Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2004. évi CI. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

HETEDIK RÉSZ[8]

NYOLCADIK RÉSZ[9]

KILENCEDIK RÉSZ[10]

TIZEDIK RÉSZ[11]

TIZENEGYEDIK RÉSZ[12]

Záró rendelkezések

299. § Ez a törvény - a 300-326. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2005. január 1-jén lép hatályba.

300. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(18) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2005. január 1-től megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény 4. számú mellékletének 2., 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezései a 2004. december 31-ét követően beszerzett kortárs képzőművészeti alkotások esetén alkalmazhatóak.

(3)[13]

(4)[14]

(5) Az e § (4) bekezdésének 16. pontja a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évről kiadott igazolásra is alkalmazni kell.

(6) Az e törvény 3-4. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évre vonatkozó adóelszámolással, adómegállapítással összefüggésben is alkalmazni kell.

(7) Az e törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint 5. §-ának (4) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

(8) Az Szja tv. 63/A. §-a 2004. január 1-jén hatályát veszti, azonban, ha a magánszemély számára az e törvény kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv. 63/A. §-ának előírásai kedvezőbbek, akkor a 2004. évi adókötelezettsége megállapítása során az Szja tv. e törvény kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv. 63/A. §-ának rendelkezéseit még alkalmazhatja.

(9) Az e törvény 9. §-ával megállapított, az Szja tv. 41. §-a (6) bekezdését módosító rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a 2003. december 31. napját követően keletkezett jövedelmekre is alkalmazhatók.

(10) Az e törvény 14. §-a (4) bekezdésével az Szja tv. 49/B. §-ának (7) bekezdésébe iktatott h) pontja a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései.

(11)[15] A társas vállalkozás által a 2004-ben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére, továbbá a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő, 2005. december 31-éig - ha az üzleti év 2004. június 30-a után kezdődött, akkor 2006. május 31-ig - kifizetett osztalék utáni adó mértékét az Szja tv. 66. §-a 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.

(12) Az e törvény 1. számú mellékletének 1. pontja a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. január 1-jétől megszerzett bevételre kell alkalmazni.

(13) Az e törvény 1. számú mellékletének 8., 9. és 15. pontjai a törvény kihirdetése napján lépnek hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre kell alkalmazni.

(14)[16]

(15) Nem kell személyijövedelemadó-előleget levonni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap forrásaiból is finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított területalapú támogatások 2004-ben kifizetett összegéből, azzal, hogy e rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba.

(16) Ha a magánszemély az Szja tv. 2004. december 31-én hatályos 7. § (3) bekezdésében említett (családi gazdálkodóként tett) nyilatkozata megtétele mellett megszerzett termőföldet a megszerzés alapjául szolgáló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásának adóévében vagy az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az e termőföld átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni az elidegenítésről szóló szerződés alapján a 61. § (1) bekezdése szerint megállapított összeget, de legalább a termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben meghatározott ellenértéket, azzal, hogy

a) az e bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a magánszemély a nyilatkozata mellett megszerzett termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek megfelelő teljes összeget a termőföld elidegenítését követő 12 hónapon belül más, a gazdasághoz tartozó termőföld tulajdonjogának megszerzésére használja fel;

b) ha ez az elidegenítés adóévéről szóló adóbevallásának benyújtását követően, de még az említett 12 hónapon belül történik meg, akkor az e bekezdés alapján meghatározottjövedelemre megfizetett adót a magánszemély önellenőrzéssel igényelheti vissza;

c) ha a magánszemély az a) pont szerint az eredeti termőföld helyett megszerzett termőföld tulajdonjogát az eredeti termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásának adóévében, vagy az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az eredeti termőföld helyett megszerzett termőföld (ideértve az e termőföld helyett megszerzett más termőföldet is) elidegenítésével összefüggő adókötelezettségre az a)-b) pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(17) Az e törvény 4. számú mellékletének 3. pontjával az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet 1. Fogalmak pontjának b) alpontjaként beiktatott rendelkezés irányadónak tekinthető bármely korábbi adóévre, ha az egyéni vállalkozó a rendelkezés hatálya alá tartozó nem anyagi jószág után értékcsökkenést számolt el.

(18)[17]

301. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell alkalmazni.

(2)[18]

(3)[19]

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tao. 16. §-a (2) bekezdésének e) pontja, azzal, hogy a jogutódnak ezt a 2005. évben kezdődő adóévében még alkalmaznia kell, ha a jogelőd a Tao. 7. § (1) bekezdés ny) pontjának 2004. december 31-én hatályos előírását alkalmazta.

(5)[20]

(6)[21]

(7)[22]

(8)[23]

(9)[24]

(10)[25]

(11)[26]

302. § (1) Az Eva tv. e törvénnyel megállapított 5. § (5) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit az adózó 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.

(2)[27]

303. §[28]

304. §[29]

305. §[30]

306. § (1) E törvény Rega-tv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépést követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

(2)[31]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 2. §-ának 8. pontjában a "személygépkocsinak" szövegrész helyébe "gépjárműnek" szövegrész, a 8. § (1) bekezdésében a "személygépkocsik" szövegrész helyébe a "gépjárművek" szövegrész, a 9. § (4) bekezdésében a "személygépkocsi" szövegrész helyébe a "gépjármű" szövegrész, a 9. § (5) bekezdésében a "személygépjárműnek" szövegrész helyébe a "gépjárműnek" szövegrész, a 14. §-ában a "közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály" szövegrész helyébe a "Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály" lép.

307. § A Nkat. e törvénnyel megállapított 5. § (5) bekezdésében foglaltakat 2004. április 30. napját követően keletkezett fizetési kötelezettség esetén kell alkalmazni. A jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok után e törvény hatálybalépése előtt esetlegesen megállapított fizetési kötelezettség nem hajtható végre, illetőleg ilyen fizetési kötelezettség a hatálybalépést követően nem állapítható meg.

308. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 25. §-ának (1), (6)-(7) bekezdése, 28. §-a (1) bekezdésének felvezető mondatrésze és a) pontja, 58. §-ának (11) bekezdése, 59. §-ának (13) bekezdése, 86. §-ának (2) bekezdése, 103. §-a (2) bekezdése 1. pontjának d)-e) alpontja és 3. pontjának felvezető mondata és c) alpontja, 105. §-ának (5) bekezdése, 126. §-ának (4)-(5) bekezdése, 129. §-a (2) bekezdésének n)-o) pontja e törvény kihirdetésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 52. §-a (1) bekezdésének a)-b) és d) pontja 2005. július 1-jén lép hatályba.

(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-a (4) bekezdésének g) pontjában és (5) bekezdésének h) pontjában meghatározott rendelkezést az e törvény kihirdetésének napján érvényes engedéllyel rendelkező biodízel-adóraktár engedélyese esetében 2005. március 1-jétől kell alkalmazni.

309. § (1) E törvény kihirdetésének napján a Jöt. 27. §-ának (1) bekezdésében a "3199/93/EGK" szövegrész helyébe a "3199/93/EK" szövegrész, és (5) bekezdésében a "19. § (4) bekezdés" szövegrész helyébe a "19. § (5) bekezdés" szövegrész, a 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "3649/92/EK" szövegrész helyébe a "3649/92/EGK" szövegrész, a 39. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "vámteher fizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét" szövegrész és 43. §-a (6) bekezdésének b) pontjában a "termékdíj, vámteher fizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét vagy vámtartozását" szövegrész, 47. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "határvámhivatal" szövegrész helyébe a "vámhatóság" szövegrész, 59. §-ának (7) bekezdésében a "jövedékibír-ság-tartozására" szövegrész helyébe a "jövedékibírság- és mulasztásibírság-tartozására" szövegrész, 74. §-ának (3) bekezdésében a "külföldre" szövegrész helyébe a "harmadik országba" szövegrész, 82. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az "adóazonosító számát" szövegrész helyébe az "adóazonosító jelét" szövegrész, 98. §-ának (11) bekezdésében az "adójegy ideiglenes kivitelét" szövegrész helyébe az "adójegy kivitelét" szövegrész, 104. §-a (15) bekezdésének b) pontjában a "vámteher-fizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét vagy vámtartozását" szövegrész, 115. §-ának (2) bekezdésében a "hamisítása, a hamisított" szövegrész helyébe a "hamisítása, a hamis, a hamisított" szövegrész, és (1) bekezdésében az "átvétele a megtalált zárjegy" szövegrész helyébe az "átvétele, felhasználása a megtalált zárjegy" szövegrész, 119. §-a (2) bekezdésének d) pontjában az "adójegyet (e §, valamint" szövegrész helyébe az "adójegyet, hivatalos zárat (e §, valamint" szövegrész, 123. § (9) bekezdésében a "- a 126. § (2)-(3) bekezdésében és a 128. §-ban foglaltak figyelembevételével -" szövegrész helyébe a "- a 126. § (2)-(4) bekezdésében és a 128. §-ban foglaltak figyelembevételével -" szövegrész lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Jöt. 19. §-ának (5) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrészek helyébe a "pénzügyi biztosíték" szövegrész, a "bankgaranciaként" szövegrész helyébe a "pénzügyi biztosítékként" szövegrész, a "bankgaranciában" szövegrész helyébe a "pénzügyi biztosítékban" szövegrész, 24. §-ának (4) bekezdésében a "bankgaranciában" szövegrész helyébe a "pénzügyi biztosítékban" szövegrész, 26. §-ának (5) bekezdésében a "25. § (6) bekezdés" szövegrész helyébe a "25. § (8) bekezdés" szövegrész, a 28. §-ának (3) bekezdésében a "45 napon belül" szövegrész helyébe a "90 napon belül" szövegrész, 42. §-ának (8) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrészek helyébe a "pénzügyi biztosíték" szövegrész, a "bankgaranciaként" szövegrész helyébe a "pénzügyi biztosítékként" szövegrész, az 52. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "50 ppm-nél kisebb és összaromástartalma nem haladja meg a 35% értéket" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10 ppm" szövegrész és b) pontjában az "50 ppm-nél nagyobb vagy összaromástartalma meghaladja a 35% értéket" szövegrész helyébe a "10 ppm-nél nagyobb" szövegrész, 97. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "10 380 forint/ezer darab" szövegrész helyébe a "11 220 forint/ezer darab" szövegrész és c) pontjában a "3500 forint/kilogramm" szövegrész helyébe a "3625 forint/kilogramm" szövegrész lép.

310. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Jöt. 9. §-ának (1) bekezdésében a "valamint a nemzetközi forgalomban részt vevő vagy javításra érkező légi járműből tranzitterületen lefejtésre kerülő üzemanyag," szövegrész, 11. §-a (5) bekezdésében a "(a 14. rovatban)" szövegrész, 15. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 17. §-a (3) bekezdésének első mondatában a "továbbá az, aki a 0 adómérték alá tartozó biodízelt a külön jogszabályban foglaltaktól eltérően használja fel" szövegrész, 19. §-a (5) bekezdésében a "hitelintézet által vállalt vagy felülgarantált" szövegrész, 52. §-a (1) bekezdésének h) pontja, 73. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 103. §-a (2) bekezdése 3. pontjának b) alpontja, 128/A. §-a, 129. §-a (1) bekezdésének c) pontja, valamint a Vám és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42. §-ának (3) bekezdése, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLI. törvény hatályát veszti.

311. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 13. pontja, az 52. §-ának (3) bekezdése, valamint a 65. §-a hatályát veszti.

312. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Htv. 33. §-a b) pontjában "a szállásdíj" szövegrész helyébe "az adóalap" szövegrész lép, az 52. §-a 31. pontjának a 2003. évi XCI. törvény 126. §-ával beiktatott c) alpont második mondata és 52. §-ának 35. pontjából a "villamos- és gázenergia-," szövegrész pedig hatályát veszti.

313. § (1)[32] E törvénynek az Itv.-t módosító rendelkezéseit - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására. Az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú és jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 2005. január 1-je előtt keletkezett és a vagyonszerzést gépjármű esetében 2005. január 15-ig, más vagyontárgy esetében 2005. január 31-ig illetékkiszabásra bejelentik, az illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezésekor, illetve a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor hatályos illetékrendelkezések közül azokat kell alkalmazni, amelyek a vagyonszerző számára kedvezőbb illetékfizetési kötelezettséget eredményeznek.

(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2005. január 1-je előtt keletkezett, illetve az öröklési szerződés megkötésére 2005. január 1-je előtt került sor, akkor az öröklési illeték, illetve az öröklési szerződés esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2004. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Itv. 23/A. §-a (8) bekezdésének második mondata a "fizetési meghagyás" szövegrész után és a "jogerőre" szövegrész között a "(határozat) " szövegrésszel egészül ki, a 102. §-ának (4) bekezdésében "az építésre jogosult vállalkozótól" szövegrész helyébe a "a vállalkozótól" szövegrész lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Itv. 26. §-ának (5) bekezdése, 34-36. §-a, 65-66. §-a, a 91. §-ának (2) és (3) bekezdéséből a "(95. §) " szövegrész, a 102. § (1) bekezdése l) pontjának első mondatából a "továbbá az előbbi feltételeknek egyébként megfelelő olyan földrészlet, amelyen csak szükséglakás, illetőleg olyan lakás céljára használt helyiségcsoport (helyiség) van, ami még a szükséglakás követelményeinek sem felel meg." szövegrész, valamint a 102. § (1) bekezdése l) pontjának második mondata.

(6) Az a gazdálkodó szervezet, amelynek e törvény hatálybalépése előtt a pénzügyminiszter a bírósági eljárási illeték megfizetésére egyedi fizetési módot engedélyezett, a bírósági eljárási illetéket 2005. június 30-ig az engedélyben meghatározottak szerint fizetheti meg.

(7) Az Itv.-nek az e törvénnyel módosított 73. §-át 2005. március 31-éig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás illetéke az Itv. 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint, illetékbélyeggel is megfizethető.

314. §[33]

315. § (1)[34]

(2)[35]

(3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(4) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2004. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie. E törvénynek a munkáltatói adómegállapításra, a személyijövedelemadó-bevallásra és kiutalásra, valamint az adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)[36]

(6)[37]

(7) Az Art. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pontja szerinti gyakorított elszámolást az adóhatóság 2005. évben 2005. június 30-ig terjedő időtartamra engedélyezheti.

(8)[38]

(9) Azon adózó, amely 2004. december 31-én az Art. 175. § (9)-(11) bekezdéseinek figyelembevételével teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, azonban 2005. január 1-jétől nem tartozik az akkor hatályos Art. 175. § (9) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt adózók közé, választása szerint 2005. április 1-jéig továbbra is az Art. 175. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesítheti az ott felsorolt adókötelezettségeket.

316. §[39]

317. §[40]

318. § (1)[41]

(2)[42]

(3)[43]

(4)[44]

(5)[45]

(6)[46]

(7)[47]

(8) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a 2005. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott és megszerzett jövedelmek után első ízben februárban, a vállalkozói járulékot áprilisban kell megfizetni. A munkanélküli járadék, valamint a vállalkozói járadék jogosultsági időtartama 2006. január 1-jétől számítható össze. Az e törvénnyel megállapított, az Eho. 11. §-a (8) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezést a 2004. évre vonatkozó adóhatósági adómegállapítás során már alkalmazni kell.

(9)[48]

319. § Az Öpt. e törvénnyel megállapított 40/C-40/D. §-ainak rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

320. §[49]

321. § Az Mpt. e törvénnyel megállapított 77/A-77/B. §-ainak rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

322. §[50]

323. § (1) Az Szf. tv. e törvénnyel megállapított rendelkezései a törvény kihirdetése napját követő 5. napon lépnek hatályba, rendelkezéseit a 2004. január 1-től megszerzett jövedelemre, keletkezett adókötelezettségre és befizetett adóra kell alkalmazni.

(2)[51]

324. §[52]

325. §[53]

326. §[54]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[55]

2. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[56]

3. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[57]

4. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[58]

5. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[59]

6. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[60]

7. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[61]

8. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[62]

9. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[63]

10. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[64]

11. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[65]

12. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[66]

13. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[67]

14. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[68]

15. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[69]

16. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[70]

17. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[71]

18. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[72]

19. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez[73]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Módosította a 2005. évi XXVI. törvény 54. § (10) bekezdése. Hatályos 2005.05.10.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXIX. törvény 178. § (14) bekezdése. Hatálytalan 2005.11.15.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XXVI. törvény 64. § - a. Hatálytalan 2005.05.10.

[31] A 2004. évi CXXXV. törvény 123. §- a alapján nem lép hatályba

[32] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése s) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 82. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 724. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék