2001. évi LXXV. törvény

a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatásáról szóló 37/2000. (V. 5.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 41/2000. (V. 5.) OGY határozatban és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 42/2000. (V. 5.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

a) 3 681 943,9 millió forint, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanegyezer-kilencszáznegyvenhárom egész kilenctized millió forint bevétellel,

b) 4 049 734,2 millió forint, azaz négymillió-negyvenkilencezer-hétszázharmincnégy egész kettőtized millió forint kiadással, és

c) 367 790,3 millió forint, azaz háromszázhatvanhétezer-hétszázkilencven egész háromtized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2000-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 303,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 202 561,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

d) 517 065,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

e) 23 766,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

f) 57 741,0 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2000-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 15 000,0 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől;

b) 55 636,9 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára;

c) 47,7 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a 2000-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 555,5 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

b) 52,6 millió forint összegben a pénzintézeti alapjuttatást fedező kötvények visszavásárlására,

c) 317,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló forinthitel-tartozás törlesztésére

használta fel.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján a 2000-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter

a) 542,8 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

b) 51,4 millió forint összegben pénzintézeti alapjuttatást fedező kötvények visszavásárlására,

c) 309,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló forinthitel-tartozás törlesztésére

használta fel.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2000-ben

a) 185 722,0 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;

b) 168 065,9 millió forint összegű kincstárjegyet értékesített;

c) 14 002,4 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2000-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 764 415,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 26 528,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,

c) 156 606,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített.

6. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtését a pénzügyminiszter a kincstárjegyek állományának 139 234,1 millió forint összegű csökkenése mellett biztosította.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 2000. január 1-jét követően a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben kijelölt hiteleit 36 481,0 millió forint összegben átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, normatív módon átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív támogatások és az átengedett személyi jövedelemadó országosan összesített jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 2334,4 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 261,7 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 2000. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4158,8 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1817,2 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2000. év után előírt tartozása 2341,6 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó-előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe - figyelembe véve továbbá az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is -, összesen 37,1 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 250,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 45,3 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 18. §-ának (1) bekezdése alapján

a) cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján 18,6 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen 61,3 millió forint összegű, ebből 1,6 millió forint az Állami Számvevőszék által megállapított,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 15,0 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 1,7 millió forint,

d) az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolásából 19,6 millió forint - melyből az Állami Számvevőszék megállapítása 0,7 millió forint - és annak 4,3 millió forint hozzá tartozó kamata, valamint

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásából az Állami Számvevőszék által megállapított 1,9 millió forint jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 365,0 millió forint céltámogatási és 11,3 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján, 2001. március 27. napjától keletkezik.

(8) Amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az Államháztartási Hivatal az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1462,8 millió forintot - 2001. május 17-én átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2000. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 41 517,4 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5882,6 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2843,9 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 2000. december 31-én fennálló tartozása 2,0 millió forint. Ezen összeget a Magyar Államkincstár a 2001. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: 1999. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4048,9 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 65. §-ában a '96 Kft. részére előírt befizetési kötelezettség még fennmaradó részét - 593,7 millió forintot - a kötelezett a XX. Oktatási Minisztérium 10032000-01220328-50030002 számú Fejezeti központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámlája javára teljesíti, mely összeg az EXPO területén megvalósuló beruházások fedezetére használható fel.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatainak teljesítését a 11. számú melléklet szerint.

13. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat összesen 1570,8 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2001. december hónapban.

14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 10/A. és a 10/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 2000. december 31-én 25 190,4 millió forint, amelyből 1338,5 millió forint kölcsöntípusú, 23 851,9 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1999. évi Zárszámadási Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt 33 380,2 millió forint összegű követelés a 2000. év során a következők szerint változott:

a) a 2000. év folyamán befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 146,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 7661,2 millió forintot tettek ki,

b) az Országgyűlés korábbi - kölcsöntípusú tőketartozás elengedésére vonatkozó - döntése alapján 72,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány,

c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 309,3 millió forinttal csökkent.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, a követelésekhez kapcsolódva a 2000. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 15,2 millió forint mozgó járadék,

b) 11,4 millió forint fix járadék,

c) 47,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2001. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) a központi költségvetés

aa) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 23,0 millió forintot,

ab) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) családi támogatások és egyéb jogcímen 336,4 millió forintot

utaljon vissza;

b) az Ny. Alapnak a központi költségvetés a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 79,9 millió forintot térítsen meg.

18. § Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapított hiányból

a) az E. Alapnak 63 455,6 millió forintot,

b) az Ny. Alapnak 16 656,6 millió forintot

2001. december 31-ig elenged.

19. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény

a) 21. § a) pontjának aa) alpontja, valamint a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXVIII. törvény 21. §-a alapján, ezen rendelkezések végrehajtásaként 1016,2 millió forintot,

b) 21. § a) pontjának ab) alpontja alapján 7761,3 millió forintot

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság "Nem az Alapot terhelő ellátások" 10032000-00281461-00000000 elszámolási számla javára,

c) 21. § d) pontja alapján 4668,3 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság "Korengedményes nyugdíj (új)" 10032000-02020341-00000000 számla javára

2001. december 31-ig térítsen meg.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (3) bekezdése alapján 2404,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság "Korengedményes nyugdíj (új)" 10032000-02020341-00000000 számla javára 2001. december 31-ig térítsen meg.

20. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány a 2000. évi gazdasági növekedés miatti, 2000. évben keletkezett többletbevételekből

a) a nyugdíjban, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötött rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatására 15 000 millió forintot (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 6. Egyszeri bér- és nyugdíjkifizetési keret alcím),

b) a közszférában dolgozók egyszeri bérkifizetésére 25 000 millió forintot helyezett letétbe (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 6. Egyszeri bér- és nyugdíjkompenzációs keret alcím), amelyből e célra 14 400 millió forintot, 10 600 millió forintot pedig az egészségügy 2001. évi finanszírozására,

c) a Reorg Apport Rt. kötvénykibocsátásából eredő 2001. évi kifizetések kezelésére és az MVM Rt. tőkeemelésének fedezetére (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 5. Az ÁPV. Rt. tőkeemelési kötelezettségeinek fedezete alcím) 35 000 millió forintot

fordított.

21. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. § (4)-(5) bekezdésében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság által az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalására, valamint a nem biztosítható elemi károk kezelésére rendelkezésre bocsátott forrás fel nem használt (maradvány) összege (902,2 millió forint, illetve 477,0 millió forint, összesen 1379,2 millió forint) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2001. évi kiadási előirányzatát növeli.

22. § A Magyar Állam, a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, illetőleg

a) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1994. március 9-én, 2348. számon létrejött és 2004. április 6-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 869 millió forint) összegű,

b) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. március 15-én, 2381. számon létrejött és 2005. február 1-jén lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 20 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 3478 millió forint) összegű,

c) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. szeptember 21-én, 2391. számon létrejött és 2005. szeptember 15-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 19,5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 3391 millió forint) összegű,

d) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. december 19-én, 2393. számon létrejött és 2002. december 9-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 6,5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 1131 millió forint) összegű,

e) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. december 31-én, 2434. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 36 millió DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 4877 millió forint) összegű,

f) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1997. december 3-án, 2464. számon létrejött és 2007. április 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 5218 millió forint) összegű,

g) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1998. augusztus 11-én, 2484. számon létrejött és 2008. június 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 42 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 7305 millió forint) összegű,

h) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. december 16-án, 2503. számon létrejött és 2014. október 14-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 7948 millió forint) összegű,

i) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 2000. december 31-én, 2513. számon létrejött és 2015. április 20-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30,452 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 8068 millió forint) összegű,

j) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 2000. december 31-én, 2519: számon létrejött és 2010. december 8-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2,548 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 675 millió forint) összegű,

k) az ING Bank Rt. között 2001. február 12-én létrejött és 2006. február 12-én lejáró hosszú lejáratú likviditásihitel-szerződés alapján fennálló 10 000 millió forint összegű,

l) a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. között 2001. április 27-én létrejött és 2008. április 27-én lejáró hosszú lejáratú likviditásihitel-szerződés alapján fennálló 10 000 millió forint összegű

hiteleket, összesen: 62 960 millió forintot,

m) valamint az a)-l) pontok szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket

2002. január 1-jei hatállyal átvállalja.

(2) Az Országgyűlés a Magyar Államvasutak Részvénytársaság és a Magyar Állam között 1989. szeptember 12-én létrejött és 2004. június 1-jén lejáró hitelszerződés alapján fennálló 766 millió forint összegű hiteltartozás visszafizetését elengedi.

(3) A MÁV Rt. egyedi 3000 millió forint feletti hitelfelvételeihez a közlekedési és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter együttes jóváhagyása szükséges.

23. § A Magyar Állam, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság, illetőleg

a) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. október 24-én, 2424. számon létrejött és 2006. október 9-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2300 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 311 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 1403 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 190 millió forint) összegű,

b) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. december 31-én, 2435. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2400 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 325 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 1464 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 198 millió forint) összegű,

c) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1998. július 9-én, 2485. számon létrejött és 2008. június 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 4000 ezer CHF-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 696 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 2440 ezer CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 425 millió forint) összegű,

d) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. június 11-én, 2491. számon létrejött és 2004. január 5-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 1000 ezer CHF-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 174 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 610 ezer CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 106 millió forint) összegű,

e) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. június 11-én, 2500. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 700 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 95 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 427 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 58 millió forint) összegű,

összesen: 1601 millió forint hiteltartozásokból a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 977 millió forintot,

f) valamint az a)-e) pontok szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket

2002. január 1-jei hatállyal átvállalja.

24. § (1) Az Országgyűlés 2001. december 31-éig elenged 3000 millió forintot az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak (a továbbiakban: OTIVA) a Magyar Állammal szemben fennálló 7100 millió forint összegű tartozásából, amely tartozás a Magyar Állam és az OTIVA által, 1993. december 29-én - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - megkötött, konszolidációs szerződéséből származik.

(2) Az Országgyűlés 2001. december 31-ig elengedi a Postabank és Takarékpénztár Rt. 2720,2 millió forint összegű, a Magyar Állammal szembeni tartozását, amely tartozás a Magyar Állam és a Postabank és Takarékpénztár Rt. között 1998. december 30-án megkötött konszolidációs megállapodás alapján áll fenn.

(3) Az Országgyűlés 2001. december 31-ig elengedi az ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. 21,3 millió forint összegű, a Magyar Állammal szembeni tartozását.

(4) Az Országgyűlés a Magyar Televízió Rt. 2001. augusztus 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál fennálló 1434,7 millió forint köztartozásának megfizetését elengedi.

(5) Az Országgyűlés elengedi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 19 999 170 forint, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 11 300 000 forint, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12 995 690 forint tőketartozásának és a tőketartozásoknak az e törvény hatálybalépése napjáig felhalmozódott késedelmi kamatainak a megfizetését, amely tartozások a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. évi I. félévre esedékes tagdíjbevételüknek állam által történő megelőlegezéséből származnak.

25. § Az Országgyűlés elengedi 2001. december 31-ig

a) a 12. számú mellékletben foglalt sportszervezeteknek a melléklet szerinti, 2001. május 31-én fennálló köztartozásait, összesen 1907,9 millió forint összegben,

b) ennek részeként a Magyar Labdarúgó Szövetség 2001. május 31-én fennálló 459,446 millió forint összegű köztartozását.

26. § E törvény 22., 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

HARMADIK RÉSZ

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

27. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló - módosított -1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) A Magyar Köztársaság területéről távközlési eszközök és rendszerek által részvételi jogosultságot biztosító szerencsejáték szervezési tevékenység kizárólag e törvény előírásainak megfelelően folytatható.

(5) Távközlési eszközök és rendszerek által szervezett szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) engedélye szükséges."

(2) Az Szjtv. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(6) A távközlési eszközök és rendszerek által történő szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez a (3)-(5) bekezdésekben foglalt feltételek teljesítésén túl a szervezőnek igazolnia kell, hogy

a)az adott tevékenység kockázati tényezőiről a játékosokat távközlési eszközökön és rendszereken keresztül megfelelően tájékoztatja,

b)a játékosok személyes adatai, valamint egyéb, személyhez fűződő jogai védelmét biztosítja,

c)a véletlen elemeket az elektronikus játékrendszerek auditálása alapján biztosítja."

(3) Az Szjtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Sorsjáték az a rendezvény, amelynek keretében a sorsjáték szervezője ellenérték fejében folyamatos számozással megjelölt vagy az esetleges nyeremény összegét megjelölő sorsjegyet bocsát ki, és kötelezettséget vállal arra, hogy az előre meghatározott helyen és időben nyilvánosan megtartott sorsoláson, vagy a sorsjegy megvásárlásával egyidőben a véletlenszerűen kihúzott számot vagy nyereményösszeget megjelölő sorsjegy birtokosát meghatározott vagyoni értéket képviselő nyereményhez juttatja. Sorsjáték távközlési eszközök és rendszerek útján nem szervezhető."

(4) Az Szjtv. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A joker olyan folyamatosan szervezett számsorsjáték, amelyben a játékos nyerés esetén a játéktervben összegszerűen vagy arányosan meghatározott nyereményre válik jogosulttá. A joker - az SZF engedélye alapján - más szerencsejátékokkal együtt is szervezhető. Ebben az esetben a jokerben való részvétel a kapcsolt másik játékban való részvételtől függővé tehető."

(5)[2]

(6) Az Szjtv. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Lóversenyfogadást kizárólag e célból létrehozott, legalább 100 millió forint alap- vagy törzstőkével rendelkező, a 3. § (1) bekezdése szerinti jogi személy szervezhet. A koncesszió időtartama legfeljebb 10 év."

(7) Az Szjtv. 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A számsorsjáték havi nyereményalapjának minősül a tárgyhónapban játékra jogosított sorsjegyek tétjeként a játékosok által megfizetett összeg."

(8)[3]

(9) Az Szjtv. 32. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 16. § szerinti sorsolásos játék, valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolás, a belföldi totalizatőri rendszerű agár- és/vagy lóversenyfogadás a játékadó fizetési kötelezettség alól mentes."

(10) Az Szjtv. 37. §-ának 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 17. ponttal egészül ki:

"9. Lottójáték: az SZF által ilyen elnevezéssel engedélyezett, azonos időszakonként szervezett számsorsjáték, amelyben adott számhalmazból előre meghatározott számú elem eltalálása jogosít nyereményre."

"17. Távközlési eszköz és rendszer: bármely olyan eszköz és rendszer, amelynek alkalmazásával a játékos a törvény hatálya alá tartozó játékokban részvételi jogosultságot keletkeztető nyilatkozatot vagy cselekményt tehet. Ilyen különösen a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlapja, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, a videotex (mikroszámítógép-képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az Internet, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és televízió."

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása

28. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló - módosított - 1991. évi LXXVIII. törvény 2. számú melléklete a következő 18. sorral egészül ki:

"18. A Budapesti Közlekedési Szövetségegyesített tanuló bérletének a fővárosi helyi közlekedésre vonatkozó 70,8%-os kedvezményű része (SZJ: 60.21-ből és 60.21.10.1-ből) 231%"

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A költségvetési egyenleget érintő tételként kell elszámolni a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 65. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank nem árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve az eredménytartalékot is) tulajdonítható részt előjelre való tekintet nélkül."

(2) Az Áht. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § (1) A költségvetés megállapításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

(2) A költségvetési többlet évközi hasznosítása, illetve a költségvetési hiány fedezése - e törvény előírásai között - finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, az aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlegének figyelembevételével történik.

(3) A finanszírozási célú, pénzügyi műveletek a következők:

a) értékpapírok kibocsátása és visszavásárlása;

b) hitelek felvétele és törlesztése;

c) szabad pénzeszközök - törvényben szabályozott - betétként való elhelyezése és visszavonása;

d) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 65. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve az eredménytartalékot is) tulajdonítható rész, előjelre való tekintet nélkül;

e) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 17. § (4)-(5) bekezdései alapján a Magyar Nemzeti Bank kiegyenlítési tartalékaira nyújtott térítés és az ' azokról kapott visszatérítés;

f) a 18/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek költségvetési előirányzatként, illetve annak teljesítéseként el nem számolható és meg nem jeleníthető finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások teljesítésével járnak együtt, a pénzeszközök változását eredményezik.

(5) A devizában képződött, illetve törlesztett adósságnak a felvételkor, illetve törlesztéskor érvényesített devizaárfolyammal - az árfolyamfedezeti műveletek figyelembevétele mellett - meghatározott forintértékét kell finanszírozási bevételként, illetve finanszírozási kiadásként elszámolni.

(6) Az aktív és passzív pénzügyi műveletek a következők: a letéti, a függő, az átfutó, a kiegyenlítő és a helyesbítő kiadások és bevételek.

(7) A költségvetésben nem lehet a (3)-(6) bekezdésben foglaltak szerinti pénzügyi műveleteket - kivéve a letétbe helyezett készpénzes vámbiztosítékot - a költségvetési hiányt, illetve a költségvetési többletet módosító költségvetési bevételként, illetve költségvetési kiadásként elszámolni."

(3) Az Áht. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi költségvetés adóssága a központi költségvetés hiányának finanszírozási szükséglete, a kincstári egységes számla és annak betétként elhelyezett állománya előző év december 31-ihez képest bekövetkező állományváltozásából adódó, továbbá a 8/A. § (3) bekezdése d)-f) pontjai miatti adósságállomány-változás és a központi költségvetés devizaadóssága árfolyamváltozásából eredő, forintban kifejezett összegének változása miatt változhat."

(4) Az Áht. 18/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ÁHH egyes feladatait a területi államháztartási hivatalok (a továbbiakban: TÁH-ok) útján látja el."

(5) Az Áht. 18/G. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ÁKK Rt. az (1)-(3) bekezdésben szereplő működése körében az MNB-nél pénzforgalmi számlát vezet.

(7) Az ÁKK Rt. a 113/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához a KELER Rt.-nél értékpapír letéti- és értékpapírszámlát vezet."

(6) Az Áht. 18/1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kincstár az (1)-(2) bekezdésben szereplő működése körében az MNB-nél pénzforgalmi számlát vezet."

(7) Az Áht. 24. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az adott költségvetési cím (1) bekezdésben meghatározott]

"e) kölcsönök előirányzat-csoport terhére, illetve javára a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője átcsoportosítást engedélyezhet költségvetési szervei számára. Az átcsoportosítás a személyi juttatások növelésére nem irányulhat."

(8) Az Áht. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés szerinti finanszírozás biztosításához szükséges információkat a központosított illetményszámfejtésből rendelkezésre álló adatok, illetve az illetményszámfejtésüket önállóan ellátó önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a TÁH-ok szolgáltatják az ÁHH részére, külön jogszabályban meghatározott módon."

(9) Az Áht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § (1) A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat - a költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően - a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes TÁH útján igényli a központi költségvetésből. Az igénylés során a költségvetési törvényjavaslat szerint figyelembe vehető jogosultsági feltételekről, az igénylés lebonyolításának rendjéről a pénzügyminiszter - a belügyminiszterrel és az ágazati miniszterekkel együttműködve, a TÁH-ok útján - tájékoztatót ad ki.

(2) A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások - ezen belül külön a feladatmutatók alapján járó hozzájárulások és támogatások - jogcímeit és igénybevételük feltételeit a költségvetési törvény határozza meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető, normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó források összegét önkormányzatonként és jogcímenként a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé a 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 15. napig.

(4) A pénzügyminiszter által - a belügyminiszterrel, valamint az érintett ágazati miniszterrel együttműködve - kibocsátott tájékoztató alapján a helyi önkormányzat a TÁH útján az érintett jogcímekre kiegészítő igénylést nyújthat be,

a) ha a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatához kapcsolódó, költségvetési törvényben szereplő igénybevételi szabályok eltérnek a költségvetési törvény előirányzatait megalapozó mutatószám-felmérés feltételeitől,

b) ha a helyi önkormányzatok számára megállapított, központi költségvetési kapcsolatokból származó források a felelősségi körükön kívül eső ok miatt különböznek a költségvetési törvény alapján járó összegtől.

Az egyes helyi önkormányzatokat érintő finanszírozási különbözeteket a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé. A különbözettel a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok számára megállapított állami támogatási előirányzatok nem módosulnak, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében módosítja a központi költségvetésből származó bevételeinek előirányzatát.

(5) A helyi önkormányzat év közben a TÁH útján lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.

a) Az előirányzat-lemondás benyújtásának határideje:

aa) április 30.,

ab) július 31.,

ac) október 15.

b) A pótlólagos igénylés határideje július 31.

A pótlólagos igénylés során jelentkező finanszírozási különbözetek kiutalására a b) pontban meghatározott határidő lejártát követő második hónapban esedékes nettó finanszírozástól kezdődően kerül sor.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott előirányzat-lemondási és pótlólagos igénylési határidők elmulasztása jogvesztő.

(7) A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal."

(10) Az Áht. a következő 64/A-64/E. §-okkal egészül ki:

"64/A. § (1) A TÁH a rendelkezésére álló információk alapján a 64. § (1), (4) bekezdése és (5) bekezdés b) pontja szerinti igénylésben, illetve a 64. § (5) bekezdés a) pontja szerinti lemondásban szerepeltetett mutatószámokat elsődlegesen saját nyilvántartása alapján felülvizsgálja. Amennyiben azokat nem tartja megalapozottnak, írásban felhívja az önkormányzatot adatszolgáltatása helyesbítésére. Az önkormányzat 8 napon belül írásban nyilatkozik adatszolgáltatása módosításáról. Az önkormányzat nyilatkozatának hiányában eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó.

(2) Az illetékes TÁH a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve a helyszínen az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig megvizsgálhatja a feladatmutatók alakulását. Amennyiben az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti felhívásnak nem vagy csak részben tett eleget, és az önkormányzati adatszolgáltatás, valamint a TÁH álláspontja szerinti mutatószám alapján számított költségvetési támogatás közötti eltérés összege - a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásoknál és támogatásoknál - jogcímenként eléri az egymillió forintot, a helyszíni vizsgálat kötelező. A vizsgálat eredményéről a TÁH külön jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz föl. A jegyzőkönyvben a TÁH javasolhatja az önkormányzatnak, hogy a következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes feladatmutatóit módosítsa, illetve az elszámolásnál a TÁH által javasolt adatokat érvényesítse.

(3) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1)-(2) bekezdés szerinti felhívásnak, illetve a jegyzőkönyvbe foglalt javaslatnak nem tesz eleget, és a felhívásban, illetve a jegyzőkönyvben szereplő jogcímeknél az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettsége keletkezik a jogtalanul igénybe vett előirányzat, de legfeljebb a TÁH felhívásában, illetve a jegyzőkönyvbe foglalt javaslatában feltüntetett különbözet után - a (4) bekezdés szerinti igénybevételi kamaton felül - jogcímenként kiegészítő kamatot fizet. A kiegészítő kamat mértéke a jegybanki alapkamat ötven százaléka.

(4) A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 5 százalékkal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. Az igénybevételi kamat mértéke:

a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat ötven százaléka,

b) ha a 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat,

c) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogtalan igénybevételt a TÁH a 64/D. § szerinti felülvizsgálati eljárás keretében állapítja meg, a jegybanki alapkamat kétszerese.

Amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer forintot, az egyébként irányadó kamatmérték 50%-át kell fizetni. A 64. § (5) bekezdés aa) pontja szerinti lemondást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

(5) Az a helyi önkormányzat, amelyik a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének külön jogszabályban meghatározott határidőnél később tesz eleget, további késedelmi kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után addig a napig, amíg visszafizetési kötelezettségének eleget nem tesz. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

(6) A helyi önkormányzat

a) évközi lemondás alapján megállapított fizetési kötelezettségét - választása szerint - befizetéssel vagy - hozzájárulása alapján - a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással,

b) az év végi elszámolás során befizetéssel teljesíti. Amennyiben a fizetési kötelezettség a lemondási határidőt, illetve a külön jogszabályban megjelölt határidőt követő 90 napon belül nem teljesül, akkor - a TÁH kezdeményezésére - az ÁHH rendelkezése alapján a Kincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követően az ÁHH a 63. § (7) bekezdése szerint jár el.

(7) A központi költségvetés a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a helyi önkormányzat részére a teljes eltérés után, ha - az érdekkörében felmerülő ok miatt - az általa időarányosan folyósított, normatív hozzájárulásokból és támogatásokból származó forrás legalább 5 százalékkal kevesebb a helyi önkormányzatot ténylegesen megillető összegnél.

64/B. § (1) Ha a helyi önkormányzat a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésből származó támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(3) A helyi önkormányzat a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésből származó, a Belügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai címében szereplő támogatásokat a TÁH útján igényli. A TÁH - a támogatásról szóló jogszabály, illetve tájékoztató alapulvételével - a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén, jogszabályban meghatározott rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz eleget, a TÁH a támogatási igényt - véleményével együtt - továbbítja az elbírálásra jogosult szervnek.

(4) A TÁH a (3) bekezdésben meghatározott támogatások igénylésének szabályszerűségét a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve helyszíni vizsgálat során a támogatás elszámolásának benyújtásáig megvizsgálhatja. A vizsgálat eredményéről a TÁH külön jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz föl. A jegyzőkönyvben a TÁH szükség esetén javasolja a helyi önkormányzatnak, hogy a támogatásról, illetve annak egy részéről mondjon le. Amennyiben az önkormányzat a TÁH jegyzőkönyvbe foglalt javaslatának 15 napon belül nem tesz eleget, és az év végi elszámolás során a TÁH jegyzőkönyvében szereplő jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg, de legfeljebb a jegyzőkönyvben feltüntetett különbözet után a helyi önkormányzat - az egyéb jogkövetkezményeken felül - kiegészítő kamatot fizet. A kiegészítő kamat mértéke a jegybanki alapkamat ötven százaléka.

(5) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény hatálya alá tartozó támogatások esetében az e törvényben szabályozott felülvizsgálat mellett a külön jogszabály által meghatározott ellenőrzés szabályait is alkalmazni kell.

64/C. § (1) Jegybanki alapkamaton e fejezetben., ha a helyi önkormányzat visszafizetési kötelezettségének

a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát,

b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni.

(2) Ha a központi költségvetési támogatásokból származó visszafizetési kötelezettséget az Állami Számvevőszék állapítja meg, a helyi önkormányzatot a visszafizetendő összegen felül a következő kamatfizetési kötelezettség terheli:

a) normatív hozzájárulások és támogatások esetében a 64/A. § (4) bekezdésének c) pontja szerint igénybevételi és az (5) bekezdése szerinti késedelmi kamat,

b) a 64/B. § szerinti támogatások esetében a 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamat.

64/D. § (1) A helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó, a Belügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai címében szereplő támogatásai, hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerűségét az ÁHH és a TÁH-ok a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálják. Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul.

(2) Amennyiben a TÁH a felülvizsgálat során a helyi önkormányzat által, az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, akkor 8 napos határidő kitűzésével felhívja az önkormányzatot elszámolásának módosítására. Az önkormányzat módosításának hiányában eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó.

(3) Az elszámolás felülvizsgálatára - az ebben a fejezetben meghatározott eltérésekkel - az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A felülvizsgálatot első fokon a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes TÁH, másodfokon az ÁHH folytatja le.

(5) Amennyiben az önkormányzat a TÁH 64/A. § (2) bekezdése, 64/B. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe foglalt javaslatának, illetve a (2) bekezdés szerinti felhívásnak legkésőbb az év végi elszámolás során, illetve a (2) bekezdésben foglalt határidőig nem tett eleget, a TÁH a tényállást helyszíni felülvizsgálat során rögzíti.

(6) Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolását követően az önkormányzati adatszolgáltatás és a TÁH álláspontja között különbség maradt fenn, a TÁH a felülvizsgálat során tett megállapításairól, a várható jogkövetkezményekről, mindezek indokáról és jogalapjáról az eljárás megindítását követő harminc napon belül - külön jogszabályban meghatározott tartalmú - jegyzőkönyvet juttat el a helyi önkormányzat számára.

(7) A helyi önkormányzat a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül a jegyzőkönyv megállapításaira észrevételt tesz, vagy nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyv megállapításait elfogadja.

(8) A TÁH az észrevételek alapján a jegyzőkönyv megállapításait felülvizsgálja, és az észrevételek beérkezését, illetve - amennyiben az önkormányzat nem nyilatkozott - a határidő eredménytelen elteltét követő tizenöt napon belül határozatot hoz.

(9) A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát.

(10) Az ÁHH jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti és - szükség esetén - a TÁH-ot új eljárás lefolytatására utasítja.

(11) Amennyiben az önkormányzat fizetési kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, - a TÁH kezdeményezésére - az ÁHH rendelkezése alapján a Kincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követően az ÁHH a 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

64/E. § (1) Ha a helyi önkormányzat a 72. és 80. §-ban előírt információkat határidőre nem szolgáltatja, a Belügyminisztérium - a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig - a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. A visszatartott összeg az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében - havonta egyenlő részletben - illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a 64/A. § (7) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

(2) A helyi önkormányzat által a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény hatálya alá tartozó támogatások előirányzatairól - a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti lemondás kivételével - év közben történő lemondással, illetve visszafizetéssel felszabaduló előirányzat újraelosztására az ezeket meghatározó jogszabályok előírásai az irányadók. Az egyéb, központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások esetében a felszabaduló előirányzat a tárgyévben ugyanazon jogcímen újra elosztható."

(11) Az Áht. 86/I. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak terhére - kivéve a 94. §-ban foglaltakat - alapítvány, egyházi jogi szervek, társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület, gazdasági társaság nem alapítható, illetve gazdasági társaságban érdekeltség nem szerezhető."

(12)[4]

(13) Az Áht. 113/A. §-ának (2) bekezdése a következő h)-j) ponttal egészül ki:

(E feladatkörében az ÁKK Rt.)

"h) az állam által garantált értékpapírok kibocsátásával, hitelek felvételével és kezelésével kapcsolatos feladatokat láthat el;

i) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények feltételeit;

j) hitel-betét műveleteket végez."

(14) Az Áht. 113/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ÁKK Rt. és a Kincstár az állam által kibocsátott vagy állami kezességvállalással garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében értékpapír-bizományosi, értékpapír-kereskedelmi, értékpapír forgalomba hozatalát szervező és ehhez kapcsolódó szolgáltatási, értékpapír-letétkezelési és értékpapír-számlavezetési, továbbá ügyfélszámla-vezetési tevékenységet végezhet. Az ÁKK Rt. és a Kincstár e tevékenységeire az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

(15) Az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Külön törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi, különös tekintettel a normatív állami hozzájárulás, a cél-, címzett és egyéb, az államháztartás más alrendszerétől kapott támogatás felhasználása törvényességének, eredményességének és célszerűségének vizsgálatára. Az ÁHH és a TÁH-ok a 64/A-64/D. §-ok alapján felülvizsgálják a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatás-igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét."

(16) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következő z)-zs) ponttal egészül ki:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

"z) a 114. § (2) bekezdésében foglalt feladatokkal összefüggésben a kormányzati szektor statisztikai fogalmába tartozó, államháztartáson kívüli szervezetek éves és évközi adatszolgáltatási rendjét,

zs) a 64/A-64/D. §-ok szerinti felülvizsgálati eljárás részletes szabályait, különösen a helyszíni felülvizsgálat és az annak során készülő jegyzőkönyv tartalmát, a befizetésre, illetve visszafizetésre vonatkozó határidőket, a határozathozatal tartalmi és formai követelményeit."

(17) Az Áht. 124. §-ának (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi h) pont megjelölése i) pontra változik:

(Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy)

"h) a 64/A-64/D. §-ok szerinti felülvizsgálati eljárás egyes támogatásfajtákra vonatkozó részletes módszereit" (rendeletben szabályozza.)

(18) Az Áht. 124. §-ának (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy)

"j) a 102/A. §-ban meghatározott előleg folyósításának részletes szabályait"

(rendeletben szabályozza.)

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII törvény módosítása

30. § (1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a 2001. évi központi költségvetés)

"a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül - 4 507 344,3 millió forintban, azaz négymillió-ötszázhétezer-háromszáznegyvennégy egész háromtized millió forintban,

b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - 4 026 308,4 millió forintban, azaz négymillió-huszonhatezer-háromszáznyolc egész négytized millió forintban,"

(állapítja meg.)

(2) A Ktv. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók

a) a közszolgálati életpálya átalakításával összefüggő - az (1) bekezdésben fel nem sorolt - kormányzati intézkedések kiadásai, melynek elosztására a Kormány kap felhatalmazást,

b) a pártok képviselőcsoportjainak munkáját segítő köztisztviselőkre vonatkozó törvényi változásokból adódó többletkiadások. Az előirányzat átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást."

(3) A Ktv. 5. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal történő hatékony gazdálkodás érdekében külön törvényben szabályozott Nemzeti Földalap létrehozásának előkészítésére, működtetésére és földvásárlásra céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím, 2. alcím, 2. Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása jogcím-csoporton."

(4) A Ktv. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A közszféra keresetkiegészítésére céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet 12. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton."

(5) A Ktv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként 2002. évben 32 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek nem érik el ezt az összeget, azokat az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti."

(6)[5]

(7) A Ktv. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, illetve az általa alapított közhasznú társaságok vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel kizárólag a Magyar Állam tulajdonában és az Ifjúsági és Sportminisztérium, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy az általa alapított közhasznú társaságok vagyonkezelésében, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), valamint sportcélú ingatlanok vásárlására használható fel."

(8) A Ktv. 22. §-ának (9) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Ennek elszámolásánál az önkormányzathoz beérkezett és általa igazolt számlák mellett a kötelezettségvállalást is figyelembe kell venni. A vállalt kötelezettségek - pénzmaradvány terhére történő - pénzforgalmi teljesítéséről az önkormányzat a teljesítés évéről szóló költségvetési beszámolójában számol el."

(9) A Ktv. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány által 2001. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezesség együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 3%-át. A 2002-ben elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2,2%-át."

(10) A Ktv. 37. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. forrásszerzés céljából külföldről és belföldről felvett hiteleinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya 2001. december 31-én legfeljebb 480 000 millió forint, 2002. december 31-én legfeljebb 500 000 millió forint lehet.

(3) A Kormány megbízásából, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által a költségvetés terhére, harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya 2001. december 31-én legfeljebb 300 000 millió forint, 2002. december 31-én legfeljebb 300 000 millió forint lehet.

(4) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. által finanszírozott ügyletek forrásául szolgáló hosszú lejáratú külföldi hitelekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2001. december 31-én legfeljebb 100 000 millió forint, 2002. december 31-én legfeljebb 200 000 millió forint lehet."

(11) A Ktv. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2001. december 31-én legfeljebb 105 000 millió forint, 2002. december 31-én legfeljebb 135 000 millió forint lehet."

(12) A Ktv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt kezesség mértéke vállalkozásonként nem haladhatja meg a 600 millió forintot, illetőleg

a) a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-át, 10 millió forint alatti szerződés esetén a kötelezettség 90%-át,

b mezőgazdasági tőkepótló hitel esetén - kivéve az 5 millió forint alattiakat - éves átlagban 60%-át."

(13) A Ktv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § A Felsőoktatási Fejlesztési Program alapján a Kormány rendeletben határozza meg a felsőoktatási intézmények hallgatói által felvehető, a mindenkori aktuális jövedelemmel arányos visszafizetésre épülő hitelrendszer feltételeit. Az állam a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a Diákhitel Központ Rt. azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A vállalt kezesség után a központi költségvetés kezességvállalási díjat nem számít fel."

(14) A Ktv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44. § A 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet, a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet, valamint a 69/1999. (VIII. 26.) FVM rendelettel prolongált éven belüli - 70%-os kezességgel biztosított - agrárhitelek kezességérvényesítéséből származó, 2001. november 15-én fennálló, állammal szembeni kötelezettségét a hiteladósnak nem kell teljesítenie."

(15) A Ktv. 47. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

(A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:)

"z) az átadásra nem került ingatlanok utáni (egyházi) járadéknál (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)"

(a teljesülés külön szabályzott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(16) A Ktv. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 7040,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 2323,2 millió forinttal túlléphető, ha a Pénzügyminisztérium fejezet

a) 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 103%-ban, továbbá

b) 21. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 102%-ban, vagy

c) az a)-b) pontban említett előirányzatok együttesen 102%-ban teljesülnek.

Amennyiben tárgyév november 25-éig az a)-b) vagy a c) pontban meghatározott bevételi előirányzatok 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat 100%-át az APEH rendelkezésére kell bocsátani.

Az a)-b) vagy a c) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető a jutalom összege."

(17) A Ktv. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Személyi juttatás kiemelt előirányzata 2905 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulék 959 millió forinttal túlléphető, ha a Pénzügyminisztérium fejezet

a) 19. cím, 4. Vám- és importbefizetések alcím előirányzatának 106%-ban, továbbá

b) 20. cím, 2. Fogyasztási és jövedéki adó alcím előirányzatának 100,7%-ban, vagy

c) az a)-b) pontban említett előirányzatok együttesen 101%-ban teljesülnek

a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesítése mellett. Amennyiben tárgyév november 30-áig az a)-b) vagy a c) pontban meghatározott bevételi előirányzatok 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani.

Az a)-b) vagy a c) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető a jutalom összege."

(18) A Ktv. 64. §-a (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó

a) 2001. évi]

"aa) bevételi főösszegét 2 063 688,0 millió forintban, azaz kettőmillió-hatvanháromezer-hatszáznyolcvannyolc millió forintban,

ab) kiadási főösszegét 2 073 750,0 millió forintban, azaz kettőmillió-hetvenháromezer-hétszázötven millió forintban,"

(állapítja meg.)

(19) A Ktv. 65. §-a (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés az Ny. Alap

a)

2001. évi]

"aa) bevételi főösszegét 1 173 755,0 millió forintban, azaz egymillió-százhetvenháromezer-hétszázötvenöt millió forintban,

ab) kiadási főösszegét 1 173 755,0 millió forintban, azaz egymillió-százhetvenháromezer-hétszázötvenöt millió forintban,"

(állapítja meg.)

(20) A Ktv. 66. §-a (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés az E. Alap

a) 2001. évi]

"aa) bevételi főösszegét 889 933,0 millió forintban, azaz nyolcszáznyolcvankilencezer-kilencszázharminchárom millió forintban,

ab) kiadási főösszegét 899 995,0 millió forintban, azaz nyolcszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt millió forintban,"

(állapítja meg.)

(21) A Ktv. 70. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 13. Célelőirányzatok jogcím 2001. évi kiadási előirányzata 1300,0 millió forinttal túlteljesülhet - a X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoportról történő pénzeszközátadás terhére - az OEP által finanszírozott egészségügyi intézményeknél foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése címen."

(22) A Ktv. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"71. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 2002. évi előirányzata tartalmazza a 3000 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 2. és 4-5. jogcím-csoport előirányzatai tartalmazzák a gyógyfürdő, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz racionális rendelésére ösztönző forrást is."

(23) A Ktv. 109. §-ának (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"k) az OEP-pel egészségügyi szolgáltatások nyújtására finanszírozási szerződésben álló alapellátási vállalkozások felhalmozási célú kiadásai támogatásának szabályait."

(24) A Ktv. 109. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 10. alcímszámon a Fejezeti tartalék előirányzatot a 2001-ben és 2002-ben beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje.

A Kormány kötelezze a MÁV Rt.-t, hogy az erre a célra kapott költségvetési juttatást soron kívül fizesse be a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke-visszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 4. cím Tőkekövetelések visszatérülése, 1. alcím Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése, 2. jogcímcsoport Kormányhitelek visszatérülése, 1. jogcím A volt rubelelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése előirányzat javára. A támogatás folyósítására a megkötendő szállítási szerződések szerinti beérkezésnek megfelelően kerül sor, elszámolása a vasúttársaságnál tőkejuttatásként történik.

(8) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy a XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 7. Állami Támogatású Bérlakás Program jogcím-csoport támogatási előirányzata, 8. Lakóépületek energiamegtakarítási programja előirányzata forrásait egymás között a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett lakáscélú pályázatainak finanszírozása céljából átcsoportosítsa.

(9) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Millenniumi Városközpont Kulturális Tömb megvalósításához és működtetéséhez a Kultúr-Part Ingatlan-üzemeltető Kft. javára 52 000 millió forint összegben készfizető kezességet vállaljon."

31. § (1) A Ktv. 1. számú mellékletének 2001. évi adatai az alábbiak szerint változnak:

a) A X. Miniszterelnökség fejezet, 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 84 651,0 millió forintra, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoport kiadási előirányzata 53 719,0 millió forintra, a 2. jogcím-csoport megnevezése "Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása"-ra változik, az alcím kiegészül a 3. A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 14 000,0 millió forint, továbbá a fejezet kiegészül 23. Kormányzati rendkívüli kiadások címmel, 2. Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 44 100,0 millió forint, továbbá a 3. MTV Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 12 500,0 millió forint, valamint a 4. Magyar Rádió Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1500,0 millió forint, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 306 857,1 millió forintra változik.

b) A XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 7. Állami Támogatású Bérlakás Program jogcímcsoport támogatási előirányzata 9000,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9000,0 millió forintra, 3. Vállalkozási célelőirányzatok alcím, 1. Gazdaságfejlesztési célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 29 159,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 21 465,5 millió forintra, 2. Turisztikai célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 29 878,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 19 578,9 millió forintra, 3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 17 225,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 13 207,4 millió forintra, 1-25. cím összesen kiadási előirányzata 138 425,9 millió forintra, támogatási előirányzata 106 581,2 millió forintra, a XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 138 425,9 millió forintra, támogatási előirányzata 106 581,2 millió forintra változik.

c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 13 445,8 millió forint, a 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím, 1. Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség alcím kiadási előirányzata 5000,0 millió forintra, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 301 503,8 millió forintra, 2. Pénzintézetek társasági adója alcím bevételi előirányzata 24 000,0 millió forintra, 4. Vám és importbefizetések alcím bevételi előirányzata 121 000,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 290 500,0 millió forintra, 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím bevételi előirányzata 856 963,9 millió forintra, 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 69 832,0 millió forintra, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcím-csoport bevételi előirányzata 0,0 millió forintra, a XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 877 290,6 millió forintra, bevételi előirányzata 3 434 240,2 millió forintra változik.

(2) A Ktv. 20. számú mellékletének 2001. évi adatai közül a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím bevételi előirányzata 794 845,8 millió forintra, 7. Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek jogcím-csoport bevételi előirányzata 16 290,0 millió forintra, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 795 556,4 millió forintra, 2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 190 257,2 millió forintra, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcím-csoport kiadási előirányzata 165 164,4 millió forintra, az 1-3. cím összesen kiadási előirányzata 1 155 258,0 millió forintra, bevételi előirányzata 1 172 711,0 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 173 755,0 millió forintra, bevételi előirányzata 1 173 755,0 millió forintra változik.

