2003. évi XCI. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

207. § Ez a törvény- a 208-230. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2004. január 1-jén lép hatályba.

208. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2) -(19) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[8]

(3)[9]

(4) Amennyiben az egyéni vállalkozó a kisvállalkozói kedvezményt vagy a kisvállalkozások adókedvezményét az Szja tv. 2003. december 31-ig hatályos szabályai alapján igénybe vette, az e kedvezmények visszafizetési kötelezettségével összefüggésben szintén az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia.

(5) Ha a magánszemély az Szja tv. 38. §-ának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint adókedvezményre jogosult, akkor az adókedvezményt a 2004. és a 2005. évi összevont adóalap utáni adóból az Szja tv. 38. §-a (1) -(6), (8) -(10) bekezdésének 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint, de az Szja tv. 38. §-a (7) bekezdésének 2004. január 1-jén hatályos rendelkezésében meghatározott időbeli korlát figyelmen kívül hagyásával veheti igénybe.

(6) E törvénynek az Szja tv. 77/A. §-ának (2) és (4) bekezdését módosító rendelkezését a 2003. évben megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni kell. E rendelkezés alapján nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség az átalakuló társas vállalkozás jogutódját, ha e törvény kihirdetéséig megszűnt, de ebben az esetben az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdésének c) pontját az átalakuló társas vállalkozás tagja sem alkalmazhatja.

(7) A magánszemély a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján részére folyósított támogatással összefüggő adókötelezettségeit az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint teljesíti, ha a támogatás folyósítása az említett napig megtörtént, vagy a támogatás folyósításának alapjául szolgáló igényét eddig az időpontig a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően bejelentette.

(8) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál a 2004. évi vállalkozói osztalékalap megállapításánál az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növeli az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2003. évre megállapított tartalékolt pénz összege. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó 2002. december 31-én pénztartalék-számlával rendelkezett.

(9) Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál 2004-ben vállalkozói osztalékalapnak minősül az átalányadózás megkezdésekor - az Szja tv. akkor hatályos rendelkezései szerint - nyilvántartásba vett pénztartaléknak az a része, amely korábban nem minősült vállalkozói osztalékalapnak. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó 2002. december 31-én pénztartalékszámlával rendelkezett.

(10)[10]

(11)[11]

(12)[12]

(13)[13]

(14) E törvény kihirdetésével az Szja tv. 1. számú melléklete 5.5. alpontjában a "továbbá a köztisztviselőt törvény előírása alapján" szövegrész helyébe a "továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt" szövegrész lép; e rendelkezést a 2003. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(15) E törvénynek a Szja tv. 3. számú mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 5. pontját megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait a 2003. január 1-jétől megszerzett jövedelemre kell alkalmazni.

(16)[14] Ha kifizető a magánszeméllyel a hitel (kölcsön) szerződést 2003. november 30-ig megkötötte, a hitel (kölcsön) futamideje alatt keletkező kamatkedvezményből származó jövedelem adókötelezettségét az Szja tv. 72. §-ának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni.

(17) Ha a magánszemély 2003-ban vagy az azt megelőző három évben lakáscélú felhasználásra munkáltatójától adómentes vissza nem térítendő támogatást (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) kapott, akkor az első folyósítástól számított ötödik év végéig lakáscélú felhasználásra nyújtott újabb vissza nem térítendő támogatás(ok) adómentességét az Szja tv. 1. számú melléklete 2.7. alpontjának 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni.

(18) Az Szja tv.-nek az általános forgalmi adó összegének figyelembevételére irányadó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az általános forgalmi adónak megfelelő, külföldi állam joga szerinti adóra is.

(19) A Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. §-a (1) bekezdése a) pontjának rendelkezését nyereménybetét esetében bármely korábbi adóévben alkalmazni kell.

209. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2) -(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[15]

(3)[16]

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adókról járulékról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 303. §-ának (5) bekezdésében mindkét helyen a "2001" szövegrész helyébe "2001-2002" szövegrész lép.

(5) A Tao. e törvénnyel megállapított 7. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja, 8. § (1) bekezdésének a) és a 16. § (2) bekezdés h) pontja 2003. január 1-jétől alkalmazható.

(6) A 2003. december 31-éig benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem elbírálására és igénybevételére a 2003. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

(7) Az adózó az általa vagy jogelődje által 2004. január 1. napja előtt nyilvántartásba vett üzleti vagy cégértékre - a (8) bekezdésre is figyelemmel - a Tao. 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazza.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózónak is a megjelölt időpontot figyelembe véve kell alkalmazni.

(9) Az adózó a Tao. e törvénnyel megállapított 22/A. § rendelkezéseit a 2003. december 31. napját követően kötött hitelszerződés alapján fizetett kamatra alkalmazza.

(10) A Tao. 29/E. §-a a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(11)[17]

(12) Az adókról járulékról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 304. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat -az egyszeri támogatás kiutalásának 2003. évre történő áthúzódása esetén - a magánszemély a 2003. évi, a Tao. szerinti adózó a 2003-ban kezdődő adóévi adókötelezettségére alkalmazhatja.

(13)[18]

210. § (1) E törvénynek az Eva tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2) -(12) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - a 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[19]

(3)[20]

(4) E törvénynek az Eva tv. 6. §-a (3) bekezdését módosító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait az adózó 2003. január 1-jétől alkalmazhatja.

(5) E törvénynek az Eva tv. 11. §-ának (5) bekezdését és 22. §-ának (4) -(6) bekezdését megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de a hatálybalépést megelőzően indult eljárást az adóhatóság az eljárás megindításakor hatályos előírásaik szerint folytatja le, és az adózó az Eva tv. 22. § (4) bekezdése szerint köteles eljárni a törvény kihirdetésének időpontjától.

(6) E törvénynek az Eva tv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontját, 3. §-ának (2) bekezdését és 10. §-át módosító, valamint 21. §-ának (2) -(3) bekezdését, 22. §-a (3) bekezdésének második mondatát és 22. §-ának (9) -(10) bekezdését megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni.

(7) E törvénynek az Eva tv. 2. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 6. §-ának (8) bekezdését, 7. §-ának (7) bekezdését, 13. §-ának (4) bekezdését, 14. §-át, valamint Mellékletének I. 1., 4. pontját megállapító rendelkezés a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napján lép hatályba.

(8) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján az Eva tv. 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adózó adóalanyisága megszűnik:)

"d) a kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 25 millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát;"

(9)[21]

(10) Az az adózó, akinek adóalanyisága a 2003. évben az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladása miatt (ideértve azt az esetet is, ha az adóalanyiság megszűnése a kapott előlegről kibocsátott bizonylatra előírt értékhatár meghaladása miatt következett be) szűnt meg - az Eva tv. 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2004. évre jogszerűen bejelentkezhet az Eva tv. hatálya alá, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Eva tv. 10. §-ának (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek.

(11) Ha az egyéni vállalkozó adóalany a kisvállalkozói kedvezményt vagy a kisvállalkozások adókedvezményét az Szja tv. 2003. december 31-ig hatályos szabályai alapján igénybe vette, akkor e kedvezmény(ek) re vonatkozó visszafizetési kötelezettségével összefüggésben az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia.

(12) Egyéni vállalkozó adóalany esetében a 2004. évben vállalkozói osztalékalapnak minősül az Szja tv. 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2003. évre megállapított tartalékolt pénz összege. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó 2002. december 31-én pénztartalék-számlával rendelkezett.

211. §[22]

212. §[23]

213. §[24]

214. §[25]

215. § Amennyiben a hatósági felügyeletet ellátó vámhatóság az adóraktár engedélyesnél és az adómentes felhasználónál az adóbevallás alapjául szolgáló tények, körülmények, illetve a termékmérleg Jöt. 32. § (4) bekezdésében foglalt ellenőrzése során az elszámolást, illetve a keretengedélyben engedélyezett adómentes célra történt felhasználást a termékre olyan vámtarifaszámmal fogadta el, amely az adóraktári engedélyben vagy a keretengedélyben szerepelt, a Vegyvizsgáló Intézet ettől eltérő vámtarifaszámról szóló és nem a Jöt. 32. § (20) bekezdése szerint kiadott szakvéleménye alapján visszamenőlegesen az adóraktár engedélyes és az adómentes felhasználó terhére adókötelezettség, illetve jogkövetkezmény nem állapítható meg. E bekezdés rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

216. §[26]

217. § (1)[27]

(2) A Htv. e törvénnyel beiktatott 52. §-a 31. pontjának c) alpontja 2005. január 1-jén lép hatályba.

218. § (1)[28] E törvénynek az Itv. vagyonszerzési illetékekre vonatkozó rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra az ingatlanügyi hatósághoz, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására. Az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

(2)[29]

(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2004. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására a 2003. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

(4) Az Itv. e törvénnyel megállapított 13. § (8) bekezdését azokban az ajándékozási ügyekben kell alkalmazni, amelyekben az ingatlan első tulajdoni hányadának megszerzése 2003. december 31-ét követően történt.

(5)[30]

219. §[31]

220. §[32]

221. §[33]

222. § (1)[34]

(2)[35]

(3)[36]

(4)[37]

(5)[38]

(6) A (3) bekezdésben foglaltakat első ízben a 2004. évről szóló adóbevallásnál, illetve adóhatósági adómegállapításnál kell alkalmazni.

223. §[39] (1)[40] Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése miatt visszamenőleg megállapított adó- és társadalombiztosítási kötelezettség - beleértve a színlelt szerződések alapján jogosulatlanul gyakorolt ÁFA-levonási jog - tárgyában hozott határozat nem hajtható végre, amennyiben a kötelezett a munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és e szerződés alapján foglalkoztatottat a Tbj. 5. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt biztosítottként 2006. június 30-ig nyilvántartásba veszi.

(2)[41] A színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok alkalmazásáról, és a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásba vételének tényéről a kötelezett 2006. július 31-ig az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni. Az adóhatóság a bejelentés valóságtartalmát utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.

(3)[42] A munkáltató terhére megállapított fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez az (1) bekezdésben megjelölt feltételeket nem kell teljesítenie, a munkáltatónak, ha az utólagos adómegállapítás alapjául szolgáló jogviszony a munkaügyi, illetőleg az adóellenőrzéstől függetlenül 2006. június 30-ig megszűnt. A jogviszony megszűnéséről a munkáltató 2006. július 31-ig az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni.

(4)[43]

(5)[44] Ha az adóhatóság a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése alapján a munkáltató terhére előírt fizetési kötelezettségeket törli, ezzel a jogviszonnyal összefüggésben a színlelt szerződéssel foglalkoztatott magánszemélyek terhére sem tehető megállapítás.

(6)[45] Azoknál a munkáltatóknál, amelyeknél 2006. július 1-jét követően kerül sor adóellenőrzésre és az ellenőrzés a társadalombiztosítási, adójogi bejelentési, nyilvántartási, bevallási, levonási és befizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések betartása tekintetében nem tesz megállapítást, a 2006. július 1-jét megelőző időszakot e paragrafusban foglaltak tekintetében nem vizsgálja.

224. § (1)[46] E törvény - kivéve a (2) bekezdést - 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 149. §-ának (2) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján, 160. §-a, valamint 161. §-ának (3) bekezdése 2004. május 1. napján lép hatályba.

(3) E törvénnyel megállapított járulékot a 2004. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott és megszerzett jövedelmek után első ízben február hónapban kell megfizetni.

(4) A Tbj. 45. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, alkalmi munkavállaló, aki e törvény hatálybalépésekor már rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetőleg alkalmi munkavállalói könyvvel, de magánnyugdíjpénztárnak még nem tagja, a magánnyugdíjpénztári-belépési kötelezettségének az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül köteles eleget tenni.

(5) A Tbj. 51. § (5) bekezdése c) pontjának a 2002. évi XLII. törvény 204. § (2) bekezdésével megállapított kiegészítését az elektronikus dokumentumban, számítógépes hálózat útján teljesíthető bevallás fogadására, feldolgozására és nyilvántartására a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rend. 17/A. § (6) bekezdésében előírt határidőt követően kell alkalmazni.

225. §[47]

226. §[48]

227. § (1) Az Mpt. e törvénnyel megállapított 24. §-ának (7) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[49]

(3)[50]

228. §[51]

229. § (1)[52]

(2)[53]

(3)[54]

(4) Az Szjtv. e törvénnyel megállapított 2. § (1) bekezdését a pénznyerő automatákat üzemeltetők kamarájának létrehozásáról szóló külön jogszabály hatálybalépését követő 3. hónap első napjától kell alkalmazni.

230. §[55]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[56]

2. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[57]

3. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[58]

4. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[59]

5. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[60]

6. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[61]

7. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[62]

8. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[63]

9. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[64]

10. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[65]

11. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[66]

12. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[67]

13. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[68]

14. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[69]

15. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[70]

16.számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez[71]

17. számú melléklet a 2003. évi XCI. törvényhez

Az e törvény 212. §-a szerint a fizetendő általános forgalmi adót növelő összeg:

Sor­számA termék megnevezéseFizetendő adó összeg
1.A Jöt. 42. § (1) bekezdése sze­rinti alkoholtermékek250 Ft/hlf
2.A Jöt. 52. §-a szerinti sör55 Ft Balling-fok/hl
3.A Jöt. 54/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bor3 Ft/liter
4.A Jöt. 55. §-a szerinti pezsgő11,90 Ft/liter
5.A Jöt. 58. § (1) bekezdése sze­rinti köztes alkoholtermék17,20 Ft/liter

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Negyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Ötödik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Hatodik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Módosította a 2004. évi CI. törvény 300. § (18) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 73. § (2) bekezdése e) pontja, valamint a 83. § (6) bekezdése h) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Megállapította a 2004. évi XXVII. törvény 75. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[40] Módosította a 2005. évi LXXXV. törvény 68. § - a. Hatályos 2005.07.12.

[41] Módosította a 2005. évi LXXXV. törvény 68. § - a. Hatályos 2005.07.12.

[42] Megállapította a 2005. évi LI. törvény 1. § - a. Hatályos 2005.06.25.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LI. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.06.25.

[44] Módosította a 2005. évi LXXXV. törvény 68. § - a. Hatályos 2005.07.12.

[45] Megállapította a 2005. évi LI. törvény 1. § - a. Hatályos 2005.06.25.

[46] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXI. törvény 255. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.08.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 173. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 625. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék