6/1998. (III. 11.) NM rendelet

az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 20. §-ának (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet - az egészségügyi szolgáltatók teljesítményelvű finanszírozásának kormányrendeletben meghatározott szabályainak megfelelően -

a) a teljesítményelvű finanszírozásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók elszámolásaiban használt kódrendszerek és finanszírozási paraméterek meghatározási, módosítási folyamatának (a továbbiakban: karbantartás) a szabályozására,

b)[1] az a) pont szerinti feladat teljesítésében közreműködő

ba) egészségügyi szolgáltatók,

bb)[2] Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),

bc) az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

bd) országos szakmai intézetek,

be) Egészségügyi Szakmai Kollégium,

bf) egészségügyi érdek-képviseleti szervezetek,

bg)[3]

bh)[4] Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bi) a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság (a továbbiakban: Munkabizottság)

tevékenységére terjed ki.

(2)[5] A karbantartás lehet rendszeres (átfogó vagy célzott) és soron kívüli. A rendszeres karbantartás előre meghatározott időtartamán belül történhet célzott adatgyűjtés is.

2. § (1) A kódrendszerek karbantartása során

a) a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) kódok kiadására, illetve módosítására - az 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével - csak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott szabályoknak megfelelően kerülhet sor. Az 5. jegyen történő alábontással meghatározott új tétel kifejezheti

aa) a négyjegyű tétellel már definiált alapbetegség meghatározott szempontok szerinti stádiumát, kiterjedését, vagy

ab) az eredeti osztályozási rendszer által az adott tételbe sorolt, de önálló kódszámmal nem ellátott betegség önálló tételként való megjelenését, vagy

ac) egyéb, az ellátás során egy betegségcsoportba tartozó és korábban nem elkülönített fogalmat,

b)[6] az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: OENO) kódrendszeren belül a vizsgálati, beavatkozási, eljárási (a továbbiakban együtt: beavatkozási) kód(ok) meghatározására, módosítására és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges költségek meghatározására a 2. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével tehető javaslat. A beavatkozási kód(ok) megszüntetésére vonatkozó javaslat benyújtásánál a 2. számú melléklet kitöltése nem szükséges.

c)[7]

(2)[8] Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület vagy szervezet az egészségügyi szakmai kollégium adott szakma szerint illetékes tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) juttatja el. A Tagozat a véleményével - egyet nem értés esetén annak indokaival - együtt a javaslatot annak kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a Munkabizottság részére. A javaslat közvetlenül a Munkabizottsághoz is benyújtható.

(3)[9] A (2) bekezdésben foglalt eljárás után a Munkabizottság a javaslatot - feldolgozásra - a NEAK-nak továbbítja. A javaslatok költségkalkulációját a NEAK harminc napon belül elkészíti és a Munkabizottság elé terjeszti megvitatásra. A Munkabizottság döntése alapján a hatásvizsgálatot a NEAK 15 napon belül elkészíti. A javaslatok tárgyévi feldolgozása folyamatosan történik.

(4)[10]

3. § (1)[11] A karbantartási feladatok ellátásához szükséges - a kalkulációs egységekre vonatkozó - költségszámításokat az e jogszabály előírása szerint szolgáltatott adatokból a NEAK végzi.

(2)[12] A NEAK (1) bekezdés szerinti feladatkörében[13]

a)[14] előkészíti a karbantartási tervet,

b) megszervezi, lebonyolítja a karbantartáshoz szükséges adatgyűjtést,

c) összegyűjti a szakmai javaslatokat,

d) elkészíti a költségkalkulációkat,

e) elvégzi a homogén betegségcsoportokra (HBCs) vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos homogenitás vizsgálatokat,

f) előzetes javaslatot tesz a finanszírozási paraméterekre,

g) elkészíti az ellenőrző számításokat és hatásvizsgálatokat,

h) döntéselőkészítő javaslatokat készít az egyeztetéshez,

i) hivatalos közleményeket állít össze,

j)[15] előkészíti az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a karbantartás módszertanát.

(3)[16] A karbantartásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal, így a fekvőbeteg-szakellátást végző

a) e célra az 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján kijelölt intézet(ek)el, valamint

b)[17] valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos gyógyintézettel és országos társ-gyógyintézettel

az adatszolgáltatásra a NEAK megállapodást köt.[18]

(4) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a szervezeti egységek minimális költségadatának meghatározásáról szóló 4. számú melléklet szerint teljesíti.

(5)[19] A NEAK az orvosi eljárások kalkulációját az 5. számú melléklet szerint összesíti, az alábbiak szerint:[20]

a) a költségek és a pontszámok meghatározása az adott szolgáltatás elvégzéséhez szükséges ráfordítás fajtájából és a naturális mennyiségekből tevődik össze,

b)[21] a költségszámítások egysége egy elemi esemény a finanszírozási egység bázis megfigyelési rendszerének megfelelően,

c) egységes szabályokat kell alkalmazni a közvetlen és a közvetett költségek elkülönítésére,

d) egy elemi eseményre a közvetlen ráfordítások közül az orvosi, az ápolási szolgáltatások, a gyógyszer, egyszerhasználatos szakmai anyagok naturális mennyiségben kerülnek meghatározásra oly módon, hogy a közvetlen ráfordítási adatok különböző árak és egyéb költségtényezők mellett ismételten feldolgozhatók legyenek,

e) a közvetlen naturális ráfordítások alapján kell a közvetlen költségek összegét az aktuális forintértéken meghatározni,

f) a közvetett költségeket költségnem típusonként meghatározott egységes szabályok szerint kell meghatározni, és ráterhelni a közvetlen költségekre,

g) a naturáliák meghatározásakor és a költségtételekben külön kell számolni az amortizációs költségekkel, úgy hogy az amortizációs költségek pontszámát is meg kell határozni.

(6) A fekvőbeteg-ellátás ráfordítás adatainak gyűjtését a 6. számú mellékletnek megfelelően kell elvégezni.

(7) A fekvőbeteg-ellátási eset kalkulációját a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.

(8)[22] A NEAK az (5)-(7) bekezdések szerinti számítások elvégzése során a forgalomban levő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati anyagok és eszközök folyamatosan karbantartott árlistáját használja fel.

(9)[23]

4. §[24]

5. §[25] A Munkabizottság

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak általános revízióját - az adott szakmában használt beavatkozások meghatározásait alapul véve -, amelynek során:

aa) a nem szakmaspecifikus kódolási kérdéseket szabályozza,

ab) egyeztet a szakmák között, valamint

ac) végső állásfoglalást alakít ki, és

b) tanulmányozza, összehasonlítja, elemzi a más országokban alkalmazott finanszírozási rendszereket.

6. §[26]

7. § (1)[27] A módosított és közzétett finanszírozási kódok és paraméterek használatának és értelmezésének elősegítésére a miniszter rendeletben szabályozza

a) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

b) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

c) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

d) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

szóló szabályokat.

(2)[28]

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 10. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2)[29]

Dr. Kökény Mihály s. k.,

népjóléti miniszter

1. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Felelős:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
JAVASLAT ÚJ BNO KÓDRA
KódMEGNEVEZÉS
Alábontásra javasolt BNO����0
Javasolt kód�����
150 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ MEGNEVEZÉS
Magyar hivatalos megnevezés�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
Latin hivatalos megnevezés�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
Szokásos egyéb megnevezés�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
50 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ (rövidített) MEGNEVEZÉS
Magyar hivatalos megnevezés�������������������������
�������������������������
Latin hivatalos megnevezés�������������������������
�������������������������
Szokásos egyéb megnevezés�������������������������
�������������������������
Dátum: ...................................................
aláírás

2. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez[30]

JAVASLAT ORVOSI ELJÁRÁSOKRA

ADATLAP

az orvosi eljárások közvetlen ráfordítási igényéről

A javaslattevő intézet:
A szakmai felelős neve:
Cím:
Telefon:Fax:
E-mail:
Tevékenységi kód
A tevékenység megnevezése:
A tevékenység definíciója:
Az eljárást leíró közlemények:
Tevékenységi kód:
Mióta ismeri az eljárást (év)
Éves esetszámra vonatkozó adatokÉvJelenlegVárható
Magyarországon
Külföldön (országmegnevezés)
Az eljárás elvégzésére jogosult orvosi munkahelyIgenIntézmények száma (db)
JelenlegVárható
Alapellátás
Szakorvosi ellátás
Fekvőbeteg-ellátás
Elszámolhatósági kritériumok
Fekvőbeteg-ellátás várható időtartama (ápolási nap)Min.ÁtlagosMax.
Javallatok (BNO)-tól-ig-tól-ig
Ellenjavallatok (BNO)-tól-ig-tól-ig
Módszer:
A beteg jelenlétének minimális időtartama az orvosi munkahelyen (perc):
A beteg jelenlétének átlagos időtartama az orvosi munkahelyen (perc):
Az orvosi munkahely típusa:
A kalkulációs minta nagysága:Tevékenységi kód
MUNKAIDŐ
Minimális összes munkaidő (perc)Átlagos összes munkaidő (perc)
Orvos, egyéb egyetemi végzettségű diplomás
Egyéb (főiskolai végzettségű) diplomás (ideértve a főiskolát végzett ápolónőt is)
Szakdolgozó
Egyéb kisegítő dolgozó
Összesen
ANYAGOK (1)
Gyógyszer, vér és vérkészítmény
KódMegnevezésMEMennyiség
Tevékenységi kód:
ANYAGOK (2)
Szakmai és egyéb anyagok
KódMegnevezésMEMennyiség
ESZKÖZÖK
KódTípusjelMegnevezésÖsszesen elvégezhető szolgáltatások esetszáma, ha a gyártó által korlátozottA szolgál-tatás elvég-zésé-
hez szüksé-
ges haszná-
lati idő (perc)
Megjegyzés

3. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez[31]

4. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez[32]

Szervezeti egység _______ évi költsége

(költségadatok ezer forintban)

1.Intézmény megnevezése: Kódja:
2.Szervezeti egység megnevezése: Kódja:
3.Teljesített éves ápolási napok száma:
Ambuláns ellátás esetén az éves teljesített pontszám:
4.Napi műszakszám (nem ügyelet):
5.Egy műszak napi munkaideje órában:
6.Heti munkanapok száma (ügyelet nélkül)
7.Ügyelet módja: vancsak munkanaponcsak hétvégénnincs
8.Műtő esetén a műtőasztalok száma:
I. Működési költségek
Sor-számAzo-
nosító
KöltségnemSaját foglalkoztatásNem saját foglalkoztatás
Átlagos statisztikai állományi létszámÉves költségÁtla-
gos
sta-
tiszti-
kai
lét-
szám
Éves költség
Bér, bérjellegű személyi juttatás és a munkaidőt terhelő járulékokEgyéb
személyi juttatás
9.29Orvos és egyéb egyetemi végzettségű szakdolgozó
10.29Főiskolai végzettségű szakdolgozó
11.32Ápoló, asszisztens, egyéb középfokú képzettségű szakdolgozó
12.32Egészségügyi és egyéb alapfokú képzettségű szakdolgozó
13.38Egyéb kisegítő dolgozó
14.Összes személyi juttatás és járulékai (9 Þ 13)
Költség
15.33Szakmai anyagok
16.33ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz
17.33Gyógyszerek
18.39Nem szakmai anyagok
19.34Szakmai eszközök 30 000 Ft alatt
20.34Egyéb szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül
21.40Nem szakmai eszközök 30 000 Ft alatt
22.40Egyéb nem szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül
23.Összes kis értékű tárgyi eszköz és anyag(15 + 17Þ22)*
* Minden költségadat (15Þ22) áfával együtt értendő!
Sor-számAzo-
nosító
KöltségnemVásárolt egészségügyi szolgáltatások
költsége
Nem vásárolt
egészségügyi szolgáltatások költsége
24.49Egyéb adók
25.49Egyéb címen elszámolt költség
26.Összes egyéb költség, adók (24 Þ 25)
27.Laboratórium
28.Röntgen és egyéb képalkotó eljárások
29.Pathológia
30.Anaesthesiológia
31.Gyógyszertár
32.Műtő
33.ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz
34.Egyéb nem részletezett diagnosztika, therápia
35.Összes központi diagnosztikai
és therápiás költség (27 Þ 32+34)
Sor-
szám
Azo-
nosító
Vásárolt nem
egészségügyi szolgáltatások költsége
Más segédüzemi
egység részéről
kapott szolgáltatás
értéke
Más segédüzemi
egység részére
adott szolgáltatás
értéke
Saját tevékenység-
hez felhasznált
erőforrás
(vásárolt+
kapott-adott)
36.42TMK
37.43Villamos energia, gáz, víz, fűtés
38.46Mosoda
39.44Központi sterilizáló
40.45Élelmezés teljes költsége
41.ebből ellátotti élelmezés norma feletti része
42.alkalmazotti élelmezés térítés
feletti része
43.47Egyéb nem részletezett segédüzemi szolgáltatás
44.Összes segédüzemi költség
(36 Þ 40+43)
45.52Központi irányítás és igazgatás költsége
46.Összes költség
(14+23+26+35+44+45)
47._____évben ténylegesen elszámolt költségek
Sor-
szám
Értékcsökkenés
összege
1. A szervezeti egység amortizációja
48.56Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
49.57Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
50.58Épület
51.A szervezeti egység összes amortizációja (48 Þ 50)
2. Központi diagnosztikai és therápiás egységek amortizációja
52.56Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
53.57Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
54.58Épület
55.A központi diagnosztikai és therápiás egységek összes amortizációja (52 Þ 54)
3. Segédüzemi amortizáció
56.61Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak
57.62Épület
58.Összes segédüzemi amortizáció (56 Þ 5)
4. A központi irányítás amortizációja
59.65Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak
60.66Épület
61.A központi irányítás és igazgatás összes amortizációja (59 Þ 60)
Sor-
szám
Kiadás
62.Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
63.Ellátottak pénzbeli juttatásai
64.Felújítás
65.Felhalmozási kiadás
66.Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök
67.Összesen (62 Þ 66)

5. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kalkulációs lap orvosi eljárásokhoz
Csoport:WHO kód:
Közvetlen költségekIdőráfordításEgységköltségÖsszes költség
1.1.1.Orvos bére + járuléka
1.1.2.Műtős, asszisztens bére + járuléka
1.1.3.Műtőssegéd, egyéb személyzet bére + járuléka
1.1.Összes közvetlen bér + járulékaX
KódBeépített idegen anyagokMennyiségEgységÖsszes
1.2.1.Beépített idegen anyagok összesenXX
KódSzakmai anyagokMennyiségEgységköltségÖsszes költség
1.2.2.Szakmai anyagok összesenXX
KódKözvetlen költségekIdőráfordításEgységköltségÖsszes költség
Egyszerhasználatos eszközök
1.2.3.Egyszerhasználatos eszközök összesenXX
1.2.4.1.Transzfúzió (műtét alatt)
1.2.4.2.Infúzió (műtét alatt)
1.2.4.3.Egyéb gyógyszer (műtét alatt)
1.2.4.Gyógyszerek összesenXX
Összesen:
KódKözvetlen költségekIdőráfordításEgységköltségÖsszes költség
Eszközök (kisértékű tárgyi eszközök)
1.2.5.Eszközök összesenXX
1.2.Közvetlen anyag, eszköz összesenXX
Közvetlen költség összesen (1.1.+1.2.)XX
Közvetett költségekVetítési alapVetítési szorzóÖsszes költség
2.1.Egyéb személyzet bére + járuléka
2.2.Nem szakmai anyagok, eszközök
2.3.Egyéb közvetett költség
2.Egység közvetett költsége összesenXX
Felosztott segédüzemi költségekVetítési alapVetítési szorzóÖsszes költség
3.1.TMK
3.2.Energia, víz, csatorna
3.3.Mosoda, varroda
3.4.Élelmezés
3.5.Központi sterilező
3.6.Egyéb üzemi költség
3.Segédüzemi költségek összesenXX
4.Szűkített önköltség összesen (1.+2.+3.)XX
5.Központi igazgatás, irányítás költsége
6.Önköltség (4.+5.)XX
KódAz amortizáció elemeiMennyiségEgység amortizációÖsszes költség
Nagyértékű tárgyi eszközök (gépek, berendezések)
7.1.1.Gépek, berendezésekX
7.1.2.Épület, építmény
7.1.Közvetlen amortizáció összesenX
Vetítési alapVetítési szorzóÖsszes költség
7.2.1.Szakmai egység, egyéb épület amortizációja
7.2.2.Szakmai egység egyéb gép-műszer amortizációja
7.2.3.Segédüzemek amortizációja
7.2.4.Központi irányítás, igazgatás amortizációja
7.2.Közvetett amortizáció összesenXX
7.Összes amortizáció (7.1.+7.2.)XX
8.Teljes költség (6.+7.)XX

6. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

A fekvőbeteg-ellátás ráfordítási adatai
Törzsszám �������TAJ ���������
Az intézmény neveA szervezeti egység kódja ���������
Saját osztály által végzett ellátás �Felvétel ideje ����������
Saját intézeten belül, más osztály által végzett ellátás �Távozás ideje ����������
Más intézetben végzett ellátás �Kivizsgálás a kórházi felvétel előttIgenNem
Gyógyszer
KódMennyiségKódMennyiségKódMennyiség
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
Labor
KódDbKódDbKódDb
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
Röntgen és egyéb képalkotó eljárások
KódDbKódDbKódDb
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
Egyéb vizsgálatok, terápiák
KódDbKódDbKódDb
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
Élelmezés
KódIdőtartamKódIdőtartamKódIdőtartam
������������������������
������������������������
������������������������
Megjegyzések: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kórházi eset finanszírozási egységének
költségkalkulációs sémája
KöltségelemMegjegyzés
1.1. Közvetlen gyógyszerköltségTételes megfigyelés alapján
1.2.1. Kórszövettani vizsgálatok
1.2.2. Röntgen, ultrahang, egyéb képalkotó eljárások
1.2.3. Endoscopia
1.2.4. Laboratóriumi vizsgálatok
1.2.5. Műtétek
1.2.6. Fizioterápia
1.2.7. Sugárterápia
1.2.8. EEG
1.2.9. EKG
1.2.10. Pszichiátriai tevékenység
1.2.11. Egyéb vizsgálatok
1.2.12. Egyéb terápiák
1.2. Diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költségeTételes megfigyelés alapján
1.3. Implantátumok (nem tételesen finanszírozott)Tételes megfigyelés alapján
1.4. Speciális szakmai anyagok, egyszerhasználatos eszközökTételes megfigyelés alapján
1.5. Osztályos orvosi tevékenység
1. DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.
2.1. Ápolási költségek
2.1.1. Ápolás bér + járulékai
2.1.2. Szakmai anyagok
2.2. Kisértékű tárgyi eszközök
2. ÁPOLÁSI KÖLTSÉG
3.1. Gyógyszertár
3.2. Egyéb személyes juttatás
3.3. Egyéb költségek
3. EGYÉB OSZTÁLYOS KÖLTSÉGEK
4. ÁPOLÁS-GYÓGYÍTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE1.+2.+3.
KöltségelemMegjegyzés
5.1. Kisegítő személyzet (osztályos)
5.2. Nem orvos-szakmai anyagok (osztályos)
5.3.1. TMK
5.3.2. Energia, víz, csatorna
5.3.3. Mosoda, varroda
5.3.4. Központi sterilizáció
5.3.5. Élelmezés
5.3.6. Egyéb segédüzemi szolgáltatás
5.3. Segédüzemi szolgáltatás összesen
5. HOTELSZOLGÁLAT KÖLTSÉGE
6. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE4.+5.
7. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÉS IGAZGATÁS KÖLTSÉGE
8. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS TELJES ÖNKÖLTSÉGE6.+7.
9.1. Diagnosztika, terápia amortizációja
9.2. Ápolás amortizációja
9.3. Ápoló osztály (kivéve ápolás) egyéb szakmai eszközeinek amortizációja
9.4. Hotelszolgálat amortizációja
9.5. Központi igazgatás, irányítás amortizációja
9. ÖSSZES AMORTIZÁCIÓ9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.04.01.

[4] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] A 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 1. § 2. bekezdése a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] Megállapította a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.08.10.

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.08.10.

[8] Megállapította az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[9] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés c)d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[11] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] A 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 3. § 2. bekezdésének felvezető szövege a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[13] A nyitó szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] A 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 3. § 2. bekezdésének a) pontja a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. § 5. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[15] A 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 3. § 2. bekezdésének j) pontja a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[16] Módosította az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[17] Módosította a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[18] A záró szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Módosította a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2001.08.10.

[20] A nyitó szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2001.08.10.

[22] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.08.10.

[24] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[25] Megállapította az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.01.02.

[27] Megállapította a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.02.28.

[28] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Megállapította a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2001.08.10.

[31] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.08.10.

[32] Megállapította a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2001.08.10.

Tartalomjegyzék