Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet

a belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I.

A kocsirakományú küldemények díjai

1. § A belföldi forgalomban végzett kocsirakományú árufuvarozásért fizetendő díjat vasúti kocsinként

a) a fuvarozott áru tömege,

b) a fuvarozás távolsága

alapján kell a 2., 3., 4. és 5. §-ban foglaltakra is figyelemmel megállapítani.

2. § (1) A fuvarozott áruk tömege a díj megállapítása szempontjából

a) a fuvarozó által megállapított tömeg, ennek hiányában

b) a fuvaroztató (feladó) által a fuvarlevélbe bejegyzett tömeg.

(2) A fuvarozás távolságát a feladási és rendeltetési állomás közölt az árudíjszabási kilométermutató alapján kell megállapítani (díjszámítási távolság).

3. § (1) A kocsirakományú küldemények fuvarozásáért fizetendő díjat a fuvarozónak úgy kell kiszámítania, hogy az 1. számú mellékletben szereplő táblázatnak a fuvarozási távolságra megállapított díjtételét meg kell szorozni az áru díjszámítási tömegével.

(2) A díjszámítási tömeg a 2. § (1) bekezdés szerint meghatározott árumennyiség, de legalább a tömegalosztályra előírt legcsekélyebb díjszámítási tömeg (5 t, 10 t, 15 t, 20 t, 25 t). Ha az áru tömege két legcsekélyebb díjszámítási tömeg közé esik, akkor a fuvardíjat alternatív módszerrel úgy kell megállapítani, hogy az a fuvaroztatóra nézve kedvezőbb legyen.

(3) A négy vagy ennél több tengelyű normál és széles nyomközű - a vasút tulajdonában lévő - kocsiban történő fuvarozásnál a legcsekélyebb díjszámítási tömeg: tengelyenként 5000 kg, illetőleg korlátozott tengelyterhelésű vonalon a fuvarozó által közölt berakható tömeg, ha az nem éri el a tengelyenkénti 5000 kg-ot.

(4) Rakodólapra rakott küldemény fuvarozásánál, ha a rakodólapok darabszámát, fajtáját és azok együttes tömegét a feladó a fuvarlevélbe bejegyezte, a rakodólapra helyezett áru tömegének 15%-áig a rakodólapok saját tömegét a fuvarozó a díjszámítási tömeg szempontjából nem veszi figyelembe.

(5) Kocsitakarók, ponyvatartók, továbbá az áru biztonságos fuvarozásához felhasznált rakszerek tömegét - legfeljebb az áru díjszámítási tömegének 10%-áig - a fuvarozó az áru tömegéhez nem számítja hozzá.

4. § (1) Saját kerekein futó üres - illetve a fuvarozó hozzájárulásával áruval rakott - nem a fuvarozó tulajdonát képező valamely vasút kocsiparkjába be nem sorolt vasúti jármű fuvarozásáért a fuvarozó a megfelelő díjszámítási tömeg figyelembevételével állapítja meg a fizetendő díjat.

(2) A magánkocsiban (P jelű kocsiban) feladott küldemény fuvardíja a vasút tulajdonában lévő kocsiban feladott küldemény fuvardíjának 30%-kal csökkentett összege.

(3)[1] Üres magánkocsi fuvarozásáért tengelyenként és kilométerenként 11 Ft a fizetendő díj.

(4) A vasút tulajdonában lévő különleges építésű kocsikban továbbított küldeményekért a fuvarozó 20%-kal felemelt fuvardíjat jogosult felszámítani.

(5) Rendkívüli (rakszelvényen túlérő küldemény, vasúti jármű, kedvezőtlen súlypontú küldemény stb.) küldeményekért a fuvarozó 100%-kal felemelt fuvardíjat jogosult felszámítani.

(6)[2] Ha az áru továbbításához a fuvarozó az árut továbbító kocsin kívül védő vagy közvetítő kocsit ad, ezért a fuvardíjon felül a díjszámítási távolságra kocsinként és kilométerenként 33 Ft-ot számít.

(7) Ha az áru, annak mérete miatt, csak több kocsin -ideértve a közbeiktatott kocsit is - fuvarozható, akkor az áru díjszámítási tömegét a fuvarozáshoz felhasznált kocsikra egyenlő arányban kell elosztani, és a fuvardíjat kocsinként külön-külön megállapítani.

5. § Külön tehervonattal továbbított küldeményekért járó fuvardíjat a fuvarozó legalább 500 000 kg díjszámítási tömegre az 5 t tömegalosztály díjtételével jogosult megállapítani.

II.

A konténerfuvarozás és az egyéb kombinált fuvarozási egység díjai

6. § (1) A közepes bruttó (5 t tömegű, 10,6 m3 befogadóképességű) üres, nem a fuvarozó tulajdonában lévő konténer, illetőleg a konténerben feladott áru (rakott konténer) fuvarozásáért a fuvarozás távolsága alapján konténerenként a 2. számú mellékletben megállapított díjat kell felszámítani.

(2) Az üres, nem a fuvarozó tulajdonában lévő nagykonténer (maximum bruttó 33,0 t tömegű, 15 m3 feletti befogadóképességű, 2,991 m-12,192 m közötti hosszúságú) és az egyéb kombinált fuvarozási egység (csereszekrény és nyerges félpótkocsi, maximum bruttó 38,0 t tömegű) továbbításáért, illetőleg a nagykonténerben és az egyéb kombinált fuvarozási egységben feladott árunak az ilyen forgalomban megnyitott állomások között végzett fuvarozásáért a fuvarozási távolság alapján, a konténer, az egyéb kombinált fuvarozási egység hosszúságának és bruttó tömegének figyelembevételével a 3. számú mellékletben megállapított díjat kell felszámítani.

(3) A konténer és az egyéb kombinált fuvarozási egység fuvarozási távolságát a feladási és a rendeltetési állomás között az árudíjszabási kilométermutató alapján kell megállapítani.

7. § A magánkocsin feladott nagykonténer és az egyéb kombinált fuvarozási egység továbbításáért a fuvarozó 30%-kal csökkentett díjat számít.

III.

Az expresszáru-fuvarozás díjai

8. § (1) A személyszállító vonat külön kocsijában gyűjtő forgalomban továbbított expresszáru fuvarozásának díját küldeményenként úgy kell megállapítani, hogy a díjszámítási távolságra a 4. számú mellékletben megállapított díjtételt meg kell szorozni az áru díjszámítási tömegével.

(2) A díjszámítási távolság a személyszállító vonat menetrendjében a feladási és a rendeltetési állomás közötti kilométertávolság. A díjszámítási tömeg a fuvaroztató által közölt (bevallott) tömeg 10 kg-ra felkerekített tömege.

(3) A díjat a fuvarozó legalább 40 kg áru továbbításáért jogosult felszámítani.

IV.

Egyéb díjak

9. § (1)[3] Külön jogszabályban megállapított határidőt követően

a) kocsilemondásért

aa) normál nyomközű kocsinként 3500 Ft,

ab) keskeny nyomközű kocsinként 1800 Ft;

b) konténerlemondásért

ba) közepes konténerenként 600 Ft,

bb) nagykonténerenként 1000 Ft

díjat kell fizetni.

(2)[4]

(3)[5] A kirakási és berakási idő túllépéséért[6]

a)[7] a fuvarozó tulajdonában lévő normál és széles nyomközű vasúti kocsiknál kocsinként és óránként

0-tól 24 óráig 200 Ft

25 órától 48 óráig 300 Ft

48 óra felett 400 Ft

b)[8] a fuvarozó tulajdonában lévő keskeny nyomközű kocsikért óránként 40 Ft

c)[9] a magán-, illetve a bérelt kocsik esetében óránként 50 Ft

várakozási díjat kell fizetni.[10]

(4)[11] Ha a kirakási és berakási idő szünetel, a szünetelés időtartamára kocsihasználati díjat kell fizetni. A kocsihasználati díj a fuvarozó tulajdonában lévő széles és normál nyomközű vasúti kocsiknál kocsinként és óránként 200 Ft.

V.

Kirakási és berakási idő

10. §[12]

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az e rendeletben meghatározott díjak legmagasabb díjak, amelyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2)[13] A Magyar Államvasutak Rt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. által kiadott árufuvarozási üzletszabályzatoknak (vasúti árudíjszabásoknak) az e rendelet szerinti díjakat és díjszámítási feltételeket tartalmaznia kell; olyan díjszámítási feltételt azonban, amely az e rendelet szerinti díjak emelését lehetővé tenné, nem állapíthatnak meg.

(3) Az e rendeletben meghatározott díjakat kell alkalmazni a helyiérdekű vasúton végzett árufuvarozásra is.

12. § E rendelet 1994. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a belföldi vasúti árufuvarozás díjairól szóló - a 3/1992. (I. 23.) és a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelettel módosított - 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelet hatályát veszti.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez[14]

2. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez[15]

3. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez[16]

4. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez

5. számú melléklet az 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelethez

Tartálykocsiban fuvarozott küldemények kirakási és berakási (lefejtési és töltési) ideje

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[2] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[3] Megállapította a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[5] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[6] A felvezető szövegrészt módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[7] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[8] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[9] Beiktatta a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[10] A záró szövegrészt módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[11] Módosította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 2. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[13] Megállapította a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[14] Megállapította a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[15] Megállapította a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[16] Megállapította a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.01.01.

Tartalomjegyzék