7/1993. (II. 19.) NM rendelet

a háziorvosi tevékenységgel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 33. §-ában, 37. §-ának (1) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

Az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló, módosított 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:

"(3) Háziorvosi magángyakorlat folytatására az az orvos is jogosult, aki

a) általános orvostani szakképesítéssel rendelkezik;

b) bármilyen szakorvosi képesítéssel rendelkezik és kél év körzeti orvosi, illetőleg háziorvosi gyakorlata van;

c) bármilyen szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik és a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlatot letöltötte;

d) belgyógyász, anaestesiológus, oxyológus vagy tüdőgyógyász szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, arra a meghatározott időtartamra, amíg önkormányzattal - területi ellátási kötelezettséget vállalva - háziorvosi feladatok ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban áll.

(4) Házi gyermekorvosi magángyakorlatra az az orvos jogosult, aki csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkezik."

5. §

A Tr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Háziorvosi magángyakorlat folytatására 1998. december 31-ig, a népjóléti miniszter ellátási érdekre tekintettel adott felmentése alapján szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkező, azonban a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 10. §-a (2) bekezdésének a) vagy d) pontjában szabályozott feltételeknek megfelelő orvos is jogosult, ha önkormányzattal - területi ellátási kötelezettséget vállalva - háziorvosi feladatok magánorvosként való ellátására irányuló előszerződést kötött.

(2) A népjóléti miniszter az orvosi magángyakorlat képesítési követelményei alól - a háziorvosi és a házi gyermekorvosi magángyakorlat folytatására megállapított képesítési követelmények kivételével - a Magyar Orvosi Kamarával egyetértésben mentesítheti az az orvost, aki tizenöt éve folyamatosan az adott szakterületen dolgozik, ha

a) a magánorvosi tevékenysége ellátási érdekre tekintettel indokolt, vagy

b) az öregségi nyugdíjra jogosító életkora betöltéséig legfeljebb öt év hiányzik."

6. §

A Tr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magángyakorlat - a házi gyermekorvosi gyakorlat kivételével - csak a szakorvosi képesítésről szóló jogszabályban meghatározott szakorvosi tevékenységre engedélyezhető."

7. §[4]

8. §

Ez. a rendelet 1993. március 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a Tr. 2. §-ának (5) bekezdésében az "a (2) bekezdés d) pontjának" szövegrész helyébe "az előírt szakképesítésnek", 5. §-ának (2) bekezdésében, valamint 6. §-ának (2) bekezdésében a "2. és 3. §-ban" szövegrész helyébe "2-3. §-ban" lép, a Tr. 30. §-ának (5)-(6) bekezdése, valamint a Hr. 12. §-a (1) bekezdésének - a Tr. 30. §-a (5) és (6) bekezdését megállapító - második fordulata hatályát veszti.

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2000.02.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2000.02.26.

[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2000.02.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.03.07.