3/2003. (I. 24.) FVM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet alapján

a) az agrártermelés fejlesztését szolgáló beruházásokhoz,

b) az erdőtelepítéshez, erdőszerkezet átalakításához és fásításhoz, valamint az erdészeti közcélú és egyéb sajátos erdészeti feladatok ellátásához, a magán erdőgazdálkodás támogatásához,

c) a meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokhoz,

d) a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program megvalósításához,

e) az agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztéséhez,

f) a vidék felzárkóztatásának elősegítéséhez és a vidéki környezet vonzóbbá tételéhez,

g) a termőföld minőségi védelméhez és hasznosításához,

h) az állattenyésztési és tenyésztés-szervezési feladatok ellátásához,

i) a hal- és vadgazdálkodáshoz,

j) az agrártermékek piacra jutásának elősegítéséhez,

k) az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez,

l) az erdőkárok felszámolásához, valamint

m) a farmgyakornok képzés és a külföldi tapasztalatszerzés támogatásához

a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig támogatás vehető igénybe az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. számú mellékletében részletezett jogcímekre.

(2) A támogatások igénybevételének feltétele az R. 3. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek történő megfelelés.

(3) A 252. § (4) bekezdése szerinti átalány támogatást választók az e rendeletben szabályozott egyéb agrártámogatásokat nem vehetik igénybe. Erről az átalány támogatás igénylésekor nyilatkozni kell.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) minisztérium: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

b) miniszter: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;

c) TÉSZ: a zöldség-, gyümölcstermelői, értékesítő szervezetekről szóló 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: Elismerési Rendelet) alapján létrehozott termelői értékesítő szervezet;

d) BÉSZ: a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Szövetkezeti Törvény) előírásainak megfelelően alakított vagy átalakult, egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodó szervezetek;

e) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet alapján létrehozott termelői csoport;

f) az integrátor szervezet: az e rendelet 5. és 6. számú mellékletei feltételeinek megfelelő szervezet;

g) családi gazdálkodó: a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett őstermelő vagy egyéni vállalkozó;

h)[1] a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási termék-előállítási (TEÁOR 01.1-01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási termék-előállítás, erdészeti szolgáltatás (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység a továbbiakban: mezőgazdasági tevékenység;

i) mezőgazdasági termelő: a h) pont szerinti tevékenységet folytató a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint belföldi illetőségű magánszemély (őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, magángazdálkodó), valamint belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben eleget tett a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilv. r.) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének és nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya az 1. számú melléklet B) pontja szerinti számítás alapján eléri az 50 százalékot;

j) Földhasználati r.: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet.

(2) A támogatások igénybevételének, elszámolásának rendjét az R.-ben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Áhmr.), valamint a Nyilv. r.-ben, és az e rendeletben foglaltak szabályozzák.

(3)[2] Támogatási kérelem és pályázat szövetkezettől és gazdasági társaságtól a cégbírósági bejegyzést igazoló cégkivonat, őstermelő esetében az őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozó esetében a tevékenységet TEÁOR számmal is feltüntető vállalkozói igazolvány, illetve családi gazdálkodó esetében az erre vonatkozó határozat másolatának csatolásával fogadható be.

(4) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) tartalmazó összköltség a saját résszel csökkentett összege után, ha a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.

(5) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) igényelhető támogatást a kedvezményezett a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes adóhatóságtól igényelheti az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) előírásainak megfelelően. A támogatás jogosultságát bizonyító dokumentumokat az Art. előírásaira is figyelemmel köteles kezelni.

(6) E rendelet alapján, az R. 2. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hitelek után kamattámogatás-eltérő rendelkezés hiányában - a hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási (a továbbiakban: pénzügyi intézményi) kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól, illetve a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár). A kamattámogatás számításának alapja forinthitel esetében a jegybanki alapkamattal számított kamat, devizahitel esetében a hitelszerződés szerinti kamat.

(7) A kamattámogatás összegét

a) éven belüli lejáratú forinthitel esetében a hitelszerződés megkötésének vagy jogszabály alapján történő megújításának,

b)[3] éven túli lejáratú forinthitel, valamint pénzügyi lízing esetében a kamattámogatási igény benyújtásának

(8) A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összes árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása tekintetében az 1. számú melléklet fi) pontjában foglaltak alapján kell eljárni.

(9) A támogatott köteles biztosítani az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal számára az ellenőrzés lehetőségeinek feltételeit.

(10) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a jogosult igénylők hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vehetnek igénybe.

3. §

(1) A támogatás iránti kérelmet/pályázatot az egyes támogatási jogcímeknél meghatározottak szerint kell benyújtani.

(2) Amennyiben e rendelet az adott támogatási jogcímnél hiánypótlásra ad lehetőséget, a pályázatot/kérelmet befogadó szerv 15 napos határidővel írásban egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel az igénylőt a hiányosan benyújtott (hiányos kitöltés, téves adatközlés) támogatási kérelem vagy pályázat esetén. Ha az igénylő a hiánypótlási felszólításnak határidőn belül nem tesz eleget az elbíráló a kérelmet/pályázatot elutasítja.

(3) A határidőn túl benyújtott támogatási kérelmet/pályázatot az elbíráló elutasítja.

(4) A szerződésben vállalt kötelezettségek, a támogatási feltételek nem teljesítése, valamint a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az elbíráló, illetve az elbíráló kezdeményezésére vagy saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az illetékes adóhatóság rendeli el.

(5) Az R. 1. § (5) és (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a minisztérium az e rendeletben megjelölt jogcímekhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának fedezetéül az előirányzat legfeljebb 2 százalékát elkülöníti, melynek felosztásáról a minisztérium 2003. március 31-ig dönt.

(6) A minisztérium a támogatások elbírálásával (beérkeztetésével, feldolgozásával, nyilvántartásba vételével, elbírálásra való előkészítésével, a támogatási szerződések/okiratok elkészítésével, a szakértők igénybevételével stb.), folyósításával, ellenőrzésével, a támogatásokkal összefüggő propagandaanyagok és segédletek elkészítésével, valamint az ehhez szükséges információs rendszer kialakításával (szoftver és hardver), működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtására közreműködő szervezeteket vehet igénybe. A minisztérium szerződésben/feladattervben rögzíti az elvégzendő feladatokat, a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

a feladatok végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségeket (személyi, dologi, egyéb), valamint ezek megtérítésének módját.

I. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KORSZERŰSÍTÉSE

4. §

AZ AGRÁRBERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

(1) Az agrárberuházási támogatások igénylésére és igénybevételének feltételeire vonatkozó pályázati felhívások a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a szakfolyóiratokban kerülnek meghirdetésre.

(2) "Magyarország SAPARD Terve" 2000-2006 kihirdetéséről szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: SAPARD Program) keretében nyújtható támogatások igénylésének és igénybevételének feltételeit külön jogszabály* határozza meg.[4]

(3) Az agrárberuházásokhoz nyújtható vissza nem térítendő támogatások forrása a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. Agrárberuházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

AZ 1., 2.1., 2.2., 3., 4. ÉS 5. PONT SZERINTI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

5. §

(1) E fejezet szerinti pályázattal igényelhető támogatásokat

a) az 1., 3., 4. és az 5. pont esetében a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számláról, a 2. pont esetében a 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról,

b)[5] az elismert TÉSZ-ek az 1. és a 2. pont szerinti többlettámogatás esetében a 10032000-01220191-57000006 számú Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése számláról

(2) A gazdasági tevékenységet a tárgyévben kezdő, valamint az előző évben igazoltan elemi kárt szenvedett vállalkozásnak a 2. § (8) bekezdés szerinti feltétel teljesíthetőségét várható árbevételei alapján számítással kell igazolnia, és a beruházás befejezését követő első naptári évben kell először teljesítenie és igazolnia. A feltétel vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni. A feltétel nem teljesítése vagy vállalt kötelezettség megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Az árbevételi arány 2. § (8) bekezdés szerinti feltételeit a támogatással járó kötelezettség fennállásának ideje alatt fenn kell tartani. Ezen idő alatt természeti katasztrófa által sújtott, illetve elemi kárt szenvedett vállalkozás az esemény bekövetkezésének évében a támogatást odaítélő döntéshozótól kérheti az árbevételi arány fenntartási kötelezettség alóli mentesítését.

(4) A beruházások támogatására pénzügyi keretek alakíthatók ki. A pályázatok a támogatási keret összegéig, a pályázatokban rögzített műszaki, gazdasági és pénzügyi paraméterek és támogatási igények értékelésével kerülnek elbírálásra.

(5)[6] A rendeltetésszerű használat és a visszavont támogatás visszafizetésének biztosítása céljából az üzemeltetési kötelezettség végéig, a támogatás és a járulékok összegének megfelelő jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni - kivéve az állami tulajdonú földterületeket és vagyontárgyakat - az I. Fejezet 1., 3., 4. és 5. pontjai szerinti építés- és ültetvénytelepítési beruházási támogatással érintett ingatlanra/vagyontárgyra, illetve a pályázó által felajánlott saját tulajdonú másik ingatlanra. Ebben az esetben az ingatlan forgalmi értékéről független értékbecslő által kiállított értékbecslés csatolása szükséges.

(6) Az elidegenítési tilalom alól a

a) be nem fejezett beruházásra vonatkozóan, különösen indokolt esetben - a támogatott életkörülményeiben, jövedelmi viszonyaiban, gazdálkodási körülményeiben bekövetkezett romlás esetén - a miniszter,

b) beruházás üzembe helyezését követően, indokolt esetben - a támogatási okiratban, illetve támogatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalás időpontjáig - a miniszter által megbízott döntéshozó felmentést adhat, ha az elidegenítés a támogatás igénybevételére jogosult részére történik, és az új tulajdonos vállalja a támogatás igénybevételével járó kötelezettségek teljesítését.

(7)[7] Folyamatban lévő támogatási ügyek esetében a miniszter

a) által megbízott döntéshozó, kérelem alapján engedélyezheti a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó támogatott beruházásának az üzemeltetési, illetve termesztésben tartási kötelezettség idején belüli elidegenítését, ha az új tulajdonos - feltéve, ha az egyébként jogosult lenne olyan támogatás igénybevételére-vállalja az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését,

b) mentesítheti a gazdálkodót a végrehajtási rendelet, illetve annak alapján kiadott támogatási okirat, illetve szerződés egyes, a beruházás megvalósítását érintő pontjainak betartása alól, ha a beruházás a támogatási célnak, valamint a pályázatban részletezett funkciónak megfelelően határidőre megvalósult, és az üzemeltetési kötelezettség maradéktalanul teljesíthető,

c) engedélyezheti az üzemeltetési kötelezettség teljesítésének egyszeri alkalommal, legfeljebb egy évre történő felfüggesztését, illetve a támogatással megvalósított beruházással érintett létesítménynek az eredetitől eltérő más mezőgazdasági tevékenységgel történő hasznosítását.

6. §

(1) A támogatás a beruházás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: FM Hivatal) benyújtott pályázattal igényelhető.

(2) A pályázathoz - a 2.1. és a 2.2. pontok szerinti támogatások kivételével - mellékelni kell az Áhmr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3-5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A pályázat befogadására, elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére a 2. számú melléklet, az ellenőrzés rendjére és a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos szankciókra a J. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatás - a- pénzügyi lízinggel lebonyolított gép- és technológia beszerzés kivételével - az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább 25 százalékának megfelelő mértékű, az Áhmr. 2. §-ának 33. pontjában foglalt saját forrás megléte esetén vehető igénybe.

(5) Az egyes támogatási jogcímeknél meghatározott esetekben az igénylőre meghatározott támogatási összeg felső határát nem haladhatja meg az igénylő és a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok, továbbá egy természetes személy vagy egy gazdasági társaság - kivéve a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokat - többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által igénybe vett támogatások együttes összege.

(6) Az egyes agrárberuházási támogatási jogcímeknél meghatározott, vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatáson felül pénzügyi intézménytől felvett, a 2. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, legfeljebb 200 millió forint összegű éven túli lejáratú beruházási hitel után

a) forint hitel esetén a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg,

b) devizahitel esetén a hitelszerződés szerinti kamat

40 százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe, illetve nyújtható.

(7) Nem vehető igénybe, illetve nem nyújtható támogatás

a) az R. 3. § (5) bekezdése szerinti esetekben,

b) használt gép, technológiai berendezés és egyéb eszköz beszerzéshez,

c) telek- és épületingatlan, valamint termőföld vásárlásához,

d) immateriális javak beszerzéséhez,

e) külföldön megvalósuló beruházáshoz.

(8) A támogatást igénylőnek a pályázatában a beruházás megvalósításával, hasznosításával, illetve - a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetére - a támogatás visszafizetésével kapcsolatban is kötelezettséget kell vállalnia, és ez mint a magyar állammal szembeni kötelezettség a támogatási okiratban is előírásra kerül.

(9) A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra az R. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1. Az egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási és halászati rendeltetésű, illetve a saját termelésű mezőgazdasági termékfeldolgozásához szükséges építési beruházások támogatása

7. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával a 4. számú mellékletben meghatározott beruházásokhoz a 8. § szerint támogatást igényelhet

a) a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági termelő,

b) az agrárképzést folytató oktatási intézmény tangazdasága/tanüzeme, valamint a kutatóintézmény, amennyiben a 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenység valamelyikét folytatja, továbbá

c) az elismert vagy előzetesen elismert TÉSZ-ek, valamint a BÉSZ-ek és a termelői csoportok

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: gazdálkodó).

(2) A támogatás

a) a támogatási okiratban foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe, a 2. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a gazdálkodó tulajdonát vagy tartós, legalább 10 évre szóló bérleményét, illetve osztatlan közös tulajdonát képező, valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy intézmény esetében a kezelésében lévő, belföldi ingatlanon megvalósítani tervezett, önállóan üzembe helyezhető, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmas beruházáshoz igényelhető.

(3) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a gazdálkodó vállalja

a) a beruházás megkezdését a támogatási okirat keltétől számított 6 hónapon belül, de legkésőbb az okirat kiadásának évében,

b) a beruházás befejezését a támogatási okirat keltétől számított 24 hónapon belül, és azt követően a beruházás aktiválását,

c) a támogatással megvalósított, felújított, korszerűsített létesítmény, tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelő hasznosítását a kamattámogatásban részesített hitel futamideje alatt, de legalább az üzembe helyezés (aktiválás) napjától számított 5 évig.

(4) Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül agrártámogatással megvalósult épületek, építmények átalakítását, értéknövelő felújítását szolgáló beruházáshoz. Ez alól kivételt képeznek a környezetvédelmi, valamint az állatjóléti követelmények teljesítését célzó beruházások.

8. §

(1) A 4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott beruházásokhoz

a) az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 25 százalékának megfelelő mértékű fejlesztési célú alaptámogatás, továbbá kamattámogatás vehető igénybe,

b) az a) pontban meghatározott mértéken felül az áfát nem tartalmazó beruházási költség további 5 százalékának megfelelő mértékű fejlesztési célú kiegészítő támogatás nyújtható felújítás, korszerűsítés esetén, valamint a 7. § (1) bekezdés c) pont szerinti gazdálkodók beruházásaihoz,

c)[8] az alap- és kiegészítő támogatás együttes mértéke - a TÉSZ-ek kivételével - nem haladhatja meg az áfát nem tartalmazó beruházási költség 30%-át, együttes ősz-szege nem lehet több, mint 60 millió forint.

(2)[9] A 4. számú melléklet 2. pontjában meghatározott beruházásokhoz a TÉSZ-ek esetében

a) az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 50 százalék mértékű fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás, továbbá kamattámogatás vehető igénybe,

b)[10] az a) pont szerinti támogatáson felül, legfeljebb 75 százalékos támogatottsági szint eléréséig további fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, melynek összege és forrása a 79. § (6) bekezdése alapján a TÉSZ-nek odaítélt támogatás beruházásra fordítható összege.

9. §

(1) Ezen a jogcímen új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásához pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági termelők,

b)[11] gépszövetkezetek, illetve ugyanazon gazdálkodónak évente három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzési tevékenységet (TEÁOR 71.31) végzők.

c) fűrészárugyártási (TEÁOR 20.1.), valamint

d) a mezőgazdasági vízszolgáltatási (TEÁOR 01.41) tevékenységet folytatók, továbbá

e) az agrárképzést folytató oktatási intézmények tangazdaságai/tanüzemei, valamint a kutatóintézmények, amennyiben a 2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt tevékenység valamelyikét végzik,

f) az elismert vagy előzetesen elismert TÉSZ-ek, továbbá a BÉSZ-ek és a termelői csoportok.

(2) Ezen a jogcímen a minőségi tej termeléséhez, kezeléséhez és tárolásához szükséges technológiai gépek és berendezések beszerzéséhez pályázat benyújtásával kiemelt támogatást igényelhet

a) a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági termelő, amennyiben

aa) állattenyésztési tevékenységet folytat (TEÁOR 01.2.),

ab) legalább 3, legfeljebb 50 tejelő tehénnel rendelkezik,

ac) tagja - vagy vállalja, hogy 180 napon belül tagja lesz - tej begyűjtését és értékesítését végző szövetkezetnek vagy termelői csoportnak,

b) a BÉSZ, a termelői csoport és az FM Hivatal által bejegyzett integrátor, amely tejbegyűjtő tevékenységet végez, és amelynek legalább 15 olyan tejtermelő tagja van, akik megfelelnek az (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek

[a továbbiakban e jogcím alkalmazásában az (1) és (2) bekezdésben felsorolt jogosultak együtt: gazdálkodók].

10. §

(1) Támogatás igényelhető az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI) által a minisztérium megbízása alapján összeállított Mezőgazdasági Gépek Katalógusában (a továbbiakban: MGK) felsorolt alábbi gépekek és technológiai berendezések beszerzéséhez:

a) a BTO 293000 00 00 termékcsoportba, illetve az ennek megfelelő vámtarifaszám-csoportba tartozó, termékgaranciával és szerviz-, illetve javítóbázis háttérrel rendelkező új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint új technológiai berendezések,

b) a nem a BTO 293000 00 00 termékcsoportba tartozó, illetve az ennek megfelelő vámtarifaszámokkal rendelkező mezőgazdaságban használatos új gépek és új technológiai berendezések közül azoknak a beszerzéséhez, amelyeket a MGK tartalmaz,

c) állattartó telepeken az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állat-egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő mobil gép vagy technológiai berendezés,

d) az elsődleges fafeldolgozás gépei közül a fűrészgépek (BTO 294042 30 00) és a kéreghasító gép (BTO 294042 71 10),

e) a kizárólag hűtőházi technológiai rendszerben alkalmazásra kerülő gáz- vagy villamos üzemű, alapfelszereltségű targonca (BTO 292215 00 00),

f) baromfitojás feldolgozás, manipulálás, csomagolás gépei, berendezései, beleértve a tojástörő, tojáslé pasztörizáló, tojáslé csomagoló gépeket is.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti targonca beszerzéséhez támogatást a mezőgazdasági termékek tárolására szolgáló hűtőházat üzemeltető, a 9. § (1) bekezdés a) vagy f) pontjaiban meghatározott feltételeknek is megfelelő gazdálkodó vehet igénybe.

(3) A 9. § (2) bekezdése szerinti tejtermelő gazdálkodók az (1) bekezdés szerinti MGK-ban felsorolt technológiai gépek közül támogatást igényelhetnek az alábbiak beszerzéséhez:

a)[12] mobil sajtáros fejőgép, vezetékes fejőgép, vákuumszivattyúval, pulzátorral és fejőgép tartozékokkal,

b) merülő-hűtő fali kompresszorral, keverővel, termosztáttal,

c) tejtároló tartály a nyers hűtött tej tárolására,

d) lemezes hőcserélő pillanathűtésre,

e) tejtároló tartály saválló acélból az igényekhez alkalmazkodó méretezésben (1000 litertől),

f) feladó tejszivattyú a tej elszállításához,

g) pasztőröző berendezés a tej tartós tárolásához.

(4) A 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tejtermelő gazdálkodók esetében a (3) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt technológiai gépek beszerzésekor pályázónként legfeljebb 1000 liter/nap tejkapacitást, a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek vonatkozásában a (3) bekezdés d)-g) pontjaiban felsorolt technológiai gépek beszerzésekor pályázónként legalább 2000 liter/nap tejkapacitást kell figyelembe venni.

11. §

Támogatás nem vehető igénybe

a) az épületbe, építménybe beépítetten üzemelő komplett technológiai berendezés (komplett technológiai berendezésre az 1. pont szerinti építés-beruházási támogatás keretében lehet pályázni),

b) az egytengelyes kerti traktor (BTO 293110 00 00),

c) a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei (BTO 293270 00 00),

d) az egyéb mezőgazdasági gépek, pázsit vagy sportpályák és parkok ápolására szolgáló gépek és más háztáji kisgépek közül:

da) pázsit vagy sportpálya henger (BTO 293215 60 00),

db) villamos hajtású fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 10 00),

dc) motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 30 00),

dd) motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 50 00),

de) egyéb nem motoros fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 70 00),

df) hordozható porozó, permetező készülék motor nélkül (BTO 293240 33 00), valamint

dg) kézi hajtású takarmány-előkészítő gép (BTO 293263 35 10)

beszerzéséhez.

12. §

(1) Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések vásárlásához az áfát nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az MGK-ban ugyanazon gépre közölt ár

a) 25 százalékának megfelelő fejlesztési célú támogatás, melyek együttes összege nem haladja meg a 60 millió forint támogatást,

b)[13] a TÉSZ-ek esetében legfeljebb 50 százalék mértékű vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, továbbá

c)[14] az a) és b) pont vonatkozásában kamattámogatás vehető igénybe,

d)[15] a b) pont szerinti támogatáson felül, legfeljebb 75 százalékos támogatottsági szint eléréséig további fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, melynek összege és forrása a 79. § (6) bekezdése alapján a TÉSZ-nek odaítélt támogatás beruházásra fordítható összege.

(2) A 9. § (2) bekezdés szerinti gazdálkodók esetében

a) a 10. § (3) bekezdésben felsorolt új gépek és technológiai berendezések vásárlásához az áfát nem tartalmazó - az MGK-ban ugyanazon gépre közölt árat meg nem haladó - beszerzési ár 50 százalékának megfelelő végleges fejlesztési célú támogatás, továbbá a 6. § (6) bekezdésnek megfelelő hitelhez nyújtott, a jegybanki alapkamat 50 százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető igénybe,

b) a 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tejtermelő gazdálkodók esetében az a) pont szerinti fejlesztési célú támogatás, illetve kedvezményes hitel összege külön-külön nem haladhatja meg az 5 millió forintot, a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében a 10 millió forintot.

(3)[16] Ugyanarra a gépre, eszközre, technológiai berendezésre csak egy gazdálkodó vehet igénybe támogatást.

(4) Az 5 millió forintot meghaladó áfát nem tartalmazó beszerzési költségű gépek és berendezések részletfizetéssel történő vásárlása is támogatható, az (1) bekezdés szerinti mértékben.

(5) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a támogatás arányos mértékben igényelhető a vételár kiegyenlítésének üteméhez igazodóan. A gazdálkodó a támogatás első részletének határidőn belüli igénylésével jogosulttá válik a támogatás hátralévő összegének igénybevételére.

(6) Az MGK-ban felsorolásra nem került, a BTO 293000 00 00 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági gépek és kiegészítő elektronikai berendezések, valamint az MGK-ban szereplő egyéb BTO termékszámú géppel azonos rendeltetésű és felszereltségű, de más gyártmányú és típusjelű (megnevezésű) gépek is támogatásban részesíthetők, amennyiben azok a 2. § (1) bekezdés h) pontjában és a 9. §-ban felsorolt tevékenységek folytatásához szükségesek és a támogatást az FM Hivatal - az MGI szakvéleménye és árjavaslata alapján - indokoltnak tartja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás alapját a gépnél az áfát nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az azonos vagy közel azonos teljesítményű, technikai színvonalú és alapfelszereltségű gépre az MGK-ban közölt ár képezi.

(8) A 9. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt gazdálkodó esetében a támogatásra feljogosító tevékenység alatt a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére végzett gépkölcsönzésből származó, számlával igazolt árbevételt kell érteni.

(9) A támogatás, igénylésének további feltétele, hogy a gazdálkodó vállalja a gép, technológiai berendezés

a) beszerzését és a támogatási igény az illetékes adóhatósághoz a 2. számú melléklet 10. pontjában foglaltak szerint történő benyújtását,

b)[17] rendeltetésnek megfelelő üzemeltetését a hitel futamideje alatt, de legalább 5 évig,

(10) A 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti

a) szövetkezet az alapító okirat és a cégbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz történt benyújtásáról szóló igazolással is beadhatja pályázatát, azonban a támogatást csak a cégbírósági bejegyzést követően veheti igénybe,

b) termelői csoport a termelői csoportként történő előzetes elismerésről kiadott határozat birtokában is beadhatja a pályázatát, és részesülhet támogatásban.

(11)[18] Indokolt esetben, kérelemre a támogatást engedélyező hozzájárulhat a támogatással beszerzett új mezőgazdasági gép üzemeltetési kötelezettség idején belüli értékesítéséhez, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájáruláskénti beviteléhez (apportálásához), illetve bérbeadásához, ha az új tulajdonos, bérlő egyébként jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére, és vállalja a korábbi tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését. Bérbeadás esetén az állammal szembeni kötelezettségek teljesítése változatlanul a támogatottat terheli.

13. §

(1) A 12. § szerinti támogatás igénylésének további feltétele:

a) mezőgazdasági gépkölcsönző gazdálkodó esetében a gépkölcsönzésre irányuló tevékenység folytatására jogosító okmányok (tevékenységi jegyzék, vállalkozói igazolvány) hiteles másolatának pályázathoz csatolása,

b) a gazdálkodó nyilatkozata arról, hogy a gépvásárláshoz az e jogszabály által más címen biztosított további támogatást nem igényelt,

c) a gazdálkodó nyilatkozata arról, hogy a megvásárolni tervezett gépet az FM Hivatal engedélye nélkül külföldi munkavégzésre nem viszi ki az országból, valamint annak tudomásulvételéről, hogy ennek megszegése a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeivel jár,

d) a BTO 293240 10 00 termékszámú öntözőgépek vásárlása esetén - kivéve a 9. § (1) bekezdés b) és c) pont szerinti tevékenységet folytató gazdálkodót - a támogatás igénylésének további feltétele a gazdálkodó nevére kiállított, érvényes üzemelési vízjogi engedély, vagy mezőgazdasági vízszolgáltató tevékenységet (TEÁOR 01.41) folytató gazdálkodó esetén a területileg illetékes vízügyi kezelővel kötött vízszolgáltatási, üzemeltetési szerződés hiteles másolatának pályázathoz csatolása,

e) az állami támogatással beszerzésre kerülő traktorok motorjának szennyezőanyag-kibocsátása meg kell hogy feleljen a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelete, függelékének, C/12. melléklet IV. részben foglalt normatíváknak. A nem közúton mozgó saját motoros mezőgazdasági magajáró gépek motorjának szennyezőanyag-kibocsátása pedig nem haladhatja meg a nem-közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 1/2000. (VII. 21.) KöViM-KöM együttes rendelet által előírt értékeket.

(2) A 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatás a pályázatok elbírálását követően az FM Hivatal vezetője által kiadott támogatási okirat alapján, a R. 1. számú melléklete szerinti - az FM Hivatal által kiállított - igazolással vehető igénybe a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) az új gép megvásárlásának igazolása saját névre szóló, a gép egyedi azonosítási adatait is tartalmazó, a pályázat benyújtását követően kiállított, kiegyenlített számla vagy kifizetett részszámla;

b) a gép megfelelőségének és minőségének tanúsítása az alábbiak szerint:

ba) a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, illetve import gépeknél az annak megfelelő "CE Megfelelőségi Tanúsítás", illetve

bb) a ba) pontban meghatározott rendelet hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági gépek esetében az MSZEN 45014 szabvány szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat" és egyidejűleg az MSZ 7595-78 szabványnak megfelelő "Minőségi Bizonyítvány", vagy az előző kettő hiányában az MGI által a géptípusra kiadott "Minőség Tanúsítás",

bc) közvetlen import esetében a fentieken túl az MGI által kiadott igazolás arra vonatkozóan, hogy a gép új.

2.2. Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések pénzügyi lízingelésének támogatása

14. §

(1) Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések pénzügyi lízingeléséhez pályázatos úton támogatást igényelhet a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó.

(2)[19] A támogatás legalább 36 hónapos futamidőre kötött lízingszerződés alapján, abban az esetben vehető igénybe, ha

a) a lízingtárgy nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép áfát nem tartalmazó beszerzési árának összegével, és a tőkeérték, valamint a lízingdíj és az ahhoz kapcsolódó kamattámogatás éves bontásban is a szerződésben rögzítésre kerül,

b) a lízingtőke összege megegyezik a lízingtárgy nettó tőkeértékének a vissza nem térítendő támogatással és a saját forrással csökkentett összegével. A lízingtőke összeg után számítható kamat mértéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat kétszeresét.

15. §

(1)[20] A 10. §-ban meghatározott új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések pénzügyi lízingeléséhez a gépvásárláshoz nyújtott támogatással azonos mértékű és összegű, a 12. § (1) bekezdése a) pontja szerinti fejlesztési célú támogatás és kamattámogatás vehető igénybe a 12. §-ban - a (4) bekezdésének kivételével - felsorolt feltételekre is tekintettel, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel, eltekintve a 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól, és a 13. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kiegyenlített számlától.

(2) A támogatás a pályázatok elbírálását követően az FM Hivatal vezetője által kiadott támogatási okirat alapján vehető igénybe, az illetékes adóhatóságtól, az alábbiak szerint:

a) a vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás egy összegben, a lízingszerződés és a gép vételáráról a lízingbe vevő részére kiállított számla bemutatását követően az FM Hivatal által kiadott, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással,

b) a kamattámogatás a lízingszerződésben meghatározott kamatfizetési gyakorisággal, a kamat megfizetéséről szóló kamatterhelési bizonylat és a lízingszerződés bemutatásával.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatással lízingelt gépet a lízing futamideje alatt elidegeníteni, újralízingelni nem lehet. Amennyiben a lízingszerződés felbontására a gazdálkodónak felróható okból kerül sor, abban az esetben az eredeti lízingszerződésben meghatározott futamidő hátralevő részére más gazdálkodóval új lízingszerződés köthető úgy, hogy a még igénybe nem vett kamattámogatás és végleges fejlesztési célú juttatás arányos része az új lízingbe vevőt illeti. Egyidejűleg a döntéshozónak intézkednie kell a támogatás időarányos része visszafizetésének elrendeléséről.

(4) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a gazdálkodó vállalja a gép, technológiai berendezés

a) beszerzésére vonatkozó lízingszerződés megkötését és a támogatási igény az illetékes adóhatósághoz a 2. számú melléklet 10. pontjában foglaltak szerint történő benyújtását,

b) rendeltetésnek megfelelő üzemeltetését az amortizációs időn belül, de legalább 5 évig.

2.3. Mezőgazdasági gépek és technológiák vizsgálatának támogatása

16. §

(1) E jogcímen támogatást igényelhet az újonnan forgalomba kerülő mezőgazdasági gépek funkcionális vizsgálatára szakosodott és az ISO 9001/2000 minősítéssel rendelkező szervezet, ha a vonatkozó feladatterveit, beszámoló jelentéseit, elszámolásait a minisztérium elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti költségeket csökkentő támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek legfeljebb 90 százaléka, amely a géptámogatásokra fordítható támogatási összeg l százalékát nem haladhatja meg.

(3) A feladattervben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, amelyre az R. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetéséi.

(4) A támogatás negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

2.4. Az agrár-kutatóintézetek eszközbeszerzésének támogatása

17. §

(1) Az agrár-kutatóintézetek eszközbeszerzésének támogatása jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek azon jogi személyiséggel rendelkező agrárkutatóhelyek körébe tartozó agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési kutatóintézetek által alapított közhasznú társaságok, melyek alaptevékenységük döntő részében agrárkutatással és -fejlesztéssel foglalkoznak (a továbbiakban: agrárkutatóhelyek).

(2) A pályázat keretében az alábbi célok megvalósítása érdekében lehet támogatást igényelni:

a) az agrárkutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó új, korszerű K+F eszközök, műszerek beszerzése,

b) laboratóriumok akkreditálásának elősegítése érdekében szükséges eszközök, berendezések beszerzése,

c) az agrárkutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó értéknövelő felújítások, korszerűsítések elősegítése.

(3) A támogatás mértéke:

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározóit feladatok megvalósításához a teljes beruházási költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb 90 százaléka,

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok megvalósításához a teljes beruházási költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb 80 százaléka,

c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok megvalósításához a teljes beruházási költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb 75 százaléka.

(4) A pályázatok elbírálása során kiemelten kerül figyelembevételre a több agrárkutatóhely által közösen, vagy közös feladatok megvalósítására benyújtott pályázatban megfogalmazott - az együttműködést erősítő - igény. A támogatás igénybevételének további feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

(5) A támogatás a minisztérium által jóváhagyott részteljesítés, teljesítés elfogadása után az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3. Ültetvénytelepítési beruházások támogatása

18. §

(1) E jogcírnen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az Szja tv. szerint belföldi illetőségű magánszemély, a belföldi székhelyű jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá az agrárképzést folytató oktatási intézmény tangazdasága/tanüzeme, valamint a kutatóintézmény (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: gazdálkodó), amennyiben

a)[21] növénytermesztési, kertészeti és vegyes gazdálkodási tevékenységet folytat (TEÁOR 01.1 és 01.3),

b) a Nyilv. r. alapján regisztrálták. Az agrárképzést folytató oktatási intézmény tangazdaságának/tanüzemének, valamint a kutatóintézményeknek nem kell regisztráltatni magukat,

c) vállalja, hogy a szakmailag indokolt termőre fordulási időpontig a beruházást befejezi, és a támogatással létrehozott ültetvényt a termőre fordulástól számított legalább 5 évig - spárga esetében 4 évig, szamóca esetében 3 évig - rendeltetésének megfelelően hasznosítja és naprakészen vezeti a 8. számú mellékletében szereplő "Telepítési és ápolási napló"-t.

(2) A támogatás

a) a támogatási okiratban foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe, a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;

b) a gazdálkodó tulajdonát vagy tartós, legalább 10 évre szóló bérleményét, illetve osztatlan közös tulajdonát képező, valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy intézmény esetében a kezelésében lévő, belföldi földtulajdonon megvalósítani tervezett, a biológiailag indokolt időpontig termőre fordításra kerülő beruházáshoz igényelhető.

(3) A szőlő-, gyümölcsös, dísznövény és egyéb ültetvény telepítéséhez igényelhető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,

b) terület-előkészítésének,

c) tápanyag-feltöltésének,

d) szaporítóanyag beszerzésének,

e) telepítésének,

f) dísznövény kivételével a termőre fordulásáig az éves ápolásoknak,

g) támberendezések létesítésének, valamint

h) kerítés, térburkolat, permetlétároló létesítésének

i)[22] öntözéshez szükséges berendezések létesítésének

költségei vehetők figyelembe.

(4) Az ültetvénytelepítések támogatásának szakmai feltételeit a 9. számú melléklet, az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok felsorolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. §

(1) Ültetvény telepítéséhez

a) árutermelő ültetvények telepítése esetén az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 50 százalékának, amely nem haladhatja meg a 60 millió forintot, hegyvidéken a 15 százalék feletti lejtőtartományban tervezett szőlőtelepítés esetében a 70 millió forintot,

b) üzemi törzsültetvények telepítése esetén az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 60 százalékának, amely nem haladhatja meg a 60 millió forintot,

c) dísznövények telepítése esetén az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 40 százalékának, amely nem haladhatja meg a 3 millió forintot

megfelelő, vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás nyújtható, illetve vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti támogatáson felül kamattámogatás, az (1) bekezdés c) pont szerinti támogatás mellett legfeljebb 6 millió forint összegű hitelhez, kamattámogatás vehető igénybe.

4. Gabonaraktárak intervencióval összefüggő értéknövelő felújítása, korszerűsítése

20. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemély, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amennyiben gabonatároló raktár tulajdonosa, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében gabonatároló raktár kezelője, és a pályázat benyújtásakor rendelkezik az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) arra vonatkozó bizonyítványával, hogy gabonatárolóját intervenciós raktárként regisztrálták, nyilvántartásba vették.

(2) A támogatást gabonatárolás, raktározás (TEÁOR 63.12) céljára szolgáló gabonatároló vasbeton és fémsilók, valamint csarnoktárolók felújítására, átalakítására és a hozzá kapcsolódó technológia korszerűsítésére lehet igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés szerinti beruházáshoz az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 25 százalékának megfelelő fejlesztési célú támogatás, melynek összege nem haladhatja meg a 60 millió forintot, továbbá kamattámogatás vehető igénybe.

(4) A támogatás igénybevételének további feltételei azonosak az 5. pont szerinti építés-beruházási támogatások igénylésének és igénybevételének feltételeivel. A szakmai feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza.

5. Egyes élelmiszeripari beruházások támogatása

21. §

(1) E jogcím alapján pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az a 4,4 milliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű vagy legfeljebb 3,0 milliárd forint mérlegfőösszegű, legfeljebb 250 főállású dolgozót foglalkoztató, az Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemély, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely

a) burgonyafeldolgozás (TEÁOR 15.31),

b) egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás (TEÁOR 15.33) tevékenységből a csemegekukorica feldolgozása,

c) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61),

d) haszonállat-eledel gyártása (TEÁOR 15.71), amennyiben azt állattenyésztési és állati termék feldolgozási integráció keretében valósítják meg,

e) kenyér, friss tésztaféle gyártása (TEÁOR 15.81), f) tésztafélék gyártása (TEÁOR 15.85),

g) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87), kivéve az ecetpótló (ecetsavból) gyártása,

h) máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek (TEÁOR 15.89) közül a tojás, a méz, valamint a gyógynövények feldolgozása

tevékenységet folytat (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

(2) A tervezett beruházásnak az alábbi célok valamelyikének megvalósításához kell kapcsolódnia:

a) technológia színvonalának javítása, modernizálása,

b) termékek minőségének javítása, új termék gyártásának bevezetése, csomagolás színvonalának korszerűsítése, kiemelten a környezetbarát technológiák és csomagolóanyagok alkalmazása,

c) élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai és minőségi feltételeire vonatkozó előírások teljesítése,

d) környezetterhelés és a fajlagos energiaráfordítások csökkentése, a víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) az üzem rendelkezzen a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel,

b) a beruházás a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott célok esetében piacképes, jövedelmező termék előállítását eredményezze,

c) a pályázó vállalja, hogy a támogatással megvalósult vagy korszerűsített létesítményt a beruházás aktiválásától számított 5 évig rendeltetésének megfelelően üzemelteti, illetve hasznosítja.

(4) A támogatással megvalósuló beruházás eredményeként a feldolgozó-kapacitás nem bővülhet. Ez a korlátozás nem vonatkozik a TEÁOR 15.89 szakágazatból a tojás, a méz és a gyógynövények feldolgozásához kapcsolódó beruházásokra.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelő beruházásokhoz az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 25 százalékának megfelelő fejlesztési célú támogatás, melynek összege nem haladhatja meg a 60 millió forintot, továbbá kamattámogatás vehető igénybe, illetve nyújtható.

6. Fiatal gazdálkodók, valamint pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

6.1. Fiatal gazdálkodók támogatása

22. §

(1) Fiatal gazdálkodók beruházási támogatása jogcímen pályázat útján saját tulajdonú gazdaság (birtok) létrehozásához, továbbfejlesztéséhez, a gazdaság működtetésének elősegítéséhez, támogatást igényelhetnek azok a fiatal gazdálkodók, akik növénytermelési, kertészeti (TEÁOR 01.1), állattenyésztési (TEÁOR 01.2), vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.3), vadgazdálkodást (TEÁOR 01.5), erdőgazdálkodási termék előállítást (TEÁOR 02.01) vagy halgazdálkodási (TEÁOR 05.0) tevékenységet végeznek, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) 2003. január 1-jén 40. életévüket még nem töltötték be, büntetlen előéletű, nagykorú, legalább középfokú szakirányú végzettséggel és 2003. évre érvényes mezőgazdasági vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok,

b) a pályázat tárgyát képező fejlesztés telephelyén, állandó lakóhellyel rendelkeznek, és a pályázat benyújtását megelőző évben regisztrált mezőgazdasági tevékenységet végeztek, és a Nyilv. r. előírásainak megfelelnek,

c) vállalják, hogy a támogatás igénybevétele esetén tevékenységüket a pályázatban szereplő fejlesztés üzembe helyezését követő 10 évig egyéni vállalkozóként főfoglalkozásban fogják végezni.

(2) Támogatás igényelhető:

a) tárgyi eszközök - termőföld, telek, mezőgazdasági létesítmények, új valamint az MGI által megfelelőnek minősített használt technológiai berendezések, tenyész- és haszonállatok - vásárlására, valamint mezőgazdasági létesítmények létrehozására és értéknövelő felújítására (a továbbiakban: fejlesztésre),

b) a fejlesztéshez kapcsolódóan készletek-növendék- és hízóállatok, hivatalos forgalmazótól származó fémzárolt vetőmag, takarmány, növényvédő szer, műtrágya - vásárlására, amelyek együttes értéke a támogatás alapját képező fejlesztés értékének legfeljebb 30 százaléka lehet.

(3) Nem részesíthető támogatásban:

a) nem saját tulajdonú vagy résztulajdonban lévő ingatlanon (termőföldön, földterületen) megvalósítani tervezett fejlesztés, belterületi lakóingatlan, résztulajdonban lévő ingatlan, valamint osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása,

b) a pályázó, valamint az olyan gazdasági társaság között létrejött adásvétel, amelyben a pályázó, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak egyike a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben tag volt,

c) új és használt mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint szállítóeszközök vásárlása, telephelyen kívüli infrastrukturális létesítmények megvalósítása, a pályázat befogadási időpontja előtt megkezdett fejlesztés, illetve pénzügyileg lebonyolított adásvétel,

d) az 5 éven belül állami támogatással vásárölt, felújított, korszerűsített vagyontárgy megvásárlása, illetve 5 éven belül állami támogatással felújított, korszerűsített vagyontárgyak azonos jellegű felújítása, korszerűsítése.

(4) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) csak az olyan fejlesztés támogatható, amelynek eredményeként a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel meghaladja a vállalkozás évenkénti összes bevételének 50 százalékát;

b) a pályázat benyújtásakor a pályázónak rendelkeznie kell:

ba) a támogatás igénybevételéhez, a támogatás alapját képező fejlesztési költség legalább 25 százalékának megfelelő saját forrással,

bb) a pályázatban szereplő fejlesztés jogosultságát és a fejlesztés költségeit igazoló dokumentumokkal, hatósági engedélyekkel, igazolásokkal,

bc) a pénzügyi intézmény nyilatkozatával a támogatás pénzügyi lebonyolítására, és hitelfelvétel esetén a hitelt folyósító pénzügyi intézmény hitelígérvényével;

c) a pályázónak az általa felajánlott ingatlanok terhére a támogatási okirat kiállításától számított 10 éves időtartamra, a vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, a minisztérium javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez hozzá kell járulnia;

d) nem jogosult támogatásra az a pályázó,

da) aki a gazdaságán kívül más vállalkozásban is érdekelt, kivéve a nonprofit elven működő, a gazdaság működését elősegítő beszerző, feldolgozó, szolgáltató és értékesítő szövetkezetekben tagsági jogviszonyt,

db) aki, vagy akinek a közös háztartásban élő Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (házastársa, élettársa) 1998-2002. években fiatal agrárvállalkozók támogatása jogcímen támogatást kapott, vagy aki ezen a jogcímen korábban sikeresen pályázott és a minisztériummal támogatási szerződést kötött, de a támogatási szerződését neki felróható módon nem teljesítette.

23. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás és hitelfelvétel esetén kamattámogatás lehet.

(2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke a minisztérium által elfogadott fejlesztési költség áfát nem tartalmazó értékének 30 százaléka, de legfeljebb 30 millió Ft lehet.

(3) A kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamat 80 százaléka.

(4) A hitel összege a (2) bekezdés szerinti fejlesztési költség legfeljebb 45 százaléka, de legfeljebb 45 millió forint, amelynek futamideje legfeljebb 10-év lehet.

24. §

(1) A támogatás a minisztérium által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghirdetett pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázattal igényelhető.

(2) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül 8 példányban a fejlesztés telephelye szerint az FM Hivatalhoz lehet benyújtani. Egy igénylő csak egy pályázatot nyújthat be, és csak egy pénzintézeten keresztül igényelhet hitelt.

(3) Az FM Hivatal a pályázatot a pályázatok beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és 7 példányban - egy példányt hitelesítve - véleményével ellátva megküldi a minisztériumnak.

(4) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról a hozzá a pályázat beérkezésétől számított 60 napon belül - a Fiatal Gazdálkodók Pályázatát Bíráló Bizottság javaslata alapján - a minisztérium dönt. A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázó írásos értesítést kap.

(5) Amennyiben a pályázó az előírt követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be, 15 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel.

(6) A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén a pályázatok befogadása felfüggeszthető, leállítható, a beérkezett támogatási kérelmek elutasíthatok. Ennek időpontját a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

25. §

(1) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén a pályázó részére támogatási okiratot állít ki, amelyben rögzíti a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint meghatározza a támogatás igénybevételéhez benyújtandó dokumentumok körét.

(2) A támogatási okiratban foglaltakat - indokolt esetben, a támogatásban részesített kérelmére - a minisztérium módosíthatja.

26. §

(1) A vissza nem térítendő támogatás a támogatási okiratban foglalt feltételek teljesítése alapján teljesítés és forrás arányosan vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételéhez a fejlesztés megvalósítását a pénzügyi teljesítést igazoló számlákkal és/vagy egyéb bizonylatokkal kell igazolni, amelynek részletezését és határidejét a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A fejlesztés megvalósítását a pályázónak a támogatási okirat kiállítását követően 3 hónapon belül meg kell kezdenie, és legkésőbb 24 hónapon belül a létesítményeket használatba kell vennie. A megvalósítás pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat az elfogadott pályázat szerinti vásárlásokra legkésőbb 2003. október 31-ig, a támogatás teljes igénybevételéhez legkésőbb 2004. október 31-ig kell a minisztériumhoz benyújtani.

(4) Állatok és takarmány vásárlása esetén, amennyiben ezeket a pályázó a fejlesztés tárgyát képező létesítmények megvalósítását megelőzően nem tudja elhelyezni, illetve hasznosítani, a pályázatban közölt indokok alapján a minisztérium engedélyezheti az ilyen vásárlások későbbi - de legfeljebb 24 hónapon belüli - a létesítmények megvalósításához illeszkedő időpontban történő lebonyolítását.

(5) A támogatás igénybevételéhez, a támogatási okiratban meghatározott feltételek teljesítését és az előírt dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a minisztérium 30 napon belül, a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolásnak az illetékes adóhatósághoz történő benyújtásával igényelhető.

(6) A pályázó a támogatás felhasználásáról és a fejlesztés teljes megvalósításáról az üzembe helyezést követő 30 napon belül beszámolót és teljes körű pénzügyi elszámolást köteles egy példányban a minisztériumnak benyújtani.

27. §

Fiatal gazdálkodók induló támogatása jogcímen a gazdaságuk működési feltételeinek elősegítése érdekében, kiegészítő támogatást vehetnek igénybe azok a fiatal gazdálkodók, akik 2003. évben első alkalommal indítják be gazdaságukat, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a 22. § (1) bekezdése szerinti fiatal gazdálkodók beruházási támogatása jogcímen legalább 30 millió forint értékű fejlesztés megvalósítására sikeresen pályáztak, és a fejlesztést megvalósították,

b) legalább 20 hektár saját tulajdonú földterületen végzik mezőgazdasági vállalkozási tevékenységüket.

28. §

(1) A támogatást a fiatal gazdálkodók beruházásának támogatása jogcímre benyújtott pályázat keretében - a jogosultságot igazoló dokumentumok csatolásával - lehet igényelni.

(2) A támogatási igénnyel kapcsolatos döntésről a pályázó írásos értesítést kap.

29. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke 6 millió forint.

(2) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételére a fiatal gazdálkodó a fejlesztés üzembe helyezését követően, a minisztérium által a 26. § (6) bekezdésben foglalt pénzügyi elszámolás elfogadását követően jogosult, amelyet a gazdaság továbbfejlesztésére, működtetésére köteles felhasználni utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(3) A beszámolójelentés elfogadását követően a minisztérium 30 napon belül, a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolásnak az illetékes adóhatósághoz történő benyújtásával igényelhető.

(4) A fiatal gazdálkodó a támogatás felhasználásáról a támogatás igénybevételét követő 180 napon belül a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokkal köteles a minisztériummal elszámolni.

30. §

(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint szankciókra a 3. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(2) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és döntéséről határozatban értesíti a támogatottat, és az illetékes adóhatóságot.

31. §

(1) A vissza nem térítendő támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01850303 számú APEH Fiatal agrárvállalkozók támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A kamattámogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és az (1) bekezdésben foglalt számláról kell teljesíteni.

6.2. Pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

32. §

(1) Pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása jogcím alapján a pályakezdő fiatal agrárszakember foglalkoztatásának elősegítése érdekében munkabérének részleges megtérítésére pályázat útján támogatást vehetnek igénybe azok a jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és szervezetek, továbbá egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők esetében

aa) a mezőgazdasági tevékenységükből származó éves árbevételük meghaladja a 30 millió Ft-ot,

ab) az elmúlt 5 évben gazdálkodásukat legalább 2 évben nyereségesen folytatták;

b) BÉSZ-ek esetében azok, amelyek taglétszáma legalább 20 fő;

c) a TÉSZ-ek és a termelői csoportok;

d) azok a gépkörök, amelyek legalább 50 fős taglétszámmal rendelkeznek, és kérelmüket támogatja a Gépkörök Országos Szövetsége.

(2) A támogatást a pályázat benyújtásakor - végzettségének megfelelő munkaviszonnyal nem rendelkező - olyan pályakezdő fiatal agrárszakember tartós foglalkoztatása esetén lehet igényelni, aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül szerzett mezőgazdasági szakirányú főiskolai vagy egyetemi oklevelet, és nincs tagi érdekeltsége a pályázó vállalkozásában.

(3) A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat elfogadása esetén a pályakezdő fiatal agrárszakembert legalább 5 évig teljes munkaidőben főfoglalkozásban, végzettségének és beosztásának megfelelő bérezéssel alkalmazza.

(4) A pályázathoz csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

(5) Egy pályázó egy pályakezdő fiatal agrárszakember foglalkoztatásához igényelhet támogatást.

33. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke a támogatás időtartama alatti mindenkori a fiatal agrárszakembernek fizetett alapbér 60 százaléka, és az ehhez tartozó közterhek együttes összege.

(2) A támogatást a támogatási okiratban meghatározott időponttól kezdődően 36 hónapos időtartamra negyedévenként utólag lehet igénybe venni.

34. §

(1) A támogatás a minisztérium által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghirdetett pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázattal igényelhető. A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet a vállalkozás székhelye/telephelye szerint az FM Hivatalhoz 3 példányban benyújtani.

(2) Az FM Hivatal a pályázatot a beérkezéstől számított 15 napon belül megvizsgálja, az abban foglaltakat ellenőrzi, és 2 példányt véleményével ellátva a minisztériumnak megküldi.

(3) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról - a Fiatal Gazdálkodók Pályázatát Bíráló Bizottság bevonásával - a minisztérium a pályázatok beérkezését követő 60 napon belül dönt.

(4) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén a pályázó részére támogatási okiratot állít ki, amelyben rögzíti a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, amelyet megküld az illetékes adóhatóságnak és az FM Hivatalnak. Az elutasító döntésről a pályázó az R. 2. számú mellékletében foglaltak szerint írásos értesítést kap.

(5) A rendelkezésre álló támogatási forrás-előirányzat felhasználása esetén a pályázatok befogadása leállítható, a beérkezett pályázatok elutasíthatok.

(6) Indokolt felmondás esetén a minisztérium engedélyezheti új szakember alkalmazását, amennyiben az új szakember foglalkoztatása és képzettsége megfelel a 32. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt előírásoknak.

35. §

A támogatás negyedévenkénti igénybevételéhez a tárgyidőszakot követő 20 napon belül az alábbi dokumentumokat kell az FM Hivatalhoz benyújtani:

a) a támogatás első igénybevételéhez a pályakezdő fiatal agrárszakemberrel a 32. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelő munkaszerződést, valamint a végzettséget igazoló oklevél másolatát,

b) minden alkalommal az igényelt támogatás időtartamához tartozó és az igényléskor érvényes munkaszerződésnek megfelelő, a pályakezdő fiatal agrárszakember részére kifizetett alapbér és ennek közterhei - beleértve a munkáltatót terhelő táppénzt is - elkülönített kifizetését igazoló bizonylatokat.

36. §

(1) A támogatás igénybevételéhez, a dokumentumok megfelelősége esetén, az FM Hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás, az igazolás az illetékes adóhatósághoz történő benyújtásával igénybe vehető.

(2) A támogatást a 31. § (1) bekezdésében foglalt számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

37. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül különösen az, ha a támogatott a támogatás igénybevételének feltételeként a jogszabályokban, a pályázati felhívásban vagy a támogatási okiratban meghatározottaktól eltér, a támogatás felhasználását az előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani, vagy ennek ellenőrzését akadályozza. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül továbbá, ha a támogatott a pályakezdő fiatal agrárszakember foglalkoztatását felróható módon megszünteti.

(2) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és a minisztérium döntéséről értesíti a támogatottat, az illetékes adóhatóságot és az FM Hivatalt.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra az R. rendelkezései az irányadóak.

II. Fejezet

ERDŐTELEPÍTÉS, ERDŐSZERKEZET-ÁTALAKÍTÁS ÉS FÁSÍTÁS TÁMOGATÁSA

38. §

Az erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet-átalakításhoz és a fásításhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása jogcím alatt elkülönített pénzösszeg.

39. §

(1) A támogatást az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó igényelheti, valamint az, aki a 40. § (1) bekezdésében és a 46. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítását közvetetten elősegíti, és eleget tett a nyilvántartásba vételi kötelezettségének.

(2) A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő pályázót is, aki a támogatást nem erdőművelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az előzőekben hivatkozott célokra fordítja, valamint eleget tett a nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

(3) A támogatás pályázat vagy kérelem alapján vehető igénybe. A pályázatot vagy kérelmet a termőföld területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, a tárgyévet megelőző év október 1-jéig. A pályázathoz vagy kérelemhez mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(4) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, a minisztériumban működő Erdészeti Szakmai Bizottság által meghatározott keretösszegen belül, és intézkedik annak kiutalásáról.

1. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

40. §

(1) Az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív, kivételes esetekben egyedi költségvetés alapján fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást,

b) a telepítés befejezésétől számított 10 éven belül a befejezett erdősítések ápolásához, tisztításához,

c) mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez;

d) az erdőállományok szerkezetátalakításához.

(2) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült.

41. §

A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten, normatív módon kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de normatív támogatással nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást egyedi létesítési költség szerint kell meghatározni. A támogatást az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

42. §

(1) A 40. § szerinti erdőtelepítés, fásítás támogatásának módja és mértéke:

a) tervezés: beruházási keretből erdőtelepítési, valamint a térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az erdészeti hatóság adott megbízást, vagy a tervezést előzetesen engedélyezte:

aa) védelmi, egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőtelepítések tervezéséért

10 ha feletti terület8 000 Ft/ha
2 — 10 ha közötti területre10 500 Ft/ha
2 ha alatti területre13 300 Ft/ha

számolható el úgy, hogy a 10 hektár feletti területre elszámolható legkisebb támogatás 98 000 forint, a 2 és 10 hektár közötti területekre 24 000 forint,

ab) térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti fejlesztési tervezés egyedi árvetés alapján számolható el. A térségfejlesztéssel összefüggő területrendeltetési tervezési tevékenységen belüli erdőfejlesztési terveket az Állami Erdészeti Szolgálat készíti. Az erdőfejlesztési terv az egyes tervezési térségek meglévő erdeinek gazdasági és társadalmi szolgáltatásait, funkcióit meghatározó, ezek fejlesztését, szabályozását előíró, valamint az erdőterület növelésére vonatkozó lehetőségeket feltáró tervdokumentum, amely biztosítja az erdő, mint természeti erőforrás hosszú távú hasznosítását és védelmét, az erdők közcélú szolgáltatásainak optimális kihasználását és beillesztését a térségek területfelhasználási rendszerébe;

b) az erdőtelepítés normatív támogatása:

ba) összefüggő telepítés esetén:

E Ft/ha
Lejtés, készültségi fokCélállománytípus
tölgy és bükkakácegyéb kemény lombosnemes nyáregyéb lágy­lombosfenyő
Tízfokos és ez alatti lejtésű,
illetve géppel járható
befejezett540230420250300350
többéves370190300190280300
egyéves350170290170220230
Tíz fok feletti lejtésű,
illetve géppel nem járható
befejezett710300530370460
többéves490280370350370
egyéves460220360290300

Meredek, 10 fok feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább 3500 folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként 61 000 forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje l hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű,

bb) egyedi telepítés, fásítás esetén:

Ft/db
Készültségi fokNemes
nyár
Egyéb
fafaj
szoliter
cserje
befejezett350550180
többéves300440120
egyéves240410110

Egyedi telepítést, fásítást suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. A támogatások a telepítés, ápolás és védekezés normatív anyagár költségeit is tartalmazzák. Az egyedi telepítést csak akkor szabad támogatni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdészeti hatóság állapítja meg. Normatív támogatást csak a megmaradt egyedek után lehet elszámolni,

bc) fásításhoz szükséges szaporítóanyag számlával igazolt beszerzési költsége mértékéig támogatható. Ez esetben a ba)-bb) pontok szerinti normatív támogatás nem számolható el;

c) a normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:

ca) tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk,

cb) akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia),

cc) egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, magas kőris, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak,

cd) nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták,

ce) lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír,

cf) fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.

(2) Az elszámolás szempontjából egy erdőrészletet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdőtelepítési tervben előírt főfafaj elegyaránya eléri vagy meghaladja a 70 százalékot, a teljes erdőrészletet a legnagyobb elegyaránnyal képviselt fafaj egységárával kell elszámolni. Ha az elegyfafajok aránya meghaladja a 30 százalékot, de nem haladja meg az 50 százalékot, a rész-erdőrészletet a legnagyobb aránnyal jelen lévő elegyfafaj szerint kell elszámolni. Csak az a főfajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a mellékfafajok fölé nyúlik, és további fejlődésének nincs akadálya.

(3) Az elegyfafajokat csak akkor szabad elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és a főfafaj fejlődését nem veszélyeztetik.

(4) További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért:

a) 34 000 forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a 20 százalékot, de nem haladja meg a 30 százalékot,

b) 52 000 forint számolható el hektáronként az igazoltan magtermesztő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I-II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdőtelepítésért az első kivitel évében. A támogatásban részesített szaporítóanyagnak az erdőrészletben egyenletes eloszlásban, a főfajra megadott törzsszám legalább 70 százalékos mértékéig jelen kell lenni,

c) amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az 5 éves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve a támogatást az a) pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő 5. évben, a b) pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni.

43. §

(1) A 40. § szerinti befejezett erdőtelepítések ápolási és állománynevelési (tisztítási) munkáinak normatív támogatása esetén

a) befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezést követő

5 évig hektáronként 28 000 forint,

b) befejezett erdőtelepítés tisztítása a befejezést követő

6 és 10 év között hektáronként 17 000 forint.

(2) Az erdőtelepítés műszaki befejezése után végzett erdőtelepítés ápolási, tisztítási munkák a beruházás részét képezik, amelyeket az üzemtervbe be kell vezetni.

44. §

(1) A 40. § szerinti erdőszerkezet-átalakítás támogatása esetén a beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti:

Ft/ha
Az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot, készültségi fokCélállománytípus
az erdőszerkezet­
átalakítás után
tölgy és bükk
1. Az első kivitel évében (T és B sarj kivételével)100 000
2. Befejezéskor
a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok240 000
b) sarj eredé tű bármely fafaj200 000
c) mageredetű bármely lomb120 000
d) fenyő70 000

(2) A véghasználat előtti állományt eredet szerint az üzemtervi leírás alapján kell megosztani. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az (1) bekezdés táblázatának 1. pontja alatti összeg nem számolható el. Az erdőszerkezet-átalakítás megvalósulását befejezéskor és az 5 éves felülvizsgálat során kell elbírálni. A gazdálkodó hibájából meghiúsult erdőszerkezet-átalakításra kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni.

(3) A támogatás kifizetésének feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség).

45. §

A 40. §-ban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés 50 százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be tavasszal, legkésőbb május 31-ig. A támogatás további része az év végi elszámolás elfogadása után folyósítható. A kedvezményezett a következő évre benyújtott, a hatóság által szakmailag megfelelőnek minősített pályázatában foglalt erdőtelepítési munkák (első kivitel) őszi elvégzése esetében - november 30-ig benyújtott kérelemre - az l éves normatív támogatás mértékének 50 százalékáig a végelszámolásban támogatásban részesíthető, ha erre szabad keret áll rendelkezésre.

2. Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

46. §

(1) Az ország erdeinek védelmi, gazdasági, egészségügyi, szociális, turisztikai, oktatási-kutatási céljainak fejlesztése érdekében pályázat alapján, egyedi költségvetés alapján fejlesztési célú támogatás vehető igénybe

a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig,

b) a csemetekert létesítéséhez,

c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz,

d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához,

e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához.

(2) A támogatást egyedi költségvetés alapján kell meghatározni, melynek feltétele az illetékes erdészeti hatósághoz előző év október 1-jéig, 4 példányban benyújtott pályázat.

(3) A támogatást egyedi árvetés alapján készített és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

47. §

(1) A 46. §-ban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés 80 százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be a műszaki készültség függvényében. Az év végi elszámolás legkésőbb december 1-jéig nyújtható be.

(2) Az 1. pontban felsorolt munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 40. § (1) bekezdésének a), c) és a 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhelyfeltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 40. § (1) bekezdésének a), c) és a 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni az 13. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően.

48. §

A 40. § (1) bekezdésének c) és a 46. § (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban foglalt fejlesztési célú tervezés, valamint a különleges rendeltetésű erdőtelepítések tervezése az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz benyújtott kérelem alapján támogatható. A támogatás odaítéléséről az illetékes erdészeti hatóság véleménye alapján a minisztérium dönt.

49. §

(1) A támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) Ha a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, vagy a támogatást az erdőgazdálkodó más célra fordítja, vagy a megvalósítást követően eredeti célját megváltoztatja, a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amelyet a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni. A szakmai feltételeket a 42-44. §-ok és a 11. számú melléklet, illetve az Evt. tartalmazza.

(3) A támogatást az illetékes erdészeti hatóságon keresztül a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni, melyet az erdészeti hatóság 30 napon belül köteles átutalni a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése felhasználási keretszámlára.

III. Fejezet

MELIORÁCIÓS ÉS ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

50. §

E fejezet alatti támogatások forrása a Tv. XII. minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

E FEJEZETBEN FOGLALT TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

51. §

(1) A támogatások igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2003. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a tervezett beruházás helye szerint az FM Hivatalhoz. A pályázatokat az FM Hivatal bírálja el.

(3) A pályázatokhoz mellékelni kell az Áhmr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot.

(4) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatást együttesen az FM Hivatal a részére megállapított keretösszegen belül engedélyezi.

(5) Az FM Hivatal döntéséről a pályázót, a pályázat benyújtását követően 15 munkanapon belül értesíti. A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételét követően 30 napon belül támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételek teljesítését követően kiállítja a támogatás igényléséhez szükséges igazolást. Az FM Hivatal döntéséről a 53. § (1) bekezdésében foglalt ellenőrzés végrehajtása érdekében egyidejűleg értesíti az illetékes Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálatot (a továbbiakban: NTSZ).

(6) Az FM Hivatal a hiányosan benyújtott pályázathoz egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot az FM Hivatal vezetője elutasítja.

(7) Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(8) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki az FM Hivatal értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(9) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kimutatást kell készíteni a beruházás részeként elszámolható építőanyag-vásárlások, engedélybeszerzések költségei közül azokról, amelyek 2002. szeptember 1. után és a pályázat benyújtása előtt keletkeztek, és kifizetésre kerültek. A kimutatást és a kifizetést igazoló számlák másolatát a pályázathoz kell csatolni. Az építőanyag-vásárlások számláján feltüntetett mennyiségeknek a költségvetésben megjelenő értékekkel való egyezőségét, illetve azt meg nem haladó mértékét az FM Hivatal ellenőrzi.

52. §

(1) A támogatás

a) fejlesztési célú végleges juttatás, mértéke az áfa nélküli beruházási költség 40 százaléka, melynek összege nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot,

b) beruházás megvalósításához a pénzügyi intézménytől felvett, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás.

(2) A támogatás az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább 25 százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítés arányosan vehető igénybe.

(3)[23] A támogatás a támogatási szerződés, kifizetett számlákkal igazolt teljesítés, valamint az FM Hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető jogvesztő hatállyal, legkésőbb tárgyév november 30-áig.

(4) A támogatás a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatása folyósítási számláról igényelhető. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

53. §

(1) A támogatások igénybevételét, felhasználását a minisztérium az FM Hivatal, valamint az NTSZ útján ellenőrzi.

(2) A beruházás záró elszámolását követően 6 hónapon belül a beruházó köteles az üzemelési vízjogi engedély másolatát az FM Hivatalnak megküldeni. Elmulasztása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. A határidő teljesítése alól - legfeljebb 3 hónap halasztást kérve - egy alkalommal kérhet felmentést. A határidő halasztását beruházó írásban kérheti a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság halasztást indokoltnak tartó nyilatkozatának csatolásával.

(3)[24] A beruházást a beruházás kezdésétől számított legfeljebb 36 hónapon belül be kell fejezni, a létesítményt rendeltetésszerű használatra át kell adni és be kell üzemelni. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó a beruházást nem fejezi be.

(4)[25] A jogosulatlanul igénybevett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését az FM Hivatal kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(5)[26] Agrártámogatásból megvalósult öntözővíz-szolgáltató, öntözési és meliorációs beruházást követő 5 éven belül ugyanazon területre, az előző támogatási céllal megegyező feladatot ellátó beruházásra költségvetési támogatás nem adható.

1. Öntözővíz-szolgáltató létesítmények építésének, a meglévő építmények technológiai korszerűsítéssel járó értéknövelő felújításának támogatása

54. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatás igényelhető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint forgalomképes, mezőgazdasági vízgazdálkodási, azon belül öntözési célokat szolgáló létesítménynek minősülő vagy annak minősített új létesítmény megvalósítására, vagy meglévő létesítmény értéknövelő felújítására.

(2) Támogatásban az részesülhet, aki mezőgazdasági vízszolgáltatást (TEÁOR 01.41) folytat, kivéve a vízügyi igazgatási szervezet területi szerveit.

55. §

A pályázó az 54. § (1) bekezdése szerinti minősítésnek megfelelő, és a 14. számú melléklet 1. pontjában meghatározott

a) új öntözővíz szolgáltató építmények létesítéséhez, vagy

b) meglévő építmények értéknövelő felújításához, beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges BTO 291224 00 00 számú termékcsoportba tartozó gépek és berendezések vásárlását és technológiai szerelési munkáit is, a 52. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

56. §

(1) Apályázó a 55. §-ban meghatározott támogatásokra abban az esetben pályázhat, ha

a) az 55. § a) pontja szerinti beruházások esetén

aa) pályázatát a kapcsolódó új öntözővíz-hasznosító beruházások támogatása iránti pályázatokkal egyidejűleg nyújtja be, és az új építmény megvalósítása a kapcsolódó öntözővíz-hasznosító beruházásokkal együtt kerül végrehajtásra,

ab)[27] a kapcsolódó új öntözővíz-hasznosító berendezések kapacitása az új öntözővíz-szolgáltató mű teljesítőképességének legalább 70 százalékát lefedi. A 70 százalékos kapacitáskihasználtság elérhető a más vízszolgáltató műről üzemelő, azaz már meglévő öntözővíz-használatok új műre kapcsolásával is,

b) az 55. § b) pontja szerinti beruházások esetén:

ba) a kapcsolódó, meglévő öntözővíz-hasznosító berendezések kapacitása a meglévő öntözővíz-szolgáltató mű teljesítőképességének legalább 70 százalékát lefedi,

bb) a meglévő építmény értéknövelő felújítása a róla üzemelő öntözővíz-használat(ok) üzemelési vízjogi engedélye (i) alapján indokolt.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a beruházás üzembe helyezését követően a beruházás által biztosított öntözővíznek nem csak szolgáltatója, hanem hasznosítója is, és az öntözővíz-használatát vagy az (1) bekezdés a) pontja szerint, vagy öntözés üzemelési vízjogi engedéllyel igazolja.

2. Öntözési beruházások támogatása

57. §

E jogcímen támogatásban - pályázat alapján - az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01) folytat.

58. §

(1) A pályázó a 14. számú melléklet 2. pontjában meghatározott öntözési célú új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévők értéknövelő felújításához - beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges technológiai gépeket és berendezéseket, a BTO 293240 10 00 számú termékcsoportba tartozó önjáró vagy egyéb módon hordozható öntözőgép vásárlásokat is - az 52. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

(2) Amennyiben a beruházás részeként e jogcím alapján építéssel járó, nem beépített öntözőgép vásárlásához támogatást vesz igénybe, e célra más jogcímen támogatást nem igényelhet.

59. §

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok az öntözési-beruházási pályázatok, amelyek

a) az 55. § a) pontja szerinti, új öntözővíz-szolgáltató létesítményhez kapcsolódnak, azzal egyidejűleg valósulnak meg,

b) víz- és energiatakarékos öntözési módot alkalmaznak, továbbá az öntözővíz hasznosításával növelik a meglévő öntözővíz-szolgáltató létesítmények kapacitásának kihasználtságát.

60. §

Öntözési beruházások támogatásának további feltétele hígtrágya kijuttatására irányuló öntözési beruházások pályázatához talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási (trágyázási) terv csatolása és a benne foglaltak végrehajtása.

3. Meliorációs beruházások támogatása

61. §

E jogcímen támogatásban - pályázat alapján - az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01) folytat.

62. §

A pályázó a 14. melléklet 3. pontjában meghatározott új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévők értéknövelő felújításihoz, tartós tartamhatású talajjavításhoz az 52. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat pénzügyi intézménytől felvett beruházási hitel utáni kamattámogatásra.

IV. Fejezet

FARMGYAKORNOK KÉPZÉS ÉS A KÜLFÖLDI TAPASZTALATSZERZÉS TÁMOGATÁSA

63. §

(1) A farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatásának forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. jogcím alatt biztosított összeg.

(2) A farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatását a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése támogatása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

64. §

Támogatás vehető igénybe:

a) utazási és egyéb költségek térítéseként a korszerű agrárismeretek elsajátítása céljából külföldön farm- és egyéb szakmai gyakorlaton - beleértve a közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is -, valamint a minisztérium által kötött nemzetközi együttműködési megállapodások alapján vagy a minisztérium által szervezett és koordinált tapasztalatcseréken részt vevő szakemberek képzésének támogatására (farmgyakorlat esetében akkor, ha annak időtartama a 2 hónapot meghaladja),

b) szállás és étkezési költségek térítéseként a viszonossági alapon Magyarországra érkező fiatal külföldi szakembereket, illetve tanulókat fogadó mezőgazdasági termelők és termelő szervezetek részére,

c) az a)-b) pontokban meghatározott célok végrehajtásának a minisztérium vagy megbízott intézménye által történő előkészítésével (beleértve a bentlakásos felkészítő programokat) és szervezésével - szükség esetén külső szervezet bevonásával - kapcsolatos feladatok költségeinek térítéseként.

65. §

A támogatás mértéke:

a) a minisztérium által szervezett farmgyakorlaton, valamint egyéb szakmai gyakorlaton és tapasztalatcserén résztvevők esetében a programköltségek legfeljebb 30 százaléka, a vízumbeszerzéssel összefüggő költség, valamint a ki- és visszautazási költségek,

b) a nem minisztérium által szervezett farmgyakorlatra pályázók esetében az utazási költség 50 százaléka,

c) viszonossági alapon érkező fiatal szakemberek szállás- és étkezési költségtérítéseként a minisztérium által jóváhagyott költségvetés legfeljebb 50 százaléka.

66. §

(1) A részvétel feltételei:

a) a minisztérium által szervezett külföldi farmgyakorlatra történő jelentkezés, illetve a támogatás igénybevételének feltételeit a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. Az egyéb külföldi szakmai gyakorlatokra történő pályázati felhívás a nemzetközi megállapodások megkötésétől függően kerül meghirdetésre,

b) a nem minisztérium által szervezett farmgyakorlat és egyéb szakmai gyakorlat támogatására a kiutazás előtt legalább 30 nappal kell a támogatási kérelmet - pályázat formájában - a minisztériumhoz benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a részletes gyakornoki programot, a külföldi partner fogadó nyilatkozatát (a fogadó ország előírása esetén a munkavállalási engedélyt) és az utazási költségre vonatkozó árajánlatot.

(2) A pályázatokat a minisztérium bírálja el.

(3) A támogatás felhasználását a minisztérium - közvetlenül vagy megbízottja útján - ellenőrzi, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén annak visszafizetését.

V. Fejezet

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FELTÉTELEINEK TÁMOGATÁSA

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK

(Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program)

67. §

(1) E jogcím alapján a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról (a továbbiakban: NAKP) és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozattal elfogadott, az agrár-környezetgazdálkodást és tájfenntartást szolgáló környezet- és természetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek és tevékenységek alkalmazását vállaló (3) bekezdés szerinti jogosultak a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig pályázat útján támogatást vehetnek igénybe.

(2) A támogatás célja:

a) a környezet- és természetkímélő mezőgazdasági termelési módok alkalmazásának és elterjedésének elősegítése,

b) a természeti erőforrások védelme és okszerű hasznosításának biztosítása,

c) az élelmiszerbiztonság fokozása,

d) minőségi élelmiszerek előállításának elősegítése, valamint

e) a vidéki foglalkoztatás javításához való hozzájárulás.

(3) Támogatásra jogosultak a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató

a) természetes személyek,

b) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, és

c) egyéb, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek.

(4) A támogatási jogosultság további feltételei, hogy a pályázó földhasználó

a) földtulajdonnal, vagy az érintett területre, a pályázat beadásának időpontjában legalább 5 naptári évre szóló érvényes földhasználati szerződéssel rendelkezzen, amely megfelel a Földhasználati r.-ben foglaltaknak,

b) tulajdonában vagy használatában van legalább l hektár szántó vagy gyepterület, vagy

c) tulajdonában vagy használatában van legalább 0,5 hektár zöldség- vagy gyümölcs- vagy szőlőterület, vagy

d) rendelkezik legalább l ha (nettó vízfelületű) halastó tulajdonnal, vagy legalább 5 évre szóló halastó bérleti szerződéssel.

(5) A támogatási igény által érintett terület nyilvántartott művelési ágának a tényleges hasznosítással megegyezőnek kell lennie.

68. §

(1) A területalapú agrár-környezetgazdálkodási támogatások elnyeréséhez pályázatot lehet benyújtani az alábbi módon:

a) a 2002-ben valamely agrár-környezetgazdálkodási célprogramba bekerült, támogatási szerződéssel rendelkező gazdálkodók egyszerűsített pályázati űrlap kitöltésével igényelhetik a 2003. évi támogatásokat. A pályázó a regisztrációval megújítja támogatási igényét és pontosítja az egyes célprogram(ok)ban lekötött területekkel kapcsolatos adatokat. A regisztráció alapján a minisztérium gondoskodik a megfelelő támogatási összegről szóló igazolás kiállításáról és megküldéséről,

b) a 2002. során formai követelményeknek megfelelt, de forráshiány miatt elutasított pályázók szintén egy egyszerűsített pályázati űrlap kitöltésével megerősítik a programban való részvételi szándékukat és regisztráltatják magukat a 2003. évi támogatásokra a bevitt területek pontos megjelölésével,

c)[28] 2003. év során új pályázóként jelentkezőknek, valamint az egyes programokban részt vevő - támogatási szerződéssel rendelkező - gazdálkodóknak új terület(ek) bevitele esetén, - illetve csak azokra vonatkozóan - új pályázatot kell benyújtani.

(2) A pályázatok részletes feltételeit és szakmai követelményeit, beleértve a különböző pályázati űrlapokat, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A megfelelő pályázatok támogatásáról az Agrár-környezetgazdálkodási Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt és a pályázókat a döntésről értesíti. A pályázat elfogadása esetén a döntést követően a minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, ezt követően a támogatás összegéről az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki.

(4) A támogatás felhasználását, a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzését a minisztérium területi szerveinek bevonásával végzi. Az ellenőrzések során más szervek bevonására sor kerülhet (Nemzeti Park Igazgatóságok, ökológiai termelést ellenőrző szervezetek). A támogatási szerződésben foglaltak nem teljesítése esetén a minisztérium a szerződést felbontja és intézkedik a jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetéséről.

(5) E jogcím szerinti támogatásokat a 10032000-01850358 számú APEH Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásokat ugyanezen számlára kell visszafizetni.

69. §

Az agrár-környezetvédelmet és táj fenntartást szolgáló egyes termelési módszerek területalapú támogatásai meghatározott mértékű, vissza nem térítendő támogatások, melyre a pályázó az általa kiválasztott célprogram előírásainak szerződéses vállalásával és a célprogramba bevitt területen történő végrehajtásával válik jogosulttá a terület nagysága (hektárok száma) alapján.

70. §

(1) A támogatás a NAKP célprogramjaiban foglalt, különböző környezetkímélő termelési, gazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni.

(2)

A támogatás mértéke:
Agrár-környezetgazdálkodási célprogramokTámogatás (Ft/ha)
A.Agrár-környezetgazdálkodási alapprog-
ram, kísérleti programok
A.l.Tájgazdálkodás*23 000
A.2.Alternatív növénytermesztés*14-35 000
A.3.Csökkentett energiaigényű, környezet-
kímélő növénytermesztési technológiák,
talajvédő alapprogram*19 000
B.Integrált növénytermesztési célprogram
B.l.Szántóföldi növénytermesztés27 000
B.2.Szántóföldi zöldségek30 000
B.3.Almatermésűek50 000
Csonthéjasok és bogyósok40 000
Szőlő40 000
C.Ökológiai gazdálkodási célprogram
átállási időszakban
C.1.1.Szántóföldi növények25 000
C.1.2.Zöldségek30 000
C.1.3.Gyümölcs40 000
C.1.4.Szőlő40 000
C.1.5.a már átállt területekre Rét-legelő10 000
C.2.1.Szántóföldi növények20 000
C.2.2.Zöldségek21 000
C.2.3.Gyümölcs21 000
C.2.4.Szőlő21 000
C.2.5.Rét-legelő10 000
C.2.6.Vetőmagtermesztés30-50 000
D.Gyepgazdálkodási célprogram Legeltetésre alapozott gyepgazdálkodás10 000
E.Vizes élőhely célprogram Halgazdálkodás8 000
F.Érzékeny Természeti Területek célprogram
az alábbi mintaterületeken: Szatmár-Bereg, Észak-Cserehát, Őrség- Vendvidék,
Hevesi-sík, Borsodi-Mezőség, Marcal-medence, Drávazug, Dunavölgyi-sík, Déva-
ványa, Turjánvidék, Szentendrei-sziget, Bodrogköz, Mosoni-sík10-50 000
G.Zonális kísérleti célprogramok
Beregi-ártér, Békés - Csanádi-sík16-48 000
* Mintaprogram, 2003-ban kísérleti jelleggel, korlátozott területen kerül bevezetésre.

(3)[29] Pályázatot benyújtani egy területtel csak egy célprogramra lehetséges. A 68. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján benyújtott pályázatok esetén a pályázható legnagyobb terület összesen 300 hektár.

(4)[30] Az agrár-környezetgazdálkodási, területalapú támogatásban részesülő termelő növényi kultúrájának ugyanazon területére az e rendelet 252. §-ában foglalt területalapú támogatásra nem jogosult.

71. §

(1) A területalapú agrár-környezetgazdálkodási célprogramok előírásainak végrehajtásához, illetve egyes agrár-környezetgazdálkodási célokat szolgáló tevékenységek megvalósításához egyéb agrár-környezetgazdálkodási támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igényelhető:

a) ökológiai és extenzív állattartás támogatására, valamint egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok

végrehajtásához kapcsolódó állattartási előírások betartásának elősegítésére,

b) agrár-környezetgazdálkodási bemutatógazdaságok kialakításához, illetve működési költségeihez való hozzájáruláshoz,

c) komplex agrár-környezetgazdálkodási (kísérleti) mintaprojektek lebonyolításának elősegítésére,

d) agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok megvalósítására.

72. §

(1) A 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az ökológiai, illetve extenzív (külterjes) állattartás folytatását, valamint egyes (gyepgazdálkodási, ökológiai gyepgazdálkodás és érzékeny természeti területeken való gyepgazdálkodás) agrár-környezetgazdálkodási célprogramok előírásainak végrehajtását segíti oly módon, hogy az említett célprogramokban részt vevők pályázat útján állattartási támogatást igényelhetnek a legeltetési előírásokban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez.

(2)[31] A támogatás igénybevételére kizárólag a megfelelő agrár-környezetgazdálkodási területalapú támogatás jogcímen támogatási szerződéssel rendelkezők nyújthatnak ,be pályázatot. A támogatás új állatok beállítására és meglévő állományra egyaránt vonatkozik, az ökológiai állattartás a támogatási igényeken belül prioritást élvez.

(3) A támogatást az igazolt és nyilvántartott állatállományra az (5) bekezdésben foglalt mértékben, a megjelölt állatfajokra lehet igénybe venni, ha a pályázó teljesíti az ökológiai állattartás rendeletben foglalt szabályait, illetve a felsorolt célprogramok állattartásra vonatkozó agrárkörnyezetgazdálkodási előírásait.

(4) Új beállítás csak tenyésztési és állat-egészségügyi szempontok szerint megfelelő állományból támogatott, saját állomány és vásárlás esetén egyaránt.

(5) A támogatás mértéke:

Támogatott haszonállatMeglévő állatlétszámra*
Ft/egyed
Új beállítás esetén Ft/egyed
ökológiai tartás eseténegyéb extenzív tartás esetén (Kizárólag szabad- vagy félig szabadtartás esetén)
szarvasmarha6 0004 00010 000
juh1 2001 0002 500
sertés1 2002 500
kecske1 20010002 500
3 0002 500
szarvas2 500
baromfi40—300
méh (méhcsalá­donként)500700
* Őshonos állatfajták [a védett őshonos állatfajták genetikai fenntar­tásáról
és támogatásuk rendjéről szóló 37/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerint]
mindkét kategóriában szerepelhetnek.

73. §

(1)[32] A 71. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igényelhető agrár-környezetgazdálkodási bemutató-gazdaság kialakításáért, működtetéséért és a kapcsolódó összetett képzési, szaktanácsadási és bemutatási feladatok teljesítéséért.

(2) A támogatás célja az agrár-környezetgazdálkodási bemutatógazdaságok és bemutatógazdasági tevékenység kialakításának, környezet- és természetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazásának, az agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban részt vevők kötelezően előírt képzésének megvalósítása, ezáltal a környezetkímélő termelési módszerek megismertetése, a gazdálkodók célirányos elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése.

(3) Támogatásra kizárólag azok jogosultak, akik a 70. §-ban meghirdetett agrár-környezetgazdálkodási célprogram(ok) valamelyikében részt vesznek és rendelkeznek a következő feltételekkel:

a) bemutatógazdaság működéséhez szükséges földterület,

b) a gazdálkodáshoz szükséges eszközállomány,

c) az agrár-környezetgazdálkodás területén megfelelő szakmai, gyakorlati képzettség.

(4) A támogatás mértéke:

a) jogosult beruházások költségeinek legfeljebb 75 százalékos támogatása,

b) képzési költségek 90 százalékos támogatása,

c) egyéb költségek (pl. kiadványkészítés) legfeljebb 90 százalékos támogatása,

de pályázatonként legfeljebb 9 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

74. §

(1)[33] A 71. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igényelhető komplex agrár-környezetgazdálkodási kísérleti projektek megvalósításához.

(2) A támogatás célja egyes agrár-környezetgazdálkodási célú, innovatív, új gyakorlati megoldások, agrotechnikai, technológiai rendszerek, módszerek bevezetésének térségi szintű, gyakorlati kipróbálásának elősegítése.

(3) Támogatásra jogosultak minden a 67. § (3) bekezdésében meghatározottak, akik a később, pályázati kiírásban közzétételre kerülő témákban innovatív jellegű gyakorlati projektjavaslat megvalósítására vállalkoznak.

(4) A támogatás mértéke pályázatonként a jogosult költségek legfeljebb 75 százalékának térítése 15 millió Ft projektértékig.

75. §

(1)[34] A 71. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti támogatás igényelhető agrár-környezetgazdálkodási komplex tervezési, kutatási, fejlesztési feladatok végrehajtásáért.

(2) Támogatás célja az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok kialakításához, módosításához és végrehajtásához kapcsolódó tervezési, kutatási, technológiafejlesztési és egyéb szakmai feladatok elvégzésének elősegítése.

(3) Támogatásra jogosultak mindazon szervezetek (felsőoktatási, kutatóintézetek, kamarák, nem kormányzati szervezetek stb.), amelyek a (2) bekezdésben felsorolt agrár-környezetgazdálkodási feladatokat végeznek.

(4) A támogatás mértéke pályázatonként a jogosult költségek legfeljebb 75 százalékának térítése 12 millió Ft projektértékig.

76. §[35]

(1) A 71. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítő támogatások részletes feltételei és szakmai követelményei, valamint ellenőrzésük rendje a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívásban kerülnek közzétételre. A nyertes pályázatok támogatásáról az Agrár-környezetgazdálkodási Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt, és a pályázókat a döntésről értesíti. A döntést követően a minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, és a támogatás összegéről az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki.

(2) A Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program valamennyi támogatásához kapcsolódó Agrár-környezetgazdálkodási Szakértői Névjegyzékbe történő felvételre pályázati felhívás kerül közzétételre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben. A pályázatra jelentkezhetnek mindazok a természetes személyek és a 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 139-140. §-ai alapján eredményesen pályázott szakértők, akik a pályázati felhívásban szereplő részletes szakmai követelményeknek megfelelnek.

AZ AGRÁRGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSAI

1. A termelés innovációs feltételeinek javítását szolgáló támogatások

77. §

(1) Termelés innovációs feltételeinek javítását szolgáló támogatások jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek az agrárkutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézményeket és az általuk létrehozott konzorciumokat - és vállalkozási igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek (a továbbiakban: agrárkutatóhelyek).

(2) A pályázat keretében támogatást az alábbi célok megvalósítása érdekében lehet igényelni:

a) a mezőgazdasági termelés innovációját és műszaki fejlesztését szolgáló agrártechnológiák (tartás és takarmányozás, termesztés) fejlesztése és megvalósítása érdekében,

b) a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló megvalósuló innovációk bevezetési és fenntartási költségeinek csökkentése érdekében.

(3) A támogatás mértéke a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatok megvalósításához a teljes költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb 90 százaléka.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósuló innováció (szellemi termék, szabadalom, fajta stb.) tulajdonjogával vagy kizárólagos hasznosítási jogával a támogatást igénybevevő rendelkezzen.

(5) A pályázatok elbírálása során kiemelten kerül figyelembevételre a több agrárkutatóhely által közösen, vagy közös feladatok megvalósítására benyújtott pályázatban megfogalmazott - az együttműködést erősítő - igény. A támogatás igénybevételének további feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

(6) A támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése számláról - a minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények esetében előirányzat módosítással - kell teljesíteni.

2. A zöldség, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatása

78. §

Az Elismerési Rendelet alapján TÉSZ-ek gazdálkodásuk segítéséhez és beruházásaik megvalósításához támogatást vehetnek igénybe.

79. §

(1) A támogatás alapja a TÉSZ számlával utólag igazolt tárgyévi (áfát nem tartalmazó) árbevétele. A támogatás mértéke:

a) előzetesen elismert TÉSZ-ek esetében

aa) 150 millió Ft árbevételig az árbevétel 20 százaléka,

ab) 150-300 millió Ft árbevétel között 30 millió Ft, plusz a 150 millió Ft feletti rész 3 százaléka,

ac) 300 és 400 millió Ft árbevétel között 34,5 millió Ft, plusz a 300 millió Ft feletti rész 6 százaléka,

ad)[36] 400 millió Ft árbevétel felett 40,5 millió Ft, plusz a 400 millió Ft feletti rész 12 százaléka;

b)[37] elismert TÉSZ-ek esetében az árbevétel 12 százaléka.

(2)[38] Az árbevétel kiszámítása során csak a TÉSZ tagjaitól származó, értékesített friss zöldség és gyümölcs, amennyiben a TÉSZ saját feldolgozóüzemmel rendelkezik, úgy a feldolgozásra átvett termék nyilvántartási ára (áfa nélküli beszerzési ára) nélkül vehető figyelembe. Az árbevételbe beleszámít a TÉSZ-ként elismert szervezet tagjaitól származó teljes tárgyévi árbevétel, azaz az elismerést megelőző időszak árbevétele is. Az árbevételbe beleszámít továbbá a termékminőség javítását ösztönző támogatások jogcímen a TÉSZ által tagjai számára igényelt összeg is.

(3) A TÉSZ-ek a támogatást előzetes elismerésük, illetve elismerésük után jogosultak igénybe venni.

(4) A támogatás a várható éves árbevétel alapján, két részletben előlegként igényelhető az alábbiak szerint:

a) a várható éves árbevétel alapján történő igényléskor a TÉSZ az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszámított összegről, de legfeljebb 30 millió forintról kap igazolást,

b) az Elismerési Rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti előzetes jelentéssel együtt, legkésőbb 2003. november 15-ig megküldött igényléskor az (1) bekezdésének a) pontja szerint kiszámított összeg az első igazoláson szereplő összeggel csökkentett összegről kap igazolást.

(5) A megalapozatlanul felvett többlettámogatást - az év végi beszámoló adatai alapján - vissza kell fizetni.

(6)[39] A TÉSZ-ek az (1) bekezdés szerinti támogatás legalább 60 százalékát - a 4. számú mellékletben felsorolt - beruházások finanszírozására - ebbe beleértve az üzemgazdasági beruházásokat is - a fennmaradó összeget pedig éven belüli egyéb kiadásokra (pl. készletvásárlás, göngyölegbérlés, szaktanácsadás) használhatják fel. Előzetesen elismert TÉSZ-ek esetében figyelemmel kell lenni az elismerési tervben szereplő intézkedések végrehajtására.

(7) A támogatásra jogosultak azok a TÉSZ-ek is, amelyek korábban már kaptak ezen a jogcímen támogatást. Ugyanakkor azon előzetes elismeréssel rendelkező TÉSZ-ek, amelyek 2001-ben és 2002-ben is kaptak támogatást, az (1) bekezdésének a) pontjában szereplő támogatási összeg legfeljebb 80 százalékára jogosultak.

(8) Amennyiben egy előzetes elismeréssel rendelkező TÉSZ az év során elismerést kap, jogosult az (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján igényelhető támogatás különbözetének igénybevételére.

80. §

(1) A támogatási kérelmeket a 15. számú melléklet szerint folyamatosan, de legkésőbb 2003. november 15-ig lehet benyújtani a minisztériumhoz.

(2) A támogatási kérelmet a minisztérium a támogatási kérelem beadását követő 30 napon belül bírálja el.

(3) A támogatási kérelem elfogadása esetén a minisztérium intézkedik, az

a) előzetes elismerés esetében a 79. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (4) bekezdésének a) és b) pontjai szerint kiszámított összeg,

b) elismerés esetén a 79. § (1) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított összeg 20 százalékának kifizetéséről. Az elismert TÉSZ-ek a támogatás fennmaradó, a rendelet I. fejezetében meghatározott beruházás finanszírozására szolgáló részének csak 50 százalékára jogosultak az Elismerési Rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti előzetes jelentés megküldése előtt.

(4)[40] Elismert TÉSZ-ek esetében a fennmaradó összeg e rendelet I. fejezetében meghatározott feltételek szerint vehető igénybe.

81. §

(1) A 80. § (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - az FM Hivatal, illetőleg a minisztérium által megbízott szakértő szervek bevonásával - látja el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(2) A 80. § (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti támogatást a minisztérium a 10032000-01220191-57000006 számú Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése folyósítási számláról teljesíti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára 2004. február 28-ig kell visszafizetni.

(3) A 80. § (4) bekezdése szerinti támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésére az I. fejezetben meghatározott feltételek vonatkoznak.

3. Egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodói szervezetek támogatása

82. §

A címben foglaltak alapján támogatást vehetnek igénybe

a)[41] a 2002. évi mérlegadatok alapján legalább 200 millió Ft éves árbevételt elérő, a 2002. és 2003. évben alakult szövetkezet esetén a megalakulást követő egy év időtartam alatt legalább 200 millió Ft árbevételt vállaló és teljesítő,

b) a Szövetkezeti Törvény előírásainak megfelelően alapított és működő szövetkezetek, amelyek a 2003. év folyamán alakulnak, legalább 3, de legfeljebb 50 tejelő szarvasmarhát tartó természetes, illetve jogi személyek részvételével egy-egy - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghatározott - tejtermelői körzetre Kiterjedő hatáskörrel (a továbbiakban: tejszövetkezet) működnek,

c) a mezőgazdasági termelők többségi részvételével működő, legalább 10 mezőgazdasági termelő által alapított, a Ptk. 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő mezőgazdasági gépkörök (a továbbiakban: gépkörök).

83. §

(1) A támogatás mértéke:

a) a szövetkezet készlet-feltöltéshez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez aa) az éves árbevétel 5 százaléka,

ab) de legfeljebb 60 millió Ft lehet,

ac) a támogatás összege azonban nem haladhatja meg az igényléskori jegyzett tőke 200 százalékát;

b) a 82. § b) pontjában meghatározott tejszövetkezet,

ba) a szervezet alapítása, megszervezése és bejegyeztetése költségeinek mérséklése céljából 600 000 Ft,

bb) a szervezet működésének elősegítése céljából 10*000 Ft tejelő szarvasmarha egyedenként, de legfeljebb 10 millió Ft;

c) a gazdálkodó szervezetként működő gépkörök működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához (menedzserek díjazására, irodabérlet stb.) tagonként 100 000 Ft, de legfeljebb 3 millió Ft.

(2) A támogatást a 2002. évi mérlegadatokkal igazolt árbevétel alapján lehet igényelni, de az éves beszámoló adatai alapján megalapozatlanul igénybe vett támogatást külön felszólítás nélkül kell visszafizetni.

84. §

(1) A támogatási kérelmet a szövetkezetek és gépkörök a támogatás igénylése esetén 2003. május 31-ig a 16. számú melléklet, a tejszövetkezet a 77. számú melléklet szerint 2003. augusztus 31-ig nyújthatja be folyamatosan az FM Hivatalhoz.

(2) A szövetkezeteknek és gépköröknek a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az alapszabály vagy az alapító okiratot, megalakulásra vonatkozó közgyűlési határozatot és újonnan - 2003. évben alakultnál - bejegyzési kérelmet,

b) a cégbejegyzési határozatot,

c) a hitelintézet igazolását a jegyzett tőke a kérelmező folyószámlájára történt befizetéséről, illetve a jegyzett tőke meglétét tanúsító nyitómérleget,

d) a 2002. évi árbevételről szóló nyilatkozatot, valamint a 2003. évi várható árbevétel összegét.

(3) A benyújtott támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint az FM Hivatal megvizsgálja, és a teljesíthetőségre vonatkozó javaslatával együtt - a beadási határidő lejártát, a tejszövetkezetek esetén a benyújtás követő - 30 napon belül felterjeszti a minisztérium részére. A minisztérium a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével elbírálja a támogatási kérelmeket és dönt az igénybe vehető támogatás összegéről.

(4) A kérelem elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók,

a) akik a térség mezőgazdasági termelőinek mind szélesebb körű összefogására törekednek, ami a szövetkezet egyre növekvő árbevételében is kifejeződik,

b) akik állandó munkahelyeket teremtenek, és

c) a termékstruktúrájukkal a tájegységre jellemző, jó minőségű piacképes terméket állítanak elő, vagy

d) gépköri szolgáltatást vállalnak,

e) tevékenységük során a környezet védelmének figyelembevételével gazdálkodnak.

(5) A szövetkezet, gépkör, valamint a tejszövetkezet támogatási kérelmének elfogadása után - a 2002. évre vonatkozó éves beszámoló a 2003. évi árbevételi terv ismeretében, valamint az R. 3. és R. 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatok alapján - intézkedik a támogatások kifizetéséről.

85. §

(1) A támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - az FM Hivatal, az erdészeti hatóság, illetőleg más szakértő szervek bevonásával - látja el. Az FM Hivatal, valamint az erdészeti hatóság a saját hatáskörben végzett ellenőrzésekről és az általa hozott intézkedésekről készített jelentést évenként december 1-jéig megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az FM Hivatal kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül különösen,

a) ha a szövetkezet és egyéb gazdálkodói szervezetek a tevékenységüket a támogatás igénybevételétől számított 5 éven belül megszüntetik,

b) ha az igénybe vett támogatás összege meghaladja a támogatás feltételeként előírt árbevétel és jegyzett tőke alapján indokolt mértéket,

és azt önként nem fizetik vissza.

(3) Mindazon szövetkezetek tekinthetők a támogatás szempontjából mezőgazdasági termékek beszerzését, raktározását és értékesítését, valamint mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezeteknek, amelyek

a) a felsorolt tevékenységeket nonprofit jelleggel,

b) a nyitott tagság elvének megfelelően végzik,

c) a szövetkezet árbevételének 70 százaléka számvitelileg igazolt módon, a tagok alaptevékenységéből származik, és

d) tagjaik 75 százalékban a termelési és tulajdoni viszonyaik alapján a tárgyévben regisztráltak, mint mezőgazdasági termelők.

e)[42] legalább 15 taggal rendelkeznek.

86. §

A támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

4. A termelői csoportok támogatása

87. §

Az elismert vagy előzetesen elismert termelői csoportok gazdálkodásuk segítéséhez támogatást vehetnek igénybe.

88. §

(1) A támogatás alapja a termelői csoportok számlával igazolt tárgyévi árbevétele. A támogatás mértéke:

a) előzetesen elismert termelői csoportok esetében a dokumentált árbevétel

aa) 150 millió Ft alatti része után 10 százalék,

ab) 150-300 millió Ft közötti része után 6 százalék,

ac) 300 millió Ft feletti része után 5 százalék, de összességében legfeljebb 30 millió Ft;

b) a szőlő-bor ágazatban előzetesen elismert termelői csoportok esetében a mérlegadatok alapján dokumentált árbevétel

ba) 150 millió Ft alatti része után 15 százalék,

bb) 150-300 millió Ft közötti része után 6 százalék, bc) 300 millió Ft feletti része után 5 százalék,

de összességében legfeljebb 40 millió Ft;

c) a nyúl, méz, gyógynövény, juh, kecske szakágakban előzetesen elismert termelői csoportok esetében a mérlegadatok alapján dokumentált árbevétel

ca) 75 millió Ft alatti része után 20 százalék,

cb) 75-150 millió Ft közötti része után 6 százalék,

cc) 150 millió Ft feletti része után 5 százalék, de összességében legfeljebb 30 millió Ft;

d) elismert termelői csoport esetében az árbevétel 6 százaléka.

(2) Az árbevétel kiszámítása során csak a termelői csoport tagjaitól származó termék, amennyiben a termelői csoport saját feldolgozóüzemmel rendelkezik, úgy a feldolgozásra átvett termék nyilvántartási ára nélkül (áfa nélküli beszerzési ára) vehető figyelembe. Az árbevételbe beleszámít a termelői csoportként elismert szervezet tagjaitól származó teljes tárgyévi árbevétel, azaz az elismerést megelőző éven belüli időszak árbevétele is.

(3) A termelői csoportok a támogatást előzetes elismerésük, illetve elismerésük után jogosultak igénybe venni.

(4) A támogatás a várható éves árbevétel alapján két részletben igényelhető:

a) a 88. § (1) bekezdés a), b), c) pontja szerint kiszámított összeg 60 százaléka,

b) a fent maradó 40 százalék támogatás az előzetes jelentés alapján legkésőbb 2003. szeptember 15-ig.

(5)[43] A támogatás felhasználható - a dohány termelői csoportok kivételével - a szervezet elismerési tervében szereplő intézkedések végrehajtására. A támogatás a dohány termelői csoportok esetében a termelői csoport megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek fedezetére használható fel.

(6)[44] Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az igénybe vett támogatás összege meghaladja a támogatás feltételeként előírt tárgyévi mérlegadatokkal és éves beszámolóval igazolt árbevételt. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást külön felszólítás nélkül a társasági adóbevallás leadását követő 30 napon belül kell visszafizetni.

89. §

(1)[45] A támogatási kérelmet a 18. számú melléklet szerint 2003. szeptember 30-ig lehet benyújtani a minisztériumhoz.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a miniszter általi elismerésről szóló határozat másolatát.

(3) A támogatási kérelmet a minisztérium a támogatási kérelem beadását követő 45 napon belül bírálja el.

90. §

(1) Az elismert termelői csoportok szövetségei a tagszervezeteik árbevételének hányadában 1,0 százalék támogatásra jogosultak.

(2) A támogatási kérelmet a 19. számú melléklet szerint szeptember 30-ig lehet benyújtani a minisztériumhoz.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az adott termelői csoport szövetsége bírósági bejegyzésének hiteles másolatát,

b) a szövetség alapító okiratának hiteles másolatát,

c) a szövetség működési és fejlesztési tervét.

(4) A támogatási kérelmet a minisztérium a támogatási kérelem beadását követő 45 napon belül bírálja el.

(5) A támogatási kérelem elfogadása esetén a minisztérium - az R. 3. és R. 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján, a 89. § (3) bekezdés szerinti elbírálást követő 7 napon belül intézkedik a támogatások kifizetéséről.

91. §

(1) A 88. § (1) és a 90. § (1) bekezdése szerinti támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - az FM Hivatal, illetőleg a minisztérium által megbízott szakértő szervek bevonásával- látja el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(2) A 88. § (4) és a 90. § (1) bekezdése szerinti támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01220191-57000006 számú Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(3) A 88. § (5) bekezdése szerinti támogatás felhasználás jogszerűségének ellenőrzésére az I. fejezetben meghatározott feltételek vonatkoznak.

VI. Fejezet

A TÁRSADALMI GAZDASÁGI KOHÉZIÓ FEJLESZTÉSE

AZ 1-2. PONT SZERINTI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

92. §

(1) A vidékfejlesztési támogatásokhoz nyújtható vissza nem térítendő támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. jogcím alatt biztosított ősz-szeg.

(2) E fejezet szerinti pályázattal igényelhető támogatásokat a 10032000-01220191-59000002 számú Vidékfejlesztési célfeladatok számláról kell teljesíteni.

(3) Az e fejezetben foglalt támogatások - a 97-98. §-okban foglaltak kivételével - (a továbbiakban: vidékfejlesztési támogatások) azon települések területén megvalósuló fejlesztésekhez, tevékenységekhez vehetők igénybe, amelyek területén a népsűrűség 2002. január 1. napján a BM Adatszolgáltató, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartása szerint nem haladja meg a 120 fő/km2-t, illetőleg a lakosság száma 10 000 fő alatt van. A kedvezményezett települések részletes listája a pályázati felhívásban meghatározott helyeken található meg.

(4) Támogatás pályázat útján vagy meghívásos eljárást követő szerződéskötés alapján nyújtható.

(5) Nem nyújtható támogatás a kérelem vagy pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül agrár- vagy vidékfejlesztési támogatással megvalósult épületek, építmények átalakítását, értéknövelő felújítását szolgáló beruházáshoz vagy ilyen beruházás tervezéséhez.

(6) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázatok elkészítésének részletes szabályait, a benyújtási határidőt. A pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben kerül meghirdetésre. A pályázatokat a fejlesztés vagy tevékenység megvalósulási helye szerint területileg illetékes Regionális Vidékfejlesztési Irodához kell benyújtani.

(7) A támogatás igényléséhez szükséges:

a) a külön pályázati felhívásban foglalt tartalommal elkészített pályázat, amely adatlapokból, szükséges igazolásokból, műszaki és engedélyezési dokumentumokból, kötelező és ajánlott mellékletekből áll,

b) a Helyi Vidékfejlesztési Terv, amely az ajánlattevő minisztérium által előre meghatározott szerkezet és feltételrendszer szerint összeállított dokumentációból áll.

(8) Pályázati díjként az igényelt támogatási összeg 5 ezrelékét - de legalább 5000 forintot és legfeljebb 50 ezer forintot - kell befizetni az FVM 10032000-01220191-59000002 számú, a vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai elnevezésű fejezeti számlára. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (VFC pályázat-2003) és az ÁHT 229892 azonosító számot. Ha a pályázat elutasítása kizárólag a célelőirányzat forráshiánya miatt történt, a fejezeti számlára beérkezett pályázati díjat hivatalból, a döntést követő 30 napon belül vissza kell utalni.

(9) A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő pályázatok esetében egyszeri, 15 napon belüli hiánypótlásra van lehetőség. A pályázat a megfelelő hiánypótlás beérkezésének napján válik befogadottá.

(10) Pályázat esetén nincs helye hiánypótlásnak, ha:

a) a pályázatot nem jogosult nyújtotta be, vagy jogosultsága nem állapítható meg,

b) a tervezett fejlesztés vagy tevékenység nem illeszkedik a jogcímben foglalt célkitűzéshez,

c) a tervezett fejlesztés vagy tevékenység helyének és tartalmának pontos, adatszerű megjelölése hiányzik vagy nem megállapítható,

d) hiányzik az üzleti terv,

e) hiányzik a részletes, árajánlatokkal alátámasztott költségvetés,

f) a pályázó az igényelhetőnél magasabb támogatási arányt vagy mértéket jelölt meg,

g) a pályázat nem a pályázati felhívásban foglalt adatlapokon került beadásra,

h) a pályázati díj nem került befogadásra.

(11) A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

a) a fejlesztés összhangja a támogatási célkitűzéssel,

b) a fejlesztés vagy tevékenység szükségessége és indokoltsága,

c) a megvalósulás költségvetésének és ütemezésének realitása,

d) a fejlesztés vagy tevékenység megvalósításáért és működtetéséért felelős menedzsment hitelessége,

e) a fejlesztés vagy tevékenység gazdasági, környezeti és működési eredményei és időtállósága (fenntarthatósága),

f) a fejlesztés vagy tevékenység hatása a foglalkoztatásra,

g) partnerség és illeszkedése a kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiához.

(12) A támogatás igénybevétele a saját forrás (és más források) felhasználásával arányosan és teljesítményarányosan - számla ellenében a kifizetés megtörténtét követően, fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás, feladatfinanszírozás esetében a teljesítés igazolása alapján - utólag történhet. Pályázati úton elnyert feladatfinanszírozás alapján folyósított támogatások esetében a R. szerinti feltételekkel legfeljebb 50 százalék előleg igényelhető.

(13) Az egyes jogcímeknél meghatározott esetekben az igénylőre meghatározott támogatási összeg felső támogatási arányát vagy mértékét

a) az igénylő vagy pályázó és a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok, továbbá

b) egy természetes személy vagy egy gazdasági társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által igénybe vett támogatások együttes összege sem haladhatja meg.

(14) A vidékfejlesztési jogcímek valamelyike alapján nyújtott támogatás mellett azonos fejlesztéshez vagy tevékenységhez egyéb hazai vagy előcsatlakozási forrásból nem vehető igénybe támogatás.

(15) A támogatások felhasználását a minisztérium a Regionális Vidékfejlesztési Irodák útján, szükség szerint egyéb szakértő szervek bevonásával, a Kincstár által finanszírozott támogatások esetében pedig a Kincstárral együttműködve ellenőrzi.

1. A vidék felzárkóztatásának elősegítése

1.1. Innovatív kistérségi fejlesztési programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása

93. §

A támogatás célja a vidéki területeken a vállalkozói, önkormányzati és civil szereplők stratégiai fejlesztési célú összefogásának ösztönzése és erősítése, olyan mintaértékű, innovatív kistérségi fejlesztési programok kidolgozásának és kísérleti megvalósításának támogatása, amelyek a vonatkozó Európai Uniós LEADER+ támogatási feltételrendszernek megfelelő, széles körű társadalmi együttműködésre alapozott helyi közösségi kezdeményezések megalapozását célozzák,

94. §

(1) A támogatás tárcaközi együttműködésen alapuló meghívásos program-finanszírozási formában működik.

(2) A Helyi Vidékfejlesztési Tervek elkészítéséhez és megvalósításához támogatást vehetnek igénybe azok a

Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoportok, amelynek összetételét, a Helyi Vidékfejlesztési Tervben kidolgozott programját és a Program megvalósításához megfelelő menedzsment-kapacitást a döntéshozó az előre meghatározott szempontok szerint megfelelőnek tartja, és arra programfinanszírozási keretszerződést köt.

(3) Támogatásban részesíthetők a Helyi Vidékfejlesztési Program kidolgozásához és megvalósításához közvetlenül kapcsolódó - a Helyi Vidékfejlesztési Programként jóváhagyott - fejlesztések és tevékenységek, valamint a tervkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges szakértői és adminisztratív (menedzsment) feladatok teljesítése.

(4) A támogatás mértéke:

a) a Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítéséhez és megvalósításához szükséges szakértői és adminisztratív (menedzsment) tevékenységek költségeinek 90 százaléka (feladatfinanszírozás),

b) a Helyi Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott fejlesztésekhez és tevékenységekhez szükséges költségek 50-90 százaléka (projekt-szint).

(5) Az adható támogatás legmagasabb összege:

a) a Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítéséhez és megvalósításához szükséges szakértői és adminisztratív (menedzsment) tevékenységekhez a teljes program költségvetésének 15 százaléka, legfeljebb azonban 4,5 millió forint,

b) a Helyi Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó fejlesztésekhez és tevékenységekhez legfeljebb 30 millió forint.

1.2 A helyi, különleges és hagyományos élelmiszertermékek piacra jutása továbbfejlesztésének támogatása

95. §

A támogatás célja a vidéki térségekben megtalálható, a helyi természeti adottságokra, hagyományos és különleges eljárásokra épülő kis volumenű, kiváló minőségű speciális élelmiszer-termékek előállításának, valamint az ökológiai gazdálkodásban előállított élelmiszer-termékek minőségi továbbfejlesztésének, értékesíthetőségének és piacra jutásának elősegítése.

96. §

(1) Pályázat benyújtására jogosultak azok a mezőgazdasági (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3, 05.5), valamint élelmiszeripari (TEÁOR 15) tevékenységet folytató belföldi székhelyű természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező mikro- és kisvállalkozások, amelyek által előállított termék rendelkezik az alábbiak közül egy vagy több minősítéssel:

a) szerepel a Hagyományok, ízek, Régiók gyűjteményben,

b) rendelkezik a Kiváló Magyar Élelmiszer megjelöléssel,

c) földrajzi árujelzők lajstromába vették,

d) rendelkezik a hagyományos, különleges tulajdonság tanúsítással,

e) elismert ökológiai termelésből származik, vagy

f) az a)-e) pontok valamelyikében foglalt eljárás folyamatban van.

(2) Támogatás nyújtható a pályázati felhívásban részletezettek szerint:

a) új vagy továbbfejlesztett kiváló, helyi speciális, hagyományos és különleges vagy ökológiai élelmiszer-termékek előállításához szükséges fejlesztésnek minősülő beruházásokhoz,

b) az (1) bekezdésben foglalt élelmiszer-termék piaci értékesíthetőségét elősegítő - folyó dologi kiadásnak nem minősülő - eszköz vagy szolgáltatás beszerzéséhez, amelyből a forgóeszköz aránya nem haladhatja meg az 50 százalékot.

(3) A támogatás mértéke a fejlesztés jogosult összköltségének legfeljebb 50 százaléka.

(4) A nyújtható legmagasabb támogatási összeg:

a) a (2) bekezdés a) pontja esetében 15 millió Ft. A fejlesztés összköltsége nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot;

b) a (2) bekezdés b) pontja esetében 2 millió Ft. A fejlesztés összköltsége nem haladhatja meg a 4 millió Ft-ot.

1.3. Komplex agrár-környezetgazdálkodási fejlesztések támogatása

97. §

(1) A támogatás célja az agrár-környezetvédelmi program kiegészítése, a környezet- és természetkímélő mezőgazdasági gazdálkodási formák programszerű vállalásának ösztönzése a szükséges speciális eszközfejlesztések támogatásával.

(2) Pályázat benyújtására jogosultak a 67-76. §-ban foglalt A-F. környezetgazdálkodási célprogramok valamelyikében a minisztériummal szerződéses viszonyban álló vagy a pályázat benyújtásának idején befogadott pályázattal rendelkező gazdálkodók.

(3) Pályázat nyújtható be - a pályázati felhívásban részletesen meghatározott körben - a pályázó által vállalt célprogramhoz illeszkedő fejlesztési beruházásokhoz (a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó épületek, építmények, létesítmények építése, felújítása, korszerűsítése, átépítése, valamint új, speciális gépek, technológiai eszközök beszerzése - erőgép kivételével). Az új gépek, technológiai eszközök beszerzése esetén a 13. §-ban foglalt megfelelőségi és minőségi tanúsításra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

(4) A támogatás mértéke a fejlesztés jogosult összköltségének legfeljebb 50 százaléka. A nyújtható legmagasabb támogatási összeg 10 millió Ft. A fejlesztés összköltsége nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot.

(5) Támogatás nyújtható továbbá a Duna-Tisza közi homokhátság vízháztartási helyzetéről és a további szükséges intézkedésekről szóló 2271/1999. (X. 22.) Korm. határozat mellékletében foglalt Cselekvési Program 1. pontjának megvalósításához.

(6) A támogatást az (5) bekezdésben foglaltak alapján programfinanszírozási keretmegállapodás alapján a minisztérium folyósítja.

1.4. Alapvető szolgáltatások támogatása a vidéki vállalkozók és lakosság számára

98. §

A támogatás célja a vidéki térségek vállalkozói, önkormányzatai, lakói és közösségei számára a középtávú fejlesztések megalapozásának elősegítése szakmai stratégiai és operatív tervezési közhasznú segítő szolgáltatások, képzések nyújtásával. A támogatás formája meghatározott kötelezettségvállaláson alapuló feladatfinanszírozás.

99. §

A kistérségi agrárstruktúra- és ellátása érdekében 100 százalékos feladatfinanszírozási vidékfejlesztési stratégiai tervezési és operatív menedzsment feladatok ellátása érdekében támogatás nyújtható:

a) feladatfinanszírozási hozzájárulás közhasznú szervezetek részére kistérségi vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásához, valamint a kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai és operatív programok felülvizsgálatának és átdolgozásának feladataihoz,

b) a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek számára a SAPARD Program hatékony működéséhez szükséges képzési és közhasznú tájékoztatási feladatok ellátásához.

100. §[46]

(1) Támogatás nyújtható kormányhatározatban vagy tárcaközi megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásokból eredő, vidékfejlesztési célú kötelezettségek teljesítésére.

(2) Támogatás nyújtható a vidékpolitikai kormánymeghatalmazott kinevezéséről és feladatairól szóló 1063/2003. (VII. 15.) Korm. határozat 2/g) pontja szerinti kommunikációs, oktatási és továbbképzési programokhoz, figyelemmel a 2/e) pontban foglaltakra. Az e feladatok ellátásához rendelt költségvetési eszközök felhasználásáról a vidékpolitikai kormánymeghatalmazott dönt. A támogatás címzettje jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Mintaértékű vidékfejlesztési tevékenységek bemutatásának támogatása

101. §

A támogatás célja a vidékfejlesztés lehetőségeinek, eredményeinek széles körben való megismertetése, tapasztalatcsere lehetőségek biztosítása a Nyitott Porták 2003. évi rendezvénysorozatban. Elsősorban az agrár-környezetvédelmi bemutató gazdaságok, mintaértékű vállalkozások, termelői csoportok, integrációk, valamint térségi kezdeményezések által szervezett programok széles körben való megismertetése.

102. §

(1) A támogatás a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújtható.

(2) Támogatás nyújtható a pályázati felhívásban foglaltak szerint:

a) a "Nyitott porták, falvak, gazdaságok, műhelyek 2003." tapasztalatcsere-programok költségeihez,

b) agrár-környezetvédelmi bemutató gazdaságok programjainak és erdei iskolák programjainak látogatásához,

c) az a) és b) pontban foglalt programok, rendezvények összességét térségi szinten bemutató vidékfejlesztési témájú információs kiadványok elkészítéséhez.

103. §

Pályázat benyújtására jogosultak és a támogatás mértéke:

a) a 102. § (2) bekezdés a) pontjához a "Nyitott Porták, falvak, gazdaságok, műhelyek 2003." tapasztalatcsere-programja keretében a minisztérium által elfogadott (visszaigazolt) vidékfejlesztési karakterű önálló bemutatót, programot vállaló gazdálkodó, falusi vendéglátó, mikro- vagy kisvállalkozás, önkormányzat vagy társulás, társadalmi szervezet. A támogatás a számlával igazolt dologi költségek összegének 80 százaléka és további 10 százalék általános költségtérítés, mértéke összesen legfeljebb 500 000 Ft,

b) a 102. § (2) bekezdés b) pontjához: termelői csoportok, szövetkezetek önkormányzatok és társulásaik, alap- és középfokú közoktatási intézmények, népfőiskolák, társadalmi szervezetek, amelyek saját tagjaik, lakosaik, diákjaik számára nonprofit jelleggel szerveznek egy vagy többnapos bemutató gazdasági vagy erdei iskolai programot. A támogatás szempontjából elismerhető költségek a számlával igazolt részvételi, utazási, képzési és egyéb dologi költségek. A támogatás a jogosult költségek 80 százaléka, de összesen legfeljebb 12 000 Ft/fő/nap,

c) az a)-b) pontokban foglalt rendezvényeket, programokat térségi közhasznú vidékfejlesztési kiadványba

rendező önkormányzatok, társulások, társadalmi szervezetek. A támogatás mértéke a kiadványkészítés számlával igazolt költségeinek 80 százaléka, legfeljebb l millió Ft.

VII. Fejezet

TÁMOGATÁSI CÉLELŐIRÁNYZATOK

ERDÉSZETI FELADATOK

1. Az erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása

104. §

A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport, valamint az FVM fejezet központosított bevételek 12. cím, 1. alcím alatt erdészeti feladatokra elkülönített pénzösszeg.

105. §

A támogatások rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének, az erdők területének (mennyiségének), természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

106. §

(1) A támogatást

a) az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó,

b) az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszert működtető,

c) a magán-erdőgazdálkodás területén erdészeti szakirányú oktatást végző, valamint

d) az erdészeti kutatást, ismeretterjesztést végző veheti igénybe, amennyiben eleget tett a nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

(2) Az erdőgazdálkodó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - támogatásban akkor részesülhet, ha

a) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette, valamint

b) az Evt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölés alapján az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátja.

107. §

Támogatás vehető igénybe:

a) az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez, tuskózáshoz, nyiladékok és határjelek karbantartásához, az alábbi mértékek szerint:

Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke

E Ft/hektár
I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt
Célállománytípus
tölgybükkEgyéb
fafaj
befejezett felújítás346267200
egyéves177170129
II. Természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra
befejezett felújítás52
egyéves28
III. Mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt
Célállománytípus
tölgybükkakácegyéb kem. lomb.nemes nyáregyéb
lágy lomb.
fenyők
a) tíz fokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen
befejezett felújítás280255120185133172146
egyéves1711688312697112110
b) tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen
befejezett felújítás320293133240172185
egyéves20517391167112137
IV. Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdészeti hatóság által jóváhagyott esetekben
1. természetes mag, mesterséges tíz fok felett34
2. természetes sarj13
3. mesterséges tíz fok alatt21
V. Állománynevelés (tisztítás) támogatása
1. természetes mag, mesterséges tíz fok felett25
2. természetes sarj13
3. mesterséges tíz fok alatt13
4. fenyőtisztítási anyag megsemmisítésére további26
VI. Tuskózás támogatása, ha az erdészeti hatóság által elfogadott felújítási technológia indokolja
FafajTalaj
homokvályogagyag
akác678094
egyéb536780
VII. A célállománytípus 10–30 százalékos, elszórtan jelen lévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az erdőfelújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10 százalékáig
VIII. Tűzpászták és nyiladékok karbantartása
1. tűzpászták8
2. nyiladékok11
IX. Határjelek karbantartására
(Ft/db)
1300

b) a közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításához,

c) az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett rontott erdőállomány-szerkezet helyreállításához,

d) az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez,

e) az erdészeti hatóság javaslata alapján a miniszter által elrendelt közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé,

f) a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetéhez, amennyiben az ezzel kapcsolatos költségek meghaladják az erdei haszonvételből származó bevételeket,

g) a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez és adatainak kezeléséhez,

h) a nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásához, valamint

i) az erdei természeti rendszerek, az erdő természeti egyensúlyának és egészségi állapotának megőrzéséhez, az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, kutatás költségeihez.

108. §

A 107. § a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében az erdőgazdálkodónak - az Evt. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, figyelemmel a 107. § a) pontjában az erdőfelújításra és az erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékére is - költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb a tárgyévet megelőző november hónap 30. napjáig - kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt 30 nappal - kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra 3 példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is mellékelni kell.

109. §

(1) Az Evt. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság határozatban közli az erdőgazdálkodóval. Az erdőfenntartási járulék

a) 30 százalékát április 20-ig,

b) 25 százalékát július 20-ig,

c) 20 százalékát október 20-ig,

d)[47] a fennmaradó részt a tárgyévet követően az erdészeti hatóság által meghatározott időpontig, de legkésőbb február 28-áig,

e) az l millió forintot meg nem haladó összegű erdőfenntartási járulékot a fakitermelést követő 30 napon belül kell befizetni az erdészeti hatóság által megjelölt számlára. Az erdészeti hatóság a beérkezett járulékok összegét minden hónap 27. napjáig köteles a Kincstárnál vezetett központosított bevételi számlára átutalni. Az e) pont esetén a fakitermelés végrehajtásának befejezését az erdőgazdálkodó 8 napon belül köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak.

(2) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegének

a) 30 százalékát április 15. napjától,

b) 30 százalékát július 15. napjától,

c) 20 százalékát október 15. napjától,

d)[48] a fennmaradó részt a műszaki átvétel során megállapított sikeresség arányában legkésőbb a tárgyévet követő február 15-éig igényelheti az erdőgazdálkodó,

e) l millió forint összeget meg nem haladó támogatási igénye esetén április 15. napjától egyszeri, 50 százalékos előleg igényelhető. A támogatás fennmaradó része az elvégzett munkák műszaki átvételét követő elszámolás alapján kerülhet kifizetésre.

(3) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az elszámolás alapján az erdészeti hatóság gondoskodik a tárgyévet lezáró támogatások kifizetéséről, a fennálló befizetési kötelezettségek elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el. A költségvetési elszámolás határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, és igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

110. §

(1) A normatív támogatás igénybevételének rendjét a 20. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról.

(3) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, honvédelmi érdekeket szolgáló erdők esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevezett területekre vonatkozó külön jogszabályban jelzett eltérésekkel kell alkalmazni.

111. §

(1) A közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatása [107. § b) pont] azokra az üzemterv szerint elsődlegesen védelmi rendeltetésű, V-VI. fatermési osztályú erdőrészletekre, ideértve az erdősztyepp erdők területét is, adható, melyeket mageredetű, őshonos fafajjal újítottak fel.

(2) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 108. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, a felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehető igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét a 20. számú melléklet tartalmazza. A kifizetés az erdészeti hatóság igazolása alapján történik.

(3) A támogatás összege a 107. § a) pontjában erdőfelújításra meghatározott, befejezéskori normatív támogatási érték 50 százaléka.

112. §

(1) Az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett leromlott szerkezetű erdőállomány helyreállításához [107. § c) pont] - figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt kizáró feltételekre - támogatás igényelhető azokra a folyamatban lévő erdőkre vagy üres vágásterületekre, amelyekre együttesen fennáll, hogy

a) az erdőfelújítási kötelezettség az eredeti tulajdonszerzéssel (kárpótlás vagy részaránytulajdon nevesítés) kapcsolatos határozat jogerőre emelkedése előtt keletkezett, és

b) az erdőfelújítási kötelezettség teljesítése (a szerkezetátalakítás) legalább 5000 m2 összefüggő részleges vagy teljes területen végrehajtott mesterséges erdősítéssel érhető el.

(2) Nem terjed ki a támogatás igénylésének lehetősége:

a) a sarjról felújult akác és nyár fiatalosokra, ha a gyökérsarj aránya tisztítási korban várhatóan eléri az 50 százalékot, továbbá

b) az egyéb fafajú természetes úton felújult fiatalosokra, ha törzskiválasztó gyérítés korra állományneveléssel várhatóan elérhető a mageredet 50 százalékos aránya a termőhelynek egyébként megfelelő célállományban.

(3) A támogatás mértéke a 107. § a) pontjában erdőfelújításra meghatározott normatív támogatáson felül:

CélállományEzer Ft/hektár
tölgy, bükk mesterséges erdőfelújítás230
egyéb fajú mesterséges erdőfelújítás170

(4) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 108. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, erdő részletenként egy alkalommal vehető igénybe. A 2002/2003. tenyészeti évben szakszerűen elvégzett és legalább 70 százalék sikerességű erdősítés műszaki átvételét követően a támogatás kifizethető.

(5) A támogatási kérelmet a 21. számú mellékletben foglaltak alapján az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

113. §

(1) Kijelölt erdőgazdálkodó csak olyan erdőgazdálkodó lehet, aki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozik.

(2) A kijelölt erdőgazdálkodó a haszonvételekből és a támogatásokból származó bevételeket és a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeit - áfa nélkül - évente köteles megtervezni, számba venni és a munka elvégzését követően az elszámolásokat az erdészeti hatóságnál meglévő, a támogatási okirat mellékletét képező formában és tartalommal, a tárgyévet követő év február 15-éig elkészíteni. A szakmai és pénzügyi terveket, a támogatási okiratot és a pénzügyi elszámolásokat a kijelölt erdőgazdálkodó nevében csak a felelős ügyvezető írhatja alá. A pénzügyi és számviteli helyességért a kijelölt erdőgazdálkodó számviteli vezetője aláírásával is megerősített felelősséggel tartozik.

(3) A kijelölt erdőgazdálkodó könyvvizsgálója auditálja az éves erdőgazdálkodási tevékenység pénzügyi terveit és annak megvalósítását követően a pénzügyi elszámolásokat abból a szempontból, hogy a tervek és az elszámolások megfelelnek-e a számviteli törvényben, e rendeletben, valamint a támogatási okiratban foglaltaknak. Felelős a könyvvizsgáló azért is, hogy az elszámolásokban szereplő adatok egyezzenek a kijelölt erdőgazdálkodó könyvelési adataival.

(4) A kijelölt erdőgazdálkodó szakmai terveit és költségvetéseit az erdészeti hatóság a jóváhagyását követő 15 napon belül köteles a minisztérium Erdészeti Hivatalához továbbítani a támogatási okirat elkészítése céljából.

(5) Az Erdészeti Hivatal a beküldött dokumentumok alapján előkészíti a támogatási okiratot, és azt az erdészeti hatóságon keresztül a kijelölt erdőgazdálkodó részére megküldi.

(6) A támogatás a kijelölt erdőgazdálkodási tevékenység összes költségének (30 százalék fedezeti hányaddal növelt közvetlen költség) az erdei haszonvételből származó bevétel és az erdőfelújítás normatív támogatás együttes összegét meghaladó különbözetéig igényelhető. Amennyiben a normatív támogatással növelt haszonvételekből származó bevételek összege meghaladja a kijelölt erdőgazdálkodási tevékenység költségeit, akkor a kijelölt erdőgazdálkodó köteles a többletbevételt a 109. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt ütemezés szerint átutalni a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámlára. A többletráfordítások beszedéséről, a teljesítés elmaradása miatti behajtásról, a késedelmi kamat felszámításáról, illetve az adott erdőterületekre vonatkozó jelzálog állam javára történő bejegyzéséről a minisztérium gondoskodik. A kijelölt erdőgazdálkodónak a többletráfordításait ugyanakkor a minisztérium megtéríti.

(7) A támogatás összegét a minisztérium határozza meg, és intézkedik a támogatási okiratban meghatározottak szerinti időpontban történő kiutalásáról.

(8) A kijelölt erdőgazdálkodó támogatás igénylésére való jogosultsága megszűnik,

a) ha az erdőtulajdonos vállalja, hogy a jogszabályokban előírt erdőgazdálkodási tevékenységének eleget tesz. Ebben az esetben a kijelölt erdőgazdálkodó köteles az erdészeti hatósággal és a tulajdonosokkal elszámolni,

b) amennyiben a kijelölt erdőgazdálkodó a tulajdonosokkal és a minisztériummal szemben az előírt elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget.

114. §

(1) Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez [107. § d) pont] a támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében készített üzemterv esetén a költségek 80 százaléka, de legfeljebb alapdíjként 5000 forint és erdőrészletenként 400 forint. Ugyanilyen mértékű támogatás adható a körzeti erdőterv érvénybelépésének időpontjától függetlenül az újonnan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak is. A támogatás mértéke minden más esetben a költségek 50 százaléka, de legfeljebb alapdíjként 2000 forint és erdőrészletenként 200 forint.

(2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvetlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető.

(3) A támogatási kérelmet a 21. számú mellékletben foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét.

115. §

(1) A 107. § a)-d) pontjaiban foglalt célok esetén a támogatásra való jogosultságot az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás kiutalásáról.

(2) A 107. § e)-h) pontjaiban foglaltak szerint a feladatok elvégzését és a támogatásra való jogosultságot a minisztérium állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

(3) A 107. § i) pontjában foglalt célokra támogatás megállapodás vagy pályázat útján vehető igénybe.

(4) A 107. § a) és i) pontjaiban foglalt célok esetében a támogatási kérelemhez és a pályázathoz csatolni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(5) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázatokat a minisztérium bírálja el.

(6) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel, és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

116. §

(1) A támogatások felhasználását a minisztérium ellenőrzi, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Az erdei vasutak működtetésének támogatása

117. §

A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport alatt az erdészeti feladatok támogatására biztosított pénzösszeg.

118. §

Támogatást - pályázat alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik.

119. §

(1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni.

(2) A pályázatot a pályázati kiírás megjelenését követő 15 napon belül kell a minisztériumhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium állapítja meg. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és a minisztérium évente megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

120. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A támogatást az 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell visszafizetni.

3. A jóléti és a parkerdőfenntartás támogatása

121. §

A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport alatti erdészeti feladatok támogatására biztosított pénzösszeg.

122. §

A támogatást - pályázat alapján - az veheti igénybe, aki/amely az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik, és annak közhasználatát biztosítja.

123. §

(1) A támogatás az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe:

a) üdülő- (pihenő-, séta- és kiránduló-)erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kirándulóközpontokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései,

b) turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autóspihenők,

c) arborétumok, botanikus kertek,

d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás.

(2) A támogatás alapja a jóléti és parkfenntartási munkák közvetlen költségének összege.

124. §

(1) A pályázatot 5 példányban - a 22. számú melléklet szerint - a pályázati felhívás megjelenését követő 30 napon belül lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium a pályázati felhívás megjelenését követő 60 napon belül állapítja meg.

(3) A támogatási összeg kiutalásáról a minisztérium intézkedik. A támogatási okirat jóváhagyását követően a minisztérium 50 százalék előleg kiutalása iránt intézkedhet.

(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

(5) A támogatás felhasználását az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi.

(6) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság rendeli el.

(7) A támogatást az 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság állal határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

4. A magán-erdőgazdálkodás támogatása

125. §

A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport alatti erdészeti feladatok támogatására biztosított pénzösszeg.

126. §

(1) A magán-erdőgazdálkodók működésének költségeire támogatást igényelhet:

a) az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokossági társulat, a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet, akiknek/amelyeknek erdőterülete nem haladja meg a 2000 hektárt, illetőleg a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a 200 hektárt, valamint

b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

ba) legalább 200, de legfeljebb 4000 hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója, és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette,

bb) legalább 200 hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít,

bc) legalább 50 hektár fahasználati és erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van,

bd) nettó árbevétele az 500 millió forintot nem haladja meg, melynek legalább 75 százaléka erdőgazdálkodásból (TEÁOR 02.0) származik, és erről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott,

be) elfogadja a miniszter által kiadott kényszerkezelői megbízást abban az erdőtervezési körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást végez,

bf) tagja a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének.

(2) Az integrátor az általa integrált területre erdőgazdálkodói jogosultság alapján járó támogatást nem vehet igénybe.

127. §

A támogatás mértéke:

a) a 126. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az Evt. 86. §-ában meghatározott erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj 50 százalékát igényelheti támogatásként. A támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát;

b) a 126. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján évente a szakirányított terület után hektáronként 2000 forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként 1000 forintot igényelhet támogatásként. Évközi szerződéskötés esetén a támogatás időarányosan vehető igénybe. Az időarányos támogatás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a szerződés erdészeti hatósághoz történt benyújtásának időpontja.

128. §

(1) A támogatás feltétele, hogy az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése,

b) a munkák művezetése,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) erdőőrzés.

(2) A támogatás feltétele, hogy az integrátori szakirányítási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

b) a munkák művezetése, függetlenül attól, hogy a munkát az integrátor végzi vagy sem,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, ami nem jogosít fel a jegyzőkönyv aláírására,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) közreműködés az erdőőrzésben.

(3) Integrátorok egymással kötött szakirányításra vonatkozó szerződése nem támogatható.

129. §

(1) Az erdészeti szakszemélyzettel, illetve az integráltakkal megkötött szerződés egy példányát - a szerződés megkötését követően 30 napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából legkésőbb a tárgyév november 15-éig be kell nyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. A szerződést az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóságnál beszerezhető űrlapon kell megkötni. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a 23. számú melléklet szerint a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell írásban benyújtani. A támogatás kifizetésének alapját a kérelem benyújtását megelőző negyedév első napján fennálló területi adatok képezik. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell az erdészeti szakszemélyzettel, illetve az integrátorral kötött szerződést (a szolgáltatást részletesen leíró mellékletével), továbbá

a) a 126. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetében a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát,

b) a 126. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor esetében az integráltak nyilatkozatát arról, hogy az integrátor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Ezen nyilatkozatokat évente csak egy alkalommal, a tárgyév október hó 15-éig kell benyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

130. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság állapítja meg.

(2) A támogatási kérelem elfogadása esetén a támogatást a R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az erdészeti hatóság utalja át.

131. §

Az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásának, működési költségeinek támogatása jogcímen támogatást vehetnek igénybe

a) az erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény alapján gazdasági társasággá átalakult, kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek,

b) a 126. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti erdőgazdálkodási integrátor.

132. §

A támogatás mértéke:

a) az alapítás számlával igazolt költségeinek 80 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft, a 126. § a)-b) pontjában megjelölt szervezetek részére, a cégbírósági bejegyzésük igazolása esetén az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz benyújtott számlák alapján,

b) a megalakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege hektáronként 5000 Ft, legfeljebb 5 millió Ft, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt működési közvetlen költségeinek ötven százalékát,

c) az erdőgazdálkodási integrátor-az erdőbirtokossági társulatot és az erdőszövetkezetet kivéve - forgóeszköz feltöltéséhez és működése közvetlen költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege az integrált terület után hektáronként 5000 Ft, legfeljebb 10 millió Ft, de nem haladhatja meg az erdőgazdálkodási tevékenységből származó nettó árbevétel 10 százalékát. Évközi szerződéskötés esetén a támogatás időarányosan vehető igénybe.

133. §

(1) A támogatási kérelmet a 23. számú melléklet szerint lehet benyújtani a kérelmező székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz a cégbejegyzést követő 60-ik napig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az alapszabályt vagy az alapító okiratot,

b) a cégbejegyzési határozatot,

c) a számla másolatát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről.

(3) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes erdészeti hatóság megvizsgálja, és a kérelem elfogadása esetén intézkedik a támogatás kifizetéséről.

134. §

(1) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi az erdészeti hatóság bevonásával. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az erdészeti hatóság útján.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül különösen, ha a támogatásban részesült erdőgazdálkodói szervezetek a tevékenységüket a támogatás igénybevételétől számított 5 éven belül megszüntetik.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámlára kell visszafizetni.

VIII. Fejezet

A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

135. §

(1) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, valamint az FVM fejezet központosított bevételek 12. cím, 2. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A támogatást a 10032000-01220119-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá télelével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

136. §

A támogatás a következő célokra vehető igénybe: a) művelés alól kivett - természetvédelmi oltalom alatt nem álló - terület mezőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele, kivéve művelés alól kivett területen történő halastó kialakítását,

b) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele,

c) borvidéken vagy bortermő helyen, a szőlő kataszterben I. és II. osztályú, 10 százalékos lejtés feletti, illetve 150 méter tengerszint magasság feletti területek szőlőtelepítés céljára történő kialakítása (pl. teraszírozás),

d) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése,

e) a kárpótlás és részarány kiadás jogcímén magánszemély tulajdonába és használatába került, szántóként nyilvántartott, de a természetben parlagon álló területek használatba adását követő első művelésbe vonása,

f) selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása,

g) jelenleg hasznosításra alkalmatlan, halastóként nyilvántartott területek művelési águknak megfelelő rekonstrukciója,

h) az erdő és a fásított terület művelési ágú termőföldek kivételével, a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása.

137. §

(1) A támogatásban - a 136. § a), e) és h) pontjaiban foglalt célokat kivéve - mezőgazdasági termelést folytató, termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használó, a Nyilv. r. alapján regisztrált vagy a Földhasználati r. alapján nyilvántartásba vett igénylő részesülhet. A termőföldet használó - amennyiben nem a termőföld tulajdonosa - csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához írásbeli hozzájárulását adta.

(2) A 136. § e) pontja szerinti cél esetén támogatásban csak az részesülhet, aki a pályázat alapját képező termőföld tulajdonjogát kárpótlás vagy részarány-földkiadás jogcímen szerezte meg. Nem részesíthető támogatásban az a mezőgazdasági nagyüzem, illetőleg jogutódja, melynek feladata lett volna a kárpótlás és részarány kiadás kapcsán történő birtokbaadásig a művelési kötelezettség teljesítése.

(3) A 136. § h) pontja szerinti cél esetén támogatásban csak az út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető.

(4) A támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre - a 136. § h) pontja szerinti célt kivéve - támogatás ismételten nem vehető igénybe. A 136. § h) pontja szerinti cél támogatására a pályázatban megjelölt megtérülési időt követően, de legalább 5 év eltelte után ismételt pályázat benyújtására van lehetőség.

138. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott áfa nélküli költségek legfeljebb 40 százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét a minisztérium teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell az Áhmr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(4) A pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) 5 példányban kell benyújtani.

(5) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt.

139. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és annak 2 példányát az aláírást követő 2 héten belül megküldi a minisztériumnak.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal értesítésének kézhezvételét-követő 30 napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a földhivatallal.

(3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a módosított szerződés 2 példányát köteles a minisztériumnak megküldeni.

(4) A támogatási szerződésben vállalt feladatok teljesítését a minisztérium és a földhivatal ellenőrzi.

2. Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása

140. §

(1) A támogatás a növénytermesztéssel, az agrárstatisztikával, a földhasználat-változással, a birtokpolitikával, a hasznosítási kötelezettség ellenőrzésével, valamint az agrárkörnyezet-gazdálkodással összefüggő távérzékelési tevékenységhez vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

3. A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

141. §

(1) Pályázat alapján támogatást vehet igénybe a Nyilv. r. alapján regisztrált, termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodó, vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, illetőleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, ha a meglévő és a támogatással megszerzett termőföldterülete:

a) együttes nagysága 300 hektárt nem haladja meg,

b) erdő művelési ág esetén azonos településen fekszik, vagy a már meglévő erdőnek az erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik,

c) nem erdő művelési ágú termőföld esetén - a település határától függetlenül - azonos vagy egymáshoz csatlakozó dűlőben van.

(2) Nem lehet pályázni a termelőszövetkezeti külön lapon részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlására.

(3) Külön elbírálás alá esik az a pályázat, amikor a tulajdonjog megszerzésére közeli hozzátartozók közötti adásvétel, illetve önkéntes földcserének minősíthető adásvétel alapján kerül sor.

142. §

(1) Pályázat benyújtására - a 141. §-ban foglalt feltételeken túl - az a vásárlás időpontjában már legalább egy hektár, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföldből legalább 5000 m2 nagyságú termőföldtulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély jogosult:

a) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt a 210 AK-t, erdő művelési ágú termőföld esetén pedig a 6 hektárt meghaladja, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföld esetében a 2 hektárt meghaladja, és

b) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított 5 éven belül

ba) nem idegeníti el, bb) más célra nem használja fel, és bc) a művelési ágának megfelelő tényleges mező-, illetőleg erdőgazdasági műveléssel hasznosítja.

(2) A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb 30 százaléka.

143. §

(1) A pályázatot az adásvételi szerződés keltétől számított 90 napon belül, és e határidő betartásával, legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium a benyújtástól számított 60 napon belül bírálja el.

(3) A pályázathoz - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az Áhmr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(4) A pályázókat pályázatuk elfogadásáról a minisztérium a döntést követő 30 napon belül értesíti, és egyidejűleg intézkedik az odaítélt támogatások Kincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint az illetékes földhivatal felé az 5 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

144. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre, illetve, ha a pályázathoz csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

4. A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

145. §

(1) A támogatás a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú ingatlan-nyilvántartási hátterének rendezése érdekében vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

IX. Fejezet

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

146. §

Az állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 5. alcím, 3. jogcímcsoport alatt, valamint az FVM fejezet központosított bevételek 12. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

147. §

Támogatás vehető igénybe:

a) törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálat végzésére, tenyészérték megállapítására,

b) állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartására, működtetésére és fejlesztésére,

c) törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálat végzésére, illetve tenyészérték megállapítására használt eszközök és berendezések beszerzésére,

d) a nemesítő munkát segítő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésére,

e) állattenyésztéssel összefüggő, az elméleti és gyakorlati ismeretátadást szolgáló szakmai rendezvények szervezésére,

f) az állattenyésztés eredményeit bemutató szakmai kiadványok készítésére,

g) nemzetközi állattenyésztési szervezetekben, valamint rendezvényeken a nemzeti képviselet költségeihez való hozzájárulásra,

h) speciális tenyésztési, tenyésztésszervezési projektek, tanulmányok és szakanyagok készítésének támogatására.

148. §

Támogatást vehet igénybe az adott fajta nemesítését végző, elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség (a továbbiakban, e fejezetben: tenyésztő szervezet), a tenyésztési hatóság, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénynek (a továbbiakban: Átv.) megfelelő megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot végző szervezet, valamint az elismert tenyésztő egyesületek szövetségei és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MÁSZ).

149. §

A 147. § a) pontjában meghatározott célokra az alábbi mértékben vehető igénybe normatív támogatás:

a) Szarvasmarhatenyésztés
Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[152. § (1) bekezdés]
a) Törzskönyvi nyilvántartástenyésztő szervezet200 Ft/egyed
b) Küllemi bírálattenyésztő szervezet200 Ft/egyed
c) DNS alapú származás-ellenőrzéstenyésztő szervezet5000 Ft/vizsgálat
Teljesítményvizsgálat
végzése
[152. § (2) bekezdés]
a) Tejtermelés-ellenőrzésteljesítményvizsgálatot végző szervezet1000 Ft/egyed
b) Hústermelés-ellenőrzéstenyésztő szervezet450 Ft/egyed
c) ITV* szervezésetenyésztő szervezet800 Ft/adag
d) Hús vágási teszt szervezésetenyésztő szervezet50 000 Ft/utód
e) Hús ITV szervezésetenyésztő szervezet50 000 Ft/utód
f) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálattenyésztő szervezet4000 Ft/üsző borjú
g) Húshasznú ivadékvizsgálattenyésztő szervezet1500 Ft/borjú
Tenyészérték meg-
állapítása
[152. § (3) bekezdés]
Tenyészértékbecsléstenyésztési hatóság25 Ft/egyed
* Ivadék teljesítményvizsgálat.
b) Sertéstenyésztés
Támogatás
jogcíme
MegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[153. § (1) bekezdés]
a) Adatfeldolgozástenyésztő szervezet210 Ft/fialás
b) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepentenyésztő szervezet400 Ft/fialás
c) Genetikai vizsgálattenyésztő szervezet1500 Ft/vizsgálat
d) DNS alapú származás-ellenőrzéstenyésztő szervezet5000 Ft/vizsgálat
Teljesítményvizsgálat végzése
[153. § (2) bekezdés]
a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtésetenyésztő szervezet300 Ft/fialás
b) Intramuszkuláris zsírvizsgálattenyésztő szervezet3500 Ft/vizsgálat
c) EUROP ÜSTV*tenyésztő szervezet240 Ft/vizsgálat
d) HVT** (egyedi, falkás)tenyésztő szervezet15 000 Ft/ivadék
e) ÜITV***tenyésztő szervezet240 Ft/egyed
f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálattenyésztő szervezet20 000 Ft/vizsgálat
Tenyészérték megállapítása
[153. § (3) bekezdés]
Tenyészértékbecsléstenyésztési hatóság15 Ft/egyed
* Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat.
** Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat.
*** Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat.
c) Juhtenyésztés
Támogatás
jogcíme
MegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[154. § (1) bekezdés]
a) Állatazonosítás, nyilvántartástenyésztő szervezet70 Ft/egyed
b) Törzskönyvi nyilvántartás anyánkénttenyésztő szervezet150 Ft/egyed
Teljesítményvizsgálat végzése
[154. § (2) bekezdés]
a) Minősített anyák bárányozási teljesítményetenyésztő szervezet200 Ft/egyed
b) Anyák hústermelő-képessége ismert származású bárányok alapjántenyésztő szervezet400 Ft/egyed
c) Növendék jerkék saját teljesítményvizsgálatatenyésztő szervezet1500 Ft/egyed
d) Növendék kosok saját teljesítményvizsgálatatenyésztő szervezet7000 Ft/egyed
e) Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő szervezet700 Ft/egyed
f) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú)tenyésztő szervezet30 000 Ft/csoport
g) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej)tenyésztő szervezet60 000 Ft/csoport
Tenyészérték megállapítása
[154. § (3) bekezdés]
Tenyészértékbecsléstenyésztési hatóság150 Ft/egyed
d) Kecsketenyésztés
Támogatás
jogcíme
MegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[155. § (1) bekezdés]
a) Állatazonosítás, nyilvántartástenyésztő szervezet70 Ft/egyed
b) Törzskönyvi nyilvántartás anyánkénttenyésztő szervezet150 Ft/egyed
Teljesítményvizsgálat végzése
[155. § (2) bekezdés]
a) Minősített anyák szaporasági teljesítménye megszületett gidák utántenyésztő szervezet200 Ft/született gida
b) Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák alapjántenyésztő szervezet400 Ft/egyed
c) Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő szervezet700 Ft/egyed
d) Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)tenyésztő szervezet60 000 Ft/bak
Tenyészérték megállapítása
[155. § (3) bekezdés]
Tenyészértékbecsléstenyésztési hatóság150 Ft/egyed
e) Lótenyésztés
Támogatás
jogcíme
MegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[156. § (1) bekezdés]
a) Állatazonosítás, nyilvántartástörzskönyvező szervezet900 Ft/egyed
b) Kanca tenyésztési adattárolástörzskönyvező szervezet700 Ft/kanca
c) Mén tenyésztési adattárolástörzskönyvező szervezet2000 Ft/mén
d) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés nyilvántartás)törzskönyvező szervezet1100 Ft/egyed
e) Törzskönyvben tartás (tenyészkancák)tenyésztő szervezet10 000 Ft/egyed
f) Származás-ellenőrzés (vércsoportvizsgálattal nem kizárt ősök)tenyésztő/törzsköny-vező szervezet1200 Ft/vizsgálat
g) DNS alapú származás-ellenőrzés (DNS vizsgálattal nem kizárt ősök)tenyésztő/törzsköny-vező szervezet5000 Ft/vizsgálat
Teljesítményvizsgálat végzése
[156. § (2) bekezdés]
a) Méncsikók központi sajátteljesítmény vizsgálatatenyésztő szervezet200 000 Ft/egyed
b) Ló-teljesítményvizsgálattenyésztő szervezet20 000 Ft/egyed
Tenyészérték megállapítása
[156. § (3) bekezdés]
Tenyészkanca tenyészértékbecsléstenyésztő szervezet640 Ft/egyed
f) Baromfi- és egyes kisállattenyésztés
Támogatás
jogcíme
MegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
támogatás
Törzskönyvezés
[157. §]
a) Tyúk

g) Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat [158. § ]

Az Átv. hatálya alá tartozó állatfajok esetén a bejelentők és fajtafenntartók támogatásként a fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat - az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézettel (a továbbiakban: OMMI) kötött megállapodásban rögzített - ténylegesen felmerült költségének 50 százalékát igényelhetik.

A támogatás igénybevételének feltételei

150. §

E rendelet alapján normatív támogatás 2003. december 31-ig elvégzett tevékenységről kiállított igazolás alapján, 2004. március 10-ig igényelhető.

151. §

A 147. § a) pontja alapján a normatív támogatást az igényelheti, aki/amely az, állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységet végzi, illetve végezteti, a 152-158. §-okban foglalt feltételeknek megfelel, és ezt az előírt módon hitelt érdemlően igazolja.

Szarvasmarhatenyésztés

152. §

(1) Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelő egyed után.

Az igényjogosultságot a tenyésztő szervezet - OMMI által ellenjegyzett - törzskönyvi nyilvántartásba vételi listájával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az így kiállított igazolás az igénylés benyújtásakor 60 napnál régebbi nem lehet.

b) Küllemi bírálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a tenyészbikák küllemi tenyészérték-becslését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján.

Az igényjogosultságot a tenyésztő szervezet - OMMI által ellenjegyzett - 60 napnál nem régebbi küllemi bírálati összesítőjével kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

c) DNS alapú származás-ellenőrzés: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a származás-ellenőrzés érdekében az OMMI DNS vizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz csatolni kell.

(2) Teljesítményvizsgálat végzése

a) Tejtermelés-ellenőrzés: támogatást igényelhet a teljesítményvizsgálatot végző szervezet tej- és kettőshasznú fajta esetében a tenyésztő szervezeti tagoknál, illetve a "B" típusú tejtermelés-ellenőrzésben résztvevőknél elvégzett tejtermelés-ellenőrzés után, ha a vizsgált tehénállomány a tárgyév január l-jétől folyamatosan tejtermelés-ellenőrzésben van. A támogatás a laktációt zárt tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a tejtermelés-ellenőrző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vizsgált tehenekhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

b) Hústermelés-ellenőrzés: támogatást igényelhet az adott húshasznú fajta tenyésztő szervezete, ha tehénállományát hústermelés-ellenőrzésben tartja. A támogatás a Termékenyítési Ellenőrzési Rendszerben (TER) regisztrált, húshasznú, illetve magyartarka fajta esetében húshasznú apaságú és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) regisztrált borjú után igényelhető, ha a tenyészet hústermelés-ellenőrzésének ténye a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) regisztrált.

Az igényjogosultságot a hústermelés-ellenőrzést végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

c) Ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb 1000 párosított spermaadagig.

Az igényjogosultságot az adott fajta tenyésztő szervezete által elkészített, az OMMI által engedélyezett, nyilvántartásba vett és ellenjegyzett, 60 napnál nem régebbi ivadékvizsgálati indítási terv nyilvántartási számával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

d) Húsvágási teszt szervezése: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, amely az OMMI fajtaelismerési szabályzatában leírtaknak megfelelően vágóhídi tesztre szállítja be a fajtához tartozó legfeljebb 6 "A" törzskönyves tenyészbika 2-2 ismert származású és azonos génarányú egykorú ivadékát (2 bika + 2 üsző). Az utódok az országos adatbázisban regisztrált születési idő szerint legalább 420, legfeljebb 480 naposak lehetnek. A támogatás mértéke vágóhídra szállított ivadékonként értendő, ha a vágási adatokat az országos adatbázis részére átadták.

Az igényjogosultságot a húsvágási teszt szervezését végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

e) Hús ITV szervezése: támogatást igényelhet az a tenyésztő szervezet, amely a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott hús- és kettőshasznú bikák központi ivadékteljesítmény vizsgálatát végzi. Legfeljebb 15 bika ivadékvizsgálata, 225 vizsgálatot zárt utóddal támogatható, az előzetesen a minisztérium részére benyújtott és elfogadott programterv alapján.

Az igényjogosultságot a hús ITV-t végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

f)[49] Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az ivadékvizsgálatban indult tenyészbikák ivadékvizsgálati célú küllemi bírálata alapján, kizárólag az OMMI áltál regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól számított 120 napon belül felhasznált szaporítóanyagból született, 2003. január 1. után küllemi bírálat és ENAR szerint regisztrált nőivarú állat után.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

g) Húshasznú ivadékvizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a már megszületett és választáskor mérlegelt borjú alapján, ha a borjú származás vizsgálata megtörtént.

Az igényjogosultságot az ivadékvizsgálatot végző szervezet által kiállított, az OMMI által hitelesített, iktatott 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylő laphoz mellékelni kell.

(3) Tenyészérték megállapítása

Tenyészértékbecslés: támogatást igényelhet a tenyésztési hatóság (tenyészértékbecslést végző szervezet) évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák után. Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott és az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott, 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

Sertéstenyésztés

153. §

(1) Törzskönyvezés

a) Adatfeldolgozás: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a törzskönyvi adatok adatfeldolgozásáért a munka OMMI-től való megrendelését és a költségek megtérítését követően.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

b) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a tenyészetszámmal ellátott, hiteles ellenőrzésbe vont állományok törzskönyvezéséért.

Az igényjogosultságot az átadott fialási rekordokról hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele a pontos, szabályos adatátadás és az egyéb kapcsolódó adatok (búgatás, választás, selejtezés, egyedi azonosítók) tekintetében a kódrendszer szabályos használata.

c) Genetikai vizsgálatok: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a stresszérzékenység megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

d) DNS alapú származásellenőrzés: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a származásellenőrzés céljából végzett DNS vizsgálatokért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

(2) Teljesítményvizsgálat végzése

a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése: támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék előállító telepeken - legfeljebb 1000 kocáig - végzett adatgyűjtés után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele azonos a törzs- és szaporító telepek feltételeivel.

b) Intramuszkuláris zsír vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a HVT vagy Hízékonysági és végtermék teszt (HVV) vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a 60 napnál nem régebbi számlával kell igazolni, melyet csatolni kell a támogatási kérelemhez. A teljesítést az OMMI a támogatási kérelmen, iktatószámmal ellátva igazolja.

c) EUROP üzemi sajátteljesítmény vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minősítő technikának megfelelően szalonnavastagság és karaj átmérő mérés, színhús százalékszámítás) a tenyésztő szervezet rögzíti a számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

d) Hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alapján, az adat központi adatbankba történő átadását követően.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

e) Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni és feldolgozásra az OMMI-nek átadni.

Az igényjogosultságot az ellenőrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat: támogatást igényelhet az a tenyésztő szervezet, amely a tenyésztő szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a vizsgálatban részt vevő tenyésztőnek átadja és az OMMI-hez benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően l apától legalább 4 ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha l kantól 3 üzemből legalább 12 ivadékot (3 x 4) adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

Az igényjogosultságot az átvett ivadékok alapján az OMMI iktatószámmal ellátva igazolja. A 60 napnál nem régebbi igazolást a támogatási kérelemhez kell csatolni.

(3) Tenyészérték megállapítása

Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végrehajtó szervezet (tenyésztési hatóság) évente egy alkalommal, negyedévenkénti becslést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott kocák és tenyészkanok egyedei után.

Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott és az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott, 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

Juhtenyésztés

154. §

(1) Törzskönyvezés

a) Állatazonosítás, nyilvántartás: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a törzskönyvi nyilvántartott tenyészetek bárányainak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot az anyák bárányainak folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt bárányok hitelesített számítógépes listájáról készült, OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

b) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezel az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint leellett jerkék (első ellésű anyák) után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

(2) Teljesítményvizsgálat végzése

a) Minősített anyák bárányozási teljesítménye: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

b) Anyák hústermelő-képessége ismert származású bárányok alapján: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az ismert származású (anya, apa) egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

e) Tejelő anyák zárt laktációja: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerültek elvégzésre és kiértékelésük legalább két befejési eredmény alapján történt.

Az igényjogosultságot a zárt laktációval rendelkező anyajuhokról tenyészetenkénti fülszám lista alapján készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

f) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú): támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

g) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej): támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

(3) Tenyészérték megállapítása

Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végrehajtó szervezet (tenyésztési hatóság) évente egy alkalommal, az értékelést alapul véve, az értékelésben részt vevő tenyészértéket kapott anyajuh és tenyészkos után.

Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott, 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

Kecsketenyésztés

155. §

(1) Törzskönyvezés

a) Állatazonosítás, nyilvántartás: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a törzskönyvi nyilvántartott tenyészetek gidainak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot állomány folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt gidák hitelesített számítógépes listájáról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

b) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint tárgyévben leellett első ellésű anyák után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

(2) Teljesítményvizsgálat végzése

a) Minősített anyák szaporasági teljesítménye született gidák után támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

b) Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák után: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

c) Tejelő anyák zárt laktációja: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

d) Tenyészbakok üzemi ivadékvizsgálata tejtermelésre: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészbakonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

(3) Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végrehajtó szervezet (tenyésztési hatóság) évente egy alkalommal, az értékelést alapul véve, az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott anya és tenyészbak után.

Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott, 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

Lótenyésztés

156. §

(1) Törzskönyvezés

a) Állatazonosítás, nyilvántartás: támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha elvégezte a lovak (csikók) egyedi azonosításáról felvett törzskönyvi nyilvántartási adatok számítógépes előfeldolgozását, és az adatokat eljuttatta az állattenyésztési központi adatbankba (a továbbiakban: adatbank).

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

b) Kanca tenyésztési adattárolás: támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza a tenyészkancák törzskönyvi adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

c) Fedezőmén tenyésztési adattárolás: támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza fedezőmének törzskönyvi adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

d) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás): támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet a kancafedeztetés nyilvántartásáért.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi származás-nyilvántartással kell igazolni, az igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

e) Törzskönyvben tartás (tenyészkancák): támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a törzskönyvi nyilvántartások vezetéséért, a méneskönyv előkészítésért.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi törzskönyvi adatokról kiadott igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

f) Származás-ellenőrzés: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, valamint a törzskönyvi vizsgálatokkal megbízott szervezet, ha a származás-ellenőrzés érdekében az OMMI vércsoportvizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

g) DNS alapú származás-ellenőrzés: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet, valamint a törzskönyvi nyilvántartások vezetésével megbízott szervezet, ha a származás-ellenőrzés érdekében az OMMI DNS vizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

(2) Teljesítményvizsgálat végzése

a) Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi méntelepi sajátteljesítmény-vizsgálatáért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

b) Ló teljesítményvizsgálata: támogatást vehet igénybe a tenyésztő szervezet. A támogatás az adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése és számítógépes adatgyűjtő rendszerének működtetése esetén, azon ló után igényelhető, amely a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelő tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton a tárgyév január 31-e és november 10-e között került minősítésre, illetve az elismert lótenyésztő egyesület által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet értékelhető eredménnyel teljesítette. A támogatás minősített egyedenként évente csak egy alkalommal igényelhető.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

(3) Tenyészérték megállapítása

Tenyészkanca tenyészértékbecslés: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a tenyészkancák és mének tenyészértékbecsléséért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az ellenőrzött és hitelesített tenyészértékbecslési listák és rangsorok alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

157. §

(1) Baromfi: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a származási igazolással rendelkező állományok után, betörzsesített nőivarú egyedenként.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

(2) Nyúl: támogatást igényelhet a házinyúl- és angóranyúl-tenyésztő szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyésznövendék után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

(3) Prémes állat: támogatást igényelhet a prémesállattenyésztő szervezet az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező, tenyésztésbe állított egyedek után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

(4) Méh: támogatást igényelhet a méhtenyésztő szervezet a törzskönyvezett és a szakintézet által rendszeresen vizsgált és minősíteti méhcsaládokkal rendelkező tagjaik által tartott, a vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a vizsgálati díj befizetését követően.

Az igényjogosultságot a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Méhészeti Osztálya igazolja, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető, új anyanevelő esetében az első évben két alkalommal.

A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

158. §[50]

Támogatást igényelhet az a bejelentő, fajtafenntartó, akinek a fajtája a fajtaelismerés keretében központi teljesítményvizsgálaton részt vesz. A folyamatban lévő vizsgálatok esetében a vizsgálat megkezdésekor érvényes támogatási feltételek szerint igényelhető támogatás. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Eljárás, kifizetés, ellenőrzés

159. §

(1) A 24. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a minisztérium Termelési Ágazatok Főosztályának Állattenyésztési Osztályára (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyújtani, amely az igényléseket beérkezési dátummal látja el. A beérkezett, hiánytalan igénylésekhez a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének a Kincstár útján való kifizetéséről.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

160. §

(1) A 147. § b)-h) pontjaiban meghatározott célokra támogatás pályázat útján nyerhető el.

(2) A pályázat útján elnyerhető támogatás részletes feltételeit a minisztérium pályázati felhívásban teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(3) A pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) A 147. § b)-h) pontjaiban meghatározott támogatásokra a pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben való megjelenését követő 90. nap.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatást csak az vehet igénybe, akinek a korábbi jogszabályok szerint megkötött támogatási szerződésben foglalt, lejárt kötelezettsége nem áll fenn.

(6) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium dönt. A döntést a miniszter által kinevezett Állattenyésztési Bíráló Bizottság (a továbbiakban: ÁBB) javaslatának figyelembevételével hozza meg.

(7) Az ÁBB működését a miniszter által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

(8) A minisztérium a döntést követően a támogatottal szerződést köt és annak alapján, az abban foglalt feltételek teljesítését követően a támogatás kifizetéséről intézkedik.

(9) A 147. § b)-c) és e)-g) pontjaiban meghatározott támogatásokra pályázat útján legfeljebb 50 százalékos, a d) pont esetében legfeljebb 60 százalékos, a h) pontban meghatározott célra legfeljebb 80 százalékos támogatás adható.

161. §

Kifizetés kizárólag e rendeletben, illetve a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelelő támogatás-igénylésekre történhet. A benyújtott pályázatok utólagos kiegészítésére (hiánypótlás) lehetőség nincs, a hiányos pályázatokat el kell utasítani.

162. §

A pályázat alapján elnyert támogatásról kötött szerződésben foglalt feltételek teljesítését a minisztérium vagy megbízása alapján az OMMI, illetve a minisztérium által felkért szakértő szervezet, az FM Hivatal, valamint az ÁBB ellenőrizheti, amelyek jogosultak a tenyésztési hozzájárulás befizetésének ellenőrzésére is.

163. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli cl.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

X. Fejezet

A HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

164. §

Az egyes halgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, valamint az FVM fejezet központosított bevételek 12. cím, 4. alcím alatt biztosított összeg.

165. §

A támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

166. §

A támogatást a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) alapján a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult, vagy a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat ellátó természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletei vehetik igénybe.

167. §

Támogatás nyújtható a következő tevékenységek folytatásához:

a) természetes vizek halállományának védelme, pótlása, élőhelyek javítása,

b) természetesvízi halászattal összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység támogatása,

c) halászattal összefüggő állami feladatok támogatása.

168. §

(1) A 167. § a) és b) pontok szerinti támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, szaklapban, valamint a minisztérium honlapján teszi közzé.

(2) A pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke a 167. § a) pont esetében legfeljebb a teljes megvalósítási költség 50 százaléka, a 167. § b) pont esetében a teljes megvalósítási költség legfeljebb 75 százaléka.

169. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőig, a 167. § a) pontjában meghatározott jogcímre az FM Hivatal vadászati és halászati felügyelőségéhez lehet benyújtani, ahonnan a megyei halászati felügyelő véleményével, a beadási határidőt követő 30 napon belül továbbítják a minisztériumnak. A 167. § b) pontjában foglalt jogcímre a pályázatokat a pályázati felhívásban megadott határidőig közvetlenül a minisztériumhoz lehet benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el.

(3) A nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján intézkedik a támogatás kifizetéséről.

170. §

(1) A halászattal összefüggő állami feladatra a minisztérium által előzetesen jóváhagyott költségelőirányzat szerint, illetve a megbízott benyújtott számlája ellenében kifizetésre kerül sor:

a) a Hhtv.-ben meghatározott állami feladatok elvégzéséhez, különös tekintettel az Országos Halászati Adattár működtetésére,

b) nemzetközi szakmai szervezetekben a hivatalos nemzeti képviselethez, kapcsolattartáshoz,

c) a halgazdálkodással kapcsolatos egyéb állami feladatban megbízással közreműködő részére.

(2) A kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg.

171. §

A támogatás felhasználását a minisztérium az illetékes halászati hatóság bevonásával ellenőrzi. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

XI. Fejezet

A VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

172. §

(1) Az egyes vadgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 5. alcím, 5. jogcímcsoport, valamint az FVM fejezet központosított bevételek 12. cím, 5. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének, kutatásának, valamint az ezzel összefüggő ismeretterjesztés támogatása

173. §

Az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe a vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelyének megőrzéséhez, védelméhez, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) alapján vadászatra jogosult

a) tenyésztett fácán és fogoly kibocsátásával a természetes törzsállomány dúsításához és az ehhez szükséges természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez,

b) szabadon élő apróvadállomány természetes élőhelyi feltételeinek javításához,

c) nagyvadállomány mező- és erdőgazdasági károkozása csökkentését elősegítő természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez.

174. §

(1) A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a Vtv. szerint a tárgyévvel kezdődő vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott kereteket.

(2) A támogatás évenként, pályázónként - azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként - és pályázatonként az 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele 50 százalék saját forrás biztosítása.

175. §

A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a vadászatra jogosult vadászterülete szerint illetékes vadászati hatósághoz (a továbbiakban: vadászati hatóság) kell benyújtani. A pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre.

176. §

(1) A pályázatokról - a minisztérium által a támogatási célhoz rendelt pénzügyi forrásra is tekintettel - a Területi Vadgazdálkodási Tanács egyenként javaslatot ad, amely alapján a támogatásról a vadászati hatóság dönt.

(2) A pályázat eredményéről a vadászati hatóság 60 napon belül értesíti a pályázót, majd a nyertes pályázóval a minisztérium nevében az értesítés megküldését követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. A megkötött támogatási szerződés alapján a minisztérium gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról.

177. §

(1) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását vadászati hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a támogatási szerződést megkötő vadászati hatóság rendeli el.

178. §

(1) Az agrártámogatások keretében a vadgazdálkodással összefüggő kutatás, ismeretterjesztés támogatására évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe, aki

a) a vadgazdálkodási ágazat területén kutatási feladatokat lát el,

b) a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztést, a vadászati kultúra ápolását végzi, vagy e tevékenységet elősegíti.

(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pont esetében az igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka, az (1) bekezdés b) pont esetében az igazolt költségek legfeljebb 50 százaléka.

179. §

A pályázatot a minisztériumhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázat rendjét rögzítő pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre.

180. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el. A minisztérium a pályázat eredményéről 60 napon belül értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval az értesítés megküldését követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

2. A különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása

181. §

(1) Az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe a Vtv. 21. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja.

(2) A támogatás a különleges rendeltetést megállapító határozatban foglalt céllal összefüggő, felmerült többletköltségek ellenében, legfeljebb 5 millió forint összegben vehető igénybe.

182. §

A pályázatot a minisztériumhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre.

183. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el. A minisztérium a pályázat eredményéről 60 napon belül értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval az értesítés megküldését követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

184. §

(1) A minisztérium által előzetesen jóváhagyott költségelőirányzat szerint, illetve a megbízott benyújtott számlája ellenében kifizetésre kerül sor:

a) a Vtv.-ben meghatározott állami feladatok - különösen a vadgazdálkodási monitoring programok és a vadgazdálkodási körzettervezés egyes részfeladatai, a Területi és Országos Vadgazdálkodási Tanácsok, illetve az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése - elvégzéséhez,

b) nemzetközi szakmai szervezetekben a hivatalos nemzeti képviselethez, kapcsolattartáshoz,

c) a külön jogszabály szerinti "Magyar Vadgazdálkodásért" elnevezésű állami elismeréshez,

d) a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos egyéb állami feladatban megbízással közreműködő részére.

(2) A kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg.

(3) A kifizetés teljesítésére a felhasználás ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 2. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

XII. Fejezet

KÖZVETLEN TERMELŐI ÉS PIACI TÁMOGATÁSOK

PIACRA JUTÁSI TÁMOGATÁSOK

185. §

(1) A piacra jutás elősegítéséhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 1. alcím alatt biztosított összeg.

(2) Az e fejezetben szabályozott támogatások az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és a 10032000-01905630 számú APEH Piacra jutást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás igénylése és felhasználása jogosultságának ellenőrzését a 186-200. §-okban meghatározott támogatási célok kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről. A 186-200. §-okban meghatározott támogatások rendeltetési céljuknak megfelelő felhasználását a minisztérium ellenőrzi, és gondoskodik a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetéséről.

1. Az agrármarketing támogatása

186. §

(1) A minisztérium a 2003. éves agrármarketing program megvalósítására 2 Mrd Ft keretösszegben meghatározott támogatást biztosít.

(2) Az éves marketing program összeállítását, lebonyolítását a minisztérium 100 százalékos tulajdonában álló Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaság (a továbbiakban: AMC Kht.) a minisztériummal kötött közhasznú szerződés alapján végzi. A minisztérium a feladatok ellátásához az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül működési költségként 450 millió forintot biztosít az AMC Kht. részére.

187. §

(1) Támogatás nyújtható:

a) az AMC Kht. saját szervezete által alapítási céljának megvalósítására, valamint

b) jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: igénylő) által benyújtott marketing programokra.

(2) A támogatást az AMC Kht. 2003. évi közösségi agrármarketing programjában a miniszter által jóváhagyott alapítási célok megvalósítására lehet igényelni. A támogatás mértéke a felmerült és igazolt áfa nélküli költségek legfeljebb 100 százalékáig terjedhet.

188. §

(1) Az AMC Kht. a 187. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenysége keretében szervező és koordináló tevékenység folytatása mellett, vállalkozási és megbízási szerződéseket köt, figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény rendelkezéseire.

(2) Az így megkötött vállalkozási és megbízási szerződések alapján felmerült költségek a minisztérium által kiállított, az R. 1. számú mellékletében foglalt igazolás alapján a 185. §-ban meghatározott folyósítási számláról igényelhetők.

(3) A működéshez szükséges forrás a minisztérium által kiállított, az R. 1. számú mellékletében foglalt igazolás alapján a 185. §-ban meghatározott folyósítási számláról igényelhető a minisztérium és az AMC Kht. közötti közhasznúsági szerződés szerinti ütemezésben.

189. §

Az igénylő a támogatási feltételek fennállását, a támogatásra való jogosultságát, a támogatni kívánt célt, a cél megvalósításának módját a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg igazolni köteles, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítására eddig milyen jogcímen és milyen összegű költségvetési támogatásban részesült.

190. §

(1) Az AMC Kht. költség megjelöléssel ellátott programjavaslatokat kér be az igénylőktől, amelyet szakmai szempontból megvizsgál. Ezek alapján elkészíti az éves marketing program javaslatot, amelyet a minisztérium részére felterjeszt. Az éves marketing programot a miniszter jóváhagyja.

(2) Az AMC Kht. a. jóváhagyott éves program alapján az igénylőkkel támogatási szerződést köt, amelyben megjelölésre kerül a támogatott program, a támogatás keretösszege, a támogatással való elszámolás módja.

(3) Az AMC Kht. a folyósításához szükséges, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást a program megvalósítását követően, a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén utólagosan adja ki az igénylőnek.

(4) A támogatást az igénylő az igazolás benyújtásával az illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(5) Amennyiben a támogatni kívánt cél megvalósításának a módja indokolja, a támogatási szerződésben meghatározott keretösszeg legfeljebb 30 százalékáig előleg igényelhető. Amennyiben az igény indokolt az AMC Kht. az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. Az igazolás kiállításának további feltétele, hogy az igénylő az igényelt előleg összegszerűségét és a felhasználás jogcímét igazolja.

191. §

(1) A támogatás rendeltetési célnak megfelelő felhasználását az AMC Kht. bevonásával a minisztérium ellenőrzi, és gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről.

(2) A támogatott köteles a cél megvalósítását követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint részletes írásos jelentést készíteni, amelyet a jelentést alátámasztó dokumentumokkal együtt köteles az AMC Kht. részére benyújtani.

2. A központi és terméktanácsi informatika támogatása

192. §

(1) Az agrárpiaci rendtartás központi informatikai rendszerének és működésének fejlesztésére, illetve fenntartására - ideértve a minisztérium által meghirdetendő pályázatok, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézettől (a továbbiakban: AKII) megrendelt, az agrárpiac működésével kapcsolatos elemzések, számítások, az Agrárrendtartási Hírlevél megjelentetésének költségeit is - támogatás adható.

(2) A támogatást a miniszter által elismert terméktanácsok és a 193. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultak vehetik igénybe.

193. §

(1) A támogatások igénybevételének feltéleleit a minisztérium és a jogosult közötti szerződésben kell rögzíteni.

(2) A központi informatika támogatási kerete terhére az AKII-val és a Magyar Mezőgazdaság Kft.-vel lehet szerződéseket kötni. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésben kell rögzíteni a feladatmeghatározáson túl a (7) bekezdés szerinti igazolás kiadásának rendjét és határidejét is.

(3) A terméktanácsok támogatásának mértékét-figyelembe véve az érintett terméktanács tárgyévet megelőző évre vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését - a minisztérium a terméktanáccsal kötött szerződésben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben említett szerződésben kell rögzíteni

a) a terméktanácsok információszolgáltatásának körét és tartalmát, valamint annak rendjét és gyakoriságát, továbbá

b) a támogatás felhasználásának célját, nyilvántartásának, valamint ellenőrzésének rendjét.

(5) A terméktanácsnak teljes évi támogatás jár, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződést tárgyév április 30-áig a minisztériummal megköti. Az ezen időpont után megkötött szerződések alapján a terméktanács az éves támogatás időarányos részére jogosult.

(6) A terméktanácsi támogatási összeg kifizetése két részletben történik:

a) első alkalommal a terméktanács és a minisztérium között megkötött szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogatási összeg 50 százaléka,

b) második alkalommal a szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén tárgyév október 31. napjáig a fennmaradó 50 százalék.

(7) A támogatás a minisztérium által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, valamint az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól. Az igazolást a minisztérium a terméktanácsok részére az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül állítja ki, miután minden esetben meggyőződik a terméktanács szerződésben vállalt kötelezettségének időarányos teljesítéséről. Az igazolást a minisztérium a (2) bekezdésben szereplő jogosultak részére a velük kötött szerződésekben meghatározott határidőkig állítja ki.

194. §

(1) A piacra jutási támogatások lebonyolításával, valamint információs rendszerének működtetésével összefüggő központi feladatok ellátására támogatás igényelhető.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósításához nyújtott kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg, amely a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3. Az élelmiszer-biztonsági és minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének, földrajzi árujelző lajstromozásának és hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának támogatása

195. §

(1) A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/1993. előírása szerinti élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásához támogatást vehetnek igénybe a TEÁOR szerint:

a) TEÁOR 15 (Élelmiszer, ital gyártás),

b) TEÁOR 01.21 (Szarvasmarha-tenyésztésből a nyers tehéntej termelés),

c) TEÁOR 01.22 (Juh-, kecske-, lótenyésztésből a nyers juh- és kecsketej termelés),

d) TEÁOR 05.0 (Halgazdálkodás),

e) TEÁOR 51.32 (Húsáru nagykereskedelemből a hússal kereskedők),

f) TEÁOR 52.22 (Húsáru kiskereskedelemből a hússal kereskedők)

tevékenységet folytató az Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók, őstermelők, akik/amelyek az adott telephelyükre, illetve tevékenységükre ilyen célú támogatásban 2003. évben nem részesültek.

(2) A támogatás a tárgyév január 1.-október 31. között elvégzett, az Európai Unió szabályaival konform Veszélyelemezés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) élelmiszer-biztonsági rendszer kiépítésére igényelhető. A támogatás mértéke a rendszer kiépítésére igénybe vett tanácsadói számlával igazolt, áfa nélküli költség 50 százaléka, legfeljebb azonban az alábbi táblázat szerinti összeg:

TevékenységTámogatás E Ft
Nagyüzem*Középüzem*Kisüzem*Mikroüzem*
Hús- és halfeldolgozás
TEÁOR 15.1 és 15.2
1 000700400300
Tejfeldolgozás
TEÁOR 15.5
Tojásfeldolgozás
TEÁOR 15.89
800600300200
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
(hőkezelés kivételével)
TEÁOR 15.3
500300200100
Kenyér, friss tésztaféle gyártása
TEÁOR 15.81
Tésztafélék gyártása
TEÁOR 15.85
Édesség gyártása
TEÁOR 15.84
600400200150
Egyéb, a TEÁOR 15 alá tartozó, de a fentiekben fel nem sorolt tevékenységek40020010050
Húsáru nagy- és kiskereskedelem
– kizárólag hússal kereskedés –
TEÁOR 51.32 és 52.22
600400200100
Nyers tej termelés (szarvasmarha-, juh- és kecske)
TEÁOR 01.21 és 01.22
250**150**100**50**
Halgazdálkodás
TEÁOR 05.0
600***400***200***150***
*Mikroüzem: 1–10 főt foglalkoztat; kisüzem: 11–50 fő, max. 700 millió Ft/év nettó árbevétel, vagy 500 millió Ft mérleg főösszeg; középüzem: 51–250 fő, max. 4000 millió Ft/év nettó árbevétel, vagy 2700 millió Ft mérleg főösszeg; nagyüzem 250 fő felett.
** Mikroüzem: legalább 5 állat; kisüzem: 6–50 állat; középüzem: 51–100 állat; nagyüzem: 100 állat felett.
*** Mikroüzem: 1–40 hektár; kisüzem: 41–100 hektár, középüzem: 101–300 hektárig, nagyüzem: 300 hektár felett és intenzív haltenyésztés.

(3) A támogatás a 25. számú mellékletben foglalt adatlap kitöltésével kérelmezhető, amelyhez csatolni kell - a kiépített rendszer 7 alapelv megvalósulását alátámasztó dokumentációjának egy példányát, vagy a rendszer kiépítőjétől független szakértő igazolását, valamint a tanácsadói számlamásolatokat. A kérelem a minisztériumhoz folyamatosan, de legkésőbb október 31-éig nyújtható be.

(4) A minisztérium az igazolás vagy dokumentáció értékelésével, szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel, a beérkezéstől számított 30 napon belül határozatban dönt a támogatás igénybevételének jogosságáról. A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(5) A rendeletben leírtaknak, a HACCP kiépítési szabályainak nem megfelelő, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható kérelmek elutasításra kerülnek.

196. §

(1) A Teljeskörű Minőség Menedzsment (a továbbiakban: TQM) egyes elemeinek (EFQM modell, benchmarking, SWOT-analízis, QFD stb.) alkalmazására támogatást vehetnek igénybe a TEÁOR 15 (Élelmiszer, ital gyártása) tevékenységet folytató, az Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók, akiknek/amelyeknek nincs köztartozásuk, illetve ISO 9000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási és HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert működtetnek.

(2) A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázathoz mellékelni kell:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot,

b) a 25. számú melléklet szerinti adatlapot,

c) nyilatkozatokat (az R. 3-5. számú mellékletei szerint, ISO és HACCP rendszer megléte),

d) a pályázó tevékenységének rövid, szöveges ismertetését, és a rendszer kiépítésével elérni kívánt célt,

e) a tanácsadói szakmai- és (áfa mentes) árajánlatot, illetve referenciát, (beleértve a tanácsadó ISO 9000 szerinti tanúsítványának másolatát).

(3) A támogatás a 2003-ban megkezdett és legkésőbb 2004. június 30-ig befejezendő rendszer kiépítésére vehető igénybe.

(4) A támogatás mértéke a TQM elemek megvalósítására igénybe vett tanácsadói számlával igazolt, áfa nélküli költség legfeljebb 50 százaléka. A támogatás odaítéléséről, valamint annak összegéről - figyelembe véve a várható eredményeket, a tanácsadói referenciát, valamint a rendelkezésre álló forrást - a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára a minisztérium dönt.

(5) A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30.

(6) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

(7) A TQM elemek megvalósítása teljesítésének a minisztérium által kijelölt szakértő helyszíni ellenőrzés alapján történő igazolása, valamint a tanácsadói számlamásolatok benyújtása után a megítélt támogatási összeg az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

197. §

(1) A termékek nyomon követési rendszerének bevezetésére és/vagy a termékek nyomon követési rendszerének segítségével a Jó Mezőgazdasági/Gyártási Gyakorlat betartásának ellenőrzésére, a követelmények teljesítésének igazolására, a nyilvántartási rendszer megvalósításához szükséges beruházási költségek fedezésére támogatást vehetnek igénybe a TEÁOR szerint:

a) TEÁOR 01.1 (Növénytermelés),

b) TEÁOR 01.2 (Állattenyésztés),

c) TEÁOR 01.3 (Vegyes gazdálkodás),

d) TEÁOR 15 (Élelmiszer, ital gyártása)

tevékenységet folytató, élelmiszer- és élelmiszernyersanyagot előállító, Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók.

(2) A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázathoz mellékelni kell:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó igazolvány másolatát, vagy őstermelői igazolvány másolatát,

b) a 25. számú melléklet szerinti adatlapot,

c) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) a pályázó tevékenységének rövid, szöveges ismertetését, és a rendszer kiépítésével elérni kívánt célt, valamint a nyomon követési rendszerbe bevont termék(csoportok) körét, a tervezett rendszer működésének ismertetését,

e) a tanácsadói szakmai- és (áfa mentes) árajánlatot, illetve referenciát.

(3) A támogatás a 2003-ban megkezdett és legkésőbb 2004. június 30-ig befejezendő rendszer kiépítésére vehető -igénybe.

(4) A támogatás mértéke a rendszer kiépítésére igénybe vett tanácsadói, a nyilvántartási rendszer megvalósításához szükséges beruházás számlával igazolt, áfa nélküli költség legfeljebb 50 százaléka. A támogatás odaítéléséről, valamint annak összegéről - figyelembe véve a várható eredményeket, a tanácsadói referenciát, valamint a rendelkezésre álló forrást - a Bizottság javaslatára a minisztérium dönt.

(5) A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30.

(6) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

(7) A rendszer megvalósulásának a minisztérium által kijelölt szakértő helyszíni ellenőrzés alapján történő igazolása, illetve a számlamásolatok benyújtása után a megítélt támogatási összeg az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

198. §

(1) Az ISO 9000:2000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási rendszerek kiépítésére támogatást vehetnek igénybe a TEÁOR szerint:

a) TEÁOR 01.1 (Növénytermelés),

b) TEÁOR 01.2 (Állattenyésztés),

c) TEÁOR 01.3 (Vegyes gazdálkodás) tevékenységet folytató Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók.

(2) A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázathoz mellékelni kell:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot,

b) a 25. számú melléklet szerinti adatlapot,

c) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) a pályázó tevékenységének rövid, szöveges ismertetését, és a rendszer kiépítésével elérni kívánt célt,

e) tanácsadói szakmai - (vállalási határidő) -, és (áfamentes) árajánlatot, illetve referenciát, valamint a tanácsadó ISO 9000 szerinti tanúsítványának másolatát,

f) tanúsítói (áfamentes) árajánlatot, illetve referenciát.

(3) A támogatás a 2003-ban megkezdett és legkésőbb 2004. június 30-ig befejezendő ISO 9000:2000 szabványsorozat szerinti rendszer kiépítésére vehető igénybe.

(4) A támogatás mértéke a rendszer kiépítésére igénybe vett tanácsadói és tanúsítói számlával igazolt, áfa nélküli költség legfeljebb 50 százaléka. A támogatás odaítéléséről, valamint annak összegéről - figyelembe véve a várható eredményeket, a tanácsadói referenciát, valamint a rendelkezésre álló forrást - a Bizottság javaslatára a minisztérium dönt.

(5) A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30.

(6) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

(7) A rendszer kiépítését igazoló, a tanúsító szervezet által kiállított és hitelesített "Tanúsítvány"-másolat, illetve a számlamásolatok benyújtása és elfogadása után a megítélt támogatási összeg az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

199. §

(1) Az eredet-megjelölésnek és földrajzi árujelzésnek a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 87/1998. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti megszerzésére támogatást vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági

(TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3), valamint élelmiszeripari (TEÁOR 15) tevékenységet folytató Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók, valamint az előbbiek tevékenységi körök szerint elismert szakmai szövetségei.

(2) A támogatás a tárgyév január 1.-november 30. között a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott, a termék(ek) földrajzi árujelzőinek lajstromozására irányuló bejelentés eljárási díjának megtérítésére, valamint a szakértői tanácsadás díjának támogatására vehető igénybe. A támogatás mértéke az eljárási díj 100 százaléka, azaz 100 000 Ft. A támogatás a 25. számú mellékletben foglalt, kitöltött adatlap, valamint az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (csekk-, bankszámlakivonat másolata) benyújtásával igényelhető a minisztériumtól.

(3) A termékleírás (ok) végleges kialakításához szükséges szakértői tanácsadás támogatásának mértéke az áfa nélküli költség 50 százaléka, legfeljebb 250 000 Ft. A szakértői tanácsadás igénybevételének támogatása a szakértő által, a termékleírás (ok) nevének feltüntetésével kiállított számlamásoltat(ok) és a végleges termékleírás (ok) benyújtásával igényelhető a minisztériumtól.

(4) A rendeletben leírtaknak nem megfelelő, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható kérelmek elutasításra kerülnek.

200. §

(1) A hagyományos különleges tulajdonság a kiváló minőségű és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelőségének tanúsításáról szóló 1/1998. (I. 12.) FM rendelet szerinti tanúsításának megszerzésére támogatást vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3), valamint élelmiszeripari (TEÁOR 15) tevékenységet folytató Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemélyek, belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók.

(2) A támogatás a tárgyév január 1.-november 30. között a tanúsítási kérelemmel az AMC Kht-hoz benyújtott termékleírás(ok) végleges kialakításához szükséges szakértői tanácsadás díjának támogatására vehető igénybe. A támogatás mértéke az áfa nélküli költség 50 százaléka, legfeljebb 250 000 Ft.

(3) A szakértői tanácsadás igénybevételének támogatása a szakértő által, a termékleírás(ok) nevének feltüntetésével kiállított számlamásolat(ok), a kitöltött, 25. számú mellékletben foglalt adatlap és a szakértő által elkészített termékleírás (ok) benyújtásával igényelhető a minisztériumtól.

(4) A rendeletben leírtaknak nem megfelelő, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható kérelmek elutasításra kerülnek.

4. Egyes állat- és növény-egészségügyi problémák megelőzése, kezelése, állati eredetű hulladékok ártalmatlanítása, valamint a minőség-ellenőrzési vizsgálatok költségeinek támogatása

201. §

A megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás), az NTSZ, az OMMI, az Országos Borminősítő Intézet (a továbbiakban: OBI), a Gyógynövény Kutató Intézet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) által végzett vizsgálatok költségeihez támogatás vehető igénybe.

202. §

Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása címén az állat-egészségügyi és élelmiszerhigiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehető igénybe

a) vágósertés után a 203. § (1) bekezdésében,

b) vágómarha után a 203. § (2) bekezdésében,

c) vágóbaromfi után a 203. § (3) bekezdésében,

d) vágónyúl után a 203. § (4) bekezdésében,

e) egyes vadhúsok után a 204. § (1) bekezdésében,

f) vágójuh és -kecske után a 205. §-ban

megállapított mértékben és a 203-206. §-okban meghatározott egyéb feltételek szerint.

203. §

(1) A támogatás mértéke a vágósertés esetében vágóhídon átvett, az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán szereplő költségekből legfeljebb 227 Ft, élőállat-darabonként. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja.

(2) A támogatás mértéke a vágómarha esetében a vágóhídon átvett, levágott, az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán szereplő költségekből legfeljebb 500 Ft, élőállat-darabonként. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja.

(3) A támogatás mértéke a vágóbaromfi és baromfihús esetében:

a) a levágott és az MSZ 6918/1997. vágóbaromfi szabvány alapján a vágóüzemi, ún, szalagon történő minősítés során I., illetve II. minőségi osztályba sorolt és a 26. számú melléklet táblázatában felsorolt vágóbaromfi élőtömege után 2,20 Ft/kg. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja;

b) a továbbfeldolgozó üzem által az előállításra kerülő termékbe való bedolgozás céljából megvásárolt, a 26. számú mellékletben szereplő vágóbaromfiból előállított baromfihús után 1,10 Ft/kg. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja.

(4) A támogatás mértéke a vágónyúl és a nyúlhús esetében az elvégzett vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott költség, de legfeljebb 2,20 Ft élőtömeg kilogrammonként. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja.

204. §

(1) A felvásárolt, kizárólag hazai eredetű, vagy az átszállítási bizonylattal igazolt saját termelésű és a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács által is igazolt vadhúsmennyiség után az elvégzett állat-egészségügyi és húsvizsgálatok, valamint a kapcsolódó (szállítási, élelmiszer-higiéniai) költségek támogatásának mértéke vadfajonként a következő:

a) apróvad (fácán, vadliba, vadkacsa és mezei nyúl) esetében 30 Ft/kg,

b) nagyvad (szarvas, dám, őz, muflon) esetében 30 Ft/kg,

c) vaddisznó esetében 70 Ft/kg.

(2) A Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács az igénylők között meghatározza a támogatásra jogosult mennyiségi keretet.

(3) A feldolgozott vadhús mennyiségét havonta és göngyölítetten a feldolgozásra kiadott alapanyag felhasználási és a késztermékek bevételezési bizonylatainak összesítése alapján kell a terméktanácsnak igazolnia. A támogatás igénybevételéhez csatolni kell a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács tagsági és egyéb előírt igazolását.

205. §

A támogatás mértéke a vágójuh és -kecske esetében az elvégzett vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott költség, de legfeljebb 200 Ft egyedenként. A támogatható mennyiséget a terméktanács javasolja.

206. §

(1) A 203-205. §-okban meghatározott támogatást az a húsfeldolgozást végző belföldi székhelyű természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó veheti igénybe, aki/amely

a) nemzetközileg elfogadott (EU, USDA, illetőleg nemzeti listás) állat-egészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik,

b) adott termékpályán a miniszter által elismert terméktanácsnak igazolt tagja,

c) a hatályos jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott vágóállat-minősítési előírásoknak eleget tesz,

d) tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt nyilatkozattal és/vagy tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja,

e) a vizsgálati díj kifizetését igazoló bizonylattal rendelkezik, és a vágási mennyiséget az állat-egészségügyi hatóság igazolta.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 27. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani az alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:

a) a nemzeti listás vagy nemzetközi (EU, USDA) élelmiszer-higiéniai minősítés igazolását, vagy nyilatkozatot annak meglétéről,

b) a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számla másolatát és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

c) a minőségirányításra és a minőségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú előírásában foglaltaknak megfelelő HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak való megfelelőség dokumentálását szolgáló tanúsítványt, igazolást vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződés másolatát, vagy nyilatkozatot annak meglétéről,

d) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

207. §

(1) Támogatás vehető igénybe a sertés-, szarvasmarha-, baromfi-, juh- és kecskeállományok egyes betegségektől való mentesítésének (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához, a mentesség igazolásához.

(2) A támogatásra jogosultak:

a) a nagy létszámú (100 egyedet elérő vagy azt meghaladó) sertésállományok tulajdonosai, amennyiben az Állomás által jóváhagyott Aujeszky-betegség elleni mentesítési tervvel rendelkeznek, és azt maradéktalanul végrehajtják,

b) a kis létszámú sertésállományok tulajdonosai az illetékes Állomások által Aujeszky-mentességi állapota felmérésének esetén,

c) az Országos, Debreceni és Kaposvári állat-egészségügyi Intézetek állal a kis létszámú (legfeljebb 50 egyed) szarvasmarha-állományok leukózis felmérő vizsgálatainak az állattartó számára történő térítésmentes elvégzése esetén, a tulajdonos részére megváltási támogatás kifizetésére, ha a szarvasmarha a vizsgálat során mentes volt, valamint, ha az előző vizsgálat során fertőzöttnek talált szarvasmarháját az újabb vizsgálat időpontjáig levágatta,

d) a kis létszámú szarvasmarha-állományok tulajdonosai, amennyiben az illetékes Állomások számukra a IBR felmérő vizsgálatokat és vakcinázásokat térítésmentes elvégezték,

e) az illetékes Állomások által jóváhagyott IBR elleni mentesítési tervvel rendelkező és azt maradéktalanul végrehajtó nagy létszámú szarvasmarha állományok tulajdonosai (a vakcina költségeinek részbeni megtérítésére jogosultak),

f) a szalmonellózis és a baromfitifusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet alapján szalmonella mentesnek minősülő

fa) vágócsirke-állományok termelői, akkor is, ha a vágóhíd saját vagy a vágóhíddal közös tulajdonban lévő telepen állították elő a vágócsirkét,

fb) hús- és tojótípusú nagyszülő- és szülőállományok tulajdonosai,

fc) étkezési tojástermelő tyúkállományok tulajdonosai,

g) a juh- és kecskeállományok tulajdonosai, amennyiben az illetékes megyei Állomások számukra a tárgyévben Brucella melitensisre irányuló felmérő vizsgálatokat térítésmentesen elvégezték.

208. §

A támogatások összege, illetve mértéke:

a) a 207. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetek tulajdonosai számára az átlag kocalétszám után kocánként 1700 Ft,

b) a 207. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kis létszámú sertésállományok tulajdonosai számára az állományok Aujeszky-mentességi állapota felmérésének számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig,

c) a 207. § (2) bekezdésének c) pontja esetén 50 000 Ft megváltás egyedenként, és a vizsgálatok térítésmentes elvégzése,

d) a 207. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti kis létszámú szarvasmarha-állományok IBR vizsgálataival és vakcinázással kapcsolatos számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig,

e) a 207. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti nagy létszámú szarvasmarha-állományok vakcinázási költségeinek részbeni megtérítésére, melynek mértéke vakcina adagonként 100 Ft,

f) a 207. § (2) bekezdésének fa) pontja szerinti támogatás mértéke a nemzeti listás és/vagy EU higiéniai minősítéssel rendelkező baromfivágóhíd által történő feldolgozásra értékesített, vagy a baromfivágóhíd saját termeléséből származó vágócsirke esetében 6 Ft/élőtesttömeg kg,

g) a 207. § (2) bekezdésének fb) pontja szerinti tenyészállományok éves átlag létszáma szerinti darabonként 120 Ft,

h) a 207. § (2) bekezdésének fc) pontja szerinti tojóállományok éves átlag létszáma szerinti darabonként 60 Ft,

i) a 207. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti támogatás mértéke vizsgált egyedenként 500 Ft.

209. §

A támogatás igénybevételének feltételei:

a) a 207. § (2) bekezdésének a) pontja esetén

aa) az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési program megléte,

ab) a programnak az ott meghatározott határidőn belüli végrehajtásának az állomás által történő igazolása,

b) a 207. § (2) bekezdésének b) pontja esetében az állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése,

c) a 207. § (2) bekezdésének c) pontja esetében az Országos, Debreceni és Kaposvári állat-egészségügyi Intézet vizsgálati eredménye alapján fertőzöttnek talált szarvasmarha levágásának az Állomás által történt igazolása. Az állomány tulajdonosát állomány-fenntartási kötelezettség terheli, a kivágott szarvasmarha pótlásáról gondoskodni kell, amelynek tényét az Állomás az igénylés időpontjában igazolja,

d) a 207. § (2) bekezdésének d) pontja esetében a vakcinázási programba bevont állományban elvégzett felmérő vizsgálatokról és a vakcinázásról készített állomási elszámolás,

e) a 207. § (2) bekezdésének e) pontja esetében az Állomásnak igazolnia kell a mentesítési terv meglétét, a mentesítés előírás szerinti bonyolítását, a szabályszerű vakcinázások megtörténtét, és mellékelni kell a vakcinák beszerzését igazoló számlák másolatát,

f) a 207. § (2) bekezdésének fa) alpontja esetében a Baromfi Terméktanács (a továbbiakban: BTT) tagsági igazolása, az Állomás által kiállított igazolás a vágócsirke szalmonella mentességéről, amelyet a levágás előtt legfeljebb 10 nappal állat-egészségügyi Intézetben, illetve külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint működési engedéllyel rendelkező laboratóriumban elvégzett minősítő vizsgálat alapoz meg. A vizsgálat eredményét a termelő a vágás előtt legalább egy nappal az Állomástól közvetlenül megkapja, valamint csatolni kell a baromfivágóhíd által kiállított igazolást a levágott vágócsirke élőtesttömegéről,

g) a 207. § (2) bekezdésének fb)-fc) alpontjai eseteiben az Állomás által kiállított igazolás az állományok szalmonella mentességéről és az állományok éves átlag létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása,

h) a 207. § (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott állományban elvégzett felmérő vizsgálatokról készített állomási elszámolás.

210. §

(1) A 207. § (2) bekezdésének a), e)-f) pontjában meghatározott jogosultak részére a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 209. §-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(2) A 207. § (2) bekezdésének b)-d) és g) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal - a tárgyév április l-jétől november 30-ig - a Földművelésügyi Költségvetési Irodán keresztül igényelhető.

(3) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a támogatási összeg 90 százalékáig előleg folyósítható (igénylés esetén), amelyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást a tárgyév december 15-éig kell benyújtani. A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki, a támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez.

(4) A 207. § (2) bekezdésének f) pontja szerinti jogosultak a támogatást folyamatosan, az előírt feltételek megléte esetén az illetékes adóhatóságtól igényelhetik.

(5) A 207-210. §-okban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(6) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos vagy állattartó

a) a jóváhagyott mentesítési tervétől eltért,

b) a vállalt állomány-fenntartási kötelezettségét saját elhatározásból az év folyamán megszüntette.

211. §

Állatbetegségek megelőzési költségeihez és állatok egészségének megőrzése céljából beszerzett gyógyszerekhez, valamint laboratóriumi vizsgálatok költségeihez (kivéve a baromfi szalmonella vizsgálatot) támogatás vehető igénybe

a) a vágóbaromfi és étkezési tojástermelő baromfi tenyésztési szakaszára a 213-216. §-okban,

b) a méhcsaládok állat-egészségügyi kezeléséhez felhasznált gyógyszerek beszerzésére a 217. §-ban,

c) a halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusvizsgálatai és az értékesítés alkalmával elvégzett állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatására a 218-219. §-okban,

d) a juh és kecske értékesítése alkalmával elvégzett igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása a 220-221. §-okban,

e) a házinyúl értékesítés alkalmával elvégzett igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása a 222. §-ban,

f) a vadászható apró- és nagyvadak zártterületű állattenyésztési szakaszára a 223-224. §-okban,

g) a vágósertés tenyésztési és hízlalási szakaszára a 225-226. §-okban,

h) a vágómarha tenyésztési és hízlalási szakaszára a 227-228. §-okban,

megállapított mértékben és a 211-228. §-okban meghatározott feltételek szerint.

212. §

(1) Pályázatot nyújthat be az a természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely

a) a 211. § a)-h) pontjaiban, illetve a 212-228. §-okban előírt részletes feltételeknek megfelel;

b) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt tagja;

c) rendelkezik a 211. §-ban meghatározottak költségeit igazoló számlával, terméktanácsi és hatósági igazolással, és azt a támogatási kérelemhez csatolja.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok, valamint az AIK által kiadott igazolások csatolásával.

213. §

(1) A vágóbaromfi, a növendék liba és növendék kacsa nevelő és az étkezési tojástermelő baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása címén az a vágóbaromfit, növendék libát, növendék kacsát nevelő és étkezési tojást termelő vehet igénybe támogatást, aki/amely tagja a BTT. A termelőnek a vágóbaromfit BTT-tag vágóhídnak kell értékesítenie.

(2) A támogatás célja az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeinek részben történő visszatérítése.

(3) A baromfinevelésben a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó mentesítések állat-egészségügyi díjainak költségigényei baromfifajonként eltérőek lehetnek. Ezeknek számlával és a kifizetési bizonylattal történő igazolása szükséges. Az állat-egészségügyi díjak támogatására állatfajonként legfeljebb a 214-215. §-ok táblázatában meghatározott Ft/élőtömeg kg, illetve Ft/darab támogatás kerülhet kifizetésre.

214. §

BTO
termékszám
Vágóbaromfi
megnevezése
a BTO szerint
Ft/élőtömeg kgKezelési és gyógyszerköltség számla
elfogadható
legkorábbi kelte
012410 1220– – – – Növendék csirke vágásra (vágócsirke)1,602002. XI. 1.
012410 2212– – – – Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban3,602002. XI. 1.
012410 2220– – – Növe dék liba, 3 hónapos és idősebb3,602002. IV. 1.
012410 2222– – – Fiatal liba (9˙20héttől 9 hónapig), vágásra3,602002. IV. 1.
012410 2223– – – Hízott liba, töméssel hizlalt4,502002. XII. 1.
012410 3210– – – Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb2,502002. XI. 1.
012410 3220– – – Növendék pulyka, 3 hónapos és idősebb2,502002. VIII. 1.
012410 4212– – – Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban2,502002. XI. 1.
012410 4222– – – Hízott kacsa, töméssel hizlalt3,102002. XII. 1.

(2) A program betartását a kezelő állatorvossal igazoltatni kell. Az (1) bekezdés táblázatában megnevezett fiatal, illetve hízott liba, valamint a hízott kacsa támogatás igénybevétele esetén nem vehető igénybe a 215. §-ban rögzített támogatás.

215. §

(1) A növendék liba és növendék kacsa baromfi-egészségügyi költségeinek támogatása:

a) a BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve a BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállítása céljából előnevelt és hizlalást (tömést) végző termelőnek eladott, az alábbi táblázatban szereplő vágóbaromfi egyedek után, állat-egészségügyi és prevenciós költségek részbeni ellentételezésére támogatás vehető igénybe,

b) a támogatás az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve az állat-egészségügyi prevenció költségei után vehető igénybe, legfeljebb a (4) bekezdésben szereplő táblázatban meghatározott Ft/db mérték szerint,

c) a támogatást az a) pontban meghatározott célra előnevelést végző, baromfihúst előállító természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság veheti igénybe, aki/amely tagja a BTT-nek, illetve a támogatással érintett terméket BTT tag, baromfit továbbnevelő, hizlaló részére értékesíti.

(2) A (4) bekezdésben megnevezett támogatás igénybevétele esetén nem vehető igénybe a 214. §-ban rögzített támogatás.

(3) A támogatás célja az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése. A baromfinevelésben a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó-mentesítések állat-egészségügyi díjainak költségigényei baromfifajonként eltérőek lehetnek. Az állat-egészségügyi díjaknak a részleges, legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott mértékek szerinti kifizetésére kerülhet sor.

(4) A támogatás mértéke:

a) a BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve

b) a BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállításához előnevelt vágóbaromfi után az előnevelést végző termelő a következő táblázatban felsorolt támogatást veheti igénybe:

BTO
termékszám
Vágóbaromfi
megnevezése
a BTO szerint
Ft/dbKezelési és gyógyszerköltség számla
elfogadható
legkorábbi kelte
012410 2210– – – – Növendék liba, 3 hónaposnál fiatalabb332002. X. 1.
012410 2220– – – – Növendék liba, 3 hónapos és idősebb332002. IV. 1.
012410 4210– – – – Növendék kacsa, 3 hónaposnál fiatalabb202002. X. 1.
012410 4220– – – – Növendék kacsa, 3 hónapos és idősebb202002. IX. 1.

(5) A támogatás címzettje a támogatást akkor veheti igénybe, ha

a) BTT tag baromfivágóhíd részére értékesíti az előnevelt növendék libát és kacsát, amely azonnal a hizlalást végzőhöz kerül kihelyezésre,

b) a kezelő állatorvos továbbtartásra kihelyezésről szóló igazolással látja el,

c) csak olyan baromfivágóhíd felé történő értékesítés fogadható el, amely rendelkezik az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai hatóság érvényes máj üzemi engedélyével.

(6) A 214. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az AIK-hoz a 28. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

b) a gyógyszerköltségről kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

c) a kezelő állatorvos nyilatkozatát az előnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezéséről,

d) a BTT igazolását a fennálló tagságról és arról, hogy az adott hízott liba és hízott kacsa állomány után a támogatást az előnevelési fázisban vette igénybe, és a baromfit BTT-tag, érvényes máj üzemi engedéllyel rendelkező vágóhídnak adta le.

(7) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

216. §

(1) Étkezési tyúktojás termelő telepek esetében:

a) a támogatás célja az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a tojójérce-nevelés során alkalmazott baromfi állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése,

b) a beólazáskor (a növendék átminősítése után) a beállított, a BTT és a kezelő állatorvos által igazolt tojó darabszám után, 25 Ft/db tojójérce (BTO 012410 1212) támogatás - az áfát nem tartalmazó költségek térítésére - vehető igénybe,

c) a támogatás vásárolt (20 hetesnél fiatalabb) jércékre is igénybe vehető, ha a kezelő állatorvos igazolást ad ki arról, hogy a mellékelt költségszámlák a pályázó által felvásárolt jérceállományra vonatkoznak, amelynek a felvásárlásról szóló számlán szereplő darabszáma meg kell, hogy egyezzen a pályázati lapon feltüntetett darabszámmal.

(2) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 29. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

b) a kezelő állatorvos nyilatkozatát,

c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,

d) a BTT javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről,

e) vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló számlák másolatát.

(3) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

217. §

(1) Méhcsaládok állat-egészségügyi kezeléséhez engedélyezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a hatósági állat-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatását a méhcsaládok (BTO 012510 5100) kezelésének állat-egészségügyi költségei után lehet igényelni.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely tulajdonában az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, előző évben végzett felmérése szerinti méhcsalád volt, és legalább a tárgyév január l-jétől a Méhészeti Terméktanács tagja.

(3) A támogatás mértéke az állat-egészségügyi kezelések költsége lehet, de legfeljebb 500 Ft igazolt méhcsaládonként.

(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 30. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, amelyet a Méhészeti Terméktanács ad ki;

b) a területileg illetékes állatorvos igazolását a felmérés időpontjában megállapított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelnie kell az illetékes állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának);

c) a házi méhek gyógykezelésének engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról, valamint állat-egészségügyi kezelésekről kapott számlák másolatát. A gyógyszer és készítményekről kapott számlákat láttamoztatni kell az illetékes állatorvossal, aki székhelye feltüntetése mellett aláírásával és bélyegzőjével hitelesített igazolást ír a következők szerint: "Igazolom, hogy a leszámlázott gyógyszereket állatorvosi rendelvényre és a nem vényköteles engedélyezett gyógyhatású készítményeket a házi méhek gyógykezelése céljából vásárolták.";

d) a Méhészeti Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(5) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(6) A tárgyévben a támogatás csak egy alkalommal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

218. §

(1) A halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusvizsgálati és állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása címén a halgazdaságok élőhalállományának vírusvizsgálatára a halgazdaság üzemeltetője támogatást igényelhet.

(2) A támogatás a költségek összege lehet, de az nem lehet több 80 ezer forintnál vizsgálatonként.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 31. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, amelyet a Halászati Terméktanács ad ki;

b) az állat-egészségügyi hatóság számláinak másolatát és a kifizetést igazoló bizonylat másolatát az elvégzett vizsgálatokról;

c) a Halászati Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

219. §

(1) A hal értékesítése alkalmával elvégzett állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatását a halgazdaságokban, intenzív halnevelő telepeken, víztározókban és a négy nagytavon (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tisza-tó) lehalászott élő édesvízi áruhal és tenyészhal (kivéve a díszhalakat) értékesítésre történő szállítása alkalmával - a szállító járműre történő berakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

(2) Az állat-egészségügyi vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott, berakodást ellenőrző költség után fizethető ki költségtérítés. A költségtérítés mértéke legfeljebb 1,20 forint lehet minden kg berakodott hal után.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 31. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, amelyet a Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák másolatát és a kifizetést igazoló bizonylat másolatát,

c) a Halászati Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

220. §

A juh és kecske értékesítése alkalmával elvégzett igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatását a vágóbárány (BTO 012211 2100), valamint a vágókecske (BTO 012212 2100) értékesítésre történő szállítása alkalmával - szállító járműre rakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

221. §

(1) Az állat-egészségügyi vizsgálatok díjtétele alapján leszámlázott költségek után fizethető ki költségtérítés, amelynek mértéke - áfa nélkül - nem lehet több mint 40 Ft berakott vágóállat egyedenként.

(2) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 32. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a Juh Terméktanács igazolását a terméktanácsi tagságról,

b) az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számla másolatát és kifizetést igazoló bizonylat másolatát,

c) a Juh Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(3) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

222. §

(1) A házinyúl értékesítés alkalmával elvégzett igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatását a vágónyúl (BTO 012510 1300) értékesítésre történő szállítása alkalmával - szállító járműre rakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

(2) Az állat-egészségügyi vizsgálatok díjtétele alapján leszámlázott költségek után fizethető ki költségtérítés, amelynek mértéke - áfa nélkül - nem lehet több mint 12 Ft berakott vágónyúl egyedenként.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 33. számú melléklet szerint pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a Nyúl Terméktanács igazolását a terméktanácsi tagságról,

b) az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számla másolatát és kifizetést igazoló bizonylat másolatát,

c) a Nyúl Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

223. §

(1) A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, valamint a megfelelő állat-egészségügyi megelőzés költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatást azok a gazdálkodók igényelhetik, amelyek tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak, valamint az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeit kifizették, és erről számlával rendelkeznek.

(3) A támogatás mértéke a számlával igazolt állat-egészségügyi (állatorvosi és gyógyászati készítmények) költség 70 százaléka, de állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározottak figyelembevételével megállapított összeg:

BTO termékszámMegnevezés
(tartási mód)
Ft/egyed/év
012510 3110Tenyésztett szarvas (vadaskerti)1 150
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi bika és tehén)1 300
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi borjú)600
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi ünő)900
012510 3120Tenyésztett dámvad (vadaskerti)1 150
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi bika és tehén)1 300
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi borjú)600
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi ünő)900
012510 3150Tenyésztett vaddisznó (disznóskerti)2 000
012510 3220Fácán törzsállomány1,50
012510 3240Vadkacsa törzsállomány3,40
012510 3290Egyéb haszonapróvad tenyészállat3,50
012510 3310Fácán növendék (16 hetes korig)2,50
012510 3330Vadkacsa növendék (16 hetes korig)4,60
012510 3390Más haszonapróvad növendék (16 hetes korig)4,90

(4) A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával igazoltatni kell.

224. §

(1) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 34. számú melléklete szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságról szóló, a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolását,

b) az állat-egészségügyi (állatorvosi és gyógyászati készítmények) költségekről kiállított számlák, valamint azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatait,

c) a terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(2) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

225. §

(1) A vágósertés gyógyszeres kezelésére, valamint a megfelelő állat-egészségügyi prevenciós költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatást azok az alapanyag termelők igényelhetik, akik tagjai a Vágóállat és Hús Terméktanácsnak (a továbbiakban: VHT), akik vágósertésüket EU, USDA vagy nemzeti listás vágóhídra vagy export céljára értékesítették, és az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állat-egészségügyi megelőzési költségeket kifizették, és erről számlával rendelkeznek.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint felhasználható és igényelhető támogatás a számlákon szereplő költségekből legfeljebb 200 Ft/élőállat egyed/év.

226. §

(1) Az 225. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az AIK-hoz a 35. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekről kiállított számla másolatát,

b)[51] a terméktanács igazolását a tagságról, valamint a termelő nyilatkozatát arról, hogy a vágósertést EÜ, USDA vagy nemzeti listás minősítésű vágóhídra vagy export céljára értékesítették,

c) a terméktanács javaslatát a támogatható mennyiségről.

(2) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

227. §

(1) A vágómarha gyógyszeres kezelésére, valamint a megfelelő állat-egészségügyi prevenciós költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatást azok az alapanyag termelők igényelhetik, akik tagjai a VHT-nak, akik vágómarhájukat EU, USDA vagy nemzeti listás minősítésű vágóhídra vagy export céljára értékesítették, és az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenciós költségeket kifizették, és erről számlával rendelkeznek.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint felhasználható és igényelhető támogatás a számlákon szereplő költségekből legfeljebb 500 Ft/élőállat egyed/év.

228. §

(1) A 227. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az AIK-hoz a 36. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekről kiállított számla másolatát,

b)[52] a terméktanács igazolását a tagságról, valamint a termelő nyilatkozatát arról, hogy a vágómarhát EU, USDA vagy nemzeti listás minősítésű vágóhídra vagy export céljára értékesítették,

c) a terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatásról.

(2) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

229. §

(1) Szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területek növény-egészségügyi vizsgálatának támogatása címen a miniszter által elismert, érintett terméktanács vagy terméktanácsi feladatokat ellátó szervezet igazolt tagjai, a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállítására használt terület szántóföldi és faiskolai növény-egészségügyi vizsgálatok díjának - az NTSZ által - kiállított számlán szereplő, áfát nem tartalmazó vizsgálati díj 50 százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják.

(2) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 37. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a felmerült költségek kifizetésére eső negyedévet követő hónap 15-éig, amelyhez csatolni kell:

a) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

b) az (1) bekezdésben meghatározott számlák másolatát és az azok kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

c) az alkalmasságot igazoló vizsgálat jegyzőkönyv másolatait, valamint

d) nyilatkozatot a termék szerint illetékes terméktanácsi vagy terméktanácsi feladatokat is ellátó szervezeti tagságról.

(3) Az AIK a pályázati lap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(4) A támogatás a (3) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(5) A támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

230. §

(1)[53] Vetőmagtermesztés támogatása címen a miniszter által elismert terméktanács vagy terméktanácsi feladatot is ellátó szervezet igazolt tagjai az OMMI által végzett, alkalmas minősítésű szántóföldi és faiskolai szemlék minősítési díjának, a hazai termesztésű, alkalmasnak minősített vetőmag fémzárolási díjának, valamint a szaporítóanyag certifikációs díjának a kiadott számlán szereplő összeg áfát nem tartalmazó részének 50 százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. A 2003. évi tavaszi vetéshez, ültetéshez - 2002. II. félévben - minősített vetőmag és szaporítóanyag támogatására már a 2002. évben benyújtott, de a támogatási keret kimerülése miatt elutasított pályázatok ismételten, 2003. június 30-ig benyújthatók.

(2) Alkalmas minősítésűnek kell tekinteni az évelő kultúrák esetében végzett fenntartó szemlét is, ha annak megállapításai az alkalmasságot igazolják.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 38. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a felmerült

költségek kifizetését követő hónap 15-éig, amelyhez csatolni kell

a) az (1) bekezdésben megjelölt számlák másolatát, a számlák kifizetési bizonylatainak másolatát,

b) az OMMI alkalmasságot megállapító okiratának másolatát,

c) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, valamint

d) nyilatkozatot a terméktanácsi vagy terméktanácsi feladatokat is ellátó szervezeti tagságról.

(4) Az AIK a pályázati lap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(5) A támogatás a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

231. §

(1) Erdészeti szaporítóanyag-előállítására támogatást az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagjai vehetnek igénybe az OMMI által végzett

a) az erdészeti szaporítóanyag előállítására igénybe vett területhely szemle,

b) a törzskönyvezett nemesítői növényállomány szemle, c) az üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) szemle,

d) a szaporítóanyagok minősítő szemle,

e) a vegetatív szaporítóanyag fémzárolási díjáról kiállított

számlán szereplő, áfát nem tartalmazó vizsgálati díj 50 százaléka erejéig.

(2) Ugyanezen a címen az NTSZ-ek által végzett alkalmasságot igazoló növény-egészségügyi vizsgálat díjáról kiállított számlán szereplő, áfát nem tartalmazó vizsgálati díj 50 százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

232. §

(1) A támogatás igénylésére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, őstermelő, illetve egyéb, mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely

a) tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak,

b) a 231. §-ban meghatározott vizsgálati díjak kifizetéséről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 39. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, a felmerült költségek kifizetésére eső negyedévet követő hónap 15-éig, amelyhez csatolni kell:

a) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

b) nyilatkozatot az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsi tagságról,

c) a 231. §-ban meghatározott vizsgálati díjakról szóló számlák másolatát, valamint a számlák kifizetését igazoló bizonylatok másolatát és a vizsgálati jegyzőkönyv másolatait.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott ' igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

233. §

Támogatás vehető igénybe az idegen víztől mentes állati hulladékok és a szennyvíziszap kezelésének, ártalmatlanná tételének költségeihez

a) a sertés után a 236. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) a szarvasmarha után a 236. § (1) bekezdés b) pontjában,

c) a baromfi és a baromfitojás után a 236. § (1) bekezdés c) pontjában,

d) a nyúl után a 236. § (1) bekezdés d) pontjában,

e) a vad után a 236. § (1) bekezdés e) pontjában,

f) a juh és kecske után a 236. § (1) bekezdés f) pontjában,

g) a halak után a 236. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított mértékben és feltételek szerint.

234. §

A támogatás igénylésére jogosult az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, tojásfeldolgozó üzem, állattartó telep), aki/amely

a) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt

tagja,

b) vágásnál a vonatkozó magyar szabvány, illetve jogszabály szerinti minősítést alkalmazza, az állattartó telepek és a csak a tojás- vagy húsfeldolgozást végző üzemek kivételével,

c) tevékenysége - az állattartó telepek kivételével - 2003. január l-jétől megfelel az ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt nyilatkozattal, tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja az első igénylés alkalmával,

d) állattartó telepek esetében rendelkezik a telephely szerint illetékes állat-egészségügyi hatóság szakhatósági engedélyével.

e)[54] a sertés továbbfeldolgozó-üzemi hulladék utáni támogatás igénylés esetén rendelkeznek a Vágóállat és Hús Terméktanács (a továbbiakban: VHT) igazolásával, mely szerint a feldolgozott sertés és marhahús termékek minőségmegőrzése és a minőségi termék előállítás javítása érdekében igénybe vehető támogatásáról szóló 51/2003. (V. 15.) FVM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerint -a 2003. június 1-jétől - az árbizottság által meghatározott és közzétett érvényes árat a meghirdetett időszakban folyamatosan megfizeti.

235. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 236. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával.

236. §

(1) A kezelt, illetve ártalmatlanított

a) sertéstartó telepi állati hulladék esetében a támogatás mértéke 26 Ft/kg, valamint sertésvágóhídi és sertéshús továbbfeldolgozó üzemi hulladék esetében a támogatás mértéke 20 Ft/kg;

b) marhatartó telepi állati hulladék, valamint marhavágóhídi és marhahús továbbfeldolgozó üzemi hulladék esetében a támogatás mértéke egységesen 26 Ft/kg,

c) baromfitartási (keltető-, szülőpártartó-, baromfinevelő-, illetve étkezési tojást termelő baromfi) telepi állati hulladék esetében a támogatás mértéke 26 Ft/kg, valamint baromfi-vágóhídi és baromfihús továbbfeldolgozó üzemi, továbbá tojásfeldolgozó üzemi hulladék (törött tojás, tojáshéj) esetében a támogatás mértéke 20 Ft/kg,

d) nyúltartó telepi állati hulladék esetében a támogatás mértéke 26 Ft/kg, valamint nyúlvágóhídi üzemi hulladék esetében a támogatás mértéke 20 Ft/kg,

e) vadhulladék esetében a támogatás mértéke 26 Ft/kg,

f) juh és kecske állattartó telepi állati hulladék, valamint juh- és kecskevágóhídi üzemi hulladék esetében a támogatás mértéke egységesen 26 Ft/kg,

g) a tógazdaságok és halfeldolgozók halhulladékai esetében a támogatás mértéke 26 Ft/kg.

(2) A támogatás szempontjából hulladékkezelésnek, ártalmatlanításnak minősül az állattartó telepeken keletkező állati hulla és hulladék, a vágó-, a feldolgozó és továbbfeldolgozó üzemben keletkező, állati hulla, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű mellékterméknek, hulladéknak, valamint a víztelenített szennyvíziszapnak járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozása, megsemmisítése is. Támogatásban csak a hazai eredetű állatok feldolgozásából származó hulladék részesíthető.

(3) A támogatás alapjául szolgáló tényleges költségeket számlával vagy a saját tulajdonban lévő hulladékkezelő, ártalmatlanító üzem esetén belső elszámolási bizonylattal igazolni kell. A támogatás összege a hulladékkezeléssel és ártalmatlanítással kapcsolatos valamennyi költséget figyelembe veszi, de együttesen sem lehet több, mint az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban feltüntetett támogatási mértékkel számított összeg.

(4) A támogatási kérelmeket a 40. számú melléklet szerinti pályázati lapon, annak mellékleteivel az AIK részére folyamatosan lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) hulladékfeldolgozási, -megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó elszállítási igazolást,

b) a termékpályán működő, miniszter által elismert terméktanács tagsági igazolását,

c) a (3) bekezdés szerinti számlák, az ártalmatlanítási költségek kifizetését igazoló bizonylatok másolatát. Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti működési engedéllyel, az igénylés alapja a belső elszámolási bizonylat, melynek másolatát kell csatolni,

d) az ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerről szóló igazolás másolatát, vagy nyilatkozatot az igazolás meglétéről, vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződés másolatát,

e) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

f)[55] a VHT igazolását a 234. § e) pontja szerinti ár megfizetéséről.

(5) Az AIK a támogatás igénybevételére jogosító igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott keretek mértékéig. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

237. §

(1) Zöldség- és gyümölcsfajok minőségvizsgálatának támogatása címen a miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a 41. számú melléklet szerinti friss fogyasztásra szánt hazai termelésű zöldség- és gyümölcsfajoknak a kötelező vizsgálati díjai után támogatást vehetnek igénybe.

(2) A támogatás mértéke a kiadott, számlán szereplő áfát nem tartalmazó vizsgálati díj 50 százaléka.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 42. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a felmerült költségek kifizetését követő hónap 15-éig. A támogatási kérelemhez csatolni kell

a)[56] a zöldség és gyümölcs minőségvizsgálati bizonyítvány másolatát, a (2) bekezdés szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

b) az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat,

c) nyilatkozatot a termék szerint illetékes terméktanácsi tagságról.

(4) Az AIK a pályázati lap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(5) A támogatás a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

238. §

(1) A hazai előállítású és kereskedelmi forgalomba hozott borok kötelező vizsgálatának támogatása címen támogatások igénylésére jogosult az a hazai előállítású boripari terméket (szőlőbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyöző bor és vermut) előállító, illetve palackozó természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az OBI kötelező alapvizsgálatait a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából igénybe vette, annak költségeiről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke a jogszabályban előírt, a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából elvégzett kötelező alapvizsgálati díjak számlával igazolt áfát nem tartalmazó összegének 50 százaléka.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 43. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a felmerült költségek kifizetését követő hónap 15-ig. A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az (1) bekezdés szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

b) az OBI vizsgálatról szóló okirat másolatát,

c) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) nyilatkozatot a fennálló hegyközségi tagságról.

(4) Az AIK a pályázati lap beérkezését követő 15 munkanapon belül igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(5) A támogatás a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával az illetékes adóhatóságtól igényelhető. A termék forgalmazása az OBI áruminőséget tanúsító határozata csatolásával történik, amelyet az adóhatóság kérésére kötelező bemutatni.

239. §

A gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása címen a gyógy- és fűszernövény termékpályán a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács igazolt tagjai, a 44. számú melléklet szerinti hazai termelésű növényfajok minőségvizsgálati - a Gyógynövény Kutató Intézet, az ÁNTSZ, valamint az illetékes Állomások által végzett, a növényfaj alkalmas minősítést eredményező vizsgálati díjának, a kiadott számlán szereplő, áfát nem tartalmazó összeg 50 százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

240. §

(1) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 45. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a felmerült költségek kifizetését követő hónap 15-éig. A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a 239. § szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat másolatát,

b) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

c) nyilatkozatot a terméktanácsi tagságról.

(2) Az AIK a pályázati lap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(3) A támogatás a (2) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

241. §

(1) A természetes méz minőségvizsgálatának támogatása címen támogatás vehető igénybe a természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó laboratóriumi vizsgálati költségeihez.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 242. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával.

242. §

(1) A támogatást a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségei után lehet igénybe venni.

(2) A támogatás igénylésére jogosult az a természetes mézet (BTO 012521 0000) előállító vagy forgalmazó természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a vizsgálatokat megrendeli és a költségeit kifizeti.

(3) A támogatás mértéke:

a) a természetes méz minőségvizsgálata után a laboratóriumi vizsgálati költség összege, de legfeljebb 2000 forint vizsgálatonként,

b) a természetes méz idegenanyag-tartalmának vizsgálata után a laboratóriumi vizsgálati költség összege, de legfeljebb 9000 forint vizsgálatonként.

(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 46. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, amelyet Méhészeti Terméktanács ad ki,

b) a minőség- és idegenanyag-tartalom vizsgálatok költségeiről kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat másolatát,

c) a Méhészeti Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről,

d) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(5) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

243. §

(1) A tojótyúkállomány kivágásának támogatása érdekében támogatás adható.

(2) Támogatásra a BTT tagsági körébe tartozó, a BTT által kialakított és az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott, elkülönített alap létrehozásában részt vevő étkezési tyúktojást termelők jogosultak.

244. §

(1) A tárgyévben leselejtezett étkezési tojást (árutojást) termelő tojótyúknak (BTO 012410 1312) a termelésből támogatással, folyamatos pályáztatás útján történő kivonására kerülhet sor.

(2) Az l kg élő tyúk testtömegre számítva legfeljebb 20 Ft/kg támogatás vehető igénybe.

(3) A támogatást az az étkezési tyúktojást termelő természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság veheti igénybe, aki/amely

a) a BTT tagja;

b) az e rendelet hatálybalépését követően selejtezett tojótyúkállományát baromfivágóhídon vágásra leadja, illetve leadta és a leadott vágótyúk súlyáról a vágóhídon a BTT által megbízott képviselő a mérlegelési bizonylat alapján igazolást állított ki;

c) a BTT megbízottja által kiállított - igazolás példányát a leadásról kiállított számla vagy felvásárlási jegy másolatával megküldi az AIK részére a vágást követően;

d) részt vesz az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. § (3) bekezdése alapján elkülönített, terméktanácsi pénzügyi alap létrehozásában, arra a BTT szabályzata szerinti befizetéseket előírásszerűén teljesítette.

(4) A pályázatot folyamatosan, a meghirdetett keret kimerüléséig, de legkésőbb 2003. december 20-ig a 47. számú mellékletben szereplő pályázati lapon kell az AIK részére benyújtani, személyesen vagy postai úton. Postai úton történő benyújtás esetén a határidőt az ajánlott levél igazoló szelvényén lévő dátumbélyegző kelte igazolja.

(5) Amennyiben a pályázat a BTT igazolása alapján hozott AIK döntés szerint megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek, úgy az AIK a pályázó részére a pályázatok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül igazolást állít ki.

(6) A támogatási igény megalapozottságát az AIK az FM Hivatalok és a BTT bevonásával a helyszínen ellenőrzi.

(7) A támogatást az AIK által kiadott igazolással, az igazolásban meghatározott mennyiségre (élőtesttömeg kg) az igazolás kiállításának napjától folyamatosan igényelhető az illetékes adóhatóságtól, amelyhez csatolni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(8) A támogatási feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzését az AIK a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

245. §

Az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többletköltségekre támogatás vehető igénybe, amelyet az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni a 246. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával.

246. §

(1) Étkezési ponty és busa vonatkozásában:

a) a támogatás célja a szezonális jellegű élőhal kínálat meghosszabbítása, a belföldi halfogyasztás növelése, a többletköltségek mérséklése és a kárenyhítés,

b) a támogatás igénylésére jogosultak azok a terméktanács tag természetes és jogi személyiségű, valamint jogi személyiség nélküli halgazdaságok, akik/amelyek saját termelésből és vásárlásból 2002. december 31-ig betárolt élő étkezési pontyot (BTO 050012 10 10), valamint busát (BTO 050012 10 30 és 050012 10 40) - tárgyév március 1. és május 31. között - közvetlenül a fogyasztó felé értékesítésre, az erre jogosult piaci halkereskedőnek, halfeldolgozónak (saját tulajdonban lévő is), valamint horgászcélú telepítésre pontyot leszámláznak, illetve saját tulajdonú bolthálózatuk részére bizonylaton átadnak,

c) a támogatható mennyiséget Halászati Terméktanács javasolja.

(2) Támogatás nem igényelhető:

a) exportra történő értékesítés esetén, valamint

b) a támogatás időtartama alatt importból, más tógazdaságtól vagy közvetítő kereskedőtől vásárolt és a fogyasztónak ezután értékesített ponty vagy busa után.

(3) A támogatás mértéke:

a) tárgyév március hónapban értékesített hal után: 15 Ft/kg,

b) tárgyév április hónapban értékesített hal után: 25 Ft/kg,

c) tárgyév május hónapban értékesített hal után: 35 Ft/kg.

(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz a 48. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a Halászati Terméktanács által kiadott terméktanácsi tagságét igazoló iratot,

b) az értékesített halmennyiségről kiállított számla másolatát, valamint a kifizetést igazoló bizonylat másolatát vagy a készletmozgatási belső bizonylat másolatát,

c) a Halászati Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről,

d) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(5) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezéstől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

247. §

(1) A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásához támogatás nyújtható a következő feltételek szerint:

a) támogatható termékkör a Balatonból a tárgyévben lehalászott busa (BTO 050012 10 30 és 050012 10 40) feldolgozott és értékesített termékei,

b) a támogatás a forgalmazott termékek után 250 Ft/kg,

c) a támogatás igénybevételére jogosult a Balatonon halászatra jogosult jogi személyiségű társaság, amely tagja a Halászati Terméktanácsnak, és megfelel az e paragrafusban előírt egyéb feltételeknek.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a (4) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával.

(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - a 49. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a terméktanácsi tagságról szóló igazolást,

b) a forgalmazott busa termékek mennyiségét igazoló számlák másolatát,

c) az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) a Halászati Terméktanács javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről.

(4) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(5) A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazása után igénybe vett támogatás esetén - ugyanazon termék után - a 246. §-ban meghatározott támogatás nem igényelhető.

248. §

(1) A mangalica vágósertés értékesítése után támogatás vehető igénybe, amelynek mértéke 7000 Ft/egyed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére jogosult - legalább 75 százalék mangalica vérhányadú vágósertés után - az alapanyag-termelő, ha

a) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek/amelynek a vágósertés hizlalás céljából legalább 60 napig a tulajdonában van, illetve haszonbérlet esetén legalább 60 napig

tartja és hizlalja, és ezt a tartás helye szerint illetékes települési falugazdász igazolja,

b) integrátor, akit az FM Hivatal külön jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartásba vett, és rendelkezik az FM Hivatal igazolásával arra vonatkozólag, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet. Az igazolás kiadásához mellékelni kell:

ba) a határozatot arról, hogy az FM Hivatal az integrátort bejegyezte;

bb) integrátori szerződést, amely tartalmazza, hogy az e rendelet szerinti támogatás teljes összegét az általa integráltak részére továbbadja, a támogatás folyósítását követő 15 napon belül;

c) kereskedő (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki az FM Hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet. Az igazolás kiadásához mellékelni kell:

ca) írásbeli nyilatkozatot vagy cégkivonatot arról, hogy legalább egy éve folytat vágósertés értékesítési tevékenységet,

cb) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy vágósertés értékesítésből származóan alapanyag-termelő felé tartozása nincs,

cc) alapanyag-termelővel kötött adásvételi szerződést, amely tartalmazza, hogy a minősítési bizonylat és számla alapján járó támogatás teljes összegét átadja az alapanyagtermelő részére, az illetékes adóhatóság által történt támogatás folyósítását követő legkésőbb 15. napon;

d) az a mezőgazdasági termékek raktározását, értékesítését, feldolgozását, a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezet, amely az FM Hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet. Az igazolás kiadásához be kell nyújtani:

da) a szövetkezet elnökének nyilatkozatát arról, hogy a szövetkezet tagjai vágósertését értékesíti, valamint a falugazdász nyilatkozatát az állatok 60 napos tartásáról,

db) nyilatkozatot arról, hogy e rendelet szerint felvett támogatást a szövetkezet a tagok részére teljes összegben kifizeti az illetékes adóhatóság által történt támogatás folyósítását követő legkésőbb 15. napon.

(3) A támogatás igénybevételéhez az alapanyag-termelőnek

a) rendelkeznie kell a minisztérium által kijelölt tenyésztő szervezet (a továbbiakban: tenyésztő szervezet) állategyedenkénti fajtára vonatkozó igazolásával, amely tartalmazza az egyed azonosítószámát is,

b) a vágósertését nemzeti listás, EU vagy USDA minősítésű vágóhídon kell levágnia, illetve levágatnia, és erről a vágóhíd által kiállított igazolással kell rendelkeznie,

c) igazolnia kell a VHT tagságát,

d) a (2) bekezdés a) pont szerinti tevékenységét a tartás helye szerint illetékes falugazdász igazolja,

e) a vágósertés vételárát kiegyenlítse.

(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz - az 50. számú melléklet szerinti pályázati lapon kell benyújtani a következő iratok együttes csatolásával:

a) az értékesítésről szóló számla vagy felvásárlási jegy másolata;

b) a VHT igazolása a terméktanácsi tagsági viszony fennállásáról és a tagságból eredő kötelezettségek teljesítéséről;

c) az illetékes falugazdász igazolását a vágósertés 60 napos tartásáról;

d) integrátor, kereskedő, illetve szövetkezet esetén az FM Hivatal igazolása;

e) a tenyésztő szervezet igazolása;

f) a nemzeti listás, EU vagy USDA minősítéssel rendelkező vágóhíd igazolása a vágásról.

(5) A (2) bekezdés b)-d) pontjaiban megjelölt alapanyag-termelőnek, a számlák és a támogatás kifizetését igazoló adóhatósági bizonylat alapján a támogatás folyósításától számított 30 napon belül részletes elszámolást kell benyújtania az FM Hivatal a támogatás teljes összege termelőnek történt kifizetéséről.

(6) Az AIK az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.

(7) A támogatás a (6) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(8) Az FM Hivatal minden negyedévet követő 15. napon összesítést készít, amely tartalmazza a (2) bekezdés b)-d) alpontjaiban megjelölt alapanyag-termelő nevét, adószámát, a felvett támogatás összegét, a támogatás alapanyag-termelőknek való továbbadását. A kimutatást megküldi az AIK részére minden negyedévet követő 15. napon, amely ellenőrzi annak helyességét. Amennyiben az FM Hivatal igazolásával rendelkező integrátor, kereskedő vagy szövetkezet az elszámolást nem nyújtja be, az FM Hivatal ellenőrzést kezdeményez ellene, melyről értesíti az AIK-ot.

5. Egyes élelmiszer termékek értékesítését segítő hitelekhez kapcsolódó támogatások

249. §

(1) A mezőgazdasági termelés és feldolgozás piaci versenyképességének javítása céljából, valamint a termelés és értékesítés előfinanszírozása, a felvásárlás és raktározás, valamint a halasztott fizetésű értékesítési konstrukciók elősegítése érdekében legfeljebb 18 hónapos lejáratú, a Magyar Export-import Bank Rt. (a továbbiakban: EXIMBANK) állal forintban vagy devizában folyósított hitelhez (ideértve a követelésvásárlás esetét is) a hitelfelvevők részére kamat és kezességvállalási, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. (a továbbiakban: MEHIB) által nyújtott nem piacképes biztosítások esetén biztosítási díjtérítés nyújtható a minisztérium és az EXIMBANK, valamint a MEHIB között kötött megállapodás keretében. A minisztérium által nyújtott kamat és kezességvállalási díjtérítést az EXIMBANK és a MEHIB teljes egészében köteles a (2) bekezdésben felsorolt és e támogatás keretében működtetett hitelkonstrukcióban részt vevők részére továbbítani. E konstrukcióban igényelt támogatásnak nem -feltétele a Nyilv. r. szerinti bejelentési kötelezettség.

(2) Kamat és kezességvállalási díj térítés

a) a húsfeldolgozást (TEÁOR 15.1),

b) a halfeldolgozást (TEÁOR 15.2),

c) a gyümölcs, zöldségfeldolgozást (TEÁOR 15.3),

d) a növényi, állati olajgyártást (TEÁOR 15.4),

e) a tejfeldolgozást (TEÁOR 15.5),

f) a malomipari termékek gyártását (TEÁOR 15.6),

g) az egyéb élelmiszer gyártást (TEÁOR 15.8), h)a bortermelést (TEÁOR 15.93) végzők,

i) a zöldség-gyümölcs termelést (TEÁOR 01.12-01.13.), valamint

j) a mezőgazdasági termelők, bejegyzett integrátorok (TEÁOR 01, 02, 05) által előállított saját termékek, saját nevükben, illetve a mezőgazdasági termelők által létrehozott termelő, értékesítő szervezetekben lebonyolított értékesítés előmozdítására felvett hitelekhez kapcsolódhat.

(3) Kamatdíjtérítés csak azon hitelekhez nyújtható, amelyek kamata a hitel teljes futamideje alatt forinthitel esetén a hat havi BUBOR plusz maximum 2,8 százalékot, illetve devizahitel esetén a hathavi LIBOR plusz maximum 2,8 százalékot nem haladja meg. A kamatdíjtérítésben részesülő időszak az eredeti hitelszerződés megkötésétől számított legfeljebb 365 nap lehet. A kamatdíjtérítés mértéke forinthitel esetén hathavi BUBOR 50 százaléka, devizahitel esetén a hathavi LIBOR 50 százaléka lehet. Kezességvállalási díj térítés csak olyan szerződések esetén nyújtható, ahol a kezességvállalási díj éves mértéke nem haladja meg a 3 százalékot, a kezességvállalási és biztosítási díjtérítés a szerződés szerinti kezességvállalási díj 50 százaléka.

(4) Az egy igénylő által támogatásban részesülő hitel nagysága maximum 500 millió Ft lehet.

250. §

A kamat és kezességvállalási díjtérítést a hitelfelvevő kamatfizetési teljesítésének megfelelően havonta, az EXIMBANK, a biztosítási díjtérítést pedig a MEHIB havonta, összesítve a minisztérium igazolása alapján az illetékes adóhatóságtól közvetlenül igényelheti. A kifizetést a 10032000-01905630 számú Piacrajutási támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett díjtérítést ugyanerre a számlára kell visszafizetni. A díjtérítések ellenőrzését és igazolását a minisztérium nevében az általa megbízott szervezet végzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén pedig kezdeményezi a visszafizetést.

AZ AGRÁRTERMELÉS KÖLTSÉGEIT CSÖKKENTŐ TÁMOGATÁSOK

251. §

Az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások forrása a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 11. cím, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás alatt biztosított összeg.

1. Területalapú támogatás

252. §

(1)[57] E jogcímen vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági termelők és az agrároktatási és kutatási intézmények tangazdaságai, akik/amelyek teljesítik a rendeletben előírt feltételeket és a Földhasználati r. előírásait. A földhasználati nyilvántartási bejelentési kötelezettség nem terjed ki az integráció érdekében írásos megállapodás alapján végrehajtott éven belüli földcserére.

(2)[58] A támogatást a legalább 1,00 hektár külterületi szántóterületen gazdálkodók

a) a gabonafélék (búza, durumbúza, egyéb búza, rozs, tritikale, kétszeres, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, kukorica, csemege kukorica és silókukorica, szemescirok, hajdina, köles, fénymag), valamint a fehérjenövények (száraz borsó, csicseriborsó, lóbab, édes csillagfürt, lencse, takarmánybükköny) és az olajosnövények (olajnapraforgó - kivéve a madáreleség és étkezési célra termelt napraforgó -, repce, szójabab, len olajipari feldolgozásra), továbbá a rostnövények (rostkender ipari célra, rostlen) összesített területe után hektáronként 7000 Ft,

b) a rizs (beleértve az indiánrizst is) összesített termőterületére hektáronként 35 000 Ft összegben

vehetik igénybe.

(3) A családi gazdálkodó által igénybe vehető támogatás mértéke a (2) bekezdés a) pontban meghatározott növények termőterülete után hektáronként 9000 Ft.

(4)[59] Az 1,00-3,00 hektár külterületi szántóterületen gazdálkodó és a tárgyévet megelőző évben legfeljebb 400 000 Ft bevételt elérő termelők valamennyi köztermesztésben lévő növény, valamint a termőgyümölcsös, termőszőlő és halastó területük után hektáronként 10 000 Ft támogatás, továbbá az 53. számú melléklet szerint számított szarvasmarha, sertés, juh és kecske számosállat állományuk után az igényléskor meglévő számosállat darabonként 10 000 Ft átalány támogatás igénybevételét is választhatják.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott átalány támogatást igénybe vevő termelők esetében az igénybe vett támogatás nem számít jogosulatlan igénybevételnek, amennyiben a termelő az átalány támogatás feltételeként meghatározott bevétel összegét a tárgyévben legfeljebb 15 százalékkal túllépi,

(6)[60] A mezőgazdasági termelő és az agrároktatási és kutatási intézmények tangazdaságai arra a nyilvántartott külterületi szántóterületre igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, amely a támogatás igénylésekor tulajdonukban vagy haszonbérleti szerződés alapján, illetve a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 12/A. §-a szerint a termelési integráció érdekében átengedett területre vonatkozó írásbeli, valamint a 24/A. § (1) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozója által átengedett-szívességi földhasználat, valamint haszonélvezet jogcímen használatukban van, és amelyen a (2) bekezdésben felsorolt támogatott növényeket (átalány támogatás esetén valamennyi köztermesztésben lévő növényt) termelik.

(7)[61] Területalapú támogatást ugyanazon termék termőterületére nem vehet igénybe az, aki az "agrár-környezetgazdálkodási célprogramok" keretében azonos növényi kultúra ugyanazon termőterületére nyert el pályázatot, valamint a 26/2003. (III. 11.) FVM rendelet alapján - a 252. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt növények esetén - azonos növényi kultúrákra az EU versenyfeltételeihez történő alkalmazkodás elősegítéséhez benyújtott támogatást igényel.

(8) Nem jogosult támogatásra az a mezőgazdasági termelő, aki ellen földhasználattal összefüggő hatósági intézkedés történt, illetve az azzal kapcsolatos hatósági intézkedésben foglalt előírásokat nem hajtotta végre. A hatósági intézkedésekről az eljáró hatóság az FM Hivatalt tájékoztatja.

253. §

(1) A támogatás igénybevételének - az átalány támogatást választó termelők kivételével - további feltétele, hogy az igénylő

a) az előző évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatos kötelezettségét teljesítette, amit az illetékes falugazdász a forgalmazók és gyártók nyilatkozatai alapján igazol,

b) legalább az igénybe vett támogatás mértékéig fémzárolt vetőmag, vagy foszfor (P), vagy kálium (K), vagy foszfor és kálium (PK) hatóanyagú műtrágya felhasználásáról áfa nélkül számított, saját névre szóló, igazoltan kiegyenlített számlával - integráció keretében folyó termelés esetén saját névre szóló átvételi bizonylattal - rendelkezik,

c) a használatában lévő mezőgazdasági területet a vegetációs időszakban gyommentes állapotban tartsa, mely előírás a 252. § (4) bekezdése szerinti átalánytámogatást választó mezőgazdasági termelőre is vonatkozik.

(2) Támogatás másodvetésű növények után nem vehető igénybe.

254. §

A támogatásnál figyelembe vehető területnagyságot - egy tizedesig számolva - önálló helyrajzi számú területenként (táblánként), illetve földrészletenként (alrészletenként) kell meghatározni. A támogatási összeget a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

255. §

(1)[62] Az 51., 52. és 53. számú mellékletek szerinti támogatási igénylőlapot legkésőbb a tárgyév június 30-áig lehet a nyilvántartásba vételt végző lakóhely/telephely szerint az FM Hivatalhoz benyújtani. Amennyiben a támogatási igénylés nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés), úgy arról az igénylőt az FM Hivatal a kézhezvételtől számított 15 napon belül értesíti. Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, az FM Hivatal az igénylést elutasítja.

(2)[63] Az a földhasználó, aki/amely több település közigazgatási területén is rendelkezik olyan külterületi szántóval, amelyen támogatott növényeket termel, annak a használt szántóterület 51., 52. és 53. számú mellékletek szerinti részletezését településenként külön-külön kell megadnia.

(3) Az FM Hivatal az igénylő támogatási igényjogosultságáról igazolást állít ki, amelyet az igénylőlap benyújtásától számított 30 napon belül küld meg a támogatást igénylőnek. A támogatási jogosultságról szóló igazolás határidőn túl benyújtott igénylés esetén nem adható ki.

(4) Amennyiben a 253. § (1) bekezdés c) pontjában előírt gyommentesítési követelményeket a vegetációs időszakban az igénylő nem teljesíti, úgy az NTSZ az FM Hivatalon keresztül kezdeményezi a támogatás igénybevételére kiadott igazolás, illetőleg a támogatás visszavonását.

256. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető az FM Hivatal támogatási jogosultságra vonatkozó igazolása alapján, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.

257. §

(1)[64] A támogatás igénybevételének és felhasználásának jogosságát az FM Hivatal - a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) távérzékelés keretében végzett ellenőrzését, valamint a NTSZ közreműködését is felhasználva - folyamatosan ellenőrzi. Jogosulatlannak minősül a 252. § (3) bekezdés, valamint a 273. § (1) bekezdés szerinti támogatás, ha a tárgyévben a családi gazdaság megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása esetében a 10032000-01905616 APEH agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számlára, a területalapú támogatás esetén a 10032000-01905623 APEH földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számlára kell visszafizetni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az FM Hivatal kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az illetékes adóhatóság rendeli el.

(3) A támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

258. §

(1)[65] A minőségi termelés elősegítése és a talajerő utánpótlása érdekében a műtrágyagyártók, a Nyilv. r.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő és a (4) bekezdés ba) pont szerinti kötelezettséget vállaló mezőgazdasági termelők, valamint a TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok hitelintézettől felvett hitelre legfeljebb 365 napig kamattámogatást vehetnek igénybe.

(2) A kamattámogatás igénybevételének feltétele - az (1) bekezdés szerinti jogosult műtrágyagyártó és TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok - a hitel teljes összegének megfelelő áruhitel nyújtása a termelők részére, a felvett hitel futamidejével azonos futamidejű áruhitel szerződések keretében.

(3) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági termelők által felvett kedvezményes hitel összege hektáronként legfeljebb 15 000 Ft lehet. Az áruhitel - hitel - fenti mértékeket meghaladó összegére a kedvezmény nem vehető igénybe.

(4) A műtrágyagyártó, a TÉSZ, BÉSZ és termelői csoport az (1) bekezdés szerinti kedvezményre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb 365 napos futamidővel, az (5) bekezdésben meghatározott kedvezmény figyelembevételével áruhitel formájában a tárgyévben műtrágyát forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell a rendelet 54. számú melléklete szerinti igénylőlapot;

b) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely

ba)[66] kötelezettséget vállal arra, hogy az általa használt szántóterületre hektáronként legalább a (3) bekezdésben meghatározott összegben foszfor (P), valamint foszfor és kálium (PK) hatóanyagú szilárd vagy 10 százalék alatti nitrogén (N) hatóanyag-tartalmú szuszpenziós műtrágyát vásárol és használ fel,

bb) teljesítette a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, továbbá

bc) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(5) A kamattámogatás mértéke az esedékes kamat kiszámításakor érvényes jegybanki alapkamattal számított kamat 50 százaléka.

(6) A kamattámogatás a kamat megfizetéséről szóló banki igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(7)[67] Az áruhitel visszafizetésére, illetőleg a hitelbiztosítékokra vonatkozó egyéb feltételeket a mezőgazdasági termelő és áruhitelt nyújtó közötti megállapodásban kell szabályozni.

(8) A kedvezményes hitelkonstrukcióban részt vevő gyártó, illetve forgalmazó szervezet köteles gondoskodni a konstrukció keretében forgalmazott műtrágya elkülönített nyilvántartásáról, és az előírt feltételek meglétét igazoló bizonylatokat köteles az Art. által előírt időpontig megőrizni, és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző szerv részére bemutatni.

2. Az agrárhitelek kamattámogatása

259. §

(1) Az agrárhitelek után kamattámogatásban részesülhet a mezőgazdasági termelő és az integrátor.

(2) A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az illetékes adóhatóság által - Art. szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el.

(3) E támogatási jogcím alkalmazása szempontjából

a) az egy év 365 napot jelent,

b) a teljes hiteldíj a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitelszerződés szerinti igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket és díjakat tartalmazza (kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék). A teljes hiteldíj nem tartalmazhatja a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült költségeket (pl. hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási jutalék).

(4) A támogatások a 2. § (5) bekezdése szerint a 0311. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és azokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. Az éven túli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelekhez nyújtott kezességvállalás és költségvetési viszontgarancia

260. §

(1) A mezőgazdasági tevékenység folytatásához

a)[68] a mezőgazdasági termelők gazdálkodásuk eszköz szükségletének - beleértve a tenyészállatok beszerzését is - fedezetére és egyéb kötelezettségeikre (kamattámogatásban részesülő éven túli hitelek adott évben esedékes törlesztő részletének törlesztése),

b) az integrátor igénylők az 5-7. számú mellékletekben meghatározott célokra és feltételekkel

pénzügyi intézménytől felvett hiteleik után a hitelszerződés szerinti legalább 3, de legfeljebb 6 éves időtartamra kamattámogatást vehetnek igénybe.

(2) A kedvezménnyel igénybe vehető hitelösszege a 2003. évben megkötésre kerülő hitelszerződésekben

a) termelői hitelkérelem esetén legfeljebb 350 millió Ft,

b)[69] a mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók integrálását végző integrátor szervezet esetében az integrációs szerződésekben a termékfelvásárlás adott évére rögzített szerződéses felvásárlási összeg 100 százaléka, de legfeljebb 750 millió Ft

261. §

A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a)[70] a teljes hiteldíj legfeljebb 4 százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A 4 százalékpont korlátnak a jegybanki alapkamat mindenkori szintjéhez viszonyítottan a teljes futamidő alatt teljesülnie kell. Amennyiben a hitel futamideje alatt bármelyik évben ez a feltétel nem teljesül, az adott évben a hitelszerződésben rögzített kamatfizetési periódusban kamattámogatás nem vehető igénybe,

b) a pénzügyi intézmény legalább l éves, de legfeljebb 2 éves tőketörlesztési haladékot engedélyez,

c) készfizető kezesség igénybevétele esetén a kezességvállalási díj évenként nem haladja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, illetve az előző év december 31-én fennálló tőketartozásra vonatkoztatva a 1,5 százalékos mértéket.

262. §

(1) A kamattámogatás mértéke az e rendelet hatálybalépését követően megkötött hitelszerződések esetében, a jegybanki alapkamattal számított kamat összegének 40 százaléka.

(2) A 261. § b) pontja szempontjából az első év a hitelszerződés megkötésétől számított 365 napot jelenti.

(3) A felvett hitel a hitelfelvevő kezdeményezésére a futamidő lejárta előtt - beleértve a tőketörlesztési haladék idejét is - egy összegben is visszafizethető. Kamattámogatás az így visszafizetett hitelek után csak a visszafizetés időpontjáig teljesített kamatfizetés alapján igényelhető, amely támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek. Az egyösszegű visszafizetéssel összefüggésben további kamattámogatás nem vehető igénybe.

(4) A felvett hitel - szerződésben vállaltnál - rövidebb határidő alatt történő visszafizetése esetén az igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek azon hitelek esetében sem, amelyek a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukcióba részben vagy teljes összegükben bevonásra kerültek.

263. §

(1)[71] A hitel igénybevételéhez a teljes hitelösszegre jogosultanként az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. (a továbbiakban együtt: kezességvállaló intézmény) által nyújtott legfeljebb 80 százalékos kezességvállalás kapcsolódhat. A 10 millió Ft meghaladó hitelszerződések esetében az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség éves átlagban nem haladhatja meg a 70 százalékot. Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség mértéke a 2. § (1) bekezdésének c)-e) hatálya alá tartozó termelői együttműködések hiteligényei esetén a 120 millió Ft-os értékhatárig legfeljebb 80 százalék.

(2) A kezességvállalásért az igénylő éves ütemezésben a fennálló hitelösszegre vetítve készfizető kezességvállalási díjat fizet, amelynek 50 százalékát a költségvetés megtéríti.

(3) A (2) bekezdés szerinti készfizető kezességvállalási díj 10 millió Ft hitelösszegig a hitel összegére vetítve egységesen évi l százalék, ezen összeg felett a vállalt kezesség mértékétől függően a hitel összegére vetítve az alábbiak szerint változik:

A kezesség mértéke %Kezességvállalási díj %
50-ig1,0
51—601,2
61—801,5

(4) A kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az intézményt terhelő fizetési kötelezettség 70 százalékára a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

264. §

(1) A hitelkérelmeket az agrárhitelezésben részt vevő pénzügyi intézmény területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen az FM Hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt. Az igénylő a záradékolt hitelkérelmet legkésőbb a záradékolást követő 60. naptári napig nyújthatja be a pénzügyi intézményhez.

(2) Az FM Hivatal által-a hitelkérelem egy példányára - rávezetett záradék tartalmazza, hogy a kérelmező, illetőleg az általa végzett tevékenység és annak finanszírozására felvenni tervezett hitel felhasználási célja és összege megfelel-e a rendeletben meghatározott feltételeknek. A záradékolást a területi Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján kell a hitelkérelemre rávezetni, és a záradékolt hitelkérelmet a beadástól számított 30. munkanapig a kérelmező részére továbbítani kell.

265. §

A pénzügyi intézmény a hitelkérelmet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el és szükség esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló kezességvállaló intézményekkel a kezességvállalási szerződéseket megköti. A pénzügyi intézmény által elfogadott hitelkérelmek benyújtói a megkötött hitelszerződések, illetve készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződések megkötése alapján a 262. § szerinti kamattámogatás, valamint a 263. § szerinti kezességvállalási díjtámogatás igénybevételére is jogosulttá válnak.

266. §

A pénzügyi intézmények a megkötött hitelszerződések összesített adatairól (hitelösszeg, annak évenkénti kezességvállalási díjtámogatási és kamattámogatási igénye) havonta tájékoztatást adnak a minisztérium és a Pénzügyminisztérium részére.

267. §

(1) Amennyiben a hitelfelvevő a támogatással felvett hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja, a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénybevétele jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el.

(2) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha a módosított felhasználási cél meghatározása az FM Hivatal előzetes hozzájárulásával történik, és a tevékenység a 259. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe tartozik.

268. §

A hitelezés futamideje alatt - a pénzügyi intézmény vagy a hitelfelvevő kezdeményezésére - a hitelkövetelést a szerződő pénzügyi intézménytől más pénzügyi intézmény, illetve tartozást a hitelfelvevőtől másik jogosult átvállalhatja. Az átvállalás után a kamattámogatásra, illetőleg a kezességvállalási díjtámogatásra való jogosultság akkor folytonos, ha az új hitelszerződés a megszűnő szerződés folytatásaként jött létre újabb tőketörlesztési halasztási időszak nélkül, változatlan feltételekkel, amit az FM Hivatal záradékkal igazol.

.269. §

A támogatások a 259. §-ban meghatározott módon igényelhetők az alábbiak szerint:

a) a kamattámogatást igénylőnek a 259. § (4) bekezdés szerinti nyomtatványhoz csatolni kell a hitelszerződést, a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint az első igényléskor az FM Hivatal az 55. számú melléklet szerinti kamattámogatásra jogosító igazolását. Integrátor igénylő esetében az előzőeken túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat az Art. által előírt időpontig megőrizni;

b) a hitelszerződés megkötését követően az első kamatfizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamattámogatás összege előlegként az 56. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával igényelhető;

c) a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente egyszer). Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a pénzügyi intézmény díjfizetési igazolását, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

2.2 A közraktári hitelek kamattámogatása

270. §

(1) A közraktárba letett búzára, takarmánykukoricára közraktári jegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb l éves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a terményt a mezőgazdasági termelő kizárólag saját gazdaságában termelje meg, illetve az integrátor az integráció keretében termeltesse meg és a közraktárba helyezés időpontjában az áru tulajdonosa legyen. Jogosultak továbbá a takarmánygyártási tevékenységet végzők és a malomipari termék és keményítő gyártók.

(2) A kamattámogatás mértéke a hitelszerződés időszakára az (1) bekezdés szerinti igénylők vonatkozásában a jegybanki alapkamattal számított kamat 70 százaléka. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat mértékét a hitelszerződéseken fel kell tüntetni.

(3) Kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb 3 százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének vagy jogszabály alapján történő megújításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot.

(4) A kamattámogatást utólag, negyedévente az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni, amelyhez az igénylőnek mellékelni kell a hitelszerződést, a pénzügyi intézmény vagy a közraktár kamatmegfizetéséről szóló igazolását, valamint a betárolt áru mennyiségéről kiállított közraktári igazolást.

(5) A kamattámogatást a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozási folyósítási számláról kell teljesíteni. Az igénylésnél az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A kamattámogatás rendeletben meghatározott fel- . tételek szerinti felhasználásának ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről. A jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatást az (5) bekezdésben meghatározott folyósítási számlára kell visszafizetni.

2.3 A magángazdálkodók birtokfejlesztési hiteleinek kamattámogatása

271. §

(1) E jogcím alapján pénzügyi intézménytől

a) szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőterület és a rajta lévő ültetvény, valamint a gyep művelési ágú termőterület megvásárlásához legfeljebb 300 hektár birtoknagyság eléréséig,

b) a termőföldhöz tartozó telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszerűsítéséhez kamattámogatás és állami kezességvállalás mellett legalább 5 éves, de legfeljebb 15 éves futamidejű, legalább l éves tőketörlesztési türelmi idejű hitel vehető igénybe.

(2) Az igénybe vehető hitel összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célokra legalább l millió Ft, de legfeljebb 150 millió Ft, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célokra legalább l millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft lehet.

272. §

A 271. § szerinti hitel felvételére és a hozzá kapcsolódó kamattámogatásra és állami kezességvállalásra az a magángazdálkodó jogosult, akinek a hitelkérelmét az FM Hivatal előzetesen nyilvántartásba vette és záradékolta, továbbá aki vállalja, hogy gazdaságát a hitelszerződés megkötésétől számított legalább 5 évig működteti és a támogatással megszerzett termőföldet és a hozzá tartozó telephelyet eddig az időpontig nem idegeníti el.

273. §

(1)[72] A kamattámogatás mértéke forinthitel esetén a hitelszerződés szerinti időszakra az igénylő tulajdonában lévő termőföldtulajdon 100 hektárig történő növelését szolgáló hitelösszegre a jegybanki alapkamattal számított kamat 50 százaléka, az ezt meghaladó hitelösszegre és a 271. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitelcélra 40 százaléka, devizahitel esetén egységesen a megfizetett kamat összegének 25 százaléka. A családi gazdálkodók további 10 százalékpont kamattámogatás igénybevételére jogosultak.

(2) Kamattámogatás forinthitel esetén csak a 261. § a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hitelszerződések után vehető igénybe.

(3) A kamattámogatás összegét a (2) bekezdés szerinti hiteldíj alapulvételével az 1. számú melléklet A) pontjában meghatározott módon kell megállapítani.

(4)[73] A kamattámogatások a 0311. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és azokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. Az igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint az első igényléskor a záradékolt hitelkérelmet és az FM Hivatal 55. számú melléklet szerinti igazolását.

(5) A feltételek rendeletben meghatározott feltételek szerinti teljesítésének ellenőrzésére az illetékes adóhatóság által - Art. szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (4) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

274. §

(1) A magángazdálkodó e rendelet alapján felvett hitelhez a felvett hitel tőkeösszege 60 százalékának megfelelő készfizető állami kezességvállalásban részesül.

(2) Az állami kezességvállalás az (1) bekezdésben szabályozott hitel tőkeösszegének, illetve egy részének törlesztése, vagy megtérülése esetén a fennmaradó hitel tőkeösszegének 60 százalékára terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti állami kezességvállalás után nem kell díjat fizetni.

(4) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése részben vagy egészében meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a kezességbeváltás jogosultja élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben az igénylő hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.

275. §

A jogosult pénzügyi intézmény az állami kezességet az 57. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az illetékes adóhatóságnál érvényesíthető a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 11. cím, 5. alcím Agrárgazdasági kezességbeváltás jogcím terhére. A kezességbeváltással kapcsolatos eljárási rendre vonatkozóan az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet 5. § (10)-(13) bekezdései az irányadóak. A beváltás kezdeményezéséről az 57. számú melléklet egyidejű megküldésével a jogosult pénzügyi intézmény köteles a minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot értesíteni.

3. Az állattenyésztést segítő támogatások

3.1. Anya- és növendékállat-támogatás

276. §

(1) A támogatást - kérelem alapján - nőivarú szarvasmarha, szarvas, kecske tartója, juh és ló esetében a külön jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő tulajdonosa (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) állományfenntartási célra veheti igénybe.

(2) Egy igénylő jogcímenként egy kérelmet adhat be, és egy tenyészállat (induló állomány) után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

(3) A támogatás igénylésének általános feltétele, hogy az igénylő

a) rendelkezzen az állattartás megfelelő feltételeivel;

b) gondoskodjon

ba) a szakszerű apaállat-használatról,

bb) a tulajdonában levő nőivarú állatállománya tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, egyes állatfajok esetén a külön jogszabály szerinti egységes nyilvántartásáról és azonosításáról a teljes állatállományában;

c) teljesítse a korábbi - külön jogszabály szerinti - állománytartási kötelezettségét, ellene visszafizetési eljárás ne legyen folyamatban,

d) az induló állatállományára a tárgyév október 31-éig folyamatos szinten tartási kötelezettséget vállaljon. Az induló állomány a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiadásának időpontjában meglévő állatlétszám,

e) az állatállomány változásáról telephelyén folyamatos nyilvántartást vezessen, és azt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 5 évig őrizze meg,

f) mezőgazdasági termelő esetén a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették,

g) biztosítsa az ellenőrzés végrehajtását.

(4) A családi gazdálkodó az általa használatba vett állattal kapcsolatos támogatásra akkor válik jogosulttá, ha a támogatási kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy

a) a támogatásban részesülő állat a családi gazdaság része,

b) a támogatásra jogosult családtag a támogatás igénylésének jogát részére átadta és ezt aláírásával meg is erősítette,

c) vállalja, hogy betartja az állat tartására előírt kötelezettséget.

(5) A (4) bekezdés szerinti rendelkezés az (1) bekezdésben és a 277-334. §-okban meghirdetett támogatások esetében alkalmazható.

277. §

(1) Az állományfenntartási célú támogatás igénylésének feltétele a 276. § (3) bekezdésében foglalt általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a)[74] húshasznosítási célra beállított tehén esetében legalább 3 tehénnel, juh esetében legalább 10 támogatásra jogosult nőivarú állattal rendelkezzen,

b) húshasznosítási célra beállított tehén esetében az adott tenyészet teljes tehénállományára vonatkozóan hitelt érdemlően igazolja a magyar tarka, illetve húshasznú apaállat szakszerű használatát,

c) igazolja tehénállománya brucellózis, leukózis és gümőkór mentességét,

d)[75] nyilatkozzon arról, hogy a támogatás igénylését követő tizenkét hónapon keresztül nem ad át tehéntejet tejfeldolgozó, illetve felvásárló részére.

(2) Támogatás igényelhető a korábbi jogszabály alapján támogatás igénybevételével beállított vemhes üsző után, a beállítást követő évtől, a feltételek teljesítése esetén.

(3) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

278. §

(1) A támogatás mértéke:

a) húshasznosítási célra beállított állományra tehenenként 20 000 Ft,

b) a támogatás igénylésekor 6 hónaposnál idősebb, az előző évben született, és a LÓINFORM rendszer szabályai szerint megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező húshasznú kancánként 10 000 Ft,

c) a támogatás igénylésekor 6 hónaposnál idősebb, az előző évben született, és a LÓINFORM rendszer szabályai szerint megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező, az Angol Telivér Tenyésztők Országos Egyesülete vagy a Magyar Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartásában szereplő kancánként 50 000 Ft,

d) anyajuh, anyakecske, illetve a tárgyév május 31-éig a 6 hónapos kort betöltő jerke és gödölye után 1500 Ft,

e) az egyedileg jelölt, nyilvántartott, 24 hónapnál idősebb korú, szaporításra beállított, a vadászati hatóság által szaporításra engedélyezett, vadasparkban tartott nőivarú szarvas után 10 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti támogatás esetén a 276. § (3) bekezdés ba) pontjában foglalt feltételt nem kell teljesíteni.

(3) A támogatás alapja az induló állománynak megfelelő állatlétszám.

279. §

(1) Az anya- és növendékállat-támogatás igénylése esetén az igénylőnek az 58. számú melléklet szerinti kérelmet - melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat - a telephelye szerint illetékes FM Hivatal, legkésőbb a tárgyév május 31-éig kell benyújtani.

(2) Az FM Hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást 30 napon belül állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A támogatások igényléséről és a döntésekről az FM Hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

280. §

(1) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha

a) az igénylő a tartási kötelezettséggel terhelt állománynak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyedét - az ok bekövetkezésétől számított 60 napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja,

b) az igénylőnek fel nem róható okból 60 napon túl történik az állomány a) pont szerinti pótlása, és erről az ok megjelölésével és annak megfelelő igazolásával bejelentést tesz, valamint a pótlás tényleges végrehajtásáról az FM Hivatal értesíti, ebben az esetben a 60 naptól a tényleges pótlásig eltelt idővel a tartási kötelezettséget meg kell hosszabbítani.

(2) A tartási kötelezettség időtartama alatt az állatállomány nem értékesíthető csak különösen indokolt esetben (így például, ha csődeljárás esetén a csődegyezség részét képezi az állatállomány, illetve egy részének értékesítése; felszámolási eljárás esetén), az FM Hivatal által jóváhagyott kérelem alapján, ha a vevő megfelel a vonatkozó támogatási feltételeknek, valamint vállalja az állatok tartásának kötelezettségét.

281. §

Az igénylésben foglaltak valódiságát és jogosságát a vonatkozó mellékletekben megjelölt szervezet vizsgálja és igazolja, az FM Hivatal ellenőrzi, rendelkezik az igénylő által jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszavonásáról és kezdeményezi a támogatás visszafizetésének elrendelését az illetékes adóhatóságnál.

282. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.2 Vemhesüsző-állomány támogatása

283. §

A támogatást az intervenciós üszőnevelő telepek kialakításának támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztéséről, valamint az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 25/2000. (V. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: Iüt. rendelet) alapján elfogadott intervenciós telepről vásárolt vemhes üsző tartója (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

284. §

Támogatás igényelhető az állami hitelgarancia felhasználását szabályozó pályázati rendszerben intervenciós telepnek minősített telepről 2003. január 1. és 2003. december 31. között vásárolt, az Iüt. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, igazoltan vemhes üsző után, ha annak vemhesítéséhez igazoltan húshasznú bika vagy hústípusú magyartarka bika szaporítóanyagát használták.

285. §

A támogatás mértéke 50 000 Ft vemhesített üsző egyedenként.

286. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele a 276. § (3) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése a d) pont kivételével, továbbá, hogy az igénylő

a) a vemhes üszőket tenyésztésbe állítja és erre az állományra 2004. december 31-ig tartási kötelezettséget vállal,

b) rendelkezzen a vemhes üszőre vonatkozó, az 59. számú mellékletben meghatározott dokumentumokkal,

c) teljes állatállománya igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

(3) Az igénylő e jogcímre a tárgyévben egy kérelmet nyújthat be.

(4) Ezen jogcím szerinti támogatás igénybevétele esetén ugyanazon egyedre a tárgyévben a 276. §-ban meghirdetett támogatás nem vehető igénybe.

287. §

(1) A vemhesüsző-állomány támogatás igénylése esetén a kérelmet az 59. számú melléklet szerint kell összeállítani, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatási kérelmet az állattartó telephelye szerint illetékes FM Hivatalnál, legkésőbb a tárgyév november 15-éig kell benyújtani, a tenyészállat-beállítás tényének igazolását december 31-ig lehet csatolni.

(3) Az FM Hivatal a nyilvántartásba vett kérelmeket a nyilvántartásba vételt vagy a szükség szerinti helyszíni szemlét követően folyamatosan bírálja el és dönt a támogatás odaítéléséről.

(4) Az FM Hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a kérelmek elbírálását követő 30 napon belül akkor állítja ki, ha a termelő a tenyészállat-beállítás tényét igazolta. Kérelmenként egy időközi részigazolás és egy végelszámoláshoz kapcsolódó igazolás adható ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(5) A támogatásban részesített igénylő köteles elszámolást készíteni az FM Hivatal részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről. Az elszámoláshoz csatolni kell az állatállomány nyilvántartását végző szervezet igazolását a termelő tulajdonában lévő anyaállatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékéről. Az elszámolást a tartási kötelezettség lejárta előtt legalább 30 nappal az FM Hivatalnak kell megküldeni.

(6) A támogatások igényléséről és a döntésekről az FM Hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

288. §

A vállalt tartási kötelezettségtől eltérő teljesítésre a 280. §-ban foglaltakat, a támogatás igénybevételének ellenőrzésére, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 281. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

289. §

A támogatás az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.3. Méhcsalád-támogatás

290. §

(1) A támogatást - kérelem alapján - a méhcsaládtulajdonosa (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás az állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás - előző év június 1. és szeptember 30. között végzett - felmérése szerinti méhcsaládok számának legfeljebb 70 százaléka után igényelhető.

(3) A támogatás mértéke 1500 Ft támogatható méhcsaládonként.

291. §

(1) A támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) tagja a Méhészeti Terméktanácsnak, legalább tárgyév január l-jétől,

b) rendelkezik a külön jogszabályban előírt állat-egészségügyi kezelések elvégzését tartalmazó nyilvántartással,

c)[76] a támogatás igénylésekor, valamint az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiadását követő 3 hónapban birtokában van a támogatás alapjául szolgáló méhcsalád.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat,

b) a méhészeti terméktanácsi tagságot igazoló okiratot,

c) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági állatorvos igazolását a méhcsaládok - felmérés időpontjában megállapított - számáról, illetve a méhészetben vezetett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásról (az igazoláson szerepelnie kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának).

(3) Az igénylőnek a (2) bekezdés szerinti kérelmet a Méhészeti Terméktanácshoz legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig kell benyújtani, amely köteles azt javaslatával ellátva október 20-ig elküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes FM Hivatalnak. A támogatás az FM Hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(4) Igénylőnként egy alkalommal nyújtható be támogatási kérőiem, és a támogatás méhcsaládonként egyszer vehető igénybe.

292. §

E jogcím szerinti támogatás ellenőrzését a Méhészeti Terméktanács bevonásával az FM Hivatal végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a támogatás visszavonásáról, kezdeményezi a támogatás visszafizetésének elrendelését az illetékes adóhatóságnál.

293. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.4. Méhanya-beállítás támogatása

294. §

(1) A támogatást - kérelem alapján - az a méhész veheti igénybe, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tagjaitól, minősített törzscsaládtól származó párzott, petéző méhanyát vásárol (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás mértéke 850 Ft méhanyánként.

295. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen a méhanya beszerzéséről szóló kiegyenlített számlával, amelyen szerepel a 294. § (1) bekezdése szerinti törzscsalád nyilvántartási száma.

(2) Az igénylőnek a 60. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete részére, legkésőbb a tárgyév október 31-éig kell megküldenie.

(3) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles a kérelmeket a Kisállat-tenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézettel (a továbbiakban: KÁTKI) hitelesíttetni.

(4) Igénylőnként évente egy alkalommal nyújtható be kérelem. Támogatás méhanyánként egyszer vehető igénybe, az Állomás előző év június 1. és szeptember 30. között végzett felmérése szerinti méhcsaládszám legfeljebb 50 százalékos mértékéig.

296. §

(1) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete a hitelesített kérelmeket a tárgyév november 10. napjáig köteles megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes FM Hivatalnak. A támogatás a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete javaslata alapján, az igénylő lakóhelye szerint illetékes FM Hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(2) Az e jogcím szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles megvizsgálni, az OMMI pedig a KÁTKI Méhészeti Osztályának bevonásával alkalomszerűen ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

(3) A támogatások igényléséről és a döntésekről az FM Hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

297. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.5. Tenyészbika, -kos és -kecskebak beállításának támogatása

298. §

(1) A támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója (a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette, és nyilvántartásba vették.

299. §

A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika, -kos és -kecskebak után vehető igénybe.

300. §

(1) A támogatás mértéke tenyészbika után 60 000 Ft/egyed.

(2) A támogatás mértéke tenyészkos és tenyészkecskebak után, tenyészkos és tenyészbak index alapján:

IndexpontTámogatás mértéke
100–11015 000 Ft/egyed
111–13020 000 Ft/egyed
131 felett25 000 Ft/egyed

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások abban az esetben igényelhetők, ha az értékesítési ár nem haladja meg a 100 000 Ft-ot egyedenként.

301. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 61. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről szóló jegyzőkönyv egy példányát, az árat is tartalmazó számla másolatát, valamint az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb 2003. december 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az OMMI-val hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-ig az FM Hivatal részére megküldeni.

302. §

Az FM Hivatal a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető. A kiadott igazolásokról az FM Hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

303. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni és igazolni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

304. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.6. Tenyészménvásárlás támogatása

305. §

(1) Támogatást igényelhet az OMMI az állami mének köztenyésztésbe állítása céljából általa felvásárolt hazai születésű mén, illetve csikó után, legalább 40, de legfeljebb 60 darabig, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fedezetére igényelhető támogatás összege legfeljebb 50 millió Ft/tárgyév.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele az adott fajta elismert tenyésztő szervezetének javaslata a kiválasztott, megvásárlásra kerülő egyedekre vonatkozóan.

(4) A támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

(5) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat. A minisztérium a megküldött igénylés alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(6) Az elszámolást tárgyév december 15-éig kell benyújtani a minisztériumhoz a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikónevelő teleppel kötött szerződéssel és a kifizetések igazolásával.

306. §

Az igénybe vett támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének az elrendelését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

307. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.7. Szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésének és az általuk gyűjtött adatok feldolgozásának támogatása

308. §

(1) Támogatás igényelhető a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésére, az általuk gyűjtött adatok feldolgozására.

(2) A támogatás mértéke 200 Ft az OMMI által igazolt, a Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: rendszer) termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatonként, amelyet az OMMI igényelhet.

(3) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, valamint első alkalommal az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást, amely rendelkezik a támogatás felhasználásáról is.

(4) A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell havonta benyújtani, melyhez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti adatokról készített összesítőt. Az igénylés utolsó időpontja a tárgyévet követő év január 31. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(5) Az igénylés jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

309. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.8. Kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

310. §

(1) A működési engedéllyel rendelkező mesterséges termékenyítő állomás kérelem alapján támogatást vehet igénybe az eredményesen termékenyített kanca után.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a kanca termékenyítése az OMMI által kiadott előírások szerint történjen,

b) az illetékes mesterséges termékenyítő állomás a vemhességet igazolja,

c) a kancatartó térítési kötelezettsége az Átv. 10. § (1) bekezdése szerinti, az OMMI tulajdonában lévő fedezőmén használata esetén nem haladhatja meg a 17 000 Ft-ot, az állattenyésztési és tenyésztésszervezési támogatással beszerzett mének esetén a 30 000 Ft-ot, egyéb mének esetén a 40 000 Ft-ot.

(3) A támogatás igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy az igénylő a feltételek teljesítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A támogatás mértéke 30 000 Ft igazolt vemhes kancák után.

(5) Támogatás igazolt vemhességenként egyszer vehető igénybe.

311. §

A kérelmet a minisztériumhoz a 62. számú melléklet alapján kell benyújtani, legkésőbb a tárgyév november 1-jéig, melyhez csatolni kell az. R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat. Az előző évben termékenyített kancák után támogatási igény e rendelet hatálybalépését követő 90 napig nyújtható be. A minisztérium a megküldött kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

312. §

(1) Az igénylés jogosságát az OMMI az országos csikónyilvántartás alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés a támogatás alapját képező kancák csikozására is kiterjed.

(2) A vemhesnek igazolt kancák csikozásának 10 százalékot meghaladó indokolatlan elmaradása, a csikó származásának a megadott szülőktől való genetikai kizártsága jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ez esetben a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

313. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.9. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) támogatása

314. §

Kérelemre a nyilvántartást végző OMMI támogatást vehet igénybe, az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer szerinti nyilvántartás működtetése, illetve fejlesztése után.

315. §

A támogatás mértéke:

a) 700 Ft/tárgyévben nyilvántartásba vett borjú,

b) 2500 Ft/tárgyévben nyilvántartásba vett ló, illetve külön jogszabály alapján kiadott lóútlevél, az adatbázis működtetésére 100 Ft/nyilvántartásban lévő ló,

c) 160 Ft/2003. július l-jét követően külön jogszabály alapján központi adatbázisban regisztrált, szállított sertés,

d) 250 Ft/tárgyévben nyilvántartásba vett 6 hónapnál idősebb juh, illetve külön jogszabály szerint megjelölt és nyilvántartásba vett kecske.

316. §

(1) Az OMMI az igényekről előzetes összesítést készít és megküldi a minisztérium részére. Előleg kifizetésére az igényelt támogatás 80 százalékáig van lehetőség.

(2) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, valamint lónyilvántartás esetén az előleg igényléséhez a Magyar Lótenyésztő és Lovasszervezetek Szövetségével, juhnyilvántartás esetén pedig a Magyar Juhtenyésztő Szövetséggel, kecske esetén a Magyar Kecsketartók és Tenyésztők Országos Szövetségével kötött együttműködési megállapodást, amely rendelkezik a támogatás felhasználásáról is. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

317. §

(1) Az OMMI az előleggel - a jelölés és nyilvántartásba vétel igazolásával - folyamatosan számol el, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig. A 2002. évben igénybe vett előleggel 2003. március 31-ig kell elszámolnia.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

318. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.10. Haltenyészanyag felhasználásának támogatása

319. §

(1) Támogatás igényelhető - kérelem alapján - egynyaras ponty kihelyezéséhez.

(2) Támogatást az a mezőgazdasági termelő igényelhet, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő szervezet nyilván tartásában szereplő tenyészanyától származó tenyészanyagot telepít, melyet igazol,

b) tagja a Halászati Terméktanácsnak és annak az előző év szeptemberi termékbecslést beküldte,

c) azon Halászati Terméktanács tagok, akik előző évben nem üzemelt területükön rekonstrukciót végeztek, vagy új területen halastavat építettek, jogosultak e terület 20 százalékán egynyaras ponty támogatás igénybevételére is,

d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

(3) Támogatás nyújtható 300 kg/hektár ivadék kihelyezéséig.

(4) A támogatás mértéke kihelyezett tenyészanyag kilogrammonként legfeljebb 70 Ft.

320. §

(1) A támogatási kérelmet a 63. számú melléklet alapján kell összeállítani, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt kérelmet, egy példányban az OMMI-nak és 3 példányban összesítés céljából a Halászati Terméktanács részére legkésőbb a tárgyév április 25-éig kell megküldeni.

(3) A Halászati Terméktanács köteles az összesítéseket legkésőbb a tárgyév május 15-éig a minisztérium részére megküldeni.

321. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a termelő részére. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

322. §

(1) A támogatásban részesített mezőgazdasági termelő köteles elszámolást készíteni a minisztérium részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből származó kihelyezésekről.

(2) A mezőgazdasági termelő köteles legkésőbb a tárgyév szeptember 15-éig megküldeni az elszámolást a Halászati Terméktanácsnak, melyhez csatolni kell a telepített hal mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a Halászati Terméktanács igazol, továbbá az OMMI igazolását a telepített hal előírásnak való megfeleléséről.

(3) A Halászati Terméktanács az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig a minisztérium részére megküldi.

323. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Halászati Terméktanács köteles megvizsgálni, továbbá az elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a Halászati Terméktanács javaslata alapján a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

324. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

3.11. Tenyésznövendék-nyúl támogatás

325. §

(1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott tenyésznövendék-nyúl beállítása után igényelhető. Támogatásra a tenyésznövendék-nyúl beállítója jogosult, aki megfelel a részletes feltételeknek.

(2) A támogatás mértéke 2000 Ft/tenyésznövendék-nyúl.

(3) Egy tenyésznövendék-nyúl után egyszer igényelhető támogatás. Az igénylő a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férőhelyének legfeljebb 120 százaléka mértékéig igényelhet évente támogatást.

326. §

(1) A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki tagja a Nyúl Terméktanácsnak.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen

a) a nyúl terméktanácsi tagságot, valamint a tenyészállat-férőhely számot igazoló okirattal,

b) az OMMI által hitelesített, az adott fajta tenyésztő szervezetének igazolásával a támogatott tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és származási igazolásáról.

327. §

Az igénylő

a) 30 tenyésznövendék-nyúl beállításáig - az FM Hivatal által, az 5-7. számú melléklet szerint bejegyzett - integrátor által összeállított kérelem,

b) 31, illetve annál több tenyésznövendék-nyúl beállítása esetén a 64. számú melléklet szerint összeállított kérelem, melyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat

alapján igényelheti a támogatást.

328. §

A 327. § a) pont szerinti kérelemhez az integrátor köteles csatolni

a) az integrátori bejegyzésének igazolása másolatát,

b) az igénylő első igénylése alkalmával, az igénylővel kötött - szerződésszámmal ellátott - termeltetési szerződés egy példányát, további igénylés esetén csak a szerződés számára való hivatkozást,

c) számlát,

d) igénylőnként az adott fajta tenyésztő szervezetének az OMMI által hitelesített igazolását a támogatott tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és származási igazolásáról,

e) az igénylők összesített névjegyzékét.

329. §

A 327. § szerinti kérelmet összesítés céljából a Nyúl Terméktanácshoz legkésőbb a tárgyév december 1-jéig lehet benyújtani.

330. §

A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésőbb a tárgyév december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

331. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető. Az integrátor a támogatásnak a számlájára érkezését követő 15 napon belül köteles a támogatás összegét az igénylő részére folyósítani.

332. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Hiányosság esetén az OMMI megtagadja a tenyésztési dokumentáció hitelesítését.

333. §

A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

334. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

4. Biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának és fejlesztésének támogatása

4.1. Az állattenyésztés biológiai alapjainak támogatása

335. §

(1) Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzésére - kérelem alapján - támogatást igényelhet a (2) bekezdésben megnevezett állatfajokkal/fajtákkal kapcsolatos génmegőrzésnek, fajtafenntartásnak minősülő tevékenységek után, az ott meghatározott állatlétszámig és mértékben, az illetékes szakmai szervezet nyilvántartása és az OMMI-val egyeztetett javaslata alapján az állat tulajdonosa (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás szempontjából figyelembe vehető fajták, fajtagyűjtemény, azok létszáma és a támogatás mértéke a következő:

MegnevezésNőivarú
állomány
összlétszáma
(db)
Támogatás
max. Ft/db
Szarvasmarha:magyar szürke3 00010 000
Ló:gidrán20030 000
hucul10030 000
magyar hidegvérű30030 000
lipicai30030 000
shagya arab30030 000
nóniusz30030 000
kisbéri félvér30030 000
furioso-north-star30030 000
Sertés:mangalica (szőke,
vörös, fecskehasú)2 0008 000
Juh:hortobágyi racka3 0004 000
gyimesi racka1 0004 000
cigája1 0004 000
cikta5004 000
Nyúl:magyar óriás2002 500
Tyúkfélék (vegyes ivar)
sárga magyar2 200900
kendermagos magyar2 000900
fehér magyar700900
erdélyi kopasznyakú
(fekete, fehér,
kendermagos)2 000900
Gyöngytyúk1 500900
Fodrostollú magyar lúd1 0002 000
Pulyka:— bronzpulyka8002 000
— rézpulyka6002 000
Hal fajtagyűjtemény
(vegyesivar)— ponty100 egyed/fajta2 000
— tokfélék100 egyed/fajta2 000
— harcsa100 egyed/fajta2 000
— pisztráng
(sebes)100 egyed/fajta2 000
Vadgazdálkodásban
szürkefogoly engedélyezett
zárttéri tartása törzs
fogolypáronként500 pár2 000 Ft/pár

(3) A kérelem a benyújtásakor meglévő, törzskönyvezett törzsállományok, törzsanya-állományok, illetve baromfiak esetében a tárgyév január 1-jei beólazott vegyesivarú tenyészállat létszámra vonatkozhat.

(4) Ló esetében a felsorolt lófajták törzsállományának fenntartása érdekében a kérelem benyújtásakor meglévő, az egyesületi méneskönyvben nyilvántartott, fedeztetett törzskanca állomány és a pályázat évében tenyésztésbe állított, tenyész-szemlén törzskancává minősített 3-4 éves kancák részesíthetők támogatásban.

(5) Méntartás céljára az országos lótenyésztő egyesületek által kijelölt méncsikók központi neveltetési költségeihez legfeljebb 6000 Ft/hónap támogatás adható.

(6) Magyar szürke bikatartás céljára az OMMI és a Magyar Szürke Tenyésztők Egyesülete által tárgyévben a központi bikanevelő telepeken, a tenyésztési programban és a tenyésztési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tartott, minősített és tenyészcélra alkalmasnak ítélt bikák után nevelésre (legfeljebb 15 egyed) 5000 Ft/hó támogatás adható.

336. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 65. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az R. 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

(2) Az igénylőnek az.(1) bekezdés szerinti kérelmet véleményezésre és összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére, vad és hal esetén a minisztérium részére, legkésőbb március 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles a kérelmeket az OMMI-val egyeztetett javaslatával ellátni, összesíteni és legkésőbb március 31-éig az FM Hivatal részére, a támogatásról készített, az OMMI-val ellenjegyeztetett összesítőt pedig a minisztérium részére megküldeni.

337. §

Az FM Hivatal a megküldött kérelmek alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. Vad- és halfajok esetében az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a minisztérium állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető. A kiadott igazolásokról az FM Hivatal köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

338. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

339. §

Pályázat útján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki

a) a 335. § (2) bekezdésében felsorolt állatfajok támogatott állományainak tartástechnológiáját a területileg érvényben lévő környezetvédelmi és állatvédelmi előírások figyelembevételével korszerűsíti,

b) állati szaporítóanyagok és tenyészállatok, továbbá takarmányok minősítésével kapcsolatos feltételeket korszerűsíti, a teljesítményvizsgálatokhoz szükséges speciális eszközöket beszerzi,

c) az engedélyezett mesterséges termékenyítő állomás tevékenységéhez szükséges speciális eszközöket és műszereket, fajspecifikus kiegészítő eszközöket beszerzi,

d) elismert tenyésztő szervezet tenyésztési programjának végrehajtását szolgáló kiemelkedő genetikai értéket képviselő állományok kialakítását, fenntartását, fejlesztését végzi,

e) tenyészállat kiállításokat rendez,

f) mesterséges termékenyítő állomáson engedélyezett apaállatot tart.

340. §

A támogatás mértéke:

a) a 339. § a) pontjában felsorolt feladatokhoz pályázat útján a költségek 50 százaléka, de legfeljebb 4 millió Ft,

b) a 339. § b), d) ,e) pontjaiban megnevezett feladatokhoz a felmerülő költségek 70 százaléka mértékéig, de legfeljebb 10 millió forint,

c) a 339. § c) pontban megnevezett feladatokhoz a felmerülő költségek 30 százaléka mértékéig pályázat útján, de legfeljebb 10 millió Ft,

d) a 339. § f) pontjában megnevezett feladathoz az apaállatok tartási költségeinek 30 százaléka mértékéig, de ló és szarvasmarha esetén legfeljebb 100 000 Ft, sertés esetén legfeljebb 30 000 Ft.

341. §

(1) A 339. §-ban meghatározott tevékenységek támogatásához a pályázati kiírásban meghatározottaknak alapján elkészített pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. Az igénylések és a pályázatok benyújtásának részletes szabályait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának Állattenyésztési Albizottsága javaslata alapján dönt. A pályázatok elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval. Ezzel egyidejűleg a támogatás összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető, a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.

(3) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az OMMI, illetve szakértők bevonásával a minisztérium végzi.

(4) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben részt vevő szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

4.2. A növénytermesztés biológiai alapjainak támogatása Növénytermesztés, kertészet, erdőgazdálkodás

342. §

(1) Kérelem alapján támogatás vehető igénybe a 66. számú mellékletben megnevezett növényfajok génmegőrzésére, fajtafenntartására.

(2) Pályázat alapján támogatható tevékenységek:

a) új szaporítóanyag termő törzsültetvény, továbbá regisztrált szőlőfajta tájkísérletí ültetvény telepítése,

b) Magyarországon előállított hazai és kooperációban nemesített fajták vizsgáltatása állami elismerés céljából, azok bel- és külföldi bemutatása, elterjesztése,

c) fajták, hibridek kísérleti eredményeit, beltartalmi értékeit ismertető kiadványok összeállítása a termelők, felhasználók részére,

d) Ajánlati Fajtalista elkészítéséhez szükséges félüzemi kísérletek, tájkísérletek beállítása,

e) a 66. számú mellékletben megnevezett növényfajok vírusmentesítésének végzése,

f) országos felmérés készítése a mezőgazdaság legfontosabb termékeinek minőségére és az azt befolyásoló legfontosabb ökológiai tényezők közötti összefüggésre,

g) Ajánlati Fajtalista előkészítői munkái, illetve a kiadvány elkészítése, megjelentetése,

h) az a)-g) pontokban felsorolt tevékenységekhez, továbbá növényi szaporítóanyagok minősítéséhez szükséges speciális gépek, berendezések, specifikus kiegészítő műszerek és eszközök beszerzése.

343. §

(1) Kérelem alapján a 342. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekhez a 67. számú mellékletben meghatározott, vissza nem térítendő normatív támogatás igényelhető.

(2) A pályázat alapján igényelhető vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás mértéke:

a) a 342. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt tevékenységekhez a 68. számú melléklet normatívái alapján,

b) a 342. § (2) bekezdés b)-e) pontjában felsorolt feladatokhoz pályázat útján a költségek 50 százaléka, de legfeljebb 4 millió Ft,

c) a 342. § (2) bekezdés f) pontjában megnevezett feladatokhoz pályázat útján a felmerülő költségek mértékéig,

d) a 342. § (2) bekezdés g) pontjában megnevezett feladatokhoz pályázat útján a felmerülő költségek mértékéig, de legfeljebb 5 millió Ft,

e) a 342. § (2) bekezdés h) pontjában megnevezett műszerek és eszközök áfát nem tartalmazó beszerzési árának 50 százaléka, de legfeljebb 10 millió forint. Az ár közvetlen import esetén tartalmazza a vámot is. A támogatás ezen a címen nem vehető igénybe azokhoz az agrárgazdasági beruházásokhoz, amelyek e rendelet alapján új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések támogatása jogcímen támogathatóak.

344. §

(1) Kérelem alapján működő támogatás esetén a 69. számú melléklet alapján kitöltött igénylőlapokat a telephelye szerint illetékes FM Hivatalhoz kell benyújtani. Az igénylések benyújtásának részletes feltételeit a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(2) Az igénylők részére az FM Hivatal - a minisztérium, a Génbanki Munkabizottságok és az OMMI javaslata alapján - a támogatás összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(3) Az igénylőlap és azigazolás szerinti támogatás felhasználását a minisztérium az OMMI és külső szakértők bevonásával végzi. Az igénylőlap szerinti kötelezettség nem teljesítése, vagy az igazolás szerinti támogatási összeg rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Az OMMI, illetve az ellenőrzésbe bevont szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

345. §

(1) Pályázatos alapon működő támogatás esetén a 342. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogatásához a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázati felhívást a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(2) A hiányos pályázatokat benyújtó pályázókat a minisztérium a pályázati felhívásban megjelölt beküldési határidőt követő 15 napon belül hiánypótlásra felszólítja.

(3) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának növénytermesztési, kertészeti és erdészeti albizottsága javaslata alapján dönt. A (2) bekezdés szerinti felszólításban meghatározott határidőn belül hiánypótlást nem teljesítő pályázó pályázatát a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága nem bírálja. Erről a pályázót a határidő lejártával értesíti.

(4) A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázó írásban értesítést kap.

(5) A nyertes pályázóval a minisztérium szerződést köt. Ezzel egyidejűleg a támogatás összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(6) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését a minisztérium az OMMI és külső szakértők bevonásával végzi. A szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben részt vevő szakértő javaslatára a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

346. §

A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

5. A vízgazdálkodási program megvalósításának támogatása

347. §

Az e jogcím alatti támogatást 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás számláról kell teljesíteni. A jogosulatlan igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

348. §

(1) Az e jogcím alatti támogatások az FM Hivatal folyamatosan, a pályázati felhívásban előírt feltételek szerint összeállított és ott megjelölt határidőig benyújtott pályázat alapján igényelhetők.

(2) A pályázathoz csatolni kell az Áhmr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot.

(3) A pályázat tartalmi és formai követelményeit, a támogatás elbírálásának, igénylésének és felhasználásának rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A pályázatokat a Területi Vízgazdálkodási Bíráló Bizottság javaslata alapján és az FM Hivatal véleményének figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(5) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium döntése alapján az FM Hivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és a szerződéseket ellenjegyzésre az aláírást követő 2 héten belül megküldi a minisztériumnak.

(6) A támogatás a támogatási szerződés, kifizetett számlákkal igazolt szerződés, valamint a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(7) A támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítését az FM Hivatal, a minisztérium, illetve az általa megbízott szakértő ellenőrzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén a támogatás teljes összege vagy arányos része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosultatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a szerződés szerinti személynél, vagy szervnél a minisztérium kezdeményezi.

(8) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a vízitársulat, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

5.7. A vízkárelhárítási létesítmények beruházási támogatása

349. §

(1) E jogcímen támogatást vehetnek igénybe

a) a közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának napjáig megalakult és bejegyzett vízitársulatok,

b) azon önkormányzatok, illetve mezőgazdasági termelők, akik külterületi vizek illetve vízilétesítmények tulajdonosai, illetve kezelői.

(2) A támogatás a minisztérium feladatkörébe tartozó mezőgazdasági célú vizek és vízilétesítmények létrehozásával, felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása érdekében nyújtható be.

(3) Támogatás a mezőgazdasági vízgazdálkodási - kivéve az öntözési célú - létesítményekhez adható, a következők szerint:

a) a meglévő mű érvényes vízjogi engedélye szerinti (illetve eredi állapotra történő) helyreállításához, az üzembiztonság, a kárelhárítás és a kármegelőzés érdekében (értéknövelő beruházás),

b) új közcélú vízilétesítmény megvalósításához.

350. §

A támogatás mértéke:

a) a társulat jegyzett tőkéjében nyilvántartott műveknél a beruházás nettó költségének legfeljebb 75 százaléka,

b) a földművelésügyi hivatalok vagyonkezelésében lévő forgalomképes állami tulajdonú műveknél a beruházás 100 százaléka,

c) nem társulatok által üzemeltetett külterületi mezőgazdasági célú művek esetén az áfát nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 75 százaléka.

351. §

Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a megyei földművelésügyi hivatal értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül a támogatási szerződést önhibájából nem köti meg.

352. §

(1) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti az FM Hivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha az FM Hivatal egyetért, - a minisztériummal történt egyeztetés után - módosítja a szerződést és a módosított szerződés 2 példányát a minisztériumnak is megküldi.

(2) A támogatás számlák és bizonylatok alapján, a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, teljesítés- és forrásarányosan igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) az FM Hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

5.2. A vízkárelhárítási létesítmények fenntartási támogatása.

353. §

(1) E jogcímen támogatás vehet igénybe a közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának határnapjáig megalakult vízitársulat, amelyek a cég- ' bírósági nyilvántartásba vételét igazolja.

(2) A támogatás célja a vízitársulatok által működtetett helyi/térségi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási művek fenntartása.

354. §

A 353. § (2) bekezdése szerinti fenntartási munkák körébe a meder iszapolása, a vízinövényzet irtása, a műtárgyak javítása és a helyi/térségi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási műveknek a vízkárelhárítás érdekében az érvényes vízjogi engedélyben meghatározott vízelvezetési feltételeinek biztosítására végzett egyéb tevékenysége tartozik.

355. §

(1) A támogatás összege a kérelem alapján, - figyelemmel a rendelkezésre álló keretösszegre - normatíva szerint kerül meghatározásra. A támogatási összeg nem haladhatja meg a vízitársulat tárgyévre fenntartásra tervezett saját forrás összegének kétszeresét.

(2) A támogatás a számlák és bizonylatok alapján, a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint teljesítés- és forrásarányosan igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) az FM Hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatót adni.

6. Az agrárfoglalkoztatás támogatása

356. §

(1) E jogcímen - kérelem alapján - a (3) bekezdésében meghatározott mértékű vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe a mezőgazdasági tevékenységet folytató

a) munkáltató a foglalkoztatott létszám után,

b) egyéni vállalkozó saját maga és foglalkoztatottjai után, akik társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezettek, továbbá

c) a főfoglalkozású őstermelő, aki megállapodás alapján társadalombiztosítási ellátásra biztosítást kötött, és amennyiben eleget tett a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) A támogatás célja a mezőgazdasági foglalkoztatatáshoz kapcsolódó termelési költségek csökkentése. Így a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő legalább l éve mezőgazdasági termelést folytasson.

(3) Támogatást igényelhet továbbá az (1) bekezdés szerinti jogosult abban az esetben is, ha tevékenységét l éven belül indította, és vállalja, hogy vállalkozását a támogatás igénybevételétől számított legalább 3 évig működteti.

(4)[77] A támogatás mértéke a megfizetett társadalombiztosítási járulék 15 százaléka, amelyet a 2003. január hóra megfizetett társadalombiztosítási járulék után is igénybe lehet venni.

(5) A támogatás - a rendelet 70. számú mellékletét képező kérelem és társadalombiztosítási járulék megfizetését igazoló bizonylat alapján - az illetékes adóhatóságtól igényelhető és azt a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A támogatást az illetékes adóhatóság ellenőrzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

7. A gazdálkodás kockázatát csökkentő támogatás

357. §

(1) A támogatás a növény-, szőlő- és gyümölcskultúrákra, erdőre, gazdasági haszonállatokra, tenyésztett vadra, valamint az ehhez kapcsolódó vagyonbiztosításra kötött, érvényes mezőgazdasági biztosítások alapján ténylegesen kifizetett díjak után vehető igénybe költségráfordítás ellentételezéseként.

(2) A támogatást a mezőgazdasági termelő és integrátor veheti igénybe.

(3) Az integrátor abban az esetben veheti igénybe az (1) bekezdés szerinti támogatást, amennyiben kötelezettséget vállal arra, hogy azt a termelőnek legkésőbb az integrációs szerződés végelszámolásakor tovább adja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybe vehető a mezőgazdasági biztosító egyesületeknél kötött biztosításokra is.

358. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen kifizetett, igazolt biztosítási díj 30 százaléka.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mező- és erdőgazdasági biztosítási szerződést - kivéve a mezőgazdasági biztosító egyesületeket - azzal a biztosítóval kössön, amely a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége együttműködési megállapodását elfogadta.

359. §

(1) A támogatás a 71. számú melléklet szerinti igénylőlapon igényelhető, amelyet felülvizsgálat, jóváhagyás és nyilvántartásba vétel céljából az FM Hivatalhoz kell benyújtani, erdőgazdálkodás illetve vadtenyésztés esetében az illetékes erdészeti, illetve vadászati hatóság véleményével együtt. Az igénylő a biztosítási díj részlet- vagy teljes befizetéséről szóló, a biztosító által kiállított igazolást benyújtja az FM Hivatalhoz, ahol részére az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást kiállítják. A támogatás folyósítása ezzel az igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól. A díjfizetési igazolásnak tartalmaznia kell a biztosító intézmény megnevezését, a biztosított azonosításához szükséges adatokat, a biztosítási szerződés, illetve kötvény számát, érvényességét, a kockázatviselés helyét, a biztosítás módozatát a hozzátartozó éves díjfizetési előírás feltüntetésével, az esedékes díjrészlet összegét és befizetésének napját, valamint a támogatás célját és feltételeit érintő különleges tények, események részletezését (pl. díjvisszatérítés).

(2) Új biztosítási szerződés keletkezése esetén új igénylőlapot kell benyújtani.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kötött, folyamatosan érvényes biztosítási szerződések alapján már jóváhagyott és nyilvántartásba vett igények esetén újabb igénylőlapot benyújtani nem kell.

(4) Amennyiben a biztosító díjvisszatérítést alkalmaz, az igénylő a visszatérített díjra eső támogatást 30 napon belül köteles visszafizetni.

(5) A kiadott igazolások göngyölítve összesített adatairól (igénylők száma, kiadott igazolások száma és forintértéke, éves díjelőírás összege) készített kimutatást az FM Hivatalok a tárgyhót követő hónap 4-éig megküldik a minisztériumnak.

360. §

(1) A kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső-elhárítási tevékenység fenntartására és kibővítésére céltámogatás vehető igénybe, amelynek nem feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a 357. §-ban előírtaknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra a támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A támogatási kérelem tartalmazza a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégeső-elhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és az igénybe vehető céltámogatásról az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki.

361. §

(1) A támogatások az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhetők, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogátasok folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett, valamint a 359. § (4) bekezdés szerinti támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A 360. § szerinti támogatás jogszerű felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a minisztérium a területi szerveinek bevonásával látja el, a jogosultatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az illetékes adóhatóság rendeli el.

(3) A 357-359. § szerinti támogatás jogszerű felhasználásának, valamint termeltető esetében a termelővel történő elszámolás teljesítésének ellenőrzéséről, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről az illetékes adóhatóság intézkedik.

8. A biodízel felhasználásának támogatása

362. §

(1) E jogcímen a (3) bekezdésben meghatározott mértékig történő vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági termelők, valamint agrár-kutatóhelyek akik/amelyek megfelelnek ezen rendeletben előírt föltételeknek, továbbá tagjai a minisztérium által elfogadott két kísérleti biodízel modellüzem által létrehozott termelői-felhasználói integrációnak.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározottak számára az igazoltan felhasznált biodízel mennyisége után 2003. november 30-ig vehető igénybe.

(3) A támogatás mértéke 30 Ft/liter.

(4) A támogatás az FM Hivatal által kiállított az R. 1. számú melléklet szerinti igazolással igényelheti az illetékes adóhatóságtól, melyet a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

9. A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

363. §

(1) A támogatások az adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A minisztérium megyénként a megyei hatáskörben felhasználható támogatási keretet állapít meg.

9.1. A szaktanácsadás díjának támogatása

364. §

(1) A támogatást az a szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő kaphatja, aki/amely mezőgazdasági (TEÁOR 01.1-01.3), erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50), halgazdálkodási (TEÁOR 05.0), élelmiszer-feldolgozási (TEÁOR 15) termelő tevékenységet, valamint az ezeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytat, és megfelel a Nyilv. r. előírásainak. Nem jogosult támogatásra, aki szerepel a minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében (a továbbiakban: Szaktanácsadói Névjegyzék). A fenti tevékenységekből származó árbevétel jelenti a (2), (3), (5) bekezdésekben feltételként meghatározott árbevételt.

(2)[78] Az előző évben 1 millió Ft árbevételt el nem ért, a Nyilv. r. alapján nyilvántartásba vett termelők csoportos formában kaphatnak ingyenes szaktanácsadást a területi központ vezető falugazdásza által jelzett igény szerinti témakörökben megrendezésre kerülő szaktanácsadási programok - előadások, konzultációk, bemutatók - keretében. A szaktanácsadói programok megvalósítóját a program helye szerint az FM Hivatal jelöli ki azok közül az ajánlattevők közül, akik nem végeznek az agrárgazdasággal összefüggő kereskedelmi és/vagy ügynöki tevékenységet, és az ajánlott szaktanácsadási programot a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó az agrárkamara és az érdekképviseleti szervezetek bevonásával valósítják meg. Amennyiben a falugazdász területi központ olyan szaktanácsadási programot igényel, amelyhez nincs megfelelő regisztrált szaktanácsadó, vagy az adott időben és helyen regisztrált szaktanácsadó bevonása gazdaságosan nem oldható meg, a megyei programok megvalósításához a programok tervezett időtartama 20 százalékának mértékéig a Szaktanácsadói Névjegyzékben nem szereplő szakember is alkalmazható. Ez alól - indokolt esetben - a program helye szerinti FM Hivatal vezetője adhat felmentést.

(3)[79] Az éves 1 millió forint árbevételt meghaladó és a támogatásra jogosult igénylő olyan szerződés alapján vehet igénybe támogatást, amely szerint a szolgáltatást a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó, az agrárkamara és az érdekképviseleti szervezetek végzik.

(4) A támogatás a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 44-45. §-ban előírt üzemtervezéshez nem vehető igénybe. A talajvizsgálatok laboratóriumi munkáihoz támogatás nem igényelhető.

(5) A támogatás felső határa és mértéke az - a tárgyévet megelőző évre vonatkozó - éves árbevétel alapján a következő:

Az éves árbevétel
ezer Ft
Támogatás
felső határa Ft/év
Támogatás
mértéke %
1 000–7 000100 00075
7 000–20 000125 00050
20 000–40 000150 00025

Induló vállalkozás esetén a legalacsonyabb árbevételi kategóriát kell figyelembe venni.

(6) Az aki - a tárgyév január 1-jén - a 40. életévét még nem töltötte be - és egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal rendelkezik - a szerződés szerinti díj 75 százalékát igényelheti támogatásként. A számára kifizethető támogatás felső határát úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg az (5) bekezdésben az éves árbevétele függvényében meghatározott összeget.

(7) Az e rendelet 374. §-ai alapján támogatást nyert hátrányos helyzetűek közösségének tagjai a (2) bekezdésben foglalt általános szempontok szerinti csoportos formában jogosultak szaktanácsadás igénybevételére.

365. §

(1) A szaktanácsadóval a 364. § (3) bekezdés szerint megkötött szerződés egy példányát a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt - a szerződés megkötését követő 30 napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából be kell nyújtani a támogatást az FM Hivatalhoz. A szerződést az FM Hivatalban beszerezhető űrlapon kell megkötni. A szerződés az FM Hivatalhoz a tárgyév október 31-éig nyújtható be. Az előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a szerződésben foglalt teljesítési határidőt követően 30 napon belül kell írásban az FM Hivatalhoz benyújtani. A támogatás tárgyévi kifizetésére vonatkozó kérelmek a tárgyév október 31-éig nyújthatók be.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell a számla másolatát, erdőgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a kérelemhez. Tartós, legalább féléves szaktanácsadási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

366. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát az FM Hivatal állapítja meg.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadása esetén az FM Hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás kifizetése az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

9.2. Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

367. §

(1) Támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági (TEÁOR 01.1-01.3), erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50), halgazdálkodási (TEÁOR 05.0), élelmiszer-feldolgozási (TEÁOR 15), termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytatói számára nyújtott ismeretátadás költségeinek részbeni megtérítésére.

(2) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) szakképesítést adó - iskolarendszeren kívüli - képzés költségeinek támogatása,

b) szakképesítést nem adó tanfolyamok, előadások költségeinek támogatása,

c) szakmai rendezvények költségeinek támogatása,

d) szakmai ismeretterjesztéssel kapcsolatos kiadványok, valamint videofilm és más képi adathordozók (pl. CD, DVD) előállítási költségeinek támogatása,

e) szaktanácsadók továbbképzésének támogatása,

f) a szaktanácsadási központokban folytatott szaktanácsadási tevékenység és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésének támogatása,

g) bemutató üzemek által biztosított üzemlátogatások költségeinek támogatása,

h) szaktanácsadási és ismeretátadási feladatokkal összefüggő szervezés és ellenőrzés költségeinek támogatása,

i) "Mezőgazdasági könyvhónap" támogatása.

j)[80] a szakképesítést nem adó, az Európai Uniós csatlakozásra való felkészítést elősegítő tanfolyamok előadások költségeinek támogatása.

368. §

(1) A támogatás formája a támogatási szerződésben meghatározandó vissza nem térítendő támogatás vagy fejlesztési célú juttatás.

(2)[81] A támogatás a 367. § (2) bekezdés a)-c), g) és j) pontjai szerinti jogcímekre pályázat útján vehető igénybe.

(3) A támogatás a 367. § (2) bekezdés f), h) és i) pontja szerinti jogcímre a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

(4) A támogatás a 367. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti jogcímre pályázat, valamint a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

369. §

A nyilvános pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívása tartalmazza.

370. §

(1)[82] A támogatás mértéke a 367. § (2) bekezdés a)-d) és j) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium állal elismert költségek 50 százalékáig, legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedhet. A 367. § (2) bekezdés e)-i) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségekig terjedhet, de nem haladhatja meg a feladat elkezdése előtt létrehozott támogatási szerződésben rögzített összeget.

(2) A 367. § (2) bekezdés a) pont keretében szervezett "mezőgazdasági vállalkozó" (OKJ 32 6201 02), "ezüstkalászos gazda" (OKJ 216201 01) és "aranykalászos gazda" (OKJ 326201 01) tanfolyamok esetében - a tanfolyamot sikeresen elvégzők számára - a támogatás az elismert költségekig terjedhet.

(3) A 367. § (2) bekezdés d) pont alapján, állami megbízás keretében a minisztérium és az FM Hivatalok által kezdeményezett - szaktanácsadással összefüggő - tájékoztató kiadványok esetében a támogatás az elismert költségekig terjedhet, amely a minisztérium által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb 3 millió Ft, az FM Hivatal által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb 250 000 Ft lehet.

371. §

(1) A 367. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény jogosult pályázatot benyújtani.

(2)[83] A 367. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, agrárkutató intézet, valamint a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó, az agrárkamara és az érdekképviseleti szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani.

(3) A 367. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra a rendezvény szervezője jogosult pályázatot benyújtani.

(4) A 367. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra olyan kiadó jogosult pályázatot benyújtani, amely a pályázatában be tudja mutatni, hogy megfelelő kiadói tapasztalattal és terjesztői háttérrel rendelkezik. Legfeljebb 3 szerzői ív terjedelmű, nyomdai előállítású kiadvány támogatásához kiadói tevékenységgel rendelkező szervezet is jogosult pályázat benyújtására.

(5) A 367. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, valamint agrárkutató intézet jogosult pályázatot benyújtani.

(6) A 367. § (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatásra a bemutató üzemek közül az jogosult, aki a "Bemutató üzem 2000" cím, vagy a "Bemutató üzem 2001" cím, vagy a "Bemutató üzem 2002" cím használatára jogosult, valamint aki a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás alapján elnyerte a "Bemutató üzem 2003" címet.

(7)[84] A 367. § (2) bekezdésének j) pontja alapján a mezőgazdasági termelők részére - az Európai Unióra való felkészülés érdekében - szervezett rendezvények (előadások, tanfolyamok, szakmai rendezvények) költségeinek támogatására az agrárképzést folytató oktatási intézmény, agrárkutató intézet, a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó, valamint az agrárkamarai és érdekképviseleti szervezetek pályázatot nyújthatnak be.

372. §

(1)[85] A 367. § (2) bekezdés a)-c) és j) pontjai szerinti támogatásra a pályázatot a program helye szerinti FM Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A 367. § (2) bekezdés d) és g) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a pályázónak az FM Hivatalhoz kell benyújtania.

(3) A 367. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani.

373. §

(1) A pályázat elfogadásáról szóló értesítésnek megfelelően az FM Hivatal, illetve a minisztérium szerződést köt a pályázóval. Az FM Hivatal, illetve a minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(2) A támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére a 366. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

10. Hátrányos helyzetűek közösségi termelésének támogatása

374. §

(1) A támogatás célja az ország különböző térségeiben rendelkezésre álló önkormányzati közhasznú, illetve magántulajdonban lévő termőföld területeken a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló, munkanélküli lakosság növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységének (TEÁOR 01.1-01.3, 02.01, 05.01) segítése, illetve ösztönzés annak elkezdésére.

(2) A támogatás igénybe vehető az (1) bekezdés szerinti tevékenységhez vásárolt vetőmag-, szaporítóanyag-, állatbeszerzések és igénybe vett szolgáltatások költségeinek csökkentéséhez. A támogatás mértéke a vásárlások és szolgáltatások kifizetett számlával igazolt költségének 50 százaléka.

375. §

(1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázat részletes tartalmi, formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő, a minisztérium által kiírt pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatásban részesíthető termékek BTO számú megjelölését a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás elnyerésére pályázhat

a) a települési önkormányzat,

b) a települési önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzattal együtt,

c) a helyi kisebbségi önkormányzat.

(4) A pályázatokai az FM Hivatalhoz kell benyújtani. Az FM Hivatal a benyújtott pályázatokat felülvizsgálja és véleményével ellátva továbbítja a minisztériumnak.

(5) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium állapítja meg és a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

376. §

(1) A nyertes pályázó köteles a támogatásban részesített termelési tevékenységet szervezni, figyelemmel kísérni, ellenőrzési tevékenységet folytatni, a termelői közösség tagjainak tanfolyami oktatáson való részvételét megszervezni.

(2) A támogatás a szerződésben meghatározott feltételek számlákkal igazolt teljesítését követően a minisztérium által - az R. 1. számú melléklete szerint - kiállított igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(3) A szerződésben foglaltak végrehajtását az FM Hivatal ellenőrzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóságnál kezdeményezi.

(4) A támogatás a (2) bekezdés szerinti igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

11. A Magyarországon nem honos karantén károsítok elleni védekezés és a növény-egészségügyi járványelhárítás keretében elrendelt közérdekű védekezés költségeihez nyújtott támogatás

377. §

(1) A támogatást az érintett mezőgazdasági termelők, és az NTSZ-ek vehetik igénybe.

(2) A támogatás iránti kérelmet az NTSZ kötelező védekezést elrendelő határozatának hatálybalépését követő 30 napon belül, a 72. számú melléklet alapján a termőhely szerinti FM Hivatalhoz lehet benyújtani, amennyiben a termelő a védekezést a határozatban előírt határidőn belül végrehajtotta. Ennek elvégzését a növényvédelmi felügyelő által kiállított jegyzőkönyv igazolja.

(3) A kérelmekhez minden esetben mellékelni kell az NTSZ kötelező védekezést elrendelő határozatát, és az elrendelt növényvédőszer-vásárlást igazoló kifizetett számlát.

(4) A támogatás az FM Hivatal által, az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

(5) A 378-380. §-ban foglalt támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

378. §

(1) A Magyarországon nem honos karantén károsítok elleni növényvédelmi költségekhez nyújtott támogatás a NTSZ által elrendelt, kötelező védekezések növényvédőszer-költsége után vehető igénybe.

(2) A támogatás nem terjed ki a hatóság által előírt, egyéb védekezési eljárások (vetésváltás, csonkolás, fertőzött növényi részek eltávolítása és megsemmisítése) költségeire. Továbbá nem igényelhető költségtérítés az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) és a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) ellen elrendelt kötelező védekezésre. A tűzelhalás (Erwinia amylovora) esetében pedig kizárólag az NTSZ által virágzásban elrendelt kötelező védekezések növényvédőszerköltségeire nyújtható be támogatási igény.

379. §

A támogatás mértéke a - 377. § (3) bekezdés szerinti - számlával igazolt növényvédőszer-költség 100 százaléka.

380. §

(1) A Magyarországon nem honos karantén károsítok által okozott károk enyhítésére támogatás a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 47. §-a alapján a karantén károsítok ellen, a minisztérium vagy az NTSZ-ek által elrendelt kötelező védekezések során okozott károk enyhítésének finanszírozására vehető igénybe.

(2) A zárlati intézkedés elrendelésével az árutermelők növényállományában bekövetkezett részleges vagy teljes megsemmisítés esetén, a dologi tulajdonban keletkezett károk enyhítéséről a minisztérium kártalanítási határozatban rendelkezik.

(3) Kártalanításra jogosult, aki a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletben, valamint a zárlati határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, és a kárenyhítés érdekében minden intézkedést elvégzett.

381. §

(1) Növény-egészségügyi járványelhárítás keretében elrendelt közérdekű védekezés finanszírozására támogatás igényelhető a 2000. évi XXXV. törvény 7. §-a alapján az NTSZ-ek által elrendelt közérdekű védekezéshez (beleértve a gyommentesítést is).

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az NTSZ határozatban közérdekű védekezést rendel el, és rendelkezik a védekezés költségeiről.

(3) Az NTSZ a (2) bekezdésben megjelölt határozat másolatát és a végrehajtott védekezés költségéről kiállított számlát a Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére továbbítja.

(4) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda a közérdekű védekezés költségeit a 377. § (5) bekezdésben meghatározott számláról a pénzügyi teljesítés biztosítására megigényli.

(5) Az APEH a közérdekű védekezés költségeinek megtérítésére a megigényelt összeget a Földművelésügyi Költségvetési Iroda Kincstárnál vezetett 10032000-01744002-00000000 számlájára átutalja.

(6) A közérdekű védekezést elvégző vállalkozó költségét - a vállalkozóval előzetesen kötött szerződésnek megfelelően - a Költségvetési Iroda téríti meg.

(7) A mezőgazdasági termelő a területén elvégzett közérdekű védekezés költségét köteles a 377. § (5) bekezdésben meghatározott számlára utalni, és a befizetési igazolást az NTSZ részére megküldeni.

(8) Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Földművelésügyi Költségvetési Iroda a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeg megfizetésére szólítja fel.

(9) Ha a mezőgazdasági termelő a (8) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének sem tesz eleget, a Költségvetési Iroda a végrehajtott közérdekű védekezés költségének adók módjára való behajtását írásban kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(10) A (8) bekezdés szerint behajtott összeget a 377. § (5) bekezdésében meghatározott számlára utalja vissza.

XIII. Fejezet

AZ ERDŐKÁROK ELHÁRÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

382. §

A támogatást az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózatot működtető állami szerv veheti igénybe. A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 4. alcím alatt erdészeti feladatokra elkülönített pénzösszeg.

383. §

(1) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyarak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után 800 Ft/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén

a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel,

b) a tárgyévben kitermelt elhalt fatérfogat legalább a károsodott erdőrészlet élőfakészletének több mint 5 százaléka.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdőterülete szerint illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kérheti az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását. A támogatás az igazolás alapján, valamint az R. 3. és 5. számú mellékleteinek csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) Az erdőkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret 25 százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. Ebben az esetben a minisztérium az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózatot működtető állami szerv részére az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

384. §

(1) A kitermelt famennyiséget az illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(3) A támogatást a 10032000-01905599 számú APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az illetékes erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

XIV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

385. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az azt módosító 18/2002. (II. 26.) FVM rendelet, a 28/2002. (IV. 15.) FVM rendelet, a 48/2002. (V. 23.) FVM rendelet, a 87/2002. (IX. 20.) FVM rendelet és a 106/2002. (XII. 5.) FVM rendelet, valamint az agrármarketing támogatás igénybevételeinek feltételeiről és a lebonyolítás rendjéről szóló 50/2002. (V. 25.) FVM rendelet, a vidékfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól 50/2001. (VII. 20.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az igénybe vett támogatás elszámolására és a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az abban, valamint az annak alapján megkötött szerződésben, illetve kiadott engedélyben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Valamennyi kijelölt erdőgazdálkodó köteles megküldeni a rendelet 113. §-ában foglaltak szerint, az erdészeti hatóságnál meglévő formában és tartalomban a 2001. évi elszámolásokat, valamint a 2002. évi elszámolás tervezetét a rendelet megjelenését követő 60 napon belül, a 2002. évi összesítő elszámolást 2003. június 10-ig az erdészeti hatóság részére.

(3) A 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 61-67. §-ok szerinti kan beállítási támogatási kérelmet - a hivatkozott §-ok szabályai szerint -, a 2002. december 1. és 2003. január 1. között értékesített, illetve igazolt (a csatolandó igazolásokat ez időszakban igazolták) kanok esetében 2003. február 15-ig lehet benyújtani.

(4) Az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzemnek, illetve jogutódjának a 33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalása alapján a felépített lakóház tekintetében az állóeszköz-nyilvántartásba vételétől számított 25 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezen időszak alatt a támogatást megállapító szerv a tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzem vagy jogutódja a lakás megvalósításkori támogatásának megfelelő összeget a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése támogatása előirányzat felhasználási keretszámlára visszafizeti. Fizetési késedelem esetén a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelően növelt összegben kell visszafizetni.

386. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdővédelmi bírságot,

c) újraerdősítési költséget,

d) erdőgazdálkodási bírságot,

e) az erdészeti hatósági eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díjat

az erdőgazdálkodónak az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

387. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) földvédelmi járulékot,

b) földvédelmi bírságot,

c) talajvédelmi bírságot,

d) növényvédelmi bírságot

a megyei földhivatalok, az NTSZ-ek és a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

388. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) tenyésztési hozzájárulást,

b) állattenyésztési bírságot,

c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét a Kincstár 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységek számlára kell befizetni.

(2) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig kell az (1) bekezdés szerinti számlára teljesítenie, jogcímenként külön-külön összesítve.

(3) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig köteles az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

(4) A miniszter, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a szerinti tenyésztési hozzájárulás

a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI,

b) behajtásáról az illetékes adóhatóság bevonásával gondoskodik.

389. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) halászatfejlesztési hozzájárulását, illetve az állam halászati joga után fizetett haszonbérleti díját,

b) az állami horgászjegy díját,

c) az állami halászjegy díját,

d) a halgazdálkodási bírságot,

e) az állami horgászvizsga díját,

f) az állami halászvizsga díját,

g) a halvédelmi bírságot

a halászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, címrend szerint utalja a Kincstár Halgazdálkodási bevételek 10032000-01031647-00000000 számú nemzetgazdasági számlára.

390. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) vadvédelmi bírságot,

b) vadvédelmi hozzájárulást,

c) vadgazdálkodási bírságot,

d) vadászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint,

e) külön jogszabály szerint fizetendő vadászjegy díjbevételének 50 százalékát, a vadászati engedély díjbevételének egészét

a vadászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) Az FM Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, címrend szerint utalja a Kincstár az FM Hivatal Vadgazdálkodási bevételek 10032000-01220191-56000003 számú nemzetgazdasági számlára.

391. §

(1) A 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 135-143. §-aiban szereplő támogatások 2002-ben ki nem fizetett része a 10032000-01850358 APEH Nemzeti Agrár-környezetvédelmi program lebonyolítási számláról kell teljesíteni.

(2) A 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 307-315. §-aiban szereplő támogatások 2002-ben ki nem fizetett része a 10032000-01220191-51000008 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számú számláról teljesíthető.

(3) A 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 259-260., valamint a 266-267. §-aiban szabályozott támogatások ki nem fizetett része a 10032000-01220191-51000008 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számláról teljesíthetők.

(4) A 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 404-416. §-aiban szereplő támogatások áthúzódásai 10032000-01220191-51000008 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számláról teljesíthetők.

(5) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján igényelt támogatások folyósítását a rendelet

a) 14. § (1) bekezdés a) pont szerinti új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések vásárlásának támogatása esetén az APEH 10032000-01856127 számú Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízingeléshez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról,

b) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházások támogatása esetén a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számláról,

c) 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szőlő-gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséi szolgáló beruházások támogatása esetén a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági termelés korszerűsítése számláról,

d) 14. § (2) bekezdése szerinti földalapú növénytermelési támogatás esetén az APEH 10032000-01905623 számú Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásokat ugyanezen számlákra kell visszafizetni.

(6) A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján igényelt kamattámogatásokat és a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet alapján igényelt támogatásokat az APEH 10032000-01905616 számú Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásokat ugyanezen számlákra kell visszafizetni.

(7) A 2002. évi vidékfejlesztési célelőirányzat terhére vállalt kötelezettségek a VI. fejezet finanszírozására rendelkezésre álló forrás-előirányzat terhére finanszírozhatók.

392. §

(1) Amennyiben a szövetkezeti üzletrész-vásárlási támogatás összegét a szövetkezet a későbbiekben - megfelelő indoklással ellátott kérelem alapján - vissza kívánja fizetni, és a támogatással képzett vagyonrészt meg akarja szüntetni, a támogatás összegét a támogatás folyósítása és a visszafizetés közötti időtartamra kiszámított, a folyósításkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetheti, és azt követően a fel nem osztható vagyonát a visszafizetett támogatás összegével csökkentheti, a kamatot a tárgyidőszak eredménye terhére kell elszámolni.

(2)[86] Amennyiben (1) bekezdés szerinti szövetkezet részlegesen vagy teljes egészében gazdasági társasággá alakul át, úgy a szövetkezeti üzletrész támogatást nem kell visszafizetnie.

(3) Amennyiben a pályázó a 2002. évben ültetvénytelepítésre pályázott és a pályázata szakmailag megfelelt, de más okból elutasításra került, a 2003. évi ültetvénytelepítési pályázata elbírálásakor - amennyiben az megfelel a hatályos rendelkezéseknek és a pályázati felhívásnak - a 2002. évi eltelepítés nem kizáró tényező.

393. §

Amennyiben a szövetkezet - külön jogszabály szerinti - 2000., 2001., 2002. évi forgóeszköz-feltöltési, illetve tartós készlet-feltöltési támogatását a tárgyév második felében tudta igénybe venni, úgy a tárgyévi árbevételt a támogatási okirat kiállításának dátumától számított l éven belül kell teljesíteni. Abban az esetben, ha a vállalt árbevételt nem vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást vagy annak arányos részét vissza kell fizetnie. Ez a rendelkezés csak azon szövetkezetekre vonatkozik, ahol a támogatás visszavonására vonatkozó adóhatósági jogerős határozat nincs.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

A) Kamattámogatás összegének meghatározása forinthitel esetén

A) Kamattámogatás összegének meghatározása forinthitel esetén
Alapadatok:
1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje:.............................................................................................................................................
2. A hitel (kölcsön) szerződés megkötésének időpontja: ....................................................................................................................
3. A támogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat): ..................
4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke: ...........................................................................................................................
A számítás menete:
1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher:
hitel összege x jegybanki alapkamat %
_______________________________
100
2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher:
éves kamatteher
_______________________x futamidő napokban
365
3. A futamidő re jutó kamattámogatás:
futamidőre jutó kamatteher
_______________________x támogatás mértéke %
100
4. A kamatterhelés időszakára jutó kamattámogatás:
futamidőre jutó kamattámogatás
_______________________x hónap/negyedév tényleges napjainak száma
futamidő napokban
5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatást 100 Ft-ra kerekítve kell igényelni.

B) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel arányának kiszámítása

1. A rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele/bevétele egyenlő a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati tevékenység, növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR 01-02, 04, 05, 15.71) nettó árbevétellel/bevétellel".[87]

2. Az arányszám kiszámításánál

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében a 2002. évben felhasznált - az év közben induló (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező), bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett -, vásárolt alapanyagok, valamint a közvetített szolgáltatások beszerzési értékével. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti összes nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével. Nem kell a levonást elvégezni a jogutód gazdálkodó szervezetnél az átalakulás évében a jogelődtől átvett mezőgazdasági termékek értéke esetében;[88]

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint az Szja tv. hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági tevékenység bevételének [a termékértékesítésből és szolgáltatás nyújtásából származó bevétel, valamint a végleges juttatásként kapott támogatás a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint] tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele is, csökkentve az előállítás érdekében a 2002. évben - illetve a 2. pont a) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett - vásárolt alapanyagok és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékével, valamint a tevékenységek végzése érdekében igénybe vett támogatások összegével. Az összes bevétel csökkentendő az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint a tevékenységek végzése érdekében igénybe vett támogatások összegével;

c) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi LIII. törvény (eva) szerinti adózást választó adóalanyok esetében a 2002. évben vásárolt anyagok és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékét nem kell figyelembe venni, illetve azokkal nem kell korrigálni a mezőgazdasági és az összes bevételt.

3. A vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a 2002. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve a 2. pont b) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével.

4. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő a 2002. évi árukészlet beszerzésére fordított - illetve a 2. pont b) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével.

5. A közvetített szolgáltatások értéke egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott - illetve a 2. pont b) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - közvetített szolgáltatások teljesítményértékével.

6. Az előző évben, illetve tárgyévben elemi kárt (ideértve az állatjárvány miatti kárt) szenvedett termelők az FM Hivatal által kiadott igazolás alapján, annak megfelelő arányban az árbevételt módosíthatják.[89]

2. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az agrárberuházási pályázatok elbírálásának és a támogatások felhasználásának rendje

Az e mellékletben foglaltak az I. Fejezet 1., 2., 3., 4. és 5. pontjaiban meghatározott támogatások körére vonatkoznak, kivéve a 2.3. és 2.4. pontokban meghatározott támogatásokat.

1. Az építés-beruházási és az ültetvénytelepítési pályázatokat a tervezett beruházás telephelye, a gépberuházási pályázatokat a pályázó lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz a pályázati felhívásban meghatározott ideig lehet benyújtani.[90]

2. A 7-8. §-ok alapján benyújtott, 100 millió Ft beruházási költséget el nem érő építés-beruházási pályázatokat az elismert TÉSZ-ek által benyújtott pályázatok kivételével az FM Hivatal vezetője saját hatáskörében bírálja el. A 9-15. §-ok alapján benyújtott gépbeszerzési pályázatokat, valamint a 18-19. §-ok alapján benyújtott ültetvénytelepítési pályázatokat pedig értékhatártól függetlenül ugyancsak az FM Hivatal vezetője saját hatáskörben, építés-beruházási és ültetvénytelepítési pályázatok esetén a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül, gépbeszerzési pályázatok esetén a benyújtás időpontját követő 30 napon belül.[91]

3. A 7-8. §-ok alapján benyújtott, legalább 100 millió Ft beruházási költséget tartalmazó építés-beruházási, továbbá az elismert TÉSZ-ek által benyújtott, a 20. § alapján az intervenciós raktár felújítására benyújtott és a 21. § alapján az élelmiszeripari beruházásokra irányuló pályázatokat az FM Hivatal véleményével ellátva, folyamatosan, de legkésőbb a befogadási határidőt követő 15 napon belül megküldi a minisztériumnak, amely a hozzá beérkezés napjától számított 60 napon belül bírálja el.

4. A pályázatok a benyújtott formában és tartalommal kerülnek elbírálásra, hiánypótlás lehetősége nélkül. Az építés-beruházási pályázatok bírálata során az elismert TÉSZ-ek által benyújtott pályázatok kivételével a 16. pont szerinti pontrendszer alapján sorrendet kell kialakítani, amely a pályázat elfogadásának alapjául szolgál. A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázó írásban értesítést kap.

5. A pályázat benyújtását követően a beruházás a pályázó saját kockázatára megkezdhető, de a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható.

a) A beruházás megkezdése időpontjának az építési beruházás esetén az építési napló megnyitását, gépvásárlásra benyújtott pályázat esetén a számla kibocsátásának, lízingelés esetén a lízingszerződés megkötésének dátumát kell tekinteni. Ültetvénytelepítés esetén a telepítési és ápolási naplóban az ültetés megkezdését rögzítő időpont tekintendő a beruházás megkezdésének.

b) Az építési beruházásokhoz szükséges anyag, beépítésre kerülő berendezés (beleértve a technológiai gépeket, eszközöket), műszaki tervdokumentáció, szakvélemény-beszerzés, illetve ültetvénytelepítések esetén a terület-előkészítés, a tápanyagfeltöltés, a szaporítóanyag-beszerzés nem tekintendő a beruházás megkezdésének. A felsorolt beszerzésekről és beruházás-előkészítő dokumentumokról szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje a pályázati felhívásban kerül meghatározásra.

"6. A támogatás igénybevételének jogosságát a 2. pont szerinti pályázatok esetében az FM Hivatal munkatársaiból, a Megyei Területfejlesztési Tanács egy képviselőjéből, az egyéni gazdálkodók érdekképviseletét ellátó szervezetek egy képviselőjéből, a társas gazdálkodók érdekképviseletét ellátó szervezetek egy képviselőjéből, valamint a tárgyalt szakterülettől függően egy szakintézményi képviselőből álló Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottság javaslata alapján az FM Hivatal vezetője-mint döntéshozó -, a 3. pont szerinti pályázatok esetében a miniszter által felkért szakértőkből és az agrárszervezetek képviselőiből álló Beruházási Szakbizottság (amelynek elnöke a minisztérium képviselője) javaslata alapján a minisztérium - mint döntéshozó - (a továbbiakban mindkét esetre vonatkozóan: Döntéshozó) állapítja meg. A Beruházási Szakbizottság működésének ügyrendjét, valamint az Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottságának az FM Hivatalok döntési hatáskörébe utalt agrárberuházási támogatások lebonyolításával kapcsolatos ügyrendjét - a Beruházási Szakbizottság javaslata alapján - a minisztérium állapítja meg. A 9-15. §-ok alapján benyújtott pályázatok esetében a Döntéshozónak nem kell kikérnie az Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottság javaslatát.[92]

7. A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat el kell utasítani. A beruházások támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatok elutasításáról, vagy arányosan csökkentett támogatási összeggel történő elfogadásáról a döntéshozó jogosult intézkedni.

8. Az elfogadott pályázattal kapcsolatban hozott támogatásról szóló döntés alapján a döntéshozó támogatási okiratot ad ki.

9. A építés-beruházás támogatási okirat érvényét veszti és a támogatás nem vehető igénybe, ha a támogatott a támogatási okirat kiadásától számított 6 hónapon belül, az okirat kiadásának évében a kivitelezést, ültetvénytelepítés esetén a ültetést nem kezdi meg.

A beruházás megkezdésének időpontját a döntéshozó további legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja, ha azt természeti katasztrófa vagy súlyos elemi csapás vagy a támogatott természetes személy súlyos, 30 napot meghaladó betegsége indokolttá teszi.

10. Gépbeszerzés esetén a támogatási okirat birtokában a vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

a) a vásárolt, illetve lízingelt gépről kiállított a 13. § (3) bekezdésében, illetve a 15. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt bizonylatokkal a beruházó kérheti a döntéshozótól az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását. Az FM Hivatal a támogatási összeg számszerűsítését 5 munkanapon belül köteles elvégezni, és az igazolást a beruházónak kiadni.

b) Az igazolással a támogatás kifizetése a támogatási okirat kiadásától számított legfeljebb 60 napon belül igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

c) A támogatás kifizetésére irányuló kérelem az adóhatósághoz legkésőbb 2003. november 30-ig nyújtható be.

d) Amennyiben a forgalmazó által visszaigazolt szállítási határidő indokolja, a 60 napos lebonyolítási határidő a c) pontra tekintettel legfeljebb egyszeri alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbítást a beruházó csak a támogatási okirat kiadásától számított 60 napon belül kérheti.

11. A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatás építés-beruházás és ültetvénytelepítés esetén a Kincstártól, gépvásárlás és gép-lízing esetén az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

Az elismert TÉSZ-ek a gépvásárláshoz nyújtott vissza nem térítendő támogatást a minisztériumtól, a kamattámogatást az adóhatóságtól, az építés-beruházáshoz nyújtott támogatásokat a Kincstártól igényelhetik.

12. A beruházásnak a támogatási okiratban, illetve pályázatban rögzített műszaki tartalmának, forrásösszetételének, a költségek és források évek közötti ütemezésének módosítását - indokolt esetben, a támogatott kérelmére - a döntéshozó vagy meghatalmazottja engedélyezheti.

13. Támogatott az építés-beruházási támogatás esetén a beruházás üzembe helyezését, ültetvénytelepítési támogatás esetén az ültetvény szakmailag indokolt termőre fordulását követő 60 napon belül, a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - köteles egy-egy példányban az FM Hivatalhoz és a Kincstárhoz benyújtani.

14. Egyéb forrásokból biztosított állami támogatás vagy egyéb forrásokból biztosított kamattámogatással felvehető hitel igénybevétele esetén lehetőség van a támogatási okiratban szereplő forrásösszetétel utólagos módosítására. Az igényelt támogatások és a támogatott hitel együttes mértéke azonban nem haladhatja meg a beruházás áfa nélküli összes költségének a 75 százalékát.

15. A pályázatban való részvétel további feltétele, hogy a pályázó (a méhészet kivételével) teljesítse a Nyilv. r.-ben előírt kötelezettségét. Az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató igénylőnek bejegyzett erdőgazdálkodónak kell lenni.

16. Az I. Fejezet 1. pontja szerinti mezőgazdasági építés-beruházási pályázatok elbírálása során alkalmazható pontrendszer

[93]
MegnevezésAdható pontszám
A tevékenység folytatásához szükséges szakirányú képzettség (pályázó vagy a pályázó állandó alkalmazottja) vagy természetes személy pályázó esetén öt éves eredményes vállalkozói gyakorlat, amit az adóbevallása másolatával kell igazolnia15
A termék biztonságos piaci elhelyezésének igazolása15
A beruházás elősegíti gazdaság tevékenységi körének bővülését10
A beruházással új munkahely* jön létre, új munkahelyenként 2 pontmax. 10
Kedvezőtlen termőhelyi adottságok között gazdálkodik (17 AK alatt)10
Termelői szervezeti tagság (TÉSZ, BÉSZ, terméktanács stb.)10
Felújítás, korszerűsítés15
- Állattartó létesítmény, tároló vagy feldolgozó esetében a beruházás csökkenti a termelés környezetkárosító hatását-
vagy
- Növényház esetében: geotermikus energiát használ vagy kőzetgyapotos termeléstechnológiát alkalmaz15
Összesenmax. 100

3. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

A jogosulatlanul igénybe vett agrár-beruházási támogatásokkal kapcsolatos szankciók, illetve az ellenőrzés rendje

1. A támogatási feltételek nem teljesítése vagy a beruházás 75 százalék alatti arányban történő teljesítése esetén a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül. A beruházás legalább 75 százalékos teljesítése esetén - amennyiben a létesítmény vagy tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően hasznosítható -, az igénybe nem vett támogatás visszavonásra kerül. Amennyiben a kedvezményezett a meg nem valósított beruházáshoz tartozó támogatási hányadot is felvette, az jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

2. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá, ha

a) a kedvezményezett nem tett eleget az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének, miszerint "Amennyiben a támogatott program, projekt megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a 85. § (5) bekezdésében megjelölt döntéshozóknak",

b) a beruházás a pályázatban elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósul meg,

c) a beruházás megvalósulását követően a létesítményt nem helyezik üzembe, illetve ültetvénytelepítés esetén, ha a támogatott az évenként szükséges ápolási munkálatokat nem végzi el. Ültetvénytelepítés esetében, a beruházás megvalósításának a termőre fordulást kell tekinteni,

d) a támogatással létrehozott vagy felújított, korszerűsített létesítményt, illetve tárgyi eszközt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennállásának ideje alatt engedély nélkül elidegenítik, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszik (apportálják), vagy nem eredeti funkciója szerint működtetik,

e) a kedvezményezett a támogatással megvalósuló beruházás ellenőrzését, illetve a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség fennálltáig a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését akadályozza vagy azt lehetetlenné teszi.

3. Amennyiben a támogatást igénybe vevő az üzemeltetési kötelezettségének fennállása alatt jogutód nélkül megszűnik, vagy a támogatási kérelem elbírálásánál figyelembe vett, a támogatással létesített tárgyi eszközzel megvalósított tevékenységét megszünteti; vagy felszámolás, illetve végelszámolás hatálya alá kerül, a támogatás egészét vagy időarányos részét - a támogatási kérelmet elbíráló határozata alapján - a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a természetes személy támogatott és annak örököse esetében is.

4. A támogatási okiratban foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium-az FM Hivatal, az Állomások, illetőleg külön megállapodás esetén más szakértő szervek szükség szerinti bevonásával - látja el.

5. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozóan az R. rendelkezései szerint kell eljárni. A visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a követelés köztartozásnak minősül és adók módjára kerül behajtásra.

4. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

A támogatható építési beruházások

1. A mező-, erdő-, vadgazdálkodási és halászati rendeltetésű, valamint a saját termelésű mezőgazdasági termék feldolgozásához szükséges beruházások közül - ideértve az új létesítményeket és a meglévők átalakítását, értéknövelő felújítását is, továbbá ezen létesítmények funkcióképességét biztosító telepi infrastrukturális és egyéb kiegészítő létesítményeket - az alábbiak támogathatók:

a) Mezőgazdaság körében

aa) A Gazdálkodó - az ab) pontban foglaltak kivételével - az olyan beruházáshoz igényelhet támogatást, amelyhez a SAPARD Tervben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatásáról szóló 72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet alapján nem nyújtható támogatás. Ennek megfelelően:

1. juh, ló, kecske, méh, házinyúl tartásához szükséges építmények, létesítmények, ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá a telepen belüli a kiszolgáló telepi szociális és infrastrukturális létesítmények, beleértve állattartó telepek esetében a trágya kezelését és elhelyezését szolgáló telepen kívüli létesítményeket is, továbbá az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állat-egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő létesítményeket is;

2. magtárak, raktárak (beleértve a növényvédő szer raktárakat is), géptárolók, szemes- és szálastakarmány, valamint műtrágya tároló létesítmények, silók, takarmánykeverők, terményszárítók, gépészeti és az anyagmozgatás beépített gépi berendezéseivel, valamint kiszolgáló telepi infrastrukturális létesítményekkel együtt, ha azok nem kizárólag a szarvasmarha-, sertés-, illetve baromfitartást szolgálják;

3. hűtőházak, növényházak (fűthető és szabályozott légterű üveg-, fólia-, gombatermesztő-ház), faiskola-, szőlőiskola-épület, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók, gombapincék, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, ezek gépészeti és technológiai berendezései, valamint kiszolgáló telepi infrastrukturális létesítményei,

4. növényházak esetében előnyben kell részesíteni a geotermikus energiahordozók hasznosítását célzó létesítményeket, valamint a kőzetgyapotos termesztéstechnológiát alkalmazókat,

5. a legalább 50 százalékban saját termelésű

5.1. tehén-, juh- vagy kecsketej, tojás, valamint méz feldolgozására szolgáló építmények és ezek gépészeti, technológiai berendezései,

5.2. szőlő feldolgozására, erjesztésére, érlelésére, a bor palackozására, tárolására szolgáló építmények (beleértve a pincét és a tároló tartályt is), valamint ezek gépészeti, technológiai berendezései,

5.3. zöldség- és gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos építési, technológiai fejlesztések beruházásai, valamint ezek működtetéséhez szükséges telepi kiszolgáló infrastrukturális létesítményei.

ab) Azok a Gazdálkodók, akik/amelyek a SAPARD pályázati rendszer keretében nem jogosultak pályázatot benyújtani, vagy pályázatuk kerethiány, vagy egyéb feltételek hiánya miatt elutasításra került, a pályázati felhívást követően az aa) pont szerinti támogatási célokon felül támogatást igényelhetnek a szarvasmarha, sertés és baromfi tartáshoz szükséges építmények, létesítmények, ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá a telepen belüli kiszolgáló telepi szociális és infrastrukturális létesítmények, beleértve állattartó telepek esetében a trágya kezelését és elhelyezését szolgáló telepen kívüli létesítményeket is, továbbá az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állat-egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő létesítményeket is. A szarvasmarha, sertés és baromfi tartáshoz szükséges építmények létesítéséhez, felújításához és korszerűsítéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelemről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott nitrátérzékeny területeken megfelel a rendeletben foglalt követelményeknek.

b) Erdőgazdálkodás körében az erdészeti feltáró- és kiszállító utak, kapcsolódó műtárgyaik, mint hidak, átereszek, támasztófalak, valamint erdei rakodók és kapcsolódó létesítményeik.

c) Vadgazdálkodás körében a vadászati hatóság által engedélyezett zárttéri vadtartás esetén a vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei, az apróvadtenyésztést vagy kibocsátást szolgáló épületek, építmények, valamint a széna- és abraktárolók. Vadgazdálkodási szolgáltatást végzők nem támogathatók.

d) Halászat körében a halastavak (beleértve a telelőt, halágyat, haltáró medencét, lehalászó helyet), keltetők esetében azok értéknövelő felújítása, takarmánytárolók, geotermikus energia felhasználásával üzemelő intenzív haltermelő rendszer, a telephelyen belüli kiszolgáló infrastruktúrával együtt. A halastavak átalakítására nem igényelhető támogatás.

Halászati szolgáltatást végzők nem támogathatók.

ac) Kijelölt határállomástól közúton legfeljebb 20 km-re lévő állattartó telepnek a vonatkozó előírások szerinti import élőállat-ellenőrző állomássá történő átalakítása, amennyiben arra a megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomással kötött, a beruházás befejezésétől (aktiválásától) számítva 10 évig, de legalább a határállomás megszűnéséig érvényes, egyoldalúan fel nem bontható bérleti szerződéssel rendelkezik.[94]

2. A 7. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt szervezetek támogatható beruházásai[95]

a) TÉSZ-ek esetében:

Hűtőházak, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, valamint ezek gépészeti és technológiai berendezései, továbbá kiszolgáló telepi infrastrukturális és egyéb kiegészítő létesítményei.

b) BÉSZ-ek és termelői csoportok esetében:

A 4. számú melléklet 1. a)-d) pontjaiban foglalt - a gazdálkodó tevékenységének folytatásához szükséges - létesítmények.

3. Az igénybevétel egyéb feltételei:

a) csak Magyarországon megvalósuló, a beruházás befejezését követően üzembe-helyezhető, rendeltetés szerinti üzemeltetésre, rendeltetés szerinti használatra alkalmas létesítményre, tárgyi eszközre igényelhető támogatás,

b) az építés-beruházás és a rendeltetésszerű működtetéshez szükséges technológiai gép és eszköz beszerzésének támogatása nem választható szét, az csak egy pályázat keretében igényelhető,

c) a telepen kívüli infrastrukturális létesítmények megvalósításához támogatás nem igényelhető. Az építési beruházások - beleértve az értéknövelő felújításokat is - keretében sem támogatható használt technológiai gépek és berendezési tárgyak beszerzése és beépítése.

5. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az integrációval kapcsolatos fogalmi meghatározások

Integráció: a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik szerződő félnek (az integráltnak), valamint különböző szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti a mezőgazdasági tevékenységet végző magántermelőt, vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos termelőtevékenységet végző integráltak összefogása), vagy vertikális (egy adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységek összefogása), vagy ezek kombinációi. Az integráció résztvevői egy bizonyos mértékben közös kockázatot is vállalnak.

Integrátor: az FM Hivatal által bejegyzett az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, aki/amely a 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet területén árutermelő tevékenységet folytató jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyekkel (közös néven: az integráltakkal) integrációs szerződést köt, amely alapján

- az integrált partner termelését segíti (szükség esetén megszervezi) és koordinálja, amelynek során az adott integráció keretében - kivéve az erdőgazdálkodást, valamint a BÉSZ-ek - évente legalább 50 millió forint értékű mezőgazdasági termék megtermeltetésére kerül sor,

- a szerződéses partner termeléséhez szükséges forgóeszközöket a saját vagy a saját nevében felvett pénzintézeti forrásokból részben vagy egészben megfinanszírozza,

- a szerződéses partner megfinanszírozott termelésének eredményét képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja, kivéve, ha a szerződésben a felek arról előre másképpen állapodnak meg, a vételár legalább 70 százalékát - ebbe beszámítható a termelési ciklus folyamán adott vételár-előleg is - az átvételtől számított 30 napon belül, a fennmaradó összeget pedig további 30 napon belül kiegyenlíti,

- a szerződéses partner igénye szerint technológiai - erdőgazdálkodás esetében erdészeti szakirányítási szolgáltatást is - és/vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,

- az igénybe vett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak továbbadja, illetve az elszámolás során azokat érvényesíti. A támogatások mértékének meghatározásánál nem az integráció nagysága, hanem az egyes integráltak külön-külön vett méretei az irányadóak, ennek megfelelően a kistermelőket integráló integrátor mindazon támogatások felvételére és közvetítésére jogosult, amelyeket a kistermelők alanyi jogon igénybe vehetnek.

Integrált: az előzőekben meghatározott területeken gazdasági tevékenységet folytató olyan gazdálkodó szervezet, magánszemély, amely/aki az integrátor gesztori tevékenységét igénybe kívánja venni, az integrációs szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, az integráció keretén belül termelt termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi követelményeket teljesíti, illetve a szolgáltatások szakszerű felhasználását biztosítja.

Integrációs szerződés: a Ptk. elvein alapuló olyan - egy- vagy több éves időtartamra szóló - keretmegállapodás, amelyben a szerződő felek (az integrátor és az integrált) tevékenységeiket összehangolják, a termeltetést integráltanként mennyiségben és értékben meghatározzák. Az integrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált termelőtevékenységét segíti, megfinanszírozza, az integrált igényének megfelelően a terméket felvásárolja, illetve az integrált részére különféle szolgáltatást nyújt, és a felvett agrárágazati támogatásokat az integrálttal elszámolja.

Az integrátor bejegyzése: az integrátor csak abban az esetben jogosult a jelen rendéletben az integrátorok által igénybe vehető támogatások felvételére, amennyiben a székhelye szerint területileg az FM Hivatal integrátorként bejegyezte. A lejárati határidő megadása nélkül bejegyzett integrátorok nyilvántartásba vétele határozatlan időtartamra, illetve a jogszabályban rögzített okok miatt a nyilvántartásból való törlésig tart. Az ennek megfelelően nyilvántartásba vett integrátornak évente az újbóli bejegyzését nem kell kérnie. Az integrátorok bejegyzésének feltételeit, valamint eljárási szabályait az 5. és 6. számú számú mellékletek tartalmazzák. A bejegyzésre vonatkozó kérelmet a 7. számú melléklet szerinti űrlapon lehet benyújtani.

6. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az integrátorok bejegyzésének eljárási rendje

1. Az integrátori tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó az integrátori támogatásokra való jogosultság céljából kérelmet nyújthat be a székhelye szerint illetékes FM Hivatalhoz integrátorként történő bejegyzése céljából. A beszerző, értékesítő szövetkezetek kérelmükre feltétel nélkül integrátorként bejegyzésre kerülnek.

2. A kérelmet a 7. számú melléklet szerinti űrlapon 7 példányban kell beadni. A kérelemhez mellékelni kell:[96]

- 60 napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolás alatt, egyéni vállalkozó végrehajtási eljárás alatt,

- összesített kimutatást az integrációban részt vevő integráltakról [név, cím (ha őstermelő az integrált, akkor az őstermelői igazolvány száma), növénytermesztés esetén az integrációba bevonj földterület nagysága integráltanként, tevékenységenként összesen, állattenyésztés esetén az állatlétszám integráltanként, állatfajtánként],

- a megkötött integrációs szerződés egy-egy másolati példányát.

3. A kérelmező székhelye szerint illetékes FM Hivatal a beérkezett kérelmeket a kézhezvételtől számított 30 napon belül végleges jelleggel, további jogorvoslati lehetőség nélkül elbírálja, és a kérelmezőt az integrátorként történő bejegyzésről vagy kérelmének elutasításáról 8 napon belül értesíti. Az FM Hivatal az integrátorként történő bejegyzésről ezen időtartamon belül az adóhatóságot is tájékoztatja.[97]

4. Az FM Hivatal a kérelmek elbírálása céljából bíráló bizottságokat hoznak létre, amelyek a beruházási pályázatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjaiból állnak.

5. Az integrációkkal kapcsolatos adatok kezelésére, az integrációs tevékenység értékelésére az FM Hivatal információs adatbázist hoznak létre, amelyekhez a szükséges adatokat a bejegyzett integrátornak - az FM Hivatal megkeresése alapján - évente legalább egyszer szolgáltatnia kell. Az a bejegyzett integrátor, amely ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az integrációs nyilvántartásból törlésre kerül és 2 évig - újbóli kérelme alapján - integrátorként nem jegyezhető be. Az adatbázis tartalmáról közérdekű tájékoztatást csak a minisztérium engedélyével lehet adni. Az integrátor által az FM Hivatal számára szolgáltatandó információknak ki kell terjedniük

- az integrátor által végzett integrátori tevékenység egyértelmű - az integráció végterméke alapján meghatározott - megnevezésére (pl. búza termeltetése, vagy többféle tevékenység esetén pl. tejtermeltetés, vágóállat-termeltetés és sertéshízlalás stb.),

- a megnevezés alapján körülhatárolt tevékenység eredményének megadására (naturáliákban pl. db, kg, tonna, hl, vagy liter, illetve értékben - ezer Ft vagy millió Ft - kifejezve),

- az integráció egyéb alapvető adataira, mint pl. az integráció keretében megművelt földterület nagysága, az integráltak számára, ezen belül működési forma szerint a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők (kistermelők) számának, megoszlási arányuknak a megadására,

- az integráció keretében fölvett hitelek legfőbb adatainak közlésére,

- az integráció keretében igényelt támogatások adatainak közlésére.

6. Az FM Hivatal, a területileg illetékes agrárkamarák és érdekképviseleti szervek képviselőinek bevonásával évente egy előzetesen megállapított munkaterv szerint - a kitűzött integrációs célok teljesítésének megállapítására - alkalomszerűen ellenőrzi az integrációk működését. Ellenőrzéseket kell végezni mind az integrátorok, mind pedig az integráltak bejelentése alapján is.

7. A támogatási feltételek teljesítésének elmulasztása esetén, amennyiben a jogtalan támogatás igénybevétele megállapításra és szankcionálásra került, az FM Hivatal az elmarasztalt integrátort az FM Hivatalt felügyelő minisztériumi részleg egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartásból törli.

8. A 2003. január 1. előtt bejegyzett integrátoroknak csak abban az esetben kell 2003. évben újbóli bejegyzésüket kérelmezni, ha bejegyzést végző az FM Hivatal a bejegyzés érvényességét 2003. január 1. előtt lejáró időtartamra állapította meg. Amennyiben az okiratban időtartam nem került megállapításra, úgy a bejegyzés érvényessége határozatlan időtartamra szól. Törölni kell azonban az integrátort a nyilvántartásból, ha a bejegyző az FM Hivatal integrációra vonatkozó adatszolgáltatási felkérésének az integrátor határidőre nem tesz eleget. Ez esetben a nyilvántartásból törölt integrátort 2 évig integrátorként bejegyezni nem lehet.

7. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Kérelem az integrátori bejegyzésre
I. Azonosító adatok:
1. Név:......................................................................................................................................................
2. Székhely: ............................................................................................................................................
3. Pontos cím (telefonszám): ...................................................................................................................
4. Statisztikai számjel: ...............................................................................................................................
5. Adószám/adóazonosító jel:......................................................................................................................
6. Alakulás dátuma: ..................................................................................................................................
7. Működési terület (megye):......................................................................................................................
8. Gazdálkodási forma:..............................................................................................................................
9. Bankszámlaszám:...................................................................................................................................
II. Az integrátor adatai a kérelem benyújtásakor:
1. Teljes munkaidős létszám:......................................................................................................................
2. Saját tőke:............................................................................................................................................
3. Nettó árbevétel: ..................................................................................................................................
4. Vállalkozás árbevétele:............................................................................................................................
5. Vállalkozás minősítése:* —mikro1 —kis2 —közép3 —egyéb4
* A megfelelő szöveg aláhúzandó.
A számlát vezető pénzintézet megnevezése, pénzforgalmi jelzőszáma:..............................................................
III. Az integrátori bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a).............................................. TEÁOR .............................................. számú tevékenységet
.......................................................... TEÁOR .............................................. számú tevékenységet
.......................................................... TEÁOR .............................................. számú tevékenységet
végzek;
b) az integrátori tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az alábbiak szerint rendelkezem:
c) az integrátori tevékenységnek és finanszírozási hátterének részletes leírása: ...............................................
2. Tudomásul veszem, hogy
a) az integrátorok részére előírt támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá az integrátor­ ként kapott támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a területileg illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal határozata alapján részben vagy egészben késedelmi kamattal növelten a határozatban megadott számlára visszafizetem,
b) az integrátori tevékenységem kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehe­ tővé teszem, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátom.
3. A csatolt mellékletek felsorolása:..............................................................................................................
Kelt: ............................................. , ........... év .............................. hó ....... nap
………………………….
pályázó cégszerű aláírása
1 Max. 0—10 főt foglalkoztat.
2 11—50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.
3 51—250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió Ft a mérlegfőösszege.
4 Minden, az l—3. pontba nem tartozó vállalkozás.

8. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

TELEPÍTÉSI ÉS ÁPOLÁSI NAPLÓ
Terület előkészítése, telepítés, ápolás (beleértve az öntözési és a növényvédelmi munkálatokat is)
MunkavégzésFelhasznált anyagok
idejemegnevezése módja, agrotechnikai jellemzői*megnevezésemennyisége**
* Permetezés esetén (lémennyiség liter/ha), porozás, granulátum szórás, csalétek kihelyezés stb. ** Természetes mértékegységben (pl. tonna/ha, liter/ha, kg/ha, % stb.).

9. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az ültetvénytelepítések támogatásának feltételei, illetve az ellenőrzés rendje

I. Ültetvénytelepítés

1. A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti érvényes telepítési engedély. Üzemi törzsültetvények esetében az OMMI engedélye is szükséges.

2. Talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvélemény.

3. Gyökérnemes szőlő telepítése esetén a talaj immunitását igazoló növény-egészségügyi hatósági (alkalmassági) szakvélemény.

4. Igazolt származású, tünetileg vírusmentes szaporítóanyag használata, amely lehet

a) engedélyes árutermelő iskolában előállított, OMMI által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) import szaporítóanyag esetében honosító minősítéssel ellátott ültetési anyag,

c) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra előállított ültetési anyag.

5. Nyilatkozat arról, hogy az új ültetvényen megtermelt termék feldolgozása, tárolása hosszú távon biztosított (saját kapacitás, szövetkezeti kapacitás, hosszú távú szerződés stb.).

6. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvény termőre fordulásáig, illetve kötelezettségvállalás, hogy a beruházást a szakmai követelményeknek megfelelően végzik.

7. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség, vízjogi létesítési engedély, talajtani szakvélemény stb.).[98]

8. Gyümölcstelepítés esetében: a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolása, melyet a Gyümölcs Termőhelyi Kataszter kezelésével megbízott Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató, Fejlesztő Kht., illetve az általa megbízott Fertődi GYKF Kht. vagy Újfehértói GYKSZ Kht. ad ki.

9. Bogyós gyümölcsök esetében legalább 1500 m2, egyéb esetekben legalább 3000 m2 ültetvény telepítése.

10. Dísznövény esetén legalább 500 m2 ültetvény telepítése. Ezen belül több faj is telepíthető (pl. vágott kötészeti kellékek esetében az 500 m2 ültetvény eltelepíthető fenyőfélékkel, tujával, mahóniával és bukszussal vegyesen).

11. Szőlőtelepítés esetében legalább 1500 m2 ültetvény telepítése.

- Borszőlő telepítéséhez támogatás csak borvidéki, bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterben I-II/1. osztályú - az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II/1-II/2. osztályú - minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen telepítésre engedélyezett fajta ültetési anyagának használata esetén is.

- Étkezési szőlő telepítéséhez az ország bármely településének a szőlő termőhelyi kataszterben I-II/1. osztályú, illetve az Alföldön II/2. osztályú minősítéssel regisztrált területére is adható támogatás a szaporításra engedélyezett fajták használata esetén.

- Bor- és étkezési szőlőfajták üzemi törzsültetvényeire a termőhelyi követelmények a borszőlőre meghatározott feltételekkel azonosak, alanyfajták minden szőlőtermő tájon telepíthetők. A telepíthető fajták körét az OMMI határozza meg, illetve engedélyezi. Követelmény azonban, hogy a telepítéshez felhasznált szaporítóanyag tesztelten vírusmentes legyen, és legalább központi törzsszőlőből származzon.

- Bor- és étkezési fajták törzsültetvényeinek telepítése esetén nyilatkozat arról, hogy az ültetvények szaporítóanyag-termesztés céljából települnek, és az OMMI előírásai szerint kezelik.

- Az illetékes hegyközség nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hegyközségi tag, valamint, hogy a tervezett telepítés megfelel a hegyközségi rendtartás előírásainak.

II. Ellenőrzés

1. Az állammal szembeni kötelezettségek betartásával összefüggő helyszíni ellenőrzést a minisztérium és a Hivatalok látják el, szükség szerint más szakértő szervek (Kincstár, OMMI stb.) bevonásával.

2. Az ültetvények telepítésének megvalósítását a beruházás megkezdésének évében a telepítés befejezésekor és a termőre fordulás évében, valamint a termőre fordulásig és azt követően a termesztésben tartási kötelezettség végéig legalább 2 évente az OMMI ellenőrzi, arról jegyzőkönyvet készít, és azt megküldi az FM Hivatalnak.

3. Támogatott köteles az ellenőrzést elősegíteni, a kért dokumentumokat, bizonylatokat és egyéb adatokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátani, az ültetvény szemrevételezését lehetővé tenni.

10. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok

a) Szőlőtelepítés: borszőlő, étkezési szőlő és alanyszőlő.

b) Gyümölcsös telepítés: alma*, körte*, cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, dió, gesztenye, mogyoró, mandula, eper, ribiszke, málna, szeder, málna-szeder, bodza, szamóca, köszméte, ribiszkeköszméte som, birs, naspolya, feketeberkenye, áfonya és ezek alanyai.

c) Dísznövény-telepítés:

- Vágott kötészeti kellékek, mint: fenyőfélék, tuják, mahónia, bukszus,

- Szárazkötészeti kellékek, mint: csavart fűz, kecskerágó,

- Hajtatásra termesztett fák, cserjék, mint: orgona, aranyvessző, babarózsa. d) Egyéb fajok: spárga, levendula, komló, homoktövis, csipkebogyó.

* Megjegyzés:

Alma és körte telepítése esetében az Erwinia amylovóra (tűzelhalás) betegségre erősen fogékony fajták aránya az 50 százalékot nem haladhatja meg.

A tűzelhalásra erősen fogékony fajták:

Alma: Cox narancs ranet, Gala, Gloster, Idared, Jonathan, James Grieve, Molies Delicious, Paulared, Red Rome, Roma Beauti, Téli arany parmen, Téli banánalma.

Körte: Clapp kedveltje, Drouard elnök, Esperen bergamottja, Guyott Gyula, Hardy vajkörte, Nemes Krasszán, Pisztráng (Forelle), Piros Clapp, Serres Oliver, Társulati esperes, Téli esperes.

11. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási munkák ügyvitele, értékelése és pénzügyi elszámolása

1. Az erdősítések műszaki átvételének rendje

Az erdősítési kötelezettség alá vont erdőrészletek műszaki készültségi fokát az erdészeti hatóság a műszaki átvétel során hatósági ellenőrzés keretében helyszíni bejárással bírálja el. Az erre vonatkozó megállapításokat az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében (E-lap) rögzíti.

A műszaki átvételt el kell végezni a tenyészeti év végével befejezettnek minősülő (befejezett) erdősítésekre és a tenyészeti év végén befejezetlennek minősülő (befejezetlen) erdősítésekre.

A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen írásban (tértivevénnyel) értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a műszaki átvétel eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről 2 személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

Az erdőgazdálkodó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a műszaki átvételekhez szükséges adatok, illetve nyilvántartások naprakész állapotban rendelkezésre álljanak.

A műszaki átvételek előkészítése során az erdőgazdálkodó az erdészeti hatósággal folytatott egyeztetés alapján bejegyzi az erdőtervi nyilvántartásba a tavaszi erdősítési idény befejeztével a tenyészeti évben végzett erdősítéseket.

A műszaki átvétel befejezésének határideje szeptember 20.

Az E-lapokat az erdészeti hatóság október 15-éig köteles feldolgozni, majd október 31-éig az országos összesítők elkészítése céljából az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: ÁESz) központjába eljuttatni.

2. Erdősítési munkák műszaki átvétele

2.1. Befejezett erdősítések műszaki átvétele

a) Befejezettnek kell tekinteni az erdősítést, ha

aa) a tervezett célállomány fő- és elegyfafajait előírt arányban és megfelelő minőségben tartalmazza,

ab) pótlásra már nem szorul,

ac) az utolsó pótlás után legalább 2 tenyészeti időszak eltelt, illetve az átvétel évével szeptember 20-áig eltelik,

ad) a meglévő csemeteszám elegendő a záródáshoz, azaz az első nevelővágás utáni állomány, az egyes célállományokra vonatkozó "Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés" című kiadványban levő erdőnevelési modelltábláknak megfelelően kialakítható.

b) Nem szabad befejezettként átvenni az erdősítést, ha

ba) az előbbieknek nem felel meg, a szakmailag indokolt ápolás elmaradt, az erdősítés egészségi állapota kétségessé teszi az állomány további fejlődését,

bb) nyár, valamint az egyéb lágylomb és akác erdősítéseket az első kiviteltől számított 3, a kocsánytalan tölgy és bükk erdősítéseket 5, a többi fafajú erdősítéseket 4 tenyészeti év eltelte előtt.

c) Pénzügyileg nem számolható el az erdősítés, ha a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő célállományra. Fennmaradásáról az erdészeti hatóság határozatban dönt.

d) Befejezettként általában csak teljes erdőrészletet lehet átvenni.

Az erdőrészlet egy része csak az erdészeti hatóság mérlegelésével vehető át befejezettként, de sem az átvett, sem a visszamaradó rész nem lehet 2 hektárnál kisebb. Ebben az esetben az erdőrészlet megosztását az erdőgazdálkodó kezdeményezi a megosztást tartalmazó vázrajz benyújtásával.

e) Az erdőrészletnek különleges cél (pl. állandó rakodó, vadlegelő) vagy egyéb különleges ok miatt be nem erdősíthető részét az erdősített területből le kell vonni. Ha talajhiba miatt a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 hektárt, összesen a terület 20 százalékát meghaladja, az üres területet érték nélkül kell átvenni.

f) Ha az erdőrészlet egyes részei az előbbiekben felsorolt okokon kívül egyéb okból nem erdősültek be, azokat befejezettként átvenni nem szabad.

g) Fatermesztés szempontjából a termőhelyi adatok szerint gazdaságtalannak minősített erdőtelepítések befejezettségi feltételei:

ga) a terület fedettsége legalább 50 százalék,

gb) a fás növényzet az egész területen egyenletesen oszlik el,

gc) a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület 20 százalékát nem haladja meg. E feltételek megléte esetén területcsökkentést nem kell alkalmazni.

2.2. Befejezetlen erdősítések műszaki átvétele:

A befejezetlen erdősítések műszaki átvételekor az erdőrészlet erdősítési kötelezettség alá vont területén a sikeresen erdősült részt, az eredményes területet helyszíni bejárással, 10 százalékos pontossággal kell megállapítani.

a) Befejezetlennek kell tekinteni az erdősítést mindaddig, amíg a befejezettség feltételeinek meg nem felel. A befejezetlen erdősítések kategóriái:

aa) egyéves erdősítések,

ab) többéves erdősítések.

b) Egyéves erdősítésnek minősül valamennyi mesterséges első kivitel. Szintén egyévesnek kell minősíteni az erdősítést, ha pótlásként teljes ismétlést kellett végrehajtani.

c) Többévesnek minősül minden befejezetlen mesterséges erdősítés, ha az első kivitel elvégzésétől két vagy több tenyészeti időszak eltelt.

d) Eredményes területtel a befejezetlen erdősítést csak akkor szabad átvenni, ha a szakszerű folytatáshoz a feltételek biztosítottak.

e) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 91/1997. (XI. 28.) FM rendelet hatálya alá eső fajokkal és fajtákkal történő erdősítés esetén csak származási igazolvánnyal ellátott, az erdőrészletre tételesen elszámolt szaporítóanyaggal végzett erdősítés számolható el.

2.3. A műszaki átvételek megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása:

a) Az erdősítések szemléjéről az illetékes erdészeti hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. Erre a célra az "Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve" (E-lap) szolgál. A műszaki átvétel adatait erdőrészletenként külön lapon kell rögzíteni.

b) A műszaki átvételek alkalmával a jegyzőkönyv "Megjegyzések" rovatába fel kell jegyezni az erdősítés átvételénél tapasztalt esetleges hiányosságokat és az erdősítés folytatásával kapcsolatos intézkedéseket.

c) Az átvétel során meg kell állapítani az erdősítésben a műszaki átvétel évében keletkezett kár okát és mértékét. Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását.

d) Az erdőgazdálkodó a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt, illetve véleményt tehet, melyet a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodó írja alá.

3. Erdősítési munkák értékelése

Az erdősítési munkák részben normatív módon, részben a tényleges ráfordítások alapján támogathatók.

3.1. Normatív módon elszámolható erdőtelepítési munkák:

a) Az elvégzett munka teljesítményértékét a műszaki átvételek mennyiségi adatainak és a fajlagos normatív támogatásoknak a figyelembevételével kell meghatározni. A műszaki átvételt követő őszi első kivitelű erdőtelepítések esetében az elszámolás alapja a helyszíni szemlejegyzőkönyv. A támogatás mértékét a rendelet 42-44. §-ai tartalmazzák.

b) A beruházás során erdősítési hátralék keletkezik, ha

ba) az első kivitel után az eredményesség gyorsan növő állományoknál 2 év, lassan növő állományoknál három év alatt a 60 százalékot nem éri el, a sikertelen területre hátralékot kell számítani, amely a többéves érték 10 százaléka;

bb) erdőtelepítésben a kötelezettség keletkezését követően a kocsányos és kocsánytalan tölgy és bükk erdősítést a 10., minden egyéb állományú erdősítést a 6. évben nem nyilvánítottak befejezetté. A befejezés elhúzódása miatti hátralékot az erdőrészlet teljes területére kell számolni, amely az újraerdősítési költség 20 százaléka;

bc) a befejezés elhúzódása utáni hátralék számításához az újraerdősítési költséget az Evt. 70. §-ának (4) bekezdésében az erdőfelújításra meghatározott számítási módot kell alkalmazni az erdőtelepítésre is azzal, hogy a számításnál a rendelet 42. §-ában foglalt normatív értékeket kell figyelembe venni;

bd) egy erdőrészletben kétféle címen erdősítési hátralék nem számítható fel;

be) az erdősítési hátralékot a hátralék megszűnéséig, évente a területileg illetékes erdészeti hatóság határozata- -ban megjelölt számlára kell befizetni, melyet az erdészeti hatáság köteles átutalni a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási előirányzat felhasználási keretszámlára.

3.1.1. Az erdősítési munkák támogatási mértékének megállapítása és elszámolása:

Az erdészeti hatóság az elszámolást minden esetben csak annak benyújtásakor a nyilvántartásában szereplő jogszerű erdőgazdálkodótól fogadja be, s azzal számol el.

3.1.2. Befejezett erdősítések ápolási munkáinak elszámolása:

Befejezett erdősítésekben végzett ápolást normatív támogatás igénybevételével az erdészeti hatóság elbírálása és igazolása alapján - legfeljebb 2 alkalommal - lehet támogatni.

Tághálózatú nyárasokban (ahol a növőtér törzsenként 9 m2 vagy annál nagyobb) 10 éves korig lehet talajápolást elszámolni a rendelet 43. §-ában a tisztítóvágásra megállapított összeggel.

3.1.3. Állománynevelési (tisztítási) munkák elszámolása:

a) A tisztítást a "Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés" című kiadványban szereplő erdőnevelési modellek alapján kell besorolni és elvégzését minősíteni.

b) Az erdőnevelési modellekben nem szereplő állományokat a következők szerint kell besorolni: a kemény lombos állományokat kocsánytalan tölgyesként, a fenyőket erdei fenyvesként.

c) Sablonos tisztításoknál támogatás csak akkor számolható el, ha a megmaradó sorokban a szükséges válogató törzsszámcsökkentést is elvégezték.

3.1.4. Az erdősítési munkák tenyészeti évre, minden egyéb támogatható munka viszont naptári évre számolandó el. Indokolt túlteljesítés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján számolható el.

3.2. Egyedi költségvetés alapján elszámolható munkák:

Az egyedi költségvetés alapján támogatott munkákról címenként részletes költségvetést kell készíteni. Saját tulajdonú vagy jogszerű használatában lévő erdőben egyedi költségvetés alapján, saját rezsiben végzett beruházásokat közvetlen költség szinten kell elszámolni. Műszaki létesítmények (közjóléti) részletes költségvetés alapján, az abban jóváhagyott mértékig számolhatók el.

3.2.1. Beruházási keretből egyedi költségvetés alapján elszámolható munkák:

a) Az e rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt géngyűjtemények (klónarchívumok), valamint szuperelit vagy elit fokozatú szaporítóanyagot kibocsátó törzsültetvények létesítési költségei a termőre fordulásig az OMMÍ szakvéleménye alapján.

b) Az e rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt erdészeti szaporítóanyag-ellátást biztosító engedélyes csemetekertek (létesítés, korszerűsítés, beleértve a telkesítés, tereprendezés, öntözőberendezések létrehozását és a talajerő utánpótlást is) támogatására benyújtható pályázatnak a részletes költségvetés mellékleteként tartalmaznia kell a következőket:

ba) az OMMI naptári évre aktualizált igazolása a csemetekerti engedély meglétéről,

bb) korszerűsítés esetében az engedélyes eddigi szakmai tevékenységének az OMMI általi véleményezése,

bc) a termelési kapacitásbővítési kérelemhez támogató nyilatkozat az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácstól (ESzT)

c) Az e rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések (erózió elleni védelem, vízmosáskötés, víz- és tereprendezési munkák és azok műtárgyai) létesítési költségei. Különleges jellegű erdősítési munkák, amennyiben az erdősítési tervben meghatározott feltételeknek megfelelnek és költségigényük miatt normatív elszámolásra alkalmatlanok. Ezek kivitelezési tervében az erdészeti hatóság előírja a megengedhető pótlási százalékot, illetve a kívánt eredményességet, és ennek figyelembevételével meghatározza a befejezésig ráfordítható összeget. Beruházási keretből erdősítési költséget csak eddig a mértékig lehet finanszírozni. Az ezt meghaladó költséget az erdősítés műszaki befejezéséig a beruházó viseli. Ha az erdősítés eredményessége a kivitelezési tervben előírt szintet nem éri el, azt eredménytelennek kell tekinteni, és a ráfordított költséget nem szabad megtéríteni.

d) Az e rendelet 40. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt erdősítések, fásítások fenntartását szolgáló műszaki létesítmények megvalósulásának költségei.

e) Az e rendelet 46. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt célokat szolgáló, jóváhagyott fejlesztési tervvel rendelkező üdülő- és parkerdők közjóléti szerepét növelő műszaki létesítmények tervezésének és megvalósításának költségei.

f) Az e rendelet 46. § (1) bekezdés e) pontjában felsorolt célt szolgáló, erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett, közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek erdőművelés jellegű létesítési költségei.

3.2.2. Egyedi költségvetés alapján - az illetékes hatóság által elrendelt erdővédelmi munkák kivételével - csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott munka és költség számolható el. A munka szakszerű elvégzését azerdészeti hatóság igazolja.

3.3. Erdőszerkezet-átalakítás:

A termőhelyi potenciált nem kellően hasznosító faállományok fafajcserés felújítása, valamint a sarjeredetű erdők mageredetűvé történő átalakítása, ha az átalakítás utáni tölgy- vagy bükkállomány jó, de legalább közepes növekedést érhet el.

Az erdőszerkezet-átalakítás szükségességét az erdészeti hatóság határozza meg az első kivitel tervezésekor.

3.4. A szakszerűtlen erdőgazdálkodás értékelése:

Amennyiben az erdősítés gazdálkodói mulasztásból az előírt szakmai követelményeknek (befejezési határidő, befejezett erdősítések felülvizsgálata) nem felel meg, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását.

4. Pénzügyi elszámolás

4.1. Költségvetés a támogatás biztosítására:

A rendelet 40. §-ában és 46. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkákra az erdészeti hatóság az e célra rendszeresített K-2-1, K-2-2 és K-2-3, e melléklethez 1-3. számú függelékként csatolt, költségvetési elszámolás összesítők alapján hagyhat jóvá költségvetéseket.

Az éves erdőművelési tervek alapján költségvetést kell készíteni a központi beruházási keretből végzett munkákról:

a) a gazdasági, különleges célú és védelmi rendeltetésű erdők telepítése, valamint a csemetekertek fejlesztése, törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) létesítése (K-2-1),

b) az arborétumok, a parkerdők szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési szerepét növelő műszaki létesítményeinek megvalósítása (K-2-2),

c) az erdőszerkezet-átalakítás (K-2-3).

Ráfordításos alapon csak az erdészeti hatóság által felülvizsgált, részletes költségvetések alapján engedélyezett összegeket lehet a költségvetésbe beállítani és elszámolni.

A részletes költségvetések az erdőművelési költségvetés házi példányának mellékletét képezik és azokba minden ellenőrzésre jogosult betekinthet.

4.2. Elszámolás:

A beruházási keretből megvalósult munkákról készített elszámolást az erdészeti hatósághoz kell benyújtani 4 példányban, legkésőbb december 1-jéig,

Az erdészeti hatóság gondoskodik a szükséges összeg lehívásáról, illetve a gazdálkodók felé történő átutalásokról, majd ezt követően elszámol a minisztérium felé.

Az elszámolás érvényességéhez az erdészeti hatóság igazolja, hogy az elszámolásban szerepeltetett adatok megegyeznek a műszaki átvételek záró adataival, valamint azt, hogy a ráfordításos alapon elszámolt munkákat a jóváhagyott kereten belül szakszerűen végrehajtották.

Amennyiben a beruházás a tárgyév végéig műszakilag megvalósult, a beruházás finanszírozására jóváhagyott költségvetési összeg legkésőbb a tárgyév december 1-jéig vehető igénybe az erdészeti hatósághoz benyújtott elszámolás alapján.

Amennyiben az erdőtelepítés károsodik és a K-2-1 (1. számú függelék a 11. számú melléklethez) elszámolási összesítőn a gazdálkodót megillető záró érték a nyitó értéknél alacsonyabb, a különbözetet az erdészeti hatóság által megjelölt számlára vissza kell fizetni. A visszafizetést az erdészeti hatóság a gazdálkodó elszámolása vagy elszámolás hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján határozatban rendeli el.

1. számú függelék a 11. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó
neve: .................................................................................................................................. ………… év
címe: .........................................................................................................................................................
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): .........................................................................................................
adószáma:.................................................................................................................................................
statisztikai számjele: .................................................................................................................................
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .........................................................................................................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):.............................................................................
K—2—1
KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS
a költségvetési előirányzatból elszámolható erdőtelepítési és fásítási munkákról
Sor­számMegnevezésTerület
ha
Normatív támogatás
E Ft/ha
Érték E Ft
1.Tölgy és bükk
2.Akác
3.Befejezett 10° alatti lejtésű, géppel járhatóEgyéb kemény lomb
4.Nemesnyár
5.Egyéb lágy lombos
6.Fenyő
7.Tölgy és bükk
8.Akác
9.Befejezett 10° feletti lejtésű, géppel nem járhatóEgyéb kemény lomb
10.Egyéb lágy lombos
11.Fenyő
12.Egyedi telepítés, fásítás
13.Befejezett összesen (1 — 12.)
14.További támogatásT, B, FE bef., ha az elegyfafajok: 20—30%
15.I— II, fto. magtermő ült, v. áll. T, B első kiv.
16.Padkakészítés
17.Befejezetlen erdőtelepítések áll. változása (+ vagy — )
18.Elszámolást érintő egyéb változások (+ vagy — )
19.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 5 évig
20.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 6 — 10 évig
21.NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13—20.)
22.Különleges rendeltetésű erdőtelepítés
23.Ráfordításos alapon elszámolható munkákCsemetekertek fejlesztése
24.Törzsültetvények, géngyűjt. létesítése
25.Egyéb engedélyezett
26.Ráfordításos összesen (22—25.)
27.ELSZÁMOLHATÓ MINDÖSSZESEN (21+26.)
Kelt: ............................................................. , ................ év ......................................... hó ........... nap
P. H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ............................... E Ft, azaz..................................... forint összeggel jóváhagyom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett normatív és ráfordításos munkák jóváha­ gyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ...................... E Ft, azaz ........................................................... forint támogatási
igény jogosságát igazolom.
Kelt: ............................................................... , .................. év ......................................... hó ........... nap
P. H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

2. számú függelék a 11. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó .
neve:.................................................................................................................................. ……………év
címe:......................................................................................................................................................... .
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): .........................................................................................................
adószáma:.................................................................................................................................................
statisztikai számjele:..................................................................................................................................
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ........................................................................................................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ............................................................................
K—2—2
KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS
költségvetési előirányzatból megvalósuló, az erdők közjóléti,
oktatási szerepét növelő műszaki létesítményekről
Sor­számMegnevezésÖsszeg
E Ft
1.Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2.Arborétumok
3.Erdei autós pihenők
4.Turisztikai célt szolgálóutak
5.erdei vasutak
6.Egyéb létesítmények
7.Összesen:
Kelt: ............................................ , ........... év .............................. hó ....... nap
P. H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ........ E Ft, azaz.......................... forint összeggel jóváhagyom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett normatív és ráfordításos munkák jóváha­ gyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az '..... E Ft, azaz ............................. forint támogatási igény jogos­ ságát igazolom.
Kelt: .............................................. , ............ év .............................. hó ........ nap
P. H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

3. számú függelék a 11. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó
neve: .................................................................................................................................. ............. év
címe:.........................................................................................................................................................
cégj. száma (vagy váll. eng. száma):...........................................................................................................
adószáma: ..............................................................................................................................................
statisztikai számjele:..................................................................................................................................
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:.........................................................................................................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ............................................................................
K—2—3
KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS költségvetési előirányzatból megvalósuló erdőszerkezet-átalakításról
Sor­számKészültségi fok, az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapotTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
1.Az első kivitel évében
bármely fafajról (tölgy- és bükksarj kivételével)
2.Befejezéskor
akácról (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasról
3.sarjeredetű bármely fafajról
4.mageredetű egyéb lombról
5.fenyőről
6.Erdőszerkezet-átalakítás összesen (1 — 5.)
Kelt: .............................................. , ........... év .............................. hó ....... nap
P. H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ................... ezer Ft, azaz ................................................ forint összeggel jóváhagyom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ................. ezer Ft, azaz.................................................................... forint támo­ gatási igény jogosságát igazolom.
Kelt: ............................................. , ............ év .............................. hó ........ nap
P. H.
………………………….
Erdészeti hatóság igazgatója

12. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

A termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalma

1. Általános adatok

- a terület tulajdonosa és kezelője,

- község (város) megye,

- a terület hrsz.-a vagy táblaszáma, térképi jele és jelenlegi művelési ága.

2. Szakvélemény

- telepíthető célállomány vagy célállományok,

- esetenként a kötelező vagy tiltott technológiai eljárások,

- az erdőgazdálkodó és a szakvéleményt készítő aláírása.

Mellékletek:

a) A terv jellegének megfelelő méretarányú térképvázlat, ezen feltüntetve az egységes célállománnyal és erdősítési eljárással telepíthető területek határa, valamint a talajszelvények pontos helye.

b) Az Erdőrendezési útmutatóban előírt "Termőhely-felvételi lap" laborvizsgálati jegyzőkönyvvel.

13. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai

Erdőtelepítési kivitelezési tervet csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök) vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet.

1. Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az erdőgazdálkodó nevét, címét,

b) az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait (kat. hrsz.-a, táblaszáma, térképi jele vagy erdőtervi jele, jelenlegi művelési ága, kiterjedése egy tized hektár pontossággal) és az ingatlan-nyilvántartási térkép kivonatos másolatát, körzeti erdőterv térképkivonatát, amelyen fel kell tüntetni a telepítendő területet és a talajmintavételek helyét;

c) az erdőtelepítéssel érintett terület tulajdonosainak az egyetértő nyilatkozatát,

d) a terület termőhelyi adatait,

e) az erdő javasolt rendeltetését,

f) a telepíteni tervezett fő- és elegyfajokat, illetve fajtákat, azok elegyarányát, az elegyítés módját, az ültetési hálózatot magvetés esetén a sortávolságot és a felhasználni kívánt szaporítóanyag mennyiségét), a talaj-előkészítés, valamint az ültetés vagy magvetés módját,

g) a telepítés kezdésének és várható befejezésének tervezett időpontját;

h) esetenként a terület felhasználására vonatkozó hatósági engedélyek számát;

i) a termőhely-feltárási szakvéleményt (a 12. számú melléklet);

j) technológiai eljárásokat tartalmazó műszaki leírást;

k) főfafajt vagy főfafajokat elegyaránnyal; elegyfajokat, kísérő fafajokat elegyaránnyal; az elegyítés módját;

l) a talaj-előkészítés módját; a telepítési eljárást; a hektáronkénti csemeteszámot (db); az ültetési hálózatot;

m) a tervező záradékát a tervezés alapjául szolgáló távlati, tanulmány- stb. tervre való utalással;

n) ütemtervet.

2. Zöldövezeti telepítési és ligetes útkísérő fásítás esetében az 1. pontban foglaltakon kívül:

a) a meglevő növényanyagra vonatkozó megjegyzéseket és előírásokat;

b) részletes tervezést - út-, vasútkísérő fásítások esetében szelvényszámokkal meghatározva - a termőhelyi viszonyok és meglévő növényanyag feltüntetésével, a tervezett ültetési anyag elhelyezési módjára való utalással, szükség esetén térképvázlattal szemléltetve;

c) a tervezett növények jegyzékét.

3. Különleges rendeltetésű, ráfordításos alapon elszámolható erdősítések, fásítások esetében az 1. pontban foglaltakon kívül csatolni kell:

a) árelemzésen alapuló költségvetést;

b) a terv jellegének megfelelő méretarányú (pl. 1:500, 1:1000) tervtérképet; átnézeti térképet (1:25 000, 1:50 000);

c) kiültetési vázlatot;

d) különleges műszaki létesítményekhez szükség szerint műszaki rajzokat, részletrajzokat.

14. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Beruházási támogatásban részesíthető öntözővíz-szolgáltató, öntözővíz-hasznosító és meliorációs építmények

1. Öntözővíz-szolgáltató építmények (öntözővíz-szolgáltató mű beruházás)

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágban nyilvántartott, nem belterületen lévő termőföld öntözővíz ellátásához a vízbeszerzést, tárolást, szállítást, szétosztást és kormányzást biztosító vízi létesítmények összessége (műtárgy, nyílt vagy zárt szelvényű csatorna, stabilan beépített gépek és irányítástechnikai eszközök, víztározók stb.), beleértve a stabilan beépített gépek és eszközök szerelési munkáit villamosenergia-ellátás esetén a secunder vezetéket és szerelvényeit is.

2. Öntözővíz-hasznosító építmények (öntözési beruházás)

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágban nyilvántartott, termőföldön termelt növények vízigényének mesterséges kielégítését szolgáló építmények, műszaki berendezések összessége.

Támogatható öntözővíz-hasznosító építménynek minősülnek a rizstelep építményei és műszaki berendezései, hígtrágya öntözés esetében az állattartó technológiához kapcsolódó, az öntözés üzemelési szempontjából épített öntözővíz-szolgáltató és hasznosító építmények, beleértve - kizárólag - az öntözővíz-hasznosítómű villamos energia igényét biztosító[99]

- primer vezetéknek, a transzformátorház és berendezéseinek kiépítéséből a támogatottat terhelő hozzájárulási költséget, továbbá a

- szekunder vezetékek és szerelvények.

Meglévő növényházak öntözőberendezésekkel való felszerelésére a rendelet "Új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlásának támogatása" pontjában foglaltak vonatkoznak. Új növényházak öntözőberendezésekkel való felszerelésére a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint lehet a növényház megvalósításával együtt pályázni.

Közüzemi ivóvíz ellátó műről üzemelő öntözési beruházás e rendelet szerint nem részesíthető támogatásban.

3. Meliorációs építmények (meliorációs beruházás)

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágú, nem belterületen végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló

a) vízháztartás szabályozó építmények:

- nyílt vízelvezető csatorna vagy árok,

- árvízcsúcs csökkentő kisvíztározó 1 millió m3 térfogatig,

- talajcsövezés és létesítményei (beleértve az átemelő szivattyútelepeket és azok technológiai, gépi szerelését),

- talaj csövezéshez a kiviteli tervdokumentációban előírt mélylazítás,

- műtárgyak (átereszek, átemelő építmények stb.);

b) talajjavítás (legalább 6 éves tartamhatással), ideértve a külön-jogszabályokban foglaltak szerinti talajtani szakvéleményt is;

c) területrendezés építményei:

- tereprendezés,

- vízmosások, felesleges utak, árkok megszüntetése,

- földúthálózat kialakítása,

-területrendezést előkészítő irtási munkák;

d) önálló altalajlazítás (talajcsövezéstől függetlenül, legalább 50 cm mélységben elvégezve, beleértve a szükséges talajtani szakvéleményt is) az illetékes NTSZ igazolása alapján.[100]

Az 1-3. pont alatt felsorolt tartalmú beruházások tervkészítésének - beleértve a külön jogszabályokba foglaltak szerinti környezetvédelmi hatástanulmányt és a megvalósulási térkép készítését is - díja a kivitelezési költségekkel együtt képezi a támogatás alapját. A különböző tervkészítések önállóan nem támogathatók.

15. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem zöldség, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatásához

Támogatási kérelem zöldség, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek
támogatásához
Az igénylő:
1.Neve:....................................................................................................................................................
2. Lakhelye, székhelye:.............................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: ...................................................................................................................
4. Az elnök neve és elérhetősége: ............................................................................................................
5. Cégjegyzékszáma:....................................................................................................................................
6. Adószáma (adóazonosító jele):..............................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ......................................................
8. Igénylő számláját vezető pénzintézet megnevezése, számlaszáma: .........................................................
9. A tagok által megtermelt zöldség-gyümölcs értékesítéséből származó várható éves áfát nem tartalmazó árbevétel: ....
10. Elismerés típusa (előzetes/teljes):.........................................................................................................
Kelt: .............................................. , ............ év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:
Nyilatkozat
Alulírott .......................................... igénylő tudomásul veszem a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezé­- seit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulásomat adtam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenőrzéséhez.
Kelt: .............................................. , ........... év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő

16. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és gépkörök támogatásához

Támogatási kérelem egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések
és gépkörök támogatásához
Az igénylő:
1. Neve:.....................................................................................................................................................................................................
2. Lakhelye, székhelye: ..........................................................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma:.................................................................................................................................................................
4. Az elnök neve és elérhetősége:........................................................................................................................................................
5. Cégjegyzékszáma: .............................................................................................................................................................................
6. Adószáma (adóazonosító jele): ........................................................................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:........................................................................................
8. Igénylő számláját vezető pénzintézet megnevezése, számlaszáma: ...........................................................................................
9. Az igénylő egyéb adatai (2002. évi beszámoló és a 2003. évi terv alapján): ............................................................................
2002. évi tény 2003. évi terv
a) alkalmazottak száma
b) szövetkezeti tagok száma
c) saját tőke
d) jegyzett tőke
e) éves nettó árbevétel
Kelt: ............ , ........................................... év ................ hó ........................................ nap
P.H.
………………………….
igénylő
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:
Nyilatkozat
Alulírott ..................................................... igénylő tudomásul veszem a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelke­ zéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulásomat adtam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenőrzéséhez.
Kelt: ............................................................. , .................. év......................................... hó ........... nap
P.H.
………………………….
igénylő

17. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Kérelem a tejbegyűjtést és értékesítését végző szövetkezetek működésének támogatásához

Kérelem a tejbegyűjtést és értékesítését végző szövetkezetek működésének támogatásához
I. Azonosító adatok:
Név: ..................................................................................................................................................................................................................
Székhely:.............................................................................................................................................................................................................
Pontos cím (telefonszám): ............................................................................................................................................................................
Statisztikai számjel: .......................................................................................................................................................................................
Adószám/adóazonosító jel:...........................................................................................................................................................................
Alakulás dátuma:............................................................................................................................................................................................
Működési terület (falugazdász körzetközpont megnevezése):................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:................................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .................................................................................................................................................................................................
A számlát vezető pénzintézet megnevezése, pénzforgalmi jelzőszáma: .................................................................................................
II. A szövetkezet tagjainak adatai:
A szövetkezet tagjainak létszáma:
Ebből: ....................... fő magánszemély, és ....................... db szervezet
Saját tőke:.................................................................................................................
Nettó árbevétel: ............................................................................................................................................................................................
A szövetkezet tagjainak jellemző adatai (egyenként):
Név/megnevezés
Cím/telephely
Adóazonosító/adószám
Regisztrációs szám
Tejelő-tehén (db)
Átadott napi mennyiség (liter)
III. A kérelmező nyilatkozatai:
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) .............................................................. TEÁOR ................................................................ számú tevékenységet
.......................................................... TEÁOR ................................................................ számú tevékenységet
.......................................................... TEÁOR ................................................................ számú tevékenységet
végzek;
b) a támogatás tárgyát képező tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az alábbiak szerint rendelkezem: (a feltételek részletes ismertetése)
2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy
a) a támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá a kapott támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a területileg illetékes földművelésügyi hivatal határozata alapján részben vagy egészben késedelmi kamattal növelten a határozatban megadott számlára visszafizetem;
b) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszem, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátom.
3. A csatolt mellékletek felsorolása: .....................................................................................................................................................
Kelt: ............................................................. , .................. év ......................................... hó ........... nap
P.H.
………………………….
cégszerű aláírása

18. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem a termelői csoportok támogatásához

Támogatási kérelem a termelői csoportok támogatásához
Az igénylő:
1. Neve: ..................................................................................................................................................
2. Székhelye: ..........................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
4. Az elnök/ügyvezető neve és elérhetősége: ................................................................................................
5. Cégjegyzékszáma: ................................................................................................................................
6. Adószáma: ................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ...........................................................
8. A termelői csoport várható éves nettó árbevétele:......................................................................................
9. Elismerés típusa (előzetes/teljes): ..........................................................................................................
Kelt: ............................................. , ............ év ............................. hó ....... napű
P.H.
………………………….
igénylő
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:
Nyilatkozat
Alulírott pályázó tudomásul veszem az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulá­somat adtam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenőrzéséhez.
Kelt: ............................................. , ........... év ............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő

19. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem a termelői csoportok szövetségének támogatásához

Támogatási kérelem a termelői csoportok szövetségének támogatásához
Az igénylő:
1.Neve: ...................................................................................................................................................
2. Székhelye:..............................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: :...................................................................................................................
4. Az elnök/ügyvezető neve és elérhetősége:..............................................................................................
5. Bírósági végzés száma: .............................................................................................................................
6. Adószáma: ........................................................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ......................................................
8. A termelői csoportosulás várható éves nettó árbevétele:..........................................................................
Kelt: .............................................. , ........... év ...,......................... hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:
Nyilatkozat
Alulírott pályázó tudomásul veszem az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulá­somat adtam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenőrzéséhez.
Kelt:............................................... , ........... év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő

20. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az erdőfelújítás, -ápolás és -nevelés támogatásának ügyvitele, értékelése és pénzügyi elszámolása

1. a) A rendelet 107. §-ának a) pontjában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság, az e célra rendszeresített K-1 jelű - e melléklet 1. számú függelékében feltüntetett - költségvetés-elszámolás összesítő alapján hagyhat jóvá költségvetést.

b) Az erdészeti hatóság a rendelet 107. § a) VI-IX. pontjaiban jelzett célokra csak a minisztérium által részére meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket.

c) A költségvetési összesítőt az éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek összesítésével kell összeállítani.

A támogatások mértékeit és a támogatható állapotokat, illetve műveleteket a rendelet 107. §-ának a) pontja tartalmazza.

d) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

e) A befejezett erdőfelújítás a rendelet 107. § a) I-III. pontjai szerint támogatható. A befejezett felújításhoz tartozó érték az egyévesként adható támogatást is magába foglalja.

Résztámogatás tervezhető és adható:

- állomány alatti újulatra,

- rendeletben meghatározott fafajú sarjra,

- alátelepítésre,

- egyéves felújításra.

f) A már előző években kifizetett támogatásokat az erdészeti hatóság erdőrészletenként nyilvántartja. E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének megállapításánál a korábban felvett támogatásokat - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.

g) Erdőrészletenként résztámogatás egyszer tervezhető és folyósítható, kivéve:

- a természetes felújításokat, ahol az aktuális kötelezettség alá vont területek szakaszos növekedése ütemében több alkalommal is adható, valamint

- a mageredetű, lassan növő - tölgy, bükk és egyéb kemény lomb - faállományú végvágott vagy tarvágott erdőfelújításokat, melyek további egy alkalommal támogathatók, ha nem igényelnek pótlást, az erdőgazdálkodónak nincs bruttó járulékfizetési kötelezettsége és az erdészeti hatóság a pénzügyi keret ismeretében külön elbírálás során a sikeres befejezéshez azt indokoltnak tartja. Az így folyósított támogatások együttes összege nem haladhatja meg a felújításhoz kötődő teljes (befejezett) támogatási érték hetvenöt százalékát.

h) A rendelet 107. § a) pontjában egyévesként meghatározott támogatási érték az erdőfelújítások aktuális kötelezettség alá vont területére, illetve a teljes területre akkor tervezhető és folyósítható, ha az erdősítés sikere a hetven százalékot eléri vagy meghaladja, valamint az erdőfelújítás módját és faállományát az erdészeti hatóság elfogadja. A hetvenszázalékos sikerességet állományrészenként is lehet vizsgálni, ha az állományrész területe meghaladja az egy hektárt. Az erdőrészlet erdősítési határidőinek - erdősítés elkezdése, sikeresség - elbírálása szempontjából az erdősítés évének az első kivitel kezdésének évét kell figyelembe venni.

i) Befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Erdőrendezési Szabályzatban részletezett szakmai követelmények szerint befejezettnek nyilvánít.

j) Természetes mageredetű felújításra (állomány alatti újulat) akkor tervezhető és számolható el résztámogatás, ha az erdőfelújítás módja fokozatos felújító vágás, valamint az idős állomány záródása hetven százalék alatt van, és a célállományként elfogadott mageredetű természetes újulat fedettsége - beleértve annak mesterséges pótlását és az alátelepítést is - eléri a kötelezettség alá vont terület hetven százalékát.

A támogatás kiszámításának alapja a kötelezettség alá vont terület, illetve az idős állomány záródásának harminc százalék alá süllyedése után a teljes terület. Az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett terület kötelezettség alá vonásának évétől kell számítani.

Amennyiben befejezéskor - a mesterséges kiegészítés következtében - a természetes újulat aránya az erdőfelújítás teljes területének ötven százalékát nem éri el, a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani.

k) Alátelepítésként számolható el a munkavégzéskor hatvanszázalékos vagy azt meghaladó záródású idős állomány alatt végzett mesterséges erdősítés.

l) Egyéves erdőfelújítás - e rendelet alkalmazásában - minden olyan mesterséges erdőfelújítás, valamint tölgy, cser, magas kőris, egyéb kemény lomb, fehér és szürke nyár, a fehér fűz főfafajú állományok tarvágást követően megjelent mageredetű természetes újulat, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, illetve az akác, szürke nyár, valamint az éger sarjeredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén.

m) E rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre, és az elegyfajok tíz-harminc százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben.

2. a) E rendelet szerint a jóváhagyott költségvetés alapján a 109. § (2) bekezdése szerint folyósítható támogatás kiutalásról az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik.

b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra támogatás év közben nem folyósítható.

3. a) A rendelet 107. § a) pontjában meghatározott munkákra támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott költségvetés alapján folyósítható, ezt tíz százalékot meghaladó mértékben túllépni az elszámoláskor csak a minisztérium előzetes egyetértése alapján lehet. Az elszámolás alapjául az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése (műszaki átvétel) során felvett jegyzőkönyvek adatai szolgálnak.

b) A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása az eljárás eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

c) Az erdőfelújításokban az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi a műszaki átvételt, ha az erdőgazdálkodó a tárgyévben állami támogatást igényel, valamint abban az esetben, ha az erdőfelújításokra a külön jogszabályban megállapított határidők valamelyike lejárt.

Egyébként az erdészeti hatóság az erdőfelújításokat bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról.

d) Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint végzi.

4. A rendelet alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyévet követő február hó 15-éig kötelesek az erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról, vagy indokolt esetben rendelkezik a visszafizetésről. Amennyiben az éves elszámolás benyújtásakor az erdőgazdálkodó nem csatolja az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, úgy a részére még járó támogatás összegét pótköltségvetéssel csak a tárgyévet követő évben benyújtandó költségvetéssel érvényesítheti.

A visszafizetéseket, illetve az Evt. alapján az erdészeti hatóság által határozattal elrendelt befizetési kötelezettséget a határozatban megjelölt számlára kell teljesíteni.

5. Az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése esetén csereerdősítésként létesített erdőterületekre az erdőfelújítás normatív támogatásának mértékeit kell alkalmazni.

6. A közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatási kérelmét, illetve az elszámolást az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az erdőrészletenkénti költségvetést és az erdészeti hatóságnál e célra rendszeresített, a 2. számú függelék szerinti (K-1-1 jelű) formanyomtatványt.

1. számú függelék a 20. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó
neve:................................................................................................................................................................................ ________ év
címe:.............................................................................................................................................................................................................
cégj. száma (vagy váll. eng. száma):......................................................................................................................................................
adószáma:..................................................................................................................................................................................................
statisztikai számjele: ...............................................................................................................................................................................
bankszámlaszáma: ..........................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):................................................................................................................
K—1 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS
költségvetési támogatás terhére elszámolható erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról
Ezer Ft
Az erdőfenntartási munkák elszámolási összege:
Év közben kifizetett támogatások:
Év végi elszámoláskor még fennálló támogatási igény:
A jóváhagyott támogatás összegének a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 109. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti folyósítását:
kérem * nem kérem *
* A nem kívánt rész törlendő
Kelt:............................................................... , ................. év ......................................... hó ........... nap
P.H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ................................... ezer Ft, azaz .................................................................... forint összeggel igazolom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, az ezer Ft, azaz................................................................................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.
Kelt: ............................................................... , ................. év ......................................... hő ........... nap
P.H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója
Sor­számMegnevezésTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
1.Befejezett felújítás
2.Egy éves (folyamatos erdőfelújítás)
3.Erdőfelújítás összesen (1 — 2):
4.Befejezett erdőfelújítások ápolása
a) természetes mageredetű állományban
5.b) természetes sarjeredetű állományban
6.c) mesterséges állományban sík területen
7.d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
8.Befejezett ápolás összesen (4 — 7):
9.Állománynevelés (tisztítás):
a) természetes mageredetű állományban
10.b) természetes sarjeredetű állományban
11.c) mesterséges állományban sík területen
12.d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
13.e) fenyőtisztítási anyag megsemmisítése
14.Állománynevelés összesen (9 — 13):
15.Befejezett felújítás elegyességi többlettámogatása
16.Tuskózás:.
a) akác homokon
17.b) vályogon
18.c) agyagon
19.d) egyéb fafaj homokon
20.e) vályogon
21.f) agyagon
22.Tuskózás összesen (16 — 21):
23.Tűzpászták, nyiladékok, határjelek létesítése és karbantartása:
a) tűzpászták
24.b) nyiladékok
25.c) határjelek (Ft/db)
26.Tűzpászták, nyiladékok, határjelek összesen (23 — 25):
27.Egyéb engedélyezett
28.Igényelt állami támogatás összesen (3 + 8 + 14 + 15 + 22 + 26 + 27) :

2. számú függelék a 20. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó
neve:.................................................................................................................................... ………..év
címe:.........................................................................................................................................................
cégj. száma (vagy váll. eng. száma):...........................................................................................................
adószáma: ................................................................................................................................................
statisztikai számjele:...................................................................................................................................
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:..........................................................................................................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ............................................................................
K—1—1 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításáról
Sor­számMegnevezésCélállomány típusTerület haNormatív támogatás
E Ft/ha
Érték E Ft
1.Természetes mageredetűTölgy
2.Bükk
3.Egyéb fafaj
4.Mesterséges 10°-os és az alatti lejtésű, géppel járhatóTölgy
5.Bükk
7.Egyéb k. lombos
8.Nemesnyár
9.Egyéb lágy lombos
10.Fenyők
11.Mesterséges 10° feletti lejtésű, géppel nem járhatóTölgy
12.Bükk
14.Egyéb k. lombos
15.Fenyők
16.Gazdaságtalan erdők felújítása összesen (1 — 16.)
Kelt: .............................................. , ............ év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ......................... ezer Ft, azaz ................................................ forint összeggel igazolom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, az ezer Ft, azaz....................................................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.
Kelt:............................................... , ............ év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

21. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Kiállító:........................................................................................................................................................
Támogatási kérelem az erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás
igénybevételéhez
Adóazonosító jel:............................................................................................................................................
Adószáma:....................................................................................................................................................
Pénzforgalmi jelzőszám: ................................................................................................................................
Gazdálkodási forma:.......................................................................................................................................
Név:..............................................................................................................................................................
Cím: .............................................. város/község....................................................... utca .................... hsz.
1. Az elhúzódó kárpótlási és részarány-tulajdon átadási folyamatokban leromlott erdőállomány-szerkezetének helyre­
állítását az alábbi erdőrészletekben elvégzem, s ennek alapján a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 112. § (3) bekezdése
szerinti támogatást kérem részemre kifizetni.
Sor­számKözséghatárTag, erdőrészletRendeltetésÁllománytípusTerület (ha)Normatív támogatás E Ft/haTámogatás összege Ft
2. Az 1996. évi LIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján üzemterv-készítési kötelezettségemnek eleget tettem, s ez alapján a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 114. § (1) bekezdése szerinti támogatást kérem részem­ re/...................................... üzemtervkészítő részére kifizetni. Az igényelt támogatás összege:
................................ ezer Ft, azaz ....................................... forint.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy köztartozásom nincs.
Kelt: ............................................. , ............ év............................... hó ....... nap
P.H.
………………………….
igénylő
A fenti összegű támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető.
Kelt:.............................................. , ............ év............................... hó ....... nap
P.H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

22. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

Az erdőgazdálkodó
neve:................................................................................................................................ ………….év
címe: ......................................................................................................................................................
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): .........................................................................................................
adószáma:.................................................................................................................................................
statisztikai számjele:...................................................................................................................................
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .........................................................................................................
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ............................................................................
K—3 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS
költségvetési támogatás terhére elszámolható jóléti és parkerdők üzemeltetési és műszaki létesítmények fenntartási munkáiról
Költségek: E Ft-ban
Sor­számMegnevezésFenntartásÜzemeltetés, őrzésÖsszesen
1.Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2.Arborétumok (élőfagyűjtemények), botanikus kertek
3.Turisztikai célt szolgálóutak
4.erdei autós pihenők
5.Egyéb létesítmények
6.Összesen:
Kelt:.............................................. , ........... év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
erdőgazdálkodó (szerv. vez.)
a) A költségvetést ........................ ezer Ft, azaz ............................................. forint összeggel jóváhagyom.
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a munkák jóváhagyott szakszerű végrehajtását, az ezer Ft, azaz ....................................................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.
Kelt:.............................................. , ........... év .............................. hó ....... nap
P.H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

23. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez.

Támogatási kérelem a magán-erdőgazdálkodók erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás igénybevételéhez

Támogatási kérelem a magán-erdőgazdálkodók erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás
igénybevételéhez
Kiállító: ..........................................................................................................................................................................................................
Név:....................................................................................................................................................................................................................
Cím: .................................................................................... város/község ......................................................... utca ........................ hsz.
Adóazonosító jel:............................................................................................................................................................................................
Adószáma: ......................................................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi jelzőszám:.................................................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma:.......................................................................................................................................................................................
1. Az erdészeti szakszemélyzettelkötött szakirányítási szerződés alapján a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 126. § a) pontja szerinti támogatás összegét
……………. Ft-ot,azaz .................................................................... forintot
részemre kifizetni szíveskedjenek.
2. A 3/2003. (L 24.) FVM rendelet 126. § b) pontja szerint az integrátori szakirányítási szerződések alapján
— a szakirányított terület után . Ft, azaz.................................................. forint,
— a saját üzemi terület után . Ft,azaz................................................. forint
együtt: Ft, azaz.................................................. forint
összegű támogatást kifizetni szíveskedjenek.
3. Az alapítási költségekhez 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 132. § a) pontja szerinti támogatás összegét
............................ Ft-ot, azaz forintot
részemre kifizetni szíveskedjenek.
4. A működési költségek részbeni megtérítéséhez a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 132. § b) vagy c) pontja szerinti támogatás összegét
............................ Ft-ot, azaz forintot
részemre kifizetni szíveskedjenek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. ren­delet 4. § (5) bekezdés a)—p) pontjai szerinti lejárt határidejű befizetési kötelezettségem, köztartozásom nincs.
Kelt: ............................................................... , ................ év ......................................... hó ........... nap
P.H.
………………………….
igénylő
A fenti összegű támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető.
Kelt: ............................................................. , ................ év ......................................... hó ........... nap
P.H.
………………………….
erdészeti hatóság igazgatója

24. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba beérkezett:

Támogatási kérelem egyes állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatásokhoz

[101]
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba beérkezett:
Támogatási kérelem egyes állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatásokhoz
Az igénylő:
a) megnevezése: .............................................................................................. :....................................... ....
b) székhelye (irányítószám, település, utca, házszám): .....................................................................................
c) levelezési címe, ha nem azonos a székhellyel (irányítószám, település, utca, házszám):......................................
d) társadalombiztosítási törzsszáma:................................................................................................................
e) tenyésztő egyesület/szövetség bírósági nyilvántartási száma: .....................................................................................
f) adószáma: ...............................................................................................................................................
g) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ..........................................................................................................
h) bankszámláját vezető bank megnevezése: .....................................................................................................
i) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult*.........................................................................
j) telefonszáma: ............................................................................................................................................
k) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma:...................................................................................................
l) a tenyésztett fajta megnevezése: ..................................................................................................................
Az igényelt támogatás jogcímeIgényelhető támogatás (Ft/tétel)Összes tételszám (db)Igényelt támogatás összesen (Ft)
I. Szarvasmarha-tenyésztés
1.1. Törzskönyvi nyilvántartás200 Ft/egyed
1.2. Küllemi bírálat200 Ft/egyed
1.3. DNS alapú származásellenőrzés5000 Ft/vizsgálat
2.1. Tejtermelés-ellenőrzés1000 Ft/egyed
2.2. Hústermelés-ellenőrzés450 Ft/egyed
2.3. ITV szervezése800 Ft/adag
2.4. Hús vágási teszt szervezése50 000 Ft/utód
2.5. Hús ITV szervezése50 000 Ft/utód
2.6. Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat4000 Ft/üsző borjú
2.7. Húshasznú ivadékvizsgálat1500 Ft/borjú
3.1. Tenyészérték-becslés25 Ft/egyed
II. Sertéstenyésztés
1.1. A