44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet

a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról

A Kormány az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet (a továbbiakban: WTO) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, illetőleg az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) a)[1] A műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben,

b) Az 1998. évi IX. törvénnyel kihirdetett Marrakesh-i Egyezmény A) Mellékletétben szereplő, a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban (a továbbiakban: TBT Megállapodás),

c) a Tanács a belső piac tagállamok közötti működésének az áruk szabad áramlása tekintetében történő biztosításáról szóló 2679/98/EK rendeletében (a továbbiakban: 2679/98/EK rendelet), valamint

d) az Európai Parlament és a Tanács az áruk Közösségen belüli mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról szóló 3052/95/EK határozatában (a továbbiakban: 3052/95/EK határozat)

meghatározott eljárások végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárni.

(2) A gazdasági és közlekedési miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott feladatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szervezeti egységeként működő Notifikációs Központon keresztül (a továbbiakban: Notifikációs Központ) látja el.

2. §

(1) A Notifikációs Központ az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások végrehajtása érdekében

a)[2] a WTO-tól, az Európai Bizottságtól (a továbbiakban: Bizottság), illetve az Európai Unió tagállamaitól érkező bejelentést, értesítést, észrevételt, véleményt továbbítja a hatáskörrel rendelkező központi közigazgatási szervhez, hatósághoz, a rendőrséghez, illetve a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez (a továbbiakban: eljáró szervek), és

b) az eljáró szervek által megküldött bejelentést, értesítést, észrevételt, véleményt, valamint a Bizottságnak, illetve az Európai Unió tagállamainak a megkeresésére adott választ továbbítja a WTO-hoz, a Bizottsághoz, illetve a tagállamoknak.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) központi közigazgatási szerv: a Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok és országos hatáskörű szervek, központi hivatalok, minisztériumi hivatalok;

b) hatóság: az a) pont alá nem tartozó szerv, amely az áruk forgalmazására vonatkozó egyedi határozatot hozhat.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályokban és közösségi jogforrásokban előírt értesítések és bejelentések megtételéhez szükséges információt az eljáró szervek - azok tartalmáért való felelősséggel - kötetesek a Notifikációs Központnak az említett jogszabályokban és közösségi jogforrásokban meghatározott határidőn belül megküldeni, illetve a hatáskörükbe tartozó területen észrevételeiket megtenni.

(4) Ha az eljárás több központi közigazgatási szerv hatáskörét érinti, az érintett szervek az egységes álláspont kialakítása érdekében egymással egyeztetnek; egységes álláspont hiányában a Notifikációs Központ nem továbbít magyar észrevételt.

3. §

(1) A Notifikációs Központ a beérkezett értesítéseket, bejelentéseket, valamint az azokra vonatkozó észrevételeket, véleményeket azok továbbítása előtt az egyes eljárások szerint elkülönített adatbázisban nyilvántartásba veszi.

(2) A nyilvántartásba vett adatok- az 1. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban és közösségi jogforrásokban, valamint a külön jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyilvánosak.

(3)[3] Az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogszabályokban és közösségi jogforrásokban meghatározott eljárásokban érintett központi közigazgatási szervek, a rendőrség, valamint a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervek a végrehajtás megkönnyítése érdekében kapcsolattartó személyt vagy szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a Notifikációs Központot. A hatóságok a felügyeletüket ellátó országos hatáskörű szerven keresztül tesznek bejelentést.

A műszaki tartalmú jogszabálytervezetek egyeztetésére vonatkozó eljárás[4]

4. §[5]

(1) A központi közigazgatási szervek az 1. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott kormányrendelet szerinti bejelentés megtétele érdekében megküldik a Notifikációs Központnak

a) az e rendelet 1. számú mellékletének A) része szerinti, kitöltött bejelentő formanyomtatványt,

b) a műszaki tartalmú jogszabálytervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a tervezet által közvetlenül érintett egyéb szabályozás szövegét.

(2) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt követően a bejelentő adatlapot, a műszaki tartalmú jogszabálytervezetet, valamint az érintett egyéb szabályozás szövegét továbbítja a Bizottságnak.

(3) A műszaki tartalmú jogszabálytervezetek egyeztetésével összefüggő további közléseket a központi közigazgatási szervek az 1. számú melléklet B) része szerinti formanyomtatvány felhasználásával teszik meg.

(4) Az eljárás elektronikus úton történik.

A TBT Megállapodás szerinti eljárás

5. §

(1) A központi közigazgatási szervek - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - megküldik a Notifikációs Központnak a TBT Megállapodás 2. és 5. Cikkében, valamint 1. számú mellékletében meghatározott technikai szabályzatok és megfelelőség-értékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteit.

(2) Nem érinti az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség azokat a tervezeteket, amelyek az európai közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető szabályozást valósítanak meg, feltéve, hogy nem tartalmaznak azoknál szigorúbb rendelkezéseket.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tervezeteket a központi közigazgatási szervek olyan időben küldik meg a Notifikációs Központnak, hogy a bejelentéstől azok elfogadásáig a WTO tagországoknak legalább hatvan napot biztosítsanak írásbeli észrevételek megtételére.

(4) A TBT Megállapodás szerinti eljárás elektronikus úton történik.

(5) A központi közigazgatási szervek a bejelentés megtétele érdekében megküldik a Notifikációs Központnak

a) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti, magyar és angol nyelven kitöltött bejelentő adatlapot, és

b) a tervezet szövegét.

(6) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt követően a bejelentő adatlapot megküldi a Magyar Köztársaság WTO Mellett Működő Állandó Képviseletének, amely továbbítja azt a WTO Titkársághoz.

(7) Az (1) bekezdés szerinti tervezetekre vonatkozó WTO-tagországi észrevételekkel, illetve más WTO-tag-ország által javasolt technikai szabályzatokra és megfelelőség-értékelési eljárásokra vonatkozó magyar észrevétellel kapcsolatos összehangolt álláspont kialakítása érdekében a Külügyminisztérium vagy az eljáró központi közigazgatási szerv kezdeményezésére eseti szakértői bizottság hozható létre.

(8) Az eljáró központi közigazgatási szerv kezdeményezésére eseti szakértői bizottság hívható össze a tervezet jelentős kereskedelmi hatásának megítélésével kapcsolatban is.

(9) A Notifikációs Központ elektronikus úton közzéteszi az e § szerint bejelentett tervezetek címjegyzékét, és az azokkal kapcsolatban folyamatban lévő eljárásra vonatkozó tájékoztatást.

A 2679/98/EK rendelet szerinti eljárás

6. §

(1)[6] A központi közigazgatási szervek, a rendőrség, valamint a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervek haladéktalanul értesítik a Notifikációs Központot a tudomásukra jutott, az áruk szabad áramlásának a 2679/98/EK rendelet 1. cikke szerinti akadályairól.

(2) A 2679/98/EK rendelet szerinti eljárás elektronikus úton, kivételesen sürgős esetben telefonon vagy telefaxon történik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervek az értesítésben az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatlapon tájékoztatást adnak

a) az akadály mibenlétéről,

b) az akadály fennállásának időtartamáról, amennyiben az ismert, és

c) az akadály elhárítása érdekében tett intézkedésekről.

(4) A gyülekezési jog és a sztrájkjog gyakorlásával összefüggő akadályok tekintetében a (3) bekezdés c) pontja szerinti intézkedések alatt az e jogok tiszteletben tartásával megtehető intézkedéseket kell érteni.

(5) A Notifikációs Központ a (3) bekezdés szerinti értesítést a nyilvántartásba vételt követően haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

(6) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkező, más tagállam területén lévő akadályról szóló értesítést - amennyiben az akadály az értesítés szerint még fennáll - a gazdasági élet szereplőinek tájékoztatása érdekében haladéktalanul továbbítja a közúti, vasúti, légi, illetve vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez, és közzéteszi a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján.

(7) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkező, be nem jelentett magyarországi akadályról szóló értesítést továbbítja az eljáró szervnek a 2679/98/EK rendelet 5. cikkének (4)-(5) bekezdése szerinti határidő figyelembevételévei történő intézkedésre.

A 3052/95/EK határozat szerinti eljárás

7. §

(1) A hatóságok értesítik a Notifikációs Központot a 3052/95/EK határozat 1-3. cikke szerinti közigazgatási határozatokról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést a 3052/95/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt, a Notifikációs Központ számára a továbbításhoz szükséges időt - legalább öt munkanapot - biztosítva kell megtenni.

(3) A 3052/95/EK határozat szerinti eljárás részben elektronikus úton, a 3052/95/EK határozat mellékletében foglalt adatlap kitöltésével, részben postai úton történik.

(4) A hatóságok az értesítésben megküldik a Notifikációs Központnak

a) a 3052/95/EK határozat melléklete szerinti, megfelelően kitöltött adatlapot,

b) a közigazgatási határozat másolatát, valamint

c) a közigazgatási határozat mellékleteinek tartalmát megjelölő rövid listát.

(5) A Notifikációs Központ a (4) bekezdés szerinti értesítést a nyilvántartásba vételt követően továbbítja a Bizottságnak.

Záró rendelkezések

8. §[7]

9. §

(1)[8] Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, 5. §-ának (2) bekezdése, 6-7. §-ai, valamint 3. számú melléklete a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[9]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelethez[10]

A) Formanyomtatvány1 a műszaki tartalmú jogszabálytervezetek 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti bejelentéséhez
Üzenet 000
1. Speciális kód2
2. Tagállam3
3A. Felelős szerv3
3B. Jogszabály-előkészítő szerv
4. A bejelentés száma és a termékkód
5. A tervezet címe
6. Érintett termékek, illetve szolgáltatások
7. Más közösségi jogi aktus szerinti bejelentés
a) □ 2000/13/EK irányelv az élelmiszerek címkézéséről, kiszereléséről és reklámozásáról
(HL L 105. szám, 2002.05.06. 29. o.)
b) □ 93/43/EGK irányelv az élelmiszer-higiéniáról
(HL L 175. szám, 1993.07.19, 1. o.).
c) □ 315/93/EGK rendelet az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról
(HL L 37. szám, 2002.02.13, 1. o.)
d) □ Egyéb, adja meg:..................
8. A tervezet fő tartalma
9. Rövid indokolás
10. Háttérdokumentumok, forrásszövegek
11. Sürgősségi eljárás felhívása
12. A sürgősség indokolása
13. Bizalmasság (minősített információként történő kezelés)
14. Pénzügyi intézkedések
a) igen
b) nem
15. Hatásvizsgálat
a) □
b) □

16. TBT (kereskedelem technikai akadályai) és SPS (állat- és növényegészségügyi) vonatkozások
TBT vonatkozások
a)
b)
(i) □
(ii) □
(iii) □
SPS vonatkozások
a)
b)
(i) □
(ii) □
(iii) □
(iv) □
B) Formanyomtatvány1 a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti további közlésekhez
Üzenet
1. Speciális kód2
2. Tagállam3
3A. Felelős szerv3
3B. Jogszabály-előkészítő szerv
4. A bejelentés száma
5. Az irányelv érintett cikke
6. Magyarázat
------
1A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata letölthető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes oldaláról.
2A Bizottság adja meg a tagállamoknak történő továbbítás előtt.
3 A Notifikációs Központ tölti ki.

2. számú melléklet a 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelethez

A) Magyar nyelvű adatlap az 5. § (1) bekezdése szerinti technikai szabályzatok és megfelelőség-értékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteinek bejelentéséhez:

1.1.1. BEJELENTŐ ADATLAP
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Notifikációs Központ részére
Budapest
Honvéd u. 13—15.
1880
Tel.: 374-2873, fax: 473-1622
1. A TBT Megállapodás részes állama9:
2. A bejelentő minisztérium és főosztály:
cím, tel., fax és e-mail:

Az adatlapot kitöltő és azt bejelentő neve:
tel., fax és e-mail:

A tervezetet elkészítő felelős ügyintéző:
tel., fax és e-mail:
3. A bejelentés a TBT Megállapodás mely cikke(i) alapján történik?
2.9.2 cikk ٱ 2.10.1 cikk ٱ 5.6.2 cikk ٱ
5.7.1 cikk ٱ egyéb cikk alapján ٱ
4. A tervezet által érintett termékek meghatározása és a termék nemzeti vámtarifaszáma:
5. A tervezet címe, oldalak száma, nyelvi változata:
6. A tervezet rövid tartalmi összefoglalója:
7. A tervezet szükségességének indokolása:
8. A tervezethez kapcsolódó egyéb dokumentumok:
9. A tervezet elfogadásának javasolt időpontja:
A tervezet hatálybalépésének javasolt időpontja:
10. Az észrevételek megtételének végső határideje:
11. A tervezet anyaga elérhető10: tel., fax és e-mail:
8 Az adatlap elektronikus változata letölthető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes oldaláról.
9A Notifikációs Központ tölti ki.
10 A Notifikációs Központ tölti ki.

B) Angol nyelvű adatlap11 az 5. § (1) bekezdése szerinti technikai szabályzatok és megfelelőség-értékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteinek bejelentéséhez:

Agreement on Technical Barriers to Trade

NOTIFICATION

1. Member to Agreement notifying12:
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):
2. Agency responsible:

Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available) of agency or authority
designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different from above:
3. Notified under Article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:
4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariffheading. ICS numbers may be provided in addition,
where applicable):
5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:
6. Description of content:
7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
8. Relevant documents:
9. Proposed date of adoption: Proposed date of entry into force:
10. Final date for comments:
11. Texts available from13:

National enquiry point [ ] or address, telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other
body:
11 Az adatlap elektronikus változata letölthető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes oldaláról.
12 A Notifikációs Központ tölti ki.
13 A Notifikációs Központ tölti ki. •

3. számú melléklet a 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelethez

Adatlap* a 6. § (1) bekezdése szerinti akadályokról történő értesítéshez:[11]

1. Értesítő tagállam és bejelentő szerv

A további információért megkeresendő személy neve, telefon-, faxszáma és e-mail címe

2. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály leírása

3. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály keletkezésének időpontja és - amennyiben ismert - fennállásának várható időtartama

4. Az akadály elhárítása érdekében tett intézkedések

5. Részletes magyarázat arra vonatkozóan, hogy a Bizottság által a 2679/98/EK rendelet 5. cikkének megfelelően jelzett, feltételezett magyarországi akadályok nem állnak fenn*[12]

6. Az értesítések továbbításáért felelős*[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az e rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01. Megállapította a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[2] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 20. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[3] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 20. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[4] Beiktatta a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[5] A §-t és az azt megelőző címet hatályon kívül helyezte az e rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01. Megállapította a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[6] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 20. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[8] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 739. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[10] Megállapította a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[11] * Az adatlap elektronikus változata letölthető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes oldaláról.

[12] * Kizárólag a 2679/98/EK rendelet 5, cikkének alkalmazása esetén töltendő ki.

[13] * A Notifikációs Központ tölti ki.

Tartalomjegyzék