32007R1313[1]

A Bizottság 1313/2007/EK rendelete ( 2007. november 8. ) a 2076/2002/EK rendeletnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időszaknak a metalaxilra vonatkozó meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról és a 2024/2006/EK rendeletnek a metalaxilra vonatkozó eltérés törlése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1313/2007/EK RENDELETE

(2007. november 8.)

a 2076/2002/EK rendeletnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időszaknak a metalaxilra vonatkozó meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról és a 2024/2006/EK rendeletnek a metalaxilra vonatkozó eltérés törlése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (2) I. mellékletében felsorolt hatóanyagok egyike a metalaxil.

(2) A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2002. november 20-i 2076/2002/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikkével összhangban a 3600/92/EGK rendelet keretében értékelt hatóanyagokra vonatkozó, a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak 2006. december 31-én lejárt.

(3) A Bizottság 2003. május 2-án elfogadta a metalaxilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló 2003/308/EK határozatot (4).

(4) A Románia csatlakozása következtében a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek további alkalmazása tekintetében a 2076/2002/EK rendelettől, továbbá a 98/270/EK, a 2002/928/EK, a 2003/308/EK, a 2004/129/EK, a 2004/141/EK, a 2004/247/EK, a 2004/248/EK, a 2005/303/EK és a 2005/864/EK határozattól eltérő átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 2024/2006/EK bizottsági rendelet (5) rendelkezik a 2003/308/EK határozat 3. cikkétől való eltérésről.

(5) A C-326/05. sz. ügyben (6)2007. július 18-án meghozott ítéletében az Európai Közösségek Bírósága megsemmisítette a 2003/308/EK határozatot.

(6) A Szerződés 233. cikke értelmében az az intézmény, amelynek aktusait a Bíróság semmisnek nyilvánította, köteles megtenni a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(7) Következésképpen meg kell hosszabbítani a 2076/2002/EK rendeletben a metalaxilra vonatkozóan előírt időszakot annak érdekében, hogy az említett hatóanyagot értékelni lehessen, és a tagállamok időközben engedélyezni tudják az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket. A metalaxil értékelési eljárásának további részleteit egy külön jogi aktusban kell meghatározni. Az ítélet mielőbbi végrehajtása érdekében az időszakot a jogi aktus elfogadása előtt meg kell hosszabbítani.

(8) A 2076/2002/EK és a 2024/2006/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2076/2002/EK rendelet 1. cikke az első mondatot követően a következő mondattal egészül ki:

"A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett 12 éves időszakot azonban a metalaxil esetében 2010. június 30-ig meg kell hosszabbítani."

2. cikk

A 2024/2006/EK rendelet 4. cikkét el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2003. május 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/52/EK bizottsági irányelvvel (HL L 214., 2007.8.17., 3. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 319., 2002.11.23., 3. o. A legutóbb az 1980/2006/EK rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 96. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 113., 2003.5.7., 8. o.

(5) HL L 384., 2006.12.29., 79. o.

(6) HL C 235., 2007.10.6., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1313 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1313&locale=hu