220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet

az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről[1]

A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 97. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:[2]

1. § (1)[3] E rendelet a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet

a) 10. cím, 2. alcím. 2. előirányzat-csoport,

b) 10. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoport,

c) 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport,

d) 10. cim, 3. alcím,

e) 10. cím, 4. alcím,

f) 11. cím

terhére felszámított költségvetési támogatás feltételeit szabályozza.

(2) Az (1) bekezdésekben megjelölt forrás terhére történő költségvetési támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatás igénybevételének feltételeiről - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelete rendelkezik.

(3) A mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatásról a földművelésügyi miniszter, a pénzügyminiszter, valamint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter együttes rendelete, míg az egyéb, az 1993. évi VI. törvény hatálya alá tartozó agrárpiaci támogatásról a földművelésügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel, valamint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel egyetértésében kiadott rendelete rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési előirányzat a támogatások elbírálásával, ellenőrzésével, folyósításával kapcsolatos kiadások teljesítésére is felhasználható.

(5) A támogatás folyósításával kapcsolatos kiadások teljesítéséről a miniszter közvetlenül intézkedik.

(6) A Kormány előzetes hozzájárulásának hiányában az egyes költségvetési előirányzatok legfeljebb huszonöt százalékának mértékéig vállalható olyan fizetési kötelezettség, amelynek kiadási előirányzatait az 1998. évi, valamint az azt követő évek költségvetésében kell előirányozni.

(7) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatok közötti átcsoportosításról a Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy egyes támogatási célok esetén saját hatáskörben megyei támogatási kereteket állapítson meg, illetve, hogy e keretek között átcsoportosítson.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési forrás terhére költségvetési támogatás az alábbi formákban nyújtható:

a) bevételt növelő, illetve a termelési költségeket csökkentő közvetlen termelői (működési) támogatás;

b) éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása;

c)[4] éven túli lejáratú forgóeszköz hitel kamattámogatása;

d) fejlesztési célú juttatás;

e)[5] éven túli lejáratú beruházási hitel kamattámogatása [az a)-e) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: támogatás].

(2) A támogatás a külön jogszabályban foglaltak szerint megbízás alapján vagy kérelemre, pályázat alapján, illetve előre meghatározott feltételek (események) bekövetkezése, teljesítése vagy fennállása, és ezek igazolása esetén

a) végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség nélkül, vagy

b) nem végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség mellett

nyújtható.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatást visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) A támogatás igénybevételének jogosságát igazoló valamennyi okiratot a támogatást igénybe vevőnek a támogatás igénybevételét követő öt évig meg kell őriznie.

(5) A hitel lejárata tekintetében

a) éven belüli lejáratúnak minősül az a hitel, amelynek lejárata a háromszázhatvanöt napot nem haladja meg;

b) éven túli lejáratúnak minősül az a hitel, melynek lejárata a háromszázhatvanöt napot meghaladja.

(6) Mezőgazdasági termelőtevékenységhez kapcsolódó kamattámogatás igénybevételére a részesművelő nem jogosult.

(7) A kamattámogatás mértékét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jegybanki alapkamat százalékában kell meghatározni.

(8)[6] Kamattámogatás - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a) a 2. § (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontja tekintetében a fizetendő kamat mértéke legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot;

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a teljes hiteldíj a támogatás időszaka alatt nem haladja meg a jegybanki alapkamat plusz öt százalékpont mértéket, amely magában foglalja a kezelési költséget és egyéb járulékos díjakat is;

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a pénzintézet egyéves törlesztési haladékot engedélyez, illetőleg a garantőr intézmények által érvényesített kezességvállalási díj nem haladja meg az alapszabályban rögzített, de legfeljebb a másfél százalékos mértéket;

d) az egy évet meghaladó futamidejű hitelszerződés esetén a tárgyévben a hitelszerződés megkötésekor, az azt követő években a január 1-jén érvényes jegybanki alapkamatot kell a támogatás szempontjából irányadónak tekinteni;

(9) Az állami kezességvállalás alapjául szolgáló hitel keretösszegét a Kormány határozatban állapítja meg.

3. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában támogatásban

a) felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá

b) végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó, valamint

c) az 1997. június 30-ig igénybe vett támogatás esetében a mezőgazdasági őstermelő, az 1997. július 1. után igénybe vett támogatás esetében pedig a személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA tv.) szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély [az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: igénylő]

részesülhet, feltéve, ha lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkezik, azt az illetékes szerv által hatvan napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, illetőleg arról nyilatkozik.

4. § (1) A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság:

a)[7] a 2. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerint végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást egyéb bevételként elkülönítetten kell elszámolni;

b) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni;

c) a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást, ha visszafizetési kötelezettséggel nyújtották, a kötelezettségek között kell nyilvántartania, a törlesztést pedig a kölcsöntörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolhatja el;

d) a jogtalanul igénybe vett támogatás egyéb bevételként elszámolt összegét és a kamattámogatást az egyéb ráfordítások (költségek) terhére, a tőketartalék (tartalék) javára elszámolt összegét a tőketartaléka (tartaléka) terhére kell visszafizetni.

(2) Az egyéni vállalkozó az SZJA tv. X. fejezete és 10. számú melléklete szerint, a mezőgazdasági őstermelő az SZJA tv. VI. fejezete és 2. számú melléklete szerint a támogatást bevételként számolja el, illetőleg az átalányadózó egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő a hivatkozott törvény 51. §-ának szabályai szerint veszi figyelembe.

(3) Az SZJA tv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági kistermelőnek minősülő és a jövedelmét az átalány szabályai szerint megállapító természetes személy a végleges juttatásként kapott támogatást annak a tevékenységének a bevételéhez kell hozzászámítania, amelyhez a támogatást igénybe vette.

(4) A támogatás visszafizetése esetén a kötelezettséget ugyanabból a forrásból kell teljesíteni, amelynek javára a támogatást kellett elszámolni.

(5) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdőgazdálkodási bírságot,

c) erdővédelmi bírságot,

d) újraerdősítési költséget,

e) földvédelmi járulékot,

f) földvédelmi bírságot,

g) talajvédelmi bírságot,

h) tenyésztési hozzájárulást,

i) állattenyésztési bírságot,

j) lóverseny totalizatőri forgalom jogszabályban meghatározott részét,

k) halászatfejlesztési hozzájárulást,

l) halgazdálkodási bírságot,

m) vadgazdálkodási bírságot,

n) vadvédelmi bírságot,

o) vadvédelmi hozzájárulást

a befizető, ha az SZJA tv. hatálya alá tartozik, költségként, más esetben pedig egyéb ráfordításként számolhatja el.

(6) A támogatás alapjának meghatározásánál az általános forgalmi adót nem lehet figyelembe venni.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési előirányzat forráshiánya esetén:

a) a pályázat alapján igényelhető támogatás esetében a pályázat befogadása felfüggeszthető, visszautasítható,

b) a már befogadott pályázatok versenyeztethetők, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthető, illetve kiegészítő adatszolgáltatás rendelhető el,

c) a nem pályázat alapján igényelhető támogatás (a továbbiakban: automatikus támogatás) esetén a támogatás folyósítása felfüggeszthető,

d) külön jogszabály rendelkezése esetén a más benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelmek arányosan is teljesíthetők.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha arra a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése miatt kerül sor.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendeléséről a miniszter a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben, valamint szükség szerint a sajtó útján is közleményt tesz közzé.

6. § (1) A gazdasági kamarák, a megyei agrárkamara, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a hegyközségek, a terméktanácsok, az agrár érdekképviseleti szervek, a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján létrehozott megyei területfejlesztési tanács, továbbá az elismert tenyésztő szervezetek az egyes támogatási célokról rendelkező jogszabályokban meghatározottak szerint

a) közreműködhetnek az egyes támogatási összegek felhasználásával összefüggő részletes feltételek kialakításában,

b) igazolhatják a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó egyes feltételek meglétét,

c) külön megállapodás esetén közreműködhetnek a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,

d) véleményt nyilváníthatnak a támogatási kérelemről.

(2) A megyei fejlesztési tanácsok a jogszabályban meghatározott módon vesznek részt a pályázat alapján igénybe vehető támogatási kérelmek elbírálásában.

7. § (1) A pályázat alapján igénybe vehető támogatás esetében, az adott időszakban támogatásban részesíthetők körét, a támogatás alapjául szolgáló jogcímet, a támogatás formáját, mértékét, igénybevételének eljárási rendjét, a pályázat elbírálásánál érvényesítendő elsődleges szakmai szempontokat, valamint a támogatás igénybevételének egyéb részletes feltételeit - az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban foglaltakra is tekintettel, továbbá a tárgy szerint illetékes miniszterekkel egyeztetve - pályázati felhívás vagy közlemény határozza meg.

(2) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzé kell tenni:

a) a pályázati felhívást;

b) a pályázat elbírálását követően évente egy alkalommal a támogatásban részesült igénylő nevét (cégét), lakhelyét (székhelyét), valamint - a közvetlen támogatási cél megjelölésével - a támogatás összegét is.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a szakmai lapokban is közzétehetők.

(4) A pályázati kérelem benyújtása a pályázó részéről a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok nyilvánosságra hozatalához, valamint az adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

8. § (1) A támogatások részletes feltételeit meghatározó jogszabály vagy a pályázati felhívás vagy közlemény előírhatja, hogy

a) a támogatást csak az igénylők meghatározott köre veheti igénybe;

b) a kötelező gazdasági kamarai tagsági körben egyes támogatásokat csak gazdasági kamara tagja veheti igénybe;

c) a támogatással megszerzett eszköz, létesítmény meghatározott idő előtti értékesítése, apportálása esetén a támogatás arányos részét vissza kell fizetni;

d) kamattámogatás csak pénzintézettől (hitelszövetkezettől) felvett hitelek után vehető igénybe;

e) kamattámogatás a szövetkezeti tag által nyújtott kölcsön után is igénybe vehető;

f) fejlesztési támogatás esetében támogatás csak meghatározott mértékű saját forrás biztosítása esetén vehető igénybe;

g) fejlesztési támogatás csak a támogatás igénybe vevőjének gazdasági tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatást követően vehető igénybe;

h) a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének, illetve a visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott állami támogatással megvalósuló új beruházások rendeltetésszerű használatának biztosítására a visszafizetés idejéig, illetve a beruházás üzembe helyezéséig jelzálogjog jegyezhető be a támogatással érintett ingatlanra,

i) támogatás a közraktári fedezet mellett felvett hitelekhez, valamint a közraktározási költségek csökkentéséhez is nyújtható;

j) új mezőgazdasági gép vásárlásához nyújtott támogatás csak előzetesen meghatározott géptípusok esetén vehető igénybe;

k) támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha ahhoz egyidejűleg a megyei fejlesztési tanács is támogatást nyújt;

l) területileg eltérő támogatási mértékeket és feltételeket állapíthat meg;

m) támogatást csak a miniszter által elismert terméktanács tagja veheti igénybe.

(2) Amennyiben a szövetkezet az e rendeletben vagy más jogszabályban külön meghatározottak szerint a támogatással létrehozott vagyon teljes összegét a szövetkezet fel nem osztható vagyonába helyezi, és azt onnan legalább tizenöt évig nem vonja ki, a szövetkezet többlettámogatásban részesülhet.

(3) A támogatás szempontjából beruházásnak minősül a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti beruházás. A mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása folyósítása szempontjából beruházásnak kell tekinteni a lízinget, valamint a szövetkezeti üzletrész vásárlására fordított összeget is.

(4) Amennyiben tevékenység folytatásához vehető igénybe támogatás, a tevékenység tartalmi meghatározása (TEÁOR) fogalmakat, termékek esetében pedig a belföldi termékosztályozást (BTO) szerinti fogalmakat kell irányadónak tekinteni.

(5) A támogatás csak az adószám vagy adóazonosító jel feltüntetésével vehető igénybe.

(6) Amennyiben a támogatás nem automatikusan igényelhető, a támogatásra való jogosultságról, valamint annak összegéről a támogatási igény elbírálójának kifizetést engedélyező iratot kell kiállítani. A támogatási szerződés csak a kifizetést engedélyező irat alapján köthető meg.

(7) Amennyiben az állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) által folyósított támogatások esetében a támogatás igénybevételét jogszabály más szerv igazolásához köti, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatás a rendelet 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

9. § (1) A támogatásban részesített cél megvalósításához - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az igénylő más jogszabály alapján is vehet igénybe állami támogatást. Az igénylőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítására eddig milyen jogcímen és milyen összegű költségvetési támogatásban részesült.

(2) Amennyiben az igénylő a támogatásban részesített cél megvalósítása érdekében több jogszabály alapján vesz igénybe költségvetési támogatást, és ennek következtében az állami támogatások együttes összege - figyelemmel az előírt saját forrásra - meghaladná a cél megvalósításához szükséges mértéket, köteles az így keletkezett többletet visszafizetni.

10. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatási kérelem elbírálása magában foglalja a támogatásra való jogosultságnak, a támogatás összegének, a támogatás igénybevétele feltételeinek, mértékének, valamint a folyósítás feltételeinek meghatározását.

(2) Pályázat alapján igénybe vehető támogatások esetében a pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a kérelemben megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A támogatás igénybevétele szempontjából a pályázatot támogatási kérelemnek kell tekinteni.

(3) A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázót értesíteni kell. A támogatási kérelem elutasítása esetén az értesítésben meg kell jelölni az elutasítás okát. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a pályázót a rendelet 2. számú melléklete szerinti módon kell a költségvetési támogatási kérelem elutasításáról értesíteni.

(4) A támogatási feltételek teljesítésének igénylőnél történő ellenőrzéséről, továbbá a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendeléséről, valamint annak végrehajtásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a miniszter gondoskodik.

11. § (1) Az adóhatóságon keresztül folyósított támogatás igénybevételére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990. évi XCL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a támogatás pályázat alapján vehető igénybe, a pályázat elbírálására - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény mellőzésével - kizárólag az e rendeletben, valamint a támogatás mértékét és feltételeit tartalmazó külön jogszabályokban, illetve pályázati felhívásban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Aki - az adóhatóság által elbírált támogatás kivételével - a pályázat elbírálása során a 2. számú melléklet szerinti értesítésben foglaltakkal nem ért egyet, a miniszternél kifogást terjeszthet elő. A kifogást a miniszter saját hatáskörben és végleges jelleggel bírálja el.

(4) A támogatási kérelem elbírálásáért díj fizetése nem írható elő.

(5) A jogszabály alapján kötelező be- és visszafizetések elrendelésére, végrehajtására - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az államigazgatási eljárás szabályait kell alkalmazni.

(6) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogtalanul igénybe vett állami támogatásnak minősül, és azt - a visszafizetést elrendelő jogerős határozat alapján - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni. Indokolt esetben a miniszter részletfizetési kedvezményt adhat. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül különösen, ha a jogosult a támogatás igénybevétele feltételeként jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltér.

(7) Amennyiben az igénylő jogtalanul vette igénybe a támogatást, a támogatás jogtalan igénybevételét megállapító jogerős határozat egy példányát - ha azt nem a miniszter hozta meg - a miniszternek meg kell küldeni. E határozat alapján a miniszter meghatározott ideig, de legfeljebb huszonnégy hónapra határozatban kizárhatja az igénylőt az egyes, támogatások igénybevételéből. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjának, valamint piacra jutásának elősegítéséhez nyújtott támogatás esetében a miniszter, a pénzügyminiszter, valamint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter egyetértésével határoz.

(8) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a támogatást kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára és banki átutalással lehet teljesíteni.

12. § (1) A támogatási kérelmek elbírálása jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, azok beérkezésének sorrendjében történik. A hiánypótlásra visszaadott kérelem beérkezési sorrendjét a hiánypótlás teljesítése határozza meg.

(2) Amennyiben a pályázati kiírás a pályázat benyújtására határnapot tűz ki, a támogatási kérelmek csak a határnap eltelte után bírálhatók el.

13. § (1) Amennyiben jogszabály a támogatás igénybevételét elemi csapással összefüggésben teszi lehetővé, a támogatásra való jogosultság szempontjából elemi csapással sújtottnak minősül az a mezőgazdasági termelő, akinél (amelynél) a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvénynek, az 1994. évi CIV. törvény 95. §-ával megállapított 7. §-a szerinti elemi csapás az abban foglalt mértékben és számítás szerint hozamkiesést okoz.

(2) A mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó számításait a területileg illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) - külön megállapodás esetén, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a megyei agrárkamara bevonásával - igazolja.

14. § Nemzetközi megállapodás külön rendelkezése esetén a 2-13. §-okban foglalt egyes rendelkezéseket a külföldi segélyekből származó fedezet mellett meghirdetett pályázatok esetében is alkalmazni kell.

15. § (1) A rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet és az azt módosító 22/1996. (II. 7.) Korm. rendelet , valamint

b) az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési többlettámogatásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című 152/1996. (X. 10.) Korm. rendelet , továbbá

c) a földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet , valamint az azt módosító 7/1996. (II. 21.) FM rendelet , illetőleg a 24/1996. (VIII. 16.) FM rendelet ,

d) a mezőgazdasági beruházásokhoz igényelt támogatások arányosításáról szóló 16/1996. (VI. 4.) FM rendelet ,

e) az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési többlettámogatásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szóló 29/1996. (XI. 5.) FM rendelet

hatályát veszti azzal, hogy az e rendeletek alapján igénybe vett támogatások elszámolására az azokban foglaltakat kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS

költségvetési támogatás állami adóhatóságtól történő

igénybevételhez Kiállító:

Szerződésszám:................. Engedélyszám:...................... Név:

Cím:

Adószám: Adóazonosító jel:

Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

Gazdálkodási forma:

Igazolom, hogy az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló .../1997. ( ) FM rendelet ... § (.:.) bekezdés ... pontja alapján

jogcímre kötött .../97. számú szerződés/engedély szerint ......... Ft támogatási összegről szóló, vállalt kötelezettségeinek eleget/részben eleget tett, és ez alapján fent nevezett részére előleg/részelszámolás/végelszámolás címén

............ Ft, azaz .......................... forint átutalása teljesíthető.

:..... ............... ., 1997. .......................:. P. H.

kiállító szerv vezetője

Ellenjegyezte:

gazdasági vezető

2. számú melléklet 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelethez

ÉRTESÍTÉS

költségvetési támogatási kérelem elutasításáról

Kiállító szerv megnevezése:

Ügyiratszám: ..........:................ Név:

Cím:..... irányítószám, ............... helység,.................. utca ...... hrsz:

Adószám:

Adóazonosító jel:

Értesítem; hogy a .................-án a ....../199 (...) FM rendelet ... § ... bekezdésében meghatározott célra benyújtott pályázatát megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy költségvetési támogatási kérelme nem teljesíthető.

Indokolás:

Amennyiben az értesítésben foglaltakkal nem ért egyet, az ellen a földművelésügyi miniszternél kifogást terjeszthet elő.

Dátum:

................................

a támogatási kérelem elbírálója

Lábjegyzetek:

[1] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet bevezető része az 5/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[2] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet bevezető része az 5/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[3] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdése a 18/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[4] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § 1. bekezdésének új c) pontját a 130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti c)-d) pontok jelölése d)-e) pontokra változott

[5] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § 1. bekezdésének utolsó fordulata a 130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § 8. bekezdése a 130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[7] A 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének a)-b) pontja a 130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék