32019R1156[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1156 rendelete (2019. június 20.) a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1156 RENDELETE

(2019. június 20.)

a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott alternatív befektetési alapok (ABA-k) - többek között a 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott európai kockázatitőke-alapok (EuVECA-k), a 346/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) meghatározott európai szociális vállalkozási alapok (ESZVA-k) és az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) meghatározott európai hosszú távú befektetési alapok (EHTBA-k) -, valamint a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV-k) határokon átnyúló forgalmazását érintő eltérő szabályozási és felügyeleti megközelítések az ABA-k és az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazása és az azokhoz való határokon átnyúló hozzáférés tekintetében széttagoltságot és korlátozásokat eredményeznek, ami megakadályozhatja, hogy azokat más tagállamokban forgalmazzák. Az ÁÉKBV jogi formájától függően lehet külső vagy belső kezelésű. E rendelet bármely, az ÁÉKBV-kezelő társaságokra vonatkozó rendelkezését alkalmazni kell az olyan társaságokra, amelyeknek rendes üzleti tevékenysége az ÁÉKBV-k kezelése, és az olyan ÁÉKBV-kre, amelyek nem jelöltek ki ÁÉKBV-kezelő társaságot.

(2) A kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályozási keret erősítése és a magasabb szintű befektetővédelem érdekében az ABA-k és az ÁÉKBV-k befektetőinek szánt forgalmazási közleményeknek forgalmazási közleményként azonosíthatónak kell lenniük, és az ABA vagy az ÁÉKBV befektetési jegyei vagy részvényei megvásárlásával összefüggő kockázatokat és előnyöket egyformán kiemelt módon kell leírniuk. Emellett a befektetőknek szánt forgalmazási közleményekbe foglalt valamennyi információt tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető módon kell közzétenni. A befektetők védelmének garantálása, valamint az ABA-k és az ÁÉKBV-k számára egyforma versenyfeltételek biztosítása érdekében a forgalmazási közleményekkel kapcsolatos előírások alkalmazandók az ABA-kra és az ÁÉKBV-kra vonatkozó forgalmazási közleményekre.

(3) Az ABA-k és az ÁÉKBV-k befektetőinek szánt forgalmazási közleményeknek meg kell határozniuk, hogy a befektetők hol, miként és milyen nyelven kaphatnak összefoglaló tájékoztatást a befektetői jogokról, és egyértelműen rögzíteniük kell, hogy az ABAK, az EuVECA-kezelő, az ESZVA-kezelő vagy az ÁÉKBV-kezelő társaság (a továbbiakban együtt: kollektív befektetési vállalkozások kezelői) jogosult a forgalmazás céljából hozott intézkedéseket megszüntetni.

(4) Az átláthatóság fokozása és a magasabb szintű befektetővédelem, valamint a forgalmazási közleményekre vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel kapcsolatos információk könnyebb elérhetősége érdekében az illetékes hatóságoknak legalább egy, a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven közzé kell tenniük weboldalaikon az említett szövegeket, beleértve azok nem hivatalos összefoglalóit is, hogy a kollektív befektetési vállalkozások kezelőinek lehetőségük legyen világos áttekintést kapni az említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről. A közzététel kizárólag tájékoztatási célokat szolgálhat, és nem keletkeztethet jogi kötelezettségeket. Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) létrehozott európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapírpiaci Hatóság, ESMA) ugyanezen okokból kifolyólag létre kell hoznia egy, a forgalmazási közleményekre vonatkozó nemzeti követelmények összefoglalóit, valamint az illetékes hatóságok weboldalain közzétett információkra mutató hiperhivatkozásokat tartalmazó központi adatbázist.

(5) A forgalmazási közlemények - többek között online vonatkozásaik - tisztességes jellegével és egyértelműségével szemben támasztott nemzeti követelményekben rögzített, befektetővédelmet szolgáló helyes gyakorlatok támogatása érdekében az ESMA-nak iránymutatásokat kell kiadnia e követelmények forgalmazási közlemények tekintetében történő alkalmazásáról.

(6) Az illetékes hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a forgalmazási közleményekre vonatkozóan előzetes értesítési kötelezettséget írjanak elő annak előzetes ellenőrzése céljából, hogy az említett közlemények megfelelnek-e ennek a rendeletnek és más alkalmazandó követelményeknek, például, hogy a forgalmazási közlemények forgalmazási közleményként azonosíthatók-e, hogy az ÁÉKBV befektetési jegyeinek és - amennyiben a tagállam lehetővé teszi az ABA-k lakossági befektetőknek történő forgalmazását - az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlásával összefüggő kockázatokat és előnyöket egyformán kiemelt módon ismertetik-e, és hogy a forgalmazási közleményekben szereplő valamennyi információt tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető módon írják-e le. Az említett ellenőrzést korlátozott időkereten belül kell elvégezni. Az illetékes hatóságok attól, hogy kötelezővé teszik az előzetes értesítést, még ellenőrizhetik utólag a forgalmazási közleményeket.

(7) Az illetékes hatóságoknak jelenteniük kell az ESMA-nak az említett ellenőrzések eredményeit, a módosítási kérelmeket és a kollektív befektetési vállalkozások kezelőire kiszabott szankciókat. Egyrészt a forgalmazási közleményekre alkalmazandó szabályok tudatosítása és átláthatóságuk fokozása, másrészt a befektetővédelem biztosítása céljából az ESMA-nak a forgalmazási közlemények illetékes hatóságok általi előzetes és utólagos ellenőrzése alapján minden második évben jelentést kell készítenie az említett szabályokról és gyakorlati alkalmazásukról, és ezt a jelentést meg kell küldenie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(8) A kollektív befektetési vállalkozások kezelőivel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása, valamint számukra az arra vonatkozó döntéshozatal megkönnyítése érdekében, hogy részt vegyenek-e befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásában, fontos, hogy az illetékes hatóságok által a határokon átnyúló tevékenységek felügyeletéért felszámított díjak és illetékek arányosak legyenek a végrehajtott felügyeleti feladatokkal és azokat nyilvánosságra hozzák, továbbá, hogy az átláthatóság fokozása érdekében ezeket a díjakat és illetékeket az illetékes hatóságok weboldalain közzétegyék. Ugyanezen okból az ESMA weboldalán - egy központi információs pont kialakítása érdekében - közzé kell tenni az illetékes hatóságok weboldalain a díjakkal és illetékekkel kapcsolatban szerepeltetett információkra mutató hiperhivatkozásokat. Az ESMA weboldalának emellett olyan interaktív eszközt is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok által felszámított említett díjak és illetékek indikatív kiszámítását.

(9) Amennyiben az illetékes hatóságok alkalmaznak ilyen díjakat vagy illetékeket, ezek hatékonyabb beszedése, valamint a díj- és illetékrendszer átláthatóságának és egyértelműségének javítása érdekében a kollektív befektetési vállalkozások kezelőinek a felszámított díjak vagy illetékek összegét, valamint a fizetési módokat egyértelműen feltüntető számlát, egyedi fizetési kimutatást vagy fizetési előírást kell kapniuk.

(10) Mivel az ESMA-nak az 1095/2010/EU rendelettel összhangban a hatáskörébe tartozó területen nyomon kell követnie és értékelnie kell a piaci fejleményeket, helyénvaló és szükséges az ESMA ismereteinek bővítése azáltal, hogy az ESMA jelenleg létező adatbázisait kiegészítik egy, az összes, határokon átnyúlóan forgalmazott ABA-t és ÁÉKBV-t, e kollektív befektetési vállalkozások kezelőit, valamint azokat a tagállamokat tartalmazó központi adatbázissal, amelyekben a forgalmazás történik. E célból és annak érdekében, hogy az ESMA naprakészen tartsa a központi adatbázist, az illetékes hatóságoknak továbbítaniuk kell az ESMA-nak a határokon átnyúló tevékenységgel összefüggésben kapott bejelentésekkel és bejelentő levelekkel kapcsolatos információkat, a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelv alapján a határokon átnyúló forgalmazási tevékenységekkel kapcsolatos információkat, valamint minden olyan, az információkat érintő változásokat, amelyet az említett adatbázisban meg kell jeleníteni. E tekintetben az ESMA-nak létre kell hoznia egy értesítési portált, ahová az illetékes hatóságoknak fel kell tölteniük az ÁÉKBV-k és ABA-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó valamennyi dokumentumot.

(11) Az egyrészről a 345/2013/EU rendeletben meghatározott minősített kockázatitőke-alapok és a 346/2013/EU rendeletben meghatározott minősített szociális vállalkozási alapok, másrészről pedig egyéb ABA-k közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az említett rendeletekbe a 2011/61/EU irányelvben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozóan meghatározott szabályokkal azonos szabályokat kell belefoglalni a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tekintetében. Ezeknek a szabályoknak lehetővé kell tenniük az említett rendeletekkel összhangban nyilvántartásba vett alapkezelők számára, hogy a befektetők minősített kockázatitőke-alapok és minősített szociális vállalkozási alapok révén felmerülő befektetési lehetőségekkel összefüggő befektetési hajlandóságát vagy stratégiáját felmérve megcélozzák a befektetőket.

(12) Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) összhangban az említett rendelet 32. cikkében említett bizonyos társaságok és személyek 2019. december 31-ig mentesülnek az említett rendelet szerinti kötelezettségek alól. Az említett rendelet azt is előírja, hogy a Bizottság 2018. december 31-ig felülvizsgálja azt, többek között annak értékelése érdekében, hogy az említett átmeneti mentességet meg kell-e hosszabbítani, vagy - adott esetben a szükséges kiigazítások meghatározását követően - a 2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői információkra vonatkozó rendelkezéseit fel kell-e váltani vagy egyénértékűnek kell-e tekinteni az említett rendelet szerinti, kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal.

(13) Annak érdekében, hogy a Bizottság az 1286/2014/EU rendelettel összhangban, az eredetileg előírtak szerint végezhesse el a felülvizsgálatot, az említett felülvizsgálat határidejét 12 hónappal meg kell hosszabbítani. Az Európai Parlament illetékes bizottságának - a témában az iparági és a fogyasztói érdekeket képviselő érintett érdekelt felekkel tartott meghallgatások szervezésével - támogatnia kell a Bizottság felülvizsgálati eljárását.

(14) Azt elkerülendő, hogy az 1286/2014/EU rendelet szerinti felülvizsgálatból adódó jogi aktusok elfogadása és végrehajtása során a befektetők két különböző előzetes tájékoztatási dokumentumot - azaz a 2009/65/EK irányelv szerinti kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat és az 1286/2014/EU rendelet szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat - kapjanak ugyanazon kollektív befektetési vállalkozás tekintetében, az említett rendeletben meghatározott kötelezettségek alóli átmeneti mentességet 24 hónappal meg kell hosszabbítani. Az érintett intézményeknek és felügyeleti hatóságoknak - e meghosszabbítás sérelme nélkül - törekedniük kell arra, hogy az említett átmeneti mentesség megszüntetésének elősegítése céljából a lehető leggyorsabban járjanak el.

(15) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az ESMA által kidolgozott végrehajtás-technikai standardokat fogadjon el az illetékes hatóságok által a területükön alkalmazandó forgalmazási követelményekre irányadó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre, valamint azok összefoglalóira, a határokon átnyúló forgalmazási tevékenységekért általuk felszámított díjakra és illetékekre, valamint adott esetben a releváns számítási módszerekre vonatkozó közzététel és értesítés egységes formanyomtatványaira, mintadokumentumaira és eljárásaira vonatkozóan. Ezen túlmenően az ESMA felé történő továbbítás javítása érdekében végrehajtás-technikai standardokat kell elfogadni a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelv által előírt, határokon átnyúló forgalmazási tevékenységekre vonatkozó bejelentésekre, bejelentő levelekre és információkra, valamint az ESMA által létrehozott értesítési portál működéséhez szükséges technikai intézkedésekre vonatkozóan is. A Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 291. cikke szerinti végrehajtási jogi aktusok útján, az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban kell elfogadnia.

(16) Meg kell határozni azokat az információkat, amelyeket a kollektív befektetési vállalkozásokra és azok kezelőire kiterjedő adatbázisok naprakészen tartása érdekében negyedévente az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

(17) A személyes adatok e rendelet keretében történő kezelését, például a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által történő megosztását vagy továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10), az információnak az ESMA által történő megosztását vagy továbbítását pedig az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) összhangban kell végezni.

(18) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok elláthassák az e rendelettel rájuk ruházott feladatokat, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az említett hatóságok rendelkezzenek minden szükséges felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel.

(19) A Bizottságnak 2024. augusztus 2-ig el kell végeznie e rendelet alkalmazásának értékelését. Az értékelésnek figyelembe kell vennie a piac alakulását, és meg kell vizsgálnia, hogy a bevezetett intézkedések javították-e a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazását.

(20) A Bizottságnak 2021. augusztus 2-ig jelentést kell közzétennie a fordított megkeresésről és a befektetők saját kezdeményezésű érdeklődéséről, meghatározva az alapok e jegyzési formájának mértékét, földrajzi megoszlását - beleértve a harmadik országokat is - és a passzportálási szabályokra gyakorolt hatását.

(21) A jogbiztonság érdekében a forgalmazási közleményekre és a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében össze kell hangolni az (EU) 2019/1160 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (12) átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját e rendelet alkalmazásának kezdőnapjával.

(22) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a piac hatékonyságának erősítését és ezzel együtt a tőkepiaci unió létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a rendelet hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a kollektív befektetési vállalkozások forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezések közzététele, a befektetőknek szánt forgalmazási közlemények, és a kollektív befektetési vállalkozások kezelőinek határokon átnyúló tevékenységükkel kapcsolatban felszámított díjakra és illetékekre vonatkozó közös elvek tekintetében. Előírja továbbá a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozását.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

a) alternatívbefektetésialap-kezelők;

b) ÁÉKBV-kezelő társaságok, ideértve az olyan ÁÉKBV-t, amely nem jelölt ki ÁÉKBV-kezelő társaságot;

c) EuVECA-kezelők; valamint

d) ESZVA-kezelők.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "alternatív befektetési alap" vagy "ABA": a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ABA, beleértve az EuVECA-t, az ESZVA-t és az EHTBA-t;

b) "alternatívbefektetésialap-kezelő" vagy "ABAK": a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott és az említett irányelv 6. cikkével összhangban engedélyezett ABAK;

c) "EuVECA-kezelő": a 345/2013/EU rendelet 3. cikke első bekezdésének c) pontjában meghatározott és az említett rendelet 14. cikkével összhangban nyilvántartásba vett, minősített kockázatitőkealap-kezelő;

d) "ESZVA-kezelő": a 346/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott és az említett rendelet 15. cikkével összhangban nyilvántartásba vett, minősített szociális vállalkozási alapkezelő;

e) "illetékes hatóságok": a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott illetékes hatóságok vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott uniós ABA tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok;

f) "letelepedés szerinti tagállam": az a tagállam, amelyben az ABAK, az EuVECA-kezelő, az ESZVA-kezelő vagy az ÁÉKBV-kezelő társaság létesítő okirat szerinti székhelye található;

g) "ÁÉKBV": a 2009/65/EK irányelv 5. cikkével összhangban engedélyezett ÁÉKBV;

h) "ÁÉKBV-kezelő társaság": a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő társaság.

4. cikk

A forgalmazási közleményekre vonatkozó követelmények

(1) Az ABAK-oknak, az EuVECA-kezelőknek, az ESZVA-kezelőknek és az ÁÉKBV-kezelő társaságoknak biztosítaniuk kell, hogy a befektetőknek szánt valamennyi forgalmazási közleményről felismerhető legyen, hogy forgalmazási közleményről van szó, és hogy az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek, illetve az ÁÉKBV befektetési jegyeinek kockázatait és előnyeit egyformán kiemelt módon írja le, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a forgalmazási közleményben közölt információk tisztességesek, egyértelműek és nem félrevezetőek legyenek.

(2) Az ÁÉKBV-kezelő társaságoknak biztosítaniuk kell, hogy az ÁÉKBV-ről konkrét információkat tartalmazó forgalmazási közlemény ne legyen ellentmondásban a 2009/65/EK irányelv 68. cikkében említett tájékoztatóban vagy az említett irányelv 78. cikkében említett kiemelt befektetői információkban közölt információkkal, illetve ne csökkentse azok jelentőségét. Az ÁÉKBV-kezelő társaságoknak biztosítaniuk kell, hogy az összes forgalmazási közleményben jelezve legyen, hogy létezik tájékoztató, és rendelkezésre állnak a kiemelt befektetői információk. Ezekben a forgalmazási közleményekben meg kell határozni, hogy a befektetők és a lehetséges befektetők hol, hogyan és milyen nyelven juthatnak hozzá a tájékoztatóhoz és a kiemelt befektetői információkhoz, továbbá meg kell adni az e dokumentumokra mutató hiperhivatkozásokat vagy annak a weboldalnak a címét ahol ezek a dokumentumok elérhetők.

(3) A (2) bekezdésben említett forgalmazási közleménynek meg kell határoznia, hogy a befektetők vagy lehetséges befektetők hol, hogyan és milyen nyelven juthatnak hozzá a befektetői jogok összefoglalójához, amely adott esetben tartalmazza a jogvita esetében alkalmazható uniós és nemzeti szintű kollektív jogorvoslati mechanizmushoz való hozzáférésre vonatkozó információt is, valamint meg kell adnia az említett összefoglalóra mutató hiperhivatkozást.

Ezeknek a forgalmazási közleményeknek egyértelmű információt kell közölniük arról is, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett kezelő vagy kezelő társaság dönthet úgy, hogy a kollektív befektetési vállalkozásának forgalmazása céljából hozott intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével és a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkével összhangban megszünteti.

(4) Az ABAK-oknak, az EuVECA-kezelőknek és az ESZVA-kezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlására való felhívást magában foglaló, az ABA-ra vonatkozóan konkrét információt tartalmazó forgalmazási közlemény ne mondjon ellent a 2011/61/EU irányelv 23. cikkével, a 345/2013/EU rendelet 13. cikkével vagy a 346/2013/EU rendelet 14. cikkével összhangban a befektetők rendelkezésre bocsátandó információknak, vagy ne csökkentse azok jelentőségét.

(5) E cikk (2) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó azon ABA-kra, amelyek az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (13) vagy a nemzeti joggal összhangban tájékoztatót tesznek közzé, vagy a 2009/65/EK irányelv 78. cikkében említett kiemelt befektetői információk formájára és tartalmára vonatkozó szabályokat alkalmaznak.

(6) Az ESMA 2021. augusztus 2-ig iránymutatásokat bocsát ki a forgalmazási közleményekre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett követelmények alkalmazásáról e forgalmazási közlemények online vonatkozásainak figyelembevételével, és ezt követően rendszeres időközönként naprakésszé teszi azokat.

5. cikk

A forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezések közzététele

(1) Az illetékes hatóságok weboldalaikon legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén közzéteszik és naprakészen tartják az ABA-kok és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre vonatkozó információk teljes körét, valamint azok összefoglalóit.

(2) Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t az azon weboldalaikra mutató hiperhivatkozásokról, amelyeken az (1) bekezdésben említett információkat közzétették.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül értesítik az ESMA-t az e bekezdés első albekezdése szerinti információkban bekövetkező bármely változásról.

(3) Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk szerinti közzétételek és értesítések egységes formanyomtatványainak, mintadokumentumainak és eljárásainak meghatározása céljából.

Az ESMA 2021. február 2-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

6. cikk

Az ESMA központi adatbázisa a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezésekről

Az ESMA 2022. február 2-ig weboldalán az 5. cikk (1) bekezdésében említett összefoglalókat és az illetékes hatóságok weboldalaira mutató, az 5. cikk (2) bekezdésében említett hiperhivatkozásokat tartalmazó központi adatbázist tesz közzé és azt naprakészen tartja.

7. cikk

A forgalmazási közlemények előzetes ellenőrzése

(1) Kizárólag az e rendeletnek és a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése céljából az illetékes hatóságok előírhatják, hogy előzetesen értesítsék őket az ÁÉKBV-kezelő társaságok által a befektetőkkel folytatott ügyleteik kapcsán közvetlenül vagy közvetve alkalmazni kívánt forgalmazási közleményekről.

Az első albekezdésben említett előzetes értesítési kötelezettség nem minősül az ÁÉKBV befektetési jegyeinek forgalmazására vonatkozó előzetes feltételnek, és nem képezi részét a 2009/65/EK irányelv 93. cikkében említett bejelentési eljárásnak.

Abban az esetben, ha az illetékes hatóságok előírják az első albekezdés szerinti előzetes értesítést, a forgalmazási közlemények kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatják az ÁÉKBV-kezelő társaságot a forgalmazási közleményének módosítására irányuló esetleges felszólításról.

Az első albekezdésben említett előzetes értesítés rendszeres jelleggel vagy bármely más ellenőrzési gyakorlattal összhangban is előírható, és nem érinti a forgalmazási közlemények utólagos ellenőrzésére vonatkozó bármely felügyeleti hatáskört.

(2) A forgalmazási közleményekre vonatkozó előzetes értesítést előíró illetékes hatóságok meghatározzák, alkalmazzák és weboldalaikon közzéteszik ezen előzetes értesítések eljárásait. A belső szabályoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell valamennyi ÁÉKBV átlátható és megkülönböztetésmentes kezelését, függetlenül attól, hogy az ÁÉKBV mely tagállamban engedélyezett.

(3) Amennyiben az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők vagy ESZVA-kezelők ABA-ik befektetési jegyeit vagy részvényeit lakossági befektetők részére forgalmazzák, az (1) és a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell az érintett ABAK-okra, EuVECA-kezelőkre és ESZVA-kezelőkre.

8. cikk

Az ESMA jelentése a forgalmazási közleményekről

(1) Az illetékes hatóságok 2021. március 31-ig és azt követően minden második évben bejelentik a következő információkat az ESMA-nak:

a) adott esetben a forgalmazási közlemények előzetes ellenőrzésén alapuló, azok módosítására irányuló felszólítások száma;

b) az utólagos ellenőrzéseken alapuló módosítási felszólítások és meghozott határozatok száma, egyértelműen megkülönböztetve a leggyakoribb jogsértéseket, az adott jogsértések ismertetésével és jellegével együtt;

c) a 4. cikkben említett követelmények tekintetében leggyakrabban elkövetett jogsértések megjelölése; valamint

d) egy-egy példa a b) és a c) pontban említett jogsértések mindegyikére.

(2) 2021. június 30-ig és azt követően kétévente az ESMA jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, amely áttekintést nyújt az 5. cikk (1) bekezdésében említett forgalmazási követelményekről valamennyi tagállam tekintetében, és tartalmazza a forgalmazási közleményekre irányadó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatásainak elemzését, többek között az e cikk (1) bekezdésével összhangban kapott információk alapján.

9. cikk

A díjakra és illetékekre vonatkozó közös elvek

(1) Abban az esetben, ha az illetékes hatóságok az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban végzett feladataikkal kapcsolatban díjat vagy illetéket számítanak fel, ezeknek a díjaknak és illetékeknek összhangban kell állniuk az illetékes hatóság feladatainak ellátása során felmerülő összes költséggel.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett díjakról és illetékekről az illetékes hatóságok a fizetés módját és a fizetési határidőt világosan feltüntető számlát, egyedi fizetési kimutatást vagy fizetési előírást küldenek a 2009/65/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében, illetve a 2011/61/EU irányelv IV. mellékletének i) pontjában említett címre.

10. cikk

A díjakra és illetékekre vonatkozó nemzeti rendelkezések közzététele

(1) Az illetékes hatóságok 2020. február 2-ig weboldalukon a 9. cikk (1) bekezdésében említett díjak és illetékek jegyzékére, vagy adott esetben az említett díjak és illeték kiszámításának módszertanára vonatkozó információkat tesznek közzé legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén, és azokat naprakészen tartják.

(2) Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t az illetékes hatóságok azon weboldalaira mutató hiperhivatkozásokról, amelyeken az (1) bekezdésben említett információkat közzétették.

(3) Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk szerinti közzétételek és értesítések egységes formanyomtatványainak, mintadokumentumainak és eljárásainak meghatározása céljából.

Az ESMA 2021. február 2-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

11. cikk

A díjak és illetékek ESMA általi közzététele

(1) Az ESMA 2022. február 2-ig weboldalán közzéteszi a 10. cikk (2) bekezdésében említett, az illetékes hatóságok weboldalaira mutató hiperhivatkozásokat. E hiperhivatkozásokat naprakészen kell tartani.

(2) Az ESMA 2022. február 2-ig weboldalán legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén nyilvánosan hozzáférhető, általa kidolgozott interaktív eszközt bocsát rendelkezésre, amely a 9. cikk (1) bekezdésében említett díjak illetve illetékek indikatív kiszámítására szolgál. Ezt az eszközt naprakészen kell tartani.

12. cikk

Az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi ESMA-adatbázis

(1) Az ESMA 2022. február 2-ig az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázist tesz közzé weboldalán, amely adatbázis nyilvánosan hozzáférhető a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén és a következők felsorolását tartalmazza:

a) az összes, a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban forgalmazott ABA, azok ABAK-ja, ESZVA-kezelője vagy EuVECA-kezelője és a forgalmazásuk helye szerinti tagállamok; valamint

b) az összes, 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ÁÉKBV székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban forgalmazott ÁÉKBV, azok ÁÉKBV-kezelő társasága és a forgalmazásuk helye szerinti tagállamok.

Ezt a központi adatbázist naprakészen kell tartani.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett adatbázisra vonatkozó, e cikkben és a 13. cikkben említett kötelezettségek nem érintik a 2009/65/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett listával, a 2011/61/EU irányelv 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett központi nyilvános nyilvántartással, a 345/2013/EU rendelet 17. cikkében említett központi adatbázissal, valamint a 346/2013/EU rendelet 18. cikkében említett központi adatbázissal kapcsolatos kötelezettségeket.

13. cikk

Az ESMA számára küldött értesítések szabványosítása

(1) A letelepedés szerinti tagállamok illetékes hatóságai negyedévente megküldik az ESMA számára a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében, 32. cikkének (2) bekezdésében és 32a. cikkének (2) bekezdésében említett bejelentésekkel, bejelentő levelekkel vagy információkkal kapcsolatos, az e rendelet 12. cikkében említett központi adatbázis létrehozásához és fenntartásához szükséges információkat, továbbá az ezen információkat érintő változásokat, amennyiben e változások az említett központi adatbázisban szereplő információk módosítását eredményeznék.

(2) Az ESMA létrehoz egy értesítési portált, ahová minden illetékes hatóság feltölti az (1) bekezdésben említett összes dokumentumot.

(3) Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki a megküldendő információk, az információk illetékes hatóságok általi, az (1) bekezdés alkalmazásában történő megküldésére szolgáló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások, valamint a (2) bekezdésben említett értesítési portál működéséhez szükséges technikai szabályok meghatározása céljából.

Az ESMA 2021. február 2-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

14. cikk

Az illetékes hatóságok hatáskörei

(1) Az illetékes hatóságoknak rendelkezniük kell az e rendelet szerinti feladatainak végrehajtásához szükséges valamennyi felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel.

(2) Az illetékes hatóságokra a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelv, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az (EU) 2015/760 rendelet alapján ruházott hatásköröket - beleértve a szankciókra és egyéb intézkedésekre vonatkozó hatásköröket - az e rendelet 4. cikkében említett kezelők tekintetében is gyakorolni kell.

15. cikk

A 345/2013/EU rendelet módosításai

A 345/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

"o) »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező lehetséges befektetők számára a minősített kockázatitőke-alapok kezelője által vagy annak nevében befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan végzett közvetlen vagy közvetett információszolgáltatás vagy kommunikációs tevékenység egy még létre nem jött minősített kockázatitőke-alap vagy a lehetséges befektetők lakóhelye vagy létesítő okirat szerinti székhelye szerinti tagállamban létrejött, de a 15. cikkel összhangban forgalomba hozatal céljából még be nem jelentett minősített kockázatitőke-alap iránti érdeklődésük felmérése céljából, ami egyik esetben sem minősül az említett minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó, lehetséges befektetőknek szóló ajánlattételnek, illetve az említett befektetési jegyek vagy részvények befektetők részére történő kihelyezésének;".

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "4a. cikk (1) A minősített kockázatitőke-alapok kezelői forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást folytathatnak az Unióban, kivéve, ha a lehetséges befektetők számára nyújtott információk: a) elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére; b) jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak minősülnek, akár tervezetben, akár végleges formában; vagy c) egy még létre nem jött minősített kockázatitőke-alap végleges alapító dokumentumainak, tájékoztatójának vagy ajánlati dokumentumainak minősülnek. Amennyiben tájékoztató-tervezetet vagy ajánlati dokumentumot bocsátanak rendelkezésre, e dokumentumok nem tartalmazhatnak ahhoz elegendő információt, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára a befektetési döntés meghozatalát, és egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy: a) nem minősülnek a minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó ajánlattételnek vagy jegyzési felhívásnak; és b) a bennük közölt információk nem teljeskörűek, és változhatnak, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni. (2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem írhatják elő a minősített kockázatitőke-alapok kezelői számára, hogy jelentsék be a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát vagy címzettjeit a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és az sem, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtása előtt az e cikkben meghatározottaktól eltérő feltételeket vagy követelményeket teljesítsenek. (3) A minősített kockázatitőkealap-kezelőknek biztosítaniuk kell, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében ne szerezzék meg a minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeit vagy részvényeit, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében felvették a kapcsolatot, kizárólag a 15. cikk szerint engedélyezett forgalmazás keretében szerezhetnek befektetési jegyeket vagy részvényeket az adott minősített kockázatitőke-alapban. A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében nyújtott információkban említett minősített kockázatitőke-alap vagy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás eredményeképpen létrejött minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek szakmai befektetők általi - a minősített kockázatitőkealap-kezelő általi forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított 18 hónapon belül történő - jegyzését a forgalmazás eredményének kell tekinteni, és a 15. cikkben említett, alkalmazandó eljárás szerint be kell jelenteni. (4) A minősített kockázatitőke-alapok kezelői a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított két héten belül - papíralapú vagy elektronikus formában - informális levelet küldenek letelepedés szerinti tagállamuk hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. A levélnek tartalmaznia kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra mely tagállamokban és mely időszakokban kerül vagy került sor, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás rövid ismertetését, ideértve a bemutatott befektetési stratégiákkal kapcsolatos információkat és adott esetben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban bemutatandó vagy bemutatott minősített kockázatitőke-alapok jegyzékét. A minősített kockázatitőke-alap kezelő letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait, amelyekben a minősített kockázatitőke-alap kezelője forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújt vagy nyújtott. Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra sor kerül vagy került, kérhetik a minősített kockázatitőke-alap kezelő letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságait, hogy nyújtsanak további tájékoztatást a területükön történő vagy történt forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásról. (5) Harmadik fél kizárólag akkor végezhet forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást az engedéllyel rendelkező minősített kockázatitőkealap-kezelő nevében, ha az a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*1) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*2) összhangban engedélyezett hitelintézet, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett ÁÉKBV-kezelő társaság, a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelő, vagy ha a 2014/65/EU irányelvvel összhangban függő ügynökként jár el. Ilyen harmadik félre az e cikkben meghatározott feltételek vonatkoznak. (6) A minősített kockázatitőke-alapok kezelői biztosítják, hogy forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást megfelelően dokumentálják. (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.)." (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).""

16. cikk

A 346/2013/EU rendelet módosításai

A 346/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

"o) »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező lehetéséges befektetők számára a minősített szociális vállalkozási alapok kezelője által vagy annak nevében befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan végzett közvetlen vagy közvetett információszolgáltatás vagy kommunikációs tevékenység egy még létre nem jött minősített szociális vállalkozási alap vagy a lehetséges befektetők lakóhelye vagy létesítő okirat szerinti székhelye szerinti tagállamban létrejött, de a 16. cikkel összhangban forgalomba hozatal céljából még be nem jelentett minősített szociális vállalkozási alap iránti érdeklődésük felmérése céljából, ami egyik esetben sem minősül az említett minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó, lehetséges befektetőknek szóló ajánlattételnek, illetve az említett befektetési jegyek vagy részvények befektetők részére történő kihelyezésének;"

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "4a. cikk (1) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást folytathatnak az Unióban, kivéve, ha a lehetséges befektetők számára nyújtott információk: a) elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére; b) jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak minősülnek, akár tervezetben, akár végleges formában; vagy c) egy még létre nem jött minősített szociális vállalkozási alap végleges alapító dokumentumainak, tájékoztatójának vagy ajánlati dokumentumainak minősülnek. Amennyiben tájékoztató-tervezetet vagy ajánlati dokumentumot bocsátanak rendelkezésre, e dokumentumok nem tartalmazhatnak ahhoz elegendő információt, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára a befektetési döntés meghozatalát, és egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy: a) nem minősülnek a minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó ajánlattételnek vagy jegyzési felhívásnak; és b) a bennük közölt információk nem teljeskörűek, és változhatnak, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni. (2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem írhatják elő a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői számára, hogy jelentsék be a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát vagy címzettjeit a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, vagy hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtása előtt az e cikkben meghatározottaktól eltérő feltételeket vagy követelményeket teljesítsenek. (3) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelőnek biztosítaniuk kell, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében ne szerezzék meg a minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeit vagy részvényeit, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében felvették a kapcsolatot, kizárólag a 16. cikk szerint engedélyezett forgalmazás keretében szerezhetnek befektetési jegyeket vagy részvényeket az adott minősített szociális vállalkozási alapban. A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében nyújtott információkban említett minősített szociális vállalkozási alap vagy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás eredményeképpen létrejött minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek a szakmai befektetők általi - a minősített szociális vállalkozási alap kezelője általi forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított 18 hónapon belül történő - jegyzését a forgalmazás eredményének kell tekinteni, és a 16. cikkben említett, alkalmazandó eljárás szerint be kell jelenteni. (4) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított két héten belül - papíralapú vagy elektronikus formában - informális levelet küldenek letelepedés szerinti tagállamuk hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. A levélnek tartalmaznia kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra mely tagállamokban és mely időszakokban kerül vagy került sor, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás rövid ismertetését, ideértve a bemutatott befektetési stratégiákkal kapcsolatos információkat és adott esetben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban bemutatandó vagy bemutatott minősített szociális vállalkozási alapok jegyzékét. A minősített szociális vállalkozási alapkezelő letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait, amelyekben a minősített szociális vállalkozási alap kezelője forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújt vagy nyújtott. Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra sor kerül vagy került, kérhetik a minősített szociális vállalkozási alapkezelő letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságait, hogy nyújtsanak további tájékoztatást a területükön történő vagy történt forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásról. (5) Harmadik fél kizárólag akkor végezhet forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást a minősített szociális vállalkozási alap engedéllyel rendelkező kezelője nevében, ha az a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*3) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*4) összhangban engedélyezett hitelintézet, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett ÁÉKBV-kezelő társaság, a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelő, vagy ha a 2014/65/EU irányelvvel összhangban függő ügynökként jár el. Ilyen harmadik félre az e cikkben meghatározott feltételek vonatkoznak. (6) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői biztosítják, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást megfelelően dokumentálják. (*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.)." (*4) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).""

17. cikk

Az 1286/2014/EU rendelet módosításai

Az 1286/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 32. cikk (1) bekezdésében a "2019. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2021. december 31-ig" szövegrész lép.

2. A 33. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésében a "2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-ig" szövegrész lép;

b) a (2) bekezdés első albekezdésében a "2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-ig" szövegrész lép;

c) a (4) bekezdés első albekezdésében a "2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-ig" szövegrész lép.

18. cikk

Értékelés

A Bizottság 2024. augusztus 2-ig egy nyilvános konzultáció, valamint az ESMA-val és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján értékeli ezen rendelet alkalmazását.

A Bizottság 2021. augusztus 2-ig az illetékes hatóságokkal, az ESMA-val és a többi érdekelt féllel folytatott konzultáció alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fordított megkeresésről és a befektetők saját kezdeményezésű érdeklődéséről, meghatározva az alapok e jegyzési formájának mértékét, földrajzi megoszlását - beleértve a harmadik országokat is - és a passzportálási szabályokra gyakorolt hatását. E jelentésben azt is meg kell vizsgálni, hogy a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban létrehozott értesítési portált fejleszteni kell-e annak érdekében, hogy a dokumentumok illetékes hatóságok közötti továbbítása ezen keresztül történjen.

19. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. augusztus 1-től kell alkalmazni.

A 4. cikk (1)-(5) bekezdését, az 5. cikk (1) és (2) bekezdését, a 15. és a 16. cikket azonban 2021. augusztus 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) HL C 367., 2018.10.10., 50. o.

(2) Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. június 14-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 345/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai kockázatitőke-alapokról (HL L 115., 2013.4.25., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 346/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai szociális vállalkozási alapokról (HL L 115., 2013.4.25., 18. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/760 rendelete (2015. április 29.) az európai hosszú távú befektetési alapokról (HL L 123., 2015.5.19., 98. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1160 irányelve (2019. június 20.) a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelveknek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 106. oldalát).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1156 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1156&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére