314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § és a 6. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a 3. § tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § tekintetében az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott feladatkörében eljárva,

a 8. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 9. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdés n) pontjában - figyelemmel a j) pontra is - kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11. § tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14. § tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (3) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 16. § tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatások megbízható működése érdekében, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 18. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában szóló 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában szóló 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 8. § (1) bekezdésében és 45. § (3) bekezdésében a "megyei bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében az "elnevezéséről [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. §-ának h) pontja]" szövegrész helyébe az "elnevezéséről" szöveg, a "határozat (Ötv. 52-58. §)" szövegrész helyébe a "határozat" szöveg,

b) 10. §-ában, 21. § (3) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdés d) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

d) 19. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

e) 22. § (1) bekezdésében a "nemzetiségi és etnikai" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg,

f) 46. § (3) bekezdésében az "az adatvédelmi biztosnak" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak" szöveg

lép.

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.3. alpontjában a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg lép.

4. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatalhoz" szöveg lép.

5. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Köztársasági Őrezred a miniszterek részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt biztosít, amelyek igénybevételéről az érintett miniszter lemondhat.

(4) A Köztársasági Őrezred a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít és gondoskodik lakásuk technikai védelméről.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségek a Köztársasági Őrezredet terhelik."

(2) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg,

b) 8/E. § (3) bekezdés e) pontjában a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrészek helyébe a "Kúria" szöveg,

c) 1. melléklet 1.5. és 2.5. pontjában a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg

lép.

6. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 10. § a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 30. § (2) bekezdésében a "Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbséghez" szövegrész helyébe a "nemzetiséghez" szöveg

lép.

7. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (1) és (2) bekezdésében a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg lép.

8. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § k) pontjában az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) Hivatalának vezetője" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az "OIT Hivatala" szövegrész helyébe az "OBH elnöke" szöveg,

c) 1. számú melléklet I. 1. pontjában és II. 10. b) pontjában az "OITH" szövegrész helyébe az "OBH elnöke", 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában az "OIT" szövegrész helyébe az "OBH elnöke", 1. számú melléklet függelékében az "OITH" szövegrész helyébe az "OBH", az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal" szöveg

lép.

9. A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet

a) 7. §-ában a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg,

b) 1. számú mellékletének Tájékoztató részének 3. pontjában a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg

lép.

10. Az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg lép.

11. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a "pénzügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter" szövegrész helyébe a "nemzetgazdaságért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében a "pénzügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter" szövegrész helyébe a "nemzetgazdaságért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter" az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében a "megyei bíróságnak" szövegrész helyébe a "törvényszéknek", a "Fővárosi Bíróságnak" szövegrész helyébe a "Fővárosi Törvényszéknek" szöveg,

g) Mellékletében a "megyei (vagy fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg

lép.

12. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében "a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához címzett" szövegrész helyébe "a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria volt elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez benyújtott" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "Legfelsőbb Bíróság volt elnöke" szövegrész helyébe a "Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke", az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveg

lép.

13. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontjában a "megyei bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg lép.

14. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

14. § A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés n) pontjában a "Legfelsőbb Bírósághoz" szövegrész helyébe a "Kúriához" szöveg lép.

15. A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjában az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnökének" szöveg lép.

16. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjalapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrész helyébe a "Kúria" szöveg lép.

17. A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. § A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyett "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveggel lép hatályba.

18. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 3. mellékletének az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek alcímében a "megyei (fővárosi) bíróságok" szövegrészek helyébe a "törvényszékek", a "megyei bírósági" szövegrész helyébe a "törvényszéki" szöveg,

b) 3. mellékletének az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök alcímében a "megyei bírósági" szövegrészek helyébe a "törvényszéki" szöveg,

c) 10. mellékletének Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek alcímében a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrészek helyébe a "Kúria", a "megyei (fővárosi) bíróságok" szövegrészek helyébe a "törvényszékek", a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék", az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveg,

d) 10. mellékletében az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök alcímben a "Legfelsőbb Bíróság" szövegrészek helyébe a "Kúria", a "Legfelsőbb Bíróságon" szövegrész helyébe a "Kúrián", a "megyei bíróságok" szövegrész helyébe a "törvényszékek", a "Megyei bíróságok" szövegrész helyébe a "Törvényszékek", a "megyei bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék", a "megyei bíróságokhoz" szövegrész helyébe a "törvényszékekhez", a "megyei első- és másodfokú" szövegrész helyébe a "törvényszéki első- és másodfokú", a "Megyei másodfokú bíróságok" szövegrész helyébe a "Törvényszékek, mint másodfokú bíróságok" az "Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala" szövegrész helyébe az "Országos Bírósági Hivatal elnöke" szöveg

lép.

19. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról szóló 329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról szóló 329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei (fővárosi) bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg lép.

20. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Fővárosi Bíróság" szövegrész helyébe a "Fővárosi Törvényszék" szöveg lép.

21. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényvégrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a és 4. §-a nem lép hatályba.

22. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja a hatályát veszti.

23. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. alcíme.

24. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 18. §-a a "megyei bírósági" szövegrész helyett a "törvényszéki" szöveggel lép hatályba.

25. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-16. §, a 18-20. § és a 22. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék