39/1999. (VII. 6.) GM rendelet

az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének, valamint az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki-szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelettel összhangban - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából szakértői tevékenység a műszaki jelenségek okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése, a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása, mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, műszaki tanácsadás.

(2) Szakértői engedély az 1. számú mellékletben feltüntetett szakterületekre, részterületekre adható.

2. § (1) A szakértői jogosultság szakmai feltételei:

a)[1]

b) ipari szakterületeknél

- szakirányú felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, és

- legalább 5 év szakmai gyakorlati idő.

(2) A jogosultság szempontjából szakirányú az olyan egyetemi (főiskolai) oklevéllel tanúsított végzettség,

a) amelynél az alapképzés célja és tartalma a kérelmezett szakértői tevékenységi körnek megfelel, vagy

b) amelynél az alapképzés legalább kétéves időtartamú kiegészítő képzéssel együtt az adott műszaki tevékenységnek megfelel.

(3) E rendelet alkalmazásában szakirányú az olyan egyetemi (főiskolai) oklevél által tanúsított végzettség, amely

a) az adott műszaki szakterület valamely részterületére vonatkozóan szakirányú, vagy

b) szakirányú kiegészítő képzéssel együtt a szakterület (részterület) egészére vonatkozóan megfelel a szakirányúság követelményének.

(4) Szakmai gyakorlati időként a szakirányú oklevél megszerzését követően végzett, és a kérelmezett szakirányú szakértői szakterületnek megfelelő műszaki tevékenységet lehet figyelembe venni.

(5) A kiegészítő képzés (továbbképzés) a szakmai gyakorlati időbe beleszámít.

(6) A szakirányúság igazolása, illetve a külföldön szerzett végzettség honosítása a kérelmező feladata.

3. § A szakértő csak olyan szakértői tevékenységet végezhet, amelyre vonatkozóan szakértői névjegyzéki besorolását a területi mérnöki kamara megállapította.

4. § (1) A szakértői engedély megadása iránti kérelmeket ahhoz a területi kamarához kell benyújtani, amelynek a kérelmező tagja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező személyi adatait,

b) a kérelmezett szakterület, részterület megnevezését.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező

a) szakmai végzettségét igazoló oklevél hiteles másolatát,

b) szakmai gyakorlati idejének igazolását,

c) részletes szakmai önéletrajzát, szakmai tevékenységének dokumentumait (referenciák, ajánlások, szakirányú publikációk jegyzéke, oktatói tevékenység ismertetése),

d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát abban az esetben, ha a kamarai tagfelvétel időpontjától egy év eltelt,

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,

f) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező hozzájárul személyi adatainak szakértői névjegyzékbe történő közzétételéhez.

(4) A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelet, szakképesítést honosítva, hiteles magyar fordításban kell mellékelni.

(5) A kérelmek több szakterületre, szakterületeken belül több részterületre is benyújthatók, szakterületenként külön eljárás keretében.

5. § (1) A szakértői engedély megadása és ennek alapján a szakértői névjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek az elsőfokú eljárásért szakterületenként 6000 Ft, a névjegyzékben történő megújításra irányuló eljárásért 2000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az illetékes területi mérnöki kamarának. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) A díjfizetés megtörténtét a kérelmezőnek postai készpénz-átutalási megbízását igazoló szelvényrésszel, vagy bankszámlájának megterhelését tartalmazó bankkivonattal (vagy azok másolatával) kell igazolnia abban az esetben, ha a díj nem a kamara pénztárába történő készpénzbefizetéssel kerül kiegyenlítésre.

(3) A másodfokú eljárás díja 3000 Ft, amelyet a Magyar Mérnöki Kamara számlájára kell befizetni. A bankszámlák megjelölését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Amennyiben kérelmező a díj megfizetését, illetve annak igazolását elmulasztja és a hiányt a jogkövetkezményekre való figyelmeztető felszólítás ellenére 8 napon belül nem pótolja, úgy a kamara az eljárást megszüntetheti.

(5) Ha a területi mérnöki kamara az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett a kérelem visszavonásáról, vagy a jogorvoslati eljárásban megállapítást nyer, hogy a kamara intézkedése a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult, úgy a kamara a befizetett díjat visszatéríti.

(6) A kérelem elutasítása esetén a kamara a díjat nem téríti vissza.

(7) Az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 34. §-a (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetékre utal, azon e rendelet alkalmazásában díjat kell érteni.

(8) A kamarák a díjak összegét elkülönítetten tartják nyilván és kezelik, a köztestületek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A befizetett díjak az eljáró kamarák bevételei, amelyeket az e rendeletben meghatározott feladataikkal kapcsolatban felmerülő költségeik fedezésére használhatják fel.

6. § (1) A szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelem elbírálásáról a területi mérnöki kamara - az engedély megadása esetén, a szakértői nyilvántartás számának egyidejű közlésével, a szakértői szakterület és részterület megnevezésével - határozatban értesíti a kérelmezőt.

(2) A szakértői névjegyzékbe való bejegyzés alapjául szolgáló szakértői engedély öt évig érvényes, ezt követően a szakértői engedély megújítását külön eljárásban lehet kérelmezni.

(3) A szakértői engedélyek megújítására vonatkozó kérelmekre a 4. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók. A kérelemhez az eredetileg benyújott iratok közül csak azokat kell mellékelni, amelyeknek tartalma időközben megváltozott.

7. § (1) Nem adható szakértői engedély annak, akit a névjegyzékből fegyelmi határozat alapján töröltek, és az erre vonatkozó határozat jogerőre emelkedésétől három év még nem telt el.

(2) Törölni kell a szakértői névjegyzékből azt a személyt,

a) akivel szemben utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja,

b) aki a törlést kérte,

c) aki elhalálozott,

d) akinek a szakértői engedélye (érvényességi ideje) lejárt.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 7/1981. (XII. 8.) IpM rendelet , valamint az ezt módosító 6/1986. (VI. 2.) IpM rendelet és a 10/1993. (VI. 18.) IKM rendelet.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, határozott időhöz kötött szakértői engedélyek azok határidejének lejártáig érvényesek.

(3) E rendelet nem érinti a külön jogszabályokban szabályozott műszaki szakértők, valamint az igazságügyi szakértők tevékenységét.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 39/1999. (VII. 6.) GM rendelethez

Ipari és a *-gal megjelölt egyes sajátos építményfajtákra műszaki szakértői szakterületek és részterületek

G-A Bányászat (szilárdásvány bányászat, szénhidrogén termelés) szakterület

Részterületek:

1.[2]

2.[3]

3. Bányakár, tájrendezés

4.[4]

5. Bányagépészet, bányavillamosság

6. Ipari robbantás

7.[5]

8.[6]

9.[7]

10.[8]

11.[9]

12.[10]

13. Szilárd ásványi nyersanyagok szállítása

14.[11]

15. Szénhidrogén-ipari kárelhárítás

G-B Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás szakterület

Részterületek:

1. Turbógenerátor

2.[12]

3. Nagy- és kisfeszültségű kábelhálózat

4.[13]

5.[14]

6. Villamosenergia-rendszer védelme és automatikája

7. Villamosenergia-rendszer irányítása

8. Villamos energia minősége és EMC (elektromágneses összeférhetőség)

9. Hőerőgépek és rendszerek

10.[15]

11.[16]

12.[17]

13. Ipari energiaellátás

14. Hőtechnikai berendezések

15. Hűtéstechnika

16. Megújuló energia hasznosítása

17. Energiaipari vízkezelés, korrózió

18. Energiagazdálkodás

19. Energetikai biztonságtechnika

20. Energetikai minőségbiztosítás

21. Energetikai mérés- és irányítástechnika

22. Energetikai környezetvédelem

G-C Kohászat és öntészet szakterület

Részterületek:

1. Koksz- és gázgyártás

2. Nyersvasgyártás, ferróötvözet-gyártás

3. Vas alapú mágneses anyagok, lágy és kemény mágnesek

4. Acélgyártás

5. Könnyűfémkohászat, timföld és korund

6. Hideg- és meleghengerlés, illetve -alakítás, rúd-, cső- és huzalgyártás

7. Kovácsolás, sajtolás

8. Öntészet (vas, acél, nehézfém, könnyűfém), mintakészítés

9. Színes- és nehézfém kohászat

10. Nemesfémkohászat

11. Porkohászat

12. Tűzálló anyagok (gyártása és alkalmazása)

13. Kohászati és hőkezelő kemencék

14. Gázok és gázkeverékek gyártása

15. Hőkezelés

16. Kohászati anyagvizsgálat

G-D Gépek, gépészeti berendezések, gépipari termékek szakterület

Részterületek:

1. Örvényszivattyú, vízturbina, hidrodinamikus nyomatékváltó

2. Térfogatkiszorítású szivattyúk és hidromotorok

3. Ventilátor, turbófúvó, turbókompresszor

4. Térfogatkiszorítású kompresszorok

5. Légmotor, légturbina, szélkerék

6. Forgácsoló szerszámgépek, forgácsoló célgépek

7. Meleg és hideg képlékeny alakító gépek, prések, sajtolók

8. Öntödei gépek és berendezések

9. Polimerfeldolgozó gépek

10. Technológiai gépek irányítása, kiszolgáló rendszerei

11. Hegesztő, szerelő, felületkezelő és kiszolgáló robotok

12. Mezőgazdasági erőgép, talajművelő gép

13. Tápanyagvisszapótlás és növényvédelem gépei

14. Öntözés és melioráció gépei

15. Vető-, ültető- és palántázó gép, zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés gépei

16. Betakarító gépek

17. Takarmánytárolás és tartósítás, állattartás gépei, berendezései

18. Malom- és sütőipari gép és berendezés

19. Tejipari gép és berendezés

20. Hús- és baromfiipari gép és berendezés

21. Mezőgazdasági és élelmiszeripari szárítók

22. Élelmiszeripari hűtők, kereskedelmi hűtőpultok, hűtőládák, mobil hűtőszekrények

23. Konzervipari gép és berendezés

24. Söripari és boripari gépek

25. Cukoripari gép és berendezés

26. Szeszipari gép és berendezés

27. Növényolajipari gép és berendezés

28. Hűtőipari gép és berendezés

29. Dohányipari gép és berendezés

30. Üdítőital gyártás

31. Anyagmozgatás és csomagolás[18]

32. Vegyipari gépek és berendezések

33. Nyomástartó edények, tartályok, csőhálózatok

34. Környezetvédelmi eljárások és berendezések

35. Szilikátipari gépek és berendezések

36. Daruk, emelőberendezések, emelőszerkezetek

37. Vonóelemes és vibrációs szállítóberendezések

38. Pneumatikus szállítóberendezések

39. Földmunkagépek

40. Útépítőgépek

41. Anyagelőkészítő és bedolgozógépek, szakipari és szerelőipari gépek az építőiparban

42. Faipari és papíripari gépek és berendezések

43. Nyomdaipari gép és berendezés

44. Bőr-, szőrme- és cipőipari gépek és berendezések

45. Fonodai, szövödei, kötödei gépek és berendezések

46. Textil konfekcióipari gép

47. Mosodai és háztartási mosógépek, ruhatisztító és vasalógépek

48. Vendéglátóipari és háztartási konyhagépek, eszközök és berendezések

49. Vendéglátóipari és háztartási takarítógépek

50. Háztartási hőforrások, tüzelő és fűtőberendezések

51. Villamos kéziszerszámok, barkácsgépek, kertápoló gépek

52. Gépállványok, szerkezeti kapcsolatok, kötések

53. Hegesztett gépészeti szerkezetek

54. Polimer, polimerkompozit, polimer-fém szerkezetek, szendvicsszerkezetek, vegyes anyagú szerkezetek

55. Tribológia, súrlódás, kopás, kenés

56. Csúszó- és gördülőcsapágyak, ágyazások, forgórészek, mágneses ágyazás

57. Rugalmas ágyazás, rugók, rugórendszerek

58. Mechanikus hajtások, hajtóművek, hajtásláncok, nagyáttételű hajtások

59. Hidraulikus és pneumatikus hajtás és működtetés, pneumatikus szerszámok

60. Villamos hajtás és működtetés, hajtásirányítás

61. Gépek alapozása, gépalapok, aktív és passzív rezgésszigetelés

62. Robotszerkezetek, robothajtás, robotkéz

63. Igénybevételi állapotok vizsgálata, anyag- és szerkezetkárosodások

64. Gépek dinamikai állapotának vizsgálata, terhelésanalízis

65. Intelligens irányítású aktív dinamikai rendszerek

66. Gépvizsgálat a működési minőség meghatározására

67. Gépvizsgálat a szerkezeti állapot meghatározására, diagnosztika, állapotfelügyelet

68. Zaj- és rezgésvizsgálat, zaj- és rezgéscsökkentés

69. Minőségtervezés, minőségszabályozás a géptervezésben, gépszerkezetek megbízhatósága

70. Költségelemzés, értékelemzés kockázat

71. Terméktervezés, design, termék-ergonómia

72. Vagyonvédelem mechanikai és elektronikus eszközei (zár, lakat)

73. Személyi védelem eszközei, kézi lőfegyver

G-E Jármű szakterület

Részterületek:

1. Dízelvontatású vasúti jármű

2. Villamosvontatású vasúti jármű

3. Vasúti vontatott jármű

4. Személyautó

5. Autóbusz

6. Teherszállító járművek

7. Vontatók

8. Motorkerékpár, kerékpár

9. Belvízi nagyhajó

10. Tengeri nagyhajó

11. Úszó munkagép, úszómű

12. Kisgéphajó

13. Vitorlás kishajó

14. Merevszárnyú repülőgép gyártástechnológiája

15. Forgószárnyú repülőgép gyártástechnológiája

G-F Villamosipari gépek és készülékek szakterület

Részterületek:

1. Villamos forgógépek

2. Transzformátorok

3. Áramátalakítók

4. Áramforrások

5. Világító testek, foglalatok

6. Villamos készülékek

7. Hőfejlesztő villamos berendezések

8. Villamos hegesztő berendezések

9. Villamosvezeték és kábelek

G-G Híradástechikai termékek, készülékek szakterület

Részterületek:

1. Elektromechanikai alkatrészek

2. Passzív elektronikai alkatrészek

3. Elektroncső és vákuumtechnikai berendezések

4. Félvezető eszközök

5. Mikroelektronikai áramkörök

6. Távközlési készülékek és hálózati szerelvények

7. Analóg és digitális távközlési központok

8. Analóg és digitális átviteltechnikai berendezések

9. Műsorszóró és kommunikációs adóberendezések

10. Mikrohullámú berendezések

11. Optikai hírközlő berendezések

12. Műsor- és jeltovábbító berendezések és eszközök

13. Biztonsági és üzemi televíziós, rádiós berendezések

14. Rádió és televízió vevőkészülékek

15. Digitális képfeldolgozó berendezések

16. Elektroakusztikai berendezések

17. Mágneses hang-, kép- és adatrögzítő berendezések

18. Mikroprocesszorok, számítógépek

G-H Műszeripari eszközök, berendezések szakterület

Részterületek:

1. Finommechanikai szerkezetek, műszerek és intelligens irányításuk

2. Gyógyászati vizsgáló, kezelőkészülékek és irányításuk

3. Optomechanikus és fototechnikai eszközök és berendezések

4. Optoelektronikus műszerek, berendezések és intelligens irányításuk

5. Mechatronikai szerkezetek, berendezések és rendszerek (számítógép perifériák, irodai és ügyviteltechnikai berendezések, multimédiás eszközök)

6. Fizikai mennyiségeket mérő műszerek, berendezések és intelligens irányításuk

7. Kémiai mennyiségeket mérő műszerek, berendezések és intelligens irányításuk

8. Környezetvédelmi, meteorológiai műszerek és mérőberendezések

9. Pneumatikus, hidraulikus rendszerek és intelligens irányításuk

10. Lézertechnikai műszerek és berendezések

G-K Ipari technológiák szakterület

Részterületek:

1. Forgácsoló megmunkálások, szerszámok és eszközök

2. Finomfelületi megmunkálások, szerszámok és eszközök

3. Szikraforgácsolás, különleges megmunkálások, szerszámok és eszközök

4. Lézertechnológiák

5. Forgács nélküli melegalakítás és szerszámai

6. Forgács nélküli hidegalakítás és szerszámai

7. Polimer elemek alakítása, megmunkálása és szerszámai

8. Finommechanikai szerkezetek gyártása, szerelése

9. Mikrominiatürizálás, nanotechnológiák

10. Hegesztés, hegesztési technológia és készülékei

11. Forrasztás

12. Ragasztás

13. Hőkezelés

14. Felületjavító és bevonatoló eljárások a keménység és kopásállóság növelésére

15. Felületjavító és bevonatoló eljárások a korrózióállóság és a hőállóság növelésére

16. Tribológia a gépipari technológiákban

17. Gyártási technológiák és automatizálásuk, robot alkalmazás

18. Felügyeletszegény, illetve felügyelet nélküli gyártórendszerek

19. Szerkezeti kötések készítése

20. Szerelési technológia, szerelés gépesítés, szerelés robotizálás

21. Fogazott elemek gyártása, fogazó szerszámok

22. Termelésprogramozás, gyártóeszköz-gazdálkodás

23. Technológiai mérések és eszközök

24. Minőségbiztosítás a gépipari technológiákban

25. Gyártóüzem, gyártervezés

26. Technológiai szerelés

G-L Vegyianyag termék szakterület

Részterületek:

1. Szervetlen vegyipar

2. Szilikátipar

3. Szerves vegyipar

4. Gyógyszer- és növényvédőszer-ipar

5. Kozmetikai és háztartás-vegyipar

6. Műanyag és gumiipar

7. Vegyi szálak gyártása

8. Lakk és festékipar

9. Szén- és szénhidrogén feldolgozás, petrolkémia

10. Biológiai iparok (élelmiszeripar, mezőgazdaság)

11. Korrózióvédelem

12. Alkalmazástechnika

G-M Textília, textiláru, bőrtermék, lábbeli, papír- és bútorgyártás szakterület

Részterületek:

1. Fonás

2. Szövés

3. Textilkészítés

4. Ruhakészítés

5. Kötöttárugyártás

6. Bútorgyártás

7. Cellulóz- és papírgyártás, papírfeldolgozás

8. Nyomdaipar

9. Bőrgyártás és -kikészítés, műbőrgyártás

10. Bőrfeldolgozás, cipőipar

11. Kelmefestés, vegytisztítás

G-N Hadiipari szakterület a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet alapján

(Ezen szakterületen belül feltüntetett "katonai" kifejezés a rendőri, rendészeti, büntetés-végrehajtási, titkosszolgálati fogalomköröket is tartalmazza.)

1. Kézifegyverek, automata fegyverek és szerelvényeik

2. Nagy kaliberű fegyverek, lövedékvezetők és tartozékaik

3. Kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó berendezések

4. Kis és nagy kaliberű lőszerek és tartozékaik

5. Bombák, torpedók, rakéták, lövedékek, gránátok és tartozékaik

6. Tűzvezető rendszerek, valamint az ezekhez tartozó készültségi és riasztó berendezések

7. Katonai rendeltetésű járművek és tartozékaik

8. Mérgező harcanyagok, könnygázok, kapcsolódó berendezéseik

9. Robbanó-, iniciáló-, gyújtó- és hajtóanyagok, pirotechnikai eszközök, valamint ezek adalékanyagai

10. Katonai vízijárművek és tartozékai

11. Repülőgépek, helikopterek, pilóta nélküli légijárművek és tartozékaik

12. Irányított energiát kibocsátó fegyverek, kapcsolódó berendezéseik

13. Páncélozott védőberendezések és szerkezeteik

14. Katonai kiképzési szimulációs berendezések és tartozékaik

15. Katonai képletapogatók és zavarás elleni berendezéseik

16. Kriogén és "szupravezető" berendezések és tartozékaik

17. Katonai robotok és robotvezérlők

18. Katonai gyártóberendezések és technológiák, ellenőrző és mérőberendezések

19. Katonai híradástechnikai és rádióelektronikai felderítő, zavaró és titkosító berendezések

20. Katonai rendeltetésű kovácsolt, sajtolt, öntött és félkésztermékek

21. Katonai alkalmazású műszaki adatbázisok és szoftverek

22. Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök

23. Különleges titkosszolgálati eszközök

2. számú melléklet a 39/1999. (VII. 6.) GM rendelethez

I. Magyar Mérnöki Kamara bankszámlaszáma
- Budapest Bank10102086-68905702-00000007
II. A területi mérnöki kamarák bankszámlaszámai
- Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara10102086-68836102-00000000
- Baranya Megyei Mérnöki Kamara10402427-24215545-00000000
- Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara10200098-25711491-00000000
- Békés Megyei Mérnöki Kamara53200118-10005958
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara11007001-00844006-00000000
- Csongrád Megyei Mérnöki Kamara10102842-37119117-00000002
- Fejér Megyei Mérnöki Kamara11736116-20154228
- Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara10103379-10151926-00000009
- Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara11738008-20063968
- Heves Megyei Mérnöki Kamara10103513-47640629-00000006
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara11745011-20406556
- Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara10200452-36017320-00000000
- Nógrád Megyei Mérnöki Kamara10103726-50107234-00000002
- Somogy Megyei Mérnöki Kamara10200799-39712495-00000000
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara11744003-209165598
- Tolna Megyei Mérnöki Kamara11746005-20009393
- Vas Megyei Mérnöki Kamara10104789-62711559-00000002
- Veszprém Megyei Mérnöki Kamara10104820-63131860-00000006
- Zala Megyei Mérnöki Kamara11992309-03505308

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2008.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[18] Módosította a 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2008.01.01.

Tartalomjegyzék