Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32019L1160[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1160 irányelve (2019. június 20.) a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1160 IRÁNYELVE

(2019. június 20.)

a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), valamint a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) közös céljai közé tartozik, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a kollektív befektetési vállalkozások számára, felszámolják a kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek és részvényeinek Unión belüli szabad mozgását gátló akadályokat, és emellett biztosítsák a befektetők egységesebb védelmét. Jóllehet e célok nagyrészt teljesültek, bizonyos akadályok továbbra is gátolják az alapkezelőket abban, hogy teljes mértékben kihasználják a belső piac nyújtotta előnyöket.

(2) Ezen irányelvet kiegészíti az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5). Az említett rendelet kiegészítő szabályokat és eljárásokat állapít meg az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV-k) és az alternatívbefektetésialap-kezelőkre (ABAK-ok) vonatkozóan. Az említett rendeletnek és ezen irányelvnek együttesen kell a belső piacon működő alapkezelőkre vonatkozó feltételek nagyobb összhangját biztosítani, és megkönnyíteni az általuk kezelt alapok határokon átnyúló forgalmazását.

(3) A szabályozási hézagot meg kell szüntetni, és a 2011/61/EU irányelvben meghatározott értesítési eljárást össze kell hangolni az illetékes hatóságoknak az ÁÉKBV-kal kapcsolatos változásokról történő értesítésére vonatkozó eljárással.

(4) Az (EU) 2019/1156 rendelet tovább erősíti a 2009/65/EK irányelvben szabályozott forgalmazási közleményekre vonatkozó elveket, és kiterjeszti azok alkalmazását az ABAK-okra, ami a befektetők típusától függetlenül magas szintű befektetővédelmet eredményez. A 2009/65/EK irányelvnek a forgalmazási közleményekre és az ÁÉKBV-k befektetési jegyei forgalmazásának szervezésével kapcsolatos nemzeti jogok és rendelkezések hozzáférhetőségére vonatkozó rendelkezései ezért már szükségtelenek és azokat el kell hagyni.

(5) A 2009/65/EK irányelv azon rendelkezései, amelyek előírják az ÁÉKBV-k számára, hogy a befektetők számára bizonyos eszközöket biztosítsanak, terhet jelentenek abban a formában, amelyben egyes nemzeti jogrendszerek ezen rendelkezéseket végrehajtják. Ezenkívül a befektetők ritkán használják a helyi eszközöket az irányelvben foglalt szándékkal összhangban. A kapcsolattartás előnyben részesített módszerévé a befektetők és az alapkezelő közötti közvetlen - elektronikus úton vagy telefonon történő - interakció vált, míg a kifizetéseket és a visszaváltásokat más csatornákon keresztül hajtják végre. Bár az említett helyi eszközöket jelenleg használják adminisztratív célokra, például a szabályozói díjak határokon átnyúló behajtására, ezeket az ügyeket más módon, többek között az illetékes hatóságok közötti együttműködés útján kellene kezelni. Következésképpen szabályokat kell alkotni, amelyek korszerűsítik és meghatározzák a lakossági befektetők számára biztosítandó eszközökre vonatkozó követelményeket, a tagállamoknak pedig nem szabadna előírnia ezen eszközök biztosítása céljából a helyi fizikai jelenlétet. A szabályoknak minden esetben biztosítaniuk kell azt, hogy a befektetők hozzáférhessenek azokhoz az információkhoz, amelyek elérésére jogosultak.

(6) A lakossági befektetők következetes kezelésének biztosítása érdekében az említett eszközökre vonatkozó követelményeknek az ABAK-okra is vonatkozniuk kell, amennyiben a tagállamok lehetővé teszik számukra, hogy az alternatív befektetési alapok (ABA-k) befektetési jegyeit vagy részvényeit a területükön lakossági befektetők részére forgalmazzák.

(7) Az ÁÉKBV-k és az ABA-k befektetési jegyei vagy részvényei fogadó tagállamban való forgalmazásának megszüntetésére vonatkozó egyértelmű és egységes feltételek hiánya gazdasági és jogi bizonytalanságot teremt az alapkezelők számára. Ezért a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek egyértelmű feltételekhez kell kötnie az egyes befektetési jegyekre vagy részvényekre vagy azok egészére vonatkozóan a forgalmazás céljából hozott intézkedésekkel kapcsolatos bejelentés visszavonását. A feltételek egyensúlyt teremtenek egyrészt a kollektív befektetési vállalkozások vagy kezelőik számára a részvényeik vagy befektetési jegyeik forgalmazása céljából tett intézkedéseik - a feltételek teljesülése esetén történő - megszüntetésére rendelkezésre álló lehetőség, másrészt az ilyen vállalkozásokban érdekeltséggel rendelkező befektetők érdekei között.

(8) Az ÁÉKBV-k vagy az ABA-k valamely tagállamban történő forgalmazása megszüntetésének lehetősége nem járhat költségekkel a befektetők számára, és nem csökkentheti a 2009/65/EK irányelv vagy a 2011/61/EU irányelv szerint őket megillető biztosítékokat, különös tekintettel az ezen alapok további tevékenységére vonatkozó pontos tájékoztatáshoz való jogukra.

(9) Vannak olyan esetek, amikor a befektetőknek egy adott befektetési elképzelés vagy befektetési stratégia iránti érdeklődését felmérni kívánó ABAK a különböző nemzeti jogrendszerekben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás eltérő kezelésével szembesül. A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás meghatározása és engedélyezésének feltételei tagállamonként jelentősen eltérnek egymástól azokban a tagállamokban, ahol ez engedélyezett, más tagállamokban pedig egyáltalán nem létezik a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás fogalma. E különbségek kezelése érdekében meg kell állapítani a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás harmonizált fogalommeghatározását, és meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján az uniós ABAK-ok forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújthatnak.

(10) Egy adott tevékenység 2011/61/EU irányelv szerinti forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásként való elismeréséhez annak lehetséges szakmai befektetőkre kell irányulnia, és érdeklődésük felmérése érdekében egy olyan ABA vagy részalapja befektetési elképzelésére vagy befektetési stratégiájára kell vonatkoznia, amelyet vagy még nem hoztak létre, vagy már létrehoztak ugyan, de az adott tagállamban még nem történt meg a forgalomba hozatallal kapcsolatos bejelentés az említett irányelvvel összhangban. Ennek megfelelően a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás során a befektetők még nem jegyezhetik egy ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit, és nem engedélyezhető jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak a lehetséges szakmai befektetők körében tervezett vagy végleges formában történő terjesztése. Az uniós ABAK-oknak biztosítaniuk kell, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás révén ne juthassanak hozzá ABA-befektetési jegyekhez vagy részvényekhez, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás részeként kapcsolatfelvételre került sor, kizárólag a 2011/61/EU irányelvben engedélyezett forgalomba hozatal keretében juthassanak hozzá az adott ABA-ban befektetési jegyekhez vagy részvényekhez.

A szakmai befektetők általi minden olyan jegyzést, amelyre a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásnak az uniós ABAK általi megkezdésétől számított 18 hónapon belül került sor, és amelynek tárgyai valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban említett ABA befektetési jegyei vagy részvényei, illetve valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás eredményeként létrehozott ABA befektetési jegyei vagy részvényei, forgalmazás eredményének kell tekinteni, és e jegyzésekre a 2011/61/EU irányelvben említett bejelentési eljárások alkalmazandók. Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok gyakorolni tudják a tagállamukban a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás feletti ellenőrzést, az uniós ABAK-oknak a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított két héten belül - papíralapú vagy elektronikus formában - informális levelet kell küldeniük a letelepedésük szerinti tagállam illetékes hatóságai számára, amelyben többek között közlik, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást mely tagállamokban nyújtják vagy nyújtották, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra mely időszakokban kerül vagy került sor, és adott esetben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tárgyát képező vagy korábban tárgyát képező ABA-kjaik és részalapjaik jegyzékét. Az uniós ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságainak haladéktalanul tájékoztatniuk kell azon tagállamok illetékes hatóságait, amelyekben az uniós ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújt vagy nyújtott.

