5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet

a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya

a) a rádióberendezések és az elektronikus hírközlő végberendezések (a továbbiakban: készülékek), a (3) bekezdésben felsorolt készülékek kivételével,

b)[1] az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet szerinti orvostechnikai eszközök és aktív beültethető orvostechnikai eszközök szerves részét vagy tartozékát képező készülékek,

c)[2] a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gépkocsik és pótkocsik, valamint motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok alkotórészét vagy önálló műszaki egységét képező utólag beépített készülékek

megfelelőségének igazolására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, szabad mozgásának biztosítására, üzembe helyezésére és ellenőrzésére, a megfelelőségi jelölés használatára terjed ki.

(2)[3] A rendelet hatálya kiterjed Magyarországon minden - az (1) bekezdés hatálya alá tartozó - készüléket gyártó, importáló, forgalomba hozó (a továbbiakban együtt: gyártó), forgalmazó, tanúsító, üzembe helyező és felhasználó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére és képviselőjére, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság).

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kormányzati, védelmi nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek kizárólag zártcélú hálózataiban és egyedi rádióállomásaiban való alkalmazás céljára gyártott készülékekre, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt berendezésekre.[4]

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a)[5]

b) harmonizált szabvány: olyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelynek hivatkozási számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, azonban használata nem kötelező;

c)[6]

d)[7] kijelölt tanúsító szerv (a továbbiakban: tanúsító szerv): megfelelőségi tanúsítvány kiadására az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján kijelölt szervezet, amelynek bejelentése az Európai Bizottsághoz megtörtént;

e)[8] [5]megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az Eht.-ban előírt alapvető követelményeknek megfelel;

f)[9] megfelelőségi tanúsítvány: tanúsító szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék az Eht.-ban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel;

g) műszaki konstrukciós dokumentáció: olyan dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a készülék műszaki ismertetését, valamint tájékoztatást és magyarázatot ad arra, hogyan teljesültek az alkalmazandó alapvető követelmények;

h) üzembe helyezés: a készülék rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala, rádióberendezések esetén az Eht. 188. §-ának 103. pontja szerinti telepítés;

i)[10]

(2)[11]

Harmonizált szabványok

3. §

(1)[12] A vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetőleg e szabványok részeinek megfelelő készülékről vélelmezni kell, hogy teljesíti a harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben előírt, az Eht.-ban meghatározott alapvető követelményeket.

(2) Ha egy harmonizált szabványnak történő megfelelés ténylegesen nem biztosítja az alapvető követelmények teljesülését, amelyeket a hivatkozott szabvánnyal terveztek előírni, az esetet az érdekelt fél köteles a hatóság tudomására hozni.

(3) A harmonizált szabványok alapvető követelményekkel kapcsolatos - a (2) bekezdés szerinti - hiányosságai esetében a hatóság a hiányosságokról az Európai Bizottságot értesíti.

Forgalomba hozatal

4. §

(1)[13] A készülék csak akkor hozható forgalomba, ha az megfelelő üzembe helyezés, karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti az Eht.-ban meghatározott alapvető követelményeket, ellátták megfelelőségi jelöléssel, és teljesíti e rendelet forgalomba hozatalra vonatkozó egyéb rendelkezéseit.

(2)[14] A gyártónak - abban az esetben, ha a készüléket Magyarország területén kívánja forgalomba hozni - a készülékhez olyan részletes és érthető magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót kell mellékelnie, amely tájékoztatást nyújt a felhasználó számára a készülék rendeltetésszerű alkalmazásáról, valamint arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek.

(3)[15] A tájékoztatásnak tartalmaznia kell

a)[16] nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás rádióberendezése esetén a készülék csomagolásán és a használati-kezelési útmutatójában feltüntetve, hogy a berendezést melyik országban történő használatra tervezték, valamint azt, hogy az egyes országokban a rádióberendezés használatának engedélyezésére vonatkozóan egyéb korlátozás vagy követelmény létezik-e, amelyet a készüléken jól látható módon elhelyezett, a 8. mellékletben hivatkozott osztályazonosító jellel kell jelezni;

b) elektronikus hírközlő végberendezés esetén a nyilvános elektronikus hírközlő hálózat azon előfizetői interfészeinek azonosítóját - a használati-kezelési útmutatóban és, amennyiben ez lehetséges, a berendezésen is elhelyezve - amelyekhez a berendezést csatlakoztatni tervezték.

(4)[17] A nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek belföldi forgalomba hozatali szándékára vonatkozó bejelentést a forgalomba hozatal kezdete előtt legalább négy héttel kell megtenni a 9. melléklet szerinti adatokkal.

(5)[18] A (4) bekezdés szerinti bejelentés az Európai Unió által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen is megtehető.

(6)[19] A nyilvántartásba vételre alkalmas bejelentés alapján a hatóság a berendezést 10 munkanapon belül nyilvántartásba veszi. A hatóság a honlapján nyilvánosan elérhető nyilvántartásban feltünteti a nyilvántartásba vétel vagy törlés iratszámát és időpontját, a bejelentő nevét és címét, a gyártó nevét és címét, a berendezés típusát és rendeltetését, üzemi frekvenciáját vagy frekvenciatartományát, kimenő vagy kisugárzott adóteljesítményét, a megfelelőséget alátámasztó szabványok felsorolását, az alkalmazott Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata lábjegyzetének számát, valamint azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek forgalomba hozatalát vagy forgalmazását megtiltotta.

(7)[20] A hatóság törli a nyilvántartásból a berendezést és megtiltja forgalomba hozatalát vagy forgalmazását, illetőleg elrendeli a forgalomból való kivonását, ha megállapította, hogy a berendezés nem felel meg a forgalomba hozatalra előírt követelményeknek.

(8)[21]

Osztályba sorolás

5. §

(1) Első osztályba azok a rádióberendezések és elektronikus hírközlő végberendezések tartoznak, amelyek korlátozás nélkül forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők.

(2)[22] Második osztályba azok a rádióberendezések tartoznak,

a) amelyek üzembe helyezése vagy üzemben tartása az Eht. 69. § (5) bekezdése szerinti korlátozások (így különösen: egyedi rádióengedély) alá esik,

b) amelyek forgalomba hozatalánál a 4. § (4) bekezdése szerint kell eljárni, vagy

c) amelyek forgalomba hozatala vagy forgalmazása a 9. § (2) bekezdése szerinti korlátozások alá esik.

Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog

6. §

(1)[23] A készülék akkor helyezhető üzembe, ha teljesíti az alapvető követelményeket, el van látva a megfelelőségi jelöléssel, és teljesíti e rendelet egyéb rendelkezéseit. Rádióberendezések üzembe helyezésének további feltételeit a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendelet határozza meg.

(2)[24] A nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetője - a (3) bekezdésbe foglalt kivétellel - nem tagadhatja meg műszaki okokból az előfizető elektronikus hírközlő végberendezésének csatlakoztatását a megfelelő interfészhez, ha a berendezés teljesíti az Eht.-ban meghatározott alapvető követelményeket. Ha e kötelezettségének az üzemeltető nem tesz eleget, a hatóság kérelemre kötelezheti a csatlakoztatás tűrésére.

(3) A hatóság engedélyt adhat az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének a csatlakoztatás megtagadására, a készülék lekapcsolására vagy a készülék üzemeltetésből történő kizárására, ha a készülék - annak ellenére, hogy megfelelőségéről a gyártó nyilatkozott - a hálózat működését vagy rendeltetésszerű használatát zavarja, a hálózat eszközeiben kárt okoz, nem felel meg a biztonságos munkavégzés követelményeinek, vagy káros zavarást okoz. A hatóság ezt az engedélyt az üzemeltető kérelmére adja ki.

(4) Amennyiben a hálózat védelme halaszthatatlan beavatkozást igényel, az üzemeltető lekapcsolhatja a készüléket, ha a felhasználónak késedelem nélkül és költségmentesen alternatív megoldást tud felajánlani. A lekapcso-lást az üzemeltetőnek 5 munkanapon belül be kell jelentenie a hatóságnak.

(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti esetekben a hatóság értesíti az Európai Bizottságot.

A készülékek szabad mozgása és bemutatása

7. §

(1) Megfelelőségi jelöléssel ellátott készülékek - a 4. § (4) és a 9. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével - korlátozás nélkül forgalomba hozhatók, illetve a 6. § (1) bekezdés megfelelően - ha a hatóság a 9. § (2) bekezdése szerinti intézkedést nem tesz - üzembe helyezhetők.

(2)[25] Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával ki lehet állítani olyan készüléket is, amely nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha a kiállító jól látható jelzéssel egyértelműen feltünteti, hogy a rendelet szerinti megfelelőség teljesítéséig és az alapvető követelményeknek való megfelelőség teljesítéséig az ilyen készülék nem hozható forgalomba, nem helyezhető üzembe. Rádióberendezések a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel próbálhatók ki.

Piacfelügyelet

8. §

(1) A hatóság - az alapvető biztonságtechnikai követelményekről szóló rendeletben foglaltak kivételével - piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi a készülék alapvető követelményeknek, valamint e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseinek való megfelelőségét.[26]

(2) A hatóság piacfelügyeleti ellenőrzése (a továbbiakban: ellenőrzés) során vizsgálja különösen, hogy

a) a gyártó rendelkezik-e megfelelőségi nyilatkozattal és az azt megalapozó dokumentációval;

b) a készülék megfelel-e a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak;

c) van-e magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, és az megfelel-e a vonatkozó követelményeknek;

d) a forgalomba hozott készüléket, annak csomagolását és használati-kezelési útmutatóját ellátták-e megfelelőségi jelöléssel, valamint az előírt további jelölésekkel.

(3) A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre és az Eht. piacfelügyeletre vonatkozó szabályai szerint jár el. Az ellenőrzés során különösen jogosult[27]

a)[28]

b) akadályoztatás esetén jogszerű hatósági támogatás igénybevételére;

c) az ellenőrző mérések és vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére;

d) a személyiségi jogoknak megfelelő módon az ellenőrzéssel kapcsolatos hang- és képfelvétel készítésére.

(4)[29]

(5)[30] A készülék azonosításával, illetőleg megfelelősége ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat a hatóság végzi. A hatóság e vizsgálatokat más, az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanúsító vagy vizsgáló szerv bevonásával is elvégeztetheti, de nem vonható be az a tanúsító vagy vizsgáló szerv, amely a készülék megfelelőségét eredetileg tanúsította vagy vizsgálta.

(6)[31] A hatóság a minta vizsgálatát üzemi körülmények között 10 munkanapon belül köteles elvégezni. A határidő - ha ezt a vizsgálat jellege indokolja - egy alkalommal legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbítható. A vizsgálat után a mintát - amennyiben azt a hatóság megfelelőnek találta, illetve a nem megfelelőséget kimondó határozatot a gyártó bíróság előtt nem támadta meg - 10 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni. A minta vizsgálat következtében előálló esetleges értékcsökkenése miatt a hatóság kártérítésre nem kötelezhető.

(7) A hatóság az ellenőrzés során vett ellenmintát zár alá veszi. A zár alá vétel kapcsán készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell[32]

a) a zár alá vétel helyét és idejét;

b) a zár alá vett készülék megnevezését, típusát és gyártási számát vagy más, a berendezés egyedi azonosítására alkalmas adatot;

c) a zár alá vétel indokát;

d) a zár alá vétel módját;

e) az őrzés helyét.

(8)[33] Az ügyfél, akinek a zár alá vett ellenminta a birtokában van, köteles az ellenmintát a jegyzőkönyvben megjelölt helyen őrizni, és a zár alá vétel megsértését megakadályozni.

(9) A hatóság alkalmazottja ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor, egyéb esetekben az ellenőrzés megkezdésekor köteles igazolni szolgálati igazolvánnyal vagy megbízólevéllel.

9. §

(1)[34] Amennyiben egy készülék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek és az alapvető követelményeknek, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a készüléket a forgalomból kivonja, az üzemeltetésből kizárja, és megtiltja annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, vagy korlátozza annak szabad mozgását.

(2) Azoknak a magyarországi használatra szánt rádióberendezés típusoknak, amelyek káros zavarást okoztak, vagy amelyekről okkal feltételezhető, hogy a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávokban meglévő vagy tervezett felhasználásokban káros zavarást fognak okozni, a hatóság - a 4. §-ban foglaltak ellenére is - jogosult

a) a forgalomba hozatalát, forgalmazását korlátozni vagy megtiltani;

b) a forgalomból való kivonását elrendelni.

(3) A hatóság az (1)-(2) bekezdés szerint megtett intézkedéseiről, azok okáról, azonnal értesíti az Európai Bizottságot, különösen arról, hogy az alapvető követelményeknek való nem megfelelés oka

a) a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása,

b) a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványok hiányossága,

c) vagy a készülék meg nem felelése a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványoknak.

A Bizottság intézkedéséről a hatóság az ügyfelet tájékoztatja.

(4)[35] A hatóság köteles a hatóság által Magyarország piacáról kitiltott készülékek típusáról és gyártójáról a CEPT tagállamokat értesíteni.

(5) A hatóság az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartása mellett

a) jogosult az e rendelet alapján végzett ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat társhatósági, valamint nemzetközi információcsere céljára feldolgozni, továbbítani és nyilvántartani,

b) köteles az ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra hozni.

Megfelelőség értékelési eljárás

10. §

(1) A készülék alapvető követelményeknek való megfelelősége igazolására az e §-ban foglalt megfelelőség értékelési eljárásokat kell alkalmazni.

(2) Azok az elektronikus hírközlő végberendezések, amelyek nem használják a földfelszíni rádiótávközlésre vagy az űrtávközlésre felosztott rádiófrekvenciás spektrumot, illetőleg a rádióberendezések vevő részei - a gyártó választása szerint - a 2., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(3) Ha a gyártó harmonizált szabványokat alkalmazott, a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések - a gyártó választása szerint - a 3., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(4) Ha a gyártó nem vagy csak részben alkalmazott harmonizált szabványokat, a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések - a gyártó választása szerint - a 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(5)[36] A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott eljárások helyett, a gyártó választása szerint, a készülék alapvető biztonságtechnikai követelményeknek való megfelelősége az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló miniszteri rendeletben részletezett eljárások alkalmazásával is igazolható, ha a készülék e jogszabály hatálya alá tartozik.

(6) A gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek. A készülék forgalomba hozatalához a Magyarországon gyártott készülék esetén a megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven vagy magyar nyelven is ki kell állítania. Nem Magyarországon gyártott készülék esetén a nyilatkozat az Európai Unió bármely tagállamának hivatalos nyelvén kiállítható. A megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7)[37] A gyártónak, a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottjának vagy a készülék forgalomba hozataláért felelős személynek az utolsó gyártási naptól számítva legalább 10 évig a (2)-(4) bekezdésekben hivatkozott megfelelőség értékelési eljárások dokumentumait és levelezését, annak az Európai Unió tagállamnak hivatalos nyelvén, amelyben az eljárást lefolytatják, vagy az eljárásba bevont tanúsító szerv által elfogadott nyelven, meg kell őriznie.

A megfelelőségi jelölés

11. §

(1)[38] Az összes vonatkozó alapvető követelményt teljesítő készüléknek megfelelőségi jelölést kell viselnie, amelynek a készüléken való elhelyezéséért a gyártó felelős. A megfelelőségi jelölés formáját, méretét, elhelyezésének módját a 7. számú melléklet tartalmazza. Megfelelőségi jelölésként csak ez a jelölés használható.

(2)[39]

(3) A 3., 4. vagy 5. számú mellékletben megállapított eljárások esetén a megfelelőségi jelölést ki kell egészíteni a tanúsító szerv azonosító számával.

(4)[40] A második osztályba sorolt rádióberendezést az előbbieken kívül el kell látni a 8. számú számú melléklet szerinti berendezés osztályazonosító jellel, amelynek elhelyezéséért a gyártó felelős.

(5) A készüléken nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. Bármely más jelölést csak úgy szabad a készüléken elhelyezni, hogy a megfelelőségi jelölés láthatósága és olvashatósága ezáltal ne csökkenjen.

(6) Amennyiben a készülékre külön jogszabály további alapvető követelményeket is előír és rendelkezik a megfelelőségi jelölés elhelyezéséről, a jelölés azt jelenti, hogy az ilyen készülék az e rendeletben foglaltak mellett a külön jogszabályban előírt feltételeket is teljesíti.

(7) Az azonosíthatóság érdekében a gyártónak a készüléken fel kell tüntetni a típus-, a tétel-, illetőleg a sorozatszámot és a gyártó nevét.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-ának (3) bekezdése, 4. §-ának (8) bekezdése, 6. §-ának (5) bekezdése, 9. §-ának (3)-(4) bekezdései, 1. számú mellékletének 5. pontja, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[41]

(4)[42]

13. §[43]

14. §[44]

15. §[45]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről;

b) a Bizottság 2008. június 20-i 2008/63/EK irányelve a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről;

c) a Bizottság 2000/299/EK határozata a rádióberendezések, a távközlő végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról.

Dr. Csepeli György s. k.,

informatikai és hírközlési minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A rendelet hatálya alá nem tartozó berendezések és tartozékok az 1. § (3) bekezdésének hivatkozása szerint

1. A rádióamatőrök által használt, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányát és Egyezményét kiegészítő Rádiószabályzat 1. cikkének 1.56. bekezdése szerinti rádióberendezések, kivéve, ha a berendezés kereskedelmi forgalomba kerül.

A rádióamatőrök által összeszerelt alkatrész készlet és a rádióamatőrök által és számukra átalakított kereskedelmi berendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek.

2. A engeri hajóknak a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott fedélzeti navigációs és más rádióberendezései.[46]

3. Kábelek és vezetékek.

4. Kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek.

5. a)[47]

5. A Tanács polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendeletének 2. cikkelye szerinti termék, eszköz és alkatrész.

6.[48]

2. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (2) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

"A" modul (belső gyártásellenőrzés)[49]

1. Ez a melléklet azt az eljárást tartalmazza, amellyel a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a szóban forgó termékek teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártónak a megfelelőségi jelölést minden terméken el kell helyezni, és a megfelelőségről írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak ki kell dolgozni a 4. pontba foglalt műszaki dokumentációt, és azt a gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan, ellenőrzés céljából meg kell őriznie.

3. a)[50]

3. Ha a gyártó székhelye nem az Európai Unióban van, akkor a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket az Európai Unióban forgalomba hozza.

4. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megvizsgálását, hogy a termék megfelel-e az e rendeletben hivatkozott alapvető követelményeknek. Magába kell foglalni a termék tervezését, gyártását és működését, különösen

a) a termék általános leírását;

b) elvi elrendezését, továbbá az alkatrészek, szerelvények és áramkörök műhelyrajzait, illetőleg kapcsolási vázlatait;

c) minden olyan leírást és magyarázatot, amely az említett rajzok és kapcsolási vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges;

d) a 3. §-ban hivatkozott szabványok jegyzékét, amelyeket részben vagy egészben alkalmaztak, az e rendeletben hivatkozott alapvető követelmények teljesítése céljából elfogadott megoldások leírását és magyarázatát, ha a 3. §-ban hivatkozott szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek;

e) a tervezés során végzett számításokat, az elvégzett vizsgálatok eredményeit;

f) a vizsgálati jegyzőkönyveket.

5. A gyártónak meg kell őrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a műszaki dokumentációval együtt.

6. A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott termékek megfelelőségét a 2. pontban hivatkozott műszaki dokumentációnak, és teljesítse az e rendeletbe foglalt követelményeket.

3. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (3) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Belső gyártásellenőrzés speciális készülékvizsgálatokkal

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 2. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A gyártónak minden egyes készüléktípusra el kell végezni az összes alapvető vizsgálatsorozatot. A gyártó által kiválasztott tanúsító szerv felelőssége annak meghatározása, hogy a vizsgálatsorozatok alapvetőnek tekintendők-e kivéve, ha a vizsgálatsorozatokat harmonizált szabványokban határozták meg.

A tanúsító szervnek figyelembe kell venni az együttesen eljáró tanúsító szervek korábbi döntéseit.

A gyártónak nyilatkozni kell, hogy a vizsgálatsorozatokat elvégezték, és hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, továbbá a gyártási folyamat során a készüléken el kell helyezni a tanúsító azonosító számát.

4. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (2)-(4) bekezdéseiben hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Műszaki konstrukciós dokumentáció

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 3. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A műszaki konstrukciós dokumentációt a 2. számú melléklet 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció és a 3. számú mellékletben leírt vizsgálatsorozathoz tartozó megfelelőségi nyilatkozat együttesen alkotja.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt legalább egy tanúsító szervnek be kell mutatni. Több tanúsító szerv bevonása esetén minden egyes szervet tájékoztatni kell a többiekről, akik megkapták a dokumentációt.

A tanúsító szervnek ellenőrizni kell a műszaki konstrukciós dokumentációt, és ha úgy találja, hogy az nem kellően támasztja alá az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést, a tanúsító szerv véleményt adhat a gyártónak, és tájékoztatnia kell azokat a tanúsító szerveket, amelyek még megkapták a dokumentációt. A véleményt négy héten belül ki kell adni azt követően, hogy a tanúsító szerv a dokumentációt megkapta. A vélemény kézhezvételekor vagy a négyhetes időszak letelte után a készülék forgalomba hozható, fenntartva a jogot a 4. § (4) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése alkalmazására.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig ellenőrzés céljából a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őrizni.

5. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (2)-(4) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás[51]

Teljes minőségbiztosítás

1. A teljes minőségbiztosítás olyan eljárás, amellyel a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak minden egyes terméken el kell helyezni a 11. § (1) bekezdésében hivatkozott megfelelőségi jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségügyi rendszert kell működtetni a tervezésre, gyártásra, végellenőrzésre és vizsgálatokra, és a 4. pontban meghatározottak szerint felügyelet alatt kell állnia.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. Minőségügyi rendszere értékelését a gyártónak tanúsító szervvel kell elvégeztetnie.

A tanúsító szervnek át kell adnia:

a) a tervezett termékekre vonatkozó minden lényeges tájékoztatót,

b) a minőségügyi rendszer dokumentációját.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek feleljenek meg e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó által alkalmazott minden elemet, követelményt és rendelkezést dokumentálni kell rendszeres és rendezett módon írott irányelvek, eljárások és utasítások formájában. E minőségügyi rendszerdokumentációnak biztosítania kell a minőségügyi politika és eljárások, úgymint minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek közös megértését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmazni:

a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetés felelőssége és jogai a tervezés és a termék minőségét illetően, műszaki előírásokat, harmonizált vagy egyéb szabványokat és műszaki szabályozásokat, valamint a vonatkozó vizsgálati előírásokat, és ha a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben, akkor azok az eszközök, amelyek felhasználásával biztosítják, hogy e rendelet termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesülnek;

b) a tervezés ellenőrzésére és igazolására szolgáló módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek, amelyeket akkor alkalmaznak, ha olyan termékeket terveznek, amelyek a tárgyalt termékosztályokba tartoznak;

c) az alkalmazott megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek;

d) a gyártás előtt, alatt és után végzett ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek végzésének gyakorisága, és ha szükséges, a gyártás előtt végzett vizsgálatok eredményei;

e) azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy a vizsgálati és ellenőrzési lehetőségek tekintetbe veszik a szükséges vizsgálatok elvégzésére vonatkozó követelményeket;

f) a minőségügyi jegyzőkönyvek, úgymint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési vagy kalibrálási adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések;

g) azok az eszközök, amelyekkel ellenőrizhető a termék minősége és az előírt terv, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének teljesítése.

3.3. A tanúsító szervnek meg kell vizsgálni a minőségügyi rendszert annak meghatározására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni ezeknek a követelményeknek a teljesítését, ha a minőségügyi rendszer megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak.

A tanúsító szervnek különösen azt kell vizsgálni, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer biztosítja-e a termékek e rendelet követelményeinek való megfelelőségét a 3.1. és 3.2. pontokra való tekintettel benyújtott dokumentáció figyelembevételével, beleértve - ahol szükséges - a gyártó által biztosított vizsgálati eredményeket.

A felülvizsgálatot végző csoport legalább egy tagjának olyan személynek kell lenni, akinek már van gyakorlata a szóban forgó gyártási technológia értékelésében. Az értékelési eljárásnak magába kell foglalni a gyártó telephelyén végzett értékelő szemlét.

A döntésről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és indokolt értékelési döntést.

3.4. Agyártónak

a) vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszer támasztotta kötelezettségeket, és úgy tartja fenn a rendszert, hogy az megfelelő és hatékony maradjon;

b) tájékoztatni kell a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervet a minőségügyi rendszer minden módosításáról.

3.5. A tanúsító szervnek

a) ki kell értékelni a tervezett módosításokat, és el kell dönteni, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is teljesíti-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy újbóli vizsgálat szükséges;

b) döntéséről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az indokolt értékelési döntést.

4. A tanúsító szerv által végzett felügyelet

4.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó hűen teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak belépést kell biztosítania a tanúsító szerv számára ellenőrzési célokból a tervező-, gyártó-, ellenőrző, vizsgáló- és tárolóhelyiségekbe, és rendelkezésre kell bocsátani minden szükséges tájékoztatást, különösen:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációját;

b) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer tervezési részében számításba vett adatokkal, úgymint elemzéseket, számítások és vizsgálatok eredményeit;

c) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer gyártási részében számításba vett adatokkal, úgymint ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési vagy kalibrálási adatokat, a részt vevő személyek képzettségére vonatkozó jelentéseket.

4.3. A tanúsító szervnek időszakonként felülvizsgálatot kell végezni, hogy meggyőződjön arról: a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és a gyártónak a felülvizsgálati jegyzőkönyvet át kell adni.

4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szerv váratlan szemléket is tarthat a gyártónál. Az ilyen szemlék során a tanúsító szerv - ha szükséges-vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségügyi rendszer megfelelően működik-e. A tanúsító szervnek ilyenkor át kell adni a gyártó részére egy szemlejegyzőkönyvet, ha pedig vizsgálatokat is végeztek, úgy a vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őriznie:

a) a 3.1. b) pont szerinti dokumentációt;

b) a 3.4. b) pontban hivatkozott módosítást;

c) a tanúsító szerveknek a 3.5. b) pontban, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. Minden egyes tanúsító szervnek a többi tanúsító szerv rendelkezésére kell bocsátani a kiadott és visszavont minőségügyi rendszer jóváhagyására vonatkozó lényeges tájékoztatást, beleértve a szóban forgó termék(ek) re vonatkozó hivatkozásokat.

6. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

A megfelelőségi nyilatkozat legalább az alább felsorolt adatokat tartalmazza:

1. Gyártó (felelős meghatalmazott képviselő, forgalomba hozó, importáló) neve és címe.

2. A termék pontos megnevezése (terméknév, kereskedelmi név, típus- vagy modellszám, egyéb kiegészítő tájékoztatás pl. szériaszám).[52]

3. Hivatkozott szabványok, illetőleg normatív dokumentumok.

4. Kiegészítő információk

a) közreműködő kijelölt tanúsító szervezet száma,

b) műszaki konstrukciós dokumentáció tárolásának helye.

5. Nyilatkozat, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek és a rá vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak [jogszabály(ok) megnevezése].

6. A kiadás helye és ideje.

7. A képviseleti joggal rendelkező személy aláírása és beosztása.

7. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Megfelelőségi jelölés

1. CE megfelelőségi jelölés

1.1. A megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból áll a következő formában:

1.2. A megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a betűk arányait meg kell tartani.

1.3. A megfelelőségi jelölés betűinek azonos magassá-gúaknak kell lenniük. Amennyiben külön jogszabály másképpen nem rendelkezik, a megfelelőségi jelölés magassága nem lehet 5 mm-nél kisebb.

3. A megfelelőségi jelölés elhelyezésének módja

3.1. A megfelelőségi jelölést a készüléken vagy annak adattábláján kell elhelyezni, amennyiben azt a készülék természete vagy méretei lehetővé teszik. A megfelelőségi jelölést a készülék csomagolásán, ha van ilyen, és legalább egy kísérő dokumentumán - különösen a használati-kezelési útmutatón - is fel kell tüntetni.[53]

3.2. A megfelelőségi jelölést jól láthatóan, egyértelműen, jól olvashatóan és maradandóan kell elhelyezni.

8. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Osztályazonosító jel

1. Második osztályba sorolt készülékekre az alábbi osztályazonosító jelet kell alkalmazni:

2. Az osztályazonosító jelnek a megfelelőségi jelöléssel azonos méretűnek kell lenni, elhelyezésére a megfelelőségi jelölés elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez[54]

1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE NOTIFIER):
A cég/személy neve (Company name):
Utca, házszám (Street and house number):
Postafiók (P. O. Box.):
Irányítószám, város (Postal code, City):
Cégbírósági/bírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma (Business/Legal registration number or
Entrepreneurial permit number):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone):Fax (Telefax):Elektronikus levelezési cím
(E-mail):
Honlap címe (Website):
2.GYÁRTÓ (MANUFACTURER):
A cég neve (Company name):
Utca, házszám (Street and house number):
Postafiók (P. O. Box.):
Irányítószám, város (Postal code/City):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone):Fax (Telefax):Elektronikus levelezési cím
(E-mail):
Honlap címe (Website):
3. A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT):
Gyártó (Manufacturer):
Típusmegjelölés (Type designation):
A berendezés rendeltetése (Intended use of the equipment):
A berendezés kategóriája (Equipment category):
Üzemmód (Mode of operation):
Frekvencia/Frekvenciatartomány (Frequency/Frequency range):
Az adó legnagyobb kimenő/kisugárzott teljesítménye (Maximum transmitter output/radiated power): (W)
Csatornaszám és csatornatávolság (Number of channels and channel separation):
Moduláció (Modulation):
Antennára vonatkozó tudnivaló (Information on antenna):
Az adóberendezés beépített antennával rendelkezik? (Has the equipment integral antenna?):
Igen (Yes) / Nem (No)
Az adóberendezéshez dedikált antenna típusa (Type of dedicated antenna):
……………………………………………………..
Nyereség / (Gain): dB
Az adó legnagyobb kisugárzott teljesítménye belső vagy dedikált antennával (Maximum transmitter radiated
output power with inside or dedicated antenna): (W)
Jel/szünet arány (Duty cycle):
Csatorna-hozzáférési protokoll (Channel access protocol):
Tápellátás (Power supply):
Országok, ahova használatra szánják (Countries where it is intended to be used):
Magyarország (Hungary): _ Egyéb (Others): _ e.g.
………………………………………………………
4. TÁJÉKOZTATÁS A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRŐL (AZONOSÍTÓ SZÁMA ÉS NEVE
(INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT, ID NUMBER AND NAME):
5. A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS (INFORMATION ON
STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT):

TÁJÉKOZTATÓ

A BEJELENTENDŐ ADATOK MEGADÁSÁHOZ

(GUIDANCE ON DATA SUPPLY FOR NOTIFICATION)

2. pont: GYÁRTÓ:

Item 2, MANUFACTURER:

Csak akkor töltsük ki, ha a gyártó nem a bejelentő.

To be filled in only when the manufacturer is not the notifier.

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT:

A berendezés rendeltetése:

Intended use of the equipment:

Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb.

Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc.

Berendezés kategória:

Equipment category:

Lehet: adó vagy adóvevő stb.

Can be: transmitter or transceiver etc.

Üzemmód:

Mode of operation:

Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb.

Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc.

Moduláció:

Modulation:

Lehet: FM, AM, PM stb. Lehetőleg az ITU szerinti adásmód jelölést kell használni.

Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used.

Antennára vonatkozó tudnivaló:

Information on antenna:

Lehet: külső antennák száma, külső antennacsatlakozóval szerelve vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg.

Can be: number of external antennas, whether fitted with an external antenna connector or dedicated antenna etc. A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated for each antenna. Jel/szünet arány:

Duty cycle:

Annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van.

The ratio, expressed as a percentage, of time during any one-hour period when radio equipment is in the effective transmission mode."

Tápellátás:

Power supply:

Tájékoztatás a feszültségről stb. az akkumulátor típusáról.

Information on voltage etc., type of battery.

Országok, ahova használatra szánják:

Countries where it is intended to be used:

Egyéb lehet: országok betűjele vagy országcsoportok rövid megnevezése.

Others can be: the symbol of countries or the abbreviated name of the group of countries.

4. pont: A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha több tanúsító szerv szerepel az ügyben, az összes érintett szervről adjunk tájékoztatást.

If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved.

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RÓL

Item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha történt megfelelőségértékelés, az összes szabványt meg kell adni.

If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[2] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[3] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[4] A zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet.

[5] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[6] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[7] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[8] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[9] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[10] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[11] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[12] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[13] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[14] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 38. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[16] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[17] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[18] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[19] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 1. § (3) bekezdése, módosította a 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[20] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[21] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[22] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.04.03.

[23] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[24] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[25] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[26] Egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

[27] A felvezető szöveget módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[28] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[29] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[30] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[31] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[32] A felvezető szöveget megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.04.03.

[33] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[34] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[35] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[36] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[37] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[38] Módosította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[40] Módosította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2006.05.25.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 28. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.03.

[46] Módosította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.03.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[48] Hatályon kívül helyezte a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2006.05.25.

[49] Lásd az MSZ 25051 2. fejezetét.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[51] Lásd az MSZ 25051 10. fejezetét.

[52] Megállapította a 14/2005. (X. 31.) IHM rendelet 9. § -a. Hatályos 2005.11.08.

[53] Megállapította a 14/2005. (X. 31.) IHM rendelet 10. § -a. Hatályos 2005.11.08.

[54] Megállapította az 5/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.03.

Tartalomjegyzék