2001. évi XXXVI. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról[1]

Az Országgyűlés elismeri a köztisztviselőknek az államszervezet működésében eddig játszott jelentős szerepét. A jogállamiság alkotmányos elvének való maradéktalanabb megfelelés érdekében azonban a köztisztviselők képzettségének, a velük szemben támasztott szakmai és erkölcsi követelményeknek a további emelése szükséges. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy érvényesüljön a köztisztviselők számadási kötelezettsége, a döntéshozatal nyíltsága, a köztisztviselők magatartásának becsületessége, a vezetők példamutatása, valamint a köz szolgálatában állók önzetlensége, befolyástól való mentessége, illetve a közügyek intézésének objektivitása.

Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy e többletkövetelményekhez - ezekkel arányosan - többletjuttatások járuljanak.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a köztisztviselők egzisztenciális feltételei számottevően javuljanak. Ennek részeként indokolt, hogy a köztisztviselők életútja kiszámítható életpályává váljék.

Mindezek teljesülése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

79. §[80]

80. §[81]

81. §[82]

82[83]

83[84]

84. §[85]

85. §[86]

86. §[87]

87. §[88]

88. §[89]

89. §[90]

90. §[91]

91. §[92]

92. §[93]

93. §[94]

94. §[95]

95. §[96]

96. §[97]

97. §[98]

98. §[99]

99. §[100]

100. §[101]

101. §[102]

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

102. § (1)[103] Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2001. július 1-jén lép hatályba.

(2)[104]

(3) Az e törvény 8. §-ának (2) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba.

(4)[105]

(5)[106]

(6)[107]

(7)[108]

(8)[109]

(9)[110]

103. § (1)[111]

(2)[112]

(3)[113]

(4)[114]

(5)[115]

(6) Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, s a helyi önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő korábbi szorzószám alapján megállapított alapilletménye meghaladja a (2)-(4) bekezdések alapján megállapított alapilletményt, a már megszerzett alapilletmény összege nem csökkenthető, s az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető. E szerint kell eljárni mindaddig, amíg a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az államigazgatásban érvényes illetményalapot.

(7)[116]

(8) E törvény hatálybalépésével a Ktv. 43. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított alapilletmény eltérítések megszűnnek és az alapilletményt a (2)-(4) bekezdés alapulvételével kell megállapítani azzal a feltétellel, hogy a már megállapított alapilletmény összege nem csökkenthető. Ha az meghaladja az ily módon számított alapilletményt, az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető.

(9)[117]

(10)[118]

(11)[119]

(12)[120]

(13)[121]

(14)[122]

(15)[123]

(16) Az e törvény 97. §-ában az országgyűlési képviselőcsoportok köztisztviselőire megállapított illetménykereteket a Ktv., illetve annak 2. számú melléklete alapján számított illetmények figyelembevételével kell a törvény hatálybalépésétől biztosítani.

104. § Ha a köztisztviselő e törvény hatálybalépésekor személyi illetményre jogosult, személyi illetményét meg kell szüntetni és illetményét a 103. § (2)-(5) bekezdés alapulvételével kell megállapítani azzal a feltétellel, hogy illetménye nem csökkenthető azon közszolgálati jogviszonya fennállásáig, amely alapján a személyi illetményre jogosultságot szerzett. Ha a személyi illetmény összege meghaladja az ily módon számított illetményét, az 2002. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértékével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető.

105. § (1)[124]

(2) Ha a törvény hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő - ide nem értve a vezetőt, a jegyzőt és a főjegyzőt - betöltötte az ötvenötödik életévét, mentesül a közigazgatási szakvizsga letétele alól, s számára a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményt kell megállapítani. Hasonlóan kell eljárni, ha e köztisztviselőt a törvény hatálybalépése után másik közigazgatási szervhez áthelyezik mindaddig, amíg a közszolgálati jogviszonya meg nem szűnik.

(3) A törvény hatálybalépése előtt adományozott címzetes tanácsosi és címzetes szak-főtanácsosi címet címzetes főtanácsosi és címzetes vezető-főtanácsosi címnek kell tekinteni. A törvény hatálybalépésekor e címekkel, valamint címzetes főtanácsosi és címzetes főmunkatársi címmel rendelkező köztisztviselőtől a címeket akkor sem lehet visszavonni, ha a köztisztviselő a címadományozás feltételeként e törvényben megállapított közszolgálati jogviszonyban töltött idővel, illetve közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezik. A törvény hatálybalépése előtt a címzetes tanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a főtanácsosi besorolási fokozat 13. fizetési fokozatába, a címzetes főtanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a vezető főtanácsos besorolási fokozat 15. fizetési fokozatába, a címzetes szak-főtanácsosi címmel rendelkező köztisztviselőt a vezető-főtanácsosi besorolási fokozat 17. fizetési fokozatába, a címzetes főmunkatársi címmel rendelkező köztisztviselőt a főmunkatárs besorolási fokozat 16. fizetési fokozatába kell sorolni.

(4)[125]

106. §[126]

107. § (1)[127]

(2)[128]

(3) A közigazgatási szervnél a munkaviszony fennállásáig, illetve, ha a közigazgatási szerv közfeladata ellátására új szervezetet alakít és a munkaviszonyban álló e szervezetben a továbbfoglalkoztatást vállalja, továbbra is biztosítani kell részére azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre e törvény hatálybalépése előtt közszolgálati jogviszonyban állóként jogot szerzett. A jubileumi jutalomra való jogosultság megszerzése szempontjából a munkaviszonyban töltött időt olyannak kell tekinteni, mintha a munkavállaló közszolgálati jogviszonyban töltötte volna el.

(4)[129]

108. § (1)[130]

(2) Ha a per hivatalvesztés tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál - a jog gyakorlására nyitva álló határidők kivételével - a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A hivatalvesztés tekintetében folyamatban ő perben a Ktv. 54-56. § szabályait is alkalmazni kell. A hivatalvesztés végrehajtására vonatkozó, a Ktv. 59. §-a (4) bekezdésének rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott jogviszonya a per tartama alatt e törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át.

109. § (1)[131]

(2)[132]

(3) Az ügykezelő és fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban 2001. július 1-jét megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog, az igény érvényesítésére a 2001. július 1-jén hatályba lépett szabályok az irányadóak.

(4) Amennyiben az ügykezelő és a fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2001. június 30-án munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása esetén

- ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell;

- ha az ügykezelő, fizikai alkalmazott a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit illetően a Ktv. 60. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

110. § Amennyiben az ügykezelő és fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2001. június 30-án munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a munkaviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

111. §[133]

112. §[134]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke.

1. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[135]

2. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[136]

3. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[137]

4. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[138]

5. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[139]

6. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[140]

7. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[141]

8. számú melléklet a 2001. évi XXXVI. törvényhez[142]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XX. törvény 31. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[76] A 75. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LVII. törvény 77. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[103] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[120] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi XXX. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.04.02.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (2) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XLV. törvény 127. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[139] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXV. törvény 42. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.11.19.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 492. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék