32018R1142[1]

A Bizottság (EU) 2018/1142 rendelete (2018. augusztus 14.) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1142 RENDELETE

(2018. augusztus 14.)

az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (2) végrehajtási szabályokat állapít meg a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról.

(2) A légi közlekedési biztonság egységesen magas szintjének biztosítása érdekében szükség volna az ELA1 repülőgépek és a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járművek karbantartásában részt vevő tanúsító személyek engedélyezésének uniós szintű rendszerére. Helyénvaló volna, ha e rendszer egyszerű és arányos lenne. Ezért indokolt megtenni a szükséges lépéseket e rendszer felállítása érdekében.

(3) A komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek repülőelektronikai és elektromos rendszereinek karbantartásában részt vevő tanúsító személyek engedélyéhez kapcsolódó meglévő követelmények nincsenek arányban az ilyen légi járművek kisebb komplexitásával, a megkövetelt alapismeretek jelentős része ugyanis kizárólag a komplex légi járművekre vonatkozik. Az említett személyek esetében tehát indokolt új engedély bevezetése. A szóban forgó új engedélyre vonatkozó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a biztonság szintje a meglévő engedéllyel elérhetőhöz képest ne csökkenjen. Az új engedély bevezetésének enyhítenie kell az elegendő számú, a szóban forgó karbantartási műveletek elvégzéséhez megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező személy hiányából adódó potenciális biztonsági kockázatokat.

(4) Karbantartási műveleteket végző személyek vagy szervezetek gyakran használnak harmadik fél által szállított komponenseket, alkatrészeket vagy anyagokat. Az ilyen komponensek, alkatrészek vagy anyagok elfogadásával kapcsolatos kockázatot csökkenteni kell, és biztosítani kell különösen, hogy az érintett személyek és szervezetek megtegyék a szükséges intézkedéseket a komponensek, alkatrészek vagy anyagok megfelelő elfogadása, osztályozása és különválasztása érdekében.

(5) Jelentős számú, az 1321/2014/EU rendelet szerinti vizsgaszabályok szándékos megsértésével kapcsolatos csalási esetet jelentettek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (a továbbiakban: az ügynökség). Ezek az esetek olyan diákok alapismeretekről történő, jóváhagyással rendelkező karbantartási képző szervezetek általi vizsgáztatását érintették, akik nem vettek részt az alapképzésben. Ez a helyzet komoly biztonsági aggályokat vetett fel, különösen annak a kockázatnak fényében, hogy az engedélyek birtokosai karbantartás után üzemképesség-tanúsító nyilatkozatot adhatnak ki anélkül, hogy a megfelelő ismeretek birtokában lennének. E biztonsági aggályok kezelésére intézkedéseket kell hozni.

(6) Az 1321/2014/EU rendelet szerint a kereskedelmi célú vagy nem kereskedelmi célú műveletekhez használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy a folyamatos légi alkalmassággal kapcsolatos tevékenységeket egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze, és hogy a légi járművek, illetve az azokba beépítendő alkatrészek karbantartását egy jóváhagyott karbantartó szervezet végezze. Bizonyos esetekben azonban - például a két turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező könnyebb repülőgépek nem kereskedelmi célú műveleteinél - az üzemben tartók számára a követelményeknek való megfelelés aránytalanul nagyobb ráfordítást jelent, mint amekkora előny származik a megfelelésből a műveleti biztonság terén. Ezért indokolt az ilyen esetekre vonatkozó követelmények kiigazítása. Tekintettel a ráfordítások aránytalanságára, az említett követelmények kiigazításához szükséges időre, valamint arra a tényre, hogy az értékelések szerint nem jelent különösebb kockázatot a légi közlekedés biztonsága szempontjából, ha a kiigazítás megtörténtéig az említett esetekben nem alkalmazzák ezeket a követelményeket, a szóban forgó követelmények egyelőre nem alkalmazandók tovább, és csak egy későbbi megfelelő időponttól alkalmazandók.

(7) Az 1321/2014/EU rendelet III. melléklete VI. függelékének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat tévedésből törölték, amikor az 1321/2014/EU rendeletet módosította az (EU) 2015/1536 rendelet (3). Ezt a tévedést korrigálni kell.

(8) Az 1321/2014/EU rendelet Va. mellékletében olyan szerkesztési hibákat azonosítottak, amelyek nehézségeket okoznak a rendelet végrehajtásában. Az említett hibákat korrigálni kell.

(9) Az érintett felek számára elegendő időt kell biztosítani az e rendeletben foglalt intézkedések által létrehozott módosított szabályozói keretekhez történő alkalmazkodásra. Ezért indokolt, hogy a szóban forgó intézkedések a hatálybalépés után hat hónappal váljanak alkalmazandóvá. Ugyanakkor tekintettel az intézkedések céljára, valamint arra, hogy az érintett felek számára a kiigazítás nem jár jelentős ráfordítással, bizonyos intézkedéseket haladéktalanul alkalmazni kell. Egyes más intézkedések viszont nagyobb ráfordítást igényelnek, mivel megkívánják az áttérést az eredetileg nemzeti szabályozásról az e rendelettel módosított uniós szabályozási keretre, ezért azokat célszerű egy későbbi megfelelő időponttól alkalmazni.

(10) Az 1321/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ügynökségnek a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott véleményeivel.

(12) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikkben a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Ameddig ez a rendelet ki nem egészül az alkatrészeket tanúsító alkalmazottakra vonatkozó sajátos követelményekkel, továbbra is az adott tagállamban hatályos követelmények alkalmazandók, kivéve az Unión kívül székhellyel rendelkező karbantartó szervezeteket, amelyek esetében a követelményeket az ügynökség hagyja jóvá."

2. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

b) az (5) bekezdést el kell hagyni;

c) a cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legfeljebb 5 700 kg megengedett maximális felszállótömegű, több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező, kereskedelmi célú műveletekre nem használt repülőgépek tekintetében az I. melléklet (M. rész) M.A.201. g) 2. és g) 3. pontját 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.";

3. Az I. melléklet (M. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4. A II. melléklet (145. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5. A III. melléklet (66. rész) e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

6. A IV. melléklet (147. rész) e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

7. Az Va. melléklet (T. rész) e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet 2019. március 5-től kell alkalmazni.

Ettől eltérően:

(1) az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját, az 1. cikk (7) bekezdését és a IV. melléklet 1. pontját 2018. szeptember 5-től kell alkalmazni.

(2) a CAT-műveletekben részt nem vevő ELA1 repülőgépek és a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járművek karbantartása tekintetében:

a) az - akár új, akár a III. melléklet 66.A.70. pontja értelmében elismert - légijármű-karbantartói engedélyeknek az illetékes hatóság általi, a III. melléklettel (66. rész) összhangban történő kibocsátásával kapcsolatos követelményt 2019. október 1-jétől kell alkalmazni;

b) a tanúsító személyeknek a III. melléklet (66. rész) rendelkezései szerinti képesítésére vonatkozó, az I. melléklet (M. rész) M.A.606. g) pontjában és M.A.801. b) 2. pontjában, valamint a II. melléklet (145. rész) 145.A.30 g) és h) pontjában foglalt követelményeket 2020. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2) A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról (HL L 241., 2015.9.17., 16. o.).

I. MELLÉKLET

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

(1) a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) Az M.A.501. pont helyébe a következő szöveg lép:

"M.A.501. Osztályozás és beépítés"

b) Az M.A.504. pont helyébe a következő szöveg lép:

"M.A.504. Komponensek elkülönítése";

(2) az M.A.501. pont helyébe a következő szöveg lép: "M.A.501. Osztályozás és beépítés

a) Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni:

1. Kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) vagy e melléklet (M. rész) másképp rendelkezik.

2. Üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani.

3. Olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük.

4. Légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri.

5. Nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait;

b) Komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagot csak akkor szabad egy légi járműbe vagy komponensbe beépíteni, ha azok megfelelő állapotban vannak, az a) pontban felsorolt kategóriák egyikébe tartoznak, valamint az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel a vonatkozó karbantartási dokumentációban.";

(3) az M.A.502. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az a) ponttól és az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve, az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek a komponens karbantartási dokumentációjával összhangban a következő tevékenységeket végezhetik: A d) pont szerint elvégzett komponens-karbantartás alapján nem bocsátható ki 1. számú EASA-űrlap, és az ilyen karbantartásra a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményei vonatkoznak.";

1. A komponens nagyjavításától eltérő javítási munkák, amelyek során a komponens be van építve valamely, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járműbe, vagy arról ideiglenesen le van szerelve;

2. Olyan hajtóművek és légcsavarok nagyjavítása, amelyek be vannak építve valamely, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járműbe, vagy arról ideiglenesen le vannak szerelve.

(4) az M.A.504. pont helyébe a következő szöveg lép: "M.A.504. Komponensek elkülönítése

a) Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól.

b) Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.";

(5) az M.A.606 g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványainak kiállításhoz. E személyeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

1. légi jármű esetében a III. melléklet (66. rész);

2. komponensek esetében e rendelet 5. cikkének (6) bekezdése.";

(6) az M.A.608. pont c) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"c) A szervezet minden beérkező komponenst, szabványos alkatrészt és anyagot átvizsgál, osztályoz és megfelelően elkülönít.";

(7) a VII. függelék első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az M.A.801. b) 2. és az M.A.801. c) pontban említett komplex karbantartási feladatok közé a következők tartoznak".

II. MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

(1) a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) a 145.A.40. pont helyébe a következő szöveg lép:

"145.A.40. Felszerelések és szerszámok";

b) a 145.A.42. pont helyébe a következő szöveg lép:

"145.A.42. Alkatrészek";

(2) a 145.A.30. f), g), h) és i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) A szervezetnek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a légi alkalmasság fenntartása érdekében a légijármű-szerkezetek vagy komponensek - vagy mindkettő - roncsolásmentes vizsgálatát végzik, illetve ellenőrzik, megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek az adott roncsolásmentes vizsgálatok elvégzéséhez, az ügynökség által elismert európai vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Azoknak a személyeknek, akik bármilyen más szakfeladatot látnak el, megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük, a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően. E ponttól eltérve, a g) pontban, illetve a h) 1. és 2. pontban említett, a III. melléklet (66. rész) szerint B1, B3 vagy L kategóriájú képesítéssel rendelkező személyek elvégezhetnek és/vagy ellenőrizhetnek festékdiffúziós repedésvizsgálatot.

g) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartó szervezetnek a B1 és B2, B2L, B3 és L kategóriájú légi járművek üzemeltetési karbantartása esetén rendelkeznie kell minősített tanúsító személyzettel, a III. mellékletben (66. rész) és a 145.A.35. pontban meghatározottak szerint.

Ezenkívül, az ilyen szervezetek alkalmazhatnak a feladatra megfelelően kiképzett, a 66.A.20. a) 1. és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban meghatározott jogosultságokkal rendelkező és a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakat kisebb tervezett üzemeltetési karbantartási, illetve egyszerű hibajavítási feladatok elvégzésére. Az ilyen tanúsító személyek rendelkezésre állása azonban nem pótolja a megfelelő, B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú tanúsító személyeket.

h) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1. a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek hangár-karbantartásához olyan, a megfelelő légijármű-típus tekintetében minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személyek támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a III. melléklet (66. rész) és a 145.A.35. pont szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is,

i. a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak gondoskodnak arról, hogy minden szükséges feladat és ellenőrzés az előírt szabványok szerint elvégzésre kerüljön, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii. a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii. a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkára az adott hangár-karbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében sor kerüljön, továbbá felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy megállapodjanak az üzemeltetővel, hogy az ilyen munka egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig halasztásra kerül.

2. a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek hangár-karbantartásához rendelkeznie kell a következők egyikével:

i. az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint megfelelő B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel;

ii. az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) i. pontban meghatározott támogató személyek segítenek.

i) A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek az 5. cikk (6) bekezdésének és a 145.A.35. pontnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük.";

(3) a 145.A.35. a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A 145.A.30. g) és h) pontban foglalt előírások mellett a szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személyek, illetve a támogató személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről vagy komponensekről - vagy mindkettőről -, valamint a vonatkozó szervezeti eljárásokról. A tanúsító személyek esetén ezt a rendelkezést a tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt teljesíteni kell.

1. A »támogató személyzet« a III. melléklet (66. rész) szerinti B1, B2, B2L, B3 és/vagy L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel és a megfelelő légijármű-minősítésekkel rendelkező, a hangár-karbantartás környezetében dolgozó azon személyek összessége, akik nem feltétlenül rendelkeznek tanúsítási jogosultsággal.

2. A »vonatkozó légi jármű és/vagy komponens« a mindenkori tanúsítási engedélyben meghatározott légi jármű, illetve komponens.

3. A »tanúsítási engedély« az az engedély, amelyet a tanúsító személyek számára a szervezet bocsátott ki, és amely feljogosítja e személyeket, hogy az ilyen engedélyben megállapított korlátozásokkal a jóváhagyott szervezet megbízásából aláírják az üzembehelyezési bizonyítványt.

b) A 145.A.30. j) és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban felsorolt esetek kivételével a szervezet a tanúsító személynek tanúsítási engedélyt kizárólag a III. mellékletben (66. rész) előírt légijármű-karbantartói engedélyben megjelölt kategóriákra, alkategóriákra, illetőleg - az A kategóriájú engedélyek kivételével - típusjogosításra vonatkozóan bocsáthat ki, azzal a feltétellel, hogy a légijármű-karbantartói engedélynek a tanúsító személy számára kiállított tanúsítási engedély teljes érvényességi időtartama alatt érvényesnek kell lennie, és a tanúsító személynek teljesítenie kell a III. melléklet (66. rész) követelményeit.";

(4) a 145.A.40. pont a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"145.A.40. Felszerelések és szerszámok";

b) az a) pont helyébe a következő lép:

"a) A szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges felszerelésekkel és szerszámokkal a jóváhagyás keretében meghatározott feladatok elvégzéséhez, és azokat használnia kell.

i. Amennyiben a gyártó egy meghatározott szerszám vagy felszerelés használatát írja elő, a szervezet köteles azt a szerszámot vagy felszerelést alkalmazni, kivéve ha a kézikönyvben megállapított eljárásban az illetékes hatóság más szerszámok vagy felszerelések használatát is engedélyezi.

ii. A felszereléseknek és szerszámoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, kivéve azt az esetet, ha valamilyen szerszámot vagy felszerelést olyan ritkán alkalmaznak, hogy annak folyamatos rendelkezésre állása nem szükséges. Az ilyen esetekre a kézikönyvben részletes eljárást kell kidolgozni.

iii. A hangár-karbantartásra jóváhagyott szervezetnek elegendő berendezéssel kell rendelkeznie a légi járművekhez való hozzáférés biztosítására, valamint az ilyen légi jármű megfelelő ellenőrzéséhez szükséges állványokkal és dokkolókkal kell rendelkeznie.";

(5) a 145.A.42. pont helyébe a következő szöveg lép: "145.A.42. Komponensek

"a) A komponensek osztályozása. Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni:

i. kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) vagy a II. melléklet (145. rész) másképp rendelkezik;

ii. üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani;

iii. olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük;

iv. légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri;

v. nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot és fogyóeszközt dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz vagy fogyóeszközhöz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

b) Beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok

i. A szervezet eljárásokat dolgoz ki a beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok elfogadására annak biztosításához, hogy a komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok megfelelő állapotban vannak, és megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek.

ii. A szervezet eljárásokat dolgoz ki annak biztosítására, hogy a komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagokat csak akkor építsék be légi járműbe vagy komponensbe, ha azok megfelelő állapotban vannak, megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek, valamint a vonatkozó karbantartási dokumentációban az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel.

iii. A szervezet az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja az alkatrészek egy korlátozott körét, ha a kézikönyv az erre vonatkozó eljárást meghatározza.

iv. A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontjában meghatározott komponens csak akkor építhető be, ha a légi jármű tulajdonosa alkalmasnak tartja a légi járművébe való beépítésre.

c) Komponensek elkülönítése

i. Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól.

ii. Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.".

III. MELLÉKLET

A III. melléklet a következőképpen módosul:

(1) a tartalomjegyzék a következő, a VII. és VIII. függelékekre történő hivatkozásokkal egészül ki:

- "VII. függelék - Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alapismeretek

- VIII. függelék - Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alap vizsgáztatási szabványok";

(2) a 66.A.3. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.A.3. Engedélyek kategóriái és alkategóriái A légijármű-karbantartói engedélyek kategóriái, illetve adott esetben alkategóriái és rendszerminősítései a következők:

a) A kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

- A1: repülőgép gázturbinás hajtóművel;

- A2: repülőgép dugattyús hajtóművel;

- A3: helikopter gázturbinás hajtóművel;

- A4: helikopter dugattyús hajtóművel.

b) B1 kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

- B1.1: repülőgép gázturbinás hajtóművel;

- B1.2: repülőgép dugattyús hajtóművel;

- B1.3: helikopter gázturbinás hajtóművel;

- B1.4: helikopter dugattyús hajtóművel.

c) B2 kategória

A B2 engedély minden légi járműre érvényes.

d) B2L kategória A B2L engedély a 66.A.5. pontban meghatározott 1. csoportba tartozók kivételével minden légi járműre vonatkozik, és a következő rendszerminősítésekre oszlik: Minden B2L engedélynek legalább egy rendszerminősítést kell tartalmaznia.

- kommunikáció/navigáció,

- műszerrendszerek,

- robotpilóta,

- felügyeleti rendszer,

- sárkányrendszerek.

e) B3 kategória

A B3 engedély a dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) repülőgépekre vonatkozik.

f) L kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

- L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek,

- L1: vitorlázó repülőgépek,

- L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek,

- L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek,

- L3H: hőlégballonok,

- L3G: gázzal töltött ballonok,

- L4H: hőléghajók,

- L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók,

- L5: nem ELA2 gázzal töltött léghajók.

g) C kategória

A C engedély repülőgépekre és helikopterekre érvényes.";

(3) a 66.A.5. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.A.5. Légijármű-csoportok A légijármű-karbantartói engedélyben szereplő minősítések esetében a légi járműveket a következő csoportokba kell sorolni:

1. 1. csoport: hajtóművel rendelkező komplex légi járművek, több hajtóműves helikopterek, az FL290-et meghaladó legnagyobb engedélyezett üzemeltetési magassággal rendelkező repülőgépek, az elektronikus vezérlésű rendszerrel felszerelt légi járművek, nem ELA2 gázzal töltött léghajók és az ügynökség meghatározása szerint légijármű-típusminősítést igénylő egyéb légi járművek.

Az Ügynökség dönthet egy, az első albekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő légi járműnek a 2., 3. vagy 4. csoportba sorolásáról, ha úgy ítéli meg, hogy az adott légi jármű alacsonyabb komplexitása ezt indokolja.

2. 2. csoport: az 1. csoportba nem tartozó, az alábbi alcsoportokba sorolható légi járművek:

i. 2a alcsoport:

- egy turbólégcsavaros hajtóműves repülőgépek,

- azok a turbó-sugárhajtóművel vagy több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező repülőgépek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

ii. 2b alcsoport:

- egyturbinás hajtóműves helikopterek,

- azok a több gázturbinás hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

iii. 2c alcsoport:

- egy dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek,

- azok a több dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

3. 3. csoport: az 1. csoportba nem tartozó dugattyús hajtóműves repülőgépek.

4. 4. csoport: az 1. csoportba nem tartozó vitorlázó repülőgépek, segédmotoros vitorlázó repülőgépek, ballonok és léghajók.";

(4) a 66.A.20. a) pont a következőképpen módosul:

a) a 4. és 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. A B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B2L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében:

- az elektromos rendszereken végrehajtott karbantartás;

- a rendszerminősítésben kifejezetten feltüntetett keretek között repülőelektronikai rendszereken végzett karbantartás, valamint

- »sárkányrendszerekre« vonatkozó rendszerminősítéssel a hajtóművön és mechanikus rendszereken belül elektromos vagy repülőelektronikai feladatok, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek.

5. A B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B3 kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében:

- a repülőgép szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás; valamint

- repülőelektronikai rendszereken végzett, csak működőképességet igazoló egyszerű teszteket igénylő, hibaelhárítást nem igénylő munkálatok.";

b) a szöveg a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

"6. Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében: Az L2 alkategória magában foglalja az L1 alkategóriát. Bármilyen, a 66.A.45. h) pont szerint az L2 alkategóriára vonatkozó korlátozás az L1 alkategóriára is alkalmazandó. Az L2C alkategória magában foglalja az L1C alkategóriát.

- a légi jármű szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás;

- a rádión, vészhelyzeti helyleadó berendezéseken (ELT) és transzponder rendszereken végzett munka; valamint

- a repülőelektronikai rendszeren végzett munkák, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek.

7. A C kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a légi jármű hangár-karbantartását követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. A jogosultságok a légi jármű egészére vonatkoznak.";

(5) a 66.A.25. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A nem B2L vagy L kategóriájú engedélyek esetében a légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie.";

(6) a 66.A.25. pont a következőképpen módosul:

a) a b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Egy bizonyos alkategóriában az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) VII. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) VIII. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek, az illetékes hatóságnak vagy az illetékes hatóság beleegyezésével kell végezni.

Egy B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges alapismeretekre vonatkozó követelményeket.

Az L4H alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3H alkategóriához szükséges alapismereteket is.

Az L4G alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3G alkategóriához szükséges alapismereteket is.

c) Egy bizonyos rendszerminősítésre vonatkozó B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely rendszerminősítéssel történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie."

b) a szöveg a következő d), e) és f) ponttal egészül ki:

"d) A tanfolyamokat és a vizsgákat a légijármű-karbantartói engedélynek vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítésének kérelmezése előtti tíz évben kell teljesíteni. Más esetben a vizsgabeszámítást az e) pont szerint lehet végrehajtani.

e) A kérelmező kérheti az illetékes hatóságot, hogy a következő, alapvető ismeretekről szóló vizsgákat teljesen vagy részlegesen számítsák be: A beszámítást e melléklet (66. rész) B. szakaszának E. alrésze szerint kell engedélyezni.

i. alapismeretekre vonatkozó vizsgák, amelyek nem felelnek meg a d) pontban meghatározott követelményeknek;

ii. az illetékes hatóság által a III. mellékletben (66. rész) meghatározott tudásszinttel egyenértékűnek tekintett egyéb műszaki szakképzettség.

f) A beszámítás tíz évvel azt követően, hogy azt az illetékes hatóság engedélyezte a kérelmezőnek, elévül. A kérelmező újabb beszámítást csak az elévülést követően kérhet.";

(7) a 66.A.30. a) pont a következő 2a. és 2b. alponttal egészül ki:

"2a. a B2L kategória esetében: Egy meglévő B2L engedély új rendszerminősítéssel (rendszerminősítésekkel) történő kiegészítéséhez minden egyes új rendszerminősítés tekintetében 3 hónapnyi, az adott rendszerminősítéshez kapcsolódó gyakorlati karbantartási tapasztalat szükséges.

i. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 3 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy

ii. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy

iii. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, valamint el kell végeznie egy, a 147. rész szerint jóváhagyott alaptanfolyamot.

2b. az L kategória esetében: Valamely újabb alkategóriának egy meglévő L engedélybe történő felvételéhez az i. és ii. pontban előírt tapasztalatoknak 12 illetve 6 hónapot kell kitenniük. A B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges tapasztalatokra vonatkozó követelményeket.";

i. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét;

ii. az i. ponttól eltérve, az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét, de ebben az esetben a 66.A.45. h) (ii) 3. pontban meghatározott korlátozásokat kell alkalmazni.

(8) a 66.A.45. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.A.45. A légijármű-minősítések bejegyzése

a) A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személynek be kell jegyeztetnie engedélyébe a vonatkozó légijármű-minősítéseket annak érdekében, hogy tanúsítási jogosultságai legyenek a meghatározott légijármű-típusokhoz.

- A B1, B2 és C kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i. az 1. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés;

ii. a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés, gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés;

iii. a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés vagy teljes csoportminősítés;

iv. a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a B2 kategóriájú engedélyhez a teljes csoportminősítés.

- A B2L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i. a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés;

ii. a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés;

iii. a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés.

- A B3 kategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek«.

- Az L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i. az L1C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »kompozit vitorlázó repülőgépek«;

ii. az L1 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »vitorlázó repülőgépek«;

iii. az L2C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek«;

iv. az L2 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek«;

v. az L3H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »hőlégballonok«;

vi. az L3G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »gázzal töltött ballonok«;

vii. az L4H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »hőléghajók«;

viii. az L4G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »ELA2 gázzal töltött léghajók«;

ix. az L5 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a megfelelő léghajó típusminősítés.

- Az A kategória esetében nem szükséges megadni a minősítést, hanem a II. melléklet (145. rész) 145.A.35. pontjában meghatározott követelményeket kell teljesíteni.

b) A légijármű-típusminősítések bejegyzésének feltétele a következők egyikének sikeres teljesítése:

- a vonatkozó B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-típusképzés a III. melléklet (66. rész) III. függelékének megfelelően;

- a B2 vagy L5 engedélyhez kapcsolódó, gázzal töltött léghajókra vonatkozó típusminősítés esetében az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint jóváhagyott típusképzés.

c) A nem C kategóriájú engedélyek esetében az első légijármű-típusminősítésnek az adott kategóriába, illetve alkategóriába történő bejegyzéséhez a b) pontban meghatározott követelményen felül a megfelelő munkahelyi képzés sikeres teljesítése is szükséges. Ennek a munkahelyi képzésnek meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) III. függeléke rendelkezéseinek, kivéve gázzal töltött léghajók esetében, ahol azt az illetékes hatóság közvetlenül hagyja jóvá.

d) A b) és a c) ponttól eltérve, a 2. vagy 3. csoportba tartozó légi jármű esetében a légijármű-típusminősítést az alábbiakat követően is be lehet jegyezni az engedélybe: C kategóriájú jogosultság esetében, ha a jelölt a 66.A.30. a) 7. pontnak megfelelő egyetemi vagy főiskolai végzettséggel tett tanúbizonyságot felkészültségéről, akkor az első vonatkozó légijármű-típusvizsgát a B1 vagy a B2 kategóriában kell teljesítenie.

- az e melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti, B1, B2 vagy C kategóriájú légi járműre vonatkozó típustanfolyam kielégítő teljesítése;

- B1 és B2 kategória esetében az adott légijármű-típuson megszerzett gyakorlati tapasztalat igazolása. Ebben az esetben a gyakorlati tapasztalat terjedelmének az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve reprezentatívnak kell lennie.

e) A 2. csoportba tartozó légi járművek esetében:

i. a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább két olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek ugyanazon gyártótól származnak és együttesen a vonatkozó gyártói alcsoportot képviselik.

ii. a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább három olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek különböző gyártóktól származnak és együttesen a vonatkozó alcsoportot képviselik.

iii. a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoportok és a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és a vonatkozó légijármű-alcsoport, valamint B2L engedély esetében a vonatkozó rendszerminősítés(ek) szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

iv. az e) iii. ponttól eltérve, a teljes 2b alcsoportra vonatkozó B2 vagy B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 2c alcsoport bejegyzésére.

f) A 3. és 4. csoportba tartozó légi járművek esetében:

i. a B1, B2, B2L és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 3. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez, illetve a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 4. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és - az adott esetnek megfelelően - a 3. illetve a 4. csoport szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii. amennyiben a B1 kategória esetében a kérelmező nem igazolja szakmai tapasztalatát, a 3. csoportra vonatkozó minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

- túlnyomásos repülőgépek,

- fémszerkezetes repülőgépek,

- kompozitszerkezetes repülőgépek,

- faszerkezetes repülőgépek,

- szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

iii. az f) i) ponttól eltérve, a teljes 2a vagy 2b alcsoportra vonatkozó B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 3. és 4. csoport bejegyzésére.

g) B3 kategóriájú engedély esetében:

i. a »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« minősítés bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii. amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, az i. pontban említett minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

- faszerkezetes repülőgépek,

- szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek,

- fémszerkezetes repülőgépek,

- kompozitszerkezetes repülőgépek.

h) Az L kategóriának az L5-től eltérő valamennyi alkategóriája esetében:

i. a minősítések bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedély-alkategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii. amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, a minősítésekre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

1. a »vitorlázó repülőgépek« és a »motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek« minősítések esetében:

- szövettel bevont faszerkezetes légi járművek,

- szövettel bevont fém csőszerkezetes légi járművek,

- fémszerkezetes légi járművek,

- kompozitszerkezetes légi járművek,

2. a »gázzal töltött ballonok« minősítés esetében:

- nem ELA1 gázzal töltött ballonok; valamint

3. ha a kérelmező csak egyéves tapasztalatot igazolt a 66.A.30. a) 2b. ii. pontban foglalt eltérésnek megfelelően, a következő korlátozásokat kell az engedélyben feltűntetni:

»az I. melléklet (M. rész) VII. függelékében meghatározott komplex karbantartási feladatok, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. pontjában meghatározott szabványos módosítások és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.431B. pontjában meghatározott szabványos javítások.«

A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy úgy tekintendő, mint aki teljesíti a teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyek kiállításához szükséges követelményeket, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.";

(9) a 66.A.50. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A légijármű-karbantartói engedélyre felvezetett korlátozások kizárnak bizonyos tanúsítási jogosultságokat, és a 66.A.45. pontban említett korlátozások esetében a teljes légi járműre vonatkoznak.";

(10) a 66.A.70. c) és d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) Szükség esetén a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat, hogy tükrözze az alábbiak közötti különbségeket:

i. a tanúsító személyeknek a tagállamban az e mellékletben (66. rész) meghatározott alkalmazandó engedélykategória vagy -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes szakképesítésének hatálya;

ii. az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében meghatározott megkövetelt alapismeretek és alap vizsgáztatási szabványok.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve, a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek, valamint a ballonok, a vitorlázó repülőgépek, a motoros vitorlázó repülőgépek és a léghajók esetében a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsító személyeknek a tagállamban a 66. rész szerinti engedélykategória illetve -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes jogosultságai és a 66. rész szerinti elismert légijármű-karbantartói engedélyben meghatározott jogosultságok változatlanok maradjanak.";

(11) a 66.B.100. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e vizsgával és/vagy megerősíti az elismert szakképesítések érvényességét annak biztosítására, hogy minden, az adott esetnek megfelelően az I. függelékben vagy a VII. függelékben szereplő modulkövetelmények e melléklet (66. rész) szerint teljesüljenek.";

(12) a 66.B.110. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.B.110. Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosításához további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztés esetén

a) A 66.B.100. vagy a 66.B.105. pontban meghatározott eljárások lefolytatása után az illetékes hatóság a további kategóriára, alkategóriára vagy a B2L kategória esetében rendszerminősítés(ek)re való kiterjesztést a légijármű-karbantartói engedélybe pecséttel és aláírással bejegyzi, vagy új engedélyt bocsát ki.

b) Az illetékes hatóság a nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

c) A kérelmező kérésére az illetékes hatóság kicseréli a B2L kategóriájú engedélyt ugyanazon légijármű-minősítéssel (minősítésekkel) ellátott B2 kategóriájúra, ha az engedély jogosultja igazolta az alábbiak mindegyikét:

i. vizsga a meglévő B2L engedélynek megfelelő alapismeretek és a B2 engedélynek megfelelő alapismeretek közötti különbségekből, az I. függeléknek megfelelően;

ii. a IV. függelékben előírt gyakorlati tapasztalat.

d) A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy esetében az illetékes hatóság - kérelemre - egy teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyt állít ki, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.";

(13) a 66.B.115. f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy típusképzés gyakorlati elemeinek teljesítését az alábbiak egyikével igazolják:

i. részletes gyakorlati képzési nyilvántartás vagy az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint közvetlenül jóváhagyott képzést végrehajtó szervezet által biztosított napló;

ii. adott esetben a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelően jóváhagyott, karbantartó személyeket kiképző szervezet által kiállított, a gyakorlati képzési elemre vonatkozó oktatási bizonyítvány.";

(14) a 66.B.125. b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. B1 vagy C kategória esetében:

- Dugattyús hajtóműves helikopter, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2c. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Dugattyús hajtóműves helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2c. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Gázturbinás helikopter, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2b. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó egyturbinás helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Gázturbinás helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2b. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egyturbinás helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Egydugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Többdugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«, kiegészítve a megfelelő teljes vagy gyártói csoport azon több dugattyús hajtóműves repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel, amelyek az 1. csoportba tartoznak. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Egy dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Több dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Egy dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Több dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

- Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2a. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2a. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártónak az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

- Több hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, több turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítés vonatkozik rá.";

(15) a 66.B.130. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.B.130. Eljárás a légijármű-típusképzés közvetlen jóváhagyása esetén

a) A nem léghajónak minősülő légi járművekre vonatkozó típusképzés esetében az illetékes hatóság e melléklet (66. rész) III. függelékének 1. pontja szerint jóváhagyhatja a nem a IV. melléklet (147. rész) szerinti jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezet által lefolytatott légijármű-típusképzést. Ebben az esetben az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a légijármű-típusképzés megfelel e melléklet (66. rész) III. függelékének.

b) Az 1. csoportba tartozó léghajókra vonatkozó típusképzés esetén a tanfolyamokat az illetékes hatóságnak minden esetben közvetlenül jóvá kell hagynia. Az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a léghajó típusképzés tanterve lefedi a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott karbantartási dokumentáció minden elemét.";

(16) a 66.B.200. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) Az alapvizsgáknak meg kell felelniük az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében vagy VII. és VIII. függelékében meghatározott szabványnak, az adott esettől függően.";

(17) A 66.B.305. b) pontban a "III. függelékében" szövegrész helyébe az "I. függelékében" szöveg lép.;

(18) a 66.B.405. pont helyébe a következő szöveg lép: "66.B.405. A vizsgáknál beszámított szakképesítésekről szóló jelentések

a) A beszámítási jelentés a következőket hasonlítja össze: Ez az összehasonlítás megállapítja, hogy a megfelelés igazolást nyert-e, és alátámasztja-e az egyes állításokat.

i. az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében található megfelelő modulokat, almodulokat, tárgyakat és tudásszinteket;

ii. az érintett műszaki szakképesítésnek a kért kategóriára vonatkozó tantervét.

b) Csak a képesítés megszerzése szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezheti a IV. melléklet (147. rész) szerint elismert, karbantartó személyeket kiképző szervezetek által lebonyolított, nem alapismeretekre vonatkozó vizsgák beszámítását, kivéve, ha az említett illetékes hatósággal olyan hivatalos megállapodás van érvényben, amely másként rendelkezik.

c) A beszámítást kizárólag olyan, minden egyes modulra és almodulra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megléte esetén lehet engedélyezni, amely tartalmazza, hogy a műszaki szakképesítésben hol található az egyenértékű szabvány.

d) Az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, hogy megváltoztak-e a következők: Az illetékes hatóság azt is mérlegeli, hogy szükséges-e módosítani a beszámítási jelentést. A módosításokat dokumentálni kell, dátummal kell ellátni és nyilvántartásba kell venni.";

i. a nemzeti szakképesítési szabványok;

ii. e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függeléke, az adott esettől függően.

(19) a 66.B.410. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) A kérelmező a beszámítás elévülését követően újabb beszámítást kérhet. Az illetékes hatóság további tíz évre meghosszabbíthatja a beszámítás érvényességét anélkül, hogy mérlegelnie kellene, nem változtak-e meg - az adott esettől függően - az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében meghatározott, az alapvető ismeretekre vonatkozó követelmények.";

(20) Az I. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1. pontban a cím és az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép: "

I. függelék

Megkövetelt alapismeretek

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)

1. Ismeretszint - A, B1, B2, B2L, B3 és C kategóriájú légijármű-karbantartói engedély

Az A, B1, B2, B2L és B3 kategóriákhoz szükséges alapismeretet az egyes tárgyakhoz rendelt tudásszintek (1, 2 vagy 3) adják meg. A C kategóriát kérelmezőknek a B1 vagy B2 kategóriának megfelelő ismeretszinttel kell rendelkezniük. ";

b) a 2. pontban a cím, az első albekezdés és az első táblázat helyébe a következő szöveg lép: "2. Modulokra osztás A légijármű-karbantartói engedély egyes kategóriáihoz és alkategóriáihoz az alaptárgyakban szükséges képzettségnek összhangban kell lennie az alábbi táblázatban foglaltakkal (az egyes tárgyakat »X« jelöli):

Az A, B1 és B3 kategóriák esetében:

SzakmodulokA vagy B1 repülőgépA vagy B1 helikopterB3
gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)Dugattyús hajtóműves, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgép
1XXXXX
2XXXXX
3XXXXX
4XXXXX
5XXXXX
6XXXXX
7AXXXX
7BX
8XXXXX
9 AXXXX
9 BX
10XXXXX
11 AX
11 BX
11CX
12XX
13
14
15XX
16XXX
17 AXX
17 BX

A B2 és B2L kategóriák esetében:

Szakmodulok/almodulokB2B2L
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX
7AXX
7B
8XX
9 AXX
9 B
10XX
11 A
11 B
11C
12
13.1 és 13.2XX
13.3(a)XX (»Robotpilóta« rendszerminősítés esetében)
13.3(b)X
13.4(a)XX (»Kommunikáció/navigáció« rendszerminősítés esetében)
13.4(b)XX (»Felügyeleti rendszer« rendszerminősítés esetében)
13.4(c)X
13.5XX
13.6X
13.7XX (»Robotpilóta« rendszerminősítés esetében)
13.8XX (»Műszerrendszerek« rendszerminősítés esetében)
13.9XX
13.10X
13.11 – 13.18XX (»Sárkányrendszerek« rendszerminősítés esetében)
13.19 – 13.22X
14XX (»Műszerrendszerek« és »Sárkányrendszerek« rendszerminősítések esetében)”
15
16
17 A
17 B

c) Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7A., 8., 9A., 10. és 14. modul táblázataiban az alábbi táblázatrész: helyébe a következő szöveg lép:

SZINT
B2
SZINT
B2
B2L

d) az 5. modul táblázatában az 5.5. szubmodul a) pontjánál a B3 engedélyre vonatkozóan az "1" kifejezés helyébe a "-" kifejezés lép;

e) a 7B. modul táblázatában a 7.4. szubmodulnál a B3 engedélyre vonatkozóan a "-" kifejezés helyébe az "1" kifejezés lép;

f) a 7B. modul táblázatában a 7.10. szubmodulnál a B3 engedélyre vonatkozóan az "1" kifejezés helyébe a "2" kifejezés lép;

g) a 11A. modul táblázatában a 11.8. szubmodul b) pontjánál a B1.1 engedélyre vonatkozóan az "1" kifejezés helyébe a "2" kifejezés lép;

h) a 11A. modul táblázatában a 11.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek: "11.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)

Rendszerelrendezés

Források: hajtómű/segédhajtómű (APU), kompresszor, tartályok, földi ellátás

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

Nyomásszabályozás

Elosztás

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek

Csatlakozások más rendszerekhez"

i) a 11A. modul táblázatában a 11.20. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek: "11.20. Kabinrendszerek (ATA 44) Az utasok szórakoztatásának módját, valamint a légi járművön belüli (kabinközi kommunikációs adatrendszer, CIDS), illetve a légi jármű kabinja és a földi állomások (kabinhálózati szolgáltatás, CNS) közötti kommunikációt biztosító egységek és komponensek. Idetartozik a hang-, az adat-, a zene- és a képátvitel. A kabinközi kommunikációs adatrendszer (CIDS) a pilótafülke/utaskísérő személyzet és a kabinrendszerek közötti csatlakozást biztosítja. Ezek a rendszerek támogatják a különböző kapcsolódó cserélhető elemek (LRU-k) adatcseréjét, működtetésük pedig jellemzően utaskísérői paneleken (FAP-k) keresztül történik. A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) jellemzően egy szerverből áll, amely többek között a következő rendszerekhez csatlakozik: A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) többek között az alábbi funkciókat láthatja el:

- Adat-/rádiókommunikáció;

- Utastéri központi rendszer (CCS);

- Fedélzeti szórakoztató rendszer (IFES);

- Külső kommunikációs rendszer (ECS);

- Utastéri tömegmemória-rendszer (CMMS);

- Utastéri ellenőrzési rendszer (CMS);

- Egyéb kabinrendszerek (MCS-ek)

- felszállás előtti/felszállási jelentésekhez való hozzáférés;

- e-mail-/intranet-/internet-hozzáférés; utasadatbázis";

j) a 11B. modul táblázatában a 11.8. szubmodul b) pontjánál a B1.2 engedélyre vonatkozóan a "3" kifejezés helyébe a "2" kifejezés lép;

k) a 11B. modul táblázatában a 11.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek: "11.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)

Rendszerelrendezés;

Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

Nyomásszabályozás;

Elosztás;

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

Csatlakozások más rendszerekhez"

l) a 12. modul táblázatában a 12.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek: "12.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)

Rendszerelrendezés;

Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

Nyomásszabályozás;

Elosztás;

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

Csatlakozások más rendszerekhez"

m) A 13. modul helyébe a következő szöveg lép: "13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

SZÖVEG HIÁNYZIK

(21) A II. függelék a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"II. függelék

Alap vizsgáztatási szabvány

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)";

b) a 2.2.1. - 2.2.10. pontban a "B2 kategória" kifejezés helyébe a "B2 és B2L kategória" kifejezés lép;

c) A 2.2.13. és 2.2.14. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.13. 13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI B2 kategória: 180 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 225 perc. A kérdéssor és a rendelkezésre álló idő szükség esetén megosztható két vizsga között. B2L kategória: 2.14. 14. MODUL: MEGHAJTÁS B2 és B2L kategória: 24 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 30 perc. MEGJEGYZÉS: A 14. modulra vonatkozó B2L vizsga csak a »műszerrendszerek« és »sárkányrendszerek« minősítések esetében alkalmazható.";

RendszerminősítésFeleletválasztásos kérdések számaRendelkezésre álló idő (perc)
Alapvető követelmények
(13.1., 13.2., 13.5. és 13.9. almodul)
2835
KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ
(13.4. a) almodul)
2430
MŰSZERRENDSZEREK
(13.8. almodul)
2025
ROBOTPILÓTA
(13.3. a) és 13.7. almodul)
2835
FELÜGYELETI RENDSZER
(13.4. b) almodul)
810
SÁRKÁNYRENDSZEREK
(13.11. és 13.18. almodul)
3240

(22) A III. függelék a következőképpen módosul:

a) Az 1. a) ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

"ii. A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.1. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek.";

b) Az 1. b) ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

"ii. A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.2. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek.";

c) A 3.1. c) pontban a táblázatban szereplő lábjegyzetek helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 2 000 kg maximális felszállótömeg alatti, nem túlnyomásos kabinú dugattyús hajtóműves repülőgépek esetében a minimális időtartam 50 %-kal csökkenthető.

(2) A (66.A.5. pontban meghatározott) 2. csoportba tartozó helikopterek esetében a minimális időtartam 30 %-kal csökkenthető.";

d) A 3.1. e) pontban a "21A. Levegőellátás" sárkányrendszer "Helikopter gázturbinás hajtóművel" oszlopára vonatkozó képzési szint helyébe a következő lép:

„31”;

e) a 3.1. e) pontban a "31A. Műszerrendszerek" sárkányrendszer "Helikopter dugattyús hajtóművel" oszlopára vonatkozó képzési szint helyébe a következő lép:

„31”;

(23) A IV. függelék helyébe a következő lép: IV. függelék Szükséges szakmai tapasztalat a 66. rész szerinti légijármű-karbantartói engedély kiterjesztéséhez Az alábbi táblázat azokat a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelményeket foglalja össze, amelyek egy már meglévő, 66. rész szerinti engedély új kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztéséhez szükségesek. E tapasztalatnak üzemben levő légi jármű karbantartásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatnak kell lennie a kérelem szempontjából releváns alkategóriában. A szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmény 50 %-kal csökkenthető, ha a kérelmező elvégezte a 147. rész szerint jóváhagyott, az alkategória szempontjából releváns tanfolyamot. Mire? Miről? A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B2L B3 A1 - 6 hónap 6 hónap 6 hónap 2 év 6 hónap 2 év 1 év 2 év 1 év 6 hónap A2 6 hónap - 6 hónap 6 hónap 2 év 6 hónap 2 év 1 év 2 év 1 év 6 hónap A3 6 hónap 6 hónap - 6 hónap 2 év 1 év 2 év 6 hónap 2 év 1 év 1 év A4 6 hónap 6 hónap 6 hónap - 2 év 1 év 2 év 6 hónap 2 év 1 év 1 év B1.1 semmi 6 hónap 6 hónap 6 hónap - 6 hónap 6 hónap 6 hónap 1 év 1 év 6 hónap B1.2 6 hónap semmi 6 hónap 6 hónap 2 év - 2 év 6 hónap 2 év 1 év semmi B1.3 6 hónap 6 hónap semmi 6 hónap 6 hónap 6 hónap - 6 hónap 1 év 1 év 6 hónap B1.4 6 hónap 6 hónap 6 hónap semmi 2 év 6 hónap 2 év - 2 év 1 év 6 hónap B2 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 1 év 1 év 1 év 1 év - - 1 év B2L 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év - 1 év B3 6 hónap semmi 6 hónap 6 hónap 2 év 6 hónap 2 év 1 év 2 év 1 év -

(24) Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép: V. függelék Kérelem-formanyomtatvány - 19. számú EASA-űrlap 1. Ez a függelék a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély iránti kérelem benyújtása céljából alkalmazott űrlap mintáját tartalmazza. 2. A tagállam illetékes hatósága a 19. számú EASA-űrlapot csak abban az esetben módosíthatja, ha olyan kiegészítő információkat kíván rajta feltüntetni, amelyek a kérelem alátámasztásához azért szükségesek, mert a nemzeti követelmények megengedik vagy megkövetelik a III. melléklet (66. rész) alapján kiadott légijármű-karbantartói engedélynek az I. mellékletben (M. rész) és a II. mellékletben (145. rész) előírt követelményeken kívüli alkalmazását. Szövege kép KÉRELEM LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY KIBOCSÁTÁSÁRA, MÓDOSÍTÁSÁRA VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA A 66. RÉSZ ALAPJÁN 19. sz. EASA-ŰRLAP A KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Cím: Telefon: E-mail: Állampolgárság: Születési hely és idő: A 66. rész ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (ha van): Az engedély száma: Kibocsátás kelte: A MUNKAADÓ ADATAI: Név: Cím: Karbantartó szervezetként való jóváhagyásának hivatkozási száma: Telefon: Fax: A KÉRELEM TÁRGYA: (Jelölje be a megfelelő négyzeteket.) Első kibocsátás Módosítás Meghosszabbítás (Al)kategóriák A B1 B2 B2L B3 C L (ld. lent) Repülőgép gázturbinás hajtóművel Repülőgép dugattyús hajtóművel Helikopter gázturbinás hajtóművel Helikopter dugattyús hajtóművel Repülőelektronika Ld. a lenti rendszerminősítéseket Dugattyús hajtóműves, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek Hajtóművel rendelkező komplex légi jármű Hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű Rendszerminősítések B2L engedélyhez: 1. robotpilóta 2. műszerrendszerek 3. kommunikáció/navigáció 4. felügyeleti rendszer 5. sárkányrendszerek L-engedély alkategóriák: L1C: Kompozit vitorlázó repülőgépek L1: Vitorlázó repülőgépek L2C: Kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek L2: Motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek L3H: Hőlégballonok L3G: Gázzal töltött ballonok L4H: Hőléghajók L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók L5: Nem ELA2 gázzal töltött léghajók Típusra való jogosítás/minősítés/korlátozásfeloldás (ha van): Szövege kép A fenti adatoknak megfelelően a 66. rész alapján kérem a légijármű-karbantartói engedély kiadását/módosítását/meghosszabbítását. Kijelentem, hogy az űrlapon megadott adatok a kérelem benyújtásának időpontjában megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, hogy: 1. nem rendelkezem más tagállamban a 66. rész alapján kiállított légijármű-karbantartói engedéllyel; 2. másik tagállamban nem kérelmeztem a 66. rész alapján légijármű-karbantartói engedély kibocsátását; valamint 3. soha korábban nem rendelkeztem olyan, másik tagállam által a 66. rész alapján kiállított légijármű-karbantartói engedéllyel, amelyet másik tagállam visszavont vagy felfüggesztett. Tudomásul veszem, hogy téves adatszolgáltatás esetén a hatóság megtagadhatja a 66. rész hatálya alá tartozó engedély kiállítását vagy érvényességének fenntartását. Aláírás: Név: Dátum: A következő beszámításokat kérem (ha vannak): Tapasztalat beszámítása a 147. részben szereplő előírások szerint elvégzett képzés alapján Vizsgabeszámítás egyenértékű vizsgabizonyítvány alapján A bizonyítványokat kérjük csatolni. Ajánlás (ha alkalmazandó): Igazolom, hogy a kérelmező teljesítette a 66. részben a tudásszintre és a szakmai gyakorlatra vonatkozóan előírt követelményeket. Javaslom, hogy az illetékes hatóság a 66. cikk alapján a légijármű-karbantartói engedélyt állítsa ki, illetőleg abba a kért bejegyzést tegye meg. Aláírás: Név: Beosztás: Dátum: 19. számú EASA-űrlap, 5. kiadás.

(25) A VI. függelék a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"VI. függelék - Légijármű-karbantartói engedély a III. melléklet (66. rész) szerint - 26. számú EASA-űrlap";

b) a VI. függelék eleje a 26. számú EASA-űrlap előtt a következő szöveggel egészül ki:

"1. A következő oldalak a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély mintáját tartalmazzák.

2. Az okmányt a bemutatott szabványos formátumban kell nyomtatni, mérete azonban a számítógéppel való nyomtatás lehetővé tétele érdekében csökkenthető. Csökkentett méret esetében gondosan ügyelni kell arra, hogy az okmányon maradjon elegendő hely a hivatalos bélyegzők számára. Számítógéppel nyomtatott okmány esetében a kitöltetlen rovatok elhagyhatók, de csak azzal a feltétellel, hogy az okmány külső megjelenéséből egyértelműnek kell lennie, hogy a III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyről van szó.

3. Az okmány vagy angol nyelven, vagy az illetékes hatóság szerinti tagállam hivatalos nyelvén tölthető ki. Utóbbi esetben minden olyan jogosult esetében, akinek az adott tagállamon kívül kell használnia az engedélyt, a kölcsönös elismerés és a könnyű megértés érdekében ahhoz egy második, angol nyelvű változatot is csatolni kell.

4. Minden egyes jogosulthoz egyedi engedélyszámot kell rendelni, amelynek a nemzeti azonosítószámból és egy alfanumerikus jelsorozatból kell állnia.

5. Az okmány oldalainak sorrendje eltérhet ettől a mintától, és az egyes rovatokat elválasztó vonalak elhagyhatók; az okmányon az adatokat azonban mindenkor úgy kell elhelyezni, hogy az okmány minden egyes oldaláról könnyen felismerhető legyen, hogy az az alábbi engedélyminta melyik oldalának felel meg.

6. Az okmányt az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell kibocsátania.

7. A meglévő légijármű-karbantartói engedély bármely módosítását az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell módosítania.

8. A jogosult köteles a légijármű-karbantartói engedélyt mindenkor jó állapotban tartani, és gondoskodik arról, hogy abba illetéktelen bejegyzést senki ne tehessen. Ha a jogosult nem tartja be ezt a szabályt, akkor az engedély érvénytelenné nyilvánítható, vagy a jogosult megfosztható tanúsítási jogosultságaitól. A jogosulttal szemben a nemzeti jog alapján büntetőeljárás kezdeményezhető.

9. A III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyt valamennyi tagállam elismeri, és másik tagállamban való munkavállalás esetén az okmányt nem kell újra cserélni.

10. Az okmánynak nem kötelező tartalmaznia a 26. számú EASA-űrlap mellékletét; a melléklet csak a nemzeti jog szerinti azon jogosultságoknak a feltüntetésére vehető igénybe, amelyekre a III. melléklet (66. rész) nem terjed ki.

11. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a légijármű-karbantartói engedély légijármű-típusra vonatkozó oldalát mindaddig nem adja ki, amíg légijármű-típusra való jogosultságot első ízben az okmányba be nem kell vezetni. A légijármű-típusra való jogosultságok számától függően egynél több ilyen oldal is kiadható.

12. A 11. pontban foglaltak ellenére, minden kiadott oldalnak a megadott mintát kell követnie, és tartalmaznia kell az adott oldalra vonatkozóan előírt információkat.

13. A légijármű-karbantartói engedélyben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a korlátozások a tanúsítási jogosultságok gyakorlásából való kizárást jelentik. Ha nem kell korlátozást alkalmazni, a »KORLÁTOZÁSOK« című oldalra be kell jegyezni: »Nincs korlátozás«.

14. Ha a légijármű-karbantartói engedély kiállítása előnyomtatott nyomtatványon történik, akkor azon kategóriákra, alkategóriákra és típusokra vonatkozó négyzeteket, amelyekhez nem kapcsolódik jogosítás, úgy kell megjelölni, hogy abból a jogosítás hiánya egyértelműen kiderüljön.";

c) A 26. számú űrlap helyébe a következő szöveg lép: " Szövege kép

KÉRELEM LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY KIBOCSÁTÁSÁRA, MÓDOSÍTÁSÁRA VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA A 66. RÉSZ ALAPJÁN

19. sz. EASA-ŰRLAP

A KÉRELMEZŐ ADATAI:

Név:

Cím:

Telefon: E-mail:

Állampolgárság: Születési hely és idő:

A 66. rész ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (ha van):

Az engedély száma: Kibocsátás kelte:

A MUNKAADÓ ADATAI:

Név:

Cím:

Karbantartó szervezetként való jóváhagyásának hivatkozási száma:

Telefon: Fax:

A KÉRELEM TÁRGYA: (Jelölje be a megfelelő négyzeteket.)

Első kibocsátás Módosítás Meghosszabbítás

(Al)kategóriák A B1 B2 B2L B3 C L (ld. lent)

Repülőgép gázturbinás hajtóművel

Repülőgép dugattyús hajtóművel

Helikopter gázturbinás hajtóművel

Helikopter dugattyús hajtóművel

Repülőelektronika Ld. a lenti rendszerminősítéseket

Dugattyús hajtóműves, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek

Hajtóművel rendelkező komplex légi jármű

Hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű

Rendszerminősítések B2L engedélyhez:

1. robotpilóta

2. műszerrendszerek

3. kommunikáció/navigáció

4. felügyeleti rendszer

5. sárkányrendszerek

L-engedély alkategóriák:

L1C: Kompozit vitorlázó repülőgépek

L1: Vitorlázó repülőgépek

L2C: Kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek

L2: Motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek

L3H: Hőlégballonok

L3G: Gázzal töltött ballonok

L4H: Hőléghajók

L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók

L5: Nem ELA2 gázzal töltött léghajók

Típusra való jogosítás/minősítés/korlátozásfeloldás (ha van): Szövege kép

A fenti adatoknak megfelelően a 66. rész alapján kérem a légijármű-karbantartói engedély kiadását/módosítását/meghosszabbítását. Kijelentem, hogy az űrlapon megadott adatok a kérelem benyújtásának időpontjában megfelelnek a valóságnak.

Kijelentem, hogy:

1. nem rendelkezem más tagállamban a 66. rész alapján kiállított légijármű-karbantartói engedéllyel;

2. másik tagállamban nem kérelmeztem a 66. rész alapján légijármű-karbantartói engedély kibocsátását; valamint

3. soha korábban nem rendelkeztem olyan, másik tagállam által a 66. rész alapján kiállított légijármű-karbantartói engedéllyel, amelyet másik tagállam visszavont vagy felfüggesztett.

Tudomásul veszem, hogy téves adatszolgáltatás esetén a hatóság megtagadhatja a 66. rész hatálya alá tartozó engedély kiállítását vagy érvényességének fenntartását.

Aláírás: Név:

Dátum:

A következő beszámításokat kérem (ha vannak):

Tapasztalat beszámítása a 147. részben szereplő előírások szerint elvégzett képzés alapján

Vizsgabeszámítás egyenértékű vizsgabizonyítvány alapján

A bizonyítványokat kérjük csatolni.

Ajánlás (ha alkalmazandó): Igazolom, hogy a kérelmező teljesítette a 66. részben a tudásszintre és a szakmai gyakorlatra vonatkozóan előírt követelményeket. Javaslom, hogy az illetékes hatóság a 66. cikk alapján a légijármű-karbantartói engedélyt állítsa ki, illetőleg abba a kért bejegyzést tegye meg.

Aláírás: Név:

Beosztás: Dátum:

19. számú EASA-űrlap, 5. kiadás. ";

(26) az irányelv a következő VII. és VIII. függelékkel egészül ki: VII. függelék Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alapismeretek Az e függelékben megkövetelt különböző alapismeretek meghatározása megegyezik a III. melléklet (66. rész) I. függelékének 1. pontjában szereplőkkel. Alkategóriák Az egyes alkategóriákhoz szükséges modulok (ld. a lenti tantervtáblázatot) L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek 1L, 2L, 3L, 5L, 7L és 12L L1: vitorlázó repülőgépek 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L és 12L L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek 1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L és 12L L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L és 12L L3H: hőlégballonok 1L, 2L, 3L, 9L és 12L L3G: gázzal töltött ballonok 1L, 2L, 3L, 10L és 12L L4H: hőléghajók 1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L és 12L L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók 1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L és 12L L5: ELA2 feletti gázzal töltött léghajók Bármely B1 alkategóriához szükséges alapismeretek plusz 8L (a B1.1 és a B1.3 tekintetében), 10L, 11L és 12L TARTALOMJEGYZÉK: Modul megnevezése 1L »Alapismeretek« 2L »Emberi tényezők« 3L »Légi közlekedési rendelkezések« 4L »Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok« 5L »Kompozit sárkányszerkezetek« 6L »Fém sárkányszerkezetek« 7L »Sárkányszerkezetek általában« 8L »Hajtómű« 9L »Hőlégballonok/hőléghajók« 10L »Gázzal töltött ballonok/léghajók (szabad/kötött)« 11L »Léghajók meleg levegővel vagy gázzal« 12L »Rádió - Com/ELT/transzponder/műszerek« 1L MODUL: ALAPISMERETEK Szint 1L.1 Matematika Aritmetika - Aritmetikai fogalmak és jelek; - Szorzási és osztási módszerek; - Közönséges és tizedes törtek; - Osztók és többszörösök; - Súlyok, mértékek és átváltási tényezők; - Arányok; - Átlagok és százalékok; - Területek és térfogatok, négyzetek, kockák. Algebra - Egyszerű algebrai kifejezések kiértékelése: összeadás, kivonás, szorzás és osztás; - Zárójelek használata; - Egyszerű algebrai törtek. Geometria - Egyszerű mértani alakzatok; - Grafikus ábrázolás: diagramok fajtái és alkalmazása. 1 1L.2. Fizika Anyagismeret - Az anyag természete: a kémiai elemek; - Kémiai vegyületek; - Halmazállapotok: szilárd, folyadék, légnemű; - Halmazállapot-változások. Mechanika - Erők, nyomatékok és erőpárok, vektoros ábrázolás; - Súlypont; - Feszültség, összenyomódás, nyírás és csavarás; - Szilárd, folyékony és légnemű anyagok természete és tulajdonságai. Hőmérséklet - Hőmérők és hőmérsékletskálák: Celsius, Fahrenheit és Kelvin; - A hő fogalma. 1 1L.3 Elektromosság Egyenfeszültségű áramkörök - Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye; - A tápegységek belső ellenállásának jelentősége; - Ellenállás; - Ellenállások színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye wattban; - Soros és párhuzamos kapcsolású ellenállások. 1 1L.4. Aerodinamika/aerosztatika A nemzetközi szabványos légkör (International Standard Atmosphere, ISA), alkalmazása az aerodinamikára és aerosztatikára. Aerodinamika - Légáramlás egy test körül; - Határréteg, lamináris és turbulens áramlás; - Vonóerő, súly, aerodinamikai eredő; - Felhajtóerő és ellenállás keletkezése: állásszög, polárgörbe, áramlásleszakadás. Aerosztatika A működési tartományokra gyakorolt hatások, a szél hatása, magassági és hőmérsékleti hatások. 1 1L.5. Munkavédelem és környezetvédelem - A biztonságos munkavégzés, valamint az árammal, gázokkal - különösen oxigénnel -, olajokkal és vegyszerekkel való munkavégzés során megteendő óvintézkedések; - A biztonságra és a környezetre veszélyes anyagok címkézése, tárolása és ártalmatlanítása; - Az egy vagy több kockázati tényezővel járó tűz vagy más baleset elhárítására irányuló intézkedések, ideértve az oltóanyagok ismeretét. 2 2L MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK Szint 2L.1. Általános ismeretek - Az emberi tényezők figyelembevételének szükségessége; - Emberi tényezőkre/emberi hibára visszavezethető események; - Murphy-törvénye. 1 2L.2. Emberi teljesítmény és korlátok Látás, hallás, információfeldolgozás, figyelem és érzékelés, emlékezet. 1 2L.3. Szociálpszichológia Felelősség, motiváció, csoportnyomás, csapatmunka. 1 2L.4. A teljesítményt befolyásoló tényezők Kondíció/egészség, stressz, alvás, fáradtság, alkohol, gyógyszerek, kábítószerek. 1 2L.5. A fizikai környezet Munkahelyi környezet (klíma, zaj, világítás). 1 3L MODUL: LÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDELKEZÉSEK Szint 3L.1. Szabályozási keret - Az Európai Bizottság, az EASA és a nemzeti légügyi hatóságok szerepe; - Az M. rész és a 66. rész vonatkozó részei. 1 3L.2. Javítások és módosítások - Változtatások (javítások és módosítások) jóváhagyása; - Szabványos módosítások és szabványos javítások. 2 3L.3. Karbantartási dokumentáció - Légi alkalmassági utasítások (Airworthiness Directives, AD-k), folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó útmutatások (Instructions for Continuing Airworthiness, ICA) (légi jármű karbantartási kézikönyve, AMM; illusztrált alkatrész-katalógus, IPC stb.); - Légi jármű repülési kézikönyve; - Karbantartási nyilvántartások. 2 4L MODUL: FA VAGY SZÖVETTEL BEVONT FÉM CSŐSZERKEZETES SÁRKÁNYOK Szint 4L.1. Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok - Tömör fa, rétegelt lemez, ragasztóanyagok, konzerválás, áramellátás, tulajdonságok, megmunkálás; - Bevonatok (bevonóanyagok, ragasztók és felületkezelő anyagok, természetes és szintetikus felületkezelő anyagok és ragasztók); - Festés, összeállítás és javítási munkák; - A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterheléséből eredő sérülések felismerése; - Fa komponensek és felületek állapotromlása; - Fém komponensek repedésvizsgálata (optikai eljárás, pl. nagyító). Korrózió és megelőzési módszerek. Egészség- és tűzvédelem. 2 4L.2. Anyagok - Faanyagok típusai, stabilitás és megmunkálási tulajdonságok; - Acél és könnyűfémötvözet csövek és szerelvények, hegesztett varratok törésvizsgálata; - Műanyagok (áttekintés, a tulajdonságok ismerete); - Festés és festékeltávolítás; - Ragasztóanyagok; - Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus polimerek). 2 4L.3. Sérülések azonosítása - A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterhelése; - Terhelések átvitele; - Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata. 3 4L.4. Gyakorlati tevékenységek elvégzése - Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása; - Kötélszemek; - Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal; - Bevonatok javítása; - Átlátszó felületek javítása; - Javítási gyakorlatok (rétegelt lemez, hosszmerevítők, korlátok, külső burkolatok); - Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése; - 100-órás / éves felülvizsgálat végzése fa vagy fémcső és szövet kombinációjából álló sárkányszerkezeten. 2 5L MODUL: KOMPOZIT SÁRKÁNYSZERKEZETEK Szint 5L.1. Sárkányszerkezet szálerősítésű műanyagból - A szálerősítésű műanyag konstrukciók alapelvei; - Gyanták (Epoxi, poliészter, fenolos gyanták, vinilészter gyanták); - Erősítőanyagok: üveg, aramid- és szénszálak, tulajdonságok; - Töltőanyagok; - Maganyagok (balzafa, méhsejtszerkezetek, habosított műanyagok); - Felépítés, terhelések átvitele (szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezet, szendvicsszerkezetek); - A komponensek túlterhelésénél keletkező sérülések azonosítása; - Eljárások szálerősítésű műanyag projektekhez (a karbantartó szervezet kézikönyve alapján), beleértve az anyagok tárolási feltételeit is. 2 5L.2. Anyagok - Hőre keményedő műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, katalizátorok; - A tulajdonságok, megmunkálási technológiák, vágás, kötés, hegesztés ismerete; - Szálerősítésű műanyagokhoz használt gyanták: epoxigyanták, poliészter gyanták, vinilészter gyanták, fenolos gyanták; - Erősítőanyagok; - Az elemi száltól a filamentekig (választóanyag, felületkezelő anyag), szövési minták; - Az egyes erősítőanyagok (üvegszál, aramidszál, szénszál) tulajdonságai; - Az összetett anyagú rendszerek problémái, mátrix; - Adhézió/kohézió, a szálas anyagok különböző viselkedése; - Töltőanyagok és pigmentek; - Töltőanyagokkal szemben támasztott műszaki követelmények; - A gyantás kompozitok tulajdonságaink változása üvegszál, mikroballonok, aeroszolok, pamut, ásványi anyagok, fémpor vagy szerves anyagok használata esetén; - Festési, összeállítási és javítási technológiák; - Segédanyagok; - Méhsejtszerkezetek (papír, szálerősítésű műanyag, fém), balzafa, Divinycell (Contizell), fejlesztési trendek. 2 5L.3. Szálerősítésű kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése - Szilárd héjszerkezet; - Szendvicsek; - Szárnyprofilok, géptörzsek, kormányfelületek összeszerelése. 2 5L.4. Sérülések azonosítása - Szálerősítésű műanyag viselkedése túlterhelés esetén; - Rétegleválás és meglazult kötések felismerése; - Hajlító rezgések frekvenciája szárnyprofilokban; - Terhelések átvitele; - Surlódásos és alakzáras összeköttetések; - Fém alkatrészek kifáradási szilárdsága és korróziója; - Fémes kötések, acél és alumínium komponensek felületkezelése szálerősítésű műanyaggal való összekapcsolás során. 3 5L.5. Sablonkészítés - Gipszsablonok, sablonokhoz használt kerámiák; - Üvegszálerősítésű műanyag sablonok, gélbevonatok, erősítőanyagok, szilárdsági problémák; - Fém sablonok; - Pozitív és negatív sablonok. 2 5L.6. Gyakorlati tevékenységek elvégzése - Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása; - Kötélszemek; - Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal; - Bevonatok javítása; - Szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezetek javítása; - Sablonkészítés, komponensek (pl. törzs orr, futómű áramvonalas burkolata, szárnyvég és winglet) formázása; - Szendvicshéjazatok javítása, ha belső és külső réteg sérült; - Szendvicshéjazatok javítása vákuumzsákkal; - Átlátszó felületek javítása egy- vagy kétkomponensű ragasztóval; - Átlátszó felületek összekötése a kabintető vázával; - Átlátszó felületek és egyéb komponensek hőkezelése; - Javítás elvégzése szendvicshéjazaton (kisebb javítás, kisebb mint 20 cm); - Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése; - 100-órás/éves felülvizsgálat végzése szálerősítésű műanyag sárkányszerkezeten. 2 6L MODUL: FÉM SÁRKÁNYSZERKEZETEK Szint 6L.1. Fém sárkányszerkezetek - Fémes anyagok és félkész termékek, megmunkálási módszerek; - Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata; - Fémépítésű komponensek összeszerelése, szegecselt kötések, ragasztott kötések; - Túlterhelt komponensek sérüléseinek felismerése, a korrózió hatásai; - Egészség- és tűzvédelem. 2 6L.2. Anyagok - Acél és ötvözetei; - Könnyűfémek és ötvözeteik; - Szegecsanyagok; - Műanyagok; - Színek és festés; - Fémragasztók; - A korrózió típusai; - Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus). 2 6L.3. Sérülések azonosítása - Túlterhelt fém sárkányszerkezetek, kiegyenlítés, szimmetriamérés; - Terhelések átvitele; - Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata; - Meglazult szegecselt kötések felismerése. 3 6L.4. Fém és kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése - Külső burkolatok; - Vázak; - Hosszmerevítők; - Rácsszerkezetek; - Többféle anyagból álló rendszerek problémái; 2 6L.5. Összekötőelemek - Illesztések és hézagok osztályozása; - A metrikus és az angolszász mértékegységrendszer; - Túlméretes csap. 2 6L.6. Gyakorlati tevékenységek elvégzése - Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása; - Kötélszemek; - Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal; - Borítások és felületi sérülések javítása, repedések fúrással történő megállításának technikái; - Átlátszó felületek javítása; - Fémlemezek (alumíniumok és könnyűfémötvözetek, acél és ötvözetei) kivágása; - Hajlítás, görbítés, szegélyezés, kalapálás, simítás, peremezés; - Fém sárkányszerkezetek javító szegecselése javítási utasítások vagy rajzok alapján; - Szegecshibák értékelése; - Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése; - 100-órás/éves felülvizsgálat végzése fém sárkányszerkezeten. 2 7L MODUL: SÁRKÁNYSZERKEZETEK ÁLTALÁBAN Szint 7L.1. Repülésirányítási rendszer - A pilótafülkében található kezelőszervek: kezelőszervek a pilótafülkében, színjelölések, fogantyúk formái; - Kormányfelületek, fékszárnyak, aerodinamikai fékfelületek, kezelőszervek, zsanérok, csapágyak, tartók, húzó-toló rudak, himbák, szarvak, csigák, kábelek, láncok, csövek, görgők, sínek, menetes orsók, felületek, mozgások, kenés, vezérsíkok, kormányfelületek kiegyensúlyozása; - Kombinált kormányfelületek: flaperon, szárnyívelő fékszárny; - Trim rendszerek. 3 7L.2. Sárkányszerkezetek - Futómű: futóművek, valamint rugós tagok, kiengedőmechanizmus, fékek, fékdobok, féktárcsák, kerék, gumiabroncs, behúzómechanizmus, elektromos behúzás, vészrendszerek jellemzői; - Szárny és farokrész (függőleges és vízszintes vezérsík) kapcsolódási pontjai a törzshöz, kormányfelületek kapcsolódási pontjai; - Megengedett karbantartási intézkedések; - Vontatás: vontató/emelő berendezés/szerkezet; - Utastér: ülések és biztonsági övek, az utastér berendezése, szélvédők, ablakok, jelzések, poggyásztartó, a pilótafülkében található kezelőszervek, az utastér levegőrendszere, légfúvó; - Vízballaszt: víztartályok, vezetékek, szelepek, leeresztők, kifolyóvezetékek, vizsgálatok; - Tüzelőanyag-rendszer: tartályok, vezetékek, szűrők, kifolyóvezetékek, leeresztők, feltöltés, kiválasztószelep, szivattyúk, kijelzés, vizsgálatok, összeköttetések; - Hidraulikus rendszer: a rendszer felépítése, akkumulátorok, nyomás- és energiaelosztás, kijelzés; - Folyadék és gáz: hidraulikafolyadék, más folyékony anyag, szintek, tárolók, vezetékek, szelepek, szűrők; - Védelem: tűzfalak, tűzvédelem, villámcsapás-testelő szalag, feszítőcsavarok, reteszelőeszközök, statikus kisütők. 2 7L.3. Összekötőelemek - Tűk, szegecsek és csavarok megbízhatósága; - Vezérlőkábelek, feszítőcsavarok; - Gyorsan oldható összeköttetések (L'Hotellier, SZD, Poland). 2 7L.4 Rögzítőesztközök - Biztosítási módszerek, sasszegek, rugós acéltűk, biztosító drót, ellenanya, festék elfogadhatósága; - Gyorsan oldható összeköttetések. 2 7L.5. Tömeg és súlypont kiegyensúlyozása 2 7L.6. Mentőrendszerek 2 7L.7. Fedélzeti modulok - Pitot-statikus rendszer, vákuum/dinamikus rendszer, hidrosztatikai teszt; - Repülési műszerek: Repülésisebesség-jelző, magasságmérő, variométer, bekötés és működés, jelölések; - Elrendezés és kijelző, műszerfal, elektromos vezetékek; - Giroszkópok, szűrők, kijelző műszerek; a működés ellenőrzése; - Mágneses iránytű: beépítés és az iránytű beszabályozása; - Vitorlázó repülőgépek: akusztikus variométer, repülésiadat-rögzítő berendezés, ütközés-elkerülést segítő rendszer; - Oxigénrendszer. 2 7L.8. Fedélzeti modulok beszerelése és bekötése - Repülési műszerek, beszerelési követelmények (kényszerleszállási feltételek CS-22 szerint); - Elektromos vezetékek, energiaforrások, energiatároló akkumulátorok típusai, villamos paraméterek, áramgenerátor, megszakítók, energiamérleg, földelés, csatlakozók, végberendezések, figyelmeztető jelzések, biztosítékok, lámpák, világítás, kapcsolók, feszültségmérők, árammérők, elektromos kijelzők. 2 7L.9. Dugattyús motoros hajtómű A hajtómű és a sárkányszerkezet közötti kapcsolódás. 2 7L.10. Légcsavar - Ellenőrzés; - Csere; - Kiegyensúlyozás. 2 7L.11. Behúzó rendszer - Légcsavar helyzetének vezérlése; - Hajtómű- és/vagy légcsavarbehúzó rendszer. 2 7L.12. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások - Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata; - Mérőeszközök; - A kormányfelületek kitérésének mérése; - Csavarok és csapok nyomatéka; - Csapágyak kopása; - Vizsgálati felszerelés; - Mérőeszközök kalibrálása. 2 8L MODUL: HAJTÓMŰ Szint 8L.1. Zajhatárértékek - A »zajszint« fogalmának magyarázata; - Zajbizonyítvány; - Javított hangszigetelés; - Zajkibocsátás lehetséges csökkentése. 1 8L.2. Dugattyús motorok - Négyütemű szikragyújtásos motor, léghűtéses motor, folyadékhűtéses motor; - Kétütemű motor; - Forgódugattyús motorok; - Hatásfok és az azt befolyásoló tényezők (nyomás-térfogat diagram, teljesítménygörbe); - Zajcsökkentő eszközök. 2 8L.3. Légcsavar - Lapát, légcsavarkúp, lapát szívó oldala, akkumulátornyomás, légcsavaragy; - Légcsavarok üzemeltetése; - Változtatható állásszögű légcsavar, földön és levegőben állítható légcsavarok, mechanikus, elektromos, hidraulikus; - Kiegyensúlyozás (statikus, dinamikus); - Zajjal kapcsolatos problémák. 2 8L.4. Motorvezérlő eszközök - Mechanikus vezérlőeszközök; - Elektromos vezérlőeszközök; - Tankkijelzők; - Funkciók, jellemzők, tipikus hibák és hibák jelzése. 2 8L.5. Tömlők - Tüzelőanyag- és olajtömlők anyagai és megmunkálása; - Üzemidő-korlátozás ellenőrzése. 2 8L6. Tartozékok - Mágneses gyújtás üzemeltetése; - Karbantartási korlátozások ellenőrzése; - Porlasztók üzemeltetése; - A jellemző tulajdonságokat érintő karbantartási utasítások; - Elektromos tüzelőanyag-szivattyú; - Légcsavar-szabályozók működtetése; - Elektromosan üzemelő légcsavar-szabályozók; - Hidraulikusan üzemelő légcsavar-szabályozók. 2 8L.7. Gyújtási rendszer - Felépítés: tekercses gyújtás, mágneses gyújtás és tirisztoros gyújtás; - A gyújtási és előmelegítő rendszer hatékonysága; - A gyújtási és előmelegítő rendszer moduljai; - Gyújtógyertyák vizsgálata és ellenőrzése. 2 8L.8. Indukciós és kipufogórendszerek - Üzemeltetés és összeszerelés; - Hangtompítók és fűtőberendezések; - Gondolák és hajtómű burkolatok; - Ellenőrzés és vizsgálat; - CO-kibocsátás vizsgálata. 2 8L.9. Tüzelőanyagok és kenőanyagok - Tüzelőanyagok tulajdonságai; - Címkézés, környezetbarát tárolás; - Ásványi és szintetikus kenőolajok és paramétereik: címkézés és tulajdonságok, alkalmazás; - Használt olaj környezetbarát tárolása és megfelelő ártalmatlanítása. 2 8L.10. Dokumentáció - Hajtómű és légcsavar gyártói dokumentációja; - A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások (ICA); - Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek); - Nagyjavítások közötti üzemidő (TBO); - Légialkalmassági utasítások (AD-k), műszaki feljegyzések és karbantartási közlemények. 2 8L.11. Szemléltető anyag - Henger szeleppel; - Porlasztó; - Nagyfeszültségű gyújtómágnes; - Differenciálisnyomás-vizsgáló hengerekhez; - Túlhevült/sérült hengerek; - Különbözőképpen üzemeltetett hajtóművek gyújtógyertyái. 2 8L.12. Gyakorlati tapasztalat - Munkavédelem/balesetmegelőzés (tüzelő- és kenőanyagok kezelése, hajtóművek beindítása); - Hajtóművezérlő rudak és bowdenkábelek beszabályozása; - Üresjárati sebesség beállítása; - Gyújtási pont ellenőrzése és beállítása; - Gyújtómágnesek üzemeltetési vizsgálata; - Gyújtási rendszer ellenőrzése; - Gyújtógyertyák ellenőrzése és tisztítása; - Egy légi jármű 100-órás/éves felülvizsgálatában foglalt, a hajtóműhöz kapcsolódó feladatok elvégzése; - Nyomásvizsgálat hengeren; - Statikus vizsgálat és a hajtómű működésének megítélése; - Karbantartási munkák - beleértve a komponensek cseréjét is - dokumentációja. 2 8L.13. Gázcsere belsőégésű motorokban - Négyütemű, alternáló mozgást végző dugattyús motor és vezérlőegységek; - Energiaveszteségek; - Gyújtásvezérlés; - Vezérlőegységek átfolyási viselkedése; - Wankel motor és vezérlőegységek; - Kétütemű motor és vezérlőegységek; - Scavenging; - Scavenging befúvó; - Üresjárati tartomány és teljesítménytartomány. 2 8L.14. Gyújtás, égés és porlasztás - Gyújtás; - Gyújtógyertyák; - Gyújtásrendszer; - Égési folyamat; - Rendes égés; - Hatásfok és közepes nyomás; - A motor kopogása és az oktánszám; - Az égéstér formái; - Tüzelőanyag/levegő keverék a porlasztóban; - A porlasztó elve, porlasztóegyenlet; - Egyszerű porlasztó; - Az egyszerű porlasztó problémái és azok megoldásai; - Porlasztómodellek; - Tüzelőanyag/levegő keverék befecskendezésnél; - Mechanikusan vezérelt befecskendezés; - Elektronikusan vezérelt befecskendezés; - Folyamatos befecskendezés; - Porlasztó-befecskendező összehasonlítás. 2 8L.15. Befecskendezős hajtóművű légi jármű repülési műszerei - Különleges repülési műszerek (befecskendezős hajtómű); - Kijelzések értelmezése statikus vizsgálat során; - Kijelzések értelmezése különböző repülési szinteken végzett repülés során. 2 8L.16. Befecskendezős hajtóművű légi jármű karbantartása - Dokumentáció, gyártói dokumentáció stb.; - Általános karbantartási utasítások (órás felülvizsgálatok); - Működési vizsgálatok; - Földi próbaüzem; - Tesztrepülések; - Hibaelhárítás a befecskendező rendszer üzemzavara esetén, és azok javítása. 2 8L.17. Munkavédelmi és biztonsági előírások Befecskendező rendszeren végzett munkáknál alkalmazandó munkavédelmi és biztonsági előírások. 2 8L.18. Vizuális segédletek: - Porlasztó; - Befecskendező rendszer komponensei; - Légi jármű befecskendezős hajtóművel; - Befecskendező rendszeren végzett munkákhoz szükséges eszközök. 2 8L.19. Elektromos meghajtás - Energetikai rendszer, akkumulátorok, beszerelés; - Villanymotor; - Hő, zaj és vibráció ellenőrzése; - A tekercselés vizsgálata; - Elektromos vezetékek és vezérlőrendszer; - Függesztőszerkezetek, kibocsátó- és behúzórendszerek; - Motor/propeller fékrendszerek; - Motor szellőzőrendszerei; - 100-órás/éves felülvizsgálatok során szerzett gyakorlati tapasztalatok. 2 8L.20. Sugárhajtás - Hajtómű beépítése; - Függesztőszerkezetek, kibocsátó- és behúzórendszerek; - Tűzvédelem; - Üzemanyagrendszerek, a kenést is beleértve; - Hajtóműindító rendszerek, gázos rásegítés; - Hajtómű sérüléseinek értékelése; - Hajtóművek szervízelése; - Hajtómű kiszerelése/visszaszerelése és kipróbálása; - Gyakorlati tapasztalatok az állapottól függő / üzemidőtől függő / éves felülvizsgálatokkal kapcsolatban; - Állapottól függő felülvizsgálatok. 2 8L.21. Teljes körű digitális hajtóművezérlés (FADEC) 2 9L MODUL: HŐLÉGBALLONOK/HŐLÉGHAJÓK Szint 9L.1. Hőlégballonok/hőléghajók alapelvei és felépítése - Felépítés és egyes részek; - Kupolák; - Kupolaanyagok; - Kupolarendszerek; - Hagyományos és speciális formák; - Tüzelőanyag-rendszer; - Égő, égőkeret és az égő tartórúdjai; - Sűrítettgáz-palackok és sűrítettgáz-tömlők; - Kosár és alternatív eszközök (ülések); - Felszerelési tartozékok; - Karbantartási és szervízelési feladatok; - Éves/100-órás felülvizsgálat; - Naplók; - Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek); - Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz (a felbocsátás késleltetése); - Felbocsátás. 3 9L.2. Gyakorlati képzés A kezelőszervek működtetése, karbantartási és szervízelési munkák (a légi jármű repülési kézikönyve szerint). 3 9L.3. Kupola - Szövetek; - Varratok; - Teherviselő szalagok, hasadásgátlók; - Koronagyűrűk; - Ejtőernyőszelep és kiürítő rendszerek; - Tépőpanel; - Forgató rés; - Elválasztók/felfüggesztő függönyök (különleges alakok és léghajók); - Görgők, csigák; - Vezérlő és felfüggesztő kötelek; - Csomók; - Hőmérsékletjelző címke, hőmérsékletjelző zászló, kupolahőmérő; - Felfüggesztő drótok; - Szerelvények, karabinerek. 3 9L.4. Égő és tüzelőanyag-rendszer - Előmelegítő spirálok; - Fúvóka-, folyékonygáz- és gyújtólángszelepek; - Égők/fúvókák; - Gyújtóláng/párologtatók/fúvókák; - Égőkeret; - Tüzelőanyag-vezetékek és -tömlők; - Tüzelőanyag-palackok, szelepek és szerelvények. 3 9L.5. Kosár és kosárfelfüggesztés (beleértve az alternatív eszközöket is) - Kosarak fajtái (beleértve az alternatív eszközöket is); - Kosarak anyagai: nád és fűz, bőr, fa, trimmelőanyagok, felfüggesztő kábelek; - Ülések, görgős csapágyak; - Karabiner, láncvégszem és tűk; - Az égő tartórúdjai; - Tüzelőanyagpalack-tartó szíjak; - Tartozékok. 3 9L.6. Felszerelés - Tűzoltó készülék, tűzoltó paplan; - Műszerek (egyszerű vagy kombinált). 3 9L.7. Kisebb javítások - Varrás; - Ragasztás; - A kosár bőrözésének/trimmelésének javítása. 3 9L.8. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások - Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata; - Mérőeszközök; - A kormányfelületek kitérésének mérése (csak léghajóknál); - Csavarok és csapok nyomatéka; - Csapágyak kopása (csak léghajóknál); - Vizsgálati felszerelés; - Mérőeszközök kalibrálása; - Szövet tapintásos vizsgálata. 2 10L MODUL: GÁZZAL TÖLTÖTT BALLONOK/LÉGHAJÓK (SZABAD/KÖTÖTT) Szint 10L.1. Gázzal töltött ballonok/léghajók alapelvei és felépítése - Az egyes részek felépítése; - Kupola és hálóanyagok; - Kupola, tépőpanel, vészhelyzeti nyílás, kötelek és övek; - Merev gázszelep; - Flexibilis gázszelep (ejtőernyőszelep); - Hálók; - Teherviselő gyűrű; - Kosár és tartozékok (beleértve az alternatív eszközöket is); - Elektrosztatikus kisülési utak; - Horgonyzókötél és vonszolt kötél; - Karbantartás és szervizelés; - Éves felülvizsgálat; - Repülési dokumentumok; - Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek); - Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz; - Felbocsátás. 3 10L.2. Gyakorlati képzés - A kezelőszervek működtetése; - Karbantartási és szervízelési munkák (AMM és AFM szerint); - Biztonsági szabályok hidrogén emelőgáz használata esetén. 3 10L.3. Kupola - Szövetek; - Póznák és a pózna merevítése; - Tépőpanel és -kötél; - Ejtőernyő és felfüggesztő kötelek; - Szelepek és kötelek; - Feltöltő nyak, Poeschel-gyűrű és kötelek; - Elektrosztatikus kisülési utak. 3 10L.4. Szelepek - Rugók; - Tömítések; - Csavarkötések; - Vezérlő kötelek; - Elektrosztatikus kisülési utak. 3 10L.5. Felszerelés hálóval vagy háló nélkül - Hálók és egyéb zsinórok fajtái; - Szemnagyságok és -szögek; - Hálógyűrű; - Csomózási módszerek; - Elektrosztatikus kisülési utak. 3 10L.6. Teherviselő gyűrű 3 10L.7. Kosár (beleértve az alternatív eszközöket is) - Kosarak típusai (beleértve az alternatív eszközöket is); - Szíjak és csuklók; - Ballasztrendszer (zsákok és felfüggesztések); - Elektrosztatikus kisülési utak. 3 10L.8. Tépőkötél és szelepvezérlő kötelek 3 10L.9. Horgonyzókötél és vonszolt kötél; 3 10L.10. Kisebb javítások - Ragasztás; - Kenderkötelek fonása. 3 10L.11. Felszerelés Műszerek (egyszerű vagy kombinált). 3 10L.12. Pányvakötél (kizárólag kötött, gázzal töltött ballonok (TGB) esetében) - Drótkötelek fajtái; - Drótkötelek elfogadható sérülései; - Csavarodásmentesítő; - Kábelbilincsek. 3 10L.13. Csörlő (kizárólag kötött, gázzal töltött ballonok (TGB) esetében) - Csörlők fajtái; - Mechanikus rendszer; - Elektromos rendszer; - Vészüzemi rendszer; - Csörlő lehorgonyzása/nehezékelése. 3 10L.14. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások - Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata; - Mérőeszközök; - A kormányfelületek kitérésének mérése (csak léghajóknál); - Csavarok és csapok nyomatéka; - Csapágyak kopása (csak léghajóknál); - Vizsgálati felszerelés; - Mérőeszközök kalibrálása; - Szövet tapintásos vizsgálata. 2 11L MODUL: LÉGHAJÓK MELEG LEVEGŐVEL VAGY GÁZZAL Szint 11L.1. Kis léghajók alapelvei és felépítése - Kupola, ballonet; - Szelepek, nyílások; - Gondola; - Meghajtás; - Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek); - Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz. 3 11L.2. Gyakorlati képzés - A kezelőszervek működtetése; - Karbantartási és szervízelési munkák (AMM és AFM szerint); 3 11L.3. Kupola - Szövetek; - Tépőpanel és -kötelek; - Szelepek; - Felfüggesztő rendszer. 3 11L.4. Gondola (beleértve az alternatív eszközöket is) - Gondolák típusai (beleértve az alternatív eszközöket is); - A törzs típusai és anyagai; - Sérülések felismerése. 3 11L.5. Elektromos rendszer - A fedélzeti áramkörökkel kapcsolatos alapismeretek; - Feszültségforrások (akkumulátorok, rögzítés, szellőzés, korrózió); - Ólom, Nikkel-kadmium (NiCd) vagy más akkumulátorok, szárazelemek; - Generátorok; - Huzalozás, elektromos csatlakozások; - Olvadóbiztosítékok; - Külső energiaforrás; - Energiamérleg. 3 11L.6. Meghajtás - Tüzelőanyag-rendszer: tartályok, vezetékek, szűrők, kifolyóvezetékek, leeresztők, feltöltés, kiválasztószelep, szivattyúk, kijelzés, vizsgálatok, összeköttetések; - A meghajtással kapcsolatos műszerek; - A mérésekkel és műszerekkel kapcsolatos alapismeretek; - Fordulatszámmérés; - Nyomásmérés; - Hőmérsékletmérés; - A rendelkezésre álló tüzelőanyag/energia mérése. 3 11L.7. Felszerelés - Tűzoltó készülék, tűzoltó paplan; - Műszerek (egyszerű vagy kombinált). 3 12L MODUL: RÁDIÓ - COM/ELT/TRANSZPONDER/MŰSZEREK Szint 12L.1. Rádió - Com/ELT - Csatornakiosztás; - Alapvető működési teszt; - Akkumulátorok; - Vizsgálati és karbantartási követelmények. 2 12L.2. Transzponder - Alapvető működés; - Tipikus hordozható konfiguráció antennával együtt; - Az A, C és S üzemmódok magyarázata; - Vizsgálati és karbantartási követelmények. 2 12L.3. Műszerek - Kézi magasságmérők/variométerek; - Akkumulátorok; - Alapvető működési teszt. 2 VIII. Függelék Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alap vizsgáztatási szabványok a) A VII. függelékben foglalt alapismeretekre vonatkozó követelményekhez kapcsolódó vizsgák szabványosítása a következő elveken alapul: i. minden vizsgát a ii. pontban meghatározott feleletválasztásos formában kell végrehajtani. A helytelen válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy a tárgyból semmilyen ismerettel nem rendelkezők számára is lehetségesnek tűnjenek. Valamennyi lehetőségnek egyértelműen a kérdéshez kell kapcsolódnia, hasonló szóhasználatot, nyelvtani szerkezeteket kell alkalmaznia, és hasonló hosszúságúnak kell lennie. A számolással kapcsolatos kérdésekben a helytelen válaszoknak a számolási hibákhoz kell kapcsolódniuk, például a nem megfelelően alkalmazott helyesbítésekhez vagy a pontatlan átváltásokhoz: nem lehetnek véletlenszerű számok; ii. minden feleletválasztásos kérdésre három lehetséges választ kell megadni, amelyek közül csak az egyik a helyes, és a vizsgázónak modulonként annyi időt kell biztosítani, hogy kérdésenként átlagosan 75 másodperc álljon rendelkezésére; iii. a megfelelési szint minden modulnál 75 %; iv. büntetőpont (a rosszul megválaszolt kérdésre adott negatív pont) nem adható; v. a kérdésekben megkövetelt tudásszintnek arányosnak kell lennie a légijármű-kategória technológiai szintjével. b) A kérdések száma modulonként a következő: i. 1L modul: »Alapismeretek«: 12 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 15 perc; ii. 2L modul: »Emberi tényezők«: 8 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 10 perc; iii. 3L modul: »Légi közlekedési rendelkezések«: 24 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 30 perc; iv. 4L modul: »Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok«: 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; v. 5L modul: »Kompozit sárkányszerkezetek«: 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; vi. 6L modul: »Fém sárkányszerkezetek«: 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; vii. 7L modul: »Sárkányszerkezetek általában«: 64 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 80 perc; viii. 8L modul: »Hajtómű«: 48 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 60 perc; ix. 9L modul: »Hőlégballonok/hőléghajók«: 36 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 45 perc; x. 10L modul: »Gázzal töltött ballonok/léghajók (szabad/kötött)«: 40 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 50 perc; xi. 11L modul: »Léghajók meleg levegővel vagy gázzal«: 36 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 45 perc; xii. 12L modul: »Rádió - Com/ELT/transzponder/műszerek«: 16 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 20 perc.

IV. MELLÉKLET

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

(1) a 147.A.145. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A karbantartó személyeket kiképző szervezet - a kézikönyvében meghatározottakkal összhangban - a következőket végezheti el:

i. alapképzés a III. mellékletnek (66. rész) megfelelő tanterv vagy annak egy része szerint;

ii. típus-/feladatorientált tanfolyamok, a III. melléklet (66. rész) szerint;

iii. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik az alaptanfolyamon vagy a légijármű-típustanfolyamon a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt;

iv. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik a légijármű-típustanfolyamon nem a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt;

v. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik az alaptanfolyamon nem a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt, feltéve, hogy:

(1) a vizsgáztatás valamelyik, a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen történik, vagy

(2) ha nem egy, a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen történik - mint azt a b) és c) pont megengedi -, akkor vagy:

- a vizsga az Európai Központi Kérdésbankon (European Central Question Bank, ECQB) keresztül történik, vagy

- ECQB hiányában az illetékes hatóság választja ki a vizsgakérdéseket;

vi. a bizonyítványok kibocsátása a III. függelék szerint a jóváhagyott alap- vagy légijármű-típustanfolyam sikeres elvégzését, vagy az a) i., a) ii., a) iii., a) iv. és a) v. pont szerinti vizsga sikeres letételét követően, az adott esetnek megfelelően.";

(2) Az I. és a II. függelék helyébe a következő szöveg lép: I. függelék Az alaptanfolyam időtartama A teljes alaptanfolyamok minimális hosszának a megállapításához a következő táblázat az irányadó: Alaptanfolyam Időtartam (tanórában megadva) Az elméleti képzés aránya (%-ban) A1 800 30-35 A2 650 30-35 A3 800 30-35 A4 800 30-35 B1.1 2 400 50-60 B1.2 2 000 50-60 B1.3 2 400 50-60 B1.4 2 400 50-60 B2 2 400 50-60 B2L 1 500 (*1) 50-60 B3 1 000 50-60 II. függelék Karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyása a IV. melléklet (147. rész) szerint - 11. számú EASA-űrlap Szövege kép 1/2. oldal [TAGÁLLAM (*)] Az Európai Unió tagállama (**) KARBANTARTÓ SZEMÉLYEKET KIKÉPZŐ ÉS VIZSGÁZTATÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNYA Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].147.[XXXX] A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1321/2014/EU bizottsági rendeletnek a kiállítás időpontjában hatályos rendelkezései alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z) [VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME] az 1321/2014/EU rendelet IV. melléklete (147. rész) A. szakasza alapján karbantartó személyeket képző szervezet, és ebbéli minőségében a fenti referenciákkal jogosult a mellékelt jóváhagyási jegyzőkönyvben meghatározott képzési és vizsgáztatási tevékenység végzésére, valamint arra, hallgatóinak ezzel összefüggésben bizonyítványt állítson ki. FELTÉTELEK: 1. E jóváhagyás csak a jóváhagyott szakképző szervezet tevékenységére a IV. melléklet (147. rész) A. szakasza alapján irányadó kézikönyvben meghatározott tevékenységi körre vonatkozik; továbbá 2. e jóváhagyásnak feltétele, hogy a jóváhagyott szakképző szervezet kövesse a rá vonatkozó kézikönyv szerinti eljárásokat; továbbá 3. e jóváhagyás mindaddig érvényes, ameddig a jóváhagyott szakképző szervezet továbbra is teljesíti az 1321/2014/EU rendelet IV. mellékletében (147. rész) foglalt követelményeket; továbbá 4. a fenti feltételek teljesülése esetén a jóváhagyás - a lemondás, a helyébe lépő új jóváhagyás kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve - korlátlan ideig érvényes. Az eredeti kiállítás kelte: A felülvizsgálat kelte: A felülvizsgálat száma: Aláírás: Az illetékes hatóság számára: A(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] mint illetékes hatóság nevében. 11. számú EASA-űrlap, 5. kiadás (*) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (**) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő. Szövege kép 2/2. oldal KARBANTARTÓ SZEMÉLYEK KIKÉPZÉSÉNEK ÉS VIZSGÁZTATÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSI JEGYZŐKÖNYVE Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].147.[XXXX] Szervezet: [VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME] A jóváhagyási jegyzőkönyv kizárólag a jóváhagyott szakképző szervezet kézikönyvének a tevékenységi kört meghatározó szakaszában meghatározott képzési és vizsgáztatási tevékenységre vonatkozik. A szakképző szervezet kézikönyvének hivatkozási száma/jele: Az eredeti kiállítás kelte: A legutóbbi jóváhagyott felülvizsgálat időpontja: A felülvizsgálat száma: Aláírás: Az illetékes hatóság számára: A(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] mint illetékes hatóság nevében. 11. számú EASA-űrlap, 5. kiadás JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY BEJEGYZÉSI KATEGÓRIA KORLÁTOZÁS ALAPKÉPZÉS, ALAPVIZSGA (**) B1 (**) TB1.1 (**) REPÜLŐGÉP GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEL (**) TB1.2 (**) REPÜLŐGÉP DUGATTYÚS HAJTÓMŰVEL (**) TB1.3 (**) HELIKOPTER GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEL (**) TB1.4 (**) HELIKOPTER DUGATTYÚS HAJTÓMŰVEL (**) B2 (**)/(****) TB2 (**) REPÜLŐELEKTRONIKA (**) B2L (**) TB2L (**) REPÜLŐELEKTRONIKA (jelölje meg a rendszermi-nősítéseket) (**) B3 (**) TB3 (**) DUGATTYÚS HAJTÓMŰVES, NEM TÚLNYOMÁSOS KABINNAL RENDELKEZŐ, LEGFELJEBB 2 000 KG MEGENGEDETT MAXIMÁLIS FELSZÁLLÓTÖMEGŰ REPÜLŐGÉP (**) A (**) TA.1 (**) REPÜLŐGÉP GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEL (**) TA.2 (**) REPÜLŐGÉP DUGATTYÚS HAJTÓMŰVEL (**) TA.3 (**) HELIKOPTER GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEL (**) TA.4 (**) HELIKOPTER DUGATTYÚS HAJTÓMŰVEL (**) L (**) (Csak vizsgáztatás) TL (**) A MEGFELELŐ ENGEDÉLY-ALKATEGÓRIA MEGJELÖLÉSE (**) LÉGIJÁRMŰ-TÍPUS,FELADAT (**) C (**) T4 (**) [A LÉGIJÁRMŰ-TÍPUS MEGJELÖLÉSE] (***) B1 (**) T1 (**) [A LÉGIJÁRMŰ-TÍPUS MEGJELÖLÉSE] (***) B2 (**) T2 (**) [A LÉGIJÁRMŰ-TÍPUS MEGJELÖLÉSE] (***) A (**) T3 (**) [A LÉGIJÁRMŰ-TÍPUS MEGJELÖLÉSE] (***) (*) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (**) Törlendő, ha a szervezet jóváhagyása a megnevezett osztályra vagy kategóriára nem terjed ki. (***) Beírandó a megfelelő korlátozás. (****) A B2 alaptanfolyamra/alapvizsgára vonatkozó jóváhagyás magában foglalja a B2L alaptanfolyamra/alapvizsgára vonatkozó jóváhagyást minden rendszerminősítés tekintetében.

KÉP HIÁNYZIK

(3) a III. függelékben található 149. számú EASA-űrlap, 2. kiadás helyébe az alábbi szöveg lép: Szövege kép

1/2. oldal

[TAGÁLLAM (*)]

Az Európai Unió tagállama (**)

KARBANTARTÓ SZEMÉLYEKET KIKÉPZŐ ÉS VIZSGÁZTATÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNYA

Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].147.[XXXX]

A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1321/2014/EU bizottsági rendeletnek a kiállítás időpontjában hatályos rendelkezései alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z)

[VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]

az 1321/2014/EU rendelet IV. melléklete (147. rész) A. szakasza alapján karbantartó személyeket képző szervezet, és ebbéli minőségében a fenti referenciákkal jogosult a mellékelt jóváhagyási jegyzőkönyvben meghatározott képzési és vizsgáztatási tevékenység végzésére, valamint arra, hallgatóinak ezzel összefüggésben bizonyítványt állítson ki.

FELTÉTELEK:

1. E jóváhagyás csak a jóváhagyott szakképző szervezet tevékenységére a IV. melléklet (147. rész) A. szakasza alapján irányadó kézikönyvben meghatározott tevékenységi körre vonatkozik; továbbá

2. e jóváhagyásnak feltétele, hogy a jóváhagyott szakképző szervezet kövesse a rá vonatkozó kézikönyv szerinti eljárásokat; továbbá

3. e jóváhagyás mindaddig érvényes, ameddig a jóváhagyott szakképző szervezet továbbra is teljesíti az 1321/2014/EU rendelet IV. mellékletében (147. rész) foglalt követelményeket; továbbá

4. a fenti feltételek teljesülése esetén a jóváhagyás - a lemondás, a helyébe lépő új jóváhagyás kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve - korlátlan ideig érvényes.

Az eredeti kiállítás kelte:

A felülvizsgálat kelte:

A felülvizsgálat száma:

Aláírás:

Az illetékes hatóság számára: A(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] mint illetékes hatóság nevében.

11. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

(*) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság.

(**) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő.

(*1) Ezt az óraszámot - a választott további rendszerminősítésektől függően - a továbbiak szerint kell növelni:

RendszerminősítésIdőtartam (tanórában megadva)Az elméleti képzés aránya (%-ban)
KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ9050–60
MŰSZERRENDSZEREK55
ROBOTPILÓTA80
FELÜGYELETI RENDSZER40
SÁRKÁNYRENDSZEREK100

V. MELLÉKLET

Az Va. melléklet a következőképpen módosul:

(1) a tartalomjegyzék az "E. alrész - Karbantartó szervezet" bejegyzés után az alábbi T.A.501. ponttal egészül ki:

"T.A.501. Karbantartó szervezet";

(2) a T.A.201. 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légi jármű karbantartását és üzembe helyezését az e melléklet (T. rész) E. alrészben szereplő követelményeket teljesítő karbantartó szervezet végezze. E célból amennyiben a légialkalmasság-irányító szervezet maga nem teljesíti e követelményeket, akkor szerződést köt egy, az említett követelményeket teljesítő karbantartó szervezettel.";

(3) az E. alrész - Karbantartó szervezet a következő címmel egészül ki:

"T.A. 501 Karbantartó szervezet";

(4) a T.A.716. pont helyébe a következő szöveg lép:

"T.A.716. Megállapítások

A T.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a légialkalmasság-irányító szervezet kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedést.";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1142 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1142&locale=hu

Tartalomjegyzék