163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet

a külföldiek forintszámláiról

A Kormány a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A devizajogszabályok alkalmazása szempontjából külföldinek tekintendő személy (a továbbiakban: külföldi) forintösszegeit a nevén nyitott, bármely belföldi

a) pénzintézetnél - ideértve a Pénzintézeti Központ Rt.-t is (a továbbiakban együtt: pénzintézet) - vezetett nem konvertibilis, vagy

b) devizaműveletek végzésére felhatalmazott pénzintézetnél - ideértve a Pénzintézeti Központ Rt.-t is (a továbbiakban együtt: felhatalmazott pénzintézet) - vezetett konvertibilis

kamatozó forintszámlán helyezheti el.

Konvertibilis forintszámla

2. §

A felhatalmazott pénzintézet a külföldit az alábbi jogcímeken megillető forintösszegeket, a külföldi kérésére, a konvertibilis forintszámlán köteles jóváírni:

a) a külföldi részvétellel működő gazdasági társaság nyereségéből a külföldit megillető rész, továbbá az ilyen társaságban fennálló társasági érdekeltség átruházásáért kapott forintösszeg tőkecsökkentés és a társaság megszűnése esetén a külföldit megillető összeg [az 1988. évi XXIV. törvény, az 1974. évi 1. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott, módosított 1/1974. (I. 17.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 10/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése szerint];

b) az a) ponton kívüli - jogszabályon (az 1991. évi LXIII. törvény) vagy devizahatósági engedélyen alapuló - befektetések esetén azok hozadékából, a befektetések átruházásából vagy megszűnéséből származó, a külföldit megillető forintösszeg, amennyiben a külföldi igazoltan - felhatalmazott belföldi pénzintézetnél történt - konvertibilis fizetőeszköz, deviza átváltásából vagy konvertibilis forintszámláról származó forintot fektetett be;

c) a külföldi vezető tisztségviselő, üzletvezetéssel megbízott tag, fel ügyelőbizottsági tag és külföldi alkalmazott konvertibilis devizában átutalható forintjövedelme [az R. 10/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint);

d) a Magyarországot véglegesen elhagyó hazatért magyar állampolgár, továbbá a külföldi állampolgár vagy hontalan által konvertibilis pénznemre visszaváltható forintösszeg (az R. 17/A. §-a szerint);

e) a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések [az 52/1990. (III. 21.) MT rendelet 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja és 10/A. §-a szerint];

f) a külföldi részére visszatérített általános forgalmi adó [a 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja, a 3/1993. (I. 13.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése és a 33/1994. (III. 18.) Korm. rendelet 7. §-a szerint];

g)[1] devizahatósági engedély alapján belföldi biztosító társaságtól felelősségbiztosítási jogviszony alapján a külföldit megillető forintösszeg;

h) a külföldit olyan jogcímen megillető összeg, amelyet nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján konvertibilis devizára vagy valutára átválthat;

i) a konvertibilis forintszámla kamata; és j) a számlatulajdonos külföldi más felhatalmazott pénzintézetnél vezetett konvertibilis forintszámlájáról átutalt forintösszeg.

3. §

A külföldi kérésére a konvertibilis forintszámlájának egyenlege konvertibilis fizetőeszközre, devizára átváltható, külföldre vagy belföldre átutalható.

Nem konvertibilis forintszámla

4. §

A nem konvertibilis forintszámlán elhelyezett összeg konvertibilis fizetőeszközre, devizára nem váltható át, és a konvertibilis forintszámlára, továbbá külföldre nem utalható ál.

Átmeneti rendelkezés

5. §

A rendelet hatálybalépése előtt külföldinek belföldi pénzintézetnél nyitott forintszámláján lévő egyenleg vagy annak egy része csak nemzetközi szerződés, vagy a 2. § a)-h) pontjaiban felsorolt jogcímeken váltható át konvertibilis fizetőeszközre, devizára, és utalható át külföldre vagy belföldre. Konvertibilis pénznemre való átváltás helyett a forintösszeg a külföldi konvertibilis forintszámlájára is átutalható.

Záró rendelkezés

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetéséi követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 7. §-ának (1)-(4) bekezdése hatályát veszti;

b) a külföldiek külkereskedelmi forintszámláját [52/1990. (III. 21.) MT rendelet 10/A. §-a] e jogszabály alkalmazásában a külföldiek forintszámlájának kell tekinteni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/129. száma. Megjelent 1994.12.29.

Tartalomjegyzék