128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Engedélyezési Hivatal azon cégek és [az e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott] természetes személyek tekintetében, akik az (1) bekezdésben említett nemzetközi megállapodásokat, a (2) bekezdésben említett tiltásokat vagy egyéb külpiaci előírásokat megszegve kárt, vagy más hátrányt okoznak a piac szereplőinek vagy a nemzetgazdaságnak,

a) a szükséges engedélyek kiadását megtagadhatja;

b) a kiadott engedélyeket visszavonhatja;

c) meghatározott időre, de legfeljebb egy évre a külkereskedelmi tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy a külkereskedelmi tevékenységtől eltilthatja."

2. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló, a 36/1998. (II. 27.) Korm. rendelettel, valamint a 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az a belföldi székhelyű utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel és kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett nyilvántartásba bejegyezték. A GM EKH az utazási vállalkozók nyilvántartását ellenőrzési célokra az utazási vállalkozó székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének rendelkezésére bocsátja. A GM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha"

(2)[1]

(3) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a GM EKH-nak írásban bejelenteni."

(4) Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését, illetve tevékenységének felfüggesztését a GM, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.

(2) A GM EKH köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggesztő, illetve a vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.

(3) A GM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, illetve a tevékenységét felfüggesztett vagy a nyilvántartásból törölt utazási vállalkozóknak a jegyzékét."

(5)[2]

3. §[3]

4. § A vásárokról és piacokról szóló, az 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelettel és a 103/1998. (V. 22.) Korm. rendelettel módosított 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

(1) Az R. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A jegyző határozatban közli a vásár rendezőjével, illetve a piac fenntartójával a szakhatóságok által előírt kötelezettségeket."

(2) Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyilvántartásból való törlésről az érintetteken kívül a Cégbíróságot, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt kiállító jegyzőt és az ellenőrzésre jogosult hatóságokat is értesíteni kell."

5. § Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

(1) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya alá tartozó szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében csak az az értékesítő köthet, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és akit kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett nyilvántartásba bejegyeztek."

(2) Az R. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A GM EKH az általa vezetett nyilvántartást statisztikai, illetve ellenőrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsátja."

(3) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A GM EKH határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az értékesítőnek a tevékenységét, ha az arra jogosított szerv határozatban megállapította, hogy az értékesítő a tevékenységet a jogszabályi rendelkezések megszegésével végzi vagy a fogyasztókat megtéveszti."

(4) Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A GM EKH köteles az értékesítő tevékenységet felfüggesztő, illetve törlő határozatát az illetékes cégbíróságnak, az értékesítő nyilvántartását vezető más hatóságnak, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, a Gazdasági Versenyhivatalnak, valamint az értékesítő székhelye szerint illetékes körzetközponti és települési önkormányzat jegyzőjének is megküldeni."

(5) Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását a fogyasztóvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek, az értékesítő székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, valamint a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a GM EKH ellenőrzi."

6. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló, többször módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

(1) Az R. 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vállalkozás a területi közlekedési felügyelet engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást."

(2) Az R. 5/A. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az a személy, aki]

"a) büntetett előéletű;

b) olyan vállalkozás szakmai vezetője volt, amelynél

- a szakmai érdekképviseletek, a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) megállapítása szerint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat - ideértve a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára -,

- a járművezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó jogszabályokat megsértették, illetőleg a személytaxikra vonatkozó műszaki, biztonsági vagy igazgatási szabályokat megsértették,

és ezért az engedélyező szerv a vállalkozás személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító valamennyi engedélyét (14. bekezdés) visszavonta, a visszavonás időtartama alatt."

(3) Az R. 5/A. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban bekövetkezett változásokat a területi közlekedési felügyeletnél bejelenteni. A területi közlekedési felügyelet a bejelentés alapján az engedély adatait módosítja, vagy - a régi bevonása mellett - újat ad ki. A vállalkozás a tevékenység megszűnése esetén a taxiengedélyt a területi közlekedési felügyeletnek köteles visszaszolgáltatni, vagy a tevékenység szüneteltetése esetén a területi közlekedési felügyeletnél letétbe helyezni."

(4) Az R. 5/A. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A területi közlekedési felügyelet a taxiengedélyt legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre bevonja, ha a vállalkozás az adott személytaxival

a) az engedélyezett tevékenységet tartósan - legalább egy éven át - nem gyakorolja, anélkül, hogy a szünetelést a területi közlekedési felügyeletnél megfelelő indokkal a taxi-rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett bejelentette volna,

b) a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette - így különösen ha a hatósági árat túllépte, az árat nem tüntette fel, a nyugtaadási kötelezettségét megszegte, a viteldíjkészüléket szabálytalanul működtette, illetve az utasokat más módon megkárosította, a taxiállomás használatára vonatkozó szabályokat megszegte, és emiatt a visszavonásra a működési terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat jegyzője), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a területi fogyasztóvédelmi felügyelőség, a KKF vagy az illetékes érdekképviseleti szerv megfelelően alátámasztott javaslatot tett."

(5) Az R. 5/A. §-a (14) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"A területi közlekedési felügyelet a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét"

(6) Az R. 5/A. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A kamara köteles a kiadott, és a még birtokában lévő, rendszámtáblákról vezetett nyilvántartásokat és kimutatásokat 2000. október 31-ig az illetékes rendőrkapitányságnak átadni."

(7) Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén - tehergépkocsi oldalfalán - jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a területi közlekedési felügyelet által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot."

(8) Az R. 12. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Személytaxiként]

"b) külön jogszabályban meghatározott színű, a személytaxit üzemeltető vállalkozás részére átadott taxi-rendszámtáblával felszerelt"

(személygépkocsi tartható üzemben.)

(9) Az R. 25. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a területi közlekedési felügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a Közlekedési Főfelügyelet, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetén a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetve a területi fogyasztóvédelmi főfelügyelőség is ellenőrzi."

7. § A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló, a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

(1) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a telepengedély megadására vonatkozó határozatáról a kérelmezőn kívül értesíti az eljárásban részt vevő hatóságokat és szervezeteket, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség területi szervét."

(2) Az R. 8. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, vagy korlátozhatja. A meghatározott időtartam elteltét követően a jegyző a telepengedély visszavonásáról határoz, amelyről értesíti a (2) bekezdésben megjelölt szervezeteket és az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzőt is."

8. § Az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló, a 36/1998. (II. 27.) Korm. rendelettel módosított 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § (1) Ha az utazási vállalkozó az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját (a továbbiakban: tájékoztató) közzéteszi, annak - úttípustól függően - egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell:]

"a) az utazási vállalkozó nevét, székhelyét, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát és adószámát,"

9. §[4]

10. § Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló, a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel és a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelettel módosított 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatrésze helyébe a következő mondatrész lép:

"A hegyközségek, a terméktanácsok, a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján létrehozott megyei területfejlesztési tanács, továbbá az elismert tenyésztő szervezetek az egyes támogatási célokról rendelkező jogszabályokban meghatározottak szerint"

11. § A gazdasági kamarák az e rendeletben megjelölt közigazgatási feladatokkal összefüggő ügyek iratait a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 51. §-ában foglaltak szerint kötelesek átadni. A befejezett ügyek iratainak, valamint a nyilvántartások és adatbázisok átadását - 2000. október 1-jei állapotban - 2000. október 1. napjával meg kell kezdeni és legkésőbb október 31. napján be kell fejezni. A folyamatban lévő, még el nem bírált ügyeket 2000. október 31-ei állapotban kell átadni az e rendeletben kijelölt szerveknek, amely eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvénynek a hatáskör és az illetékesség vizsgálatára vonatkozó 7. §-át kell megfelelően alkalmazni.

12. § Ez a rendelet - a 11. § kivételével - 2000. november hó 1. napján lép hatályba. A rendelet 11. §-a a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. § Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy

a) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjait,

b) a gázszerelők nyilvántartását

rendeletben szabályozza.

14. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti

a) az egyes közigazgatási feladatoknak a gazdasági kamarák részére történő átadásáról szóló 36/1998. (II. 27.) Korm. rendelet ,

b) az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszűnésével összefüggő kérdésekről szóló 166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet ,

c) a gazdasági kamarák felett törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter kijelöléséről szóló 63/1994. (IV. 26.) Korm. rendelet ,

d) a gazdasági kamarák elhelyezéséről szóló 58/1995. (V. 19.) Korm. rendelet , valamint az azt módosító 167/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet ,

e) az egyes távközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, a 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelettel, valamint a 164/1999. (XI. 19.) Korm. rendelettel módosított 48/1997. (III. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése,

f) a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló, többször módosított 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékleteiben szereplő Adatnyilvántartó Lap "kamarai nyilvántartási száma" szövegrész,

g) a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett tevékenységek szabályozásáról szóló, a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelettel, valamint a 65/1999. (V. 5.) Korm. rendelettel módosított 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a (5) bekezdésének k) pontja, valamint a rendelet 4. számú mellékletének Adatlapjaiban a "a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre szerint illetékes területi gazdasági kamara hiteles, három hónapnál nem régebbi igazolása a gazdálkodó szervezet kamarai tagságáról" szövegrész,

h) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ának (3) bekezdésében "az érdekelt országos gazdasági kamarák véleményének kikérésével, valamint" szövegrész,

i) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló, a 36/1998. (II. 27.) Korm. rendelettel, valamint a 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésének "a tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által elfogadott etikai kódex szabályait, illetve a szakmai szokásokat megsértve folytatja, így különösen" szövegrész, valamint a rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja,

j) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-a, valamint a 102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-a,

k) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet bevezető mondatának "- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyetértésben -" szövegrésze,

l) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló, többször módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú mellékletének I. pont 1/a alpontjának hetedik francia bekezdése,

m) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló, a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének l) pontja, valamint a 8. §-a (2) bekezdése második mondata "valamint a tagsági kör szerint illetékes területi gazdasági kamarának" szövegrésze,

n) az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló, a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel és a 22/2000. (III. 8.) Korm. rendelettel módosított 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének b) pontja,

o) az államháztartás működési rendjéről szóló, a 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (2) bekezdése b) pontjának "gazdasági, illetve" szövegrésze.

(2) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17. §-ának (2), (5), (6), (7) bekezdésében, a 18. §-ának (1) bekezdésében, a 19. §-ának (2) bekezdésében, a 20. §-ának (1) és (3) bekezdésében, a 22. §-ában, a 23. §-ának (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 25. §-ának (2) bekezdésében a "KIK" szövegrész helyébe "GM EKH" szövegrész lép.

(3) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló, többször módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a 5/A. §-a (4) bekezdésében, a (8) bekezdésének b) pontjában, a (9) és (10) bekezdésekben, továbbá az 5/B. § (1) és (3) bekezdésében, valamint az 5/C. §-ának (2), (4) és (5) bekezdéseiben a "kamara" szövegrész helyébe a "területi közlekedési felügyelet" szövegrész lép, valamint az 5/C. §-a (3) bekezdésének f) pontjában a "Magyar Kereskedelmi és Iparkamara" szövegrész helyébe a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

(4) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló, a 36/1998. (II. 27.) Korm. rendelettel, valamint a 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ának (4) és (5) bekezdésében, 9. §-ában és 10. §-ának (2), (3) és (5) bekezdésében, a 11. §-ának (1), (2) és (3) bekezdésében, és a 15. §-ának (3) bekezdésében "KIK", illetve a "KIK-kel" szövegrész helyébe a "GM EKH", illetve "GM EKH-val" szövegrész lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

[4] Hatályon kívül helyezte a 337/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.