273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya:

a) a központi költségvetés Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások előirányzatában a vállalkozások folyó támogatására, továbbá

b) az agrárgazdaság támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint

c)[1] egyéb, a központi költségvetésben az agrárgazdasági célok támogatására vagy felmerülő költségek csökkentésére biztosított előirányzatok - ideértve a privatizációs bevételekből nyújtott támogatásokat is és a SAPARD program támogatásához biztosított nemzeti forrásokat -, valamint az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. § (1) bekezdésének b) pontja szerint képződő forrás felhasználására terjed ki.

(2)[2] E rendelet hatálya alá tartozó agrártámogatási jogcímeket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3)[3] Az (1) bekezdésben megjelölt forrás terhére történő költségvetési támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatás igénybevételének feltételeiről - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelete rendelkezik.

(4)[4] A piacra jutási támogatások közül:

a) a mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás (a továbbiakban: exporttámogatás) igénybevételi rendjének általános szabályairól, valamint

b) az exporttámogatás feltételeiről és mértékéről a földművelésügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel együttesen kiadott rendelete,

c) az 1993. évi VI. törvény hatálya alá tartozó agrárpiaci támogatásról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a pénzügyminiszterrel, valamint a gazdasági miniszterrel egyetértésben kiadott rendelete, továbbá

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó, az egyes agrártermékek piacrajutását elősegítő támogatásról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által - e részben a pénzügyminiszterrel, valamint a gazdasági miniszterrel egyeztetve - kiadott rendelet rendelkezik.

(5)[5] A Kormány külön határozata alapján egyes, több költségvetési fejezeti előirányzatot terhelő, és az agrárgazdasági célok megvalósítását elősegítő támogatás mértékéről, az igénybevétel feltételeiről az érintett miniszterekkel együttesen kiadott rendeletben vagy a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(6)[6] Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési előirányzat a támogatások elbírálásával, folyósításával, ellenőrzésével, valamint az ehhez szükséges információs rendszer kialakításával, működtetésével kapcsolatos kiadások teljesítésére is felhasználható.

(7)[7] A támogatás folyósításával kapcsolatos kiadások teljesítéséről a miniszter gondoskodik. Erre a célra - a Kormány eltérő rendelkezésének hiányában - legfeljebb a központi költségvetésben az (1) bekezdésben foglaltak szerint biztosított előirányzat másfél százaléka használható fel.

(8)[8] Az egyes költségvetési előirányzatok esetében legfeljebb a központi költségvetésben külön meghatározott mértékéig vállalható olyan fizetési kötelezettség, amelynek kiadási előirányzatait a tárgyévi, valamint az azt követő évek költségvetésében kell előirányozni.

(9)[9] Az (1) bekezdés szerinti előirányzatok közötti átcsoportosításról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10)[10] Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy egyes támogatási célok esetén saját hatáskörben megyei támogatási kereteket állapítson meg, illetve, hogy e keretek között átcsoportosítson, továbbá központi kormányzati programokhoz kapcsolódó támogatásról közvetlenül intézkedjen.

(11)[11] Az (1) bekezdés szerinti előirányzatok terhére folyósított támogatási összeg felhasználásakor a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési forrás terhére költségvetési támogatás az alábbi formákban nyújtható:

a) bevételt növelő, illetve a termelési költségeket csökkentő közvetlen termelői (működési) támogatás;

b) éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása;

c) éven túli lejáratú hitel kamattámogatása

d) fejlesztési célú juttatás [az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: támogatás].

(2)[12] A támogatás külön jogszabályban foglaltak szerint kérelem, pályázat alapján, illetve az előre, meghatározott feltételek fennállása, teljesítése, események bekövetkezése, vállalások teljesítése és az előzőekben felsoroltak igazolása esetén végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség nélkül is nyújtható.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatást - a jogtalanul igénybe vett támogatás kivételével - visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) A támogatás igénybevételének jogosságát igazoló valamennyi okiratot a támogatást igénybe vevőnek a támogatás igénybevételét követő öt évig meg kell őriznie.

(5) A hitel lejárata tekintetében

a) éven belüli lejáratúnak minősül az a hitel, amelynek lejárata a háromszázhatvanöt napot nem haladja meg;

b) éven túli lejáratúnak minősül az a hitel, melynek lejárata a háromszázhatvanöt napot meghaladja.

(6)[13] Mezőgazdasági, illetőleg erdőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó támogatás igénybevételére a részesművelő, valamint a bérmunkás nem jogosult.

(7) A kamattámogatás mértékét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jegybanki alapkamat százalékában kell meghatározni.

(8) Kamattámogatás - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a)[14] az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. Ez a hiteldíj a kamaton kívül magában foglalja a kezelési költségeit és az egyéb járulékos díjakat is. Kamattámogatás szempontjából a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni;

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti forgóeszköz és beruházási hitelek esetében a teljes hiteldíj (amely a kamaton kívül magában foglalja a kezelési költséget és az egyéb járulékos díjakat is) legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A négy százalékpont korlátnak a jegybanki alapkamat mindenkori mértékéhez viszonyítottan a teljes futamidő alatt teljesülnie kell. A támogatás szempontjából a kamattámogatási igénylés benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni;

c) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a hitelt folyósító hitelintézet az éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek esetében egyéves törlesztési haladékot engedélyez, valamint a kezességvállaló intézmény által érvényesített kezességvállalási díj nem haladja meg az intézmény által kiadott szabályzatban rögzített, de legfeljebb a másfél százalékos mértéket.

(9)[15] Állami kezességvállalás csak a hitelek tőkeösszegére a Kormány határozatában adott időszakra megállapított kezességvállalási keret összegéig nyújtható.

(10)[16] Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában kamattámogatás és állami kezességvállalás csak forint fizetőeszközben felvett hitelek esetében vehető igénybe. Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, a kamattámogatás devizahitel esetén is forintban kerül kifizetésre a Magyar Nemzeti Bank - a támogatási igény benyújtásának napján érvényes - hivatalos devizaárfolyamán.

(11) E rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni az egyes állami feladatok közhasznú társaságon, illetve közalapítványon keresztül történő megvalósítására is.

3. §[17] (1) Támogatásban

a)[18] csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá

b) végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó, valamint

c) a személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély [az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: igénylő]

részesülhet, feltéve, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott köztartozással, illetve a 4. § (5) bekezdésének a)-p) pontjai szerinti lejárt határidejű befizetési kötelezettségek hátralékával (a továbbiakban együtt: köztartozás) nem rendelkezik, kivéve a jogosult által megelőlegezett és számlával igazolt, utólagosan fizetett, különösen a 6. számú mellékletben részletezett támogatási jogcímeket. A támogatás igénybevételéhez a köztartozásokra vonatkozó igazolást csatolni kell az adóhatóság által folyósított támogatások kivételével. A 4. § (5) bekezdésének a) p) pontjai szerinti lejárt határidejű befizetési kötelezettségének hátralékáról nyilatkozni kell. Az erdőgazdálkodási célú támogatások esetében igazolást csak az éves végelszámolás kifizetését megelőzően kell csatolni.[19]

(2) Jogszabály a támogatás igénybevételét az abban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésétől is függővé teheti.

(3)[20] A mezőgazdasági termelő a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által külön rendeletben meghatározott egyes, a központi költségvetésből a mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott agrártámogatásokat csak abban az esetben vehet igénybe, ha a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igényevételével összefüggő adatszolgáltatásról és nyilvántartásba vételről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint gazdálkodási tevékenységéről adatot szolgáltat, és ennek alapján őt e rendelet alapján nyilvántartásba veszik.

(4)[21] Valótlan vagy hibás adatszolgáltatás esetén a támogatás nem vehető igénybe.

4. § (1) A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

a) a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást egyéb bevételként elkülönítetten köteles elszámolni;

b) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni;

c) a 2. § (1) bekezdés szerinti támogatást, ha visszafizetési kötelezettséggel nyújtották, a kötelezettségek között kell nyilvántartania, a törlesztést pedig a kölcsöntörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolhatja el;

d) a jogtalanul igénybe vett támogatás egyéb bevételként elszámolt összegét és a kamattámogatást az egyéb ráfordítások (költségek) terhére, a tőketartalék (tartalék) javára elszámolt összegét a tőketartaléka (tartaléka) terhére kell visszafizetnie.

(2) Az egyéni vállalkozó az SZJA tv. X. fejezete és 10. számú melléklete szerint, a mezőgazdasági őstermelő az SZJA tv. VI. fejezete és 2. számú melléklete szerint a támogatást bevételként számolja el, illetőleg az általányadózó egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő a hivatkozott törvény 51. §-ának szabályai szerint veszi figyelembe.

(3) Az SZJA tv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági kistermelőnek minősülő és a jövedelmét az általány szabályai szerint megállapító természetes személy, a végleges juttatásként kapott támogatást annak a tevékenységének a bevételéhez kell hozzászámítania, amelyhez a támogatást igénybe vette.

(4) A támogatás visszafizetése esetén a kötelezettséget ugyanabból a forrásból kell teljesíteni, amelynek javára a támogatást kellett elszámolni.

(5) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdőgazdálkodási bírságot,

c) erdővédelmi bírságot,

d) újraerdősítési költséget,

e) földvédelmi járulékot,

f) földvédelmi bírságot,

g) talajvédelmi bírságot,

h) tenyésztési hozzájárulást,

i) állattenyésztési bírságot,

j) lóverseny totalizatőri forgalom jogszabályban meghatározott részét,

k) halászatfejlesztési hozzájárulást,

l) halgazdálkodási bírságot,

m) halvédelmi bírságot,

n) vadgazdálkodási bírságot,

o) vadvédelmi bírságot

p) vadvédelmi hozzájárulást,

r)[22] az erdészeti, vadászati, továbbá a halászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat

a befizető, ha őstermelő vagy magánszemély akkor - az Szja tv. 3. számú melléklete V/2. pontja szerinti bírságot kivéve - költségként, más esetben egyéb ráfordításként számolhatja el.

(6) A támogatás alapjának meghatározásánál az általános forgalmi adót nem lehet figyelembe venni.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési előirányzat forráshiánya esetén:

a) pályázat alapján igényelhető támogatás esetében a pályázat befogadása felfüggeszthető, visszautasítható,

b)[23] a pályázati kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok - valamennyi pályázatra nézve azonos módon versenyeztethetőek, rangsorolhatóak, elbírálásuk felfüggeszthető, illetve kiegészítő adatszolgáltatás rendelhető el. A versenyeztetés, rangsorolás során forráshiány miatt már nem finanszírozható pályázatok elutasíthatók,

c)[24] a nem pályázat alapján igényelhető támogatás (a továbbiakban: automatikus támogatás) esetén a támogatás folyósítása felfüggeszthető, az igényléshez a jogszabályban előírt szükséges kérelmek ellenjegyzése és az igazolások kiadása megtagadható,

d) külön jogszabály rendelkezése esetén a már benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelmek arányosan is teljesíthetők.

(2)[25] Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása nem érinti az Államháztartási Hivatalnak a költségvetési támogatás folyósításával kapcsolatos külön törvény szerinti jogát.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha arra a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése miatt kerül sor.

(4)[26] Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendeléséről - és szükség esetén a visszavonásáról - a miniszter a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a sajtó útján is közleményt tesz közzé.

6. §[27] (1) A hegyközségek, a terméktanácsok, a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján létrehozott megyei területfejlesztési tanács, továbbá az elismert tenyésztő szervezetek az egyes támogatási célokról rendelkező jogszabályokban meghatározottak szerint

a) közreműködhetnek az egyes támogatási összegek felhasználásával összefüggő részletes feltételek kialakításában,

b) igazolhatják a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó egyes feltételek meglétét,

c) külön megállapodás esetén közreműködhetnek a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,

d) véleményt nyilváníthatnak a támogatási kérelemről.

(2)[28] A megyei területfejlesztési tanácsok jogszabályban meghatározott módon vesznek részt a pályázat alapján igénybe vehető támogatási kérelmek elbírálásában.

(3)[29] Amennyiben az igénylő a támogatási kérelmet a falugazdászon keresztül nyújtja be, a falugazdász felel az igénylő támogatási kérelemének továbbításáért.

7. § (1)[30] Pályázat alapján igénybe vehető támogatás esetében a támogatásban részesíthetők körét, a támogatás alapjául szolgáló jogcímet, a pályázat tartalmi követelményeit, szakmai szempontjait, a pályázat elbírálásának, valamint a támogatás igénybevételének eljárási rendjét - amennyiben az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhm. r.) hatálya alá tartozik, az e rendeletben foglaltakra is tekintettel - külön jogszabály, jogszabály alapján kiadott pályázati felhívás vagy közlemény határozza meg.

(2) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzé kell tenni:

a) a pályázati felhívást;

b) a pályázat elbírálását követően évente egy alkalommal - a piacra jutási és az intervenciós támogatások kivételével - a támogatásban részesült igénylő nevét (cégét), lakhelyét (székhelyét), összegét, valamint a közvetlen támogatási célt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a szakmai lapokban is közzétehetők.

(4) A pályázati kérelem benyújtása a pályázó részéről a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok nyilvánosságra hozatalához, valamint az adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

(5)[31] Amennyiben pályázati felhívás vagy jogszabály a pályázat, illetőleg a támogatási kérelem benyújtására határnapot állapít meg, annak elmulasztása jogvesztő és igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

8. § (1) A támogatások részletes feltételeit meghatározó miniszteri rendelet vagy az ennek alapján kiadott pályázati felhívás, illetve közlemény előírhatja, hogy

a) a támogatást csak az igénylők meghatározott köre veheti igénybe;

b)[32]

c)[33] a támogatással megszerzett eszköz, létesítmény meg, határozott idő előtti értékesítése, apportálása esetéit a támogatás egészét vagy arányos részét vissza kell fizetni;

d)[34] kamattámogatás csak - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott - pénzügyi intézménytől felvett hitelek után vehető igénybe;

e)[35] egyes támogatások csak jogszabályban meghatározott külön beszámoló teljesítése esetén vehetők igénybe;

f) fejlesztési támogatás esetében támogatás csak meghatározott mértékű saját forrás biztosítása esetén vehető igénybe;

g) fejlesztési támogatás csak a támogatás igénybe vevőjének gazdasági tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatást követően vehető igénybe;

h) a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének, illetve a visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott állami támogatással megvalósuló új beruházások rendeltetésszerű használatának biztosítására a visszafizetés idejéig, illetve a beruházás üzem behelyezéséig jelzálogjog jegyezhető be a támogatással érintett vagyontárgyra;

i) támogatás a közraktári fedezet mellett felvett, a közraktárak által kibocsátott hitelekhez, valamint a közraktározási költségek csökkentéséhez is nyújtható;

j)[36] egyes mezőgazdasági, erdőgazdasági, illetve halászati tevékenység folytatásával kapcsolatos új gép, technológiai berendezések vásárlásához nyújtott támogatás csak a BTO szerint meghatározott, illetőleg a Kereskedelmi Vámtarifa szerint besorolt rendeltetésű géphez vagy ezen belül előzetesen meghatározott géptípusok esetén vehető igénybe;

k) többlettámogatás vehető igénybe, ha a támogatási célhoz egyidejűleg a megyei Területfejlesztési Tanács is támogatást nyújt;

l) területileg eltérő támogatási mértékeket és feltételeket állapíthat meg;

m) támogatást csak a miniszter által elismert terméktanács tagja veheti igénybe, illetve terméktanács hiányában a támogatás az illetékes szakmai szervezet (szövetség) véleménye alapján vehető igénybe;

n) a támogatással beállított, illetve az induló állatállományt vagy annak egy részét meghatározott ideig tartani köteles;

o) a támogatás csak megfelelő szakképzettség előzetes igazolása esetén vehető igénybe;

p) támogatás csak a nemzetközi higiéniai előírásoknak megfelelő üzem létesítéséhez, vagy az ilyen előírásoknak megfelelő üzemből történő értékesítés után vehető igénybe.

q)[37] egyes támogatásokat csak legfeljebb háromszáz hektár termőföld használata esetén lehet igénybe venni, illetve eddig a területmértékig többlettámogatás nyújtható.

(2)[38] A támogatás szempontjából beruházásnak minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beruházás. A mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása folyósítása szempontjából beruházásnak kell tekinteni a pénzügyi lízinget az azzal kapcsolatos kamatok kivételével, valamint a szövetkezeti üzletrész vásárlására fordított összeget is.

(3)[39] Amennyiben tevékenység folytatásához vehető igénybe támogatás, abban az esetben a tevékenység tartalmi meghatározása (TEÁOR) szerinti, termékek esetében a belföldi termékosztályozás (BTO) szerinti, illetőleg a Kereskedelmi Vámtarifának a támogatás igénybevételének időpontjában hatályos fogalmait kell irányadónak tekinteni.

(4) A támogatás csak az adószám vagy adóazonosító jel feltüntetésével vehető igénybe.

(5)[40] A nem automatikusan, hanem pályázati úton vagy kérelemmel igényelhető támogatások esetében a támogatási igény elbírálója

a) támogatási szerződést köt a támogatottal, vagy támogatási okiratot ad ki, amely tartalmazza a támogatás összegét, igénybevételének feltételeit, a támogatott jogosultságait, valamint kötelezettségeit és a kötelezettségek megszegésével járó következményeket;

b) abban az esetben, ha megbízottja útján köt szerződést, a támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről engedélyező iratot állít ki. A megbízott a támogatási szerződést az a) pont szerinti tartalommal a kifizetést engedélyező irat alapján kötheti meg.

(6) Amennyiben az állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) által folyósított támogatások esetében a támogatás igénybevételét jogszabály más szerv igazolásához köti, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatás a rendelet 1. számú melléklete szerint - az arra a miniszter által felhatalmazott szerv és az e célra rendszeresített számítógépes program által - kiállított igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól. Az igazolás kiállítása nem érinti az illetékes állami adóhatóságnak a támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos külön törvényben foglaltak szerinti jogát.

(7) Jogszabály a támogatási kérelem elbírálását

a) a támogatás igénybe vevője támogatással érintett gazdasági tevékenységére - ideértve az üzemgazdasági adatokat is - vonatkozó adatok előzetes szolgáltatásához, illetőleg

b) előzetes nyilvántartásba vételhez

kötheti. Ebben az esetben a támogatási kérelem benyújtása az adatok külön törvény szerinti kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

9. § (1) A támogatásban részesített cél megvalósításához - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az igénylő más jogszabály alapján is vehet igénybe állami támogatást. Az igénylőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítására eddig milyen jogcímen és milyen összegű költségvetési támogatásban részesült.

(2)[41] Amennyiben az igénylő a támogatásban részesített cél megvalósítása érdekében több jogszabály alapján vesz igénybe költségvetési támogatást és ennek következtében az állami támogatások együttes összege - figyelemmel az előírt saját forrásra - meghaladja a cél megvalósításához szükséges mértéket, az igénybe vett többlettámogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(3)[42] Az ugyanarra a célra különböző előirányzatok terhére igénybe vehető támogatások összehangolt felhasználásának biztosítása érdekében e rendeletet az Áhm. r.-ben foglaltakra is figyelemmel kell alkalmazni.

10. § (1) A támogatási kérelem elbírálása magában foglalja a támogatásra való jogosultságnak, a támogatás összegének, a támogatás igénybevétele feltételeinek, mértékének, valamint a folyósítás feltételeinek meghatározását.

(2)[43] A támogatási kérelmet a miniszter által rendeletben meghatározott közigazgatási szerv bírálja el.

(3) Pályázat alapján igénybe vehető támogatások esetében a pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a kérelemben megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A támogatás igénybevétele szempontjából a pályázatot támogatási kérelemnek kell tekinteni.

(4) A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázót értesíteni kell. A támogatási kérelem elutasítása esetén az értesítésben meg kell jelölni az elutasítás okát. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a pályázót a rendelet 2. számú melléklete szerinti módon kell a költségvetési támogatási kérelem elutasításáról értesíteni.

(5) A támogatási feltételek teljesítésének igénylőnél történő ellenőrzéséért, továbbá a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésért felelős szervet a miniszter jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban határozza meg. Amennyiben a támogatást nem az állami adóhatóság folyósítja, úgy e rendelkezést csak az adóhatósággal kötött külön megállapodás esetén lehet alkalmazni.

11. § (1) Az adóhatóságon keresztül folyósított támogatás igénybevételére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a támogatás pályázat alapján vehető igénybe, a pályázat elbírálására - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény mellőzésével - törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában kizárólag az e rendeletben, valamint a támogatás mértékét és feltételeit tartalmazó külön jogszabályokban, illetve pályázati felhívásban foglaltakat kell alkalmazni.

(3)[44] Aki - az adóhatóság által elbírált támogatás kivételével - a pályázat elbírálása során a 2. számú melléklet a) pontja, szerinti értesítéssel nem ért egyet, a kérelem elbírálóján keresztül a minisztériumnál kifogást terjeszthet elő. A kifogás végleges jelleggel, további jogorvoslati lehetőség nélkül kerül elbírálásra. Jogszabálysértés megállapítása esetén a kifogást az azonos vagy hasonló pályázatoknál alkalmazott szempontok figyelembevételével kell elbírálni.

(4) A támogatási kérelem elbírálásáért díj fizetése nem írható elő.

(5)[45] A jogszabály alapján kötelező be- és visszafizetések elrendelésére, végrehajtására - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az államigazgatási eljárás szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a támogatást szerződés vagy támogatási okirat alapján veszik igénybe, a szerződés megkötésénél, illetve támogatási okirat kiadásánál figyelembe keli venni az Áhm. r.-ben foglaltakat.

(6)[46] A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása - az Art. 32. §-ában foglaltak kivételével - jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt a visszafizetést elrendelő jogerős határozat alapján a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni. Indokolt esetben a miniszter részletfizetési kedvezményt adhat. A támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználásnak minősül különösen, ha a jogosult a támogatás igénybevétele feltételeként jogszabályban vagy a támogatási szerződésben, illetve a támogatási okiratban meghatározottaktól eltér, a támogatás igénybevételét előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani, illetve a 9. § (2) bekezdése szerint igénybe vett többlettámogatás. A köztartozás - a tartozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belüli - kiegyenlítését követően a támogatás ismételten igényelhető. Nem minősül jogosulatlan igénybevételnek, amennyiben a megállapítás kizárólag az Art. 24. § (1). bekezdését érinti.

(7)[47] A jogosulatlanul igénybe vett támogatás kétszeres mértékéig ugyanazon jogcímen ismételten nem vehet igénybe az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatást az, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző tizenkettő hónapon belül jogosulatlanul vett igénybe támogatást. A tizenkettő hónap az adóhatóság jogosulatlan támogatást megállapító határozata jogerőre emelkedésének napjától számít. Önbevallás esetén ennek összegét a támogatás igénybevevője saját maga számítja ki, egyéb esetben a támogatási kérelem elbírálója állapítja meg. E rendelkezést a (6) bekezdésben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(8)[48] A támogatási kérelmet csak a rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat benyújtását követően lehet elbírálni. Pályázat alapján igénybe vehető támogatás esetén a pályázathoz, illetve a támogatási kérelemhez mellékelni kell a rendelet 4-5. számú mellékleteket, valamint Áhm. r. 8. b) számú melléklete szerinti adatlapot is.

(9) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a támogatást kizárólag hitelintézetnél nyitott számlára és banki átutalással lehet teljesíteni.

(10) A támogatás csak a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban előirt és hiteles bizonylatok bemutatását követően folyósítható.

(11)[49] A (7) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatást járulékaival együtt önrevízió keretében már visszafizette.

12. § (1) A támogatási kérelmek elbírálása - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azok beérkezésének sorrendjében történik.

(2)[50]

(3) A hiánypótlásra visszaadott kérelem beérkezési sorrendjét a hiánypótlás teljesítése határozza meg.

(4) A pályázati kérelmek elbírálásakor a pályázati felhívásban előzetesen meg nem hirdetett szempontok nem vehetők figyelembe.

13. § (1) Amennyiben a támogatás elemi csapással összefüggésben vehető igénybe - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a támogatásra való jogosultság szempontjából elemi csapással sújtottnak minősül az a mezőgazdasági, erdőgazdasági, valamint halászati termelő, akinél (amelynél) a földadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-a szerinti elemi csapás az abban foglalt mértékben és számítás szerint hozamkiesést okoz.

(2)[51] A mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó számításait a területileg illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal), az erdőgazdálkodónak pedig a területileg illetékes erdészeti hatóság igazolja.

14. § Nemzetközi megállapodás külön rendelkezése esetén a 2-13. §-okban foglalt egyes rendelkezéseket a külföldi segélyekből származó fedezet mellett meghirdetett pályázatok esetében is alkalmazni kell.

15. § (1) A támogatás igénybevételére, elszámolására - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a támogatási kérelem elbírálásakor érvényes rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A támogatásra való jogosultságot vagy a támogatás visszafizetését érintő jogvita esetén a támogatási kérelem elbírálásakor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

(3)[52] Amennyiben a támogatást egy évet meghaladó idő alatt veszik igénybe - eltérő megállapodás hiányában - a támogatásnak csak a támogatási szerződésben vagy támogatási okiratban tárgyévre ütemezett összege vehető igénybe.

16. § (1) A rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet és az azt módosító 130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet.

(3) A 11. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek igénylésekor, elbírálásakor is alkalmazni kell.

(4)[53] Ugyanazon jogcímnek a 11. § (7) bekezdése alkalmazásában az a jogcím minősül, amelyre a jogtalan igénybevétel megállapításra került.

(5) A 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést csak az 1998. január 1. napja után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

4. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Pályázó (vállalkozás) adatai a pályázat benyújtásakor

Teljes munkaidős létszám:

Saját tőke:

Nettó árbevétel:

Vállalkozás árbevétel:

Vállalkozás minősítése:

- mikro[54]

- kis[55]

- közép[56]

- egyéb[57]

Dátum: .......................

..............................

aláírás

5. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez[58]

Nyilatkozat költségvetési támogatás igénybevételéhez

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Dátum: .....................................................................................

.................................

aláírás

6. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez[59]

Meghatározott kedvezményben részesülő támogatási jogcímek

I. Az igényjogosult által megelőlegezett és számlával igazolt, utólagosan elszámolt támogatások jogcímei:

1. Agrárgazdasági beruházások támogatása

a) mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának támogatása,

b) az új mezőgazdasági gép pénzügyi lízingelésének támogatása.

2. Az állattenyésztést segítő támogatások

a) nőivarú állatállomány támogatása,

b) a méhészet támogatása,

c) baromfi szülőpár támogatása,

d) tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos és tenyészkecskebak beállításának támogatása,

e) szarvasmarha, sertés, juh, kecske szaporítóanyag használat támogatása,

f) szarvasmarha mesterséges megtermékenyítési területi felelősök támogatása,

g) kanca mesterséges megtermékenyítésének támogatása,

h) az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása,

i) ló teljesítményvizsgálat támogatása,

j) haltenyészanyag felhasználásának támogatása,

k) tenyész növendék nyúl támogatása.

3. Biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatása

A biológiai alapok megőrzésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggő nemzetközi szakmai szervezetben a nemzeti képviselet támogatása.

4. Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása

Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása.

5. Szaktanácsadás, a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

a) a szaktanácsadás díjának támogatása,

b) erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása,

c) gazdálkodás eredményességét segítő támogatás.

6. Termelői közösségek támogatása

Termelői közösségek támogatása.

7. Biztosítási díjtámogatás

a) a mező- és erdőgazdasági biztosítás díjának támogatása,

b) nem biztosítható mezőgazdasági károk enyhítésére igénybe vehető támogatás.

8. Élelmiszerbiztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása

Élelmiszerbiztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása.

9. Állategészségügyi költségek támogatása

a) állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása,

b) az állati eredetű hulladék ártalmatlanításának költségtámogatása,

c) állategészségügyi betegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer-vásárlások támogatása,

d) állatállomány betegség mentesítéséhez igényelhető támogatás.

10. Növények állat- és növényegészségügyi vizsgálatának támogatása

a) vetőmagtermesztés támogatása,

b) kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt, dara, állat- és növényegészségügyi vizsgálatok támogatása,

c) szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területek növényegészségügyi vizsgálatának támogatása,

d) erdészeti szaporítóanyag előállítás támogatása.

11. Élelmiszer minőségvizsgálat támogatása

a) zöldség- és gyümölcsfajok minőségvizsgálatának támogatása,

b) a gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása.

12. Exporttámogatások

13. Piacrajutási támogatások

Egyes termékek minőségi termelésének intervenciós támogatása.

14. Erdővédelmi és az erdőgazdálkodási tevékenység támogatása

Erdőkárok elhárításának támogatása.

15. Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása

a) külföldi tapasztalatszerzés, farmgyakornok-képzés támogatása,

b) az agrárinformatika támogatása.

II. Egyéb kedvezményben részesülő támogatási jogcímek:

a) földalapú növénytermelési támogatás,

b) az éven belüli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása,

c) az éven túli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása,

d) a reorganizációs program keretében nyújtott támogatások,

e) zöldség-, gyümölcstermelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása,

f) a termékek beszerzését, feldolgozását, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések (új típusú szövetkezések) támogatása,

g) öntözésfejlesztés támogatása,

h) fiatal agrárvállalkozók támogatása,

i) belvíz, árvíz megelőzésére fordítandó támogatások,

j) szabályozott légterű tárolók (hűtőházak) létesítésének, felújításának támogatása.

7. számú melléklet a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Agrártámogatások

1. AZ AGRÁRTERMELÉST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1. Földalapú növénytermelési támogatás

Meghatározott szántóföldi és kertészeti növények, gyep és halastó

Öntözővíz felhasználásának támogatása

Bioolaj-termelés támogatása két kísérleti üzem integrációjában

2. Az állattenyésztés támogatása

Anya- és növendékállat támogatás

Vemhes üsző állomány támogatása

Tenyészkoca-állomány minőségi cseréjének támogatása

Méhcsalád támogatása

Méhanya-beállítás támogatása

Baromfi szülőpár támogatás

Tenyészbika, -kan, -kos és -kecskebak beállításának támogatása

Tenyészmén-vásárlás támogatása

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske szaporítóanyag használat támogatása

Szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésének és az általuk gyűjtött adatok feldolgozásának támogatása

Kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása

Lóteljesítmény-vizsgálat támogatása

Haltenyészanyag felhasználásnak támogatása

Tenyésznövendék-nyúl támogatása

3. Az agrárfinanszírozás támogatása

Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása Az éven túli lejáratú hitel kamattámogatása

Az éven belüli lejáratú és az éven túli lejáratú hitelek után nyújtott kezességvállalás és beváltás

Az éven túli lejáratú hitelek után nyújtott költségvetési viszontgarancia

Reorganizációs program támogatása

4. Kibontakozási támogatás

5. Biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának és fejlesztésének, továbbá a növénynemesítés elősegítésének támogatása

6. Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés, valamint agrár-környezetvédelmi tájközpontok kialakításának támogatása

7. A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

A szaktanácsadás díjának támogatása

Az erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása

Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

8. A termékminőség javítását ösztönző támogatások

Állati termékek (beleértve a vadhúst is) minőségi termelésének támogatása

Zöldség, gyümölcsfélék és szántóföldi növények minőségi termelésének támogatása

9. A minisztérium által alapított kutató fejlesztő, illetve 100%-os állami tulajdonú, állami feladatokat ellátó társaságok támogatása

10. Egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodói szervezetek támogatása

A szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásának támogatása

Zöldség-gyümölcs termelői, értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása

11. Fiatal agrárvállalkozók, valamint pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

12. Termelői közösségek támogatása

13. A mezőőri őrszolgálat támogatása

14. A gazdálkodás kockázatát csökkentő támogatás

II. A PIACRA JUTÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1. Exporttámogatás

Élő állatok

Nyers hús és húskészítmények

Tehéntej és -termékek

Zöldség és gyümölcs: friss, fagyasztott, szárított és konzervált

Bor és italok

Almasűrítmény

Gabona és feldolgozott termékei (búza, kukorica, liszt, tészta)

2. Agrárpiaci támogatás

Piaci zavar megelőzésére, illetve a piaci zavar megszüntetése érdekében alkalmazott intervenciós támogatás

Állami készletezés

Állami feldolgoztatás

Állami bértároltatás

Állami készletek értékesítése

3. Egyéb piacra jutási támogatások

Közösségi agrármarketing támogatás

Központi és terméktanácsi informatika támogatása

Élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása

Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának támogatása

Egyes állati eredetű hulladékok ártalmatlamításának támogatása

Az állat-és növényegészségügyi, valamint a minőségellenőrzési vizsgálatok támogatása

Egyes élő halak piacra jutásának támogatása

A mangalica vágósertés értékesítésének támogatása

Az iskolatej program támogatása

III. AGRÁRGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Az egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási, illetve halászati rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel is járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása

A zöldség-, gyümölcságazat beruházásainak támogatása

A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését, szőlőültetvények felújítását szolgáló beruházások támogatása

Egyes élelmiszeripari beruházások támogatása

Műszaki fejlesztés, technológiafejlesztés, K+F eszközök beszerzésének és más beruházásoknak a támogatása, valamint a kutató(fejlesztő tevékenységet végző agrár-kutatóintézetek támogatása

Az agrárirányítási célokat szolgáló állami térképek készítésében részt vevő vállalkozások műszaki fejlesztésének támogatása

Tangazdaságok, tanüzemek, bemutató üzemek, valamint a szakképzés és szaktanácsadás szervezeti hátterének támogatása

Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának, pénzügyi lízingelésének támogatása

Meghatározott típusú mezőgazdasági gépek felújításának, valamint mezőgazdasági gépek és technológiák vizsgálatának támogatása

IV. ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Öntözővíz-szolgáltató létesítmények építésének, a meglévő építmények technológiai korszerűsítéssel járó értéknövelő felújításának támogatása

Öntözési beruházások támogatása

V. MELIORÁCIÓS BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

VI. VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Vízkár-elhárítási létesítmények beruházási támogatása

Vízkár-elhárítási létesítmények fenntartási támogatása

VII. AZ ERDŐVÉDELEM ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

1. Az erdőtelepítés az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

2. Az erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása

3. Az erdei vasutak működtetésének támogatása

4. A jóléti és parkerdő fenntartás támogatása

5. Az erdőkárok elhárításának támogatása

VIII. A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

2. A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatása

3. Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása

4. Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

5. A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

IX. ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

X. HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

XI. VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása

2. A vadászati kultúra és ismeretterjesztés, vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő kutatás és oktatás, valamint a különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány fenntartásának támogatása

3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

4. Vadászati igazgatással kapcsolatos költségek finanszírozása

XII. AGRÁRGAZDASÁGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TÁMOGATÁSA

1. Külföldi tapasztalatszerzés, farmgyakornokképzés támogatása

2. Az agrárinformatika támogatása

3. A Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni védekezés és a növényegészségügyi járványelhárítás-keretében elrendelt közérdekű védekezés költségeihez nyújtott támogatás

4. A szarvasmarha BSE megbetegedésekkel kapcsolatos megelőző és elhárító intézkedések támogatása

XIII. A SAPARD PROGRAM TÁMOGATÁSA

XIV. AZ AGRÁRLOGISZTIKA TÁMOGATÁSA

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[2] Beiktatta a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[3] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[4] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[5] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[6] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[7] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, megállapította az 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[8] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[9] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[10] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[11] Számozását módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[12] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[13] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[14] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[15] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[16] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[17] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § 1. bekezdése a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[18] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[19] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[20] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdését a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. bekezdése iktatta be

[21] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § 4. bekezdését a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 3. bekezdése iktatta be

[22] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § 5. bekezdésének r) pontja és az azt követő szövegrész a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg

[23] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[24] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[25] Módosította a 141/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 43. § -a. Hatályos 2001.10.01.

[26] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[27] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § 1. bekezdésének bevezető mondatrésze a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. §-ának megfelelően módosított szöveg

[28] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[29] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § 3. bekezdése a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[30] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[31] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[32] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § 1. bekezdését a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § 1. bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte

[33] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[34] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[35] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[36] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[37] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[38] Módosította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[39] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[40] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[41] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[42] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[43] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § 2. bekezdése a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[44] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[45] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[46] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[47] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § 7. bekezdése a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[48] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.03.06.

[49] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § 11. bekezdését a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § 4. bekezdése iktatta be

[50] Hatályon kívül helyezte a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.03.06.

[51] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § 2. bekezdése a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[52] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[53] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § 4. bekezdése a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg

[54] Max. 0-10 főt foglalkoztat (ideértve az őstermelőket és a kistermelőket is).

[55] 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.

[56] 3 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió a mérlegfőösszege.

[57] Minden az 1-3. pontba nem tartótó vállalkozás.

[58] Megállapította a 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2001.03.06.

[59] A 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be

Tartalomjegyzék