(3) A Ktv. 21. számú mellékletének 2001. évi adatai közül a LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím bevételi előirányzata 437 990,6 millió forintra, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím, 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcím-csoport bevételi előirányzata 69 832,0 millió forintra, 7. Egészségbiztosítással kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoport bevételi előirányzata 13 586,0 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 147 140,4 millió forintra, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcím-csoport kiadási előirányzata 4971,8 millió forintra, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím kiadási előirányzata 41 107,7 millió forintra, 3. Fogászati ellátás jogcím kiadási előirányzata 12 082,5 millió forintra, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím kiadási előirányzata 4173,5 millió forintra, 6. Járóbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 60 945,4 millió forintra, 8. Művesekezelés jogcím kiadási előirányzata 11 606,4 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 250 010,6 millió forintra, 13. Célelőirányzatok jogcím kiadási előirányzata 1520,6 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport kiadási előirányzata 182 000,0 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport kiadási előirányzata 26 596,0 millió forintra, az 1-3. cím összesen kiadási előirányzata 882 378,0 millió forintra, bevételi előirányzata 889 633,0 millió forintra, a LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 899 995,0 millió forintra, bevételi előirányzata 889 933,0 millió forintra változik.

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosítása

32. §[6]

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) Ez a törvény a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek az e törvény 27. §-ával megállapított rendelkezései 2002. január 1-jén lépnek hatályba, kivéve az e törvény 27. § (6) bekezdésével megállapított 29. § (1) bekezdését.

(3) A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvénynek az e törvény 28. §-ával megállapított rendelkezése 2002. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az e törvény 29. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § (4) bekezdése, a 64. és 64/A-64/E. §-a 2002. január 1-jén lép hatályba. A 64/D. § rendelkezéseit első ízben a 2002. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások és hozzájárulások év végi elszámolása során kell alkalmazni.

(5) Az e törvény 29. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a 8/A. §-a (3) bekezdésének d) pontja 2003. január 1-jén lép hatályba.

(6) Az e törvény 8. §-a (7)-(8) bekezdésének alkalmazásakor az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának az e törvény hatálybalépésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

34. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a, 63. §-ának (1)-(2) bekezdése,

b) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. §-ának b) pontja, 119. §-a,

c) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 11. számú mellékletének 1. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások 2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 2001. évi kiadási előirányzata.

35. § (1) 2001. december 31-ével hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 70. §-ának (8) bekezdése és 71. §-a,

b) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-ának (8) bekezdése és 65. §-a,

c) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 10. számú melléklet 8. és 10-13. pontja,

d) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 10. számú melléklet 9-13. pontja,

e) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 9. számú melléklet 9-13. pontja.

(2) 2001. december 31-ével hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 9. számú melléklete turisztikai hozzájárulás részének 1-6. pontja azzal, hogy a 2001-ben kezdődő adóévben keletkezett fizetési kötelezettséget a 2001. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni és elszámolni.

36. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az agrárhiteleket biztosító 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelettel szabályozott 2000. évi kezességvállalási keret fel nem használt összegét új hitelprogramok indításához felhasználhassa, arról 2001. évben döntést hozzon.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy 2001. és 2002-ben - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozási alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

37. § A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 13. §-a (2) bekezdés d) pontjából "az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök kivételével" szövegrész 2001. július 1-jével hatályát veszti.

38. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/A. § (5) bekezdésében "A (4) bekezdésben" szövegrész helyébe "Az (1) bekezdésben" szövegrész lép.

39. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében a "Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)" szövegrész helyébe "SZF" szövegrész, a 12. § (3) bekezdés f) pontjában a "2. § (2) és (6) bekezdéseibe" szövegrész helyébe "2. § (2) és (7) bekezdéseibe" szövegrész lép.

40. § (1) A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Budapest XII. ker., 10736/2 hrsz.-ú ingatlanból - a nemzetközi szerződés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben előírt biztonsági távolságokat figyelembe vevő telekalakítást követően - maximum 3500 m2 nagyságú területrészt térítésmentesen át kell adni a Teleki László Alapítvány fejlesztése céljából az Alapítvány tulajdonába, annak 10739/1 hrsz.-ú területéhez csatolva.

(2) Az ÁPV Rt. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-a (10) bekezdésének o) pontja terhére megvásárolja, majd térítésmentesen

a) a debreceni egyetem templom-épületét a református egyháznak,

b)[7]

c)[8]

átadja.

41. § Az e törvény 25. § a) pontjában hozott döntéssel összefüggésben a XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, sportszervezetek köztartozásának rendezése jogcím törlésre kerül.

42. § (1)[9]

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) XIX/A. fejezete hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja 2002. január 1-jétől a Hszt. 6/A. számú melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó, illetve - a vezetőkre vonatkozóan - a Hszt. 245/H. §-a (2) bekezdésében meghatározott szorzószám alapján - a Hszt. 245/O. §-a figyelembevételével - számított beosztási illetményre jogosult.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a munkáltatói jogkör gyakorlója - 2002. január 1-jei hatállyal - 2002. március 31-ig köteles végrehajtani.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 5. számú melléklete és az azzal megállapított Hszt. 6/B. számú melléklete hatályát veszti.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2001. évi LXXV. törvényhez

FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
F01.aOrszággyűlés hivatali szervei7 927,08 074,0
1Működési költségvetés340,5496,6
1Személyi juttatások4 157,54072,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 167,41 126,3
3Dologi kiadások1 705,01 744,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,017,8
2Felhalmozási költségvetés94,8
1Intézményi beruházási kiadások387,7501,1
2Felújítás839,91 042,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,9
Kölcsönök7,07,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
F01.a2Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai25,04,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások5,08,4
F01.a3EU-integrációs felkészülés kiadásai50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások35,0
F01.a7Nemzetközi konferenciák megrendezése70,04,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2,4
3Dologi kiadások61,0
1 — 4. cím összesen:8 412,5340,58 072,08 527,3598,48082,9
F01.a5Közbeszerzések Tanácsa51,950,8
1Működési költségvetés245,8482,6
1Személyi juttatások108,2121,0
2Munkaadókat terhelő járulékok42,844,5
23Dologi kiadások130,9279,72,6
Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,530,0
2Felújítás3,33,7
5. cím összesen:297,7245,851,9478,9485,250,8
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F08.f6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása94,694,6
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
F08.e1FIDESZ — Magyar Polgári Párt635,0621,6
F08.e2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt386,4378,3
F08.e3Magyar Szocialista Párt754,9737,6
F08.e4Szabad Demokraták Szövetsége295,0288,8
F08.e.5Magyar Igazság és Élet Pártja234,0229,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
F08.e1Munkáspárt72,971,3
F08.e4Kereszténydemokrata Néppárt45,544,5
F08.e5Magyar Demokrata Fórum94,785,8
F08.e6Magyar Demokrata Néppárt30,630,0
8Társadalmi önszerveződések támogatása
1Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
F08.f1Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása348,1348,1
F08.f2Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása45,9
10Magyar Rádió támogatása
F08.c1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire2 777,03 390,6
F08.b2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására500,0500,0
11Magyar Televízió támogatása
F08.c1Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire5 347,75 913,6
F08.b3Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre420,4
12Duna Televízió támogatása
F08.c1Duna Televízió műsorterjesztési költségeire1 182,3984,9
F08.c14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása1 322,21 352,2
I. fejezet összesen:22 877,0586,38 123,924 497,51 083,68133,7
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
F01.a1Köztársasági Elnöki Hivatal265,5507,2
1Működési költségvetés25,4
1Személyi juttatások101,2292,3
2Munkaadókat terhelő járulékok38,169,5
3Dologi kiadások112,1115,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,01,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,143,0
3Kölcsönök1,31,3
F01.a2Köztársasági Elnök Katonai Irodája7,47,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,73,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok0,71,2
3Dologi kiadások5,02,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
F01.a1Állami kitüntetések107,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,0
3Dologi kiadások17,0
F01.a2Köztársaság elnöki ciklusváltás120,0
Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,0
2Munkaadókat terhelő járulékok30,0
II.. fejezet összesen:499,9499,9534,226,7514,4
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
F01.a1Alkotmánybíróság777,1843,7
1Működési költségvetés6,7
1Személyi juttatások375,9373,5
2Munkaadókat terhelő járulékok143,3136,1
3Dologi kiadások215,4182,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés5,58,8
1Intézményi beruházási kiadások38,048,5
2Felújítás10,013,9
4Központi beruházási kiadások70,4
3Kölcsönök1,90,9
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01a1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai120,034,6
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások120,0
III. fejezet összesen902,65,5897,1827,216,4878,3
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
F01a1Országgyűlési Biztos Hivatala572,7560,7
1Működési költségvetés1,8
1Személyi juttatások320,3332,2
2Munkaadókat terhelő járulékok123,2123,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások102,498,9
2Felhalmozási költségvetés2,7
1Intézményi beruházási kiadások26,813,8
3Kölcsönök0,80,8
IV. fejezet összesen:572,7572,7569,25,3560,7
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
F01.a1Állami Számvevőszék2 232,92317,1
1Működési költségvetés4,110,2
1Személyi juttatások1 282,91 318,9
2Munkaadókat terhelő járulékok475,5462,9
3Dologi kiadások341,0375,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,05,3
2Felhalmozási költségvetés1,03,6
1Intézményi beruházási kiadások57,757,6
2Felújítás71,9102,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,02,4
4Központi beruházási kiadások76,6
3Kölcsönök3,03,0
F04.c2Továbbképzési és Módszertani Intézet58,959,7
1Működési költségvetés41,452,8
1Személyi juttatások32,936,1
2Munkaadókat terhelő járulékok13,514,3
3Dologi kiadások35,446,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,07,5
2Felújítás14,55,4
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.aTörvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai136,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások136,0
2EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c1ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés100,097,9
1Működési költségvetés200,767,6
1Személyi juttatások69,85,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1,2
3Dologi kiadások104,973,4
2Felhalmozási költségvetés47,3
1Intézményi beruházási kiadások126,059,9
V. fejezet összesen:2 775,0247,22527,82 654,3184,52474,7
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
VI. BÍRÓSÁGOK
F03.a1Bíróságok26 960,728 339,3
1Működési költségvetés3 395,93 375,0
1Személyi juttatások18 294,017 751,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6 711,96 399,6
3Dologi kiadások4 579,34 597,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,036,8
2Felhalmozási költségvetés119,9753,5
1Intézményi beruházási kiadások483,9607,7
2Felújítás396,4477,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások110,7
4Központi beruházási kiadások1 340,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.a1Igazságszolgáltatás beruházásai2 638,11 210,6
2Felhalmozási költségvetés810,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások447,0
4Központi beruházási kidadások3 448,1
F03.a2Ptk. alapján történő kártérítés65,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások65,0
F06.e4Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások66,066,0
1Működési költségvetés26,027,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,023,8
F03.a99Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások15,6
VI. fejezet összesen:34081,64351,829 729,831 808,14 156,229675,9
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
F03.a1Ügyészségek11430,811939,7
1Működési költségvetés29,241,0
1Személyi juttatások7 352,87 375,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 863,52 712,2
3Dologi kiadások932,31 048,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,57,2
2Felhalmozási költségvetés0,2
1Intézményi beruházási kiadások127,963,8
2Felújítás163,0132,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
4Központi beruházási kiadások958,0
3Kölcsönök14,614,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet130,2134,8
1Működési költségvetés0,830,3
1Személyi juttatások87,291,5
2Munkaadókat terhelő járulékok32,933,7
3Dologi kiadások10,927,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,1
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.a1Igazságszolgáltatás beruházásai600,0866,5
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások600,0
VIII. fejezet összesen:12 191,030,012 161,012 465,186,112 941,0
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
F01.a1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás2 905,03 636,0
1Működési költségvetés0,248,6
1Személyi juttatások1 607,781 986,3
2Munkaadókat terhelő járulékok598,5697,4
3Dologi kiadások692,9837,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,440,8
3Kölcsönök2,50,85,01,8
F01 .a2Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság2 293,23 265,2
1Működési költségvetés264,0924,9
1Személyi juttatások486,8496,4
2Munkaadókat terhelő járulékok186,3186,8
3Dologi kiadások1 306,91 757,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,531,1
2Felhalmozási költségvetés16,0397,6
1Intézményi beruházási kiadások440,7802,0
2Felújítás151,0245,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások109,6
4Központi beruházási kiadások708,4
3Kölcsönök0,90,8
F01.d2Magyar Közigazgatási Intézet88,5127,7
1Működési költségvetés24,0161,5
1Személyi juttatások61,5164,5
2Munkaadókat terhelő járulékok22,149,8
3Dologi kiadások26,964,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,09,6
2Felújítás2,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kincstári Vagyoni Igazgatóság
F01.b1Kincstári Vagyoni Igazgatóság1 431,41 493,4
1Működési költségvetés10,022,9
1Személyi juttatások754,5768,6
2Munkaadókat terhelő járulékok292,6292,1
3Dologi kiadások327,4345,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,67,1
2Felhalmozási költségvetés2,5
1Intézményi beruházási kiadások53,351,4
2Felújítás9,04,3
3Kölcsönök4,01,51,8
F01.b2Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás199,91 035,0
1Működési költségvetés1 795,72 567,3
3Dologi kiadások1 652,32 156,5
2Felhalmozási költségvetés6 723,2
1Intézményi beruházási kiadások6 161,8
2Felújítás320,0613,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23,320,0
4Központi beruházási kiadások618,7
F01.a3Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok667,0484,0
1Működési költségvetés141,854,1
3Dologi kiadások106,4102,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
Felhalmozási költségvetés78,1
1Intézményi beruházási kiadások400,4172,6
2Felújítás202,012,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások193,9
F01.a4Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága800,01 186,9
1Működési költségvetés600,0498,0
1Személyi juttatások55,4224,9
2Munkaadókat terhelő járulékok20,482,2
3Dologi kiadások1 304,2835,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások418,9
2Felhalmozási költségvetés22,1
1Intézményi beruházási kiadások20,0136,0
2Felújítás5,1
3Kölcsönök2,9
F12.c5Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés7 664,79 727,1
1Személyi juttatások1 309,81 642,6
2Munkaadókat terhelő járulékok496,6582,2
3Dologi kiadások2 691,74 571,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0139,8
2Felhalmozási költségvetés39,21 420,7
1Intézményi beruházási kiadások2 812,12 286,2
2Felújítás347,533,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,21 135,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök4,43,2
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése445,1282,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások113,0
4Központi beruházási kiadások445,1
F12.c2Kormányzati távközlési célprogram233,0130,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások147,0
4Központi beruházási kiadások233,0
F13.b3EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési és egyéb ingatlanfejlesztési
feladatok296,868,5
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások296,8
F01.a4Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai213,162,8
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások213,1
F01.b5Állami vagyonkezelési beruházások296,8181,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások296,8
2Célelőirányzatok
F161Központilag kezelt fejezeti feladatok73,0
1Működési költségvetés53,3
3Dologi kiadások20,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,6
2Felhalmozási költségvetés80,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások34,8
3Kölcsönök5,75,7
F01 a2Országkép építés és kommunikációs feladatok4 326,03 974,3
1Működési költségvetés12,0
3Dologi kiadások4 316,03 589,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,9
F01.a4Világbanki segély az "Erőforrás Központ" kialakításához
1Működési költségvetés80,0
3Dologi kiadások80,0
F01.a5Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez
1Működési költségvetés20,1
3Dologi kiadások20,1
F01.a6Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők
kiadásaira119,7114,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88,1
2Munkaadókat terhelő járulékok31,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,0
F01.d14Modernizációs és Integrációs Program támogatása131,5111,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,3
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok4,8
3Dologi kiadások98,693,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,818,8
F01.a17Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése197,9193,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások197,9167,1
F13.a18Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása247,3169,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,8
3Dologi kiadások47,37,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások159,225,9
F13.b41Bős — Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása93,649,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,8
2Munkaadókat terhelő járulékok3,5
3Dologi kiadások80,31,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
F13.a42Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása19,919,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,919,9
43Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása86,484,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások86,484,6
F01.f52PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje
1Működési költségvetés387,6
3Dologi kiadások250,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0136,7
2Felhalmozási költségvetés1,6
1Intézményi beruházási kiadások1,6
F05.e54Állami vezetők egészségügyi ellátása48,047,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások48,055,3
F01.c56EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása95,932,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások65,98,2
F01.c57Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása91,287,0
1Működési költségvetés0,8
1Személyi juttatások9,2
2Munkaadókat terhelő járulékok3,3
3Dologi kiadások70,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,79,3
F04.c58Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása19,819,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,819,8
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F0259Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai240,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,3
2Munkaadókat terhelő járulékok8,7
3Dologi kiadások101,40,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások105,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások65,2
F08.f60Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása494,3449,8
Működési költségvetés1,5
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások426,336,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások292,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,0
F01.f612000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára312,6165,7
1Működési költségvetés26,4
1Személyi juttatások54,1
2Munkaadókat terhelő járulékok19,4
3Dologi kiadások139,126,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások57,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,1
F06.d62Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása500,0308,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok90,0
3Dologi kiadások160,00,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,3
F01.a63A Szamos és Tisza folyók ciandszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok
koordinálására165,5
1Működési költségvetés0,2
3Dologi kiadások8,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,5
F08.b64Millenáris Kht. támogatása1 500,01 680,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,01 680,0
F01.d65Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány1 500,01 500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0
F01.a99Világbanki segély a 2000, évi dátumváltás probléma megoldására
1Működési költségvetés14,2
3Dologi kiadások14,2
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Hírközlési célfeladatok
F12.c1Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1Működési költségvetés7 525,01 400,0
3Dologi kiadások180,01 223,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 565,06 148,4
2Felhalmozási költségvetés7 522,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 780,05 739,3
3Kölcsönök258,3193,7
F1610Fejezeti tartalék326,8326,8107,2
1 — 9. cím összesen:38 492,118 381,420 110,752 688,932 455,421 307,2
10Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
F01.b1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal361,3353,6
1Működési költségvetés13,910,3
1Személyi juttatások183,2188,3
2Munkaadókat terhelő járulékok70,169,9
3Dologi kiadások89,979,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,029,8
2Felújítás2,02,3
3Kölcsönök8,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c1ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része4,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,1
F01.c2ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része4,1
1Működési költségvetés286,0123,4
3Dologi kiadások286,060,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások62,6
10. cím összesen:665,3299,9365,4501,8133,7357,7
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F03.b1Nemzetbiztonsági Hivatal4 753,95 060,9
1Működési költségvetés79,797,3
1Személyi juttatások2 714,72 713,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 044,0989,5
3Dologi kiadások761,7812,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások148,4148,6
2Felhalmozási költségvetés82,0
1Intézményi beruházási kiadások64,2115,1
2Felújítás70,660,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,8
4Központi beruházási kiadások515,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Lakástámogatás30,010,0
3Kölcsönök33,433,4
F03.b2Információs Hivatal4 394,84631,4
1Működési költségvetés120,0204,8
1Személyi juttatások1 581,11 580,6
2Munkaadókat terhelő járulékok604,2604,0
3Dologi kiadások2 119,42 185,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,781,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,436,1
2Felújítás78,077,9
4Központi beruházási kiadások340,6
5Lakástámogatás15,016,0
3Kölcsönök19,9
F03.b3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat9 489,99 639,8
1Működési költségvetés235,3251,8
1Személyi juttatások3 806,33 828,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 453,91 463,7
3Dologi kiadások1 206,01 296,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások199,9199,9
2Felhalmozási költségvetés2420,1
1Intézményi beruházási kiadások2 909,14 110,5
2Felújítás104,0493,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,040,3
4Központi beruházási kiadások755,6
5Lakástámogatás26,026,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.b1Rend és közbiztonsági beruházások1 654,1533,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások1 654,1
F03.b2Speciális eszközök fejlesztése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2325,1
11 cím összesen20 727,7435,020 292,724 998,13 089,419 865,1
12Tartalékok
F161Költségvetés általános tartaléka23 424,8
2Céltartalékok
F161Végkielégítésre és felmentési illetméyre szolgáló keret1 600,0
13Kormányzati rendkívüli kiadások
F01.b1ÁPV Rt taitalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt tulajdonrész ideiglenes
értékesítési tilalma miatt60 300,060 300,0
F01.b2ÁPV Rt tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére10 500,010500,0
F12.a3Magyar Fejlesztési Bank Rt tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel)25 000,025 000,0
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F01.b4ÁPV Rt tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt tőkejuttatására1 500,01 500,0
F01.b5ÁPV Rt tőkeemelési kötelezettségének fedezete35 000,0
F166Bér- és nyugdíjkompenzációs keret40 000,0
X fejezet összesen182 209,919 116,340 768,8250 488 835 678541 530,0
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
F01.a1Belügyminisztérium központi igazgatása4 153,94 891,4
1Működési költségvetés34,4632,9
1Személyi juttatások1 691,91 934,2
2Munkaadókat terhelő járulékok640,4576,3
3Dologi kiadások815,81 587,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások382,8593,6
2Felhalmozási költségvetés1 512,6
1Intézményi beruházási kiadások338,21 951,1
2Felújítás319,2376,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások119,7
4Központi beruházási kiadások32,1
3Kölcsönök0,1
F03.b2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 037,2989,5
1Működési költségvetés3,6
1Személyi juttatások693,0571,6
2Munkaadókat terhelő járulékok262,1203,3
3Dologi kiadások57,394,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,7
2Felhalmozási költségvetés0,7
1Intézményi beruházási kiadások24,896,6
2Felújítás1,3
F01.a2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok4 065,64657,9
1Működési költségvetés471,9907,2
1Személyi juttatások2 329,32 744,9
2Munkaadókat terhelő járulékok917,71 015,8
3Dologi kiadások897,41 015,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,4129,7
2Felhalmozási költségvetés238,2
1Intézményi beruházási kiadások161,3178,4
2Felújítás139,944,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások280,5
4Központi beruházási kiadások280,4
5Lakástámogatás13,512,5
3Kölcsönök6,86,8
F06.g4BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal1 287,02 672,0
1Működési költségvetés36,5173,4
1Személyi juttatások428,8477,3
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok171,2177,0
3Dologi kiadások466,31 083,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai16,622,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások206,2305,0
2Felhalmozási költségvetés10,6
1Intézményi beruházási kiadások6,065,4
2Felújítás3,431,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,0
4Központi beruházási kiadások842,5
3Kölcsönök1,049,8
5Rendőrség
F03.b1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei14 673,711 678,7
1Működési költségvetés1 623,2880,8
1Személyi juttatások4 262,84 440,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 639,61 671,0
3Dologi kiadások3 092,83 230,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 394,4252,2
2Felhalmozási költségvetés28,210,8
1Intézményi beruházási kiadások4 917,52 937,1
2Felújítás857,5140,3
5Lakástámogatás160,541,0
3Kölcsönök67,960,8
F03.b2Budapesti Rendőr-főkapitányság18 956,420 781,0
1Működési költségvetés1 354,21 419,7
1Személyi juttatások10 994,711 970,1
2Munkaadókat terhelő járulékok4 366,94 323,3
3Dologi kiadások4 467,25 002,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,7
2Felhalmozási költségvetés30,0112,9
1Intézményi beruházási kiadások284,8425,6
2Felújítás158,0191,3
4Központi beruházási kiadások285,3
5Lakástámogatás69,083,0
3Kölcsönök86,284,5
F03.b4Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság2 559,12748,4
1Működési költségvetés151,5134,6
1Személyi juttatások1 612,11 653,3
2Munkaadókat terhelő járulékok640,8612,9
3Dologi kiadások376,2505,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés68,8
1Intézményi beruházási kiadások21,554,8
2Felújítás43,062,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,4
4Központi beruházási kiadások18,3
5Lakástámogatás14,017,0
3Kölcsönök4,15,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b5Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság3 357,73 600,8
1Működési költségvetés120,4120,0
1Személyi juttatások2 078,12 077,0
2Munkaadókat terhelő járulékok823,6795,9
3Dologi kiadások499,6659,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés4,7
1Intézményi beruházási kiadások27,837,7
2Felújítás28,056,0
4Központi beruházási kiadások71,4
5Lakástámogatás20,025,0
3Kölcsönök23,620,3
F03.b6Békés Megyei Rendőr-főkapitányság2 363,32 471,5
1Működési költségvetés106,1112,8
1Személyi juttatások1 442,21 475,2
2Munkaadókat terhelő járulékok574,7549,4
3Dologi kiadások383,9454,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés11,4
1Intézményi beruházási kiadások19,648,9
2Felújítás35,047,6
5Lakástámogatás14,017,0
3Kölcsönök7,77,7
F03.b7Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság4 415,54 804,7
1Működési költségvetés157,3180,4
1Személyi juttatások2 733,22 762,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 083,01 029,6
3Dologi kiadások660,2812,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,02,8
2Felhalmozási költségvetés7,2
1Intézményi beruházási kiadások35,4104,9
2Felújítás36,035,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,9
4Központi beruházási kiadások200,0
5Lakástámogatás23,033,5
3Kölcsönök13,712,4
F03.b8Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság2 530,22 678,3
1Működési költségvetés119,7121,3
1Személyi juttatások1 543,81 579,6
2Munkaadókat terhelő járulékok616,0584,4
3Dologi kiadások401,4481,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,61,1
2Felhalmozási költségvetés10,2
1Intézményi beruházási kiadások21,167,6
2Felújítás54,084,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Központi beruházási kiadások1,4
5Lakástámogatás12,016,0
3Kölcsönök5,212,2
F03.b9Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság2593,02 894,5
1Működési költségvetés101,7147,9
1Személyi juttatások1 607,81 647,9
2Munkaadókat terhelő járulékok636,2627,9
3Dologi kiadások376,5493,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
2Felhalmozási költségvetés1,4
1Intézményi beruházási kiadások20,273,2
2Felújítás42,049,0
4Központi beruházási kiadások134,4
5Lakástámogatás12,016,0
3Kölcsönök7,08,1
F03.b10Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság2437,82650,1
1Működési költségvetés117,5178,7
1Személyi juttatások1 532,21 583,8
2Munkaadókat terhelő járulékok607,2594,1
3Dologi kiadások367,5485,9
2Felhalmozási költségvetés4,513,2
1Intézményi beruházási kiadások19,986,0
2Felújítás21,083,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
5Lakástámogatás12,015,0
3Kölcsönök11,011,0
F03.b11Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság3 097,63 232,3
1Működési költségvetés137,6122,4
1Személyi juttatások1915,12 008,9
2Munkaadókat terhelő járulékok760,1712,9
3Dologi kiadások493,0564,0
2Felhalmozási költségvetés28,6
1Intézményi beruházási kiadások25,053,9
2Felújítás27,039,6
4Központi beruházási kiadások0,8
5Lakástámogatás15,018,0
3Kölcsönök11,916,6
F03.b12Heves Megyei Rendőr-főkapitányság1 898,01 973,5
1Működési költségvetés76,273,6
1Személyi juttatások1 174,81 215,4
2Munkaadókat terhelő járulékok464,2464,3
3Dologi kiadások300,0315,5
2Felhalmozási költségvetés1,516,7
1Intézményi beruházási kiadások14,747,4
2Felújítás14,07,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
5Lakástámogatás8,012,0
3Kölcsönök4,05,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b13Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság2499,72659,8
1Működési költségvetés111,496,4
1Személyi juttatások1 552,41 565,4
2Munkaadókat terhelő járulékok616,4596,8
3Dologi kiadások390,5468,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,50,1
2Felhalmozási költségvetés1,06,6
1Intézményi beruházási kiadások20,373,2
2Felújítás19,038,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,8
4Központi beruházási kiadások20,6
5Lakástámogatás12,017,0
3Kölcsönök11,111,1
F03.b14Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság1 942,42030,7
1Működési költségvetés91,594,0
1Személyi juttatások1 199,41 222,3
2Munkaadókat terhelő járulékok476,0461,8
3Dologi kiadások315,5350,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés12,0
1Intézményi beruházási kiadások15,550,3
2Felújítás18,054,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
5Lakástámogatás9,012,0
3Kölcsönök9,28,0
F03.b15Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság1 666,51 773,6
1Működési költségvetés64,251,2
1Személyi juttatások1 041,81 049,5
2Munkaadókat terhelő járulékok410,6393,4
3Dologi kiadások244,9295,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés2,09,6
1Intézményi beruházási kiadások12,944,2
2Felújítás13,038,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
5Lakástámogatás8,011,0
3Kölcsönök6,57,9
F03.b16Pest Megyei Rendőr-főkapitányság5 028,15 257,4
1Működési költségvetés195,0271,1
1Személyi juttatások3 109,43 215,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 233,51 200,3
3Dologi kiadások770,1920,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,56,0
2Felhalmozási költségvetés65,1
1Intézményi beruházási kiadások40,663,9
2Felújítás46,067,8
5Lakástámogatás20,032,0
3Kölcsönök23,29,3
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b17Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság2 599,83 134,3
1Működési költségvetés135,6130,2
1Személyi juttatások1 574,81 620,0
2Munkaadókat terhelő járulékok626,3611,3
3Dologi kiadások476,2525,6
2Felhalmozási költségvetés15,6
1Intézményi beruházási kiadások21,189,4
2Felújítás24,030,7
4Központi beruházási kiadások341,5
5Lakástámogatás13,017,5
3Kölcsönök10,214,9
F03.b18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság3 070,73 249,9
1Működési költségvetés102,7144,5
1Személyi juttatások1 890,22 014,5
2Munkaadókat terhelő járulékok747,8755,9
3Dologi kiadások464,2509,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,00,7
2Felhalmozási költségvetés16,4
1Intézményi beruházási kiadások24,249,7
2Felújítás32,049,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
4Központi beruházási kiadások0,3
5Lakástámogatás13,022,5
3Kölcsönök6,04,5
F03.b19Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság1 886,52008,3
1Működési költségvetés86,2174,1
1Személyi juttatások1 185,01 245,6
2Munkaadókat terhelő járulékok468,9463,4
3Dologi kiadások280,8356,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés11,5
1Intézményi beruházási kiadások15,040,2
2Felújítás15,042,4
4Központi beruházási kiadások20,0
5Lakástámogatás8,011,0
3Kölcsönök9,69,8
F03.b20Vas Megyei Rendőr-főkapitányság1911,32 019,9
1Működési költségvetés107,4145,3
1Személyi juttatások1 171,91 216,3
2Munkaadókat terhelő járulékok464,5461,9
3Dologi kiadások340,3386,7
2Felhalmozási költségvetés6,1
1Intézményi beruházási kiadások15,074,1
2Felújítás15,024,1
4Központi beruházási kiadások4,1
5Lakástámogatás12,015,0
3Kölcsönök9,315,2
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b21Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság2 214,72 397,9
1Működési költségvetés106,1146,6
1Személyi juttatások1 403,0l 455,4
2Munkaadókat terhelő járulékok557,2548,7
3Dologi kiadások308,0444,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés78,8
1Intézményi beruházási kiadások18,688,6
2Felújítás17,025,7
4Központi beruházási kiadások8,9
5Lakástámogatás13,019,0
3Kölcsönök8,13,8
F03.b22Zala Megyei Rendőr-főkapitányság1 923,92234,4
1Működési költségvetés91,5144,3
1Személyi juttatások1 208,41 284,4
2Munkaadókat terhelő járulékok478,3483,2
3Dologi kiadások285,3385,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés14,6
1Intézményi beruházási kiadások15,466,0
2Felújítás18,024,2
4Központi beruházási kiadások134,6
5Lakástámogatás10,013,0
3Kölcsönök25,423,6
F03.b23Készenléti Rendőrség5 052,65 189,2
1Működési költségvetés387,8529,6
1Személyi juttatások3 075,63 165,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 194,91 148,2
3Dologi kiadások1 074,01 116,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,5
2Felhalmozási költségvetés2,02,1
1Intézményi beruházási kiadások45,9192,2
2Felújítás32,069,8
4Központi beruházási kiadások7,2
5Lakástámogatás20,027,0
3Kölcsönök28,222,4
F03.b24Köztársasági Őrezred3211,43 572,3
Működési költségvetés97,5204,2
1Személyi juttatások2033,82 209,4
2Munkaadókat terhelő járulékok769,4804,2
3Dologi kiadások409,6597,3
2Felhalmozási költségvetés0,851,2
1Intézményi beruházási kiadások45,9112,7
2Felújítás18,039,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,1
4Központi beruházási kiadások80,6
5Lakástámogatás33,040,0
3Kölcsönök4,7
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b25Híradástechnikai Szolgálat1 844,21 931,0
1Működési költségvetés168,4221,7
1Személyi juttatások309,7324,0
2Munkaadókat terhelő járulékok125,5122,0
3Dologi kiadások1 543,11 527,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,1
2Felhalmozási költségvetés20,010,9
1Intézményi beruházási kiadások43,3100,8
2Felújítás11,020,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
6Határőrség
F03.b1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei4361,54 680,6
1Működési költségvetés12,980,6
1Személyi juttatások1 297,01 355,7
2Munkaadókat terhelő járulékok523,0499,7
3Dologi kiadások908,9932,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,0119,8
2Felhalmozási költségvetés239,9502,6
1Intézményi beruházási kiadások1 117,41 935,8
2Felújítás622,0456,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121,1
4Központi beruházási kiadások4,2
5Lakástámogatás120,0120,0
3Kölcsönök106,5105,1
F03.b2Határőrigazgatóságok17903,117 831,8
1Működési költségvetés236,8512,1
1Személyi juttatások10 909,511 693,5
2Munkaadókat terhelő járulékok4 397,24 205,3
3Dologi kiadások1 833,22 375,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 000,09,5
2Felhalmozási költségvetés55,6
1Intézményi beruházási kiadások16,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,0
4Központi beruházási kiadások28,9
3Kölcsönök15,28,4
F03.c7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság5 819,97 450,3
1Működési költségvetés155,42015,9
1Személyi juttatások2 872,03171,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 125,51 195,4
3Dologi kiadások935,12 573,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,6583,9
2Felhalmozási költségvetés3,11 320,6
1Intézményi beruházási kiadások729,0919,4
2Felújítás259,0250,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások376,5
4Központi beruházási kiadások2 080,9
5Lakástámogatás53,253,6
3Kölcsönök10,26,9
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.c9BM Tűzvédelmi Kiképző Intézet650,4614,4
1Működési költségvetés27,071,0
1Személyi juttatások324,5280,4
2Munkaadókat terhelő járulékok128,4109,9
3Dologi kiadások138,2163,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,9
2Felhalmozási költségvetés2,8
1Intézményi beruházási kiadások36,761,8
2Felújítás46,555,0
4Központi beruházási kiadások0,4
5Lakástámogatás3,12,7
3Kölcsönök0,40,4
F08.b10Duna Palota és Kiadó200,2260,5
1Működési költségvetés220,5244,9
1Személyi juttatások162,4185,3
2Munkaadókat terhelő járulékok67,873,4
3Dologi kiadások144,0186,9
2Felhalmozási költségvetés0,3
1Intézményi beruházási kiadások22,512,2
2Felújítás24,016,9
4Központi beruházási kiadások37,4
F01.f11Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal2 27,914 545,4
1Működési költségvetés631,71 204,6
1Személyi juttatások779,2924,1
2Munkaadókat terhelő járulékok311,9357,8
3Dologi kiadások1 373,15 301,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,02 584,2
2Felhalmozási költségvetés884,0
1Intézményi beruházási kiadások392,46 725,9
2Felújítás188,0150,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,0
4Központi beruházási kiadások108,7
3Kölcsönök0,3
F04.c12Rendőrtiszti Főiskola771,4946,9
1Működési költségvetés113,5224,0
1Személyi juttatások414,0608,4
2Munkaadókat terhelő járulékok165,9185,6
3Dologi kiadások187,3266,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,2
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások58,455,2
2Felújítás55,851,9
5Lakástámogatás3,53,5
3Kölcsönök0,65,0
F05.a13BM Központi Kórház és intézményei498,2640,7
1Működési költségvetés2 230,82456,2
1Személyi juttatások967,11 113,9
2Munkaadókat terhelő járulékok413,3474,8
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások1 111,81 182,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,07,8
2Felhalmozási költségvetés1,037,0
1Intézményi beruházási kiadások77,640,5
2Felújítás158,2136,0
4Központi beruházási kiadások146,2
3Kölcsönök1,5
14Központi Gazdasági Főigazgatóság
F03.b1Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei2 288,09 629,9
1Működési költségvetés1 191,62016,1
1Személyi juttatások1 052,2996,0
2Munkaadókat terhelő járulékok432,2373,9
3Dologi kiadások1 191,61 581,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5189,3
2Felhalmozási költségvetés11,3160,8
1Intézményi beruházási kiadások52,47 427,6
2Felújítás285,0277,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások315,0
4Központi beruházási kiadások3,0
5Lakástámogatás75,075,0
6Lakásépítés400,0235,5
3Kölcsönök37,536,0
F03.b2BM Nemzetközi Oktatási Központ119,5144,0
1Működési költségvetés159,4408,2
1Személyi juttatások68,2108,0
2Munkaadókat terhelő járulékok27,538,5
3Dologi kiadások183,2320,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások38,8
F04.b3Szakközépiskolák3 454,24 020,9
1Működési költségvetés206,4180,0
1Személyi juttatások1 616,31 707,3
2Munkaadókat terhelő járulékok635,9586,0
3Dologi kiadások1 321,91 389,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,567,6
2Felhalmozási költségvetés253,1
1Intézményi beruházási kiadások21,056,7
2Felújítás18,2
4Központi beruházási kiadások497,2
3Kölcsönök2,42,2
F03.b15BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság283,3193,6
1Működési költségvetés536,31 591,9
1Személyi juttatások164,0156,9
2Munkaadókat terhelő járulékok64,135,8
3Dologi kiadások562,61 651,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások381,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés67,8
1Intézményi beruházási kiadások12,5114,3
2Felújítás16,4
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai162,065,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások325,3
4Központi beruházási kiadások162,0
F03.b3Rend és közbiztonsági beruházások2 728,825,8
2Felhalmozási költségvetés3,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,4
4Központi beruházási kiadások2 728,8
F03.c4Tűzvédelmi beruházások315,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások315,0
F03.c5Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés1 444,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások310,0
4Központi beruházási kiadások1 444,5
2Ágazati célfeladatok
F03b1Gépjárműkorszerűsítési program162,2108,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások162,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások159,0
F08b2Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai55,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,013,9
F03.c3Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2Felhalmozási költségvetés1 803,01640,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 803,01 028,2
F03.b4Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés90,01,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90,0
F03.c6Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása200,0200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0120,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások80,080,0
F02.b8NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)19,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,3
3Dologi kiadások9,7
F13.b9Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok37 108,5
1Működési költségvetés1 143,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37 860,7-
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F0210NATO tagsággal kapcsolatos feladatok96,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások51,0
F0211Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,7
3Dologi kiadások2,3
F0212Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi
szolgálatok eszközrendszeresítése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
F03.b14BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése19,230,0
1Működési költségvetés8 662,1318,9
3Dologi kiadások16,649,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8 662,1283,3
2Felhalmozási költségvetés58,4439,3
1Intézményi beruházási kiadások2,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások58,4581,0
3Kölcsönök30,530,2
F03.b15Európai integrációs feladatok1 152,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások102,0
2Munkaadókat terhelő járulékok33,0
3Dologi kiadások780,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások237,4
F01.f19Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése9 123,3113,8
1Működési költségvetés23,4
3Dologi kiadások4 588,83,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások289,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4 534,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások93,2
F03.c21Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal
kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
F03.b28Hivatásos állomány életbiztosítása130,05,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F0229Hivatásos állomány nyugdíjaztatása7 910,07 910,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 910,07 910,0
F0230Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés273,7335,8
1Személyi juttatások19,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6,6
3Dologi kiadások174,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások73,0311,0
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
F01.f52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési
feltételei200,0200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0202,4
F03.b53ORFK D.A.D.A. Program támogatása5,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
3XTársadalmi önszerveződések támogatása
F08.a2Rendőr és Határőr SE támogatása27,027,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,027,0
F08.f3Szakszervezetek támogatása10,010,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0
F08.a4Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása15,015,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,015,0
F08.f5Szabadságharcosokért Alapítvány75,075,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,075,0
11PHARE program
F03.1COP’97340,6233,5
1Működési költségvetés312,3
3Dologi kiadások652,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások166,6
2Felhalmozási költségvetés50,6
1Intézményi beruházási kiadások50,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások329,1
F03.b2COP’981 040,0839,9
1Működési költségvetés643,1
3Dologi kiadások385,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások237,5
2Felhalmozási költségvetés1 052,0202,4
1Intézményi beruházási kiadások1 707,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások831,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F03.b3COP'991 385,066,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások250,0
2Felhalmozási költségvetés1 525,4
1Intézményi beruházási kiadások2660,4
F03.b4Katasztrófavédelem PHARE programja1 040,0
2Felhalmozási költségvetés1 040,0
1Intézményi beruházási kiadások2080,0
13Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása
F04.b1Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása10 720,023 911,4
1Működési költségvetés75,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10 720,023 986,5
F04.a2Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása3910,04 982,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 910,04 982,2
3Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása
F06.g1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás1 582,04 021,9
1Működési költségvetés155,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 582,04 177,4
F06.g2Nappali szociális intézményi ellátás138,3463,7
1Működési költségvetés6,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások138,3470,1
F06.g3Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos
intézményi ellátása441,81 143,5
1Működési költségvetés2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások441,81 145,5
F06.g4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg
és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása85,0302,8
1Működési költségvetés13,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások85,0316,5
F06.g5Hajléktalanok átmeneti intézményei209,3425,4
1Működési költségvetés11,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások209,3436,7
F06.g6Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése374,0807,6
1Működési költségvetés1,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások374,0809,4
F06.g7Bölcsődei ellátás12,037,3
1Működési költségvetés4,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,041,9
14Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
F03.c1Köztestületi tűzoltóságok támogatása300,0300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0300,0
F06.g15Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatás:545,0545,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások545,0534,1
1—19. cím összesen:216 381,827 295,6189 088,2284 825,329 850,1255 117,1
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
23Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
F161Községek általános feladatai842,2915,8
F01.a2Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz1 028,41 015,8
F01.a3Körjegyzőség működéséhez628,9622,2
F13.b7Üdülőhelyi feladatokhoz1 456,11 434,2
F06.g11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz4 168,04 108,5
F08.a12Gyermekvédelmi szakellátáshoz3 414,13 326,9
F06.g13Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz3 702,93 577,0
F06.g14Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 143,71 121,1
F06.g15Hajléktalanok átmeneti intézményeire209,3174,0
F06.g16Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni
és gyógypedagógiai intézeti ellátásához3 183,22 993,9
F06.g17Bölcsődei ellátáshoz770,3756,0
F04.a18Óvodai neveléshez34 626,034 435,4
F04.a19Iskolai oktatáshoz139 284,2138 381,4
F04.b20Iskolai szakképzéshez15 582,015 270,4
F06.g21Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz11 742,611 647,8
F04.a22Alapfokú művészetoktatáshoz6 575,76 514,3
F04.d23Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz14 995,814 832,2
F04.d24Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz28 908,828 993,1
2Központosított előirányzatok
F071Lakossági közműfejlesztés támogatása1 500,01 341,2
F072Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása1 000,01 000,0
F073Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása4 100,04 086,6
F12.d4Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása200,0200,0
F03.b5Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása80,180,1
F06.f6Lakáscélú adósságkezelési támogatás400,044,1
F01.a7Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása803,0778,6
F08.a8Gyermek és ifjúsági feladatok155,0155,0
F04.a9Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához300,0299,1
F08.b10Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás568,0568,0
F08.b11Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása350,0350,0
F1612Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz4 000,02 028,0
F1613Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára300,0299,6
F03.c14Tűzoltólaktanya létesítése50,050,0
F06.f15A szociális és gyermekjóléti feladat ellátásában dolgozók egyszeri keresetkiegészítése5 000,04 926,4
3Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
F01.a1Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzat
támogatása9 613,412 378,8
F01.a2Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása720,026,1
F163Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása1 200,01 200,0
4Helyi önkormányzatok színházi támogatása
F08.b1Épületműködtetési hozzájárulás3 165,53 165,5
F08.b2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás1 989,41 989,4
F08.b3Bábszínházak művészeti munkájának támogatása129,0129,0
F08.b4Színházak pályázati támogatása341,6341,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Normatív kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
F04.d2Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez2 432,32 426,8
F04.d3Pedagógusok szakkönyv-vásárlásához1 777,51 758,3
F04 d4Tanulók tankönyv-vásárlásához3144,93 113,3
F01.a6Körzeti, térségi feladatokhoz5 300,05 300,0
F03.c2Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása16 013,016 012,0
3Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett
közcélú foglalkoztatás támogatása
F06.f1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése37 519,830 882,7
F06.d2Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása3 773,01 156,7
F074Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása233,3311,1
F08.a5Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása1 676,51 663,6
F166Címzett- és céltámogatások52 300,048 115,8
F077Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás10 900,09 309,9
8Céljellegű decentralizált támogatás
F13.a1Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete6 540,05 688,8
F162Vis maior tartalék330,03 454,8
F169Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzatok támogatásaiból és hozzájárulásaiból
az árvízi katasztrófahelyzet miatt—6 184,0
F1410Átcsoportosítás Ózd város önkormányzata részére, a környezeti szennyeződéstől való
megtisztítás költségeire felvett bankhitel törlesztésére250,0
23. cím összesen:450 167,5428 816,9
XI. fejezet összesen:666 549,327 293,6189088,2713 642,229 850,1255 117,1
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
F01.a1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása3 672,45 005,2
1Működési költségvetés567,9604,6
1Személyi juttatások1 783,42460,4
2Munkaadókat terhelő járulékok749,7873,7
3Dologi kiadások1 491,21 662,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66,0219,9
2Felhalmozási költségvetés176,020,4
1Intézményi beruházási kiadások50,0242,4
2Felújítás100,081,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások176,010,3
4Központi beruházási kiadások317,7
3Kölcsönök20,718,2
2Szakigazgatási intézmények
F01.b1Költségvetési Iroda967,4923,4
1Működési költségvetés100,973,3
1Személyi juttatások462,3555,4
2Munkaadókat terhelő járulékok198,3190,3
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások388,7198,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés19,6
1Intézményi beruházási kiadások19,030,6
2Felújítás5,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,0
4Központi beruházási kiadások20,0
3Kölcsönök2,62,6
F102Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények2 988,83 575,6
1Működési költségvetés10264,110 209,4
1Személyi juttatások4 992,65 003,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2 047,01 806,5
3Dologi kiadások5 332,45 343,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,953,8
6Kamatfizetések3,0
2Felhalmozási költségvetés80,2
1Intézményi beruházási kiadások653,0469,9
2Felújítás180,0172,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
3Kölcsönök19,418,3
F103Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények1 316,5l 439,1
1Működési költségvetés4204,23518,5
1Személyi juttatások1 988,01 958,8
2Munkaadókat terhelő járulékok782,8698,4
3Dologi kiadások2 042,91 943,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,012,3
2Felhalmozási költségvetés18,9
1Intézményi beruházási kiadások512,0225,3
2Felújítás180,0260,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,02,7
4Központi beruházási kiadások46,4
3Kölcsönök9,57,9
F104Földművelésügyi szakigazgatási intézmények2 579,94 316,8
1Működési költségvetés983,8884,5
1Személyi juttatások1 487,32 269,4
2Munkaadókat terhelő járulékok568,6813,1
3Dologi kiadások1 418,81 692,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,090,9
2Felhalmozási költségvetés113,050,0
1Intézményi beruházási kiadások140,0276,1
2Felújítás60,103,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,2
4Központi beruházási kiadások85,4
3Kölcsönök2,02,0
F105Erdészeti szakigazgatási intézmények1 354,81 457,0
1Működési költségvetés749,31 020,8
1Személyi juttatások924,81 153,8
2Munkaadókat terhelő járulékok367,5413,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások626,8647,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,9
2Felhalmozási költségvetés73,083,7
1Intézményi beruházási kiadások223,0299,0
2Felújítás35,040,3
4Központi beruházási kiadások33,0
3Kölcsönök12,24,7
F13.a6Területi Főépítészi Irodák150,4195,8
1Működési költségvetés2,7
1Személyi juttatások60,392,2
2Munkaadókat terhelő járulékok26,234,8
3Dologi kiadások47,956,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés0,8
1Intézményi beruházási kiadások16,015,2
F103Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet6 863,97 806,1
1Működési költségvetés3 280,45 270,3
1Személyi juttatások4 658,75 649,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 997,02 173,8
3Dologi kiadások3 259,64 260,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,091,5
2Felhalmozási költségvetés388,8
1Intézményi beruházási kiadások100,0593,6
2Felújítás108,0129,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,6
4Központi beruházási kiadások115,5
3Kölcsönök10,42,8
F104Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei1 438,41 637,1
1Működési költségvetés3 107,13 353,0
1Személyi juttatások1 287,71 452,9
2Munkaadókat terhelő járulékok555,5560,2
3Dologi kiadások2 418,22 433,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,159,0
2Felhalmozási költségvetés177,0
1Intézményi beruházási kiadások120,0580,1
2Felújítás120,0160,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
4Központi beruházási kiadások140,5
3Kölcsönök5,05,0
F105Agrárintervenciós központ547,7641,9
1Működési költségvetés57,8
1Személyi juttatások194,2232,7
2Munkaadókat terhelő járulékok69,989,9
3Dologi kiadások193,8269,2
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások84,3277,8
2Felújítás5,52,1
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F04.b6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei2 388,32 851,7
1Működési költségvetés954,21 161,6
1Személyi juttatások1 062,11 212,4
2Munkaadókat terhelő járulékok463,7469,9
3Dologi kiadások964,61 387,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai8,310,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,060,2
2Felhalmozási költségvetés20,7404,7
1Intézményi beruházási kiadások567,0811,6
2Felújítás256,0225,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,53,7
4Központi beruházási kiadások264,1
3Kölcsönök1,91,9
F08.b7Közművelődési intézmények324,3358,8
1Működési költségvetés86,393,2
1Személyi juttatások136,1148,1
2Munkaadókat terhelő járulékok58,162,0
3Dologi kiadások112,4144,2
2Felhalmozási költségvetés6,6
1Intézményi beruházási kiadások54,027,4
2Felújítás50,056,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,2
4Központi beruházási kiadások15,1
F108Agrárkutató intézetek1 485,61 769,0
1Működési költségvetés1 851,42 342,7
1Személyi juttatások1 140,21 338,1
2Munkaadókat terhelő járulékok482,8507,0
3Dologi kiadások1 418,11 742,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,961,7
6Kamatfizetések1,0
2Felhalmozási költségvetés477,0
1Intézményi beruházási kiadások142,0554,6
2Felújítás130,0172,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,8
4Központi beruházási kiadások112,8
3Kölcsönök5,85,8
F08.a9Továbbképző és sportlétesítmények334,8634,8
1Működési költségvetés251,0334,0
1Személyi juttatások126,0204,7
2Munkaadókat terhelő járulékok55,672,8
3Dologi kiadások295,2368,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés18,4
1Intézményi beruházási kiadások50,0158,0
2Felújítás59,038,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
4Központi beruházási kiadások239,1
3Kölcsönök0,523,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F13.b3Holtág rehabilitáció támogatása100,0100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások102,2
4Központi beruházási kiadások100,0
F1013Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása1 120,0422,7
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások1 120,0
F04.b14Középfokú oktatás beruházásai250,010,7
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások250,0
F08.b15Művelődési beruházások30,020,3
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások30,0
F1016Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai100,07,2
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások100,0
F04.d17Továbbképző létesítmények beruházásai200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások200,0
F13.a18Céltámogatási kiegészítő keret
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,8
2Ágazati célelőirányzatok
F101Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
F102PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás
1Működési költségvetés2,5
F103PHARE intézményfejlesztés
1Működési költségvetés3 878,0181,8
3Dologi kiadások3 878,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások297,4
2Felhalmozási költségvetés1351,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 148,3
F104Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai563,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok85,0
3Dologi kiadások58,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,01,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120,0
F106Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja5 807,63 443,8
1Működési költségvetés
Személyi juttatások721,0
2Munkaadókat terhelő járulékok276,0
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások2 180,60,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96,01 273,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 534,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások183,6
F027Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok45,011,0
1Működési költségvetés12,9
3Dologi kiadások35,05,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,05,0
F108Nemzetközi feladatok, tagdíjak172,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások172,920,0
F109Agrárkutatási feladatok támogatása440,0346,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
3Dologi kiadások224,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0212,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,01,0
F1012Nemzeti kataszteri program feltételrendszere870,0400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások300,0
2Munkaadókat terhelő járulékok119.0
3Dologi kiadások101,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások665,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások350,0106,9
F1013Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása18,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,018,0
F1014Hegyközségek állami feladatainak támogatása275,0269,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások275,0269,2
F04.d34Közoktatási támogatások
1Működési költségvetés5,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
2Felhalmozási költségvetés2,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,9
F08.f35Egyéb szervezetek feladataira49,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,6
36Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
F13.a4Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás448,4439,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások448,4439,0
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
Csoport-szám
Kie-melt
előír.
Szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
Név
Jogcím-névElőir.
Csop. Név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F13.a5Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés1 710,0331,0
3Dologi kiadások99,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 710,0350,6
2Felhalmozási költségvetés140,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,2
37Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési
Program
F13.a1B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai9,89,8
1Működési költségvetés0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,839,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 923,8
F13.a2B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés18,5
3Dologi kiadások5,8
38PHARE CBC program
F13.a1PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai681,0662,5
1Működési költségvetés969,1
3Dologi kiadások1 229,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások681,00,6
2Felhalmozási költségvetés2,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 167,9
F13.a2PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés15 918,1233,0
3Dologi kiadások467,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15 918,128,3
2Felhalmozási költségvetés7 796,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 450,5
F13.a4PHARE iroda működési költségei200,0200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0200,0
F13.a39Alföldprogram területfejlesztési feladatai
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások60,9
F1140Építésügyi célelőirányzatok
1Működési költségvetés220,0442,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,0282,7
F13.a41Területi információs rendszer működtetése80,078,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,078,3
F13.b42Vízügyi feladatok támogatása700,0700,0
1Működési költségvetés1 367,0
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások278,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számEliír.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés700,01 134,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 400,02 248,4
F0743Terület- és településrendezési célfeladat200,0183,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0123,9
4Támogatási célelőirányzatok
1Agrárberuházások támogatása
F101Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása41 922,527 728,2
1Működési költségvetés15,3
2Felhalmozási költségvetés500,0386,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások42 422,528 125,6
F102Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás2 645,02 576,7
1Működési költségvetés1,4
2Felhalmozási költségvetés7,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 645,02 607,0
F103Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása2 275,02 275,0
1Működési költségvetés0,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 275,02 266,5
2Erdészeti feladatok
F101Erdészeti közcélú feladatok1 000,0979,0
1Működési költségvetés3 200,02989,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 200,03 561,3
F102Erdei vasutak működtetésére105,0102,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások105,0102,8
F103Jóléti és parkerdőfenntartásra205,0200,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205,0200,7
F103Termőföld minőségi védelme, hasznosítása
1Működési költségvetés1 400,01 652,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 400,01 666,4
F104Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok
1Működési költségvetés800,0899,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,0748,9
2Felhalmozási költségvetés100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,093,9
F105Halgazdálkodási tevékenységek
1Működési költségvetés220,0210,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,0184,5
F106Vadgazdálkodási tevékenységek
1Működési költségvetés600,0657,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások600,0627,2
F109Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása370,0362,2
1Működési költségvetés11,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások370,0377,5
10Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok
F13.a1Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai3 233,53 165,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés800,063,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások392,0663,2
2Felhalmozási költségvetés50,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 641,52 129,7
3Kölcsönök550,0
F13.a2Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai
19Működési költségvetés1 086,8
3Dologi kiadások196,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 172,7
2Felhalmozási költségvetés17 920,0659,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17 920,0379,8
F13.a3Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai1 000,0979,0
2Felhalmozási költségvetés6,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 000,0467,9
F105Állatkár-térítés1 518,91 487,0
1Működési költségvetés122,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 518,91 109,0
F1610Fejezeti tartalék330,0330,0
1 — 10. cím összesen:168078,274 749,493 328,8130 427,554 127,579841,0
Vállalkozások folyó támogatása
F101Piacra-jutási támogatás58 303,549548,5
F102Piacra-jutási támogatás megtérülése10000,0408,3
F103Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás32 828,047 285,02853,0
F104Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás255,0231,3
11 cím összesen:91 386,510000,097 064,83 261,3
XII. fejezet összesen:259 464,784 749,493 328,8227 492,357 388,879 841,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
F01. a1Honvédelmi Minisztérium igazgatása3 292,54 910,2
1Működési költségvetés141,9
1Személyi juttatások1 317,31 436,4
2Munkaadókat terhelő járulékok481,2492,9
3Dologi kiadások1 210,0745,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,71 232,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások175,3278,7
2Felújítás100,0553,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,0
F022HM hivatalai2 929,82 561,5
1Működési költségvetés45,0
1Személyi juttatások912,9738,0
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok235,5221,9
3Dologi kiadások1 577,3883,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások189,5156,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,626,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások335,0
3Kölcsönök14,55,8
F023HM háttérintézményei10 409,39 261,0
1Működési költségvetés646,0
1Személyi juttatások3 972,33 476,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 312,91 272,0
3Dologi kiadások3 604,52 594,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,2117,0
2Felhalmozási költségvetés35,6
1Intézményi beruházási kiadások1 404,7875,6
2Felújítás49,266,7
3Kölcsönök4,522,316,6
2Magyar Honvédség
F021Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei84 397,781 725,1
1Működési költségvetés4 881,7
1Személyi juttatások17 492,418216,9
2Munkaadókat terhelő járulékok5 639,15 795,2
3Dologi kiadások40 569,745 623,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások267,62426,8
2Felhalmozási költségvetés1 753,3
1Intézményi beruházási kiadások14339,98 158,5
2Felújítás6 022,44 868,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121,0
4Központi beruházási kiadások15,0
3Kölcsönök66,6267,3302,1
F022Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai25 418,725 593,8
1Működési költségvetés413,4
1Személyi juttatások15 388,414 970,1
2Munkaadókat terhelő járulékok4966,54 702,0
3Dologi kiadások4 962,95 636,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,0174,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,011,1
3Kölcsönök31,915,216,0
F023Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai16 897,617 166,2
1Működési költségvetés392,7
1Személyi juttatások10 587,510 779,5
2Munkaadókat terhelő járulékok3 674,23 778,4
3Dologi kiadások2 513,32 922,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások94,6184,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások6,0
3Kölcsönök28,015,916,7
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F021Katonai Felderítő Hivatal6 942,67 222,3
1Működési költségvetés160,5
1Személyi juttatások3 484,03 679,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 117,81 155,4
3Dologi kiadások1 781,91 926,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,020,9
2Felhalmozási költségvetés72,5
1Intézményi beruházási kiadások546,8648,3
2Felújítás37,9
3Kölcsönök4,127,26,5
F022Katonai Biztonsági Hivatal1 402,91 594,0
1Működési költségvetés4,0
1Személyi juttatások825,9933,9
2Munkaadókat terhelő járulékok276,4319,9
3Dologi kiadások219,0215,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,65,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások70,270,2
2Felújítás4,63,2
3Kölcsönök1,20,80,7
4MH Katonai Tanintézetek
F04 c1Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem8 863,58 253,2
1Működési költségvetés262,0
1Személyi juttatások3 700,03 665,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 171,31 161,7
3Dologi kiadások2 737,82 438,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,029,3
2Felhalmozási költségvetés49,4
1Intézményi beruházási kiadások501,4594,0
2Felújítás743,0215,0
3Kölcsönök3,00,40,6
F03 a5MH Katonai Ügyészségek563,6571,5
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások381,7388,2
1Munkaadókat terhelő járulékok130,7133,3
3Dologi kiadások50,148,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,51,9
3Kölcsönök0,60,20,2
F05 a6MH Egészségügyi intézetek7 936,38 086,9
1Működési költségvetés2003,1
1Személyi juttatások3 197,53 093,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 188,61 132,3
3Dologi kiadások3 529,03 946,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,21 884,8
Felhalmozási költségvetés5,6
1Intézményi beruházást kiadások38,3
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felújítás19,4
3Kölcsönök3,2
F12c7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal237,5240,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások93,996,4
2Munkaadókat terhelő járulékok31,832,8
3Dologi kiadások42,441,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,20,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások69,264,6
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F05 a1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház200,0200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások200,0200,0
F025Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok2 570,02 570,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások41,5
5Lakástámogatás900,0800,0
6Lakásépítés1 670,02 128,5
F026Katonai védelmi beruházások1 630,01 630,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0
4Központi beruházási kiadások1 630,01 615,0
2Ágazati célelőirányzatok
F021NATO Békepartnerségi Program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
F08 a3Társadalmi szervek támogatása179,314,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások179,315,1
F0211Légvédelmi rakétabeszerzés19,830,1
1Működési költségvetés88,1
3Dologi kiadások33,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,8217,6
F12 c13Frekvenciasáv átrendezési feladatok1 000,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 000,0502,2
F0214Orosz haditechnikai szállítások9 668,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9 669,0
F0215IFOR-kártérítés
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,0
F03 b23Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés243,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,9
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások48,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások153,6
2Felújítás36,6
F01.c24Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez1 100,01 100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 100,01 107,7
F01.c25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához1 200,01 200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 200,01 200,0
F1427Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése750,8750,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások627,7627,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások123,1123,1
F05.a28Kórházak és kijelölt laktanyák központi hatáskörben történő felújításai250,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás250,0
F08.b29Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban340,3
F08.b1Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban340,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások340,3
F08.b30Hozzájárulás a Millenniumi ünnepségsorozathoz100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,0
F0231HVK Hadtudományi Alapítvány alaptőke emelése10,0
3Kölcsönök10,0
F06.b32Hozzájárulás a hivatásos katonák speciális nyugdíjrendszerének és a sorállomány
társadalombiztosításának ki adásaihoz11 000,011 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11 000,011 000,0
F1633Díszegyenruha program megvalósítása35,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások35,0
XIII. fejezet összesen:189 580,8189 580,8207 983,911 326,0195 691,3
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
F01.a1Igazságügyi Minisztérium igazgatása2 232,42 304,2
1Működési költségvetés139,9409,7
lSzemélyi juttatások901,6925,0
2Munkaadókat terhelő járulékok314,3331,7
3Dologi kiadások975,8962,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,0157,4
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés3,3
1Intézményi beruházási kiadások42,5200,7
2Felújítás23,15,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,1
4Központi beruházási kiadások151,4
3Kölcsönök7,47,4
F01 a2Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal353,7340,5
1Működési költségvetés11,1
1Személyi juttatások101,398,1
2Munkaadókat terhelő járulékok38,036,4
3Dologi kiadások84,869,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások114,54,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások15,112,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
F03.a3Szakértői Intézetek838,8928,6
1Működési költségvetés38,454,7
1Személyi juttatások515,0516,7
2Munkaadókat terhelő járulékok194,2194,2
3Dologi kiadások168,0169,4
2Felhalmozási költségvetés5,9
1Intézményi beruházási kiadások1,1
4Központi beruházási kiadások111,1
F03.d4IM Büntetésvégrehajtás17 880,221 563,5
1Működési költségvetés1 797,11 664,3
1Személyi juttatások7 786,57 974,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 769,02 911,4
3Dologi kiadások6257,16 552,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 006,22 564,6
2Felhalmozási költségvetés68,6
1Intézményi beruházási kiadások380,6397,4
2Felújítás275,2247,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások76,1
4Központi beruházási kiadások2 436,3
5Lakástámogatás100,085,0
6Lakásépítés100,0
3Kölcsönök62,462,4
F105Központi Kárrendezési Iroda1 906,51 486,5
1Működési költségvetés7,9
1Személyi juttatások528,7500,4
2Munkaadókat terhelő járulékok223,5201,7
3Dologi kiadások1 143,2621,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,12,6
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés11,6
1Intézményi beruházási kiadások120,2
2Felújítás10,010,0
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03 d1Előzetesen letartóztatott fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetének létesítése
(Venyige utca)1 200,00,1
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások1 200,0
F01. a2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai199,552,3
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások199,5
F03.a3Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai112,65,5
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások112,6
F03.dBüntetés-végrehajtás beruházásai1 761,1250,6
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások1 761,1
2Ágazati célfeladatok
F03.d1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása542,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások492,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
F08 fKisebbségi koordinációs és intervenciós keret43,842,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások43,860,6
F03.a3Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás50,049,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,043,0
F04 d4Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása100,0100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai100,076,8
F04.d5Hercegszántói horvát nemzetiségű közoktatási intézmények működési támogatása11,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,8
3Alapítványok támogatása
F03 a1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány9,99,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,99,7
F08.f2Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása556,3544,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások556,3544,6
F08.f3Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása278,5272,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások278,5272,7
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
F01.a1Bolgár Országos Önkormányzat19,019,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,019,0
F01.a2Görög Országos Önkormányzat18,418,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,418,4
F01.a3Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata55,055,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,055,0
F01.a4Németek Magyarországi Országos Önkormányzata106,8106,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások106,8106,8
F01.a5Románok Magyarországi Országos Önkormányzata29,129,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,129,1
F01.a6Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat148,9148,9
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások148,9148,9
F01.a7Lengyel Országos Önkormányzat18,418,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,418,4
F01.a8Örmény Országos Önkormányzat18,418,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,418,4
F01.a9Szlovák Országos Önkormányzat55,655,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,655,6
F01.aSzlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat21,621,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,621,6
F01.a11Szerb Országos Önkormányzat27,027,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,027,0
F01.a12Ruszin Országos Önkormányzat14,014,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,014,0
F01.a13Ukrán Országos Önkormányzat14,014,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,014,0
5PHARE programok (IM)
F01.aEU jogszabályok fordítása és jogi elemzés19,2
1Működési költségvetés10,8
3Dologi kiadások12,2
F1610Fejezeti tartalék7,17,1
XIV. fejezet összesen:30 594,01 975,428 618,630 307,12 317,725 527,9
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
F01.a1Gazdasági Minisztérium igazgatása4072,53 530,3
1Működési költségvetés97,0233,6
lSzemélyi juttatások1 702,11 535,4
2Munkaadókat terhelő járulékok602,9563,4
3Dologi kiadások1 745,91 468,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások53,697,9
2Felhalmozási költségvetés106,2
1Intézményi beruházási kiadások17,611,7
2Felújítás27,436,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,059,4
3Kölcsönök5,95,9
F01. a2GM Gazdasági igazgatóság711,7695,6
1Működési költségvetés737,2814,1
1Személyi juttatások180,1196,2
2Munkaadókat terhelő járulékok74,072,8
3Dologi kiadások802,9790,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,026,4
2Felhalmozási költségvetés5,063,7
1Intézményi beruházási kiadások299,9257,3
2Felújítás72,095,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
4Központi beruházási kiadások156,7
3Kölcsönök0,30,3
F01 .c4Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1Működési költségvetés694,4898,7
1Személyi juttatások411,1501,4
2Munkaadókat terhelő járulékok65,469,9
3Dologi kiadások217,9328,0
2Felhalmozási költségvetés5,65,1
1Intézményi beruházási kiadások5,65,9
F01.a5Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
F112Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ34,234,2
1Működési költségvetés8,420,6
1Személyi juttatások17,319,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6,66,8
3Dologi kiadások18,728,4
2Felhalmozási költségvetés30,0
1Intézményi-beruházási kiadások0,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
F13.b3GM Engedélyezési Közigazgatási Hivatala332,0449,3
1Működési költségvetés23,718,3
1Személyi juttatások140,9152,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok52,156,1
3Dologi kiadások136,7153,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások26,060,6
4Központi beruházási kiadások15,0
F13.b4Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet34,534,5
1Működési költségvetés27,61,4
1Személyi juttatások26,518,8
2Munkaadókat terhelő járulékok9,86,8
3Dologi kiadások22,710,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,50,1
2Felújítás1,6
F096Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1Működési költségvetés1 223,01 066,8
1Személyi juttatások365,5354,0
2Munkaadókat terhelő járulékok133,5139,9
3Dologi kiadások638,0583,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,01,0
2Felhalmozási költségvetés1,01,8
1Intézményi beruházási kiadások55,025,7
2Felújítás30,026,2
3Kölcsönök1,71,6
F13.b7Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai
1Működési költségvetés314,1
3Dologi kiadások285,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
2Felhalmozási költségvetés32,6
1Intézményi beruházási kiadások24,8
2Felújítás11,1
F05.a8Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium45,945,9
1Működési költségvetés33,437,1
1Személyi juttatások29,631,5
2Munkaadókat terhelő járulékok12,913,2
3Dologi kiadások33,832,4
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás3,03,0
F08.b9Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum23,523,5
1Működési költségvetés4,32,8
1Személyi juttatások12,612,6
2Munkaadókat terhelő járulékok5,75,6
3Dologi kiadások9,58,4
F13.b10Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség840,6839,2
1Működési költségvetés587,3526,7
1Személyi juttatások279,5279,5
2Munkaadókat terhelő járulékok111,7103,7
3Dologi kiadások560,5620,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások103,888,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés98,0
1Intézményi beruházási kiadások365,0307,0
2Felújítás7,416,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
3Kölcsönök0,30,8
F13.b11Országos Munkaügyi és Módszertani Központ48,489,9
1Működési költségvetés539,6736,9
1Személyi juttatások271,0267,9
2Munkaadókat terhelő járulékok103,6101,3
3Dologi kiadások207,9486,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,017,0
2Felhalmozási költségvetés5,0618,5
1Intézményi beruházási kiadások5,0630,4
2Felújítás3,529,8
4Központi beruházási kiadások2,0
3Kölcsönök4,74,7
F13.b12Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés323,9392,8
1Személyi juttatások29,68,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,613,0
3Dologi kiadások243,7323,5
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási költségvetés1,3
1Intézményi beruházási kiadások15,012,6
2Felújítás25,07,2
3Kölcsönök0,50,5
F1113Magyar Geológiai Szolgálat748,7829,4
1Működési költségvetés1 190864,4
1Személyi juttatások487,3515,5
2Munkaadókat terhelő járulékok201,1208,6
3Dologi kiadások1 095,0715,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,025,7
2Felhalmozási költségvetés7,9
1Intézményi beruházási kiadások120,8145,4
2Felújítás23,910,0
4Központi beruházási kiadások79,6
3Kölcsönök3,73,7
F1114Magyar Bányászati Hivatal464,0464,0
1Működési költségvetés20,019,3
1Személyi juttatások264,5264,5
2Munkaadókat terhelő járulékok101,898,0
3Dologi kiadások90,995,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,37,7
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások6,431,4
2Felújítás5,12,2
3Kölcsönök1,00,5
FunkciókódCím-számAlcím-számJogcím
cso-portszám
Jogcím-számElőir.
csoport-szám
Kie-melt
előír.
szám
Cím-névAlcím-névJogcím
csop.
név
Jogcím-névElőir.
csop. név
FEJEZET2000. évi törvényi módosított
előirányzat
2000. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
F0915Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés913,3984,8
1Személyi juttatások349,0345,4
2Munkaadókat terhelő járulékok112,6119,3
3Dologi kiadások392,7464,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,02,4
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások50,059,2
2Felújítás4,00,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,7
3Kölcsönök1,80,5
F01. e18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala1 428,6
1Működési költségvetés261,8
1Személyi juttatások376,6
2Munkaadókat terhelő járulékok146,3
3Dologi kiadások858,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások262,044,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,0
2Felújítás12,2
F13.b20Munkaügyi Központok
1Működési költségvetés10 147,611 458,0
1Személyi juttatások5 232,25 380,9
2Munkaadókat terhelő járulékok2 094,92 064,1
3Dologi kiadások2 794,13 456,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai596,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,422,4
2Felhalmozási költségvetés395,0630,8
<