111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(A Tv. 2. §-ához)

1. §

(1) A Tv. alkalmazásában az örökbefogadott személyt az örökbefogadó gyermekének kell tekinteni.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3] Ha a kérelmet az egyházi jogi személy elöljárója terjeszti elő, a sérelmet elszenvedő egyházi szolgálatát okirattal vagy más alkalmas módon kell bizonyítani.

(A Tv. 3. §-ához)

2. §

(1) A Tv. 3. §-ában meghatározott sérelmek elszenvedését a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(2) Az 1941. évi XV. törvény 9., 10., 14. és 15. §-ában, az 1989. évi XXXVI. törvény 5. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 2. §-ában, illetőleg az 1992. évi XI. törvény 1. §-ában felsorolt bűncselekmények esetében a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, egyéb szabadságelvonás és kényszergyógykezelés tényét és időtartamát az első fokon eljáró bíróság igazolja.

(3)[4] Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetekben bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes letartóztatás, a szabadságelvonás és a kényszergyógykezelés tényét és időtartamát a vármegyei (fővárosi) főügyészség igazolja.

3. §

A Tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szabadságkorlátozásnak kell tekinteni a faji, vallási vagy politikai okból gettóba (csillagos házba, védett házba) kényszerítést.

[5]

4. §[6]

[A Tv. 6. §-ának (1) bekezdéséhez]

5. §[7]

A kárpótlásra jogosultnak az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy életjáradékot vagy kárpótlási jegyet igényel.

6. §

(1)[8] A Tv. alapján járó életjáradék folyósítása - a kárpótlási hatósággal megkötött külön megállapodás szerint - a nyugdíjfolyósító szervek feladata. A felmerült költségek viseléséről a megállapodásban kell rendelkezni.

(2)[9] A nyugdíjfolyósító szervek a járadék folyósítását a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kezdik meg.

[A Tv. 7. §-ának (1) bekezdéséhez]

7. §[10]

A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2024. évben 156 040 forint.

[A Tv. 7. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. §

A kárpótlási jegy felhasználására és kamatozására az 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) rendelkezései az irányadók.

(A Tv. 12. §-ához)

A Tv. 12. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában karhatalmista az a személy, aki 1956. november 4-ét követően a Kádár-kormány által létrehozott karhatalom kötelékébe önként jelentkezett és ott szolgálatot teljesített.

(A Tv. 14. §-ához)

9. §

(1)[11] A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a törvénysértővé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejűleg.

(2) A Tv. 2. és 3. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdoni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelmek (a továbbiakban: tulajdoni sérelem) kárpótlása iránti kérelmet az 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő adatlapon kell előterjeszteni.

(3)[12]

(4)[13] Nem kell okirati bizonyítékait ismételten beterjesztenie annak a kérelmezőnek, aki azokat a kárpótlási hatóságnál benyújtott nyugdíjemelés iránti kérelemhez csatolta.

10. §

(1)[14] Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is előterjesztette igényét és az élet elvesztéséért, vagy a szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelemnek legalább részben helyt adó döntés született, a tulajdoni sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.

(2)[15]

11. §

A kérelmezőnek az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy

a) nem esik a Tv. 12. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá;

b) kárpótlási, kártalanítási vagy visszatérítési eljárás során milyen összegű előleget kapott.

12. §

Ez a rendelet 1992. július 2-án lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] A 4. §-t megelőző címet hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[9] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[10] Megállapította az 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[11] Megállapította a 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[14] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

Tartalomjegyzék