258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet

a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 27. §-a (1) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a j) pontra is - a következő rendeletet alkotja:

A kistérségi fejlesztési tanács megalakításával kapcsolatos feladatok

1. §[1]

A kistérségi fejlesztési tanács megalakulásával és az alakuló ülés összehívásával kapcsolatos igazgatási és szervezési tevékenység ellátása a Kormány kistérség székhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervének (a továbbiakban: Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve) feladata.

2. §

(1)[2] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a vezetője az 1. §-ban foglalt ülés összehívása előtt megvizsgálja, hogy a Tftv. 10/G. §-a szerint a kistérségben többcélú kistérségi társulás működik-e, és a társulást írásban nyilatkoztatja, hogy vállalja-e a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátását. A többcélú kistérségi társulás akkor vállalhatja a kistérségi fejlesztési tanács törvényben foglalt feladatainak ellátását, ha a kistérség valamennyi települési önkormányzata a társulási megállapodásban ebben megállapodik. A többcélú kistérségi társulás a nyilatkozatához csatolja az azt igazoló dokumentumokat.

(2)[3] Ha a társulás a Tftv.-ben foglalt feladatokat nem láthatja el, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve erről határozatot hoz. A határozat ellen 8 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni, amelyet a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke bírál el az iratok felterjesztésétől számított 10 napon belül.

3. §

(1)[4] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint kezdeményezi a kistérségi fejlesztési tanács megalakulását az alakuló ülés összehívásával.

(2)[5] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a kistérségi fejlesztési tanács szavazati jogú tagjait névre szóló értesítéssel az alakuló ülésre meghívja. A meghívók elküldése és az alakuló ülés napja között legalább nyolc napnak kell lennie.

(3)[6] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az alakuló ülést - legkésőbb - e rendelet hatálybalépését követő 60. napon belüli időre hívja össze, ha az ülés összehívásának jogszabályi akadálya nincs. Azokban a kistérségekben, ahol a 2. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslatra kerül sor, az ülés összehívására csak a közigazgatási szerv által hozott jogerős közigazgatási határozat meghozatala után kerülhet sor.

(4)[7] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a Tftv. 10/G. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben az e rendeletben foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el.

4. §

(1)[8] A Tftv. 10/D. §-a (1) bekezdésének ba)-bc) és bg) pontjában foglalt szervezetek e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének - az 1. számú melléklet értelemszerű alkalmazásával - bejelentik az adott szervezetet, valamint ha a szervezetet nem a törvényes képviselő képviseli, felhatalmazást adnak, hogy a szervezetet a tanács ülésén ki képviselheti.

(2)[9] A Tftv. 10/D. §-a (1) bekezdésének bd) pontja alapján e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezetei - közösen aláírt okiratban, az 1. számú melléklet értelemszerű kitöltésének csatolása mellett - bejelentik a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének azt a kistérségi illetékességű személyt, aki a kistérségi fejlesztési tanácsban az érdekképviseleti szervek képviseletét ellátja.

(3)[10] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a Tftv. 10/D. §-a (1) bekezdésének be) pontja alapján a kistérségi fejlesztési tanács ülésén tanácskozási joggal rendelkező, a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ülésen megválasztott civil szervezet képviselőjét a (4) bekezdés alapján az alakuló ülésről írásban értesíti.

(4)[11] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a kistérségi fejlesztési tanács tanácskozási jogú tagjait a megyei napilapban és a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében közzétett hirdetmény megjelentetésével az alakuló ülésre meghívja, egyben az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján bejelentkezett szervezeteket, illetve képviselőiket az ülésről írásban értesíti. A megyei napilapban közzétett hirdetmény közzététele és az alakuló ülés napja között legalább nyolc napnak kell lennie.

A kistérségi fejlesztési tanács alakuló ülése

5. §

(1) Az alakuló ülésre meghívott és megjelent szavazati és tanácskozási jogú tagok a tagsági jogosultságukat erre alkalmas okirattal igazolják.

(2) Az alakuló ülésen a kistérségi fejlesztési tanács dönt a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról és a kistérségi fejlesztési tanács elnökének megválasztásáról.

(3)[12] Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt döntést a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve által összehívott alakuló ülésen a kistérségi fejlesztési tanács nem hozza meg[13]

a) az alakuló ülést megszakíthatja;

b) a szervezeti és működési szabályzat előkészítésére bizottságot hozhat létre;

c) az elnök megválasztásához jelölő bizottságot hozhat létre;

d) a döntés mielőbbi meghozatala érdekében egyéb intézkedést tehet.

A fenti esetekben az alakuló ülést a megszakítástól számított 8 napon belül folytatni kell.

(4)[14] A kistérségi fejlesztési tanács megalakulásának törvényességét a Tftv. 10/A. §-ának (4) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a tanács elnöke által az ülést követő 15 napon belül megküldött jegyzőkönyv és dokumentumok alapján megvizsgálja. A tanács megalakulásának jogszerűségéről a vizsgálat lezárást követően tájékoztatja a Magyar Államkincstár területi szervét, a kistérségi fejlesztési tanácsot és a megyei területfejlesztési tanácsot.

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakításával kapcsolatos feladatok

6. §[15]

A Tftv. 15/B. § (1) bekezdése szerinti Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakulásával kapcsolatos szervezési tevékenység ellátása a Budapest Főváros Kormányhivatala a feladata, mellyel kapcsolatban az 1-5. §-ban, továbbá a 15-16. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

A civil szervezeteknek a fejlesztési tanácsokhoz történő bejelentkezése

7. §[16]

A Tftv. 8. § (9) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a fejlesztési tanácsok munkájában történő részvételének kezdeményezése bejelentkezés (a továbbiakban: bejelentkezés) alapján történik. A bejelentkezéshez a szervezeteknek be kell nyújtaniuk a hatályos létesítő okiratuknak, valamint a nyilvántartásba vételükről rendelkező és a törvényes képviselő képviseleti jogosultságát igazoló, jogerős bírósági végzésüknek a másolatát. A fenti iratokat egyszerű másolatban kell benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek. A bejelentkezéshez be kell nyújtani továbbá a szervezet székhelye szerinti törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot és az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) is.

8. §

(1) A bejelentkezést az érintett civil szervezetnek

a)[17] a kistérségi fejlesztési tanács tekintetében, illetékességi területén - bármely nyilvántartásba vett társadalmi szervezetnek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándéka kinyilvánításával - annak megalakulása előtti időpontig a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez, ezt követően folyamatosan a kistérségi fejlesztési tanács elnökéhez,

b) a megyei területfejlesztési tanács tekintetében, illetékességi területén - a területfejlesztési, környezetvédelmi, természetvédelmi társadalmi szervezetek és a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezeteknek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándéka kinyilvánításával - a megyei területfejlesztési tanács elnökéhez,

c) a regionális fejlesztési tanács tekintetében, illetékességi területén - a területfejlesztési, a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezeteknek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándéka kinyilvánításával - a regionális fejlesztési tanács elnökéhez,

d) az Országos Területfejlesztési Tanács tekintetében - bármely országos társadalmi szervezetnek, az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetnek és a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezeteknek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándéka kinyilvánításával - a Hivatalhoz kell írásban előterjeszteni.

(2) A bejelentkezés során az (1) bekezdés d) pontjában foglalt országos szervezetnek meg kell jelölnie, hogy a Tftv. 8. §-a (2) bekezdésének ba) pontja szerint környezetvédelmi vagy természetvédelmi szervezet, vagy pedig Tftv. 8. § (2) bekezdésének bb) pontja szerinti nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő társadalmi szervezet, vagy pedig a területfejlesztési kérdések megtárgyalásában érintett egyéb társadalmi szervezet jogán történik a bejelentkezés.

9. §

(1) A bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárást a 8. §

(1) bekezdésben meghatározottak (a továbbiakban: igazoló) folytatják le. A 7-8. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő módon bejelentkezett szervezetek részére az igazoló a bejelentkezésről igazolást ad ki, amelyet a szervezet nyilatkozatában székhelyként megjelölt címre ajánlott postaküldeményként eljuttat.

(2) Amennyiben a szervezet bejelentkezése a 7-8. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, az igazoló a bejelentkező civil szervezetet a hiányok megjelölése mellett legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén, továbbá, ha a bejelentkezés arra nem jogosulttól származik, az igazoló a szervezet bejelentkezését elutasítja, s arról a bejelentkezőt írásban értesíti.

(3) Amennyiben a szervezet bejelentkezése hiánypótlást követően a 7-8. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

(4)[18] A fejlesztési tanács elnöke elutasító döntésével szemben a szervezet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél a kézhezvételtől számított 8 napon belül kifogást terjeszthet elő törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására.

(5)[19] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének és a Hivatalnak a (2) bekezdés szerinti elutasító döntésével szemben a szervezet a kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezést terjeszthet elő, amelyet a Hivatal elnöke bírál el.

10. §

(1)[20] A szervezet nyilatkozatában megjelölt működési területtel vagy országos, illetve regionális hatókörrel kapcsolatosan a bejelentkezéstől számított 30 napon belül az érdekelt civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselője kifogással élhet. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a kifogásról a fejlesztési tanács elnökét és az érintett civil szervezetet tájékoztatja azzal, hogy arra 3 napon belül észrevételt tehetnek.

(2)[21] Ha a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az (1) bekezdésében foglalt eljárást törvényességi szempontból nem tartja indokoltnak, a kifogást írásban elutasítja, egyéb esetben a Tftv. 10/A. §-ának (4) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatja, és annak eredményéről a kifogás előterjesztőjét írásban tájékoztatja.

11. §

(1) A bejelentkezett és visszaigazolt szervezetekről és képviselőikről a fejlesztési tanács munkaszervezete, illetve a Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásról, illetve annak adatairól a munkaszervezet vezetője, illetve Hivatal - kérelemre - adatot szolgáltat.

(3) A civil szervezetet törölni kell a nyilvántartásból, ha

a) a civil szervezettel szemben az ügyészség a civil szervezet megszűnésének megállapítása miatt pert indított, illetve a civil szervezetet a bírósági nyilvántartásból törölték,

b) a civil szervezettel szemben a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján jogerős elmarasztaló ítéletet hozta.

Az egyeztető fórum létrejöttének és működésének szabályai

12. §

(1)[22] E rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül bejelentkezett és a bejelentkezést követően visszaigazolt szervezeteket az egyeztető fórum megalakítására, valamint

a) az Országos Területfejlesztési Tanács Tftv. 8. §-a (2) bekezdésének ba) és bb) pontjában foglalt szervezetek képviselőinek,

b) a kistérségi fejlesztési tanács Tftv. 10/D. §-a (1) bekezdésének be) pontjában foglalt delegált képviselőnek

a megválasztására a Hivatal elnöke, illetve a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve összehívja.

(2) Az egyeztető fórum alakuló ülésének meghívására a 3. § (2) bekezdésében foglaltak irányadók. Az ülésre szóló meghívóban a határozatképtelenség esetére új időpontot kell meghatározni, és jelezni kell, hogy a fórum határozatképtelensége esetén az új időpontban megtartott ülés és a képviselők megválasztása a résztvevők számától függetlenül érvényes.

(3) Az egyeztető fórum munkájában a bejelentkezett és nyilvántartásba vett szervezetek vesznek részt. Az egyeztető fórum határozatképes, ha a nyilvántartásba vett szervezetek több mint fele jelen van. A fórum a döntéseit, állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyeztető fórum alakuló ülését az ülés elnökének megválasztásáig a civil szervezetek legidősebb tagja - mint korelnök - vezeti.

(4) Az egyeztető fórum a működési rendjét maga alakítja ki, az üléséről az ülés elnöke 8 napon belül jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a jelenlevő szervezeteket, azok képviselőit, a hozott döntést, a leadott szavazatokat. Az emlékeztetőt az ülés elnöke írja alá, és egy jelenlevő civil szervezet képviselője, valamint a fejlesztési tanács munkaszervezetének, illetve a Hivatal képviselője hitelesíti.

(5) Az egyeztető fórumok jegyzőkönyveit és kapcsolódó dokumentumokat az adott szintű fejlesztési tanácsok munkaszervezeteinél, míg az országos civil szervezetek esetében a Hivatalnál elkülönítetten kell kezelni és megőrizni.

13. §

(1) Ha az egyeztető fórum, illetve a fórum működési rendje eltérően nem rendelkezik, a 12. § (1) bekezdésében foglalt választás határozatlan időre történik. Az egyeztető fórum képviselője az egyeztető fórumban résztvevő szervezet tagja lehet.

(2) Az egyeztető fórum új képviselőt jogosult delegálni, ha a megválasztott (delegált) képviselő:

a) e megbízatásáról írásban lemondott;

b) a delegáló társadalmi szervezet visszahívta;

c) meghalt;

d) közügyektől eltiltást kimondó jogerős ítélet hatálya alá került;

e) a fejlesztési tanács üléseinek több mint felén önhibájából nem jelent meg, akadályoztatásának okáról az egyeztető fórumot nem értesítette, illetve az ülésen nem ismertette az egyeztető fórum véleményét;

f) a fórum működési rendje által meghatározott egyéb esetben.

A megyei kistérségi fórum működése

14. §

(1)[23] A megyei kistérségi fórumot a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a megye területén a megalakítani szükséges, legutolsóként megalakult kistérségi fejlesztési tanács megalakulásától számított 30 napon belül írásban összehívja.

(2)[24] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a megye területén megalakult kistérségi fejlesztési tanácsok elnökeit és a Tftv. 10/G. §-a szerinti többcélú kistérségi társulások elnökeit az ülésre meghívja. A meghívók elküldése és az alakuló ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie.

(3) A megyei kistérségi fórum a Tftv. 17. §-a (10) bekezdése szerint megválasztja

a) a b) pontban foglalt kivétellel a regionális fejlesztési tanácsban a megye képviseletét ellátó egy kistérségi képviselőt;

b) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban Pest megye képviseletét ellátó három kistérségi képviselőt;

c) a megyei területfejlesztési tanácsokba a kistérségek képviseletét ellátó három kistérségi képviselőt.

(4) A megyei kistérségi fórum alakuló ülését az ülés elnökének megválasztásáig a fórum tagjai közül a legidősebb tag mint korelnök vezeti. A megyei kistérségi fórum a működésével kapcsolatban működési rendet fogadhat el. Az üléséről az ülés elnöke 8 napon belül jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a fórum tagjait, a jelenlevő tagokat, illetve azok képviselőit, a hozott döntést, a leadott szavazatokat. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke írja alá, és egy jelenlevő tag hitelesíti.

(5) A megyei kistérségi fórumok jegyzőkönyveit és a kapcsolódó dokumentumokat a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezeténél elkülönítetten kell kezelni és megőrizni.

(6) A megyei kistérségi fórum tagja a megyei kistérségi fórum (3) bekezdés szerinti döntése ellen a Tftv. 16. §-a (11) bekezdésének b) pontja alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet az ülés megtartásától számított 15 napon belül.

A térségi fejlesztési tanácsokba és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsba a kistérségi képviselők megválasztása

15. §

(1) A Balaton Fejlesztési Tanács és azon térségi fejlesztési tanácsok esetében, ahol a térségi fejlesztési tanács háromnál több kistérség illetékességi területén működik az érintett kistérségek összehívásával a 14. §-ban foglaltak alkalmazásával kell a Tftv. 15 § (8) bekezdés c) pontja szerinti képviselőket megválasztani.

(2) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács területén a Tftv. 15/B. §-a (7) bekezdésének d) pontjában foglalt három képviselőt a 2. számú mellékletben meghatározott kistérségek összehívásával, a 14. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell a három kistérségi képviselőt megválasztani.

(3)[25] Az (1) bekezdés alkalmazása során a kistérségek összehívása a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve hatáskörébe tartozik, a (2) bekezdés szerinti esetben a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A fővárosi kerületi önkormányzatok képviselőinek megválasztása

16. §[26]

A Tftv. 15/B. § (7) bekezdés c) pontja és a 17. § (6) bekezdés h) pontja szerinti képviselők megválasztására jogosultakat a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül írásban hívja össze. A választási gyűlést olyan időpontra kell összehívni, hogy az ülésre szóló meghívók elküldése és az alakuló ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. A választási gyűlés eljárási rendjére a 14. § (4)-(6) bekezdései értelemszerűen alkalmazandók azzal, hogy a dokumentumokat a Budapest Főváros Kormányhivatala kezeli és őrzi.

Az Országos Területfejlesztési Tanács megalakulásával összefüggő bejelentési kötelezettség szabályai

17. §

(1) A Tftv. 8. §-a (2) bekezdésének ac) pontja alapján e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az országos gazdasági kamarák elnökei és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldala írásban bejelentik a kitöltött 1. számú melléklet csatolásával, hogy az Országos Területfejlesztési Tanácsban e szervezeteket ki képviseli, illetve a Tftv. 8. §-a (7) bekezdésének b) pontja alapján állásfoglalásra teljeskörűen ki került helyettes képviselőként felhatalmazásra.

(2) A Tftv. 8. § (2) bekezdés ac) pontja alapján e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az országos önkormányzati érdekszövetségek közösen aláírt okiratban, a kitöltött 1. számú melléklet csatolásával bejelentik azt a három személyt, akik az Országos Területfejlesztési Tanácsban a szövetségek képviseletét ellátják.

A tanácsok tagjaival kapcsolatos nyilvántartási feladatok

18. §

(1) A regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a kistérségi fejlesztési tanács, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács a szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjairól nyilvántartást vezet és a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal az Országos Területfejlesztési Tanács és az (1) bekezdésben foglalt tanácsok tagjairól összesített nyilvántartást vezet, amely adatokat informatikai adatbázisban kezeli. Az adatbázis nyilvános, az adatbázisból kérelemre adatot szolgáltat.

(3) A tanácsok tagjaival kapcsolatban az alábbi adatok kezelendők:

a) a fejlesztési tanács elnevezése, címe;

b) a tagsági viszonyt megalapozó Tftv. hivatkozás feltüntetése;

c) a tagot delegáló, illetve azt választó szervezet elnevezése, címe, nyilvántartásba vételének hatósága, a nyilvántartásba vétel száma;

d) a tag neve, értesítési címe;

e) a tag képviseleti jogosultsága létrejöttének ideje;

f) a tag képviseleti jogosultsága megszűnésének ideje;

g) a tag képviseleti jogosultságának terjedelme (szavazati joggal, tanácskozási joggal, állandó meghívott);

h) a tag helyettesítésére felhatalmazott, bejelentett általános képviselő neve, értesítési címe;

i) a h) pont szerinti személy képviseleti jogosultságának keletkezésének ideje;

j) a h) pont szerinti személy képviseleti jogosultságának megszűnésének ideje;

k) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogorvoslat ténye;

l) a nyilvántartásba vétel, illetve a bejegyzésváltozás ideje.

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)[27]

(3)[28]

(4) E rendeletben szabályozott eljárásokra - e rendeletben foglalt eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Gyurcsány Ferenc s. k.

1. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez

[29]
NYILATKOZAT
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti .......... fejlesztési tanács munkájában történő részvételhez
I. A szervezet nyilvántartás szerinti adatai
1. a szervezet neve:..................................................................................................................................................................................
2. a szervezet székhelye:.........................................................................................................................................................................
3. a szervezet képviselőjének neve:......................................................................................................................................................
4. a szervezet képviselőjének értesítési címe:......................................................................................................................................
5. a szervezet képviselőjének telefonszáma:........................................................................................................................................
6. a szervezet képviselőjének faxszáma:...............................................................................................................................................
7. a szervezet képviselőjének e-mail címe:............................................................................................................................................
8. a szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság (hatóság) megnevezése:.......................................................................
9. a végzés (határozat) száma:................................................................................................................................................................
10. a végzés (határozat) jogerőre emelkedésének időpontja:............................................................................................................
II. A szervezetet a tanácsban állandó jelleggel képviselő tag adatai
1. neve:..................................................................................................................................................................................................
2. értesítési címe:..................................................................................................................................................................................
3. telefonszáma:....................................................................................................................................................................................
4. faxszáma:...........................................................................................................................................................................................
5. e-mail címe:.......................................................................................................................................................................................
Csak a civil szervezetek által töltendő ki az alábbi III-IV. rész.
III. A szervezet működésének hatóköre.......................................................................................................................................................
IV. A III. pontban tett nyilatkozatnak megfelelő működési hatókör bemutatása
1. Az előző naptári év azon programjainak, eseményeinek, szolgáltatásainak adatokkal alátámasztott rövid bemutatása, amelyek a fentiekben megjelölt tevékenységi hatókört igazolják:..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
2.1. Társadalmi szervezet esetében a taglétszám és annak területi szervezeti egységenként történő bontása (tárgyév január 1-jei állapot szerint):.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
2.2. Társadalmi szervezetek szövetsége esetében a tagszervezetek száma és a tagszervezetek területi (megyei, regioná­lis) megoszlása, illetve azok taglétszámai (tárgyév január 1-jei állapot szerint):...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
2.3. Alapítvány esetében a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek száma, valamint ezeknek területi szervezeti egysé­genként vagy területi programonként, szolgáltatásonként történő megoszlása (az előző naptári évre vonatkozóan):..................................
............................................................................................................................................................................................................................
V. Záradékok
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban írt adatok a valóságnak megfelelnek.
2. A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e nyilatkozatot a fejlesztési tanácsok, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal a .../2004. () Korm. rendeletben foglaltak szerint kezelje és használja fel.
2004..............................................
…………………………………..
szervezet képviselője
Előttünk, mint tanúk előtt:
1…………………………………………
név
…………………………………………
lakcím
…………………………………………
aláírás
2. …………………………………………
név
…………………………………………
lakcím
…………………………………………
aláírás
A határidő utolsó napján postára adott nyilatkozatot határidőben megküldöttnek kell tekintetni. A határidőn túl benyúj­tott vagy téves címzés miatt határidőn túl megérkező nyilatkozatok nem fogadhatóak el.
A nyilatkozathoz csatolni kell:
1. A szervezet hatályos létesítő okiratának az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatá­val (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.
2. A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel minden­ben megegyezik.
3. A szervezet székhelye szerinti törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot. A hiányosan, ellentmondásosan kitöltött, avagy mellékletek nélkül megküldött nyilatkozat érvényes bejelentkezésként nem fogadható el.

2. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez[30]

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács működési területe által érintett kistérségek

Budaörsi kistérség, Érdi kistérség, Dunakeszi kistérség, Gödöllői kistérség, Gyáli kistérség, Monori kistérség, Pilisvörösvári kistérség, Ráckevei kistérség, Szentendrei kistérség, Váci kistérség, Veresegyházi kistérség.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[2] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[3] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[6] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[7] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[8] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[9] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[11] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[12] Módosította a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[13] A felvezető szöveget módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[14] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[15] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 124. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[18] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[19] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[20] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[21] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[22] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[23] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[24] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[25] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 124. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[26] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 124. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 638. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 638. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Módosította a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[30] Megállapította a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék