1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint - előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a többlet rendezése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.

(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.

(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.

(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.

(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.

4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.

A kiadások részletezése

5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.

(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.

(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.

(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.

(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.

Működési költségvetés

6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.

(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;

b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.

(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.

(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.

(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.

(4) Az Ny. Alap - számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.

(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.

(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.

(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.

(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.

(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti - felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.

(7) A működési célú - az (5) bekezdésben nem említett - bevételek összege 383 millió forint.

(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.

(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.

(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.

A kiadások részletezése

11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.

(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a - felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.

(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.

(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.

(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.

(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.

(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.

(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.

(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.

(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.

(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.

(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.

(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.

(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt - a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.

(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint - az APEH-et illető összeg 9 millió forint.

A működési költségvetés

12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.

(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.

(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.

14. § Az E. Alap - számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.

16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben - átadási értéken számítva - 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.

(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, - aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I-IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető."

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.

Göncz Árpád s. k.

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai869 3001 056 6281 035 6691 080 054
1Munkáltatói járulék720 052760 706770 310822 896
1Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése235 362230 504226 085
2Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése450 185458 849508 568
3Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése42 67643 91550 002
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése32 48237 04338 240
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék329
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 00071 974
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék13 67912 32211 95911 871
5Baleseti járulék1 5934879901 251
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás3 5308 0007 0007 658
7Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék130 446177 212174 410164 073
1Egyéni járulék126 050173 112170 310158 083
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék1 7002 0002 0001 597
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 6962 1002 1004 394
8Közteherjegy után elszámolt járulék2
2Behajtási tevékenység31 00036 267
1Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)31 00033 267
2APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen869 3001 087 6281 071 9361 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység36 68331 00036 26736 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)36 68331 00033 26735 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000904
3Központi költségvetés általi járulékfizetés12 000
4Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek28 56328 12925 22426 224
5Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 5002 5002 500
6Központi költségvetés működési célú térítése1 6381 7701 7701 786
7Egyéb bevételek6 1075 4785 4984 693
1Kamat- és egyéb hozambevételek4 5964 0003 4003 325
2Befektetések hozama tartalék bevonása20020029
3Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése1 160928928928
4Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel351350970412
8Működési célú bevételek2 0562501 675656
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából459 85111 7669 402
10Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 0001 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen922 2091 136 6061 121 3691 126 817
Előző évi pénzmaradvány1 446

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A társadalombiztosítási alapok kiadásai990 8381 150 1381 171 7281 177 350
1Nyugellátások584 131701 874708 039706 521
1Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások504 866609 839609 839608 539
2Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások79 26592 03598 20097 982
2Anyasági ellátások8 2767 9006 0006 013
1Terhességi-gyermekágyi segély8 2767 9006 0006 013
3Betegséggel kapcsolatos kiadások32 97739 43035 23536 138
1Táppénz32 97739 43035 23536 138
4Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás97 613101 023109 965117 658
1Gyógyszertámogatás84 24685 38394 265100 876
2Vérzékenység kezelése*1 2491 300
3Gyógyászati segédeszköz támogatás12 11814 34015 70016 782
5Egészségügyi ellátás finanszírozása224 832260 649268 163268 037
1Gyógyító-megelőző ellátás224 832260 649265 903265 779
2Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 2602 258
6Gyógyászati szolgáltatások1 5241 7001 9501 708
1Gyógyfürdő-szolgáltatás1 3961 5001 8001 574
2Anyatejellátás128200150134
7Egyéb kiadások3 5753 7004 3604 236
1Utazási költségtérítés2 1332 0002 6002 561
2Betegséggel kapcsolatos segélyek699800860865
3Kártérítési járadék743900900810
8Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés328500400348
9Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)3 3754 3094 3063 343
10Működésre fordított kiadások25 31328 88330 58529 802
11Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások66130130169
12A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás4 081402 5203 367
13Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg759
14Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére3 995
15Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen990 8381 150 1381 171 7281 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege-68 629-13 532-50 359-50 533
Működési pénzmaradvány2 033
*1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataiból.

2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai869 3001 056 6281 035 6691 080 054
1Munkáltatói járulék720 052760 706770 310822 896
1Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése235 362230 504226 085
2Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése450 185458 849508 568
3Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése42 67643 91550 002
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése32 48237 04338 240
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék329
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 00071 974
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék13 67912 32211 95911 871
5Baleseti járulék1 5934879901 251
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás3 5308 0007 0007 658
7Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék130 446177 212174 410164 073
1Egyéni járulék126 050173 112170 310158 083
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék1 7002 0002 0001 597
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 6962 1002 1004 394
8Közteherjegy után elszámolt járulék2
2Behajtási tevékenység31 00036 267
1Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)31 00033 267
2APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen869 3001 087 6281 071 9361 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység36 68331 00036 26736 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)36 68331 00033 26735 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000904
3Központi költségvetés általi járulékfizetés12 000
4Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek28 56328 12925 22526 224
5Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 5002 5002 500
6Központi költségvetés működési célú térítése1 6381 7701 7701 786
7Egyéb bevételek6 1075 4785 4984 693
1Kamat- és egyéb hozambevételek4 5964 0003 4003 325
2Befektetések hozama tartalék bevonása20020029
3Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése1 160928928928
4Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel351350970412
8Működési célú bevételek2 0562501 675656
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából459 85111 7669 402
10Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 0001 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen922 2091 136 6061 121 3691 126 817
Előző évi pénzmaradvány1 446
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
11Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások139 500146 700144 400157 959
1Családi támogatások132 100134 300134 300147 934
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400400400383
3Különféle jogcímen adott térítések7 00012 0009 7009 642
12A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások56 52355 30055 30058 597
13A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés1 0491 4001 4001 125
14Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]26 49812 00012 0004 009
15Munkáltatói befizetésekbőlfinanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]8 0008 00010 407
16Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj11 00011 00014 077
17Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 7601 8001 8001 902
18A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 4803 8003 8005 450
19Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*2 6004 2004 2005 065
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei összesen231 410244 200241 900258 590
Bevételek mindösszesen1 153 6191 380 8061 363 2691 385 407

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A társadalombiztosítási alapok kiadásai990 8381 150 1381 171 7281 177 350
1Nyugellátások584 131701 874708 039706 521
1Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások504 866609 839609 839608 539
2Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások79 26592 03598 20097 982
2Anyasági ellátások8 2767 9006 0006 013
1Terhességi-gyermekágyi segély8 2767 9006 0006 013
3Betegséggel kapcsolatos kiadások32 97739 43035 23536 138
1Táppénz32 97739 43035 23536 138
4Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás97 613101 023109 965117 658
1Gyógyszertámogatás84 24685 38394 265100 876
2Vérzékenység kezelése**1 2491 300
3Gyógyászati segédeszköz támogatás12 11814 34015 70016 782
5Egészségügyi ellátás finanszírozása224 832260 649268 163268 037
1Gyógyító-megelőző ellátás224 832260 649265 903265 779
2Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 2602 258
6Gyógyászati szolgáltatások1 5241 7001 9501 708
1Gyógyfürdő-szolgáltatás1 3961 5001 8001 574
2Anyatejellátás128200150134
7Egyéb kiadások3 5753 7004 3604 236
1Utazási költségtérítés2 1332 0002 6002 561
2Betegséggel kapcsolatos segélyek699800860865
3Kártérítési járadék743900900810
8Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés328500400348
9Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)3 3754 3094 3063 343
10Működésre fordított kiadások***25 31328 88330 58529 802
11Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások66130130169
12A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás4 081402 5203 367
13Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg759
14Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére3 995
15Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen990 8381 150 1381 171 7281 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege-68 629-13 532-50 359-50 533
Működési pénzmaradvány2 033
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások140 581146 700144 400157 386
1Családi támogatások133 360134 300134 300147 349
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások419400400452
3Különféle jogcímen adott térítések6 80112 0009 7009 585
3A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások56 98955 30055 30058 893
4A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás1 0491 4001 4001 125
5Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]7 57012 00012 0005 307
6Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]3 0488 0008 0007 263
7Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj10 10911 00011 00013 990
8Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 7851 8001 8001 874
9A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 3613 8003 8006 023
10Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*3 6104 2004 2005 235
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai összesen228 102244 200241 900257 096
Egyenleg3 30801 494
Kiadások mindösszesen1 218 9401 394 3381 413 6281 434 446
Egyenleg mindösszesen-65 321-13 532-50 359-49 039
*A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvényben az adott tétel az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások körében jelent meg. A folyósítást nem az egészségbiztosítási szervek, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek végzik, ezért indokolt az adott körön kívül, az önálló címként történő szerepeltetés.
**1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

3. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen499 566575 623608 242
1Munkáltatói járulék411 828461 854499 413
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka142 898137 492
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka273 325309 161
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka25 91030 244
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka19 72122 516
2Munkanélküli ellátás után fizetett járulék7 8437 1597 229
3Nyugdíjjárulék79 895106 610101 599
1Egyéni járulék75 499102 51095 609
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék1 7002 0001 597
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 6962 1004 394
2Behajtási tevékenység17 267
1Kintlévőségek behajtása17 267
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen592 890608 242
Ebből:
Behajtási tevékenység17 26720 039
Kintlévőségek behajtása17 26719 546
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás493
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel15 99213 65114 103
1Késedelmi pótlék és bírság10 97611 51910 629
2Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek5 0162 1323 474
4Alapok közötti elszámolás37 198
6Egyéb bevételek5 6164 6784 181
1Kamat és egyéb hozambevételek4 4563 2503 249
2Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel4004
3Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése100
4Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése1 160928928
7Működési célú bevételek918150273
1Egyéb működési célú bevétel19340175
2ÁPV Rt. költségtérítése1976066
3Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése195032
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele509
8Központi költségvetés működési célú térítése658590606
1Népjóléti fejezet költségtérítése604520520
2OKKH költségtérítése547086
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából413 5661 202
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen559 989615 525628 607
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele169
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai504 866609 839608 539
1Nyugellátások504 866609 839608 539
1Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak435 211525 642527 334
2Hozzátartozói ellátások69 65584 19881 204
2Egyéb kiadások80 26615 37214 853
1Postaköltségek és egyéb kiadások2 2542 8002 278
2Működésre fordított kiadások9 53912 42812 420
1Folyamatos működési kiadások7 87111 43811 412
2Ellenőrzési tevékenység ösztönzése235050
3Informatikai fejlesztés841940958
4Beruházási kiadások349
5Adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.338
6Világbanki program hazai költségei117
4Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások5912494
5A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás1 3362061
6Alapok közötti elszámolás66 055
8Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.754
Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek269
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen585 132625 211623 392
Egyenleg-25 143-9 6865 215
Ebből 1997. évi működési pénzmaradvány421

4. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyudíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi teljesítés1997. évi törvényi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok
1Működés bevételei409150273
2A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz6 6619 8209 827
3A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad. megtérítése628590606
4Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
5Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre840940940
6Beruházásokra átvett pénzeszköz776478478
7Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz360400400
8Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz505050
9Világbanki pénzmaradvánnyal kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány118
101995. évi pénzmaradvány igénybevétele391
111996. évi pénzmaradvány igénybevétele
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen10 23412 42812 574
1997. évi pénzmaradvány169
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi teljesítés1997. évi törvényi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása9651 2731 253
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat108129138
1Működési kiadások95117117
1Személyi juttatások304339
2Társadalombiztosítási járulék21916
3Dologi kiadások635562
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások3
3Felhalmozási kiadások13921
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság8571 1441 115
1Működési kiadások8431 1441 097
1Személyi juttatások331476480
2Társadalombiztosítási járulék124199211
3Dologi kiadások380454383
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás81223
5Ellátottak pénzbeli juttatásai3
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások1418
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok4 4545 8345 901
1Működési kiadások4 3245 1585 501
1Személyi juttatások2 3952 9153 144
2Társadalombiztosítási járulék9861 1181 345
3Dologi kiadások9411 125990
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás222
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások20676229
3Felhalmozási kiadások110171
3Nyugdíjfolyósító Igazgatóság1 8792 5202 826
1Működési kiadások1 8482 2692 590
1Személyi juttatások9059621 134
2Társadalombiztosítási járulék358386489
3Dologi kiadások580921959
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás58
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások17251219
3Felhalmozási kiadások1417
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi teljesítés1997. évi törvényi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok2 2412 8012 440
1Központosított intézményi előirányzatok644949806
1Működési kiadások1021955
1Személyi juttatások111
2Társadalombiztosítási járulék42
3Dologi kiadások5845
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás10810
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások285252243
3Felhalmozási kiadások349478508
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok1 5971 8521 634
1Informatikai fejlesztések841940945
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások11788
3Kamat és rendelkezésretartási jutalék
4Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások92616
5Folyamatos informatikai kiadások184150234
6Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz285627
7Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra273400229
8Üzemorvosi hozzájárulás15
9Üzemeltetési költség100
10Központi nyomtatvány ellátás9015080
11Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj101515
12Újszékházak bebútorozása (ügyfélvárók)45
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen9 53912 42812 420
Működési pénzmaradvány695421
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen10 234

5. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen499 566575 623608 242
1Munkáltatói járulék411 828461 854499 413
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka142 898137 492
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka273 325309 161
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka25 91030 244
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka19 72122 516
2Munkanélküli ellátás után fizetett járulék7 8437 1597 229
3Nyugdíjjárulék79 895106 610101 599
1Egyéni járulék75 499102 51095 609
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék1 7002 0001 597
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 6962 1004 394
2Behajtási tevékenység17 267
1Kintlévőségek behajtása17 267
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen592 890608 242
ÖsszesenEbből:
Behajtási tevékenység17 26720 039
Kintlévőségek behajtása17 26719 546
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás493
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel15 99213 65114 103
1Késedelmi pótlék és bírság10 97611 51910 629
2Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek5 0162 1323 474
4Alapok közötti elszámolás37 198
6Egyéb bevételek5 6164 6784 181
1Kamat és egyéb hozambevételek4 4563 2503 249
2Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel4004
3Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése100
4Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése1 160928928
7Működési célú bevételek918150273
1Egyéb működési célú bevétel19340175
2ÁPV Rt. költségtérítése1976066
3Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése195032
4Előző évi pénzmaradvány igénybevétele509
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
8Központi költségvetés működési célú térítése658590606
1Népjóléti fejezet költségtérítése604520520
2OKKH költségtérítése547086
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából413 5661 202
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen559 989615 525628 607
Előző évi pénzmaradvány169
10A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások59 12370 50077 739
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)56 52355 30058 597
1Rokkantsági járadék2 4002 597
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék25 07031 062
3Egészségkárosodási járadék1 1001 075
4Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása2 6002 922
5Mezőgazdasági járadékok7 0005 350
6Vakok személyi járadéka3 0003 019
8Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések8 0007 229
9Házastársi pótlék5 5004 583
10Cukorbetegek támogatása10046
11Lakbér-hozzájárulás300275
12Katonai családi segély230160
Postaköltség279
2Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)2 6004 2005 065
1Pénzbeli kárpótlás3 000
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 200
3Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj11 00014 077
11Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]26 49812 0004 009
12Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]8 00010 407
13Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 7601 8001 902
14Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 4803 8005 448
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen90 86196 10099 505
Bevételek mindösszesen650 850711 625728 112
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai504 866609 839608 539
1Nyugellátások504 866609 839608 539
1Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak435 211525 642527 334
2Hozzátartozói ellátások69 65584 19881 204
2Egyéb kiadások80 26615 37214 951
1Postaköltségek és egyéb kiadások2 2542 8002 278
2Működésre fordított kiadások9 53912 42812 420
1Folyamatos működési kiadások7 87111 43811 412
2Ellenőrzési tevékenység ösztönzése235050
3Informatikai fejlesztés841940958
4Beruházási kiadások349
5Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.338
6Világbanki program hazai költségei117
4Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcs. kiadások5912494
5A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás1 3362061
6Alapok közötti elszámolás66 055
71997. évi működési pénzmaradvány
8Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.754
9Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek26998
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen585 132625 211623 392
Működési pénzmaradvány421
Egyenleg-25 143-9 6865 215
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi teljesítés1997. évi előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások70 70870 50078 118
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)56 98955 30058 893
1Rokkantsági járadék2 2502 4002 646
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék26 06825 07030 167
3Egészségkárosodási járadék9141 1001 067
4Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása2 4282 6002 779
5Mezőgazdasági járadékok5 3887 0005 664
6Vakok személyi járadéka2 7063 0003 026
8Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések6 0348 0007 089
9Házastársi pótlék4 9845 5004 909
10Cukorbetegek támogatása4410040
11Lakbér-hozzájárulás289300271
12Katonai családi segély165230140
13Évközi változások5 455
Nemzeti helytállásért pótlék765
Egyes művészeti tevékenységért pótlék37
3000 Ft-os kompenzáció16
14Postaköltség (összes ellátás)264277
2Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)3 6104 2005 235
1Pénzbeli kárpótlás3 0004 513
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 200722
3Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj10 10911 00013 990
4Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend. ]7 57012 0005 307
5Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]3 0488 0007 263
6Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 7851 8001 874
7Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 3583 8006 019
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen86 46996 10098 581
Egyenleg4 392924
Kiadások mindösszesen671 601721 311721 973
Egyenleg mindösszesen-20 751-9 6866 139

6. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai369 734481 004460 046471 812
1Munkáltatói járulék308 224298 852308 456323 483
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 46587 60688 593
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860185 524199 407
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 76618 00519 758
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 76117 32215 724
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék329
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 00071 974
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 07270 32371 587
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829677386
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 8365 1634 8004 642
5Baleseti járulék1 5934879901 251
1Költségvetési szervek48789016
2Gazdálkodó szervek1001 235
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás3 5308 0007 0007 658
1Költségvetési szervek3 0002 3502 237
2Gazdálkodó szervek5 0004 6505 422
7Egyéni egészségbiztosítási járulék50 55170 60267 80062 474
1Egyéni járulék50 55170 60267 80062 474
8Közteherjegy után elszámolt járulék2
2Behajtási tevékenység13 73319 000
1Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)13 73316 000
2APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen369 734494 737479 046471 812
Ebből:
Behajtási tevékenység15 42613 73319 00016 527
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)15 42613 73316 00016 116
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000411
3Központi költségvetés által fizetett járulék12 000
4Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel12 57114 47911 57412 121
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja245700390220
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800800800800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések8282 6001 4961 845
4Késedelmi pótlék, bírság8 1419 1798 2008 466
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek2 5581 200688790
5Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 5002 5002 500
6Központi költségvetés működési célú térítése9801 1801 1801 180
7Egyéb bevételek491800820512
1Kamat- és egyéb hozambevételek14025015076
2Befektetések hozama tartalék bevonásából20010029
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel351350570408
8Működési célú bevételek1 1381001 525383
1Egyéb működési bevétel*286100120383
2Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése100
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele5251 305
4Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés260
5Egyéb megtérítés67
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából46 2858 2008 200
10Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 0001 501
11Alapok közötti elszámolás66 055
1Nyugdíjkiadások után átvett járulék64 623
2Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás1 432
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen465 473521 081505 844498 210
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele1 277
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai448 061506 437523 873531 773
1Természetbeni ellátások326 102365 372382 678389 964
1Gyógyító-megelőző ellátás224 832260 649265 903265 779
1Háziorvosi ellátás finanszírozása22 37424 90025 84725 847
2Feladatfinanszírozás összesen26 34331 77532 16932 251
3Járóbeteg-szakellátás összesen41 38550 64149 38349 352
4Aktív fekvőbeteg-ellátás119 832132 080138 041138 027
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás13 78715 63115 93315 932
6Végkielégítés2 0001 000912
7Ügyeleti díj többletkiadása3 0003 0003 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370370300230
9Felülvizsgáló orvosok díja230252230228
10Kockázatkezelés, prevenció és egyéb511
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 3961 5001 8001 574
3Anyatejellátás128200150134
4Gyógyszertámogatás84 24685 38394 265100 876
1Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás6 5666 380
5Vérzékenység kezelése1 2491 300
6Gyógyászati segédeszköz támogatás12 11814 34015 70016 782
7Utazási költségtérítés2 1332 0002 6002 561
8Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 2602 258
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Pénzbeli ellátások121 959141 065141 195141 809
1Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások79 26592 03598 20097 982
2Terhességi-gyermekágyi segély8 2767 9006 0006 013
3Táppénz32 97739 43035 23536 138
4Betegséggel kapcsolatos segélyek699800860865
5Kártérítési járadék743900900810
2Egyéb kiadások19 70618 49022 64422 185
1Postaköltség és egyéb kiadások1 1211 5091 5061 065
2Működésre fordított kiadások15 50516 45518 15717 382
1Folyamatos működési kiadások11 98014 31114 31114 074
2Családi pótlék ellenőrzés kiadásai10085
3Behajtás ösztönzése734500722695
4Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása244750750640
5Beruházás776394394722
6Informatikai fejlesztés400500500507
7Világbanki Program hazai költsége3130657
8APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése752
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása5251 305
Működési célú bevételek többletéből533
3Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyon gazdálkodással kapcsolatos kiadások76675
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés328500400348
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás2 745202 5003 306
6Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg759
3Egészségügyi szakellátási intézmények adósságendezésére3 995
4Alapok közötti elszámolás37 198
1Pénzbeli ellátások után átadott járulék37 198
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen508 959524 927546 517553 958
Az Egészségbiztosítási Alap egyenlege-43 486-3 846-40 673-55 748
Működési pénzmaradvány1 612

7. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintban
Megnevezés1996. évi tény1997. évi előirányzat törvény szerintElőirányzat-változás1997. évi pótköltségvetés szerinti előirányzatElőirányzat-változás1997. évi közgyűlés szerinti módosított előirányzatSzerkezeti változásSzinten tartás (17%-os bér, 15,9%-os dologi)1997. évi teljesítésIndex % 9./4.Index % 9./6.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011.
I.Háziorvosi ellátás finanszírozása
Fix összeg4 8645 00005 00005 000-2123485 054101,08%101,08%
Területi pótlék3824000400040001838395,75%95,75%
Eseti ellátás díjazása18920002000200011205102,50%102,50%
Teljesítmény díjazása16 93919 00099819 998019 9982122 84720 087100,45%100,45%
Új háziorvosi praxisok létesítése0300-5124902490011847,39%47,39%
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen22 37424 90094725 847025 84703 22425 847100,00%100,00%
II.Feladatfinanszírozás
1.Egyéb alapellátás
Iskolaegészségügyi ellátás828815-207957788-9512378899,12%100,00%
Védőnői ellátás3 4103 8832354 11884 110955904 11099,81%100,00%
Ügyeleti szolgálat2 5602 7642022 96602 96604282 966100,00%100,00%
Kiegészítő alapellátási feladat260100-19909901499100,00%100,00%
Fogorvosi szolgáltatás5 5558 046-7387 30807 3081709567 308100,00%100,00%
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem749845298745869012586999,43%100,00%
Egyéb alapellátás összesen13 36216 453-29316 1602016 1401702 23616 14099,88%100,00%
2.Járóbeteg-szakellátás
MSZSZ: gyermekgyógyászat39423450450645100,00%100,00%
MSZSZ: nőgyógyászat32343370370537100,00%100,00%
Nemibeteg-gondozás537607456521651090652100,00%100,15%
Tüdőgondozás1 8312 0721952 267-402 30703052 307101,76%100,00%
Ideggyógyászati gondozás1 0111 1441261 270-11 27101681 271100,08%100,00%
Onkológiai gondozás51157738615-3618084618100,49%100,00%
Alkohológia és drogellátás400450-354150415066415100,00%100,00%
Járóbeteg-szakellátás összesen4 3614 9263755 301-435 34407245 345100,83%100,02%
3.Vérellátás1 0921 1993011 500-1151 61501741 586105,73%98,20%
4.Mentés betegszállítás6 9548 54808 54808 54801 1588 548100,00%100,00%
5.Egyéb ellátás összesen5746491166027633-679463295,76%99,84%
Feladatfinanszírozás összesen26 34331 77539432 169-11132 2801034 38632 251100,25%99,91%
Millió forintban
Megnevezés1996. évi tény1997. évi előirányzat törvény szerintElőirányzat-változás1997. évi pótköltségvetés szerinti előirányzatElőirányzat-változás1997. évi közgyűlés szerinti módosított előirányzatSzerkezeti változásSzinten tartás (17%-os bér, 15,9%-os dologi)1997. évi teljesítésIndex % 9./4.Index % 9./6.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011.
III.Járóbeteg-szakellátás finanszírozása
Járóbeteg-szakrendelés23 80429 04216729 20977528 434-1705 06228 42597,32%99,97%
Járóbeteg-szakambulancia6 8287 525-2547 271-7928 06308 072111,02%100,11%
Speciális finanszírozási feladatok624824-64517901790100179100,00%100,00%
CT, MRI4 6645 500-885 41205 41207485 412100,00%100,00%
Művesekezelés5 4406 500-1886 312-3846 69608726 774107,32%101,16%
Házi szakápolás251 250-2501 0005124880449049,00%100,41%
Járóbeteg-szakellátás finanszírozása összesen41 38550 641-1 25849 38311149 272-1706 78649 35299,94%100,16%
IV.Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása
1.Aktív fekvőbeteg-ellátás
Aktív fekvőbeteg-ellátás116 070126 5105 961132 4714132 467016 451132 480100,01%100,01%
Speciális finanszírozási feladatok3 7625 57005 57005 57006035 54799,59%99,59%
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen119 832132 0805 961138 0414138 037017 054138 02799,99%99,99%
2.Krónikus fekvőbeteg-ellátás13 78715 63130215 933-1315 94602 06315 93299,99%99,91%
3.Kórházi ügyeleti díj03 00003 00003 00003 0003 000100,00%100,00%
Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen133 619150 7116 263156 974-9156 983022 117156 95999,99%99,98%
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.)223 721258 0276 346264 373-9264 382-6736 513264 409100,01%100,01%
Előlegvisszatérítés-12100
Célelőirányzatok
1.Kórházátalakítás végkielégítése02 000-1 0001 00001 000091291,20%91,20%
2.Orvosspecifikus vények kiadása370370-703009291023076,67%79,04%
3.Felülvizsgáló orvosok díja230252-222300230022899,13%99,13%
4.Egyéb előirányzat3600-36000
5.E. raktár270-2800
6.Influenza elleni védőoltás2450-24500
Célelőirányzatok összesen1 2322 622-1 0921 53091 521-63301 37089,54%90,07%

8. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetés 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi eredeti előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok
1Működés saját bevételei286100100383
2Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz10 92013 03113 03113 031
3A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése1 0471 1801 1801 180
4Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés260
5Családi pótlék ellenőrzés100100
6Előző évi pénzmaradvány igénybevétele5251 305
7Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz313657
8Informatikai beruházások fedezetére átvett pe.400500500500
9Behajtás ösztönzés fedezete734500722713
10Beruházásokra átvett pénzeszköz776394394394
11Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása244750750750
12APEH-OEP együttműk. történő behajtás öszt.759
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen15 50516 45518 15717 717
Előző évi pénzmaradvány1 277
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi eredeti előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 8642 9252 9252 943
1Egészségbiztosítási Önkormányzat72909076
1Működési költségvetés72909076
1Személyi juttatások29727232
2Társadalombiztosítási járulék2151512
3Dologi kiadások213323
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás209
2Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 7922 8352 8352 867
1Működési költségvetés2 3752 8232 8232 520
1Személyi juttatások8521 0571 0571 031
2Társadalombiztosítási járulék324432432451
3Dologi kiadások1 1431 3111 311985
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás56232353
2Felújítások32
3Felhalmozási kiadások4141212345
1Egyéb intézményi beruházások4141212345
2Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei9 46810 99310 99311 056
1Területi Egészségbiztosítási Bizottságok418185
1Működési költségvetés418185
1Személyi juttatások211113
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások2772
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak9 46410 97510 97511 051
1Működési költségvetés8 97510 32810 32810 458
1Személyi juttatások4 7195 3005 3005 330
2Társadalombiztosítási járulék1 9282 2252 2252 358
3Dologi kiadások2 3062 8002 8002 743
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás223327
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi eredeti előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
2Felújítások163281281231
3Felhalmozási kiadások326366366362
1Egyéb intézményi beruházások326366366362
3Országos Orvosszakértői Intézet671787787797
1Működési költségvetés663751751772
1Személyi juttatások404458458482
2Társadalombiztosítási járulék167191191213
3Dologi kiadások9210210277
2Felújítások1202010
3Felhalmozási kiadások7161615
1Egyéb intézményi beruházások7161615
9Központosított előirányzatok1 2251 7503 4522 586
1Központosított intézményi előirányzatok7361 2501 4721 335
1Működési költségvetés6621 1281 3501 215
1Személyi juttatások439590714775
2Társadalombiztosítási járulék189249347319
3Dologi kiadások34289289121
2Felújítások22
3Felhalmozási kiadások72122122118
1Egyéb intézményi beruházások72122122118
2Egészségbiztosítási célfeladatok4895006001 249
1Informatikai fejlesztések174500500507
2Családi pótlék ellenőrzés10085
3Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások315657
3APEH-OEP együttműk. történő behajtás ösztönzés752
4Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása1 305
Működési pénzmaradvány*1 277
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen15 50516 45518 15717 382
Működési pénzmaradvány1 612

9. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alapot nem terhelő ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai369 734481 004460 046471 812
1Munkáltatói járulék308 224298 852308 456323 483
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 46587 60688 593
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860185 524199 407
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 76618 00519 758
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 76117 32215 724
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék329
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 00071 974
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 07270 32371 587
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829677386
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 8365 1634 8004 642
5Baleseti járulék1 5934879901 251
1Költségvetési szervek48789016
2Gazdálkodó szervek1001 235
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás3 5308 0007 0007 658
1Költségvetési szervek3 0002 3502 237
2Gazdálkodó szervek5 0004 6505 422
7Egyéni egészségbiztosítási járulék50 55170 60267 80062 474
1Egyéni járulék50 55170 60267 80062 474
8Közteherjegy után elszámolt járulék2
2Behajtási tevékenység13 73319 000
1Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)13 73316 000
2APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
1-2Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen369 734494737479 046471 812
Ebből:
Behajtási tevékenység15 42613 73319 00016 527
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)15 42613 73316 00016 116
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000411
3Központi költségvetés által fizetett járulék12 000
4Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel12 57114 47911 57412 121
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja245700390220
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800800800800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések8282 6001 4961 845
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
4Késedelmi pótlék, bírság8 1419 1798 2008 466
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek2 5581 200688790
5Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 5002 5002 500
6Központi költségvetés működési célú térítése9801 1801 1801 180
7Egyéb bevételek491800820512
1Kamat- és egyéb hozambevételek14025015076
2Befektetések hozama tartalék bevonásából20010029
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel351350570408
8Működési célú bevételek1 1381001 525383
1Egyéb működési bevétel*286100120383
2Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése100
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele5251 305
4Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés260
5Egyéb megtérítés67
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából46 2858 2008 200
10Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 0001 501
11Alapok közötti elszámolás66 055
1Nyugdíjkiadások után átvett járulék64 623
2Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás1 432
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen465 473521 081505 844498 210
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele1 277
12Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen139 500146 700144 400157 959
1Családi támogatások132 100134 300134 300147 934
1Családi pótlék96 000102 300102 300106 100
2Anyasági támogatás2 0002 0001 834
3Gyermekgondozási díj21 30010 00010 00013 000
4Gyermekgondozási segély13 00020 00020 00027 000
5Várandóssági pótlék1 800
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400400400383
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400400400383
2Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része
3Különféle jogcímen adott térítések7 00012 0009 7009 642
1Közgyógyellátás7 00012 0009 7009 642
13A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés1 0491 4001 4001 125
14A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott megtérítés a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátására2
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen140 549148 100145 800159 085
Bevételek mindösszesen606 022669 181651 644657 295
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai448 061506 437523 873531 773
1Természetbeni ellátások326 102365 372382 678389 964
1Gyógyító-megelőző ellátás224 832260 649265 903265 779
1Háziorvosi ellátás finanszírozása22 37424 90025 84725 847
2Feladatfinanszírozás összesen26 34331 77532 16932 251
3Járóbeteg-szakellátás összesen41 38550 64149 38349 352
4Aktív fekvőbeteg-ellátás119 832132 080138 041138 027
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás13 78715 63115 93315 932
6Végkielégítés2 0001 000912
7Ügyeleti díj többletkiadása3 0003 0003 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370370300230
9Felülvizsgáló orvosok díja230252230228
10Kockázatkezelés, prevenció és egyéb511
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 3961 5001 8001 574
3Anyatejellátás128200150134
4Gyógyszertámogatás84 24685 38394 265100 876
1Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás6 5666 380
5Vérzékenység kezelése1 2491 300
6Gyógyászati segédeszköz támogatás12 11814 34015 70016 782
7Utazási költségtérítés2 1332 0002 6002 561
8Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 2602 258
2Pénzbeli ellátások121 959141 065141 195141 809
1Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások79 26592 03598 20097 982
2Terhességi-gyermekágyi segély8 2767 9006 0006 013
3Táppénz32 97739 43035 23536 138
4Betegséggel kapcsolatos segélyek699800860865
5Kártérítési járadék743900900810
2Egyéb kiadások19 70618 49022 64422 185
1Postaköltség és egyéb kiadások1 1211 5091 5061 065
2Működésre fordított kiadások15 50516 45518 15717 382
1Folyamatos működési kiadások11 98014 31114 31114 074
2Családi pótlék ellenőrzés kiadásai10085
3Behajtás ösztönzése734500722695
4Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása244750750640
5Beruházás776394394722
6Informatikai fejlesztés400500500507
7Világbanki Program hazai költsége3130657
8APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése752
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása5251 305
Működési célú bevételek többletéből533
Millió forintban
CímAlcímElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOK1996. évi tény1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat1997. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve
3Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások76675
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés328500400348
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás2 745202 5003 306
6Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg759
3Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére3 995
4Alapok közötti elszámolás37 198
1Pénzbeli ellátások után átadott járulék37 198
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen508 959524 927546 517553 958
Egyenleg-43 486-3 846-40 673-55 748
Működési pénzmaradvány1 612
5Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen140 581146 700144 400157 386
1Családi támogatások133 360134 300134 300147 349
1Családi pótlék95 549102 300102 300105 879
2Anyasági támogatás2752 0002 0001 651
3Gyermekgondozási díj22 29410 00010 00012 744
4Gyermekgondozási segély14 17020 00020 00027 070
5Várandóssági pótlék1 0724
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások419400400452
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése404400400452
2Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része**16
3Különféle jogcímen adott térítések6 80112 0009 7009 585
1Közgyógyellátás6 80112 0009 7009 585
6A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás1 0491 4001 4001 125
7A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant gyógyászati segédeszköz ellátás34
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen141 633148 100145 800158 515
Egyenleg-1 08400570
A központi költségvetésből finanszírozott ellátások egyenlege***-1 081573
A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás egyenlege00
A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant gyógyászati segédeszköz ellátás egyenlege***-3-3
Kiadások mindösszesen650 592673 027692 317712 473
Egyenleg mindösszesen-44 570-3 846-40 673-55 178
*Az 1997. évi teljesítési adat tartalmazza az egészségbiztosítás járulékellenőrzési tevékenységére az AT 5/A. §-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett 261 ezer forintot is.
**Az 1995. évi energiaáremelés részbeni lakossági kompenzációjának 1996. évi kiadásai 165 millió forint összegűek voltak, ebből az 1995. évi megtérítés 150 millió forintot fedezett, az 1996. évi egyenleget 16 millió forint kiadás terhelte.
***Az 1996. évi megtérítési hiányt a központi költségvetés, illetve a Hadigondozottak Közalapítványa rendezte 1997-ben.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékai

Millió forintban
SorszámMegnevezésTartalékok
tartósan befektetett eszközökvissztehermentesen átvett vagyon
1.1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5)-(7) bekezdés]14 6927 857
2.2004/A tőketörlesztése-1 149
3.2004/A értékesítés-1 547
4.2004/A értékesítés (december)-665
5.2004/A vagyonvesztés-161
6.Borsodchem elsz. különbözet293
7.VIR utolsó két részlet478
8.1997/v MÁK lejárat-19
9.Citadella vétel + alaptőkeemelés20
10.Vissztehermentesen átvett állami vagyon 1997-ben7 406
11.Eladás vissztehermentesből-3 900
12.Újrabefektetés (Bef. jegyek)1 783
13.Újrabefektetés vissztehermentesből (Bef. jegyek)1 217
14.Számviteli korrekció átvezetése (Postabank)-3 2303 230
15.Év végi vagyoncsökkenés elszámolása-391-2 165
16.1997. évi záró9 31314 435

11. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1997. évi alakulása

Budapesti Erőmű Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében
Millió forintban
MegnevezésBefektetések hozamaTartósan befektetett eszközökVissztehermentesen átvett vagyon
összesennaturáliábanpénzeszközbenösszesennaturáliábanpénzeszközben
1.1997. évi nyitóállomány (1997. évi CLII. törvény 9. számú melléklet 13. sor)291 0331 0338 9968 996
2.A befektetések hozama tartalék 1. pont szerinti összegének az 1997. évi költségvetési bevételek közé való bevonása [1996. évi CXXI. törvény 58. § (6) bekezdés]-29
3.Befektetési jegyek megtérülése-200200
4.Club Aliga Holding Rt. tőkeemelése100-100
5.Dominancia Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében1 0151 015
6.Pannon Váltó Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében136136
7.Digép Kft.-k üzletrészeinek átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében293293
8.Express Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében (névértéken nyilvántartásba véve)211211
9.Szikra Lapnyomda Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében280280
10.Ingatlan átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében (Blaha Lujza téri épület)950950
11.414414
12.Tiszai Erőmű Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében1 3561 356
13.Áramszolgáltató részvénytársaságok (DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, TITÁSZ, ÉMÁSZ, ELMÜ) részvényeinek átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében*14 24614 246
14.Az áramszolgáltató társaságok részvényeinek értékesítése*-14 24614 246
15.OTP Bank Rt. részvények egy részének konverziója a Wesselényi utcai ingatlanra (növekmény a nyilvántartási értékben)1 2401 240
16.Wesselényi utcai ingatlan vásárlásának ÁFA része429-429
17.Részvétel a Postabank Rt. tőkeemelésében2 500-2 500
18.A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel Carbona egészségbiztosítási részének kivásárlása (nyilvántartási értéken)215-215
19.A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel Carbona nyugdíjbiztosítási részének kivásárlása (nyilvántartási értéket meghaladó értéken)310-310
20.Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás törlesztéseként átvett üzletrészei egészségbiztosítási részének kivásárlása19-19
21.Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás törlesztéseként átvett üzletrészei nyugdíjbiztosítási részének kivásárlása1-1
22.Ingatlan (Bánk bán utcai épület) konverziója részvényekre (növekmény a nyilvántartási értékben)**111111
23.A 22. pont szerinti részvények értékesítése-650650
24.Az egészségbiztosítási tulajdonú bérházak felújítása miatti értéknövekmény11
25.A vagyonelemek értékesítéséből és megtérüléséből származó pénzeszközök bevonása a vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítésébe-100-100-7 836-7 836
26.Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása-102-102-1 881-1 881
27.1997. évi záróállomány83283219 52915 9443 585
*Az áramszolgáltató társaságok teljes részvénycsomagjának értéke, illetve az értékesítésből befolyt összeg 18 021 millió forint volt. A befolyt pénzösszegből a vagyonjuttatási összeghatár fölötti rész 3 776 millió forint volt, amelyből 3 766 millió forint az ÁPV Rt.-nek visszautalásra került, 9 millió forint pedig az értékesítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap kiadásaként elszámolt költségek megtérítését szolgálta.
**Az ingatlan értékesítéséből 159 millió forint befizetendő ÁFA is származott. Az ÁFA befizetése 1998. januárban történt meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.

12. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban
MegnevezésÖsszesenA Nyugdíjbiztosító Alapot megillető hányadAz Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad
1.Vagyonállomány az 1997. év elején (1997. évi CLII. törvény 11. számú melléklet 6. sor)3 9772 2101 767
2.1997-ben történt vagyonátvétel358201157
a)a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon300168132
b)felszámolási eljárás során átvett vagyon583225
3.Vagyonelemek értékesítése-1 575-1 319-256
a)Hévíz Hotel Carbona E. Alap általi kivásárlásának hatása-492-277-215
b)Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek E. Alap általi kivásárlásának hatása-20-1-19
c)ingatlan (1996-ban átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása-35-15-20
d)vagyonelemek más vásárlóknak történő értékesítése-1 027-1 026-1
4.Vagyonelemek értékvesztése elszámolásának hatása-631-305-326
5.Vagyonállomány az 1997. év végén2 1297871 342

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 1-jei ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék