356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. és 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. és a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 89/1995. Korm. rendelet) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

3. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 118/2001. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) magán-munkaközvetítő: az a) pontban meghatározott magán-munkaközvetítést e rendeletnek, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek megfelelően végző szolgáltató;"

4. § A 118/2001. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa - legalább heti húsz órában munkaviszony keretében - foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,

b) a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,

c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és azt megfelelő módon igazolja.

(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását a bejelentő igazolni köteles.

(3) Ha a bejelentő a tevékenységét több telephelyen folytatja, az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek valamennyi telephelye vonatkozásában meg kell felelnie."

5. § (1) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kölcsönbeadó a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére irányuló szándékát az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerint elektronikus úton a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza a bejelentő

a) szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy - ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak teljesítéséről.

(1a) A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az E-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint elektronikus úton, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza a bejelentő

a) megnevezését, cégjegyzékszámát vagy - ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely

ca) belföldre,

cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) megállapodásban részes állam területére,

cc) az EGT megállapodásban nem részes állam területére vagy

cd) a ca)-cc) alpontban foglaltak közül több tevékenység végzésére együttesen

irányul."

(2) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet által szabályozott eljárásokban)

"c) az ügyintézési határidő kölcsönbeadók esetén 25 nap, magán-munkaközvetítők esetén pedig a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott határidő."

6. § A 118/2001. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó vagy magán-munkaközvetítő irataival együtt átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az új székhely szerint illetékes kormányhivatal akkor veszi nyilvántartásba a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt, ha az e rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő bejelentésére őt az új székhely szerint illetékes kormányhivatal nem veszi nyilvántartásba, ennek tényéről tájékoztatja korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalt, a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt. A tájékoztatás alapján a korábbi székhelye szerint illetékes kormányhivatal a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból."

7. § A 118/2001. Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból a munkaerő-kölcsönzőt, valamint a magán-munkaközvetítőt, ha

a) jogutód nélkül megszűnt,

b) tevékenysége megszüntetését bejelentette.

(2) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,

b) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

c) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

d) a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

e) az új Mt. vagy - a b)-d) pontban foglalt kivétellel - e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét.

(3) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a) a 4/A. §-ban foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

c) a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

d) az új Mt. vagy - az a)-c) pontban foglalt kivétellel - e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét.

(4) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kerül sor, a munkaerőkölcsönző legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.

(5) Ha a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra a (2) bekezdés b)-e) pontjában vagy a (3) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a munkaerő-kölcsönző vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést és az eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.

(6) A törlésről, valamint az eltiltásról a kormányhivatal a kölcsönzési és a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató gazdasági társaságot bejegyző cégbíróságot, egyéb jogi személyt nyilvántartó bíróságot, a vállalkozói nyilvántartást vezető szervet, valamint a letétet kezelő pénzügyi intézményt értesíti. A tengerész munkaközvetítői tevékenységet folytató magán-munkaközvetítő vagy a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató munkaerő-kölcsönző törlése esetén a kormányhivatal a hajózási hatóságot is értesíti."

8. § A 118/2001. Korm. rendelet

a) 5. § (2) és (3) bekezdésében, 17/F. § (1) és (4) bekezdésében a "kérelmező" szövegrész helyébe a "bejelentő" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "4/A. §" szövegrész helyébe a "4/A. § (1) bekezdés" szöveg, valamint a "kérelemben" szövegrész helyébe a "bejelentésben" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a "magán-munkaközvetítői tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja" szövegrész helyébe a "tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében az "a magán-munkaközvetítő e tevékenységétől való eltiltása felől" szövegrész helyébe az "e tevékenységétől való eltiltása felől" szöveg,

e) 8. § (6) bekezdésében a "bejelentett magán-munkaközvetítők" szövegrész helyébe a "magán-munkaközvetítők" szöveg,

f) 9. §-át megelőző alcím címében a "munkaerő-kölcsönző" szövegrész helyébe a "munkaerő-kölcsönzési" szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésében a "kölcsönbeadó" szövegrész helyébe a "kölcsönbeadó és a magán-munkaközvetítő" szöveg,

h) 10. § (3) bekezdésében a "költséget" szövegrész helyébe a "költséget semmilyen jogcímen" szöveg,

i) 17/F. § (5) bekezdésében a "kérelmező" szövegrészek helyébe a "bejelentő" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 118/2001. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés i) pontja,

b) 4/A. § d) pontjában az " , és azt megfelelő módon igazolja." szövegrész,

c) 6. § (3) bekezdésében az "a kérelmező vagy" szövegrész,

d) 12. § b) pont bb) alpontja,

e) 17/F. § (7) bekezdése.

4. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

10. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (8) bekezdés a) pontjában a "vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte" szövegrész helyébe a "vagy befizetésre kötelezte" szöveg,

b) 2. melléklet II. pont 25. alpontjában a "pénzbírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezte" szövegrész helyébe a "munkaügyi bírsággal sújtotta vagy befizetésre kötelezte" szöveg

lép.

5. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában és az 5. § a) pontjában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból" szöveg lép.

6. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 354/2009. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A kérelmező az engedély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál nyújtja be."

13. § A 354/2009. Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A munkavédelmi hatóság engedélye alapján munkabiztonsági szakértői tevékenységre jogosult munkabiztonsági szakértőt a lakóhelye szerinti, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott illetékes területi mérnöki kamara - e § hatálybalépését követő 30. napig a munkavédelmi hatóság által vezetett nyilvántartásból - felveszi a munkabiztonsági szakértők nyilvántartásába."

14. § A 354/2009. Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "és legalább" szövegrész helyébe az "és ennek megszerzésétől számított legalább" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "szakmai gyakorlat" szövegrész helyébe a "kérelmezett szakterülettel összefüggő szakmai gyakorlat" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a "befizetésének igazolását" szövegrész helyébe a "befizetésének és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. § (2) bekezdésében előírtak igazolását" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 354/2009. Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a munkavédelmi hatóság, valamint" és az "együtt" szövegrész,

b) 3. § (1) bekezdése,

c) 5. § (1) és (2) bekezdése,

d) 7. §-a,

e) 8. § (1) bekezdésében a "Rendelkezéseit - a (4) bekezdés kivételével - a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni." szövegrész,

f) 8. § (2)-(4) bekezdése,

g) 2. számú és 3. számú melléklete.

7. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 138. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Kincstár a költségvetési évben az állami adóhatóság által vezetett számlákra befolyt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulással teljesített járulékokból a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető bevételek összegéről havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig elektronikusan adatot szolgáltat ezek kezelő szervei részére."

18. § Az Ávr.

a) 122/A. § (2) bekezdés e) pontjában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból" szövegrész helyébe a "Gazdaságújraindítási Foglalkoztatási Alapból" szöveg, valamint az "és keresetpótló" szövegrész helyébe a " , keresetpótló és álláskeresést ösztönző" szöveg,

b) 142. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból" szöveg

lép.

9. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K45. pont a) alpontjában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból" szöveg lép.

10. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

11. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.) meghatározott, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezték" szövegrész helyébe a "munkaügyi bírsággal sújtották vagy befizetésre kötelezték" szöveg lép.

12. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 9. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

"9. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró

a) Budapest Főváros Kormányhivatala a bérgarancia támogatással,

b) Békés Megyei Kormányhivatal a munkáltatói kérelem alapján történő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak engedélyezésével

kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el."

23. § A 320/2014. Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: GFA)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1a) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "GFA" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 10. § (1) bekezdés b)-d) pontjában, 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az "az NFA" szövegrész helyébe az "a GFA" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés k) pontjában az "NFA" szövegrész helyébe a "GFA" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet

a) 5. § h) pontja,

b) 13. § (2) bekezdésében a "3. § i) pontjában," szövegrész,

c) 14. § (1) bekezdés a) pontja,

d) 18. § (2) bekezdése.

13. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 350/2014. Korm. rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon - március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig - kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott - negyedéven belül összesített -összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el."

26. § A 350/2014. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "halottvizsgálati bizonyítvány" szövegrész helyébe a "halvaszületés tényét bizonyító okirat" szöveg lép.

14. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

27. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 47. pontjában a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapot" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot" szöveg lép.

15. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

28. § A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete" szövegrész helyébe a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze" szöveg lép.

16. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 23/2017. Korm. rendelet) 1. §-a a következő 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2b. a beruházás megkezdésének napja:

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) az a) és b) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének az előkészítő munka költségének felmerülése;"

(2) A 23/2017. Korm. rendelet 1. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek."

30. § (1) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont ee) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely

kötelezettséget vállal arra, hogy)

"ee) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,"

(2) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Anyagi biztosítékként helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén

a) a támogatást igénylő valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és

b) a közhasznú szervezet javára szóló jelzálogjog bejegyzése

fogadható el."

31. § (1) A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértékét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás rögzíti."

(2) A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közhasznú szervezet a pályázati felhívásban közzéteszi a munkásszállás-létesítésre vonatkozó azon minimumfeltételeket, amelyeknek való megfelelés esetén nyújtható támogatás."

(3) A 23/2017. Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közhasznú szervezet a pályázati felhívás tervezetét bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Atr. 17. § (1) bekezdése alapján."

32. § A 23/2017. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretében elszámolható költségek körét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás rögzíti."

33. § A 23/2017. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A támogatást a közhasznú szervezet nyújtja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján e célra biztosított forrás terhére. A támogatási keretösszeg legfeljebb 2%-a fordítható a közhasznú szervezet működési költségeire."

34. § A 23/2017. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A támogatást igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy gazdasági társaság a pályázati felhívás szerint a munkásszállás építéséről, felújításáról szóló támogatási igényt nyújt be a közhasznú szervezet részére.

(2) A közhasznú szervezet mérlegelési jogkörében - a 3. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokat figyelembe véve - a pályázati felhívás szerinti határidőben dönt a benyújtott támogatási igény alapján a támogatásról."

35. § A 23/2017. Korm. rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően közzétett pályázati felhívás alapján benyújtott támogatási igények alapján induló eljárás során kell alkalmazni."

36. § A 23/2017. Korm. rendelet

a) 1. § 2a. pont a) és c) alpontjában és 9a. pontjában a "kérelmet" szövegrészek helyébe a "támogatási igényt" szöveg,

b) 1. § 7b. pontjában a "közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony," szöveg,

c) 1. § 9a. pontjában a "kérelemben" szövegrészek helyébe a "támogatási igényben" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "kérelmét" szövegrész helyébe a "támogatási igényét" szöveg,

e) 2. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében a "hatósági szerződés" szövegrész helyébe a "támogatási szerződés" szöveg,

f) 2. § (3a) bekezdés a) pontjában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "közhasznú szervezet" szöveg,

g) 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 9/A. § (12) bekezdés d) pontjában a "kérelem" szövegrész helyébe a "támogatási igény" szöveg,

h) 8. § (4) bekezdésében a "támogatást kérelmező" szövegrész helyébe a "támogatási igényt benyújtó" szöveg, a "támogatási kérelmét" szövegrész helyébe a "támogatási igényét" szöveg,

j) 9/A. § (7) bekezdésében a "támogatási kérelemben" szövegrész helyébe a "támogatási igényben" szöveg,

k) a 9/A. § (7) bekezdésében a "támogatási kérelem" szövegrészek helyébe a "támogatási igény" szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti a 23/2017. Korm. rendelet 6/A. §-a.

17. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 130/2018. Korm. rendelet) 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) EURES-partnerként Magyarországon székhellyel, telephellyel, kihelyezett irodával rendelkező nemzetközi szervezet, kormányközi szervezet folytathat tevékenységet, ha

a) a szervezet megfelel az EURES-partnerré válás (2) bekezdés a), c)-g) pontjában meghatározott feltételeinek,

b) a szervezet a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik a Magyarország Kormánya és a szervezet között kötött, a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, aláírt, hatályos jogszabályban kihirdetett megállapodással és alapító okirattal,

c) a minisztérium a szervezetet EURES-partnerként nyilvántartásba veszi."

39. § A 130/2018. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az EURES-tagként vagy EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerint elektronikus úton kell benyújtani a minisztériumhoz. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza

a) a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy - ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) EURES-tagként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén a magán-munkaközvetítői tevékenység leírását, annak meghatározását, hogy a szervezet eddigi tevékenysége belföldre vagy külföldre irányult,

d) az EURES-tagként vagy EURES-partnerként folytatandó tevékenység helyét vagy helyeit, valamint az irodahelyiség(ek) címét, telefonszámát,

e) az EURES-tagként vagy EURES-partnerként vállalt tevékenység leírását,

f) a kérelmező szervezet rendelkezésére álló adatbázis technikai leírását és

g) a kérelmező szervezet nyilatkozatait az 5. § (2) bekezdés c)-i) pontjában vagy a 7. § (2) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak teljesítéséről.

(1a) A 7. § (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az E-ügyintézési tv. szerint elektronikus úton kell benyújtani a minisztériumhoz. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza

a) a kérelmező szervezet megnevezését, a Magyarország Kormánya és a szervezet között kötött, a szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló, aláírt, hatályos jogszabályban kihirdetett megállapodás jogszabály számát, valamint alapító okiratát magyar és angol nyelven,

b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) az EURES-partnerként folytatandó tevékenység helyét vagy helyeit, valamint az irodahelyiség(ek) címét, telefonszámát,

d) az EURES-partnerként vállalt tevékenység leírását,

e) a kérelmező szervezet nyilatkozatait a 7. § (2) bekezdés a), c)-g) pontjában foglaltak teljesítéséről."

40. § A 130/2018. Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 7. § (1a) bekezdésében jelölt szervezetek esetében a nyilvántartás tartalmazza

a) az EURES-partner nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, kihelyezett irodáját, adószámát,

b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) az EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés a)-c) pontja alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megkezdésének, megszűnésének időpontját,

d) az EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés a)-c) pontja alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megnevezését."

18. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 25. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

42. § (1) A 3-9. § és a 12-15. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 29-37. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 14. és 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A 89/1995. Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.2. pont 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:)

"1.2.2. A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott expozíciós mutatók és határértékek alapján történik."

Tartalomjegyzék