1998. évi IV. törvény

a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról[1]

E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében - erősítse a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szolgáltatás törvényességét, és további garanciát nyújtson a társadalom számára az e szolgáltatásokat igénybevevők, illetve az e szolgáltatások gyakorlása során érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez. E cél elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A törvény hatálya az egyéni, valamint a társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységre terjed ki.

(2) A törvény személyi hatálya a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatóra, a magánnyomozóra terjed ki.

(3) Egyéni, társas vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység - ha törvény kivételt nem tesz - csak az e törvénnyel létrehozott Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: kamara) tagjaként folytatható.

(4) A szolgálati viszony fennállása alatt a fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség), a rendvédelmi szervek (rendőrség, polgári védelem, vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint tagjai az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozásnak.

2. § A vállalkozó a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységet egyidejűleg is folytathatja. A vállalkozó más gazdasági tevékenységet vagy szolgáltatást nem végezhet, kivéve, ha tevékenysége a személy- és vagyonvédelemmel közvetlenül összefügg.

3. § Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek egyéni vállalkozás és bármely gazdasági társaság keretében is végezhetők.

A rendőrhatósági engedély kiadásának feltételei

4. § (1) Egyéni, társas vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység csak a rendőrség által kiadott engedély birtokában végezhető.

(2) A rendőrség - a vállalkozó kérelmére - akkor ad ki engedélyt, ha

a) a kérelmező igazolja, hogy a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységet folytató tagja, alkalmazottja vagy a segítő családtag rendelkezik a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal;

b) a kérelmező rendelkezik az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó szolgáltatási felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy tagja a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói biztosító egyesületnek;

c) a kamara, a vállalkozó kérelmezőt előzetesen nyilvántartásba vette, továbbá igazolta, hogy rendelkezik a folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges anyagi és technikai eszközökkel. A nyilvántartott adatokat törölni kell, ha a kérelmező felvételi kérelmét visszavonja, vagy azt a kamara elutasítja.

(3) A rendőrség az engedély iránti kérelem teljesítését megtagadja, ha az egyéni vállalkozó, illetve a vállalkozó vezető tisztségviselője büntetett előéletű vagy az 5. § (4) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezés hatálya alá esik.

(4)[2]

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység folytatásának feltételei

5. § (1) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység személyre szóló, a rendőrség által kiadott igazolvány birtokában végezhető.

(2) A tevékenység ideiglenes rendőrhatósági igazolvány (a továbbiakban: ideiglenes igazolvány) birtokában is folytatható.

(3) Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére

a)[3] az a büntetlen előéletű, a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás hatálya alá nem eső, cselekvőképes - magánnyomozó esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkező - magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállam állampolgára, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, továbbá külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, és

b) nem folyik ellene háromévi vagy ennél súlyosabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás.

(4) Ha a kérelmezőt személy elleni erőszakos bűncselekmény (Btk. XII. fejezet, I. cím, II. cím 174-176. §), nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet, II. cím 197. §, 198. §, 200. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, V. cím), terrorcselekmény (Btk. 261. §) vagy vagyon elleni bűntett (Btk. XVIII. fejezet) elkövetése miatt elítélték, az igazolvány kiadása iránti kérelem a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról rendelkező 1979. évi 5. tvr. 30. §-ában meghatározott ideig nem teljesíthető.

(5) Az igazolvány kiadása iránti kérelmet el kell utasítani, ha a korábban kiadott igazolványt az e törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt a kérelmet megelőző két éven belül bevonták.

(6) A kérelem elbírálását, ha a kérelmező ellen háromévi vagy ennél súlyosabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, annak befejezéséig fel kell függeszteni.

Ideiglenes igazolvány

6. § (1) Ideiglenes igazolványt - írásbeli kérelmére, hat hónapi időtartamra - a vállalkozásnak az a tagja, alkalmazottja, segítő családtagja kaphat, aki - a szakképesítés kivételével - az 5. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, és nem esik az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában, továbbá (4)-(6) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezések alá, valamint az előírt szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismeretek elsajátítására a szakképzést folytató intézménnyel képzési szerződést köt.

(2) Ideiglenes igazolvány ugyanazon személy részére öt éven belül csak egy alkalommal adható.

(3) Az ideiglenes igazolvánnyal rendelkező a tevékenységét kizárólag igazolvánnyal rendelkező személlyel közösen, annak irányítása és felügyelete mellett végezheti. A feladat ellátásánál a 15. § (5) bekezdésében meghatározott eszközöket nem tarthatja magánál.

A nyilvántartás, a tevékenység rendőrhatósági ellenőrzése

7. § (1) A rendőrség a kiadott engedélyekről, igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló adatokról, az adatváltozásról, az engedély visszavonásáról, illetve az igazolvány bevonásáról nyilvántartást vezet.

(2) A személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenység hatósági ellenőrzését a rendőrség végzi, amely a tevékenység gyakorlásának jogszerűségére, a rendőrség által nyilvántartott adatok valódiságára, a rendőrség által hitelesített naplóban nyilvántartott adatokra, az engedélyezés feltételeiben beállott változások vizsgálatára terjed ki. Az ellenőrzés a szerződés tartalmának megismerésére nem irányulhat.

Az engedély, illetőleg az igazolvány visszavonása, bevonása, elvétele

8. § (1) A rendőrség az engedélyt határozattal visszavonja, ha kiadásának feltételei megszűntek, vagy az egyéni, társas vállalkozó e törvény szabályait ismételten vagy súlyosan megszegte.

(2) Az igazolványt a rendőrség határozattal visszavonja, ha

a) kiadásának valamely jogszabályi feltétele már nem áll fenn, vagy jogerős bírói ítélet az igazolvány tulajdonosát e foglalkozástól eltiltja;

b) az e törvényben előírt szabályokat az igazolvány jogosultja ismételten vagy súlyosan megszegte.

(3) A rendőrség az igazolványt az eljárás befejezéséig bevonja, ha a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet folytató ellen háromévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

(4) A személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenység személyes végzésére vonatkozó jogosultság megszűnik, ha

a) az igazolványt bevonják;

b) az igazolványt a jogosult a rendőrségnek visszaadja.

9. § (1) Ha a személy- és vagyonőrt, a vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervezőt, szerelőt, illetőleg a magánnyomozót e foglalkozása gyakorlása során szándékos bűncselekmény vagy a foglalkozásának az e törvényben meghatározott szabályainak megszegésével megvalósított szabálysértés elkövetésén tetten érik, a rendőr jogosult az igazolványt a helyszínen átvételi elismervény ellenében elvenni. Az elvett igazolványt köteles - az elvétel okának megjelölésével - az igazolványt kiállító rendőri szervnek megküldeni.

(2) Az elvétel tartama alatt a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenység nem gyakorolható.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, illetve magánnyomozást folytató kötelezettségei

10. §[4]

11. §[5]

12. §[6]

II. Fejezet

A személy- és vagyonőrre, illetve a magánnyomozóra vonatkozó különös rendelkezések

A személy- és vagyonőrre vonatkozó szabályok

13. §[7]

14. §[8]

15. §[9]

A magánnyomozóra vonatkozó szabályok

16. §[10]

17. §[11]

18. §[12]

19. §[13]

20. §[14]

20/A. §[15] (1) A törvénynek a magánnyomozói tevékenység folytatására, illetve a magánnyomozói tevékenység rendőrhatósági ellenőrzésére vonatkozó szabályai a (2)-(4) bekezdésekben írott eltérésekkel alkalmazhatók.

(2) Nyomozóhatósági jogkörrel rendelkező szervezet tagja magánnyomozói tevékenységet nem folytathat.

(3) Ha a magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozás tulajdonosa, vezető tisztségviselője korábban nyomozóhatósági jogkörrel rendelkező szervezet tagjaként teljesített szolgálatot, a szolgálati viszonya megszűnésétől számított két éven belül a vállalkozást nem ellenőrizheti a rendőrségnek az ellenőrzésre egyébként jogosult azon szerve, amelynek illetékességi területén az érintett - szolgálati viszonya megszűnéséig - szolgálatot teljesített.

(4) A rendőrségnek a magánnyomozói tevékenység ellenőrzésére egyébként jogosult szerve a magánnyomozó tevékenységét nem ellenőrizheti, ha

a) az érintett - szolgálati viszony megszűnéséig - a rendőri szerv illetékességi területén működő nyomozóhatósági jogkörrel rendelkező szervezet tagjaként teljesített szolgálatot, és

b) szolgálati viszonya megszűnésétől két év még nem telt el.

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben a magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozás, illetve a magánnyomozó tevékenységének ellenőrzését a rendőrségnek az országos rendőrfőkapitány által kijelölt más szerve ellenőrzi.

III. Fejezet

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

21. § (1) A kamara a személy-, vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyének, társas vállalkozások önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete.

(2) A kamara a feladatait

a) a megyékben és a fővárosban működő területi szervezetei (a továbbiakban együtt: területi szervezet), valamint

b) országos szervezete

útján látja el.

(3) Területi szervezetet több megye közösen is létrehozhat. Ez esetben az érintett megyékben külön megyei szervezetek nem hozhatók létre.

(4) A kamara területi szervezetei, valamint országos szervezete jogi személyek.

(5) Az országos szervezet székhelye Budapest. Az országos szervezet jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára. A területi szervezet elnevezésében utalni kell annak illetékességi területére.

22. § (1) A kamara tagjai önkormányzati jogaikat e törvénynek és a kamara alapszabályának megfelelően gyakorolják.

(2) A kamara alapszabályában meg kell határozni

a) a kamara nevét és székhelyét;

b) a kamara szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;

c) a testületi szervek, valamint a tisztségviselők feladat- és hatáskörére, választásuk módjára, megbízatásuk időtartamára vonatkozó szabályokat;

d) a kamara gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályokat;

e) mindazt, amiben e törvény az alapszabály rendelkezését írja elő.

A kamara feladatai

23. § (1) A kamara

a) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, testületeinek és tagjainak általános szakmai érdekeit, illetve a hivatásukból eredő, e törvényben biztosított jogaikat, továbbá elősegíti, hogy a tevékenység végzése a hatályos jogszabályok, valamint a kamara által megalkotott etikai szabályok alapján történjen;

b) megalkotja a kamara alapszabályát, kidolgozza a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység gyakorlásának szakmai irányelveit;

c) véleményt nyilvánít a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet érintő jogszabályokról;

d) kidolgozza a szakképzés és a szakmai továbbképzés követelményszintjeit, közreműködik a szakképzésben és a vizsgáztatásban;

e) megalkotja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység etikai szabályait;

f) etikai eljárást folytat le az etikai szabályokat megszegő tagokkal szemben. Határozatban figyelmezteti a megbízók érdekeivel ellentétes tevékenységet folytató és ezzel a szakma jó hírnevét sértő tagjait, és ezt az etikai szabályzatban meghatározott esetben és módon nyilvánosságra hozza;

g) a kamara tagjairól névjegyzéket vezet és erről statisztikai adatokat szolgáltat;

h) előzetes nyilvántartásba veszi a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói vállalkozást kezdeni kívánó egyéni, társas vállalkozásokat megvizsgálja, hogy rendelkeznek-e a vállalkozás indításához szükséges, a kamara önkormányzati szabályzatában meghatározott elégséges feltételekkel és erről a vállalkozónak igazolást ad;

i) kezdeményezi a tagjai tevékenységéhez kapcsolódó biztosító egyesület létrehozását;

j) tagjai tevékenységéhez kapcsolódó konferenciákat, kiállításokat, vásárokat és más rendezvényeket szervez, önkormányzati szabályzatának megfelelően minősíti és felügyeli tagjai vásári, kiállítási megjelenését, tevékenységét;

k) hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkat gyűjt és ezekről tájékoztatást ad tagjainak, illetve tagjai érdekében más személyeknek;

l) kapcsolatot tart az illetékes gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű hazai és külföldi szakmai kamarákkal és szövetségekkel;

m) ajánlásokat dolgoz ki a tevékenységek végzéséért járó díjak alsó díjtételének meghatározására.

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti névjegyzékben fel kell tüntetni a magánszemély nevét, személyazonosító igazolványa számát, lakcímét, a rendőrkapitányság által kiállított igazolvány számát, továbbá, ha a magánszemély egyéni vállalkozó, a rendőrhatósági engedély, valamint a vállalkozói igazolvány számát.

A kamarai tagsági viszony

24. § (1) A tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező személyek a lakóhelyük szerint illetékes területi szervezetnek a tagjai.

(2) Az engedéllyel rendelkező egyéni, társas vállalkozások a székhelyük (telephelyük) szerint illetékes területi szervezet tagjai.

(3) Az egyéni, társas vállalkozó, valamint az igazolvánnyal rendelkező személy a területi szervezet megalakulását követő hatvan napon belül köteles nyilvántartásba vétel céljából bejelentkezni.

(4) A tevékenységét megkezdő egyéni, társas vállalkozó, illetve az igazolványt kiváltó személy az engedély, illetve az igazolvány kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az illetékes területi szervezethez bejelentkezni nyilvántartásba vétel céljából.

25. § A kamarai tagság megszűnik:

a) a természetes személy halálával;

b) az engedély, illetve az igazolvány visszavonásával vagy visszaadásával;

c) a kamarából történő kizárással;

d) a tagsági jogviszonyról való lemondással.

A kamarai tag jogai és kötelességei

26. § (1) A kamara tagjának joga van arra, hogy

a) szavazati joggal részt vegyen a területi szervezet küldöttgyűlésén;

b) részt vegyen a területi szervezet tisztségviselőinek, valamint küldötteinek megválasztásában, továbbá arra, hogy tisztségviselőnek vagy küldöttnek megválasszák;

c) igénybe vegye a kamara szolgáltatásait;

d) a kamara tisztségviselőitől a kamara működéséről érdemi felvilágosítást kérjen;

e) az alapszabályt sértő határozat felülvizsgálatát kérje a felügyelő bizottságtól.

(2) A kamara tagjának kötelessége, hogy

a) megtartsa a kamara alapszabályában foglalt rendelkezéseket;

b) megfizesse a kamarai tagdíjat;

c) az előírt továbbképzéseken részt vegyen, a szükséges vizsgákat letegye;

d) tevékenysége kifejtése során a szakmai irányelveknek, valamint az etikai szabályoknak megfelelően járjon el.

(3) A tagsági díjat az alapszabályban meghatározott keretek között a közgyűlés állapítja meg.

A kamara szervezete és működése

27. § (1) Az országos szervezet a kamara országos képviseleti, ügyintéző és ellenőrző szervezeteiből, valamint etikai bizottságból áll.

(2) A kamara legfőbb képviseleti szerve a területi szervezetek küldötteiből álló országos küldöttgyűlés.

(3) A küldöttek számát az alapszabály határozza meg.

28. § (1) Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának megalkotása és módosítása;

b) a kamara éves költségvetésének meghatározása és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról való döntés;

c) titkos szavazással a kamara elnökének (alelnökének, alelnökeinek), az elnökség, valamint az etikai és a felügyelő bizottság, továbbá más bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása;

d) a tagdíjfizetés elveinek megállapítása az alapszabályban meghatározott módon és keretek között;

e) a területi szervezetek tagjai által fizetett tagsági díjból az országos szervezetnek járó rész meghatározása.

(2) Az országos küldöttgyűlést az elnök évenként legalább egy alkalommal, továbbá akkor köteles összehívni, ha a küldöttek legalább egyötöde vagy felügyelő bizottság - az ok és cél megjelölésével - írásban kéri.

(3) Az alapszabály az országos küldöttgyűlés összehívásának más eseteit is előírhatja, illetve az elnökön kívül más személyt is feljogosíthat annak összehívására.

(4) Az országos küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelen lévő küldöttek számától függetlenül határozatképes.

(5) Az országos küldöttgyűlés határozatait a jelen lévő küldöttek szavazattöbbségével hozza. Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ügyekben való döntéshez a jelen lévő küldöttek legalább kétharmados, de az összes küldött felét meghaladó többséggel hozott határozata szükséges.

(6) Az országos küldöttgyűlés összehívására, lefolytatására, határozatainak meghozatalára vonatkozó részletes szabályokat a kamara alapszabálya állapítja meg.

29. § (1) A kamara elnöksége az alapszabályban meghatározott számú tagból álló testületi szerv. Az elnökség feladata a kamara működésének irányítása a küldöttgyűlések közti időszakban.

(2) Az elnökség összehívására, működésére, határozatainak meghozatalára vonatkozó szabályokat a kamara alapszabálya állapítja meg.

30. § A felügyelő és az etikai bizottság elnökből, valamint az alapszabályban meghatározott számú tagból áll. Ügyrendjét a jelen törvény és az alapszabály keretei közt maga állapítja meg.

31. § A felügyelő bizottság ellenőrzi a kamara működésére, gazdálkodására, pénzügyi, számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését. A felügyelő bizottságot megillető ellenőrzési jogosultságokat az alapszabály határozza meg, azonban az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatási kötelezettséget nem korlátozhatja.

32. § (1) A kamara tisztségviselőit - az elnököt, az alelnököt (alelnököket), a felügyelő, valamint az etikai bizottság elnökét és tagjait - az alapszabályban meghatározott módon és időtartamra titkos szavazással választják. Az alapszabály más tisztségviselők választását is előírhatja.

(2) Az összeférhetetlenségi szabályokat, a megbízatás megszűnésének eseteit, valamint az egyes tisztségviselők feladatait az alapszabály határozza meg.

A területi szervezet

33. § (1) A területi szervezet illetékességi területén ellátja a jogszabályban és az alapszabályban hatáskörébe utalt kamarai feladatokat.

(2) A területi szervezet képviseleti, ügyintéző szervekkel, továbbá etikai bizottsággal, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

(3) A területi szervezet képviseleti szerve a tagok által választott küldöttekből álló területi küldöttgyűlés. Amennyiben a tagok száma a kétszáz főt nem éri el, a küldöttgyűlés feladatait a közgyűlés látja el, a küldöttek jogai és kötelességei értelemszerűen a tagokra vonatkoznak.

(4) A területi küldöttgyűlés

a) meghatározza a területi szervezet önkormányzati és működési szabályait e törvény és az alapszabály keretei között;

b) dönt a területi szervezet éves költségvetéséről és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról;

c) titkos szavazással megválasztja a területi szervezet elnökét, alelnökét, az elnökség alapszabályban meghatározott számú tagját, az etikai bizottság elnökét és tagjait, illetve dönt a velük szemben benyújtott visszahívási indítványról;

d) megválasztja az országos küldöttgyűlés küldötteit;

e) megállapítja a tagdíj mértékét az alapszabályban meghatározott keretek között.

(5) A területi küldöttgyűlés összehívására, a határozathozatalra és a választásra az országos küldöttgyűlés szabályai irányadók.

34. § (1) Az alapszabály a kamarán belül a képviselt szakmáknak megfelelően tagozatokat hozhat létre.

(2) A tagozatok feladatait és működését az alapszabály határozza meg.

Etikai eljárás

35. § (1) Etikai vétséget követ el az a tag, aki

a) e törvény rendelkezéseit tevékenysége gyakorlása során szándékosan megszegi;

b) a kamara által meghatározott etikai szabályokat megsérti;

c) a tagsági díjat felhívás ellenére sem fizeti meg.

(2) Az etikai eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha ugyanabban az ügyben állami szervek is eljárást folytatnak.

36. § Az etikai vétség esetében alkalmazható intézkedések:

a) figyelmeztetés;

b) kizárás.

Az etikai eljárás lefolytatása

37. § Az etikai eljárást a területi szervezet elnöksége (a továbbiakban: elnökség) rendeli el és lefolytatásával az etikai bizottságot bízza meg.

38. § (1) Az ügy kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az,

a) aki az eljárás alá vont személy hozzátartozója;

b) akinek tanúkénti meghallgatása szükséges;

c) akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

(2) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, azt köteles azonnal bejelenteni az elnökségnek.

39. § (1) Az etikai bizottság feladata a tényállás pontos tisztázása. Ennek során az etikai eljárás alá vont személyt és a tanút meghallgathatja, szakértő közreműködését veheti igénybe, okiratba betekinthet, helyszínt megtekinthet.

(2) A vizsgálat eredményéről készült összefoglaló jelentést az etikai bizottság az elnökség elé terjeszti.

(3) Az elnökség az összefoglaló jelentést értékeli, és ennek eredményeként a következő intézkedéseket teheti:

a) megalapozatlanság esetén a vizsgálat kiegészítését rendeli el;

b) az eljárás alá vont személyt - kérelmére - meghallgatja;

c) az eljárást megszünteti;

d) a felelősség megállapítása esetén intézkedést alkalmaz.

(4) A (3) bekezdés d) pontja esetében az elnökség határozata ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az eljárás alá vont személy a küldöttgyűléshez fellebbezést nyújthat be.

(5) A küldöttgyűlés határozata ellen az eljárás alá vont személy a kézbesítéstől számított harminc napon belül a közigazgatási perekre (Pp. XX. fejezet) irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat.

40. § (1) A kamara felett a belügyminiszter törvényességi felügyeletet gyakorol.

(2) A belügyminiszter ellenőrzi, hogy az alapszabály és a többi kamarai szabályzat megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a kamara szerveinek határozatai nem sértenek-e jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai határozatot.

(3)[16] Az e törvény alapján gyakorolt törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

(4) Ha a kamara működésének törvényessége másként nem állítható helyre, a belügyminiszter a bírósághoz fordul.

A kamara választása

41. § (1) A kamara első választásának szervezését az egyéni vállalkozókat is képviselő, a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szövetségek által létrehozott Szervező Bizottság végzi, amelynek működése a kamara tisztségviselőinek megválasztásáig tart.

(2) A választások költségeit a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozók - első évi tagsági díjuk terhére - megelőlegezik.

42. § (1) Választásra jogosult az igazolvánnyal rendelkező személy és a rendőrhatósági engedéllyel bíró társas vállalkozás képviselője.

(2) Az országos küldöttgyűlés küldötteit a területi szervezetek választják meg.

(3) A területi szervezet megválasztott elnöke küldöttként vesz részt az országos küldöttgyűlésen.

(4) Az országos küldöttgyűlést az e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül kell összehívni.

43. § (1) A kamara testületi szerve tagjának, illetve a kamara elnökének csak a területi szervezet küldötte választható.

(2) Az országos és területi küldöttgyűlés küldötteinek számát, összetételét és választásának módját az alapszabályban határozzák meg.

IV. Fejezet

Felügyeleti bírság

44. § (1) A rendőrhatóság a személy- és vagyonvédelmi vagy magánnyomozói szolgáltatást jogosulatlanul végző, továbbá a tevékenységére vonatkozó, e törvényben meghatározott előírásokat ismételten vagy súlyosan megsértő vállalkozót százezer forinttól egymillió forintig terjedő felügyeleti bírsággal sújthatja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában jogosulatlan a vállalkozás, ha

a) azt a vállalkozó engedély hiányában végzi;

b) a szolgáltatást az engedély kiadásához szükséges, a 4. § (2) bekezdésében írt feltételek hiányában folytatja.

(3) A felügyeleti bírságot a rendőrségnek a határozatában megjelölt számlájára kell befizetni.

(4) Ha az egyéni vállalkozóval szemben mind a felügyeleti bírság, mind az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 30/A. §-a szerint minősülő jogosulatlan magánnyomozói, illetve személy- és vagyonvédelmi tevékenység szabálysértése miatti bírság kiszabásának feltételei fennállnak, kizárólag a felügyeleti bírság megállapítására irányuló eljárásnak van helye.

45. § Az e törvényben előírt szabályok súlyos megsértésének minősül

a) a 12. § (1), a 15. § (5)-(6) bekezdéseiben, a 16. § b)-d) pontjaiban, a 18-20. §-ban foglalt rendelkezések megszegése, valamint

b) a 12. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott szabályoknak a hatóság figyelmeztetése ellenére történő megsértése.

Vegyes és értelmező rendelkezések

46. §[17]

47. §[18]

Hatályba léptető, felhatalmazó rendelkezések

48. § (1) E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és az azt módosító 68/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3)[19] E törvényt a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)[20] Ha a fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni, illetve társas vállalkozás tulajdonosává, vezető tisztségviselőjévé, valamint tagjává a (2) bekezdéssel hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján vált, az 1. § (4) bekezdésében írt korlátozó rendelkezést e személyre is alkalmazni kell akkor, ha a feltételeknek 2002. június 30-ig nem felel meg. Egyebekben a (2) bekezdéssel hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján szerzett jogokat e törvény nem érinti.

49. §[21]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. február 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megsemmisítette a 3/2001. (I. 31.) AB határozat. Hatálytalan 2001.06.30.

[3] Megállapította a 2004. évi XXIV. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[15] Beiktatta a 2001. évi XXIII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.07.01.

[16] Módosította a 2005. évi LXXXIII. törvény 336. §-a. Hatályos 2005.11.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

[19] Megállapította a 2001. évi XXIII. törvény 3. §. Hatályos 2001.07.01.

[20] Beiktatta a 2001. évi XXIII. törvény 3. §. Hatályos 2001.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.12.30.

Tartalomjegyzék