2-én-1-on; (5R)-2-Metil-5-prop-1-én-2-ilciklohex-2-én-1-on; (5S)-2-Metil-5-prop-1-én-2-ilciklohex-2-én-1-on (40)Carvone99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3342-Metil-1-fenil-2-propil-acetát; Dimetilbenzil-karbinil-acetát (40)Dimethyl Phenethyl Acetate151-05-3205-781-3Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
335Oxaciklohepta-dekán-2-on (40)Hexadecanolactone109-29-5203-662-0Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3361,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciklopenta-γ-2-benzopiran (40)Hexamethylindanopyran1222-05-5214-946-9Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3373,7-Dimetilokta-1,6-dién-3-il-acetát (40)Linalyl Acetate115-95-7204-116-4Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
338Mentol;
dl-mentol;
l-mentol;
d-mentol (40)
Menthol89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3393-Metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentenil)pent-4-én-2-ol (40)Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol67801-20-1267-140-4Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
340o-Hidroxi-benzaldehid (40)Salicylaldehyde90-02-8201-961-0Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3415-(2,3-Dimetil-triciklo[2.2.1.02,6]hept-3-il)-2-metilpent-2-én-1-ol (alfa-szantalol);
(1S-(1a,2a(Z),4a))-2-Metil-5-(2-metil-3-metilénbiciklo[2.2.1]hept-2-il)-2-pentén-1-ol
(béta-szantalol) (40)
Santalol11031-45-1/
115-71-9/
77-42-9
234-262-4/
204-102-8/
201-027-2
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
342[1R-(1alfa)]-alfa-Etenildekahidro-2-hidroxi-a,2,5,5,8a-pentametil-1-naftalinpropanol (40)Sclareol515-03-7208-194-0Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3432-(4-Metilciklohex-3-én-1-il)propán-2-ol; P-Ment-1-én-8-ol (alfa-Terpineol); 1-metil-4-(1-metilvinil)ciklohexán-1-ol (béta-terpineol); 1-metil-4-(1-metiletilidén)ciklohexán-1-ol (gamma-Terpineol) (40)Terpineol8000-41-7/
98-55-5/
138-87-4/
586-81-2
232-268-1/
202-680-6/
205-342-6/
209-584-3
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3441-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,5,5-tetrametil-2-naftil)etán-1-on; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on (40)Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes54464-57-2/
54464-59-4/
68155-66-8/
68155-67-9/
259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3453-(2,2-Dimetil-3-hidroxipropil)toluol (40)Trimethylbenzenepropanol103694-68-4403-140-4Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3464-Hidroxi-3-metoxibenz-aldehid (40)Vanillin121-33-5204-465-2Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
347Cananga odorata virágolaj és -kivonat; Ylang ylang virágolaj és -kivonat (40)Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil83863-30-3/
8006-81-3/ 68606-83-7/
93686-30-7
281-092-1/ -/
-/
297-681-1
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Cananga Odorata Oil/Extract” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
348Cinnamomum cassia leveléből nyert olaj (40)Cinnamomum Cassia Leaf Oil8007-80-5/
84961-46-6
-/
284-635-0
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
349Cinnamomum zeylanicum kérgéből nyert olaj (40)Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil8015-91-6/
84649-98-9
-/
283-479-0
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
350Citrus aurantium amara és dulcis virágolaj (40)Citrus Aurantium Amara Flower Oil72968-50-4277-143-2Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Citrus Aurantium Flower Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil8028-48-6/ 8016-38-4232-433-8/
-
351Citrus aurantium amara és dulcis héjából nyert olaj (40)Citrus Aurantium Amara Peel Oil68916-04-1/ 72968-50-4-/
277-143-2
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Citrus Aurantium Peel Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil;
Citrus Sinensis Peel Oil
97766-30-8/ 8028-48-6/
8008-57-9
307-891-8/
232-433-8/
-
352Citrus aurantium bergamia olaj (bergamottolaj) (40)Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil8007-75-8
89957-91-5
68648-33-9/
8007-75-8/
85049-52-1
616-915-9
289-612-9
-/
616-915-9/
-
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
353Citrus limon olaj (40)Citrus Limon Peel Oil84929-31-7/
8008-56-8
284-515-8/
-
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
354Cymbopogon citratus/schoenanthus/flexuosus növényből nyert olaj (40)Cymbopogon Schoenanthus Oil8007-02-1/ 89998-16-3-/
289-754-1
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Lemongrass Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Cymbopogon Flexuosus Oil91844-92-7295-161-9
Cymbopogon Citratus Leaf Oil8007-02-1/
91844-92-7
295-161-9/ 295-161-9
355Eucalyptus globulus olaj (40)Eucalyptus Globulus Leaf Oil;97926-40-4/8000-48-4/308-257-3/
616-775-9/
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Eucalyptus Globulus Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil8000-48-4616-775-9
356Eugenia caryophyllus olaj (40)Eugenia Caryophyllus Leaf Oil8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2616-772-2/ -/
284-638-7
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Eugenia Caryophyllus Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Eugenia Caryophyllus Flower Oil84961-50-2284-638-7
Eugenia Caryophyllus Stem oil84961-50-2284-638-7
Eugenia Caryophyllus Bud oil84961-50-2284-638-7
357Jasminum grandiflorum/officinale olaj és kivonat (40)Jasminum Grandiflorum Flower Extract;
Jasminum Officinale Oil;
Jasminum Officinale Flower Extract
84776-64-7/
90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9
90045-94-6
283-993-5/
289-960-1/ -/
-
289-960-1
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Jasmine Oil/Extract” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
358Juniperus virginiana olaj (40)Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil8000-27-9 / 85085-41-2-/
285-370-3
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Juniperus Virginiana Oil” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
359Laurus nobilis olaj (40) (42)Laurus Nobilis Leaf Oil8002-41-3/
8007-48-5/
84603-73-6
-/
-/
283-272-5
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
360Lavandula hybrida olaj/kivonat;Lavandula Hybrida Oil;
Lavandula Hybrida Extract;
Lavandula Hybrida Flower Extract;
91722-69-9/
8022-15-9/
93455-96-0/
93455-97-1/
92623-76-2
294-470-6/
-/
-/
-/
296-408-3
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Lavandula Oil/ Extract” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Lavandula intermedia olaj/kivonat;Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil84776-65-8/
8000-28-0/
90063-37-9
283-994-0/
-/
289-995-2
Lavandula angustifolia olaj/kivonat (40)Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract84776-65-8/
8000-28-0/
90063-37-9
283-994-0/
-/
289-995-2
361Mentha piperita olaj (40)Mentha Piperita Oil8006-90-4/
84082-70-2
-/
282-015-4
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
362Mentha spicata olaj (fodormentaolaj) (40)Mentha Viridis Leaf Oil8008-79-5/
84696-51-5
616-927-4/
283-656-2
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
363Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta kivonat (40)Narcissus Poeticus Extract90064-26-9/
68917-12-4
290-087-3/
-
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Narcissus Extract” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract90064-27-0290-088-9
Narcissus Jonquilla Extract
Narcissus Tazetta Extract
90064-25-8290-086-8
364Pelargonium graveolens olaj (40)Pelargonium Graveolens Flower Oil90082-51-2/
8000-46-2
290-140-0/ -Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
365Pogostemon cablin olaj (40)Pogostemon Cablin Oil8014-09-3/ 84238-39-1-/
282-493-4
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
366Rosa damascena virágolaj/-kivonat;Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract8007-01-0/
90106-38-0/
-/
290-260-3
Az anyag vagy anyagok jelenlétét – „Rose Flower Oil/Extract” formában megadva – fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
Rosa alba virágolaj/-kivonat;Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract93334-48-6297-122-1
Rosa canina virágolaj;Rosa Canina Flower Oil84696-47-9283-652-0
Rosa centifolia virágolaj/-kivonat;Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract84604-12-6283-289-8
Rosa gallica virágolaj;Rosa Gallica Flower Oil84604-13-7283-290-3
Rosa moschata virágolaj;Rosa Moschata Flower Oil--
Rosa rugosa virágolaj (40)Rosa Rugosa Flower Oil92347-25-6296-213-3
367Santalum album olaj (40)Santalum Album Oil8006-87-9/
84787-70-2
-/
284-111-1
Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
368Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenil)-, acetát (40)Eugenyl Acetate93-28-7202-235-6Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3692,6-Oktadién-1-ol, 3,7-dimetil-, 1-acetát, (2E)- (40)Geranyl Acetate105-87-3203-341-5Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3702-Metoxi-4-prop-1-enilfenil-acetát (40)Isoeugenyl Acetate93-29-8202-236-1Az anyag jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben annak koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
3712,6,6-Trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én (alfa-pinén);
6,6-Dimetil-2-metilénbiciklo[3.1.1]heptán (béta-Pinén) (40) (41)
Pinene80-56-8/
7785-70-8/
127-91-3/
18172-67-3
201-291-9/
232-087-8/
204-872-5/ 242-060-2
Az anyag vagy anyagok jelenlétét fel kell tüntetni az összetevőknek a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában, amennyiben az anyag vagy anyagok koncentrációja meghaladja:
— nem leöblítendő termékekben a 0,001 %-ot,
— leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot.
A peroxidértéknek kisebbnek kell lennie, mint 10 mmol/L. (15)
(1)
Ezeket az anyagokat külön-külön vagy együtt is lehet használni, ha a kozmetikai termékben csak olyan mértékben vannak jelen, hogy az egyes termékekre engedélyezett maximális mennyiséghez viszonyított arányuk összeadva nem haladja meg az 1-t. (2) (3) (4)
A nátrium-, kálium- és lítium-hidroxid a nátrium-hidroxid tömegének megfelelően van kifejezve. Keverékek esetén az összegnek nem szabad meghaladnia a g. oszlopban megadott határértékeket. (5)
A nátrium-, kálium- és lítium-hidroxid a nátrium-hidroxid tömegének megfelelően van kifejezve. Keverékek esetén az összegnek nem szabad meghaladnia a g. oszlopban megadott határértékeket. (6)
Tartósítószerként történő használatra, lásd az V. melléklet 34. számát. (7)
Tartósítószerként történő használatra, l. V. melléklet 34. szám. (8)
Tartósítószerként történő használatra, l. V. melléklet 54. szám. (9)
Tartósítószerként történő használatra, lásd: V. melléklet 3. sz. (10)
Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyek 3 év alatti gyermekek esetében is használhatók. (11)
Tartósítószerként történő használatra, l. V. melléklet 9. szám. (12)
Tartósítószerként történő használatra, l. V. melléklet 23. szám (13) (14)
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). (15)
Ez a határérték az anyagra vonatkozik, és nem a kész kozmetikai termékre. (16)
Az összetevők kombinációban felhasznált összmennyisége nem haladhatja meg a „Legnagyobb koncentrációt a felhasználásra kész készítményekben” oszlopban megadott maximális értékeket. (17)
A hajfestékekben alkalmazott ezen összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a II. melléklet nem tiltja. (18)
Tartósítószerként történő használatra, lásd az V. melléklet 58. számát. (19)
Tartósítószerként történő használatra, lásd: V. melléklet, 44. bejegyzés. (20)
A kálium-hidroxid egyéb alkalmazásáról lásd a III. melléklet 15d. bejegyzését. (21)
A kálium-hidroxid egyéb alkalmazásairól lásd a III. melléklet 15a. bejegyzését. (22)
2018. szeptember 25-től a földimogyoró-olajat, kivonatait és származékait tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2018. december 25-től a földimogyoró-olajat, kivonatait és származékait tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (23)
2018. szeptember 25-től a hidrolizált búzafehérjét tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2018. december 25-től a hidrolizált búzafehérjét tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (24)
2019. május 1-től az anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (25)
2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (26)
2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (27)
2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (28)
A tartósítószerként történő felhasználás tekintetében lásd: V. melléklet, 32. bejegyzés. (29)
2019. november 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az említett korlátozásoknak, nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.

2020. február 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az említett korlátozásoknak, nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (30)
2021. június 3-tól az ezen anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2021. szeptember 3-tól az ezen anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (31)
2021. június 3-tól ezen anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2021. szeptember 3-tól az ezen anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (32)
2022. január 26-tól az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő hajfestékek/hajszínezők és önbarnítő termékek nem hozhatók forgalomba az Unió piacán. 2022. április 22-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő hajfestékek és önbarnítő termékek nem forgalmazhatók az Unió piacán. (33)
2022. augusztus 21-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Unió piacán. 2022. november 21-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Unió piacán. (34)
2023. július 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2024. január 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. (35)
2023. július 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő nem oxidáló hajfestékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban 2024. január 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő nem oxidáló hajfestékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. (36)
A színezőanyagként való felhasználás vonatkozásában lásd a IV. melléklet 82. bejegyzését. (37)
A szóban forgó anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak meg nem felelő kozmetikai termékek 2026. július 31-ig forgalomba hozhatók az uniós piacon, és 2028. július 31-ig forgalmazhatók az Unió piacán. (38)
A szóban forgó anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak meg nem felelő kozmetikai termékek, feltéve, hogy megfelelnek a 2023. augusztus 15-én alkalmazandó korlátozásoknak, 2026. július 31-ig forgalomba hozhatók az uniós piacon, és 2028. július 31-ig forgalmazhatók az Unió piacán. (39)
Verbéna illóolajként (Lippia citriodora Kunth.) és annak származékaiként történő felhasználásra, lásd a II. melléklet 450. bejegyzését. (40)
A szóban forgó anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak meg nem felelő kozmetikai termékek 2026. július 31-ig forgalomba hozhatók az uniós piacon, és 2028. július 31-ig forgalmazhatók az Unió piacán. (41)
Mivel ez az anyag monoterpén, a 130. bejegyzésben szereplő, a peroxidértékre vonatkozó korlátozás hatálya alá tartozik. (42)
A „Laurus nobilis L. magjából származó olaj” felhasználására vonatkozóan lásd a II. melléklet 359. pontját.

IV. MELLÉKLET

A KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN ENGEDÉLYEZETT SZÍNEZÉKEK LISTÁJA

Preambulum

Ezen rendelet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a színezék magában foglalja a sóit és lakkjait, ha pedig egy színezéket egy bizonyos sóként adnak meg, az egyéb sóit is és lakkjait is fel kell tüntetni.

Hivatkozási számAz anyag azonosításaFeltételekAz alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege
Kémiai névSzínindexszám/A glosszáriumban megadott számCAS-számEC számSzínA termék típusa, testrészekLegnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményekbenEgyéb
abcdefghij
1.Nátrium trisz(1,2-naftokinon 1-oximato-O,O’)ferrát(1-)10006ZöldLeöblítendő termékek
2.Trinátrium trisz[5,6-dihidro-5-(hidroxi-imino)-6-oxonaftalin-2-szulfonát(2-)-N5,O6]ferrát(3-)10020ZöldNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
3.Dinátrium 5,7-dinitro-8-oxido-naftalin-2-szulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok10316SárgaSzemápolási termékekben nem használható.
4.2-[(4-Metil-2-nitrofenil)azo]-3-oxo-N-fenilbutiramid11680SárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
5.2-[(4-Klór-2-nitrofenil-)azo]-N-(2-klórfenil)-3-oxo-butiramid11710SárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
6.2-[(4-Metoxi-2-nitrofenil)-azo]-3-oxo-N-(o-tolil)-butiramid11725NarancssárgaLeöblítendő termékek
7.4-(Fenilazo)-rezorcinol11920Narancssárga
8.4-[(4-Etoxi-fenil)-azo]-naftol12010VörösNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
9.1-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok12085Vörös3 %
10.1-[(4-Metil-2-nitrofenil)azo]-2-naftol12120VörösLeöblítendő termékek
11.3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo]-naftalin-2-karboxamid12370VörösLeöblítendő termékek
12.N-(4-Klór-2-metilfenil)-4-[(4-klór-2-metilfenil)-azo]-3-hidroxi-naftalin-2-karboxamid12420VörösLeöblítendő termékek
13.4-[(2,5-Diklórfenil)-azo]-N-2,5-dimetoxi-fenil)-3-hidroxinaftalin-2-karboxamid12480BarnaLeöblítendő termékek
14.N-(5-Klór-2,4-dimetoxi-fenil)-4-[[5-[(dietil-amino)-szulfonil]-2-metoxi-fenil]-azo]-3-hidroxi-naftalin-2-karboxamid12490Vörös
15.2,4-Dihidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-on12700SárgaLeöblítendő termékek
16.Dinátrium-2-amino-5-[(4-szulfonáto-fenil)-azo]-benzolszulfonát13015Sárga
17.Nátrium-4-(2,4-dihidroxi-fenil-azo)-benzol-szulfonát14270Narancssárga
18.Dinátrium-3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátfenil)azo]-4-hidroxinaftalin-1-szulfonát14700Vörös
19.Dinátrium-4-hidroxi-3-[(4-szulfonáto-naftil)-azo]-naftalinszulfonát14720222-657-4VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 122)
20.Dinátrium-6-[(2,4-dimetil-6-szulfonáto-fenil)-azo]-5-hidroxi-naftalin-1-szulfonát14815Vörös
21.Nátrium-4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-benzolszulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok15510NarancssárgaSzemápolási termékekben nem használható.
22.Kalcium-dinátrium-bisz[2-klór-5-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-4-szulfonáto-benzoát]15525Vörös
23.Bárium-bisz[4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-2-metil-benzolszulfonát15580Vörös
24.Nátrium 4-[(2-Hidroxi-1-naftil)azo]naftalinszulfonát15620VörösLeöblítendő termékek
25.Nátrium-2-[(2-hidroxi-naftil)-azo]-naftalinszulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok15630Vörös3 %
26.Kalcium-bisz[3-hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoát]15800VörösNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
27.Dinátrium-3-hidroxi-4-[(4-metil-2-szulfonáto-fenil)-azo]-2-naftoát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok15850226-109-5VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 180)
28.Dinátrium-4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonáto-fenil)-azo]-3-hidroxi-2-naftoát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok15865Vörös
29.Kalcium-3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)-azo]-2-naftoát15880Vörös
30.Dinátrium-6-hidroxi-5-[(3-szulfonáto-fenil)-azo]-naftalin-2-szulfonát15980Narancssárga
31.Dinátrium-6-hidroxi-5-[(4-szulfonáto-fenil)-azo]-naftalin-2-szulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok15985220-491-7SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 110)
32.Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-azo]naftalin-2-szulfonát16035247-368-0VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 129)
33.Trinátrium-3-hidroxi-4-[(4'-szulfonáto-naftil)azo]-naftalin-2,7-diszulfonát16185213-022-2VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 123)
34.Dinátrium-7-hidroxi-8-(fenilazo)-naftalin-1,3-diszulfonát16230NarancssárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
35.Trinátrium-1-(1-naftilazo)-2-hidroxi-naftalin-4',6,8-triszulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok16255220-036-2VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 124)
36.Tetranátrium-7-hidroxi-8-[(4-szulfonáto-1-naftil)-azo]-naftalin-1,3,6-triszulfonát16290Vörös
37.Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-fenilazo-naftalin-2,7-diszulfonát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok17200Vörös
38.Dinátrium-5-acetamino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát18050223-098-9VörösNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.A 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E128)
39.2,7-Naftalindiszulfonsav, 3-((4-ciklohexil-2-metil-fenil)azo)-4-hidroxi-5-(((4-metil-fenil)-szulfonil)-amino)-dinátriumsó18130VörösLeöblítendő termékek
40.Hidrogén-bisz[2-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-benzoát(2)]-kromát(1-)18690SárgaLeöblítendő termékek
41.Dinátrium-hidrogén-bisz[5-klór-3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-azo]-2-hidroxi-benzolszulfonát(3-)]-kromát(3-)18736VörösLeöblítendő termékek
42.Nátrium-4-(3-hidroxi-5-metil-4-(fenilazo)-pirazol-2-il)-benzolszulfonát18820SárgaLeöblítendő termékek
43.Dinátrium-2,5-diklór-4-(5-hidroxi-3-metil-4-((szulfofenil)azo)-pirazol-1-il)-benzolszulfonát18965Sárga
44.Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-((4-szulfo-fenil)azo)-pirazol-3-karboxilát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok19140217-699-5SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 102)
45.N,N'-(3,3'-Dimetil-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bisz[2-[(2,4-diklórfenil)-azo]-3-oxo-butiramid]20040SárgaLeöblítendő termékekA színezőanyagban a 3,3'-dimetil-benzidin koncentrációja legfeljebb 5 ppm lehet.
46.Nátrium-4-amino-5-hidroxi-3-((4-nitrofenil)azo)-6-(fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát20470FeketeLeöblítendő termékek
47.2,2'-[3,3'-Diklór-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxo-butiramid]21100SárgaLeöblítendő termékekA színezőanyagban a 3,3'-dimetil-benzidin koncentrációja legfeljebb 5 ppm lehet.
48.2,2'-[3,3'-Diklór-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-(4-klór-2,5-dimetoxi-fenil)-3-oxo-butiramid]21108SárgaLeöblítendő termékekA színezőanyagban a 3,3'-dimetil-benzidin koncentrációja legfeljebb 5 ppm lehet.
49.2,2'-Ciklohexilidén-bisz[2-metil-4,1-fenilén)-azo]]-bisz[4-ciklohexil-fenol]21230SárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
50.Dinátrium-4,6-dihidroxi-3-[[4-[1-[4-[[1-hidroxi-7-[(fenilszulfonil)oxi]-3-szulfonát-2-naftil-]azo]-fenil]-ciklohexil]-fenil]-azo]-naftalin-2-szulfonát24790VörösLeöblítendő termékek
51.1-(4-(Fenilazo)-fenilazo)-2-naftol26100VörösNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.Tisztasági követelmények:
anilin ≤ 0,2 %
2-naftol ≤0,2 %
4-amino-azobenzol ≤ 0,1 %
1-(fenilazo)-2 naftol ≤ 3 %
1-[2-(fenilazo)-fenilazo]-2 naftalenol ≤ 2 %
52.Tetranátrium-6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonát-4-[(4-szulfonát-fenil)-azo]-1-naftil]-azo]-naftalin-2,7-diszulfonát27755Fekete
53.Tetranátrium-1-acetamido-2-hidroxi-3-(4-((4-szulfonát-fenilazo)-7-szulfonát-1-naftilazo))-naftalin-4,6-diszulfonát28440219-746-5FeketeA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 151)
54.Benzolszulfonsav, 2,2'-(1,2-eténdiil)-bisz[5-nitro-, dinátriumsó, a 4']-[(4-aminofenil)-azo]-benzolszulfonsavval lejátszódó reakció termékei, nátriumsók40215NarancssárgaLeöblítendő termékek
55.β-Karotin40800230-636-6NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160a)
56.8'-apo-β-Karotin-8'-al40820NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160e)
57.Etil-8'-apo-β-karotin-8'-oát40825214-173-7NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160f)
58.Kantaxantin40850208-187-2NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160g)
59.Ammónium, (4-α-(p-(dietil-amino)fenil-2,4-diszulfo-benzilidén)-2,5-ciklohexadien-1-ilidién)dietil-, hidroxid, mononátriumsó42045KékNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
60.Etánaminium, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroxi-2,4-diszulfenil)metilén)-2,5-ciklohexadien-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, kálciumsó (2:1) és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok42051222-573-8KékA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 131)
61.-Benzolmetánamin,N-etil-N-(4-((4(etil-((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-(3-szulfo-hidroxid, dinátriumsó42053Zöld
62.Hidrogén-(benzil-)[4-[[4-[benzil-etil-amino]-fenil]-(2,4-diszulfonát-fenil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(etil)ammónium, nátriumsó42080KékLeöblítendő termékek
63.Benzol-metánamin, N-(etil)-N-(4-((4-(etil((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(2-szulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-(3-szulfo-hidroxid, belső só, dinátriumsó42090223-339-8KékA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 133)
64.Hidrogén-[4-[(2-klór-fenil)-[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil)-amino]-fenil]-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(etil)-(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, nátriumsó42100ZöldLeöblítendő termékek
65.Hidrogén-[4-[(2-klór-fenil-)[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil-)amino]-o-tolil]-metilén]-3-metil-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(etil-)(3-szulfonáto-benzil-)ammónium, nátriumsó42170ZöldLeöblítendő termékek
66.(4-(4-Amino-fenil)-(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-ilidén)-metil)-2-metilanilin-hidroklorid42510IbolyaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
67.4-[(4-Amino-m-tolil)-(4-imino-3-metilciklohexa-2,5-dién-1-ilidén)-metil]-o-toluidin-monohidroklorid42520IbolyaLeöblítendő termékek5 ppm
68.Hidrogén-[4-[[4-(dietil-amino)-fenil]-[4-[etil-[(3-szulfonátobenzil)-amino]-o-tolil]-metilén]-3-metilciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(etil)-(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, nátriumsó42735KékNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
69.[4-[[4-Anilin-1-naftil]-[4-(dimetil-amino)-fenil]-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium-klorid44045KékNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
70.Hidrogén-[4-[4-(dimetil-amino)-α-(2-hidroxi-3,6-diszulfonát-1-naftil)-benzilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium, mononátriumsó44090221-409-2ZöldA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 142)
71.Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó45100VörösLeöblítendő termékek
72.Hidrogén-9-(2-karboxiláto-fenil)-3-(2-metilanilin)-6-(2-metil-4-szulfo-anilin)-xantilium, mononátriumsó45190IbolyaLeöblítendő termékek
73.Hidrogén-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-3,6-bisz(etil-amino)-2,7-dimetilxantilium, mononátriumsó45220VörösLeöblítendő termékek
74.Dinátrium-2-(3-oxo-6-oxido-xantén-9-il)-benzoát45350Sárga6 %
75.4',5'-Dibróm-3',6'-dihidroxi-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xanten-3-on] és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok45370NarancssárgaLegfeljebb 1 % 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xanten-9-il)-benzolsav és 2 % 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav
76.Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-benzoát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok45380VörösLegfeljebb 1 % 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xanten-9-il)-benzolsav és 2 % 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav
77.3',6'-Dihidroxi-4',5'-dinitro-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]-xanten]-3-on45396NarancssárgaAjakápolási termékekben való felhasználás esetén 1 %Ajakápolási termékekben való felhasználás esetén kizárólag szabad sav formájában
78.Dikálium-3,6-diklór-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxoxantén-9-il)-benzoát45405VörösSzemápolási termékekben nem használható.Legfeljebb 1 % 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xanten-9-il)-benzolsav és 2 % 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav
79.3,4,5,6-Tetraklór-2-(1,4,5,8-tetrabróm-6-hidroxi-3-oxo-xanten-9-il)-benzoesav és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok45410VörösLegfeljebb 1 % 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-xanten-9-il)-benzolsav és 2 % 2-(bróm-6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)-benzolsav
80.Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-6-oxid-3-oxo-xanten-9-il)-benzoát és oldhatatlan bárium-, stroncium- és cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok45430240-474-8VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 127)
81.1,3-Izobenzo-furándion, metilkinolinnal és kinolinnal alkotott reakció termékei47000SárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
82.1H-Indén-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinil)-, szulfonált, nátriumsók47005305-897-5SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 104)
83.Hidrogén-9-[(3-metoxi-fenil)-amino]-7-fenil-5-(fenilamino)-4,10-diszulfonát-benzo[a]fenazinium, nátriumsó50325IbolyaLeöblítendő termékek
84.Szulfonált nigrozin50420FeketeNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható
85.8,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin51319IbolyaLeöblítendő termékek
86.1,2-Dihidroxi-antrakinon58000Vörös
87.Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát59040ZöldNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
88.1-Anilin-4-hidroxi-antrakinon60724IbolyaLeöblítendő termékek
89.1-Hidroxi-4-(p-toluidin)-antrakinon60725Ibolya
90.Nátrium-4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril)amino]-toluol-3-szulfonát60730IbolyaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
91.1,4-bisz(p-Tolil-amino)-antrakinon61565Zöld
92.Dinátrium-2,2'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz(5-metilszulfonát)61570Zöld
93.Nátrium-3,3'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz(2,4,6-trimetil-benzolszulfonát)61585KékLeöblítendő termékek
94.Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát62045KékLeöblítendő termékek
95.6,15-Dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron69800Kék
96.7,16-diklór-6,15-dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron69825Kék
97.(Bisz)benzimidazo[2,1-b:2',1'–i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-8,17-dion71105NarancssárgaNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
98.2-(1,3-Dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on73000Kék
99.Dinátrium-5,5'-(2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on)-diszulfonát73015212-728-8KékA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 132)
100.6-klór-2-(6-Klór-4-metil-3-oxo-benzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-4-metil-benzo[b]tiofen-3(2H)-on73360Vörös
101.5-klór-2-(5-Klór-7-metil-3-oxo-benzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-7-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-on73385Ibolya
102.5,12-Dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion73900IbolyaLeöblítendő termékek
103.5,12-Dihidro-2,9-dimetil-kino[2,3-b]akridin-7,14-dion73915VörösLeöblítendő termékek
104.29H,31H-Ftalocianin74100KékLeöblítendő termékek
105.29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32 réz74160Kék
106.Dinátrium-[29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N29,N30,N31,N32]-kuprát(2-)74180KékLeöblítendő termékek
107.Poliklór-réz-ftálcianin74260ZöldSzemápolási termékekben nem használható
108.8,8'-diapo-ψ, ψ-Karotinoid sav75100Sárga
109.Annatto75120215-735-4 / 289-561-2 / 230-248-7NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160b)
110.Lycopene75125SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160d)
111.CI Food Orange 575130214-171-6NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160a)
112.(3R)-β-4-Karotin-3-ol75135Sárga
113.2-Amino-1,7-dihidro-6H-purin-6-on75170Fehér
114.Curcumins75300207-280-5SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 100)
115.Kármin75470215-680-6 / 215-023-3 / 215-724-4VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 120)
116.Trinátrium-(2S–transz)-[18-karboxi-20(karboxi-metil)-13-etil-2,3-dihidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-porfin-2-propionát-(5-)N21,N22,N23,N24]-kuprát(3-) (Chlorophylls)75810215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4 / 287-483-3 / 239-830-5 / 246-020-5ZöldA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E140, E141)
117.Alumínium77000231-072-3FehérA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 173)
118.Alumínium-hidroxid-szulfát77002Fehér
119.Természetes hidratált alumíniumszilikát, Al2O3 2SiO2 2H2O, amely szennyezőként kalciumot, magnézium- vagy vaskarbonátot, vashidroxidot, kvarchomokot, csillámot stb. tartalmaz77004Fehér
120.Lazurit77007Kék
121.Vas-oxiddal színezett alumíniumszilikát77015Vörös
122.Bárium-szulfát77120Fehér
123.Bizmut-klorid-oxid77163Fehér
124.Kalcium-karbonát77220207-439-9 / 215-279-6FehérA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 170)
125.Kalcium-szulfát77231Fehér
126.Szénfekete (Carbon black)772661333-86-4, 7440-44-0215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3Fekete97 %-nál nagyobb tisztaságú, a következő szennyeződési profil mellett: Hamutartalom ≤ 0,15 %, összes kén ≤ 0,65 %, összes PAH ≤ 500 ppb, valamint benzo[a]pirén ≤ 5 ppb, dibenz(a,h)antracén ≤ 5 ppb, összes As ≤ 3 ppm, összes Pb ≤ 10 ppm, összes Hg ≤ 1 ppm.
126a.Szénfekete (Carbon black)77266 (nanoszerkezetű)
Szénfekete (Carbon Black) (nanoszerkezetű)
1333-86-4, 7440-44-0215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3Fekete10 %Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érintő expozícióhoz vezethetnek.
Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— 97 %-nál nagyobb tisztaságú, a következő szennyeződési profil mellett: Hamutartalom ≤ 0,15 %, összes kén ≤ 0,65 %, összes PAH ≤ 500 ppb, valamint benzo[a]pirén ≤ 5 ppb, dibenz(a,h)antracén ≤ 5 ppb, összes As ≤ 3 ppm, összes Pb ≤ 10 ppm és összes Hg ≤ 1 ppm,
— Elsődleges részecskeméret ≥ 20nm.
127.Csontszén. Állati csont zárt térben való elégetésével kapott finom fekete por. Elsősorban kalcium-foszfátot és szenet tartalmaz77267Fekete
128.Szénfekete (Carbon black)77268:1Fekete
129.Króm(III)oxid77288Zöldkromátionmentes
130.Króm(III)hidroxid77289Zöldkromátionmentes
131.Kobalt aluminium-oxid77346Zöld
132.Réz77400Barna
133.Arany77480231-165-9BarnaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 175)
134.Vas-oxid77489Narancssárga
135.Vas-oxid vörös77491215-168-2VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 172)
136.Vas-oxid sárga7749251274-00-1257-098-5SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 172)
137.Vas-oxid fekete77499235-442-5FeketeA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 172)
138.Ferro ammónium ferrocianid77510Kékcianid-ionoktól mentes
139.Magnézium-karbonát77713Fehér
140.Ammónium-mangán(3+)-difoszfát77742Ibolya
141.Trimangán-bisz(ortofoszfát)77745Vörös
142.Ezüst77820231-131-3FehérA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 174)
143.Titán-dioxid (1)77891236-675-5Fehér— A 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 171)
— Titán-dioxid por formában, amely legalább 1 % ≤ 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz, amelyet a III. melléklet 321. sz. bejegyzésének megfelelően kell alkalmazni.
144.Cink-oxid (2)779471314-13-2215-222-5FehérNem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
145.RiboflavinLactoflavin201-507-1 / 204-988-6SárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 101)
146.KaramellCaramel232-435-9BarnaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 150a-d)
147.Paprika kivonat, Capsanthin, capsorubinCapsanthin, capsorubin207-364-1 / 207-425-2NarancssárgaA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 160c)
148.Vöröscékla kivonatBeetroot red7659-95-2231-628-5VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 162)
149.Antocianinok
(Cyanidin,
Peonidin
Malvidin
Delphinidin
Petunidin
Pelargonidin)
Anthocyanins528-58-5
134-01-0
528-53-0
643-84-5
134-04-3
208-438-6
205-125-6
211-403-8
208-437-0

205-127-7
VörösA 95/45/EK bizottsági irányelvben meghatározott tisztasági követelmények (E 163)
150.Alumínium-, cink-, magnézium- és kálcium-sztearátokaluminum stearate;
zinc stearate;
magnesium stearate
calcium stearate
7047-84-9
557-05-1
557-04-0
216-472-8
230-325-5
209-151-9
209-150-3
216-472-8
Fehér
151.Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)-bisz[2-bróm-3-metil-6-(1-metil-etil)]-,S,S-dioxidBromothymol blue76-59-5200-971-2KékLeöblítendő termékek
152.Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)-bisz[2,6-dibróm-3-metil-S,S-dioxid]Bromocresol green76-60-8200-972-8ZöldLeöblítendő termékek
153.Nátrium-4-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-3-hidroxinaftalin-1-szulfonátAcid red 19512220-24-5VörösNyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.
(1)
UV-szűrőként történő használatra, lásd a VI. melléklet 27. számú bejegyzését. (2)
Az UV-szűrőként való felhasználás vonatkozásában lásd a VI. melléklet 30. és 30a. bejegyzését.

V. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN ENGEDÉLYEZETT TARTÓSÍTÓSZEREK

Preambulum

1.

E lista alkalmazásában: - "sók": a nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-, ammónium- és etanol-aminok kationjainak sói; a klorid-, bromid-, szulfát- és acetát-anionok sói. - "észterek": a metil, etil, propil, izopropil, butil, izobutil és fenil észterei.

2.

Minden olyan készterméket, amely az ebben a mellékletben említett olyan anyagot tartalmaz, amelyből formaldehid szabadulhat fel, a "formaldehidet szabadít fel" figyelmeztetéssel kell ellátni, amennyiben a késztermékben felszabaduló formaldehid összkoncentrációja meghaladja a 0,001 %-ot (10 ppm), függetlenül attól, hogy a késztermék egy vagy több formaldehidfelszabadító anyagot tartalmaz-e.

Azonban az első albekezdésben említett anyagokat tartalmazó összes olyan késztermék, amely megfelel az 1223/2009/EK rendelet 2022. július 30-án alkalmazandó rendelkezéseinek, 2024. július 31-ig forgalomba hozható az Unió piacán, és 2026. július 31-ig forgalmazható az Unió piacán.

Hivatkozási számAz anyag azonosításaFeltételekAz alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege
Kémiai név/INNAz összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú névCAS-számEC-számA termék típusa, testrészekLegnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítménybenEgyéb
abcdefghi
1.Benzoesav és nátrium sóiBenzoic acid
Sodium Benzoate
65-85-0
532-32-1
200-618-2
208-534-8
Leöblítendő termékek, kivéve szájápolási termékek:2,5 % (sav)
Szájápolási termékek:1,7 % (sav)
Nem leöblítendő termékek:0,5 % (sav)
1a.Benzoesavnak az 1. hivatkozási szám alatt feltüntetett sóktól eltérő sói, valamint benzoesav észtereiAmmonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2,202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-20,5 % (sav)
2.Propion sav és sóiPropionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-42 % (sav)
3.Szalicilsav (1) és sóiSalicylic acid69-72-7200-712-30,5 % (sav)3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható.3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható (12)
Szájápolási termékekben nem használható.
Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA-salicylate, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA-salicylate824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-30,5 % (sav)3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható, samponok kivételével.3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható (2)
4.Hexa-2,4-dién-sav és sóiSorbic acid calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-10,6 % (sav)
6.Áthelyezve vagy törölve
7.Bifenil-2-ol (19)o-Phenylphenol90-43-7201-993-5a) Leöblítendő termékeka) 0,2 % (fenol formájában)Szembe ne kerüljön.
b) Nem leöblítendő termékekb) 0,15 % (fenol formájában)
9.Szervetlen szulfitok és hidrogén-szulfitok (5)Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-30,2 % (szabad SO2 formájában)
10.Áthelyezve vagy törölve
11.Klór-butanolChlorobutanol57-15-8200-317-60,5 %Aerosolos flakonokban (spray) nem használható.Klór-butanolt tartalmaz.
124-hidroxi-benzoesav és a metil- és az etil-észterei, valamint azok sói4-Hydroxybenzoic acid
methylparaben
potassium ethylparaben
potassium paraben
sodium methylparaben
sodium ethylparaben
ethylparaben
sodium paraben
potassium methylparaben
calcium paraben
99-96-7
99-76-3
36457-19-9
16782-08-4
5026-62-0
35285-68-8
120-47-8
114-63-6
26112-07-2
69959-44-0
202-804-9
202-785-7
253-048-1
240-830-2
225-714-1
252-487-6
204-399-4
204-051-1
247-464-2
274-235-4
0,4 % (sav formájában) egyszerű észter esetében
0,8 % (sav formájában) észterkeverékek esetében
12aButil-4-hidroxi-benzoát és sói
Propil-4-hidroxi-benzoát és sói
Butylparaben
propylparaben
sodium propylparaben
sodium butylparaben
potassium butylparaben
potassium propylparaben
94-26-8
94-13-3
35285-69-9
36457-20-2
38566-94-8
84930-16-5
202-318-7
202-307-7
252-488-1
253-049-7
254-009-1
284-597-5
0,14 % (sav formájában) az egyedi koncentrációk összege esetében
0,8 % (sav formájában) a 12. és 12a. bejegyzésben említett anyagok keverékei esetében, amennyiben a butylparaben és a propylparaben, valamint sóik egyedi koncentrációinak összege nem haladhatja meg a 0,14 %-ot.
Nem használható három évnél fiatalabb gyermekek pelenkával fedett bőrfelületén való alkalmazásra szánt, leöblítésre nem kerülő termékekben.A három évnél fiatalabb gyermekek pelenkával fedett bőrfelületén való alkalmazásra szánt, leöblítésre nem kerülő termékek esetében:
„Ne használja a pelenkával fedett bőrfelületen”
13.3-acetil-6-metil-pirán-2,4(3H)-dion (dehidro-ecetsav) és sóiDehydroacetic acid, sodium dehydroacetate520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0208-293-9, 224-580-10,6 % (sav formájában)Aerosolos flakonokban (spray) nem használható.
14.Hangyasav és nátriumsójaFormic acid, sodium formate64-18-6, 141-53-7200-579-1, 205-488-00,5 % (sav formájában)
15.3,3„-dibróm-4,4”- hexametilén-dioxi-dibenzil-amidin (dibróm-hexamidin) és sói (beleértve az izetionátot is)Dibromohexamidine Isethionate93856-83-8299-116-40,1 %
16.TiomerzálThimerosal54-64-8200-210-4Szemápolási termékek0,007 % (Hg-ra)
Ha más higanyvegyülettel keverjük, amelyet ez a rendelet engedélyez, a maximális Hg-koncentráció 0,007 % lehet.
Tiomerzált tartalmaz.
17.Fenil-higanysók (beleértve a borátot is)Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate62-38-4, 94-43-9200-532-5, 202-331-8Szemápolási termékek0,007 % (Hg-ra)
Ha más higanyvegyülettel keverjük, amelyet ez a rendelet engedélyez, a maximális Hg-koncentráció 0,007 % lehet.
Fenil-higany vegyületet tartalmaz.
18.Undec-10-enon-sav és sóiUndecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-70,2 % (sav formájában)
19.5- Pirimidinamin, 1,3-bisz(2-etilhexil)hexahidro-5-metil-Hexetidine141-94-6205-513-50,1 %
20.5-bróm-5 nitro-1,3 dioxán5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane30007-47-7250-001-7Leöblítendő termékek0,1 %A nitrózamin képződés kerülendő.
21.Bronopol2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol52-51-7200-143-00,1 %A nitrózamin képződés kerülendő.
22.2,4 diklór-benzil-alkoholDichlorobenzyl Alcohol1777-82-8217-210-50,15 %
23.1-(4-klorofenil)-3-(3,4-diklorofenil)karbamid (6)Triclocarban101-20-2202-924-10,2 %Tisztasági követelmények:
3,3',4,4'-tetraklór-azobenzol < 1 ppm
3,3',4,4'-tetraklór-azoxibenzol < 1 ppm
24.Klórkrezolp-Chloro-m-Cresol59-50-7200-431-6Nyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknél nem használható.0,2 %
25.5-kloro-2-(2,4-diklorofenoxi)fenolTriclosan3380-34-5222-182-2a) Fogkrémek
Kézmosó szappanok
Fürdőszappanok/tusfürdők
Nem szórófejes dezodorok
Arcpúderek és korrektorok
A műkörmök felhelyezése előtti körömtisztításra szolgáló körömápolási termékek
a) 0,3 %
b) Szájvizekb) 0,2 %
26.klór xilolChloroxylenol88-04-0201-793-80,5 %
27.N,N''-metilénbisz[N'-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]karbamid]Imidazolidinyl urea39236-46-9254-372-60,6 %
28.Polihexametilén-biguanid-hidrokloridPoliaminopropil-biguanid32289-58-0,
27083-27-8,
28757-47-3,
133029-32-0
608-723-9
608-042-7
0,1 %Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek
29.2-fenoxi-etanolPhenoxyethanol122-99-6204-589-71,0 %
30.MeténaminMethenamine100-97-0202-905-80,15 %
32.1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-on (20)climbazol38083-17-9253-775-4a) Hajvizek (21)
b) Arckrémek (21)
c) Lábápolási termékek (21)
d) Leöblítendő samponok (21)
a) 0,2 % (21)
b) 0,2 % (21)
c) 0,2 % (21)
d) 0,5 % (21)
33.1,3-bisz(hidroxi-metil)-5,5- (dimetil-imidazolidin-2,4-dion)DMDM Hydantoin6440-58-0229-222-80,6 %
34Benzil-alkohol (7)Benzyl Alcohol100-51-6202-859-91,0 %
35.1-hidroxi-4-metil-6-(2,4,4- trimetil-pentil) 2-piridon és annak monoetanol-amin sója1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine50650-76-5, 68890-66-4272-574-2Leöblítendő termékek1,0 %
Egyéb termékek0,5 %
36.Áthelyezve vagy törölve
37.2,2'-metilenebisz(6-bróm-4-klorofenol)Bromochlorophene15435-29-7239-446-80,1 %
38.Izopropil-m-krezolo-Cymen-5-ol3228-02-2221-761-70,1 %
39.Az 5-klór-2-metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on keverékeMethylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone (17)26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9247-500-7, 220-239-6Leöblítendő termékek0,0015 % (az 5-klór-2-metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on 3:1 arányú keveréke)
42.N,N"-bisz(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetra-azatetra-decane-diamidin és diglukonátja, diacetátja és dihidrokloridjaChlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-60,3 % (klór-hexidinformájában)
431-Fenoxipropan-2-ol (8)Phenoxyisopropanol770-35-4212-222-7Csak leöblítendő termékekben1,0 %
44Alkil (C12–22)-trimetil-ammónium-bromid és -kloridBehentrimonium chloride (15),17301-53-0,241-327-0,0,1 %
cetrimonium bromide,57-09-0,200-311-3,
cetrimonium chloride (16),112-02-7,203-928-6,
laurtrimonium bromide,1119-94-4,214-290-3,
laurtrimonium chloride,112-00-5,203-927-0,
steartrimonium bromide,1120-02-1,214-294-5,
steartrimonium chloride (16)112-03-8203-929-1
45.4,4 dimetil-1,3-oxazolidinDimethyl Oxazolidine51200-87-4257-048-20,1 %pH-értéke > 6
46.N-(hidroxi-metil)-N-[1,3-di(hidroxi-metil]-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinil-4-il]-N'-(hidroxi-metil)-karbamidDiazolidinyl Urea78491-02-8278-928-20,5 %
47.Benzénkarboximid-amid, 4,4'-(1,6-hexan-diilbisz(oxi))bisz-és sói (beleértve az izetionátot és a p-hidroxi-benzoátot)Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9211-533-5, 299-055-30,1 %
48.Glutáraldehid (Pentán-1,5-dial)Glutaral111-30-8203-856-50,1 %Aerosolos flakonokban (spray) nem használható.Glutaralt tartalmaz (9)
49.5-Etil-3,7-dioxa-1-azabiciklo [3.3.0] oktán7- ethylbicyclooxazolidine7747-35-5231-810-40,3 %Szájápolási termékekben és nyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékekben nem használható.
50.3-(p-klorofenoxi)-propán-1,2 diol (klórfenézin)Chlorphenesin104-29-0203-192-60,3 %
51.Nátrium-N-(hidroximetil) glicinátSodium Hydroxymethylglycinate70161-44-3274-357-80,5 %Nem használható, kivéve, ha bizonyítható, hogy a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid legnagyobb elméleti koncentrációja – függetlenül a forrástól – < 0,1 tömegszázalék
52.Ezüst-klorid titán-dioxidra lecsapatvaSilver chloride7783-90-6232-033-30,004 % (AgCl formájában)20 tömeg % AgCl TiO2-on Három év alatti gyermekeknek szánt termékekben, szájápolási szem- és ajakápolási termékekben nem használható.
53.Benzén-metánaminium, N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-tetrametilbutil)fenoxi]etoxi]etil]-, kloridBenzethonium Chloride121-54-0204-479-9a) leöblítendő termékek,
b) nem leöblítendő termékek a szájápolási termékek kivételével.
0,1 %
54.Benzalkónium-klorid, -bromid és -szacharinát (10)Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-10,1 % (benzalkónium-klorid formájában)Szembe ne kerüljön.
55.Metanol, (fenilmetoxy-)Benzylhemiformal14548-60-8238-588-8Leöblítendő termékek0,15 %
56.3-jodo-2-propinil-butil-karbamátIodopropynyl butylcarbamate55406-53-6259-627-5a) leöblítendő termékek
b) nem leöblítendő termékek
c) dezodorok/izzadásgátlók
a) 0,02 %
b) 0,01 %
c) 0,0075 %
Száj- és ajakápolási termékekben nem használható.
a) 3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható, kivéve fürdéshez használt készítmények/tusfürdők, valamint samponok.
b) Testápolókban és testkrémekben nem használható (13).
b) és c) 3 év alatti nem használhatják
a) 3 év alatti gyermekek nem használhatják (11).
b) és c) 3 év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható (12).
57.2-metil-2H-izotiazol-3-onMethylisothiazolinone (18)2682-20-4220-239-6Leöblítendő termékek0,0015 %
58.Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginát-hidroklorid (14)Etil-lauroil-arginát HCl60372-77-2434-630-6a) szájvizeka) 0,15 %a) 10 éven aluli gyermekeknek szánt termékekben nem használhatóa) 10 éven aluli gyermekek esetében nem alkalmazható.
b) egyéb termékekb) 0,4 %b) Nem használható ajakápolási termékekben, szájvizektől eltérő szájápolási termékekben, sem spray-kben.
591,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, monohidrát és 1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, ezüst(1+)-só, monohidrátCitric acid (és) Silver citrate460-890-50,2 %-os (amely 0,0024 %-os ezüstnek felel meg)Száj- és szemápolási termékekben nem használható.
60.4-(3-etoxi-4-hidroxi-fenil)bután-2-onHydroxyethoxyphenyl Butanone569646-79-3933-435-80,7 %
(1)
Nem tartósítószerként történő használatra, lásd III. melléklet, 98. sz. (2)
Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyek 3 év alatti gyermekek esetében is használhatók, és amelyek tartósan érintkeznek a bőrrel. (3) (4) (5)
Nem tartósítószerként történő felhasználásra, l. III. melléklet, 99. szám. (6)
Nem tartósítószerként történő felhasználásra, l. III. melléklet, 100. szám. (7)
A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a III. melléklet 45. bejegyzését. (8)
Nem tartósítószerként történő felhasználásra, l. III. melléklet, 54. szám. (9)
Csak ha a koncentráció túllépi a 0,05 %-ot. (10)
Nem tartósítószerként történő felhasználásra, l. III. melléklet, 65. szám. (11)
A fürdéshez használt készítmények/tusfürdők, valamint samponok kivételével kizárólag azok a termékek, amelyek három év alatti gyermekek esetében használhatók. (12)
Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyek 3 év alatti gyermekek esetében is használhatók. (13)
Csak a test nagy felületére felvitt termékeket érinti. (14)
A tartósítószertől eltérő felhasználások tekintetében lásd a III. melléklet 197. bejegyzését. (15)
Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 287. bejegyzés. (16)
Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 286. bejegyzés. (17)
A Methylisothiazolinone-ra az 57. bejegyzés is vonatkozik. A két bejegyzés kizárja egymást: ugyanabban a termékben nem alkalmazható egyszerre a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keveréke, valamint a Methylisothiazolinone önmagában. (18)
A metil-izotiazolinont, egészen pontosan annak metil-klór-izotiazolinonnal alkotott keverékét az V. melléklet 39. bejegyzése is szabályozza. A két bejegyzés kölcsönösen kizárja egymást: ugyanabban a termékben nem alkalmazható egyszerre a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keveréke, valamint a Methylisothiazolinone önmagában. (19)
2019. június 17-től a Bifenil-2-olt tartalmazó, és a feltételeknek nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. szeptember 17-től a Bifenil-2-olt tartalmazó, és a feltételeknek nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. (20)
A nem tartósítószerként történő felhasználás tekintetében lásd: III. melléklet, 310. bejegyzés. (21)
2019. november 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az említett feltételeknek, nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.

2020. február 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az említett feltételeknek, nem forgalmazhatók az Európai Unióban.

VI. MELLÉKLET

KOZMETIKAI TERMÉKEKBEN ENGEDÉLYEZETT UV-SZŰRŐK

Hivatkozási számAz anyag azonosításaFeltételekAz alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege
Kémiai név/INN/XANAz összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú névCAS-számEC-számA termék típusa, testrészekLegnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítménybenEgyéb
abcdefghi
1
2.N,N,N-Trimetil-4-(2-oxoborn-3-ilidén-metil)-anilium-metil szulfátCamphor Benzalkonium Methosulfate52793-97-2258-190-86 %
3.Benzoesav, 2-hidroxi-, 3,3,5-trimetilciklohexil-észter/Homoszalát (8)Homosalate118-56-9204-260-8Arcápolási termékek a szórófejes termékek kivételével7,34 %
4.2-Hidroxi-4-metoxi-benzofenon/Oxibenzon (6)Benzophenone-3131-57-7205-031-5a) Arcápolási termékek, kézápolási termékek és ajakápolási termékek, kivéve a hajtógázas és a pumpás spray-ket
b) Testápolási termékek, beleértve a hajtógázas és a pumpás spray-ket is
c) Egyéb termékek
a) 6 %
b) 2,2 %
c) 0,5 %
Az a) és a b) esetében a termékösszetétel megóvása céljából legfeljebb 0,5 %
a) Ha 0,5 %-ban használják a termékösszetétel megóvása céljából, akkor az UV-szűrőként használt anyag szintje nem haladhatja meg az 5,5 %-ot.
b) Ha 0,5 %-ban használják a termékösszetétel megóvása céljából, akkor az UV-szűrőként használt anyag szintje nem haladhatja meg az 1,7 %-ot.
Az a) és a b) esetében:
Benzophenone-3-mat tartalmaz. (1)
5.Áthelyezve vagy törölve
6.2-Fenilbenzimidazol-5-szulfonsav és kálium, nátrium és trietanolamin sói/EnsulizolPhenylbenzimidazole Sulfonic Acid27503-81-7248-502-08 % (sav formájában)
7.3,3-(1,4-Feniléndimetilén) bisz (7,7-dimetil-2-oxo-biciklo-[2,2,1]hept-1-il-metánszulfonsav) és sói/EcamsuleTerephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid92761-26-7, 90457-82-2410-960-610 % (sav formájában)
8.1-(4-terc-butilfenil-)3-(4-metoxifenil-)propán-1,3-dion/AvobenzonButyl Methoxydibenzoylmethane70356-09-1274-581-65 %
9.alfa-(2-Oxoborn-3-ilidén)-toluol-4-szulfonsav és sóiBenzylidene Camphor Sulfonic Acid56039-58-86 % (sav formájában)
10.2-ciano-3,3-difenil-akrilsav, 2-etil-hexil-észter/Oktokrilén (6) (7)Octocrylene6197-30-4228-250-8a) Hajtógázas spray-k
b) Egyéb termékek
a) 9 %
b) 10 %
11.N-{-(2 és 4)-[2 oxoborn-3 ilidén)metil]benzil}-akril-amid 4 polimerjePolyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor113783-61-26 %
12.2-Etilhexil 4-methoxicinnamát/OctinoxateEthylhexyl Methoxycinnamate5466-77-3226-775-710 %
13.Etoxilált etil-4 amino-benzoátPEG-25 PABA116242-27-410 %
14.Izopentil-4 metoxi-cinnamát/AmiloxateIsoamyl p-methoxycinnamate71617-10-2275-702-510 %
15.2,4,6 trianilo-(p – karbo-2' etil-hexil-1'-oxi)- 1,3,5 triazinEthylhexyl Triazone88122-99-0402-070-15 %
16.Fenol, 2-(2H benzotriazol-2-il)- 4 metil-6-(2 metil)-3-(1,3,3,3 tetrametil-1-(trimetil-szilil)-oxi)-disziloxanil)-propil)Drometrizole Trisiloxane155633-54-815 %
17.Benzoe sav-4, 4-((6-((4-(((1, 1-dimetil-etil)-amino)-karbonil)-fenil)-amino)-1,3,5 triazin-2, 4 diil)-diimino)-bisz-′, bisz (2 etil-hexil)-észter)/Iscotrizinol (USAN)Diethylhexyl Butamido Triazone154702-15-510 %
18.3-(4-metil-benzilidén)-d-1-kámfor/Enzacamén4-Methylbenzylidene Camphor38102-62-4/36861-47-9-/253-242-64 %
20.2 etil-hexil-szalicilát/OctisalateEthylhexyl Salicylate118-60-5204-263-45 %
21.2-Etilhexil 4-(dimetilamino)benzoát/Padimate O (USAN:BAN)Ethylhexyl dimethyl PABA21245-02-3244-289-38 %
22.A 2-hidroxi-4-metoxibenzofenon-5 szulfoniksav (benzofenon-5) és nátrium sói/szulizobenzonBenzophenone-4, Benzophen one-54065-45-6/6628-37-1223-772-2/-5 % (sav formájában)
23.2,2′ -metilén-bisz(6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenol)/Biszoktrizolmetilén-bisz-benzotriazolil-tetrametilbutilfenol103597-45-1403-800-110 % (5)
23a.2,2′ -metilén-bisz(6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenol)/Biszoktrizolmetilén-bisz-benzotriazolil-tetrametilbutilfenol (nano)103597-45-1403-800-110 % (5)Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— tisztaság ≥ 98,5 %, legfeljebb 1,5 % 2,2′ -metilén-bisz-(6(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(izooktil)fenol) izomerfrakcióval,
— oldhatóság < 5 ng/L vízben, 25 °C-on,
— megoszlási hányados (Log Pow) 12,7 25 °C-on,
— bevonat nélkül,
— átlagos részecskeméret D50 (a részecskék 50 %-a kisebb ezen átmérőnél): ≥ 120 nm tömegeloszlás és/vagy ≥ 60 nm darabszám szerinti részecskeméret-eloszlás.
24.A 2,2’-bisz (1,4-fenilén) 1H-benzimidazol-4,6-diszulfonsav nátriumsója/Bisz-diszulizol dinátrium (USAN)Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate180898-37-7429-750-010 % (sav formájában)
25.2,2’-(6-4(-metoxi-fenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisz-(5-((2-etil-hexil)oxi)fenol) Bemo triazolBis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine187393-00-610 %
26.Dimetiko-dietil-benzilidén-malonátPolysilicone-15207574-74-1426-000-410 %
27.Titán-dioxid (2)Titanium dioxide13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2236-675-5/215-280-1/215-282-225 % (4)Titán-dioxid por formában, amely legalább 1 % ≤ 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz, amelyet a III. melléklet 321. sz. bejegyzésének megfelelően kell alkalmazni. A III. melléklet 321. sz. bejegyzése f) oszlopának c) pontjában szereplő terméktípusok esetében a felhasználásra kész készítményben az e bejegyzés g) oszlopában megadott maximális koncentráció alkalmazandó.
27a.Titán-dioxid (2)Titán-dioxid (nano)13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2236-675-5/215-280-1/215-282-225 % (4)Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— tisztaság ≥ 99 %,
— rutil formájában, vagy rutil legfeljebb 5 % anatázzal, kristályos szerkezettel, ami fizikai megjelenését tekintve gömb, tű vagy lándzsa alakok klasztere,
— részecskeméret-eloszlás szerinti középátmérő ≥ 30 nm,
— méretarány 1– 4,5 és a térfogategységre vetített fajlagos felület ≤ 460 m2/cm3,
— szilícium-dioxid-, hidratált szilícium-dioxid-, alumínium-oxid, alumínium-hidroxid-, alumínium-sztearát-, szetarinsav-, trimetoxi-kaprilil-szilán-, glicerin-, dimetikon-, hidrogén-dimetikon-, szimetikonbevonattal,
vagy a következők kombinációjából kapott bevonattal:
— legfeljebb 16 % koncentrációjú szilícium-dioxid és legfeljebb 6 % koncentrációjú cetil-foszfát,
— legfeljebb 7 % koncentrációjú alumínium-oxid és legfeljebb 0,7 % koncentrációjú mangán-dioxid (ajakápolási termékekben nem használható),
— legfeljebb 3 % koncentrációjú alumínium-oxid és legfeljebb 9 % koncentrációjú trietoxi-kaprilil-szilán,
— fotokatalitikus aktivitás ≤ 10 % a megfelelő be nem vont vagy át nem itatott referencia-anyaghoz képest,
— a késztermékben a nanorészecskék fotostabilok.
Alumínium-oxid- és mangán-dioxid-bevonattal ellátott titán-dioxidot (nano) tartalmazó arcápolási termékek:
Ajkak ápolására nem használhatók.
28Benzoesav, 2-[-4-(dietil-amino)-2-hidroxi-benzoil]-, hexil-észterDiethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate302776-68-7443-860-610 %
291,3,5-Triazin, 2,4,6-trisz[1,1′-bifenil]-4-il-, többek között nanoanyagként isTris-biphenyl triazine
Tris-biphenyl triazine (nano)
31274-51-810 %Spray-kben nem használható.
Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— az elsődleges részecske méretének középértéke > 80 nm,
— a tisztaság ≥ 98 %,
— nincs bevonata.
30Cink-oxidZinc Oxide1314-13-2215-222-525 % (3)Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználót tekintve a tüdőt érintő expozícióhoz vezethetnek.
30a.Cink-oxidZinc Oxide (nano)1314-13-2215-222-525 % (3)Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználót tekintve a tüdőt érintő expozícióhoz vezethetnek.
Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— legalább 96 %-os tisztasági fokú, wurtzit kristályszerkezetű anyag, amely fizikai megjelenését tekintve rúd- vagy csillagszerű, illetve izometrikus formát öltő klaszterrel rendelkezik, kizárólag szén-dioxidból és vízből álló szennyeződést és kevesebb mint 1 %-os egy egyéb összszennyeződést tartalmaz
— a darabszám szerinti részecskeméret-eloszlás szerinti középátmérője D50 (a részecskék 50 %-a kisebb ezen átmérőnél) > 30 nm, és a D1(a részecskék 1 %-a ezen méret alatti) > 20 nm
— vízoldékonyság < 50 mg/L
— bevonat nélküli, vagy trietoxi-kaprilil-szilánnal, dimetikonnal, dimetoxi-difenil-szilán-trietoxi-kaprilil-szilán keresztpolimerrel vagy oktil-trietoxi-szilánnal bevont.
31.3,3′-(1,4-polifenilén)bisz(5,6-difenil-1,2,4-triazin)Fenilén-bisz-difeniltriazin55514-22-2700-823-15 %Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
322-etoxietil-(2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metoxi-propil-amino) ciklohex-2-én-1-ilidén]acetátMethoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate1419401-88-9700-860-33 %— Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek belélegzés révén a végfelhasználó tüdejének expozíciójához vezethetnek.
— Nitrozáló anyagokkal nem használható — A nitrózamintartalom legfeljebb 50 μg/kg lehet.
— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.
331,1’-(1,4-piperazinediil)bisz[1-[2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]fenil]-metanonBis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine919803-06-8485-100-610 % (9)
341,1’-(1,4-piperazinediil)bisz[1-[2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]fenil-metanonBis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)919803-06-8485-100-610 % (9)Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:
— Tisztaság ≥ 97 %
— Átlagos részecskeméret D50 (a részecskék 50 %-a kisebb ezen átmérőnél): ≥ 50 nm darabszám szerinti részecskeméret-eloszlás.
Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.
(1)
Nem követelmény, ha a koncentráció 0,5 % vagy annál kisebb, és amennyiben csak termékvédelmi célokra használják. (2)
A színezékként való felhasználás tekintetében lásd a IV. melléklet 143. bejegyzését. (3)
A cink-oxid és a cink-oxid (nano) együttes alkalmazása esetén az összeg nem haladhatja meg a g. oszlopban feltüntetett határértéket. (4)
A titán-dioxid és a titán-dioxid (nano) együttes használata esetén a teljes mennyiség nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott határértéket. (5)
A metilén-bisz-benzotriazolil-tetrametilbutilfenol és a metilén-bisz-benzotriazolil-tetrametilbutilfenol (nano) együttes használata esetén a teljes mennyiség nem haladhatja meg a g oszlopban megadott határértéket. (6)
A szóban forgó anyagot tartalmazó és az 1223/2009/EK rendelet 2022. július 27-én alkalmazandó korlátozásainak megfelelő kozmetikai termékek azonban 2023. január 28-ig forgalomba hozhatók az Unió piacán, és 2023. július 28-ig forgalmazhatók az Unió piacán. (7)
A termékekben a benzofenon mint az oktokrilén szennyeződése és/vagy bomlásterméke csak nyomokban lehet jelen. (8)
2025. január 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2025. július 1-től az említett anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. (9)
A bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine és a bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine együttes használata esetén az összeg nem haladhatja meg a 10 %-ot.

VII. MELLÉKLET

A CSOMAGOLÁSON/TÁROLÓN HASZNÁLT JELÖLÉSEK

1. A mellékelt vagy csatolt tájékoztatóra való utalás

2. Felnyitás utáni felhasználhatóság ideje

3. Minőségmegőrzési idő

VIII. MELLÉKLET

AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK JÓVÁHAGYOTT ALTERNATÍV MÓDSZEREINEK JEGYZÉKE

Ez a melléklet felsorolja azokat a rendelkezésre álló, a Közös Kutatóközpont Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszereket, amelyek megfelelnek ezen rendelet követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben. Mivel az állatkísérletek nem helyettesíthetők teljes mértékben alternatív módszerrel, a VIII. mellékletben említést kell tenni arról, hogy az alternatív módszer teljes mértékben vagy részben helyettesíti-e az állatkísérleteket.

Hivatkozási számJóváhagyott alternatív módszerekA helyettesítés jellege teljes vagy részleges
ABC

IX. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(a 33. cikk szerint)

A Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.)(HL L 262., 1976.9.27., 169. o.)
A Tanács 79/661/EGK irányelve (1979. július 24.)(HL L 192., 1979.7.31., 35. o.)
A Bizottság 82/147/EGK irányelve (1982. február 11.)(HL L 063., 1982.3.6., 26. o.)
A Tanács 82/368/EGK irányelve (1982. május 17.)(HL L 167., 1982.6.15., 1. o.)
A Bizottság 83/191/EGK irányelve (1983. március 30.)(HL L 109., 1983.4.26., 25. o.)
A Bizottság 83/341/EGK irányelve (1983. június 29.)(HL L 188., 1983.7.13., 15. o.)
A Bizottság 83/496/EGK irányelve (1983. szeptember 22.)(HL L 275., 1983.10.8., 20. o.)
A Tanács 83/574/EGK irányelve (1983. október 26.)(HL L 332., 1983.11.28., 38. o.)
A Bizottság 84/415/EGK irányelve (1984. július 18.)(HL L 228., 1984.8.25., 31. o.)
A Bizottság 85/391/EGK irányelve (1985. július 16.)(HL L 224., 1985.8.22., 40. o.)
A Bizottság 86/179/EGK irányelve (1986. február 28.)(HL L 138., 1986.5.24., 40. o.)
A Bizottság 86/199/EGK irányelve (1986. március 26.)(HL L 149., 1986.6.3., 38. o.)
A Bizottság 87/137/EGK irányelve (1987. február 2.)(HL L 56., 1987.2.26., 20. o.)
A Bizottság 88/233/EGK irányelve (1988. március 2.)(HL L 105., 1988.4.26., 11. o.)
A Tanács 88/667/EGK irányelve (1988. december 21.)(HL L 382., 1988.12.31., 46. o.)
A Bizottság 89/174/EGK irányelve (1989. február 21.)(HL L 64., 1989.3.8., 10. o.)
A Tanács 89/679/EGK irányelve (1989. december 21.)(HL L 398., 1989.12.30., 25. o.)
A Bizottság 90/121/EGK irányelve (1990. február 20.)(HL L 71., 1990.3.17., 40. o.)
A Bizottság 91/184/EGK irányelve (1991. március 12.)(HL L 91., 1991.4.12., 59. o.)
A Bizottság 92/8/EGK irányelve (1992. február 18.)(HL L 70., 1992.3.17., 23. o.)
A Bizottság 92/86/EGK irányelve (1992. október 21.)(HL L 325., 1992.11.11., 18. o.)
A Tanács 93/35/EGK irányelve (1993. június 14.)(HL L 151., 1993.6.23., 32. o.)
A Bizottság 93/47/EK irányelve (1993. június 22.)(HL L 203., 1993.8.13., 24. o.)
A Bizottság 94/32/EK irányelve (1994. június 29.)(HL L 181., 1994.7.15., 31. o.)
A Bizottság 95/17/EK irányelve (1995. június 19.)(HL L 140., 1995.6.23., 26. o.)
A Bizottság 95/34/EK irányelve (1995. július 10.)(HL L 167., 1995.7.18., 19. o.)
A Bizottság 96/41/EK irányelve (1996. június 25.)(HL L 198., 1996.8.8., 36. o.)
A Bizottság 97/1/EK irányelve (1997. január 10.)(HL L 16., 1997.1.18., 85. o.)
A Bizottság 97/18/EK irányelve (1997. április 17.)(HL L 114., 1997.5.1., 43. o.)
A Bizottság 97/45/EK irányelve (1997. július 14.)(HL L 196., 1997.7.24., 77. o.)
A Bizottság 98/16/EK irányelve (1998. március 5.)(HL L 77., 1998.3.14., 44. o.)
A Bizottság 98/62/EK irányelve (1998. szeptember 3.)(HL L 253., 1998.9.15., 20. o.)
A Bizottság 2000/6/EK irányelve (2000. február 29.)(HL L 56., 2000.3.1., 42. o.)
A Bizottság 2000/11/EK irányelve (2000. március 10.)(HL L 65., 2000.3.14., 22. o.)
A Bizottság 2000/41/EK irányelve (2000. június 19.)(HL L 145., 2000.6.20., 25. o.)
A Bizottság 2002/34/EK irányelve (2002. április 15.)(HL L 102., 2002.4.18., 19. o.)
A Bizottság 2003/1/EK irányelve (2003. január 6.)(HL L 5., 2003.1.10., 14. o.)
A Bizottság 2003/16/EK irányelve (2003. február 19.)(HL L 46., 2003.2.20., 24. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/15/EK irányelve (2003. február 27.)(HL L 66., 2003.3.11., 26. o.)
A Bizottság 2003/80/EK irányelve (2003. szeptember 5.)(HL L 224., 2003.9.6., 27. o.)
A Bizottság 2003/83/EK irányelve (2003. szeptember 24.)(HL L 238., 2003.9.25., 23. o.)
A Bizottság 2004/87/EK irányelve (2004. szeptember 7.)(HL L 287., 2004.9.8., 4. o.)