70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Egyes foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával, valamint e feladatok ellátásának az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez történő telepítésével kapcsolatban a Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-ának (7) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-ának (13) bekezdésében és 49/0. §-ának (6) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának f)-i) és l) pontjaiban, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, továbbá a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkáltató - a magánszemély munkáltató kivételével - a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) bejelentem

a) székhelyének és telephelyeinek címét,

b) tevékenységeit,

c) a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét,

d) a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozásegészségügyi osztályba sorolását."

(2) Az R1. 2. §-a a következő új (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi (3)-(5) bekezdésének számozása (6)-(8) bekezdésre változik:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást éves rendszerességgel, minden év február 15. napjáig köteles bejelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltató

a) a közte és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás hatályának megszűnését a megszűnés időpontjának megjelölésével, valamint

b) a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változást annak kezdő időpontjának feltüntetésével

a változás megtörténtétől számított három munkanapon belül köteles bejelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez.

(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni."

2. §

Az R1. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálat vezetője a szolgálat fenntartójának egyidejű tájékoztatás mellett a szolgálat székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek jelenti

a) minden év június 30-ig, illetve december 31-ig a 2. számú melléklet szerinti adatokat - személyazonosításra alkalmatlan módon - az ellátott munkavállalókról, munkáltatók szerinti bontásban,

b) a tevékenysége megkezdését, megszűnését, átmeneti szünetelését, a változást követő nyolc munkanapon belül."

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ának (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az OMMF tevékenységének ellátását az elnök irányítása alatt működő Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) segíti. Az OMFI ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozásegészségügyi és a munkavédelmi kutatással összefüggő feladatokat.

(6) Az OMFI részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.

(7) Az OMFI élén igazgató áll. Az igazgatót az OMMF elnöke javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az OMFI igazgatója felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - az OMMF elnöke gyakorolja."

4. §

Az R2. 3. §-t megelőző címe "Munkavédelmi állami feladatok" címre változik, ezzel egyidejűleg a 3. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az OMMF a munkavédelmi tevékenységre, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés javítására irányuló kutatásokat végez."

5. §

Az R2. 4. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OMMF]

"b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében;"

6. §

Az R2. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OMMF teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában meghatározott beszámolási és adatkezelési, valamint - a részére megküldött adatok tekintetében - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. §-ának (1) és (3) bekezdéséből eredő adatkezelési kötelezettséget."

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2007. április 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R1. 3. §-a, valamint 6. §-ának (2) bekezdésében az "- országos közforgalmú vasútnál az ÁNTSZ munkáltató telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) intézete -" szövegrész hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R1.

a) 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében "az illetékes intézet" szövegrész helyébe "a munkavédelmi felügyelőség" szöveg, 5. § -ának (2) bekezdésében az "illetékes intézet" szövegrész helyébe "illetékes munkavédelmi felügyelőség" szöveg,

b) 6. §-ának (3) bekezdésében "az ÁNTSZ" szövegrész helyébe "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szöveg,

c) 1. számú mellékletének "1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata:" szövegrész helyébe "1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:" szöveg

lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a telepengedélyezés alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének e) pontjában, valamint 8. §-ának (2) bekezdésében az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szöveg,

b)[1]

c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdésében az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek" szöveg,

d) a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szöveg,

e) a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ában az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szöveg,

f) a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdése b) pontjának be) alpontjában az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget" szöveg,

g) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete III. részének 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok 1.93 pontjában az "Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék