1995. évi LXXXIV. törvény

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. § (1)[4]

(2) Az Szt. 4. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A munkaügyi miniszter]

"a) az (1) bekezdés d) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét a művelődési és közoktatási miniszterrel együtt;"

(gyakorolja.)

4. § (1) Az Szt. 5. §-a (1) bekezdésének bevezető mondata és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó - jogszabályban meghatározott feladataival és hatásköreivel összefüggő - szakképesítés tekintetében"

"b) jogszabályban meghatározza - több szakképesítésért felelős miniszter esetén velük együttesen - a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit, beleértve az előzetes szakmai gyakorlatot is (a továbbiakban: szakmai követelmény);"

(2)[5]

5. §[6]

6. § Az Szt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az országos szakképzés stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése az Érdekegyeztető Tanács keretei között valósul meg.

(2) A szakképzés területi érdekegyeztető feladatait a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács látja el."

7. §[7]

8. § A HARMADIK RÉSZ címe a következők szerint módosul:

"Az OKJ szerinti szakképzés követelményei, a szakmai vizsga"

9. § Az Szt. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az OKJ-ben meghatározott szakképesítésekhez csak olyan bizonyítvány, illetve nyomtatvány használható, amelyet a Munkaügyi Minisztérium jóváhagyott. A bizonyítvány, illetőleg a nyomtatvány előállításához és forgalmazásához a Munkaügyi Minisztérium engedélye szükséges."

10. § (1)[8]

(2) Az Szt. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakmai vizsga helyét és időpontját - iskolai rendszerű szakképzésben a tanév rendjében meghatározott keretek között - a szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek biztosításáról, és vezeti a szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat."

(3) Az Szt. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szakmai vizsgát szervező intézmény székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzője ellátja a szakmai vizsga törzslapjának nyilvántartásával és megőrzésével kapcsolatos feladatokat."

11. § (1)[9]

(2) Az Szt. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdésben megjelölt gazdasági kamara, illetőleg kijelölt szakmai szervezet képviselőjét - a szakmai vizsgát szervező intézmény kérésére - a területi gazdasági kamara, illetőleg a szakmai szervezet elnöke, a szakmai vizsgát szervező, valamint a szakképzést folytató intézmény képviselőjét az intézmény vezetője bízza meg."

12. §[10]

13. §[11]

14. §[12]

15. §[13]

16. § Az Szt. 29. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a tanulószerződés kötési szándékát az iskolai felvételt megelőző naptári év végéig kell bejelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. Ha a tanulószerződés megkötését az illetékes területi gazdasági kamara kezdeményezi, a gazdálkodó szervezet mentesül a bejelentési kötelezettség alól.

(2) A tanulószerződést az iskolai beiratkozás időpontját megelőzően az illetékes területi gazdasági kamara előtt írásban kell megkötni. Az írásban megkötött tanulószerződést a gazdálkodó szervezet az iskolai beiratkozás időpontjáig köteles bemutatni az (1) bekezdésben megjelölt szakképző iskolának. A tanulószerződés alapján a szakképző iskolába fel kell venni azt a tanulót, aki egyébként a felvételi feltételeknek megfelel."

17. §[14]

18. § Az Szt. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Az illetékes területi gazdasági kamara a 30. § (2)-(3) bekezdéseiben említett esetben az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint jár el.

(2) Az illetékes területi gazdasági kamara határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni, a bíróság a határozatot megváltoztathatja. A bíróság soron kívül köteles eljárni."

19. § Az Szt. 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szakmai alkalmassági vizsga, illetőleg a pályaalkalmassági vizsgálat lebonyolításában a gazdálkodó szervezet felkérésére - a feltételek biztosítása esetén - a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskola részt vesz."

20. § (1) Az Szt. 34. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

"d) a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételtől;"

(2) Az Szt. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés d) pontja alapján a tanulószerződés a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozat jogerőre emelkedésének napjával, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat végrehajtásának napján szűnik meg."

(3) Az Szt. 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a tanulószerződés az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján szűnik meg, akkor az illetékes területi gazdasági kamara és a szakképző iskola köteles elősegíteni a tanuló további gyakorlati képzését."

21. § Az Szt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § A tanuló a tanulószerződést az illetékes területi gazdasági kamarával történt egyeztetést követően indokolás nélkül bármikor felmondhatja."

22. § Az Szt. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A tanulószerződés megszűnéséről a gazdálkodó szervezetnek az illetékes területi gazdasági kamarát, illetőleg a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolát egyidejűleg értesítenie kell."

23. § Az Szt. a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § Kiskorú tanuló esetén a tanulószerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához be kell szerezni a szülő, illetőleg a gyám írásbeli hozzájárulását is."

24. § (1) Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben résztvevővel a szakképzést folyató intézmény képzési szerződést köt."

(2)[15]

25. §[16]

26. § Az Szt. 55. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A törvény előírásait a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérő sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni. A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek keretében munkakör betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelős miniszter engedélye szükséges."

27. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[17]

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-ában az Országos Képzési Tanács szöveg helyébe az Országos Szakképzési Tanács szöveg lép.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. október 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. október 20.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXIV. törvény 50. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIX. törvény 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.06.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXIV. törvény 50. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXIV. törvény 50. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés o) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.