81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A földhasználó és a termelő a növényvédelmi tevékenységet köteles]

"b) a gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes ellenségei és a hasznos, valamint a növénytermelés szempontjából veszélyt nem jelentő, élő szervezetek fokozott védelme mellett," (folytatni)

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen

a) csávázással, illetve talajfertőtlenítéssel azon károsítok ellen, amelyektől a növény a vegetációs időben más módon kielégítően nem védhető meg, vagy amelyek a kelő növényben különösen nagy kárt képesek okozni,

b) mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög, kószapocok) és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítok ellen,

c) kukoricamoly ellen legkésőbb minden év április 15-éig a kukorica-, cirok- és kenderszár-maradványok talajba forgatásával vagy más módon történő megsemmisítésével,

d) az aranka fajok, a parlagfű és a selyemkóró ellen,

e) a raktári kártevők ellen.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjába tartozó növények irtását virágzásuk előtt végre kell hajtani.

(3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott károsítok elleni védekezés elmulasztása esetén a földhasználót, illetve a termelőt külterületen az illetékes megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat), belterületen - a Tv. 57. §-ának a) pontja alapján - a települési önkormányzat jegyzője határozattal kötelezheti a védekezésre.

(4) A Tv. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt intézkedés elrendelését megelőzően erdőterületen az erdészeti hatóság, természetvédelem alatt álló területen pedig a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását kell megszerezni.

(5) Az ellenőrző szervezetnél regisztrált ökotermelők az (1) bekezdésben meghatározottakat az ökotermelésben engedélyezett készítményekkel kötelesek végrehajtani."

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka fajok fertőzését azok virágzásáig fel kell számolni. A területet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés nem eredményes vagy azt határidőre nem végezték el.

(2) Aranka maggal fertőzött vetőmag kereskedelmi forgalomba nem hozható, saját vetési célra fel nem használható, azt csak a Szolgálat határozatában kijelölt helyen lehet tisztítani. A vetőmag tisztítása során keletkező hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban előírt módon szabad felhasználni vagy megsemmisíteni.

(3) Aranka maggal fertőzött vetőmag kizárólag eredményes tisztítás után fémzárolható. A fertőzött, fertőzésre gyanús, fémzárolás nélkül forgalomba hozott vagy forgalomba hozatalra szánt magtételeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni, és a fertőzött maggal vetett területre korlátozást kell elrendelni."

4. §

Az R. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Permetlé előkészítése a permetezőgép tartályában vagy erre a célra szolgáló hígítótartályban történhet. Permetlé készítéséhez, tárolásához faedény nem használható.

(2) A növényvédő szeres kezelés befejezése után a növényvédelmi gépben maradt permetlé legalább tízszeres, gyomirtó szer esetén legalább húszszoros hígításban-az adott készítmény engedélyokiratában javasolt vízmennyiség betartásával - a kezelt felületre egyenletesen kijuttatható.

(3) A friss fogyasztásra alkalmas szőlő, gyümölcs, zöldség, valamint zöld takarmány termelésére szolgáló, növényvédő szerrel kezelt területen a betakarítás időszakában, a terület megközelítésének útvonala mellett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő tartamára, szembetűnő helyen, kellő számú, jól látható "Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület! Idegeneknek belépni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni."

5. §

Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Két vagy több növényvédelmi gép egyidejű üzemeltetése esetén a növényvédelmi gépek egymás légterét nem szennyezhetik. Az egészségkárosodás megelőzésére a mindenkori szélirányt figyelembe kell venni."

6. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Adott területen kizárólag olyan növényvédő szer használható, amely az összes fogyasztásra és takarmányozásra kerülő növényben, köztes terményben engedélyezett, amennyiben nem lehet biztosítani, hogy ezekre növényvédő szer ne kerüljön."

(2) Az R. 8. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Két vagy több növényvédő szer egyidejű alkalmazásakor az egyes felhasznált készítményekre külön-külön előírt legszigorúbb felhasználási szabályokat kell betartani.

(5) Közterületen növényvédő szert felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy közvetlen irányításával lehet kijuttatni. A kezelésről az érdekelt lakosságot tájékoztatni kell.

(6) Növényvédelmi tevékenység során a kiszóródott szilárd növényvédő szert, illetve a növényvédő szerrel szennyezett talajt össze kell gyűjteni. A kis mennyiségben kiömlött folyékony növényvédő szert megfelelő anyaggal (például homok, perlit, egyéb nedvszívó anyag) fel kell itatni. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén a szennyezett területet el kell keríteni, majd a kiömlött szert fel kell szivattyúzni. Ezt követően a maradék növényvédő szert is fel kell itatni, és a szennyezett talajt össze kell gyűjteni."

7. §[1]

8. §

Az R. 11. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A növényvédő szerrel kezelt zárt tér bejáratára, az adott növényvédő szerre előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő tartamára "Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület! Engedély nélkül belépni tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni.

(3) A növényvédő szerrel kezelt térben a munkaegészségügyi várakozási idő letelte előtt és az azt követő szellőztetés alatt bármilyen munkát végezni kizárólag a növényvédő szer engedélyokiratában előírt védőeszköz viselésével szabad."

9. §

Az R. 12-14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az R. a következő 14/A. és 14/B. §-sal egészül ki:

"12. § (1) Az L, illetve II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, az ezekkel folytatott szolgáltatási tevékenységre (a továbbiakban együtt: felhasználás), illetve ezek forgalmazására, valamint az ezekkel összefüggő vásárlásra és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: tevékenység) folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységei végző rendelkezik az 1. számú melléklet szerinti, I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.

(2) A kizárólag III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, szolgáltatásra, valamint az ezzel összefüggő tevékenység folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző rendelkezik legalább II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.

(3) A III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer kizárólag saját célú felhasználásához, valamint az ezzel összefüggő tevékenység folytatásához nem szükséges engedély.

13. § (1) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy.

(2) Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül:

a) az 5 éves egyetemi szintű alapképzésben, nappali tagozaton, okleveles növényorvosi, növényvédelmi szakirányon szerzett okleveles agrármérnöki, okleveles agrárkémikus agrármérnöki, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki, okleveles kertészmérnöki képzettség, amennyiben a képzés a növényvédelmi tárgyak oktatására legalább 600 tanórát tartalmaz, és növényvédelmi szakirányú záróvizsgával jár,

b) az egyetemi szintű szakirányú továbbképzésben okleveles agrármérnök, okleveles kertészmérnök, illetve különbözeti vizsgát tett okleveles biológus, okleveles biomérnök, okleveles erdőmérnök és egyéb természettudományi egyetemi végzettségű személy által legalább 24 konzultáció hetes képzésen szerzett okleveles növényorvosi vagy okleveles növényvédelmi Szakmérnöki végzettség, amely képesítési követelményei az a) pontnak megfelelnek,

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által az a) és b) pontban foglalt képesítésekkel egyenértékűnek elfogadott végzettség.

(3) Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni e rendelet hatálybalépése előtt növényorvosi, növényvédelmi szakmérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárkémikus agrármérnöki, növényvédelmi szaküzemmérnöki, növényvédelmi üzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási üzemmérnöki diplomát szerzőt, valamint e rendelet hatálybalépése előtt növényvédelmi szakirányú záróvizsgát tett agrármérnököt, kertészmérnököt, növényvédelmi témában szerzett egyetemi doktori vagy magasabb fokozattal rendelkezőt, valamint a fenti diplomás képzettségre irányuló tanulmányaikat legkésőbb a 2000/2001-es tanulmányi évben elkezdőket a diploma megszerzését követően.

(4) A felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy - az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén - a növényvédő szer forgalmi kategóriájától függetlenül jogosult bármely tevékenység folytatására.

14. § (1) II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult - a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőkön kívül - aki

a) "kertész és növényvédelmi" vagy "növénytermesztő és növényvédelmi" technikus képzettségű,

b) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett,

c) növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve a korábban megszerzett növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkezik,

d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltötte, és a minisztérium által meghatározott alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett.

(2) A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező,

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett személyek az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén jogosultak a

II. és a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve a növényvédelmi munkavégzés megrendelőjének felsőfokú képesítéssel rendelkező megbízottja (a továbbiakban: szakirányító) felügyelete és felelőssége mellett jogosultak munkavégzőként részt venni az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységben,

b) az első bekezdés b)-d) pontjában említett személyek - a szolgáltatás kivételével - jogosultak a II. és a

III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve a szakirányító felügyelete és felelőssége mellett jogosultak munkavégzőként részt venni az L forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységben.

14/A. § (1) A 13. § (4) bekezdésében és a 14. § (2) bekezdés a). pontjában meghatározott tevékenységért fennálló - a 16. § (1) bekezdésének első mondata és a 17. § (1) bekezdése szerinti - felelősség a 16. § (1) bekezdés második mondatában írt eset kivételével nem ruházható át.

(2) A 14. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkező személy az L forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására csak a szakirányító által a 6. számú melléklet szerint kiállított, egyszeri vásárlásra szóló növényvédelmi-növényorvosi vénnyel jogosult.

14/B. § A Tv. 31. §-ának (4) bekezdése szerinti szolgáltatás esetén nem minősül más számára végzett védekezési munkának a családi gazdaság és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére végzett növényvédelmi tevékenység."

10. §

Az R. a 15. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki, egyidejűleg az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Engedély és továbbképzés

15. § (1) Az L vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni a folytatni kívánt tevékenységet és a kért engedély kategóriáját. A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot (képzettséget, végzettséget, ismeretet, valamint, amennyiben feltétel, a kamarai tagságot) igazoló okiratokat.

(2) Az I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyt a kérelem és a csatolt okiratok vizsgálata után a kérelmező lakóhelye szerinti Szolgálat vezetője adja ki. Az engedélyben a jogosult által nem folytatható szolgáltatói tevékenységet a "nem" szó bejegyzésével kell megjelölni.

(3) Egy jogosult csak egy engedéllyel rendelkezhet. Adott tevékenység a szükséges növényvédelmi képesítés vagy végzettség birtokában is csak akkor folytatható, ha a tevékenységet végző rendelkezik a tevékenységgel érintett növényvédő szer kategóriájának megfelelő, adott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.

(4) Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható, adott tevékenységre jogosító engedély a II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azonos tevékenységre is jogosít.

(5) A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható, adott tevékenységre jogosító engedély a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azonos tevékenységre is jogosít.

(6) Az engedély visszavonásig, de legfeljebb az engedély kiadásától számított 5 évig érvényes. Az engedély a más foglalkozási területről a növényvédelmi pályára visszatérő növényvédelmi képesítésű személynek egy évre, a továbbképzési tanfolyam elvégzéséig ideiglenes jelleggel megadható.

(7) Az engedélyt, az azzal való visszaélés esetén, a Szolgálat vezetője visszavonhatja, és visszavonás esetén az engedélyt hivatalos közzététel útján érvényteleníti. Visszaélésnek minősül a növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, illetve felhasználására vonatkozó előírások megsértése.

(8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a minisztérium által meghatározott feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles.

(9) A felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező mentesül a (8) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a minisztérium, illetve a Szolgálat állományában teljesít szolgálatot,

b) a növényvédelmi közép- és felsőoktatás szaktanára, vagy

c) a minisztérium által elismert szakoktatói, kutatói tevékenysége miatt a továbbképzési kötelezettség alól felmentésben részesült."

11. §

Az R. a 16. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki, egyidejűleg az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Növényvédő szer felhasználása

16. § (1) A felhasználási tevékenységet folytató, arra jogosult természetes személy vagy gazdálkodó szervezet felelőssége kiterjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó kötelezettségek csak más szolgáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át.

(2) Amennyiben a földhasználó természetes személy vagy gazdálkodó szervezet az adott növényvédő szer felhasználásához nem rendelkezik megfelelő képzettséggel, a növényvédelmi munkavégzés csak az arra jogosult szolgáltatón keresztül történhet.

(3) A 6. számú melléklet szerinti növényvédelmi-növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak a (1) bekezdésben meghatározott felelőssége keletkezik, amely kiterjed a vásárlást követő valamennyi növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől.

(4) A növényvédelmi-növényorvosi vényt mint szigorú számadású bizonylatot, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara adja ki tagjainak.

(5) Gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember külön engedély nélkül, az érvényes gázmesteri képesítés (igazolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel olyan növényvédő szert, amelynek engedélyokiratában a felhasználás gázmesteri képesítéshez kötött."

12. §

Az R. 17. §-át megelőző alcím és a 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"Növényvédő szer forgalmazása

17. § (1) A szakirányító, illetve a forgalmazásra jogosult felelőssége a növényvédő szerek vásárlására, telephelyre, illetve telepen belüli szállítására, tárolására, értékesítésére, nyilvántartására, a vásárlói jogosultság vizsgálatára, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, és a felhasználásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre terjed ki.

(2) Növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazása legalább II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétében történhet, akinek felelőssége az (1) bekezdés szerinti tevékenységekre terjed ki.

(3) A növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának engedélyezésére és a növényvédő szerrel folytatott kereskedelmi tevékenységre külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

17/A. § (1) A növényvédő szerek reklámozása során a mérsékelt környezeti veszélyességére utaló kifejezéseket használni kizárólag az ökológiai termesztésben engedélyezett, illetve a minisztérium által az integrált, környezetkímélő növényvédelemben alkalmazhatónak besorolt készítmények vonatkozásában szabad.

(2) A növényvédő szerek reklámjaiban az engedélyokiratban szereplő környezetvédelmi besorolástól eltérő környezeti veszélyességre utaló, megtévesztésre alkalmas képanyagok, valamint a készítmények alkalmazási területéhez nem kapcsolható, környezetvédelmi szempontból félrevezető természeti környezet szerepeltetése tilos."

13. §

Az R. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak megfelel a növényvédő szer vásárlásáról kapott számlabizonylat és a folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap, illetve permetezési napló."

14. §

Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről a 2. számú melléklet szerinti nyilvántartást (permetezési napló) folyamatosan kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 5 évig meg kell őrizni.

(2) A földhasználó és a termelő az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást köteles a külön jogszabályban meghatározott szervezetek ellenőrzésre jogosult munkatársai részére felszólításra, haladéktalanul bemutatni."

15. §

(1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Növényvédő szer elvesztésének, elcserélésének, eltulajdonításának, élelmiszerbe és takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése esetén az illetékes Szolgálatot haladéktalanul értesíteni kell."

(2) Az R. 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Szolgálat köteles értesíteni]

"a) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény szerint nagyon mérgező vagy mérgező, valamint tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztéséről, elcseréléséről, eltulajdonításáról - bűncselekményre utaló adat, tény, körülmény megállapítása esetén - a rendőrséget,"

16. §

Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkező növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezések (a továbbiakban: növényvédelmi gépek) típusminősítését a minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (a továbbiakban: Intézet) végzi. A minősítés műszaki minimum követelményeit a 4. számú melléklet tartalmazza. Permetezéstechnikai szempontból nem megfelelő növényvédelmi gépet forgalomba hozni tilos.

(2) A növényvédelmi szolgáltatás céljára használt 100dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt permetező- és porlasztógépek (a továbbiakban: permetezőgépek) időszakos felülvizsgálata (a továbbiakban: felülvizsgálat) 2005. január 1. napjától kötelező.

(3) A (2) bekezdés szerinti permetezőgépek időszakos felülvizsgálatát - a 4. számú melléklet szerint - a tulajdonosnak kétévente el kell végeztetnie az Intézet erre feljogosító tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomáson (a továbbiakban: állomás). Alkalmas minősítés esetén a permetezőgép két évre működési engedélyt kap. Felülvizsgálatra kötelezett permetezőgép működési engedély nélkül munkát nem végezhet.

(4) A felülvizsgálat rendjét és a tanúsító ellenőrző állomások címjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé.

(5) A típusminősítésért, illetve a felülvizsgálatért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni."

17. §

Az R. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Növényvédő szerrel bármilyen tevékenység kizárólag az egészséget nem veszélyeztető módon, a biztonságos munkavégzés követelményeinek megtartásával, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek biztosításával végezhető."

18. §

Az R. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha nagyon mérgező vagy mérgező növényvédő szerrel a munkát csoportosan végzik, a kijelölt vezetőnek és legalább egy dolgozónak rendelkeznie kell a balesetek és a mérgezések helyszíni elsősegély-nyújtására, valamint az azt követő intézkedésekre vonatkozó ismeretekkel."

19. §

Az R. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Balesetkor, mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén a növényvédő szeres munkát haladéktalanul abba kell hagyni, és intézkedni kell a sérült szakszerű egészségügyi ellátásáról."

20. §

Az R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A növényvédő szerrel végzett munka során, időben elérhető helyen, megfelelő mennyiségű ivóvíz minőségű vizet, tisztálkodási eszközt, valamint a munkáltató által a munkavégzés jellegének megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani."

21. §

Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) A csalétek kihelyezési szándékot az engedélyokiratban meghatározottak szerint kell bejelenteni. A mérgező csalétket úgy kell elhelyezni, hogy gyermek, illetéktelen felnőtt, haszonállat ne férhessen hozzá.

(2) Növényvédő szeres gázosítást kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező személy végezhet a külön jogszabályban foglalt előírások szerint."

22. §[2]

23. §[3]

24. §[4]

25. §[5]

26. §[6]

27. §

(1) Az R. 39. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni]

"b) a felhasználásra alkalmatlannak minősített, vagy a felhasználásra alkalmatlan lejárt szavatosságú növényvédő szer," (kezelésére.)

(2) Az R. 39. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni]

"e) a kiömlött növényvédő szer felitatására, összegyűjtésére használt anyag, növényvédő szerrel szennyezett talaj" (kezelésére.)

28. §

Az R. a "Záró rendelkezések" alcímet megelőzően a következő alcímmel és 39/A. §-sal egészül ki:

"Az Európai Unió más tagállamainak állampolgáraira vonatkozó képesítési szabályok

39/A § (1) Az Európai Unió más tagállamának (a továbbiakban: tagállam) azon állampolgára jogosult bármely növényvédelmi tevékenység folytatására, akinek az általa bemutatott képzettségére vagy gyakorlatára vonatkozó tanúsítványát - a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara véleményének figyelembevételével - a minisztérium valamely képesítéshez kötött növényvédelmi tevékenység folytatására jogosító képzettségként elfogadta, és a Központi Szolgálat az 1. számú melléklet szerinti, megfelelő engedélyt kiadta.

(2) A magyar állampolgárok részére az Európai Unió bármely tagállamában elfogadható tanúsítvány kiállítására, az egyenértékűség figyelembevétele mellett, a Központi Szolgálat jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.), a (2) bekezdés szerinti eljárásra az Áe. rendelkezéseit kell alkalmazni."

29. §

Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban - szabályozási tárgykörében - összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 74/556/EGK irányelvével,

b) a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról szóló, a Tanács 74/557/EGK irányelvével,

c) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, a Tanács 91/414/EGK irányelvével, valamint

d) a felszín alatti vizeknek az egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezés elleni védelméről szóló, a Tanács 80/68/EGK irányelvével."

30. §

(1) Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. e rendelet 4. és 5. számú melléklete szerinti 5. és 6. számú melléklettel egészül ki.

31. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 28. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 8. §-ának (7) bekezdése, 40. §-ának (3) bekezdése, valamint az R. 3. számú melléklete hatályát veszti.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelethez]

A forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély mintája

A forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély mintája
............................... Megyei Sorszám: I./........../..............
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat II./........../..............
Engedély
Név: ............................................................................................................................................................................ részére
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................
Lakóhely:..................................................................................................................................................................................
Személyi ig. szám:....................................................................................................................................................................
Végzettség:................................................................................................................................................................................
Oklevél száma: ....................................................................................................... Kiállításának éve: ..................................
Oklevelet kiállította:..................................................................................................................................................................
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara regisztrációs száma: ....................................................................
Egyéb megjegyzés: ................................................................................................................................................................
Az engedély tulajdonosa a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelet...... §-ában meghatáro­zott szakképesítése alapján ............................. (számmal és betűvel kiírt) forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer
— nagykereskedelmi forgalmazására .......... jogosult
— kiskereskedelmi forgalmazására jogosult
— vásárlására jogosult
— saját célú felhasználására jogosult
— illetve azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre ........... jogosult
(A kipontozott részbe csak a „nem" jogosultságot lehet bejegyezni.)
Kelt: ........................, ............... év ................................ hó ..... nap
P. H.
…………………..
aláírás
Az engedély hátoldala:
Érvényes: ....................... -igP. H.aláírás: .................................................
Érvényes: ....................... -igP. H.aláírás: .............................................
Érvényes: ....................... -igP. H.aláírás: .........................................................
Érvényes: ....................... -igP. H.aláírás: ..........................................................
Érvényes: ....................... -igP. H.aláírás: . .........................................................
Érvényes:....................... -igP. H.aláírás: . .........................................................

2 számú melléklet a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelethez]

A növényvédő szeres kezelés nyilvántartásának mintája

A növényvédő szeres kezelés nyilvántartásának mintája
Oldalszám: ..........
NYILVÁNTARTÁS
A NÖVÉNYVÉDŐ SZERES KEZELÉSEKRŐL
(permetezési napló)
.............. évben
Termelő neve: .............................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................
Növényvédelmi szakirányítójának neve:.....................................................................................................................................
Szakirányító lakcíme: .................................................................................................................................................................
Sor­számKezelt kultúraA kezelésA használt növényvédő szerA permetlé
mennyisége
(1/ha, 1/m2)
A betakarítás
időpontja
(hó, nap)
A felelős
aláírása
helye (hrsz.,
tábla, termesztő
berendezés,
raktár)
Területe
(ha, m2, m3 )
időpontjamegnevezéseMennyisége
(kg, 1/ha, g/m2, g/fm)

3. számú melléklet a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete "Növényvédelmi gépek típusminősítésének követelményei" című fejezetének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A 40. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkező növényvédelmi gépek csak cseppképzés és szórástechnikai típusminősítés után hozhatók forgalomba. A típusminősítést a növényvédelmi gép gyártója, forgalmazója által szolgáltatott adatok alapján, amennyiben az adatok megalapozottságát illetően kétely merül fel, vizsgálat alapján kell lefolytatni."

2. Az R. 4. számú melléklete "Növényvédelmi gépek típusminősítésének követelményei" című fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Az Intézet a nyilatkozat és a gépcsalád mátrixot is leíró dokumentumok alapján a minősítést 30 napon belül köteles elvégezni. Ha a benyújtott dokumentumok nem kielégítők, a gyártótól vagy forgalmazótól adatpótlás kérhető. A minősítést ebben az esetben a pótlás benyújtását követő 30 napon belül kell elvégezni. Ha a minősítéshez a növényvédelmi gép vizsgálata is szükséges, a minősítés a növényvédelmi gép átadásától számított 90 nap. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján nem lehet dönteni az alkalmasságról, de vizsgálatra nincs szükség, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok szemle útján is beszerezhetők."

3. Az R. 4. számú melléklete "Növényvédelmi gépek típusminősítésének követelményei" című fejezetének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A forgalmazási engedély 5 évig érvényes. Az érvényességi idő lejártával az engedélyt meg kell újítani. Az Intézet a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a géptípusnál minőségromlás következik be, vagy a használatot befolyásoló műszaki változást az engedélyes nem jelentette be. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén l évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kiadható."

4. Az R. 4. számú mellékletének 1. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. számú függelék

A növényvédelmi gép forgalmazási engedélyének kiadására irányuló kérelem mintája

4. Az R. 4. számú mellékletének 1. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. számú függelék
A növényvédelmi gép forgalmazási engedélyének kiadására irányuló kérelem
Mintája
Nyilatkozó neve: .........................................................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................................
Mint az alább felsorolt gép(ek), gépcsalád(ok) gyártója, illetve forgalmazója kijelentem, hogy az alább felsorolt gép(ek),
illetve gépcsalád(ok) a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 2. számú függelékében foglalt követelményeket kielégíti(k).
Mellékelten megküldjük a gép(ek)kel, illetve gépcsalád(ok)kal kapcsolatos következő dokumentációkat:
— magyar nyelvű gépkönyv(ek),
— munkavédelmi minősítő bizonyítvány(ok),
— hazai vagy külföldi minőségtanúsítás(ok),
— gépcsalád esetén a típusokat meghatározó mátrix,
— típusonként az azonosításhoz szükséges adatlap,
— egyéb dokumentumok.
A fent feltüntetett gép(ek), illetve gépcsaládok) a .................................................................. helyszínen megtekinthetők.
Kívánságra a gép(ek)et, illetve gépcsaládo(ka)t megbeszélés alapján az intézet telephelyére szállítjuk. Kérjük, hogy a fent felsorolt gép(ek), illetve gépcsalád(ok) forgalmazási engedélyét kiadni szíveskedjenek.
Dátum:...........................................
…………………….
aláírás"
5. Az R. 4. számú melléklete 2. számú függelékének 1. és 2. pontjában a „PrEN 12761" szövegrész helyébe az „MSZ EN 12761" szövegrész lép.
6. Az R. 4. számú mellékletének 3. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. számú függelék
Növényvédelmi gép forgalmazási engedélyének mintája
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Engedély száma: ...................
NÖVÉNYVÉDELMI GÉP FORGALMAZÁSI ENGEDÉLYE
.................................................. gyártó, illetve forgalmazó nyilatkozata és a benyújtott dokumentumok, illetve az elvégzett
vizsgálatok alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete a .................................................... típusú, ............................ kivitelű növényvédelmi gép forgalmazását engedélyezi.
A gépen a forgalmazási engedélyt igazoló matricát fel kell tüntetni.
Az engedély a kiadásától számított 5 évig érvényes.
Az érvényességi idő lejárta esetén az engedélyt új nyilatkozat benyújtásával meg kell újítani.
Az Intézet jogosult az engedély érvényességi időtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minőségromlás vagy változtatás gyanúja merül fel.
Az Intézet a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a géptípusnál minőségromlás vagy változtatás következik be.
Dátum: ...........................................
……………………….
aláírás"

4. számú melléklet a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelethez[7]

5. számú melléklet a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelethez]

A növényvédelmi-növényorvosi vény tartalmi és alaki követelményei

I. A növényvédelmi-növényorvosi vényben a következőket kell feltüntetni:

1. A növényvédelmi-növényorvosi vény száma

2. A növényvédő mérnök, növényorvos neve, címe, engedélyszáma

3. A mezőgazdasági termelő neve, címe

4. Növényvédő szer neve, mennyisége

5. Előírt felhasználás, technológia

6. A vény kiállításának kelte

7. Növényvédő mérnök, növényorvos aláírása, bélyegzője

8. A forgalmazó neve, aláírása, bélyegzője, keltezés

9. Az alábbi mondatokat:

- "A növényvédelmi-növényorvosi vény érvényességi ideje: a kiállítástól számított 30 nap."

- "A növényvédelmi-növényorvosi vényt öt évig meg kell megőrizni!"

II. A forgalmazó köteles a növényvédelmi-növényorvosi vényre rávezetni az átvevő nevét és az engedély számát.

III. A növényvédelmi vényt 3 példányban kell kiállítani, melyből az eredeti példányt a megrendelő, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt a kiállító köteles megőrizni.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.05.23.

[2] Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.05.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.05.21.

[4] Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.05.21.

[5] Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.05.21.

[6] Hatályon kívül helyezte a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.05.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.05.23.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére