32016R0792[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 rendelete (2016. május 11.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/792 RENDELETE

(2016. május 11.)

a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) rendeltetése, hogy harmonizált módon mérje az inflációt a tagállamokban. Amikor a Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 140. cikke értelmében elemzi a tagállamokban az árstabilitást, ehhez felhasználja a HICP-t.

(2) A harmonizált indexeket a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló, az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott bizottsági eljárás keretében is felhasználják.

(3) A jó minőségű és összehasonlítható árstatisztikák alapvető fontosságúak az uniós közpolitikákért felelős személyek, a kutatók és valamennyi európai polgár számára.

(4) A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) a HICP-t használja fel mutatóként az EUMSZ 127. cikkének (1) bekezdése szerinti árstabilitási cél teljesítésének mérésére; az árstabilitás kiemelt jelentőséggel bír az Unió monetáris politikájának az EUMSZ 127. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározása és végrehajtása szempontjából. Az EUMSZ 127. cikkének (4) bekezdése és 282. cikkének (5) bekezdése alapján az EKB-val konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban.

(5) E rendelet célja, hogy közös keretet hozzon létre a harmonizált fogyasztói árindexek és a lakásárindex (HPI) uniós és nemzeti szintű kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben a keret alkalmazása - szükség esetén - az országosnál alacsonyabb szintre is kiterjesztésre kerüljön.

(6) A 2494/95/EK tanácsi rendelet (4) létrehozta a harmonizált fogyasztói árindexek kialakításának egységes keretét. Az említett jogi keretet hozzá kell igazítani a jelenlegi igényekhez és a technológiai fejlődéshez, ezzel tovább fokozva a harmonizált fogyasztói árindexek és a HPI relevanciáját és összehasonlíthatóságát. Az e rendelet által létrehozott új keret alapján kezdeményezni kell az árak alakulásával kapcsolatos kiegészítő mutatók kidolgozását is.

(7) Ez a rendelet figyelembe veszi a minőségi jogalkotás bizottsági programját és különösen az Intelligens szabályozás az Európai Unióban című, 2010. október 8-i bizottsági közleményt. A statisztika terén a Bizottság Az európai statisztikák előállításának módszeréről: kitekintés az elkövetkező évtizedre című, 2009. augusztus 10-i bizottsági közleményben említettek szerint a statisztikákra vonatkozó szabályozási környezet egyszerűsítését és javítását jelölte ki prioritásként.

(8) A HCIP-t és a változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexet (HICP-CT) az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti európai osztályozásának (ECOICOP) kategóriáira kell bontani. Ez az osztályozás azt hivatott biztosítani, hogy a magánfogyasztásra vonatkozó valamennyi európai statisztika következetes és összehasonlítható legyen. Az ECOICOP-nak emellett az ENSZ COICOP-pal, vagyis az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozására vonatkozó nemzetközi szabvánnyal is konzisztensnek kell lennie, ezért az ECOICOP-ot hozzá kell igazítani az ENSZ COICOP változásaihoz.

(9) A HICP alapját a megfigyelt árak képezik, amelyek magukban foglalják a termékadókat is. Az inflációt tehát befolyásolja a termékek adókulcsainak változása. A tagállamokban az infláció elemzése, valamint a konvergencia értékelése érdekében szükség van az adóváltozások inflációra gyakorolt hatására vonatkozó információk gyűjtésére is. E célból a HICP számítását változatlan adótartalmú árak alapján is el kell végezni.

(10) A lakóingatlanokra vonatkozó árindexek és különösen a sajátlakás-árindex (OOH) létrehozása fontos lépés a HICP relevanciájának és összehasonlíthatóságának további fokozása felé. A HPI az OOH-árindex meghatározásához szükséges alapvető mutató. Emellett azonban a HPI önmagában is fontos index. A Bizottságnak 2018. december 31-ig jelentést kell készítenie, amelyben megvizsgálja, hogy belefoglalható-e az OOH-árindex a HICP-be. A jelentés eredményétől függően a Bizottságnak ésszerű határidőn belül - adott esetben - javaslatot kell benyújtania e rendelet módosítására az OOH-árindexnek a HICP-be való belefoglalása tekintetében.

(11) Az euroövezet monetáris politikájának szempontjából döntő fontosságú, hogy a havi HICP-re vonatkozó gyorsbecslések formájában már korán rendelkezésre álljanak ideiglenes adatok. Ezért azoknak a tagállamoknak, amelyeknek a pénzneme az euro, ilyen gyorsbecsléseket kell benyújtaniuk.

(12) A HICP az árstabilitás elemzésére szolgál. Nem cél, hogy megélhetési költségindexként működjön. A HICP mellett célszerű kutatásokat kezdeményezni egy esetleges harmonizált megélhetési költségindexszel kapcsolatban.

(13) A harmonizált indexek bázisidőszakát rendszeres időközönként aktualizálni kell. A harmonizált indexek és az eltérő időpontokban beépített részindexeik vonatkozásában közös index bázisidőszakokat rögzítő szabályokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy az így összeállított indexek összehasonlíthatóak és relevánsak legyenek.

(14) A harmonizált fogyasztói árindexek és a HPI fokozatos harmonizálásának fokozása érdekében kísérleti tanulmányokat kell készíteni annak felmérésére, hogy megvalósítható-e jobb minőségű alapinformációk használata vagy új módszertani megközelítések alkalmazása. A Bizottságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket és meg kell találnia, hogy milyen megfelelő ösztönzőkkel - köztük pénzügyi támogatással - lehet előmozdítani az ilyen kísérleti tanulmányokat.

(15) A Bizottságnak (Eurostat) ellenőriznie kell a tagállamok által a harmonizált indexek számításához használt forrásokat és módszereket, valamint nyomon kell követnie a jogi keret tagállami végrehajtását. E célból a Bizottságnak (Eurostat) rendszeres párbeszédet kell folytatnia a tagállami statisztikai hatóságokkal.

(16) A háttér-információk kulcsfontosságúak annak értékelése szempontjából, hogy a tagállamok által benyújtott részletes harmonizált indexek kellőképp összehasonlíthatók-e. Ezen túlmenően, ha átlátható összeállítási módszereket és gyakorlatokat alkalmaznak a tagállamokban, az valamennyi érdekeltnek segít a harmonizált indexek megértésében és minőségük további javításában. Ezért létre kell hozni a harmonizált metaadatok szolgáltatására vonatkozó szabályrendszert.

(17) A tagállamok által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok minőségének biztosítása érdekében a Bizottságnak gyakorolnia kell a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 12. cikkében számára meghatározott megfelelő jogosultságokat és hatásköröket.

(18) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az ENSZ COICOP változásainak figyelembevétele, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a végrehajtási jogi aktusok hatálya alá tartozó tételek jegyzékének módosítására vonatkozóan, a statisztikai módszerek technikai változásainak figyelembevételét biztosító, a kísérleti tanulmányok eredménye alapján meghatározott tételek hozzáadása útján, valamint az ECOICOP azon részindexeinek jegyzéke módosítására vonatkozóan, amelyeket a tagállamok nem kötelesek előállítani, hogy a HICP-be és a HICP-CT-be a szerencsejátékok is beletartozzanak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(19) A harmonizált indexek teljes körű összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében egységes feltételekre van szükség a következők tekintetében: az ECOICOP alkalmazása a HICP és a HICP-CT céljaira; az azon tagállamok által benyújtott HICP-gyorsbecslések bontása, amelyeknek pénzneme az euro; az OOH-árindex és a HPI bontásai; a harmonizált indexekre vonatkozó súlyok minősége; az önkéntes alapon készített kísérleti tanulmányokon alapuló javított módszerek; a megfelelő módszertan; a harmonizált indexek bázisidőszakra történő átszámítására vonatkozó részletes szabályok; az adatok és metaadatok cseréjére vonatkozó szabványok; a harmonizált indexek és azok részindexeinek felülvizsgálata; valamint a minőségbiztosítás technikai követelményei az éves egységes minőségjelentések tartalmával kapcsolatban, a jelentéseknek a Bizottsághoz (Eurostat) való benyújtására vonatkozó határidők, továbbá a módszertani leltárok szerkezete és a módszertani leltároknak a Bizottsághoz (Eurostat) való benyújtására vonatkozó határidő. E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni.

(20) Amennyiben a Bizottság e rendelettel összhangban végrehajtási intézkedéseket és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, adott esetben fontolóra kell vennie a költséghatékonyság szempontját, továbbá biztosítania kell, hogy az említett intézkedések és jogi aktusok ne rójanak jelentős további terheket a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

(21) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a harmonizált fogyasztói árindexekre és a HPI-re vonatkozó egységes statisztikai szabványok létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(22) A 223/2009/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága felkérést kapott szakmai iránymutatás nyújtására.

(23) A 2494/95/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közös keretet határoz meg a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP, HICP-CT, OOH-árindex) és a lakásárindex (HPI) uniós és nemzeti szintű kidolgozására, előállítására és közzétételére vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "termékek": az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) (ESA 2010) A. mellékletének 3.01. pontjában meghatározott jószágok és szolgáltatások;

2. "fogyasztói árak": a háztartások által az egyes termékek vásárlásakor, monetáris műveletek során fizetett beszerzési árak;

3. "lakásárak": a háztartások által a vásárolt lakóingatlanokért fizetett tranzakciós árak;

4. "beszerzési árak": a beszerzők által a termékekért ténylegesen kifizetett árak, beleértve minden adót, csökkentve a termékekre jutó támogatásokkal, a rendes árakból vagy díjakból nyújtott engedmények levonása után, figyelmen kívül hagyva a hitelfelvételből eredő kamatokat vagy szolgáltatási díjakat, illetve azokat az esetleges külön díjakat, amelyek a vásárláskor meghatározott időszakon belüli fizetés elmulasztásából erednek;

5. "szabályozott árak": a közigazgatás által közvetlenül meghatározott vagy jelentős mértékben befolyásolt árak;

6. "harmonizált fogyasztói árindex vagy HICP": az egyes tagállamok által előállított, összehasonlítható fogyasztói árindex;

7. "változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindex vagy HICP-CT": olyan index, amely a fogyasztói árak változását méri, figyelmen kívül hagyva a termékadókulcsok ugyanazon időszakban bekövetkezett változásainak hatását;

8. "adókulcs": az adó egyik paramétere, amely lehet az ár meghatározott százaléka vagy a termék fizikai egységére kivetett abszolút adóösszeg;

9. "sajátlakás-árindex vagy OOH-árindex": a háztartási szektoron belül újonnan rendelkezésre álló lakóingatlanok, valamint a háztartások által tulajdonosi-lakói minőségben vásárolt egyéb termékek tranzakciós áraiban bekövetkezett változások mérésére szolgáló index;

10. "lakásárindex vagy HPI": a háztartások által vásárolt lakóingatlanok tranzakciós áraiban bekövetkezett változások mérésére szolgáló index;

11. "HICP- vagy HICP-CT-részindex": az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti európai osztályozásának (ECOICOP) valamely kategóriájára vonatkozó árindex, az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

12. "harmonizált indexek": a HICP, a HICP-CT, az OOH-árindex és a HPI;

13. "HICP-gyorsbecslés": az azon tagállamok által, amelyek pénzneme az euro, a HICP vonatkozásában benyújtott korai becslés, amely előzetes információkon és szükség esetén megfelelő modellezésen alapulhat;

14. "Laspeyres-típusú index": az áraknak a bázisidőszaktól valamely tárgyidőszakig bekövetkezett átlagos változásának a mérésére szolgáló árindex, amely a kiadási részarányokat illetően az árak bázisidőszakát megelőző valamely időszakból vett kiadási részarányokat veszi figyelembe, kiigazítva ezeket úgy, hogy tükrözzék a bázisidőszakbeli árakat.

A Laspeyres-típusú index a következőképpen határozható meg:

A "p" a termék árát, a "0" az árak bázisidőszakát, a "t" pedig a tárgyidőszakot jelöli. A "w" súlyok a bázisidőszakot megelőző "b" időszakban fennálló kiadási részarányok, amelyeket úgy igazítanak ki, hogy azok tükrözzék a "0" bázisidőszak árait;

15. "index bázisidőszaka": az az időszak, amelynek vonatkozásában az indexet 100 indexpontban állapítják meg;

16. "árak bázisidőszaka": az az időszak, amelyhez valamely tárgyidőszak árait viszonyítják; havi indexek esetében az árak bázisidőszaka az előző év decembere, negyedéves indexek esetében pedig az előző év negyedik negyedéve;

17. "alapinformációk": az alábbiakra vonatkozó adatok:

a) a HICP és a HICP-CT vonatkozásában:

i. a részindexek e rendelet szerinti számítása céljából figyelembe veendő termékek beszerzési ára,

ii. a termékárat meghatározó jellemzők,

iii. a kivetett adókra és jövedéki adókra vonatkozó információk,

iv. arra vonatkozó információk, hogy teljes mértékben vagy részlegesen szabályozott árról van-e szó, valamint

v. az adott termékek fogyasztásának szintjét és szerkezetét tükröző súlyok;

b) az OOH-árindex vonatkozásában:

i. a háztartási szektoron belül újonnan rendelkezésre álló lakóingatlanok, valamint a háztartások által tulajdonosi-lakói minőségben vásárolt egyéb termékek tranzakciós árai, amelyeket az OOH-árindex e rendelet szerinti számítása céljából figyelembe kell venni,

ii. a lakóingatlan-árakat és a háztartások által tulajdonosi-lakói minőségben vásárolt egyéb termékek árait meghatározó jellemzők, valamint

iii. a lakhatási költségek releváns kategóriáiba tartozó kiadások szintjét és szerkezetét tükröző súlyok;

c) a HPI vonatkozásában:

i. a HPI e rendelet szerinti számítása céljából figyelembe veendő, háztartások által vásárolt lakóingatlanok tranzakciós árai,

ii. a lakóingatlan árát meghatározó jellemzők, valamint

iii. a lakhatási költségek releváns kategóriáiba tartozó kiadások szintjét és szerkezetét tükröző súlyok;

18. "háztartás": az ESA 2010 A. melléklete 2.119. pontjának a) és b) alpontjában említett háztartások, függetlenül az állampolgárságtól és a tartózkodási jogállástól;

19. "tagállam gazdasági területe": az ESA 2010 A. mellékletének 2.05. pontjában említett gazdasági terület, azzal az eltéréssel, hogy a tagállam határain belül elhelyezkedő, területen kívüli enklávék a tagállam gazdasági területe fogalmába tartoznak, a külföldön elhelyezkedő területi enklávék azonban nem;

20. "háztartások végső monetáris fogyasztási kiadása": a végső fogyasztási kiadás azon része, amelyet:

- a háztartások,

- monetáris műveletek keretében,

- a tagállam gazdasági területén,

- az ESA 2010 A. mellékletének 3.101. pontjában meghatározottak szerint egyéni igények vagy szükségletek közvetlen kielégítését szolgáló termékekre,

- az összehasonlított időszakok egyikében vagy mindkettőben fordítanak;

21. "az előállítási módszerben történt jelentős változás": olyan változás, amely valamely időszakban a becslések szerint egy adott harmonizált index vagy annak valamely összetevője éves változásának ütemét nagyobb mértékben befolyásolja, mint:

a) 0,1 százalékpont az összes tételt magában foglaló HICP, HICP-CT, OOH-árindex vagy HPI esetében,

b) 0,3, 0,4, 0,5, illetve 0,6 százalékpont az ECOICOP valamely főcsoportja, csoportja, osztálya, illetve (öt számjegyű) alosztálya esetében a HICP vagy a HICP-CT előállítása során.

3. cikk

A harmonizált indexek összeállítása

(1) A tagállamok benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a 2. cikk 12. pontjában meghatározott harmonizált indexeket.

(2) A harmonizált indexeknek évesen láncolt Laspeyres-típusú indexeknek kell lenniük.

(3) A HICP és a HICP-CT alapját a háztartások végső monetáris fogyasztási kiadásában szereplő termékek árváltozásának és súlyának kell képezniük.

(4) Sem a HICP, sem pedig a HICP-CT nem terjedhet ki a háztartások közötti ügyletekre, kivéve azt az esetet, amikor bérlők magánszemély lakástulajdonosnak fizetnek lakbért, és ez utóbbiak a háztartások (bérlők) által vásárolt szolgáltatások piaci termelőjeként járnak el.

(5) Az OOH-árindexet - lehetőség szerint, és amennyiben az adatok rendelkezésre állnak - az e rendelet hatálybalépését megelőző tíz év vonatkozásában kell összeállítani.

(6) A HICP- és a HICP-CT-részindexeket az ECOICOP kategóriái szerint kell összeállítani. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az ECOICOP-nak a HICP és a HICP-CT vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó egységes feltételek megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(7) A Bizottság 2018. december 31-ig jelentést készít, amelyben megvizsgálja, hogy belefoglalható-e az OOH-árindex a HICP-be. A jelentés eredményétől függően a Bizottság adott esetben ésszerű határidőn belül javaslatot nyújt be e rendeletnek az OOH-árindex HICP-be való belefoglalása tekintetében történő módosítására. Ha a Bizottság a jelentésében arra a megállapításra jut, hogy az OOH-árindexnek a HICP-be való belefoglalásához további módszertani fejlesztésekre van szükség, akkor elvégzi ezt a módszertani munkát, és erről a munkáról adott esetben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az azon tagállamok által benyújtott HICP-gyorsbecslések bontása szabályainak megállapítására vonatkozóan, amelyek pénzneme az euro. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(9) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az OOH-árindex és a HPI bontásaira vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(10) A tagállamok minden évben naprakésszé teszik a harmonizált indexekre vonatkozó részindex-súlyokat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a harmonizált indexeknél alkalmazott súlyozás minőségére vonatkozó egységes feltételek megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

4. cikk

A harmonizált indexek összehasonlíthatósága

(1) A harmonizált indexeket akkor lehet összehasonlíthatónak tekinteni, ha a tagállamok között a részletezettség bármely szintjén jelentkező különbségek kizárólag az árváltozások vagy a kiadási szerkezet eltéréseit tükrözik.

(2) A harmonizált indexeknek az e rendeletben meghatározott elvektől vagy módszerektől eltérő bármely részindexei összehasonlíthatónak tekintendők, amennyiben olyan indexet eredményeznek, amelynek a becslések szerint

a) az előző évhez képest egy éven keresztül átlagosan legfeljebb 0,1 százalékpont a szisztematikus eltérése az e rendeletben meghatározott módszertani megközelítés alapján összeállított indextől a HICP és a HICP-CT esetében;

b) az előző évhez képest egy éven keresztül átlagosan legfeljebb 1 százalékpont a szisztematikus eltérése az e rendeletben meghatározott módszertani megközelítés alapján összeállított indextől az OOH-árindex és a HPI esetében.

Amennyiben az első albekezdésben említett számításokra nincs lehetőség, a tagállamoknak részletesen ismertetniük kell az e rendeletben meghatározott elvektől vagy módszerektől eltérő módszertan alkalmazásának következményeit.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására vonatkozóan a harmonizált indexek nemzetközi szintű összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében, az ENSZ COICOP módosításaival összhangban.

(4) Az összehasonlítható harmonizált indexek előállítása terén az egységes feltételek biztosítása, valamint e rendelet céljainak elérése érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 8. cikkben említett, önkéntes alapon készített kísérleti tanulmányokon alapuló javított módszerek és a módszertan részletes megállapítására vonatkozóan. Ezek a végrehajtási jogi aktusok a következőket érintik:

i. mintavétel és reprezentativitás;

ii. árak gyűjtése és kezelése;

iii. helyettesítések és minőségi kiigazítás;

iv. az indexek összeállítása;

v. felülvizsgálatok;

vi. speciális indexek;

vii. termékek kezelése egyes konkrét területeken.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az említett végrehajtási jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5) A harmonizált indexek előállítása céljából, a statisztikai módszerek terén bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele érdekében, valamint a 8. cikk (4) bekezdésében említett kísérleti tanulmányok értékelésére alapozva a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa e cikk (4) bekezdésének első albekezdését az abban foglalt jegyzék újabb tételekkel történő bővítésével, azzal a feltétellel, hogy ezek az új hozzáadott tételek nem jelentenek átfedést a már meglévőkkel, valamint hogy nem változtatják meg az e rendeletben foglalt harmonizált indexeknek sem a hatályát, sem a jellegét.

5. cikk

Adatkövetelmények

(1) A tagállamok által a harmonizált indexekhez és azok részindexeihez gyűjtött alapinformációknak tagállami szinten reprezentatívnak kell lenniük.

(2) Az információkat a 696/93/EGK tanácsi rendeletben (8) meghatározott statisztikai egységektől vagy más forrásból kell beszerezni, feltéve, hogy teljesülnek az e rendelet 4. cikkében említett, a harmonizált indexek összehasonlíthatóságára vonatkozó követelmények.

(3) A háztartások végső monetáris fogyasztási kiadásában szereplő termékekről információt szolgáltató statisztikai egységeknek szükség szerint együtt kell működniük az alapinformációk gyűjtése és rendelkezésre bocsátása során. A statisztikai egységeknek pontos és teljes alapinformációkat kell szolgáltatniuk a harmonizált indexek összeállításáért felelős nemzeti szervek számára.

(4) A harmonizált indexek összeállításáért felelős nemzeti szervek kérésére a statisztikai egységek kötelesek a tranzakciókkal kapcsolatos elektronikus adatokat, például szkenneradatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésre állnak, a harmonizált indexek előállításához, valamint az összehasonlíthatósági követelményeknek való megfelelés értékeléséhez és a harmonizált indexek minőségének értékeléséhez szükséges szintű részletezettséggel.

(5) A harmonizált indexek vonatkozásában az index közös bázisidőszaka a 2015-ös év. Minden harmonizált indexnek és azok részindexeinek a teljes idősora esetében ezt az index-bázisidőszakot kell alkalmazni.

(6) A harmonizált indexeket érintő, e rendelettel összhangban elfogadott jelentős módszertani változás esetén a harmonizált indexeket és részindexeiket az index új közös bázisidőszakára kell átszámítani, illetve 2015-től kezdve a legutolsó index bázisidőszak váltás után tízévenként újra el kell végezni az átszámítást. Az index új bázisidőszakra történő átszámítását az alábbi időpontoktól kezdődően kell alkalmazni:

a) havi indexek esetében az index bázisidőszakát követő év januári indexével kezdődően;

b) negyedéves indexek esetében az index bázisidőszakát követő év első negyedévi indexével kezdődően.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a harmonizált indexek bázisidőszakra történő átszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(7) A tagállamok nem kötelesek előállítani és továbbítani a következőket:

a) az összes kiadás egy ezrelékénél kevesebbet kitevő kiadásoknak megfelelő HICP- és HICP-CT-részindexek;

b) a saját lakásokra fordított összes kiadás, illetve az összes lakóingatlan-vásárlás egy százalékánál kevesebbet kitevő kiadásoknak megfelelő OOH-árindex részindex és HPI-részindex.

(8) A tagállamok nem kötelesek előállítani a következő ECOICOP-részindexeket, mivel azok vagy nem tartoznak a háztartások végső monetáris fogyasztási kiadásai közé, vagy mert esetükben a módszertani harmonizáció mértéke még nem kielégítő:

02.3.Kábítószerek;
09.4.3.Szerencsejátékok;
12.2.Prostitúció;
12.5.1.Életbiztosítás;
12.6.1.FISIM.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e bekezdésben foglalt jegyzék olyan irányú módosítására vonatkozóan, hogy a szerencsejátékok is a HICP és a HICP-CT körébe tartozzanak.

6. cikk

Az adatok benyújtásának gyakorisága

(1) A tagállamok havonta benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a HICP-t, a HICP-CT-t és ezek részindexeit, ideértve azok hosszabb időszakonként előállított részindexeit is.

(2) A tagállamok negyedévenként benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) az OOH-árindexet és a HPI-t. Ezek az adatok önkéntes alapon havi rendszerességgel is benyújthatók.

(3) A tagállamok nem kötelesek havonta vagy negyedévente részindexeket előállítani, amennyiben ennél ritkább adatgyűjtés esetén is teljesülnek a 4. cikkben meghatározott összehasonlíthatósági követelmények. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az ECOICOP, az OOH-árindex és a HPI azon kategóriáiról, amelyek tekintetében az ECOICOP kategóriák esetében a havi, az OOH-árindex és a HPI kategóriák esetében pedig a negyedévenkénti ütemezésnél ritkábban kívánnak adatgyűjtést végezni.

(4) A tagállamok minden évben benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a harmonizált indexekre vonatkozó, naprakésszé tett részindex-súlyokat.

7. cikk

Határidők, adatcsere-szabványok és felülvizsgálatok

(1) A tagállamok legkésőbb a következő határidőig benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a harmonizált indexeket és valamennyi részindexet:

a) a februártól decemberig tartó időszak indexei esetében 15 naptári nap, a januári indexek esetében 20 naptári nap, annak a hónapnak a végétől számítva, amelyre vonatkozóan az indexet számítják; valamint

b) 85 naptári nap annak a negyedévnek a végétől számítva, amelyre vonatkozóan az indexet számítják.

(2) A tagállamok legkésőbb a következő határidőig benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a naprakésszé tett súlyokat:

a) minden év február 13-a a havi indexekre vonatkozóan;

b) minden év június 15-e a negyedéves indexekre vonatkozóan.

(3) Azok a tagállamok, amelyek pénzneme az euro, a Bizottságnak (Eurostat) legkésőbb annak a hónapnak az utolsó előtti naptári napjáig továbbítják a HICP-gyorsbecslésüket, amely hónapra a gyorsbecslés vonatkozik.

(4) A tagállamok az adatok és metaadatok cseréjére vonatkozó szabványoknak megfelelően benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) az e rendeletben előírt adatokat és metaadatokat.

(5) A már közzétett harmonizált indexek és azok részindexei felülvizsgálhatók.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (4) bekezdésben említett, az adatok és metaadatok cseréjére vonatkozó szabványokra, valamint a harmonizált indexek és azok részindexei (5) bekezdésben említett felülvizsgálata egységes feltételeinek részletes megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1) Amennyiben jobb minőségű alapinformációkra van szükség a harmonizált indexek összeállításához, vagy amennyiben a 4. cikk (4) bekezdésében említett módszerek tekintetében megállapításra kerül, hogy a harmonizált indexeknek jobban összehasonlíthatónak kell lenniük, a Bizottság (Eurostat) a tagállamok által önkéntes alapon végrehajtandó kísérleti tanulmányokat kezdeményezhet.

(2) Az Unió általános költségvetése adott esetben hozzájárul az említett kísérleti tanulmányok finanszírozásához.

(3) A kísérleti tanulmányok keretében a jobb minőségű alapinformációk megszerzésének vagy új módszertani megközelítések bevezetésének a megvalósíthatóságát kell felmérni.

(4) A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal és a harmonizált indexek fő felhasználóival szorosan együttműködve értékeli a kísérleti tanulmányok eredményeit, számításba véve a jobb minőségű alapinformációk vagy új módszertani megközelítések előnyeit a harmonizált indexek előállításából eredő többletköltségekhez képest.

(5) A Bizottság 2020. december 31-ig, majd azt követően ötévenként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben - adott esetben - értékeli a kísérleti tanulmányok főbb megállapításait.

9. cikk

Minőségbiztosítás

(1) A tagállamok biztosítják a benyújtott harmonizált indexek minőségét. E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglalt egységes minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni.

(2) A tagállamok benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a következőket:

a) a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontokat felölelő éves egységes minőségjelentések;

b) a felhasznált adatforrásokra, meghatározásokra és módszerekre vonatkozó részleteket tartalmazó, évente frissített módszertani leltárok;

c) az összehasonlíthatósági követelményeknek való megfelelés és a harmonizált indexek minőségének értékeléséhez szükséges szintű részletezettségű egyéb kapcsolódó információk, amennyiben a Bizottság (Eurostat) kéri ezeket.

(3) Amennyiben egy tagállam jelentős változást kíván bevezetni a harmonizált indexek vagy azok egy részének előállítási módszereiben, a tagállam legkésőbb három hónappal az ilyen változás hatálybalépése előtt tájékoztatja erről a Bizottságot (Eurostat). A tagállam tájékoztatja a Bizottságot (Eurostat) a változás számszerűsített hatásáról.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az éves egységes minőségjelentések tartalmára vonatkozó technikai minőségbiztosítási követelmények, a jelentések Bizottságnak (Eurostat) történő benyújtására vonatkozó határidő, valamint a módszertani leltárok szerkezete és a módszertani leltárok Bizottságnak (Eurostat) történő benyújtására vonatkozó határidő meghatározására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A 4. cikk (3) és (5) bekezdése, valamint az 5. cikk (8) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

Továbbá, a Bizottság kellően megindokolja az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott intézkedéseket, figyelembe véve adott esetben a költséghatékonysági szempontokat, ideértve az adatszolgáltatókra háruló terheket és az előállítás költségeit, a 223/2009/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a megszokott gyakorlatot követi és szakértői konzultációkat folytat, többek között a tagállamok szakértőivel.

(3) A Bizottság a 4. cikk (3) és (5) bekezdésében, valamint az 5. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. június 13-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(4) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) és (5) bekezdésében, valamint az 5. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 4. cikk (3) és (5) bekezdése, valamint az 5. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

11. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) A e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok a 2016-ra vonatkozó adatok továbbításáig továbbra is a 2494/95/EK rendeletnek megfelelően nyújtják be a harmonizált indexeket.

(2) A 2494/95/EK rendelet 2017. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és az I. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

(3) Amikor a Bizottság első alkalommal fogad el a 3. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (9) bekezdése, a 3. cikk (10) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése és a 7. cikk (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusokat, azokba - az e rendelettel összeegyeztethető mértékben - belefoglalja a 2494/95/EK rendelet alapján elfogadott 1749/96/EK bizottsági rendelet (9), 2214/96/EK bizottsági rendelet (10), 1687/98/EK tanácsi rendelet (11), 2646/98/EK bizottsági rendelet (12), 1617/1999/EK bizottsági rendelet (13), 2166/1999/EK tanácsi rendelet (14), 2601/2000/EK bizottsági rendelet (15), 2602/2000/EK bizottsági rendelet (16), 1920/2001/EK bizottsági rendelet (17), 1921/2001/EK bizottsági rendelet (18), 1708/2005/EK bizottsági rendelet (19), 701/2006/EK tanácsi rendelet (20), 330/2009/EK bizottsági rendelet (21), 1114/2010/EU bizottsági rendelet (22) és 93/2013/EU bizottsági rendelet (23) releváns rendelkezéseit, a lehetőség szerinti mértékben csökkentve a végrehajtási jogi aktusok teljes számát. A 2494/95/EK rendelet alapján elfogadott rendeleteket továbbra is alkalmazni kell egy átmeneti időszakban. Az említett átmeneti időszak a 3. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (9) bekezdése, a 3. cikk (10) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése és a 7. cikk (6) bekezdése alapján első alkalommal elfogadott végrehajtási jogi aktusok alkalmazása időpontjában jár le, amely minden említett végrehajtási jogi aktus esetében ugyanaz a nap.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet első alkalommal a 2017. januári adatokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. május 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

(1) HL C 175., 2015.5.29., 2. o.

(2) Az Európai Parlament 2016. március 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. április 21-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.).

(4) A Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről (HL L 257., 1995.10.27., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

(8) A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről (HL L 76., 1993.3.30., 1. o.).

(9) A Bizottság 1749/96/EK rendelete (1996. szeptember 9.) a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről (HL L 229., 1996.9.10., 3. o.).

(10) A Bizottság 2214/96/EK rendelete (1996. november 20.) a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről (HL L 296., 1996.11.21., 8. o.).

(11) A Tanács 1687/98/EK rendelete (1998. július 20.) a harmonizált fogyasztói árindex által lefedett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan az 1749/96/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 214., 1998.7.31., 12. o.).

(12) A Bizottság 2646/98/EK rendelete (1998. december 9.) a harmonizált fogyasztói árindexben szereplő tarifák kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 335., 1998.12.10., 30. o.).

(13) A Bizottság 1617/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a biztosítás harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésének minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 192., 1999.7.24., 9. o.).

(14) A Tanács 2166/1999/EK rendelete (1999. október 8.) az egészségügy, oktatás és szociális ellátás ágazatok termékeinek a harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 266., 1999.10.14., 1. o.).

(15) A Bizottság 2601/2000/EK rendelete (2000. november 17.) a beszerzési áraknak a harmonizált fogyasztói árindexbe történő bevezetésének időzítése tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 300., 2000.11.29., 14. o.).

(16) A Bizottság 2602/2000/EK rendelete (2000. november 17.) az árengedményeknek a harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 300., 2000.11.29., 16. o.).

(17) A Bizottság 1920/2001/EK rendelete (2001. szeptember 28.) a harmonizált fogyasztói árindexben az ügyleti értékkel arányos szolgáltatási díjak kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról (HL L 261., 2001.9.29., 46. o.).

(18) A Bizottság 1921/2001/EK rendelete (2001. szeptember 28.) a harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításáról (HL L 261., 2001.9.29., 49. o.).

(19) A Bizottság 1708/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról (HL L 274., 2005.10.20., 9. o.).

(20) A Tanács 701/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 122., 2006.5.9., 3. o.).

(21) A Bizottság 330/2009/EK rendelete (2009. április 22.) az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 103., 2009.4.23., 6. o.).

(22) A Bizottság 1114/2010/EU rendelete (2010. december 1.) a HICP-súlyozás minőségére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2454/97/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2010.12.2., 4. o.).

(23) A Bizottság 93/2013/EU rendelete (2013. február 1.) a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 33., 2013.2.2., 14. o.).

I. MELLÉKLET

AZ EGYÉNI FOGYASZTÁS RENDELTETÉS SZERINTI EURÓPAI OSZTÁLYOZÁSA (ECOICOP)

01.ÉLELMISZER ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK
01.1.Élelmiszerek
01.1.1.Kenyér és cereáliák
01.1.1.1.Rizs
01.1.1.2Lisztek és egyéb cereáliák
01.1.1.3.Kenyér
01.1.1.4.Egyéb pékáru
01.1.1.5.Pizza és quiche
01.1.1.6.Tésztafélék és kuszkusz
01.1.1.7.Reggeli gabonapelyhek
01.1.1.8.Egyéb gabonatermékek
01.1.2.Hús
01.1.2.1.Marha és borjú
01.1.2.2.Sertés
01.1.2.3.Bárány és kecske
01.1.2.4.Baromfi
01.1.2.5.Egyéb húsfélék
01.1.2.6.Ehető belsőség
01.1.2.7.Szárított, sózott vagy füstölt húsfélék
01.1.2.8.Egyéb húskészítmények
01.1.3.Halak és tengeri állatok
01.1.3.1.Friss vagy hűtött hal
01.1.3.2.Fagyasztott hal
01.1.3.3.Friss vagy hűtött tengeri állatok
01.1.3.4.Fagyasztott tengeri állatok
01.1.3.5.Szárított, füstölt vagy sózott halak és tengeri állatok
01.1.3.6.Egyéb tartósított vagy feldolgozott, halakból és tengeri állatokból előállított készítmények
01.1.4.Tej, sajt és tojás
01.1.4.1.Friss zsíros tej
01.1.4.2.Friss alacsony zsírtartalmú tej
01.1.4.3.Tartós tej
01.1.4.4.Joghurt
01.1.4.5.Sajt és túró
01.1.4.6.Egyéb tejtermékek
01.1.4.7.Tojás
01.1.5.Olajok és zsiradékok
01.1.5.1.Vaj
01.1.5.2.Margarin és egyéb növényi zsiradékok
01.1.5.3.Olívaolaj
01.1.5.4.Egyéb étolajok
01.1.5.5.Egyéb étkezési állati zsiradékok
01.1.6.Gyümölcs
01.1.6.1.Friss vagy hűtött gyümölcs
01.1.6.2.Fagyasztott gyümölcs
01.1.6.3.Szárított gyümölcs és diófélék
01.1.6.4.Tartósított gyümölcs és gyümölcsalapú termékek
01.1.7.Zöldségfélék
01.1.7.1.Friss vagy hűtött zöldségfélék, kivéve a burgonyát és az egyéb gumósokat
01.1.7.2.Fagyasztott zöldségfélék, kivéve a burgonyát és az egyéb gumósokat
01.1.7.3.Szárított zöldségfélék, egyéb tartósított és feldolgozott zöldségfélék
01.1.7.4.Burgonya
01.1.7.5.Zöldségszirom
01.1.7.6.Egyéb gumósok és gumósokból készült termékek
01.1.8.Cukor, lekvár, méz, csokoládé és egyéb édességek
01.1.8.1.Cukor
01.1.8.2.Dzsemek, lekvárok és méz
01.1.8.3.Csokoládé
01.1.8.4.Cukrásztermékek, egyéb édességek
01.1.8.5.Jégkrém és fagylalt
01.1.8.6.Mesterséges édesítőszerek
01.1.9.Máshova nem sorolt élelmiszerek
01.1.9.1.Szószok, ízesítők
01.1.9.2.Só, fűszerek és fűszernövények
01.1.9.3.Bébiételek
01.1.9.4.Készételek
01.1.9.9.Máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek
01.2.Alkoholmentes italok
01.2.1.Kávé, tea és kakaó
01.2.1.1.Kávé
01.2.1.2.Tea
01.2.1.3.Kakaó és csokoládépor
01.2.2.Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldséglevek
01.2.2.1.Ásványvíz vagy forrásvíz
01.2.2.2.Üdítőitalok
01.2.2.3.Gyümölcs- és zöldséglevek
02.SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK ÉS KÁBÍTÓSZEREK
02.1.Szeszes italok
02.1.1.Égetett szeszes italok
02.1.1.1.Pálinka és likőrök
02.1.1.2.Alkoholtartalmú üdítőitalok
02.1.2.Bor
02.1.2.1.Szőlőbor
02.1.2.2.Egyéb gyümölcsből készült bor
02.1.2.3.Szeszezett bor
02.1.2.4.Boralapú italok
02.1.3.Sör
02.1.3.1.Lager sör
02.1.3.2.Egyéb alkoholtartalmú sör
02.1.3.3.Alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sör
02.1.3.4.Söralapú italok
02.2.Dohányáruk
02.2.0.Dohányáruk
02.2.0.1.Cigaretta
02.2.0.2.Szivar
02.2.0.3.Egyéb dohánytermékek
02.3.Kábítószerek
02.3.0.Kábítószerek
02.3.0.0.Kábítószerek
03.RUHÁZAT ÉS LÁBBELI
03.1.Ruházat
03.1.1.Ruházati méteráru
03.1.1.0.Ruházati méteráru
03.1.2.Felső- és alsóruházat
03.1.2.1.Férfiruházat
03.1.2.2.Női ruházat
03.1.2.3.Csecsemő- (0-tól 2 éves korig) és gyermekruházat (3-tól 13 éves korig)
03.1.3.Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
03.1.3.1.Egyéb ruházati cikkek
03.1.3.2.Ruházati kiegészítők
03.1.4.Ruházat tisztítása, javítása és kölcsönzése
03.1.4.1.Ruhatisztítás
03.1.4.2.Ruházat javítása és kölcsönzése
03.2.Lábbeli
03.2.1.Cipő és egyéb lábbeli
03.2.1.1.Férfilábbeli
03.2.1.2.Női lábbeli
03.2.1.3.Csecsemő- és gyermeklábbeli
03.2.2.Lábbeli javítása és kölcsönzése
03.2.2.0.Lábbeli javítása és kölcsönzése
04.LAKÁSSZOLGÁLTATÁS, VÍZ, VILLAMOS ENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB TÜZELŐANYAGOK
04.1.Tényleges lakásbérleti díjak
04.1.1.Bérlők által fizetett tényleges lakásbérleti díjak
04.1.1.0.Bérlők által fizetett tényleges lakásbérleti díjak
04.1.2.Egyéb tényleges lakásbérleti díjak
04.1.2.1.Bérlők által a másodlagos tartózkodási helyként szolgáló ingatlanért fizetett lakásbérleti díjak
04.1.2.2.Bérlők által fizetett garázsbérleti díjak és egyéb bérleti díjak
04.2.Imputált lakásbérleti díjak
04.2.1.Saját használatú lakástulajdon imputált bérleti díja
04.2.1.0.Saját használatú lakástulajdon imputált bérleti díja
04.2.2.Egyéb imputált lakásbérleti díjak
04.2.2.0.Egyéb imputált lakásbérleti díjak
04.3.Lakáskarbantartás és -javítás
04.3.1.Lakáskarbantartáshoz és -javításhoz vásárolt anyagok
04.3.1.0.Lakáskarbantartáshoz és -javításhoz vásárolt anyagok
04.3.2.Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások
04.3.2.1.Vízvezeték-szerelők által nyújtott szolgáltatások
04.3.2.2.Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások
04.3.2.3.Fűtési rendszerek karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások
04.3.2.4.Festők és mázolók által nyújtott szolgáltatások
04.3.2.5.Ácsok által nyújtott szolgáltatások
04.3.2.9.Egyéb lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások
04.4.Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások
04.4.1.Vízellátás
04.4.1.0.Vízellátás
04.4.2.Hulladékszállítás
04.4.2.0.Hulladékszállítás
04.4.3.Szennyvízelvezetés
04.4.3.0.Szennyvízelvezetés
04.4.4.Máshova nem sorolt egyéb lakásszolgáltatások
04.4.4.1.Többlakásos házak karbantartási díjai
04.4.4.2.Védelmi szolgáltatások
04.4.4.9.Egyéb lakásszolgáltatások
04.5.Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok
04.5.1.Villamos energia
04.5.1.0.Villamos energia
04.5.2.Gáz
04.5.2.1.Földgáz és városi gáz
04.5.2.2.Cseppfolyósított szénhidrogének (bután, propán stb.)
04.5.3.Folyékony tüzelőanyagok
04.5.3.0.Folyékony tüzelőanyagok
04.5.4.Szilárd tüzelőanyagok
04.5.4.1.Szén
04.5.4.9.Egyéb szilárd tüzelőanyagok
04.5.5.Melegvíz- és hőszolgáltatás
04.5.5.0.Melegvíz- és hőszolgáltatás
05.LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS ÉS RENDSZERES LAKÁSKARBANTARTÁS
05.1.Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és egyéb padlóburkolatok
01.1.1.Bútorok és lakberendezési cikkek
05.1.1.1.Lakásbútorok
05.1.1.2.Kerti bútorok
05.1.1.3.Világítóberendezések
05.1.1.9.Egyéb bútorok és lakberendezési cikkek
05.1.2.Szőnyegek és egyéb padlóburkolatok
05.1.2.1.Szőnyegek
05.1.2.2.Egyéb padlóburkolatok
05.1.2.3.Padlószőnyegek lerakásával és padlóburkolatok felhelyezésével kapcsolatos szolgáltatások
05.1.3.Bútorok, lakberendezési cikkek és padlóburkolatok javítása
05.1.3.0.Bútorok, lakberendezési cikkek és padlóburkolatok javítása
05.2.Lakástextíliák
05.2.0.Lakástextíliák
05.2.0.1.Bútorszövetek és függönyök
05.2.0.2.Ágynemű
05.2.0.3.Asztalnemű és fürdőszobai textíliák
05.2.0.4.Lakástextíliák javítása
05.2.0.9.Egyéb háztartási textíliák
05.3.Háztartási készülékek
05.3.1.Elektromos és nem elektromos tartós háztartási gépek és készülékek
05.3.1.1.Hűtőszekrények, fagyasztók és kombinált hűtőszekrények
05.3.1.2.Mosógépek, szárítógépek és mosogatógépek
05.3.1.3.Tűzhelyek és sütők
05.3.1.4.Fűtőberendezések és légkondicionálók
05.3.1.5.Takarítóberendezések
05.3.1.9.Egyéb tartós háztartási gépek és készülékek
05.3.2.Elektromos háztartási kisgépek
05.3.2.1.Élelmiszer-feldolgozó készülékek
05.3.2.2.Kávéfőző gépek, teafőzők és hasonló készülékek
05.3.2.3.Vasalók
05.3.2.4.Kenyérpirítók és grillsütők
05.3.2.9.Egyéb elektromos háztartási kisgépek
05.3.3.Háztartási gépek és készülékek javítása
05.3.3.0.Háztartási gépek és készülékek javítása
05.4.Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés
05.4.0.Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés
05.4.0.1.Üvegáru, kristályáru, kerámia és porcelán
05.4.0.2.Evőeszközök, fém- és nemesfém tálalóeszközök
05.4.0.3.Nem elektromos konyhai eszközök és cikkek
05.4.0.4.Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés javítása
05.5.Barkács- és kerti szerszámok, eszközök
05.5.1.Nagyobb szerszámok és eszközök
05.5.1.1.Nagyobb motoros szerszámok és eszközök
05.5.1.2.Nagyobb szerszámok és eszközök javítása, lízingje és bérlése
05.5.2.Kisebb barkács- és kerti szerszámok és különféle tartozékok
05.5.2.1.Nem motoros, kisebb szerszámok
05.5.2.2.Különféle kisebb szerszámok tartozékai
05.5.2.3.Nem motoros, kisebb szerszámok és különféle tartozékok javítása
05.6.Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások
05.6.1.Háztartási fogyóeszközök
05.6.1.1.Tisztító- és ápolószerek
05.6.1.2.Egyéb nem tartós, kis háztartási cikkek
05.6.2.Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és háztartási szolgáltatások
05.6.2.1.Fizetett háztartási alkalmazottak szolgáltatásai
05.6.2.2.Takarítási szolgáltatások
05.6.2.3.Bútorok és lakberendezési tárgyak kölcsönzése
05.6.2.9.Háztartási alkalmazottak egyéb szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások
06.EGÉSZSÉGÜGY
06.1.Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök és készülékek
06.1.1.Gyógyszerek, gyógyszeripari termékek
06.1.1.0.Gyógyszerek, gyógyszeripari termékek
06.1.2.Egyéb egészségügyi termékek
06.1.2.1.Terhességi tesztek és mechanikus fogamzásgátlók
06.1.2.9.Máshova nem sorolt egyéb egészségügyi termékek
06.1.3.Gyógyászati segédeszközök és készülékek
06.1.3.1Dioptriás szemüvegek és kontaktlencsék
06.1.3.2.Hallókészülékek
06.1.3.3.Gyógyászati segédeszközök és készülékek javítása
06.1.3.9.Egyéb gyógyászati segédeszközök és készülékek
06.2.Járóbeteg-ellátás
06.2.1.Egészségügyi szolgáltatások
06.2.1.1.Általános orvosi ellátás
06.2.1.2.Szakorvosi ellátás
06.2.2.Fogászati szolgáltatások
06.2.2.0.Fogászati szolgáltatások
06.2.3.Paramedicinális szolgáltatások
06.2.3.1.Laboratóriumi és röntgenszolgáltatások
06.2.3.2.Termálfürdő, gyógytorna, mentőszolgálat és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése
06.2.3.9.Egyéb paramedicinális szolgáltatások
06.3.Kórházi ellátás
06.3.0.Kórházi ellátás
06.3.0.0.Kórházi ellátás
07.KÖZLEKEDÉS
07.1.Járművásárlás
07.1.1.Személygépkocsi
07.1.1.1.Új személygépkocsi
07.1.1.2.Használt személygépkocsi
07.1.2.Motorkerékpár
07.1.2.0.Motorkerékpár
07.1.3.Kerékpár
07.1.3.0.Kerékpár
07.1.4.Állati erővel vontatott járművek
07.1.4.0.Állati erővel vontatott járművek
07.2.Személyszállító járművek üzemeltetése
07.2.1.Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai
07.2.1.1.Gumiabroncsok
07.2.1.2.Személyszállító járművek alkatrészei
07.2.1.3.Személyszállító járművek tartozékai
07.2.2.Üzemanyagok és kenőanyagok személyszállító járművekhez
07.2.2.1.Dízel
07.2.2.2.Benzin
07.2.2.3.Egyéb üzemanyagok személyszállító járművekhez
07.2.2.4.Kenőanyagok
07.2.3.Személyszállító járművek karbantartása és javítása
07.2.3.0.Személyszállító járművek karbantartása és javítása
07.2.4.Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
07.2.4.1.Garázsok, parkolóhelyek és személyszállító járművek bérlése
07.2.4.2.Átkelési díjak és parkolóórák díja
07.2.4.3.Gépjárművezető-oktatás, gépjárművezetői vizsga, gépjárművezetői engedély és műszaki vizsgáztatás díja
07.3.Közlekedési és szállítási szolgáltatások
07.3.1.Kötöttpályás személyszállítás
07.3.1.1.Személyszállítás vonaton
07.3.1.2.Személyszállítás metrón és villamoson
07.3.2.Közúti személyszállítás
07.3.2.1.Személyszállítás autóbuszon és távolsági buszon
07.3.2.2.Személyszállítás taxival és sofőrrel együtt bérelt személygépkocsin
07.3.3.Légi személyszállítás
07.3.3.1.Belföldi légi járatok
07.3.3.2.Nemzetközi légi járatok
07.3.4.Tengeri és belvízi személyszállítás
07.3.4.1.Tengeri személyszállítás
07.3.4.2.Belvízi személyszállítás
07.3.5.Kombinált személyszállítás
07.3.5.0.Kombinált személyszállítás
07.3.6.Egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások
07.3.6.1.Drótkötélpályás közlekedési eszközök, sikló és libegő
07.3.6.2.Költöztetés és raktározás
07.3.6.9.Máshova nem sorolt egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások
08.TÁVKÖZLÉS
08.1.Postai szolgáltatások
08.1.0.Postai szolgáltatások
08.1.0.1.Levélkezelési szolgáltatások
08.1.0.9.Egyéb postai szolgáltatások
08.2.Telefon- és telefaxberendezések
08.2.0.Telefon- és telefaxberendezések
08.2.0.1.Vonalas telefonberendezések
08.2.0.2.Mobil telefonberendezések
08.2.0.3.Telefon- és telefaxberendezésekhez kapcsolódó egyéb berendezések
08.2.0.4.Telefon- és telefaxberendezések javítása
08.3.Telefon- és telefaxszolgáltatások
08.3.0.Telefon- és telefaxszolgáltatások
08.3.0.1.Vezetékes telefonos szolgáltatások
08.3.0.2.Vezeték nélküli telefonos szolgáltatások
08.3.0.3.Internetszolgáltatás
08.3.0.4.Távközlési szolgáltatáscsomagok
08.3.0.5.Egyéb adatátviteli szolgáltatások
09.SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
09.1.Audiovizuális, fényképészeti és információfeldolgozó berendezések
09.1.1.Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas berendezések
09.1.1.1.Hang felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas berendezések
09.1.1.2.Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas berendezések
09.1.1.3.Hordozható hang- és képfeldolgozó berendezések
09.1.1.9.Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas egyéb berendezések
09.1.2.Fényképészeti, filmfelvevő berendezések és optikai eszközök
09.1.2.1.Kamerák
09.1.2.2.Fényképészeti és filmfelvevő berendezések tartozékai
09.1.2.3.Optikai eszközök
09.1.3.Információfeldolgozó berendezések
09.1.3.1.Személyi számítógépek
09.1.3.2.Információfeldolgozó berendezések tartozékai
09.1.3.3.Szoftverek
09.1.3.4.Számológépek és egyéb információfeldolgozó berendezések
09.1.4.Kép-, hang- és adathordozók
09.1.4.1.Műsoros kép-, hang- és adathordozók
09.1.4.2.Üres kép-, hang- és adathordozók
09.1.4.9.Egyéb kép-, hang- és adathordozók
09.1.5.Audiovizuális, fényképészeti és információfeldolgozó berendezések javítása
09.1.5.0.Audiovizuális, fényképészeti és információfeldolgozó berendezések javítása
09.2.Szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló egyéb tartós fogyasztási cikkek
09.2.1.Kültéri szabadidős tevékenységet és kempingezést szolgáló tartós fogyasztási cikkek
09.2.1.1.Lakóautók, lakókocsik és utánfutók
09.2.1.2.Repülőgépek, sportrepülőgépek, vitorlázó repülőgépek, sárkányrepülők és hőlégballonok
09.2.1.3.Hajók, kívül felszerelhető motorok és hajófelszerelések
09.2.1.4.Lovak, pónik és tartozékok
09.2.1.5.Tartós játék- és sporteszközök
09.2.2.Hangszerek és beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek
09.2.2.1.Hangszerek
09.2.2.2.Beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek
09.2.3.Szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló egyéb tartós fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
09.2.3.0.Szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló egyéb tartós fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
09.3.Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés és hobbiállatok
09.3.1.Játékok és hobbicikkek
09.3.1.1.Társasjátékok, játékszerek és hobbicikkek
09.3.1.2.Gyermekjátékok, ünnepi dekorációk és partikellékek
09.3.2.Sporteszközök, kempingcikkek és kültéri szabadidős tevékenységeket szolgáló felszerelések
09.3.2.1.Sporteszközök
09.3.2.2.Kempingcikkek és kültéri szabadidős tevékenységeket szolgáló felszerelések
09.3.2.3.Sporteszközök, kempingcikkek és kültéri szabadidős tevékenységeket szolgáló felszerelések javítása
09.3.3.Kertészkedési cikkek, növények és virágok
09.3.3.1.Kertészkedési cikkek
09.3.3.2.Növények és virágok
09.3.4.Hobbiállatok és tartásukkal kapcsolatos termékek
09.3.4.1.Hobbiállat vásárlása
09.3.4.2.Hobbiállat tartásával kapcsolatos termékek
09.3.5.Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatok számára
09.3.5.0.Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatok számára
09.4.Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
09.4.1.Szabadidős és sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
09.4.1.1.Szabadidős és sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások – Látogatás
09.4.1.2.Szabadidős és sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások – Részvétel
09.4.2.Kulturális szolgáltatások
09.4.2.1.Mozi, színház, koncert
09.4.2.2.Múzeum, könyvtár, állatkert
09.4.2.3.Televízió- és rádiódíj, előfizetések
09.4.2.4.Kulturális tevékenységgel kapcsolatos felszerelés és kiegészítők kölcsönzése
09.4.2.5.Fényképészeti szolgáltatás
09.4.2.9.Egyéb kulturális szolgáltatások
09.4.3.Szerencsejátékok
09.4.3.0.Szerencsejátékok
09.5.Újság, könyv, papír és írószer
09.5.1.Könyv
09.5.1.1.Szépirodalom
09.5.1.2.Tankönyv
09.5.1.3.Egyéb tényirodalom
09.5.1.4.Könyvkötészeti szolgáltatások és elektronikus könyvek letöltése
09.5.2.Újság és folyóirat
09.5.2.1.Újság
09.5.2.2.Magazin és folyóirat
09.5.3.Egyéb nyomdai termékek
09.5.3.0.Egyéb nyomdai termékek
09.5.4.Papír és írószer, rajzeszköz
09.5.4.1.Papírtermékek
09.5.4.9.Egyéb papír és írószer, rajzeszköz
09.6.Szervezett társasutazás
09.6.0.Szervezett társasutazás
09.6.0.1.Belföldi szervezett társasutazás
09.6.0.2.Nemzetközi szervezett társasutazás
10.OKTATÁS
10.1.Iskola-előkészítő és alapfokú oktatás
10.1.0.Iskola-előkészítő és alapfokú oktatás
10.1.0.1.Iskola-előkészítő oktatás (ISCED-97 0. szint)
10.1.0.2.Alapfokú oktatás (ISCED-97 1. szint)
10.2.Középfokú oktatás
10.2.0.Középfokú oktatás
10.2.0.0.Középfokú oktatás
10.3.Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0.Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0.0.Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás (ISCED-97 4. szint)
10.4.Felsőfokú oktatás
10.4.0.Felsőfokú oktatás
10.4.0.0.Felsőfokú oktatás
10.5.Nem besorolható szintű oktatás
10.5.0.Nem besorolható szintű oktatás
10.5.0.0.Nem besorolható szintű oktatás
11.VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
11.1.Vendéglátás
11.1.1.Éttermek, kávézók és hasonlók
11.1.1.1.Éttermek, kávézók és táncos szórakozóhelyek
11.1.1.2.Gyorséttermek, büfék és elvitelre szánt ételekhez kapcsolódó szolgáltatások
11.1.2.Munkahelyi és diákétkeztetés
11.1.2.0.Munkahelyi és diákétkeztetés
11.2.Szálláshely-szolgáltatás
11.2.0.Szálláshely-szolgáltatás
11.2.0.1.Szállodák, motelek, fogadók és hasonló szálláshely-szolgáltatások
11.2.0.2.Üdülőközpontok, kempingek, ifjúsági szállók és hasonló szálláshely-szolgáltatások
11.2.0.3.Egyéb létesítmények szálláshely-szolgáltatásai
12.EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
12.1.Testápolás
12.1.1.Fodrászszalonok és testápolással foglalkozó létesítmények
12.1.1.1.Férfi- és gyermekfodrászat
12.1.1.2.Női fodrászat
12.1.1.3.Testápolással kapcsolatos kezelések
12.1.2.Elektromos testápolási készülékek
12.1.2.1.Elektromos testápolási készülékek
12.1.2.2.Elektromos testápolási készülékek javítása
12.1.3.Egyéb testápolási eszközök és termékek
12.1.3.1.Nem elektromos testápolási készülékek
12.1.3.2.Személyes higiéniát és jólétet szolgáló cikkek, ezoterikus termékek és szépségápolási termékek
12.2.Prostitúció
12.2.0.Prostitúció
12.2.0.0.Prostitúció
12.3.Máshova nem sorolt személyes tárgyak
12.3.1.Óra, ékszer
12.3.1.1.Ékszer
12.3.1.2.Óra
12.3.1.3.Ékszer és óra javítása
12.3.2.Egyéb személyes tárgyak
12.3.2.1.Utazási cikkek
12.3.2.2.Csecsemőknek készült cikkek
12.3.2.3.Egyéb személyes tárgyak javítása
12.3.2.9.Máshova nem sorolt egyéb személyes tárgyak
12.4.Szociális védelem
12.4.0.Szociális védelem
12.4.0.1.Gyermekgondozási szolgáltatások
12.4.0.2.Idősotthonok és fogyatékossággal élők otthonai
12.4.0.3.Házi gondozás
12.4.0.4.Tanácsadás
12.5.Biztosítás
12.5.1.Életbiztosítás
12.5.1.0.Életbiztosítás
12.5.2.Ingatlanbiztosítás
12.5.2.0.Ingatlanbiztosítás
12.5.3.Egészségbiztosítás
12.5.3.1.Állami egészségbiztosítás
12.5.3.2.Magán egészségbiztosítás
12.5.4.Jármű- és közlekedési biztosítás
12.5.4.1.Gépjármű-biztosítás
12.5.4.2.Utasbiztosítás
12.5.5.Egyéb biztosítás
12.5.5.0.Egyéb biztosítás
12.6.Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások
12.6.1.FISIM
12.6.1.0.FISIM
12.6.2.Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi szolgáltatások
12.6.2.1.Banki és postahivatali díjak
12.6.2.2.Brókerek és befektetési tanácsadók jutaléka és szolgáltatási díja
12.7.Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások
12.7.0.Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások
12.7.0.1.Közigazgatási díjak
12.7.0.2.Jogi és számviteli szolgáltatások
12.7.0.3.Temetési szolgáltatások
12.7.0.4.Egyéb díjak és szolgáltatások

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2494/95/EK rendeletEzen rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk, a) pont2. cikk, 6. pont
2. cikk, b) pont
2. cikk, c) pont
3. cikk3. cikk, (3) és (10) bekezdés
4. cikk4. cikk, (1), (2) és (4) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont5. cikk, (5) és (6) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés4. cikk, (4) bekezdés
6. cikk5. cikk, (1) és (2) bekezdés
7. cikk5. cikk, (3) bekezdés
8. cikk6. cikk, (1), (3) és (4) bekezdés
9. cikk3. cikk, (1), (2) és (6) bekezdés
10. cikk7. cikk, (1) bekezdés
11. cikk
12. cikk9. cikk, (2) bekezdés
13. cikk
14. cikk11. cikk
15. cikk
16. cikk13. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0792 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0792&locale=hu

Tartalomjegyzék