8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) kezelésének és felhasználásának részletes szabályairól, az ellenőrzés és a beszámolás rendjéről, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokról az alábbiakat rendelem el:

Az Alap kezelése

1. § (1) Az Alap a művelődési és közoktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) által megállapított szervezeti és működési szabályzat alapján működik.

(2)[1]

(3)[2] Az Alap működéséről a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) évente legalább egy alkalommal, a pályázati év lezárását követően, a Bizottság elnöke pedig rendszeresen, de legalább negyedévenként a miniszternek beszámol.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága[3]

2. §[4] (1) Az Alapot a művelődési és közoktatási miniszter által önállóan gazdálkodó költségvetési szervként alapított Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. A kezelő szervezet igazgatóját a miniszter határozatlan időre nevezi ki. Az intézmény vezetői és munkatársai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

(2) Az Igazgatóság feladata a Bizottság és a szakmai kollégiumok tevékenységének biztosítása, az Alap pénzeszközeinek kezelése, a pályázati rendszer működtetése, a döntések előkészítése, végrehajtása és a támogatások felhasználásának ellenőrzése.

(3) Az Igazgatóság működtetéséhez szükséges forrásokat az Alapból kell biztosítani, a költségvetési törvényben előirányzott mértékben. Az Igazgatóság költségvetése a Bizottság és a szakmai kollégiumok működési költségeit is tartalmazza.

(4) Az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.

(5) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és pótlékának mértékét, továbbá az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Minősíteni kell a 3. számú mellékletben foglalt szempontoknak megfelelően az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottat, aki

a) bármely fizetési osztályban az egyik fizetési fokozatból az előírt várakozási idő csökkentésével a következő fizetési fokozatba lép, az átsorolás időpontjában,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével meghatározott címet kap, a cím odaítélését megelőzően.

(7)[5] A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesül az a számítógépes rendszergazda munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, aki a rendelet hatálybalépéséig legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett, és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez kevesebb mint öt éve van hátra.

3. §[6]

4. §[7]

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

5. § (1)[8] Az Igazgatóság az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett "Nemzeti Kulturális Alap Budapest" elnevezésű 10032000-01739572-00000000 pénzforgalmi jelzőszámon kezeli.

(2) Az Alap bevételi forrásait képező támogatásokat -a Tv. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján fizetendő kulturális járulékon kívül - az Alap javára az (1) bekezdésben megjelölt bankszámlára lehet, illetőleg kell teljesíteni.

(3) A Tv. 4. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott követelés köztartozásnak minősül.

A kulturális járulék teljesítése

6. §[9] A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kezelt APEH Nemzeti Kulturális járulék beszedési számla javára kell teljesíteni. A számla száma: 10032000-06056047.

Az Alap Bizottsága

7. §[10] (1) A miniszter, ha nem saját személyében látja el az elnöki tisztséget, megbízott elnököt nevez ki. A megbízott elnök

a) kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és külföldi szervezetekkel, elkülönített állami pénzalapokkal, kulturális közalapítványokkal és a jelentősebb magánalapítványokkal,

b) ellátja az Alap szervezeti és működési szabályzatában foglalt feladatait.

(2) A megbízott elnök feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról - a Bizottság előzetes egyetértésével - a miniszter dönt.

8. §[11] (1)[12] A miniszter a Bizottságba saját hatáskörben felkérhető tagokat, valamint az érintett szakmai és társadalmi szervezetek által megjelölt tagokat egyaránt 4 évre bízza meg.

(2) A miniszter a saját hatáskörében felkérhető tagok megbízásához is - egy személy kivételével - jelölést kér az érintett szakmai és társadalmi szervezetektől.

(3)[13] A szakmai és társadalmi szervezetek számára a jelöltek állítására - a hozzájuk intézett írásbeli felkérés kézhezvételének időpontjától számított - 30 nap áll rendelkezésre. E határidő eredménytelen elteltét követően a miniszter a Bizottságba saját hatáskörben kérhet fel és bízhat meg tagokat.

(4)[14] A Bizottság tagjainak megbízása nem újítható meg.

9. §[15] A Bizottság tagjait a miniszter indokolt esetben felmentheti, ha tisztségükből eredő - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - jogaikkal visszaélnek, vagy kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A felmentés előtt a tagot jelölő szakmai és társadalmi szervezet véleményét ki kell kérni.

10. §[16] A bizottsági tagság felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történő megszűnése esetén a miniszternek a tag helyére - 60 napon belül - új személyt kell megbízni az előző tag mandátumának hátralévő idejére.

11. §[17] A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva

a) meghatározza az Alap rövid- és középtávú kulturális támogatási stratégiáját,

b) ajánlást tesz a szakmai kollégiumoknak a különösen fontosnak tartott támogatási célokra,

c) összehangolja a szakmai kollégiumok tevékenységét, dönt a vitás kérdésekben,

d) javaslatot tesz a miniszternek az egyes kollégiumok vezetőinek személyére,

e) évente beszámoltatja a kollégiumok vezetőit,

f) véleményezi a miniszter jóváhagyása előtt az Alap szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, valamint éves költségvetését és beszámolóját,

g) kezdeményezi az Alap továbbfejlesztéséhez szükséges törvényi és egyéb jogszabályi módosításokat,

h) ellenőrzi az Alap működését,

i) közzéteszi az Alap működéséről szóló éves szakmai és gazdasági beszámolót.

12. §[18] A Bizottság az Alap működésével kapcsolatos - a 2. § (3) bekezdése szerinti - költségekkel csökkentett forrás terhére megállapítja a miniszteri keretet, továbbá a szakmai kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, valamint mérlegelve az egyes kulturális területek súlyát, értéktermő szerepét

a) dönt az egyes szakmai kollégiumok által felosztható pénzeszközök nagyságáról,

b) meghatározza az egyedi elbírálást igénylő támogatásokra felhasználható összeg mértékét.

13. §[19] A Bizottság tagjai díjazásra és költségtérítésre jogosultak.

A szakmai kollégiumok

14. § (1)[20] A miniszter a Bizottsággal egyetértésében - a szakmai és társadalmi szervezetek előzetes meghallgatásával - dönt a szakmai kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, továbbá az egyes kollégiumok létszámáról.

(2) A szakmai kollégiumok felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

15. §[21] (1)[22] A miniszter a szakmai kollégiumok vezetőit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslatának figyelembevételével 3 évre nevezi ki.

(2) A szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter indokolt esetben felmentheti, ha tisztségükből eredő - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - jogaikkal visszaélnek, vagy kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A felmentés előtt a tagot jelölő szakmai és társadalmi szervezel véleményét ki kell kérni.

(3)[23] A szakmai kollégiumok vezetőinek megbízása - a Bizottság javaslatára - további egy évvel megújítható.

(4)[24] A vezetői tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén a miniszter - 60 napon belül - új vezetőt nevez ki.

16. §[25] (1)[26] Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett szakmai és társadalmi szervezetek által küldött tagok megbízása egyaránt 3 évre szól.

(2) A miniszter a saját hatáskörében felkérhető tagok megbízásához is - egy személy kivételével - jelölést kér az érintett szakmai és társadalmi szervezetektől.

(3)[27] A szakmai és társadalmi szervezetek számára a jelöltek állítására - a hozzájuk intézett írásbeli felkérés kézhezvételének időpontjától számított - 30 nap áll rendelkezésre. E határidő eredménytelen elteltét követően a miniszter a szakmai kollégiumokba saját hatáskörében kérhet fel és bízhat meg tagokat.

(4)[28] A szakmai kollégiumok tagjainak megbízása a miniszter, illetve a küldő szervezet által, legfeljebb további egy évvel meghosszabbítható.

17. § (1)[29] Indokolt esetben a miniszter felmentheti, a küldő szervezetek pedig visszahívhatják, a szakmai kollégiumok azon megbízott, illetve küldött tagjait, akik tisztségükből eredő - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - jogaikkal visszaélnek, vagy kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A felmentés előtt a tagot jelölő szakmai és társadalmi szervezet véleményét ki kell kérni.

(2)[30] A bármilyen okból megüresedett szakmai kollégiumi tag helyét a miniszternek, illetőleg a küldő szervezeteknek - a hozzájuk intézett írásbeli felkérés kézhezvételének időpontjától számított - 60 napon belül be kell töltenie, az előző tag mandátumának hátralévő idejére.

18. § A szakmai kollégiumok feladatai:

a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően kidolgozzák a szakterület támogatási célkitűzéseit és megfogalmazzák az elsődleges célokat,

b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a támogatni kívánt célokhoz szükséges összegek nagyságrendjére, valamint a rangsorban kiemeli célok előnyben részesítésére,

c) döntenek az Alapból a szakterületre jutó pénzeszközök leiadatonkén ti felhasználásáról,

d) meghirdetik a pályázatokat és meghatározzák a pályázati feltételeket, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg,

e) elbírálják a benyújtott pályázatokat és egyedi kérelmeket, meghatározzák a támogatás mértékét, figyelemmel a Bizottság által jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára,

f) kiértesítik a pályázatok nyerteseit és a támogatásban nem részesült pályázókat, továbbá az egyedi kérelmezőket,

g) figyelemmel kísérik a pályázatokban kitűzött feladatok teljesítését, értékelik az eredményeket,

h) részt vesznek a támogatások felhasználásának ellenőrzésében,

i)[31] beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és a célkitűzések megvalósításáról.

19. § A szakmai kollégiumok vezetői és a tagjai díjazásra és költségtérítésre jogosultak.

A Bizottság és a szakmai kollégiumok tagjainak felelőssége[32]

19/A. §[33] A Bizottság elnöke, annak tagjai, a szakmai kollégiumok elnökei és tagjai feladatkörük ellátása során az Alapnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

A pályázati rendszer

20. §[34] A pályázati felhívásokat legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon - a sajtó útján - legalább egy országos napilapban, valamint a Művelődési Közlöny mellékleteként és önállóan is megjelenő, a Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele című kiadványban közzé kell tenni.

21. § (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázatok benyújtásának részletes szabályait, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, a pályázatok beküldésének határidejét, az elbírálás rendjét és egyéb, a pályázók számára fontos tájékoztató adatokat.

(2) A pályázatokat az Igazgatósághoz, az általa kiadott nyomtatványon kell benyújtani.

22. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)[35] a pályázó nevét, címét és statisztikai számjelét,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható,

c) az elérni kívánt pályázati cél leírását,

d) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását, részletes forrásonkénti bevételi és költségkalkulációját,

e) az igényelt támogatás összegét és módját,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és fedezetigazolását,

g) a pályázati cél megvalósításához esetleges szükséges szerződések, hatósági engedélyek, illetve nyilatkozatok másolatát,

h) visszatérítendő támogatások cselén a biztosítékok megjelölését,

i) más pályázat igénybevételéről tett nyilatkozatot,

j) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

k) a szakmai kollégiumok által előírt esetleges egyéb adatokat.

23. § A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, amiről az Igazgatóság a pályázókat értesíti.

24. § (1) A pályázatokat a szakmai kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül elbírálja. A döntés meghozatalától számított 15 napon belül a szakmai kollégium értesíti a pályázókat.

(2) Az Igazgatóság gondoskodik a támogatásban részesülő pályázók adatainak, a juttatott támogatás összegének és módjának - a 20. § (2) bekezdése szerinti - 15 napon belüli nyilvános közzétételéről.

25. § (1) A pályázat alapján vissza nem térítendő és visszatérítendő kamatmentes támogatás - együttesen is - nyújtható.

(2) A visszatérítendő támogatást az Alap mérlegében követelésként kell kimutatni.

26. § (1) Nem részesülhet támogatásban, aki

a) a korábbi pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a korábban kapott támogatást a pályázatban megjelölt céltól részben vagy egészében eltérő célra használta fel,

c) a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

d) az Alappal szemben lejárt teljesítetlen kötelezettsége van,

e) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt van.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró feltételek az igénybevételt, illetve a visszafizetési határidőt követő három évig érvényesek, ez alól a szakmai kollégium felmentést adhat.

27. § (1)[36] Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, valamint - a (2) bekezdésben foglaltakon kívül - állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra nem fordítható.

(2)[37] A támogatás terhére fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító, a pályázóval történő megállapodás alapján, a jóváhagyott összeg 3%-át, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátására felkért lebonyolító pedig legfeljebb 2%-át számolhatja el átalánydíjként.

(3)[38] A támogatás alaptőke emelésre nem fordítható, és harmadik fél javára át nem ruházható.

(4)[39] Mentes az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól az Alap javára meghatározott célra nyújtott támogatás felhasználása.

28. § A szakmai kollégium döntése alapján az Igazgatóság az Alap nevében szerződést köt a pályázóval, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályait.

29. § A kedvezményezettek az elnyert támogatásról és felhasználásról a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

30. § A pályázó a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A szerződés teljesítését a szakmai kollégium és az Igazgatóság - szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerinti - együttesen ellenőrzi.

31. § A szerződésszegő fél a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Vegyes és záró rendelkezések

32. § (1)[40] A Bizottság tagjainak, a szakmai kollégiumok vezetőinek és tagjainak díjazását a miniszter állapítja meg.

(2) A Bizottság elnöke és tagjai, valamint a szakmai kollégiumok vezetői és tagjai a megbízatásukkal kapcsolatos feladataik végrehajtása során felmerült, bizonylatokkal igazolható költségek Alap terhére történő megtérítésére jogosultak.

(3)[41] A 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet alapján 2 évre megbízott bizottsági tagok mandátuma 4 évre módosul.

(4)[42] A 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet alapján 2 évre kinevezett kollégiumi vezetők és tagok mandátuma 3 évre módosul.

32/A. §[43] Az Igazgatóság a Művelődési és Közoktatási Minisztérium azonos elnevezésű főosztályának jogutódja.

33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[44]

b) a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet és a módosításairól rendelkező 33/1986. (X. 18.) MM rendelet, 2/1988. (II. 2.) MM rendelet, 15/1989. (VI. 18.) MM rendelet és a 29/1989. (XI. 15.) MM rendelet, valamint a 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet módosításáról szóló 15/1983. (VII. 12.) MKM rendelet 4. §-a hatályát veszti.

Dr. Mádl Ferenc s. k.,

művelődési és közoktatási miniszter

1. számú melléklet a 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelethez[45]

A Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai

1. Mozgókép Kollégium

2. Irodalmi és Könyv Kollégium

3. Folyóiratkiadási Kollégium

4. Színházi Kollégium

5. Zenei Kollégium

6. Táncművészeti Kollégium

7. Képzőművészeti Kollégium

8. Iparművészeti Kollégium

9. Fotóművészeti Kollégium

10. Népművészeti Kollégium

11. Közművelődési Kollégium

12. Könyvtári Kollégium

13. Levéltári Kollégium

14. Múzeumi Kollégium

2. számú melléklet a 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelethez[46]

I.

Magasabb vezetői és vezetői beosztások

II.

Közalkalmazotti munkakörök

3. számú melléklet a 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelethez[47]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1996.10.18.

[2] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[3] Az alcímet beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[4] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[5] Beiktatta a 16/1997. (III. 19.) MKM rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.03.19.

[6] Hatályon kívül helyezte a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1996.10.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1996.10.18.

[8] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[9] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[10] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 5. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[11] Megállapította a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 1. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[12] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[13] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[14] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[15] Megállapította a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 2. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[16] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 7. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[17] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 8. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[18] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 9. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[19] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 10. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[20] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 11. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[21] Megállapította a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 3. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[22] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[23] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[24] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[25] Megállapította a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 4. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[26] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[27] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[28] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[29] Megállapította a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 5. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[30] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 14. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[31] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 15. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[32] Az alcímet beiktatta a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 6. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[33] Beiktatta a 3/1995. (III. 24.) MKM rendelet 6. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[34] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 16. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[35] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 17. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[36] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[37] Beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[38] Számozását módosította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[39] Számozását módosította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[40] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[41] Beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[42] Beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.18.

[43] Beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 20. §-a. Hatályos 1996.10.18.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXXVI. törvény 110. § d) pontja. Hatálytalan 1999.09.01.

[45] Megállapította a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 21. § (2) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 1996.10.18.

[46] Megállapította a 16/1997. (III. 19.) MKM rendelet 2. §-a (lásd Melléklet). Hatályos 1997.03.19.

[47] Beiktatta a 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet 21. § (2) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 1996.10.18.

Tartalomjegyzék