(11) Az uniós ABAK-oknak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik megfelelően dokumentálva legyenek.

(12) A 2011/61/EU irányelvnek és különösen a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó harmonizált szabályoknak való megfeleléshez szükséges nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések semmilyen módon nem hozhatják hátrányos helyzetbe az uniós ABAK-okat a nem uniós ABAK-okkal szemben. Ez egyformán vonatkozik arra a jelenlegi helyzetre, hogy a nem uniós ABAK-ok még nem rendelkeznek passzportálási jogokkal, valamint egy olyan helyzetre, amelyben a 2011/61/EU irányelvben foglalt passzportálási rendelkezések alkalmazandóvá válnak.

(13) A jogbiztonság érdekében a forgalmazási közleményekre és a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében össze kell hangolni az ezen irányelvet és az (EU) 2019/1156 rendeletet végrehajtó nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját.

(14) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (6) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/65/EK irányelv módosításai

A 2009/65/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk (8) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Amennyiben az első albekezdésben említett változás miatt az alapkezelő társaság a továbbiakban már nem felelne meg ezen irányelvnek, az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatják az alapkezelő társaságot arról, hogy ezt a változtatást nem hajthatja végre. Ebben az esetben az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ennek megfelelően tájékoztatják az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

Amennyiben az első albekezdésben említett változás a második albekezdéssel összhangban történő információtovábbítást követően végrehajtásra kerül, és a változás nyomán az alapkezelő társaság már nem felel meg ezen irányelvnek, az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 98. cikkel összhangban megteszik a megfelelő intézkedéseket, és haladéktalanul értesítik azokról az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságait."

2. A 77. cikket el kell hagyni.

3. A 91. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4. A 92. cikk helyébe a következő szöveg lép: "92. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy az ÁÉKBV minden olyan tagállamban, ahol befektetési jegyeit forgalmazni kívánja, eszközöket bocsásson rendelkezésre a következő feladatok ellátása céljára: a) a IX. fejezet szerint megkövetelt dokumentumokban meghatározott feltételekkel összhangban az ÁÉKBV befektetési jegyeivel kapcsolatos jegyzési, visszavásárlási és visszaváltási megbízások feldolgozása és egyéb kifizetések teljesítése a befektetésijegy-tulajdonosok számára; b) a befektetők tájékoztatása az a) pontban említett megbízások teljesítésének, valamint a visszavásárlási és visszaváltási összegek kifizetésének módjáról; c) az ÁÉKBV-be történő befektetéshez fűződő befektetői jogoknak az ÁÉKBV forgalmazása szerinti tagállamban való gyakorlásával kapcsolatos információk kezelésének, illetve a vonatkozó, 15. cikkben említett eljárásokhoz és szabályokhoz való hozzáférésnek a megkönnyítése; d) a befektetők számára - betekintés és másolat megszerzése céljából - a 94. cikkben megállapított feltételekkel a IX. fejezet szerinti információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása; e) az eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása tartós adathordozón; és f) kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal való kommunikáció során. (2) A tagállamok nem írhatják elő az ÁÉKBV-k számára, hogy az (1) bekezdés alkalmazása céljából a fogadó tagállamban fizikailag jelen legyenek vagy erre harmadik felet jelöljenek ki. (3) Az ÁÉKBV biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok ellátását szolgáló eszközök elektronikusan is rendelkezésre álljanak: a) annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ÁÉKBV-értékpapírokat forgalmazzák, vagy az adott tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven; b) maga az ÁÉKBV, vagy egy olyan harmadik fél révén, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés és felügyelet vagy mindkettő vonatkozik. A b) pont alkalmazásában, amennyiben a feladatokat harmadik fél végzi, a harmadik fél kijelölését írásbeli szerződésben kell rögzíteni, amely meghatározza, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok közül melyeket nem látja el az ÁÉKBV, és hogy a harmadik fél az összes szükséges információt és dokumentumot megkapja az ÁÉKBV-től."

5. A 93. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A bejelentő levél tartalmazza azokat az adatokat, többek között a címet is, amelyek szükségesek a számlázáshoz és ahhoz, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai közöljék az alkalmazandó szabályozási díjakat vagy illetékeket, valamint tartalmazza a 92. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátására szolgáló eszközökre vonatkozó információkat.";

b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő levélben közölt információk változása vagy a forgalmazni kívánt részvényosztályokkal kapcsolatos változás esetén a változás végrehajtása előtt legalább egy hónappal az ÁÉKBV írásban értesíti erről a változásról az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam és az ÁÉKBV fogadó tagállama illetékes hatóságait.

Amennyiben az első albekezdésben említett változás következtében az ÁÉKBV a továbbiakban nem felelne meg ezen irányelv rendelkezéseinek, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételét követő 15 munkanapon belül értesítik az ÁÉKBV-t arról, hogy ezt a változtatást nem hajthatja végre. Ebben az esetben az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ennek megfelelően tájékoztatják az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

Amennyiben az első albekezdésben említett változtatás a második albekezdéssel összhangban történő információtovábbítást követően végrehajtásra kerül, és a változás nyomán az ÁÉKBV már nem felel meg ezen irányelvnek, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 98. cikkel összhangban megteszik a megfelelő intézkedéseket, többek között szükség esetén kifejezetten megtiltva az ÁÉKBV forgalmazását, és a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesítik az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait.".

6. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: "93a. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy az ÁÉKBV visszavonhassa azon befektetési jegyei egy tagállamban történő forgalmazása céljából tett intézkedéseivel kapcsolatos bejelentéseit - adott esetben beleértve a részvényosztályokról szóló tájékoztatást is -, amelyek vonatkozásában a 93. cikkel összhangban bejelentést tett, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: a) az ÁÉKBV legalább 30 munkanapon keresztül nyilvánosan elérhető általános ajánlatot tesz közzé az összes ilyen befektetési jegy bármely díjtól vagy levonástól mentes visszavásárlására vagy visszaváltására az adott tagállamban, és az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi az említett tagállambeli azon befektetőknek, akik személyazonossága ismert; b) az ÁÉKBV az ÁÉKBV-k forgalmazására szokásosan használt és a tipikus ÁÉKBV-befektető számára megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján - többek között elektronikus úton - közzéteszi azon szándékát, hogy megszüntesse az említett tagállamban az ilyen befektetési jegyek forgalmazása céljából hozott intézkedéseket; c) a pénzügyi közvetítőkkel vagy megbízottakkal kötött szerződéses megállapodások módosulnak vagy megszűnnek attól az időponttól kezdődő hatállyal, amikor a bejelentést visszavonta, a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott befektetési jegyekre vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattétel vagy kibocsátás megakadályozása érdekében. Az első albekezdés a) és b) pontjában említett tájékoztatás egyértelműen meghatározza, hogy a befektetőkre nézve milyen következményekkel jár, ha a befektetési jegyek visszaváltására vagy visszavásárlására vonatkozó ajánlatot nem fogadják el. Az első albekezdés a) és b) pontjában említett információkat annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell közzétenni, amely tekintetében az ÁÉKBV a 93. cikkel összhangban bejelentést tett, vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven. Az első albekezdés c) pontjában említett időponttól kezdve az ÁÉKBV az említett tagállamban megszünteti az azon befektetési jegyekre vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattételt vagy kibocsátást, amelyek tekintetében a bejelentést visszavonta. (2) Az ÁÉKBV értesítést küld a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amely tartalmazza az (1) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat. (3) Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy az ÁÉKBV által a (2) bekezdés alapján benyújtott értesítés hiánytalan-e. Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a hiánytalan értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül továbbítják az értesítést a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságainak, valamint az ESMA-nak. Miután az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az első albekezdés szerint továbbították az értesítést, haladéktalanul értesítik erről az ÁÉKBV-t. (4) Az ÁÉKBV biztosítja az ÁÉKBV megmaradt befektetői számára, valamint az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 68-82. és a 94. cikkben előírt információkat. (5) Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják az e cikk (2) bekezdésében említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai részére a 93. cikk (2) bekezdésében említett dokumentumok bármely változására vonatkozó információkat. (6) Az e cikk (2) bekezdésében említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 21. cikk (2) bekezdésének, a 97. cikk (3) bekezdésének és a 108. cikknek megfelelően. A 21. cikk (2) bekezdésében és a 97. cikkben említett egyéb ellenőrzési tevékenységek és felügyeleti hatáskörök sérelme nélkül, az e cikk (5) bekezdése szerinti továbbítás időpontjától kezdődően az e cikk (2) bekezdésében említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai nem írhatják elő az érintett ÁÉKBV számára, hogy bizonyítsa az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében említett forgalmazási követelményeket szabályozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek való megfelelést. (*1) (7) A tagállamok a (4) bekezdés alkalmazása céljából lehetővé teszik bármely elektronikus vagy egyéb távközlési eszköz használatát, amennyiben az információk és a kommunikációs eszközök a befektetők számára a befektető helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy az említett tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven rendelkezésre állnak. (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1156 rendelete (2019. június 20.) a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 188, 2019.7.12., 55. o.).""

7. A 95. cikk (1) bekezdésének a) pontját el kell hagyni.

2. cikk

A 2011/61/EU irányelv módosításai

A 2011/61/EU irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"aea) »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező lehetséges szakmai befektetők számára a befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan egy uniós ABAK által vagy annak nevében végzett közvetett vagy közvetlen információszolgáltatás vagy kommunikáció egy még létre nem hozott ABA vagy részalapja, illetve egy olyan, már létrehozott ABA vagy részalapja iránti érdeklődésük felmérése céljából, amelynek vonatkozásában a forgalomba hozatallal kapcsolatos, a 31., illetve a 32. cikknek megfelelő bejelentés még nem történt meg a lehetséges befektetők lakóhelye vagy létesítő okirata szerinti székhelye tagállamában, és amely egyik esetben sem minősül a lehetséges befektetőknek címzett, az ABA vagy részalapja befektetési jegyeibe vagy részvényeibe eszközölt befektetésre irányuló ajánlattételnek vagy az említett befektetési jegyek vagy részvények befektetőkhöz történő kihelyezésének;"

2. A VI. fejezet eleje a következő cikkel egészül ki: "30a. cikk Az uniós ABAK által az Unióban végzett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás feltételei (1) A tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett uniós ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújthasson az Unióban, kivéve, ha a lehetséges szakmai befektetők számára nyújtott információk: a) elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére; vagy b) jegyzési formanyomtatványnak vagy hasonló dokumentumnak minősülnek, akár tervezetként, akár végleges formában; c) egy még létre nem hozott ABA alapító dokumentumainak, tájékoztatójának vagy ajánlattételi dokumentumainak minősülnek, végleges formában. Amennyiben a tájékoztató vagy az ajánlattételi dokumentum tervezetét bocsátják rendelkezésre, ezek nem tartalmazhatnak olyan lényeges információkat, amelyek lehetővé tennék a befektetők számára a befektetési döntés meghozatalát, és egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy: a) nem minősülnek egy ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek jegyzésére irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak; és b) a bennük közölt információk nem teljes körűek és változhatnak, ezért nem lehet rájuk hagyatkozni. A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK-ok ne legyenek kötelesek bejelenteni a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát, illetve címzettjeit az illetékes hatóságok számára, vagy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtása előtt ne kelljen teljesíteniük az e cikkben meghatározottaktól eltérő feltételeket vagy követelményeket. (2) Az uniós ABAK-ok kötelesek biztosítani, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás révén ne juthassanak hozzá ABA-befektetési jegyekhez vagy -részvényekhez, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás részeként kapcsolatfelvételre került sor, kizárólag a 31. vagy a 32. cikk értelmében engedélyezett forgalomba hozatal keretében juthassanak hozzá az adott ABA-ban befektetési jegyekhez vagy részvényekhez. A szakmai befektetők általi minden olyan jegyzést, amelyre a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásnak az uniós ABAK általi megkezdésétől számított 18 hónapon belül került sor, és amelynek tárgyai valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban említett ABA befektetési jegyei vagy részvényei, illetve valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás eredményeként létrehozott ABA befektetési jegyei vagy részvényei, forgalmazás eredményének kell tekinteni, és e jegyzésekre a 31. és a 32. cikkben említett bejelentési eljárások alkalmazandók. A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK-ok a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított két héten belül - papíralapú vagy elektronikus formában - informális levelet küldjenek a letelepedésük szerinti tagállam illetékes hatóságai számára. E levélnek meg kell adnia, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra mely tagállamokban és mely időszakokban kerül vagy került sor, tartalmaznia kell a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás rövid ismertetését, ideértve a bemutatott befektetési stratégiákkal kapcsolatos információkat, és adott esetben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tárgyát képező vagy korábban tárgyát képező ABA-k vagy ABA-részalapok jegyzékét. Az uniós ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes hatóságait, amelyekben az uniós ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújt vagy nyújtott. Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra kerül vagy került sor, kérhetik az uniós ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy nyújtsanak további tájékoztatást a területükön sorra kerülő vagy sorra került, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásról. (3) Harmadik fél kizárólag akkor vehet részt forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtásában valamely engedélyezett uniós ABAK nevében, ha a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) értelmében engedélyezett befektetési vállalkozásként, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*3) értelmében engedélyezett hitelintézetként, a 2009/65/EK irányelv értelmében engedélyezett ÁÉKBV alapkezelő társaságként, ezen irányelv értelmében engedélyezett ABAK-ként, vagy a 2014/65/EU irányelv értelmében függő ügynökként jár el. Az ilyen harmadik felekre alkalmazni kell az e cikkben meghatározott feltételeket. (4) Az uniós ABAK-oknak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megfelelően dokumentálva legyen. (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.)." (*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).""

3. A 32. cikk (7) bekezdése második, harmadik és negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a tervezett változtatás következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK letelepedése szerinti tagállam érintett illetékes hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kötelesek tájékoztatni az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre. Ebben az esetben az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes rendelkező hatóságai ennek megfelelően értesítik az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

Ha a tervezett változtatást az első és második albekezdés ellenére végrehajtják, vagy ha valamely nem tervezett változtatásra kerül sor, amelynek következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai a 46. cikkel összhangban meghoznak minden szükséges intézkedést, ideértve szükség esetén az ABA forgalmazásának kifejezett megtiltását is, és ennek megfelelően haladéktalanul értesítik az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

Ha a változtatások nem befolyásolják azt, hogy az ABAK ezen irányelvnek megfelelően kezeli-e az ABA-t, vagy hogy az ABAK más tekintetben megfelel-e ezen irányelvnek, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait e változásokról."

4. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: "32a. cikk Egyes uniós ABA-k vagy az összes uniós ABA befektetési jegyei vagy részvényei forgalmazásának céljából hozott intézkedések bejelentésének visszavonása az ABAK letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban (1) A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK visszavonhassa azon egyes általa kezelt ABA-k vagy az összes általa kezelt ABA befektetési jegyei vagy részvényei forgalmazása céljából tett intézkedéseivel kapcsolatos bejelentéseit egy tagállamban, amelyek vonatkozásában a 32. cikkel összhangban bejelentést tett, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: a) a zárt végű ABA-k és az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) által szabályozott alapok kivételével az ABAK legalább 30 munkanapon keresztül nyilvánosan elérhető általános ajánlatot tesz közzé az ABA összes ilyen befektetési jegye vagy részvénye bármely díjtól vagy levonástól mentes visszavásárlására vagy visszaváltására az adott tagállamban, és az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi az említett tagállambeli azon befektetőknek, akik személyazonossága ismert; b) az ABAK az ABA-k forgalmazására szokásosan használt és a tipikus ABA-befektető számára megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján - többek között elektronikus úton - közzéteszi azon szándékát, hogy megszüntesse az említett tagállamban egyes általa kezelt ABA-k vagy az összes általa kezelt ABA befektetési jegyeinek és részvényeinek forgalmazása céljából hozott intézkedéseket; c) a pénzügyi közvetítőkkel vagy megbízottakkal kötött szerződéses megállapodások módosulnak vagy megszűnnek attól az időponttól kezdődő hatállyal, amikor a bejelentést visszavonták, a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott befektetési jegyekre vagy részvényekre vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattétel vagy kihelyezés megakadályozása érdekében. Az első albekezdés c) pontjában említett időponttól kezdve az ABAK megszünteti az általa kezelt ABA befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattételt vagy kihelyezést azon tagállamban, amely vonatkozásában a (2) bekezdéssel összhangban bejelentést tett. (2) Az ABAK értesítést küld a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amely tartalmazza az (1) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat. (3) Az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy az ABAK által a (2) bekezdéssel összhangban benyújtott értesítés hiánytalan-e. Az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a hiánytalan értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül továbbítják az említett értesítést a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságainak, valamint az ESMA-nak. Az értesítésnek az első albekezdés szerinti továbbítását követően az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik az ABAK-ot a továbbításról. Az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett időponttól számított 36 hónapos időtartamon belül az ABAK a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott tagállamban nem nyújthat forgalomba hozatal előtti tájékoztatást az értesítésben említett uniós ABA-k befektetési jegyeivel vagy részvényeivel kapcsolatban, vagy hasonló befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan. (4) Az ABAK biztosítja az uniós ABA megmaradt befektetői, valamint az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 22. és a 23. cikkben előírt információkat. (5) Az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai részére a IV. melléklet b)-f) pontjában említett dokumentumok és információ bármely változására vonatkozó információkat. (6) A (2) bekezdésben említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai, a 45. cikkben meghatározottaknak megfelelően. (7) A 45. cikk (3) bekezdésében említett egyéb felügyeleti hatáskörök sérelme nélkül, az e cikk (5) bekezdése szerinti továbbítás időpontjától kezdődően az e cikk (2) bekezdésében említett bejelentésben meghatározott tagállam illetékes hatóságai nem írhatják elő az érintett ABAK számára, hogy bizonyítsa az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*5) 5. cikkében említett forgalmazási követelményeket szabályozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek való megfelelést. (8) A tagállamok lehetővé teszik bármilyen elektronikus vagy egyéb távközlési eszköznek a (4) bekezdés alkalmazása céljából történő használatát. (*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/760 rendelete (2015. április 29.) az európai hosszú távú befektetési alapokról (HL L 123., 2015.5.19., 98. o.)." (*5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1156 rendelete (2019. június 20.) a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 188, 2019.7.12., 55. o.).""

5. A 33. cikk (6) bekezdése második és harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a tervezett változtatás következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK letelepedése szerinti tagállam érintett illetékes hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatják az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre.

Ha a tervezett változtatást az első és második albekezdés ellenére végrehajtják, vagy ha előre nem tervezett változtatásra került sor, amelynek következtében az ABAK már nem az ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai a 46. cikkel összhangban meghoznak minden szükséges intézkedést, és ennek megfelelően haladéktalanul értesítik az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait."

6. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: "43a. cikk A lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök (1) Az (EU) 2015/760 rendelet 26. cikkének sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ABAK minden olyan tagállamban, ahol valamely ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit lakossági befektetők számára forgalmazni kívánja, rendelkezésre bocsássa az alábbi feladatok ellátására szolgáló eszközöket: a) az ABA okmányaiban meghatározott feltételekkel összhangban az ABA befektetési jegyeivel és részvényeivel kapcsolatos jegyzési, kifizetési, visszavásárlási és visszaváltási befektetői megbízások feldolgozása; b) a befektetők tájékoztatása az a) pontban említett megbízások teljesítésének, valamint a visszavásárlási és visszaváltási összegek kifizetésének módjáról; c) az ABA-ba történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatos információk kezelésének megkönnyítése abban a tagállamban, ahol az ABA-értékpapírokat forgalmazzák; d) a befektetők számára - betekintés és másolat megszerzése céljából - a 22. és a 23. cikk szerinti információk és dokumentumok rendelkezésére bocsátása; e) a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének m) pontja szerinti tartós adathordozón az ezen eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása; és f) kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikáció során. (2) A tagállamok nem írhatják elő az ABAK számára, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában a fogadó tagállamban fizikailag jelen legyen vagy erre harmadik felet jelöljön ki. (3) Az ABAK biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok ellátását szolgáló eszközök elektronikusan is rendelkezésre álljanak: a) annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ABA-értékpapírokat forgalmazzák, vagy az adott tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven; b) maga az ABAK vagy egy olyan harmadik fél révén, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés és felügyelet vagy mindkettő vonatkozik. A b) pont alkalmazása során, amennyiben a feladatokat harmadik fél végzi, a harmadik fél kijelölését írásbeli szerződésben kell rögzíteni, amely meghatározza, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok közül melyeket nem látja el az ABAK, és hogy a harmadik fél az összes szükséges információt és dokumentumot megkapja az ABAK-tól."

7. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"69a. cikk

A passzportálási rendszer értékelése

A 67. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok - amelyek alapján a 35. és a 37-41. cikkben meghatározott szabályok alkalmazandóvá válnak - hatálybalépése előtt a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, figyelembe véve az ezen irányelvben foglalt passzportálási rendszer értékelésének eredményeit, beleértve a rendszernek a nem uniós ABAK-okra való kiterjesztését is. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni."

8. A IV. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

"i) azok az adatok, többek között a cím, amelyek szükségesek a számlázáshoz és ahhoz, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai közöljék az alkalmazandó szabályozási díjakat vagy illetékeket;

j) a 43a. cikkben említett feladatok ellátására szolgáló eszközökre vonatkozó információk."

3. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2021. augusztus 2-ig elfogadják és kihirdetik azokat a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2021. augusztus 2-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Értékelés

A Bizottság 2024. augusztus 2-ig egy nyilvános konzultáció, valamint az ESMA-val és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján értékeli ezen irányelv alkalmazását. A Bizottság 2025. augusztus 2-ig jelentést készít ezen irányelv alkalmazásáról.

5. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2023. augusztus 2-ig jelentést készít, amelyben értékeli többek között a befektetők meghatározott befektetési elképzeléssel vagy befektetési stratégiával kapcsolatos befektetési hajlandóságát tesztelő ÁÉKBV alapkezelő társaságokra vonatkozó rendelkezések harmonizálásának előnyeit, valamint azt, hogy e célból szükség van-e a 2009/65/EK irányelv módosítására.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) HL C 367., 2018.10.10., 50. o.

(2) Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. június 14-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302, 2009.11.17., 32. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1156 rendelete (2019. június 20.) a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 55. oldalát).

(6) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L1160 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L1160&locale=hu