12/1986. (IV. 22.) MT rendelet

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

(A Tv. 1. §-ához)

1. §

A Tv. és e rendelet alkalmazásában

a) könyv: a legalább három szerzői ív terjedelmű - időszaki lapnak nem minősülő - irat;

b) sokszorosítógép: minden olyan technikai eszköz (gép, berendezés), amely sajtótermék többszörözésére alkalmas, ide nem értve a jellemzően egyedi példányok elkészítésére szolgáló eszközöket (magnetofon, írógép stb.);

c) sokszorosítás: a sajtóterméknek sokszorosítógéppel történő többszörözése;

d) sokszorosító szerv: a sokszorosítógépet üzembentartó szerv.

(A Tv. 4. §-ához)

2. §

Ha a felvilágosítás vagy adat más szerv tevékenységét is érinti, a felvilágosítást adó szerv a felvilágosítást az érintett szervvel egyeztetve adja meg.

[1]

3. §[2]

(A Tv. 12. §-ához)

4. §[3]

4/A. §[4]

(1)[5] Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A belföldi időszaki lapot a bejelentés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - a bejelentés megtételétől számított tíz munkanapon belül - nyilvántartásba veszi.

(2)[6]

(3) A nyilvántartásbavételt meg kell tagadni, illetve törölni kell a nyilvántartásból az időszaki lapot a Tv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(4)[7] A (3) bekezdésben meghatározott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

5. §

A bélyegek, szabványok, térképek előállítására és nyilvános közlésére külön jogszabályok az irányadók.

6. §[8]

(1)[9] Időszaki lap esetében a bejelentést a lapalapító, vagy a kiadó teheti meg.

(2)[10] Abban a kérdésben, hogy valamely sajtótermék bejelentési kötelezettség alá esik-e, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása az irányadó.

(3)[11] Az időszaki lap alapítója vagy kiadója köteles a nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, a lap grafikai megjelenésének változását, az időszaki lap megjelenése szünetelését, valamint az időszaki lap megszűnését a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az adatok vagy a grafikai megjelenés változásától, a szünetelés kezdő időpontjától, valamint a megszűnéstől számított nyolc munkanapon belül bejelenteni.

7. §[12]

Az időszaki lap nyilvántartásbavételének alapjául szolgáló bejelentésben meg kell jelölni:

a)[13] a lap címét, célját;

b) a lap alapítóját és annak címét;

c) a szerkesztőség vezetőjének nevét és címét;

d) a szerkesztőség címét;

e) a kiadó nevét és címét.

8. §[14]

(1) A bejelentéshez csatolni kell:

a) ha az alapító vagy a kiadó jogi személy: gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyesület, alapítvány, szövetség esetében jogerős bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító végzés hiteles másolatát,

b) lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet tevékenységi körét igazoló okirat hiteles másolatát és

c) az időszaki lap grafikai megjelenésének tervezetét.

(2) Ha a bejelentő az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz.

(3) Az időszaki lap grafikai megjelenésének tervezetét, ennek változását elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak bejelenteni.

9. §[15]

10. §[16]

11. §[17]

12. §[18]

13. §

(1)[19] A sokszorosító szerv vezetője sajtótermék sokszorosításának megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelő bejelentési kötelezettségének eleget tett.

(2) A sajtótermék sokszorosítása akkor kezdhető meg, ha ahhoz időszaki lap esetében a szerkesztőség vezetője, illetőleg megbízottja, egyéb sajtótermék esetében a megrendelő szerv felelős vezetője, illetőleg megbízottja vagy a megrendelő aláírásával hozzájárul (imprimatúra).

(3)[20]

14. §[21]

A sokszorosító szerv vezetője köteles a sokszorosított sajtótermékekről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban időrendben fel kell tüntetni a sajtótermék megrendelőjének a nevét, az továbbá a sajtótermék címét, alakját (formátum, méret), terjedelmét és példányszámát.

15. §

A sokszorosító szerv az imprimatúrát [13. § (2) bekezdés] és a kéziratot a sokszorosítás befejezésétől számított hat hónapig megőrzi; három hónap elteltével azonban a sokszorosító szerv a kiadóval történt megegyezés alapján az imprimatúrát (kéziratot) további megőrzés végett a kiadónak adhatja át.

16. §

A Tv-ben és e rendeletben a sokszorosító szervre vonatkozó rendelkezések végrehajtását a sokszorosító szerv helye szerint illetékes városi - községekre is kiterjedően -, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg megyei városi hivatal ellenőrzi.

(A Tv. 13. §-ához)

17. §[22]

(A Tv. 14. §-ához)

18. §[23]

[24]

19. §[25]

20. §[26]

(Tv. 16. §-ához)

21. §

(1) Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a kiadó és a kiadásért felelős személy nevét;

b) a sokszorosító szerv megnevezését, továbbá a sokszorosításért felelős személy nevét;

c) a sokszorosítás helyét, idejét és a megrendelés sorszámát;

d) a szerkesztésért felelős személy nevét.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt, a megrendelő által kívánt egyéb adatok csak az impresszum után, attól elkülönítve tüntethetők fel.

(3) A Nemzetközi Szabványos Azonosító Könyvszámozás (ISBN, illetőleg sorozatok esetében ISSN) jelzését, az egyéb nemzetközi jelzéseket és a sajtótermék árát a külön jogszabályok szerint kell megállapítani és feltüntetni.

22. §

Jogszabály rövidített impresszum feltüntetését - egyes sajtótermékeken az impresszum mellőzését - is előírhatja.

23. §

A rádió és a televízió műsorában a szerkesztésért felelős személy nevét kell feltüntetni.

24. §

A sajtótermék kéziratát (műpéldányát) - az időszaki lap kivételével - a szerző köteles aláírni.

25. §

Időszaki lapnál a szerkesztőség vezetője, egyéb sajtóterméknél a kiadó (megrendelő) köteles gondoskodni arról, hogy a sajtótermék szerzője legalább a nyilvános közléstől számított hat hónapig kétséget kizáróan megállapítható legyen.

26. §

(1)[27]

(2) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tudományos célú kötelespéldányokat - a kiadó (megrendelő) terhére - a sokszorosító szerv, az igazgatási célú kötelespéldányokat pedig a kiadó szolgáltatja.

(3) Tiszteletpéldány adható a sajtótermék szerzőjének, azoknak a személyeknek, akik a mű eszmei tartalmának kialakításában közreműködtek, a kiadó felügyeletét ellátó szervnek, valamint a kiadó és a felügyeletét ellátó szerv dolgozói közül azoknak, akik részére a tiszteletpéldány juttatása munkakörükre tekintettel indokolt, továbbá sajtó és propaganda célokra. A tiszteletpéldányokat a kiadó (megrendelő) szolgáltatja, és azok az arra jogosult szerv (személy) tulajdonává válnak.

[28]

27. §[29]

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A 2. §-t követő címet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1507. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XI. törvény 9. §-a. Hatálytalan 1990.02.14.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[4] Beiktatta az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 2. §-a. Hatályos 1989.06.15.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 3. §-a. Hatályos 1989.06.15.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[11] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[12] Megállapította az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 4. §-a. Hatályos 1989.06.15.

[13] Módosította az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatályos 1996.02.01.

[14] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[19] Módosította az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatályos 1996.02.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[21] Módosította az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatályos 1996.02.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § g) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[24] A 19. §-t megelőző címet hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVII. törvény 36. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[28] A 26. §-t követő címet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1507. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.03.01.

Tartalomjegyzék