68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről

A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a)[1] az engedélyhez kötött (a továbbiakban: engedélyes szolgáltató) vagy bejelentésköteles postai szolgáltatást nyújtókra;

b)[2] azokra, akik Magyarország területén a Pt.-ben meghatározott postai szolgáltatást vagy postai közvetítői tevékenységet (a továbbiakban együtt: postai szolgáltatás) kívánnak végezni;

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlési hatóság).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki - a 9. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a Pt. 50. §-ában kijelölt egyetemes postai szolgáltatónak az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó tevékenységére.

2. §

(1)[3] Az engedélyhez kötött postai szolgáltatásra jogosító engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, a bejelentésköteles postai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentést a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal a hírközlési hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell a hírközlési hatósághoz benyújtani.

(2) Postai szolgáltatás ellátásához a postai irányítószámok rendszerét valamennyi postai szolgáltató és postai közvetítő tevékenységet végző (a rendelet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: postai szolgáltató) külön engedély nélkül használhatja.

Az engedély alapján nyújtható postai szolgáltatások személyi feltételei

3. §

(1) Az engedélyt kérő szakmailag alkalmas, ha az engedélyt kérő szervezet vezetője, illetve az egyéni vállalkozó az irányító tevékenységét teljes munkaidőben végzi, és

a) felsőfokú postai vagy logisztikai szakirányú végzettséggel, vagy

b)[4] más felsőfokú végzettséggel és legalább a (2) bekezdésben meghatározott időtartamú postai vagy logisztikai szakirányú gyakorlattal

rendelkezik.

(2)[5] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakirányú gyakorlat teljesítéséhez az ott meghatározott tevékenység teljes munkaidőben történő végzése esetén 3 év gyakorlat szükséges. Részmunkaidőben történő munkavégzés esetén az előírt gyakorlati idő a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányával meghosszabbodik.

(3)[6] Az engedélyt kérő szakmailag nem alkalmas, ha az engedélyt kérő szervezet vezetője, illetve az egyéni vállalkozó az engedélyezési eljárás megindítását megelőző 3 éven belül legalább 1 évig olyan postai szolgáltatónál volt vezető, amelynek az engedélyét a hírközlési hatóság visszavonta vagy postai szolgáltató tevékenysége folytatását megtiltotta, és a helyzet kialakulásában a vezető, illetve az egyéni vállalkozó személyes felelősségét jogerős bírósági határozat megállapította.

(4) Az engedélyt kérő teljesítőképessége nem biztosított, ha

a) ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, vagy végelszámolás alatt áll;

b) egy évnél régebben lejárt vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása van, illetve a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult;

c)[7] a gazdasági társaságokról szóló törvényben a vezető tisztségviselőkre előírt kizáró szabályokon túlmenően, az engedélyt kérő szervezet vezető tisztségviselője, illetve szakmai tevékenységéért felelős vezető állású munkavállalója (a továbbiakban együtt: vezető), továbbá az egyéni vállalkozó, az engedélyezési eljárást megelőző 3 éven belül legalább 1 évig vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelynek fizetésképtelenségét a bíróság jogerősen megállapította és felszámolását elrendelte.

(5) Az engedélyes szolgáltató postai tevékenységének szakmai irányításáért felelős vezető elhalálozása vagy cselekvőképességének elvesztése esetén, a hírközlési hatóság egyidejű értesítése mellett, a változástól számított további 3 hónapig működhet a tevékenység irányításáért felelős vezető vagy a szakmai tevékenységért felelős vezető állású munkavállaló nélkül. A hírközlési hatóság - az engedélyes szolgáltató kérelmére - ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Az engedélyes szolgáltató a határidő lejártáig - a hírközlési hatóság külön előzetes felszólítása nélkül - köteles igazolni a szakmai alkalmassági követelmények teljesülését.

Az engedély alapján nyújtható postai szolgáltatások tárgyi feltételei

4. §

(1)[8] Az engedélyt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy

a) milyen tárgyi feltételek állnak rendelkezésére, és

b) a rendelkezésére álló tárgyi feltételek segítségével el tudja-e látni a postai szolgáltatást, valamint vállalni tudja-e az azzal járó kötelezettségeket.

(2) A postai szolgáltatás nyújtásához szükséges vagyoni biztosíték megfelelő, ha az engedélyt kérő igazolja, hogy a postai szolgáltatási szerződés megszegésével általa az igénybevevőknek esetlegesen okozott anyagi kár fedezetére pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letéttel, bankgaranciával vagy felelősségbiztosítással rendelkezik.

(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 1 évi időtartamra kell megkötni. A szerződésben ki kell kötni, hogy a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet a szerződés megszűnéséről a hírközlési hatóságot - legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított - 8 napon belül értesíti. A postai szolgáltató a hírközlési hatóság - külön előzetes felszólítása nélkül - legkésőbb a szerződés lejártának napján, köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi, illetve biztosító intézménnyel új szerződést kötött.

(4) Az engedélyes postai szolgáltató köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot - amennyiben a postai szolgáltatást tovább folytatja - haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználástól számított 30 napon belül pótolni.

(5) A szükséges vagyoni biztosíték összege nem lehet kevesebb, mint a szolgáltató szolgáltatási engedély alapján nyújtott postai szolgáltatásaiból kimutatható megelőző évi nettó árbevételének egy ezreléke. Ha ez nem állapítható meg, akkor a szolgáltatásnyújtás területétől függően a vagyoni biztosíték összege legalább

a) településenként 250 ezer forint, legfeljebb 3 millió forint, amennyiben a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közigazgatási területen,

b) Pest megye kivételével megyénként 3 millió forint, legfeljebb 35 millió forint, amennyiben a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott közigazgatási területen,

c) Pest megye és még egy megye után együttesen 8 millió forint, további megyénként 3 millió forint, összesen legfeljebb 35 millió forint, amennyiben a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott közigazgatási területen,

d) Budapest és - Pest megye kivételével - legalább két megye után együttesén 16 millió forint, további megyénként 3 millió forint, de összesen, legfeljebb 35 millió forint, amennyiben a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott közigazgatási területen,

e) az ország egész területe után 35 millió forint, amennyiben a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott közigazgatási területen

kíván postai szolgáltatást nyújtani.

A személyi és tárgyi feltételek teljesítésének, valamint rendelkezésre állásának igazolása

5. §[9]

A személyi és tárgyi feltételek teljesítésének igazolása érdekében a szolgáltatási engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az engedélyt kérő teljesítőképessége tekintetében:

aa) a 3. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot,

ab) ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő - a szolgáltatási engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül,

ac) a 3. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot;

b) az engedélyt kérő szakmai alkalmassága tekintetében:

ba) a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot,

bb) az iskolai végzettséget igazoló okiratok - külföldi végzettség esetén a honosított okirat - eredeti vagy hitelesített másolati példányát,

bc) szükség esetén a szakmai gyakorlat teljesítettsége tekintetében szolgáltatói nyilatkozatot, amelyben fel kell tüntetni azt a vállalkozást, amelynél a postai tevékenység szakmai irányításáért felelős vezető állású munkavállalója (illetve vezető tisztségviselője) vagy az egyéni vállalkozó a postai szakirányú vagy logisztikai szakmai gyakorlatát szerezte, a gyakorlat megszerzése időszakának feltüntetésével;

c) a Pt. 9. § (5) bekezdésében meghatározott tárgyi feltételek - a postai küldemények felvételéhez, feldolgozásához, továbbításához és kézbesítéséhez szükséges és alkalmas ingatlanok, helyiségek, gépjárműpark és műszaki berendezés - rendelkezésre állása és megfelelősége tekintetében szolgáltatói nyilatkozatot;

d) a vagyoni biztosíték megfelelősége tekintetében:

da) az engedélyt kérő és a pénzintézet vagy biztosítóintézet között kötött szerződés eredeti vagy másolati példányát,

db) felelősségbiztosítás esetén az első biztosítási díj befizetését igazoló átutalási megbízás szelvényének eredeti vagy másolati példányát;

e) a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel való együttműködés teljesítésére vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot.

A postai szolgáltatás engedélyezése

6. §

(1) Szolgáltatási engedély - az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó, de nem fenntartott egy vagy több - postai szolgáltatásnak az alábbi közigazgatási területek valamelyikén történő nyújtására kérhető:

a) város kivételével egy vagy több település;

b) Pest megye kivételével legalább egy megye;

c) Pest megye és legalább egy megye;

d) Budapest és - Pest megye kivételével - legalább két megye együttesen;

e) az egész ország.

(2) Az engedélyezési eljárás során a hírközlési hatóság dönt a kérelemről és az engedélyt kérő általános szerződési feltételeinek jóváhagyásáról.

(3) A hírközlési hatóság a kérelemhez mellékelt általános szerződési feltételeket abban az esetben hagyja jóvá, ha

a) az a jogszabályoknak és nemzetközi megállapodásoknak megfelel;

b) az igénybevevő számára egyértelmű, átlátható;

c) a postai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó különszolgáltatások egymással összehasonlíthatóak a jogszabályban előírt és a szolgáltató által vállalt minőségi követelmények vonatkozásában;

d) tartalmazza a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmi elemeket.

A szolgáltatási engedély

7. §

(1)[10] A szolgáltatási engedélyben - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - fel kell tüntetni:

a)[11]

b)[12] a vállalkozás cégjegyzékszámát vagy külön jogszabályban meghatározott más hivatalos nyilvántartási vagy azonosítószámát;

c)[13]

d)[14]

e) a postai szolgáltatás(ok) megnevezését és azok Szolgáltatások Jegyzéke szerinti besorolását;

f) a postai szolgáltatás ellátásának közigazgatási területét.

(2)[15] A postai szolgáltató a szolgáltatási engedélyt vagy annak másolati példányát, valamint az általános szerződési feltételeit, köteles valamennyi szolgáltató helyén kifüggeszteni.

(3) A szolgáltatási engedély nem ruházható át és nem engedményezhető.

(4)[16] A szolgáltatási engedély

a) a hírközlési hatóság által történő visszavonásig,

b) a postai szolgáltatás nyújtása megszüntetéséről szóló bejelentésben - a Pt. 12. §-a (2) bekezdésének figyelembevételével - meghatározott időpontig,

c) a postai szolgáltató jogutód nélküli megszűnéséig hatályos.

A postai szolgáltatás bejelentése

8. §

(1)[17]

(2)[18] A bejelentéshez mellékelni kell a Pt. 9. §-a (8) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott okiratokat, valamint az e rendelet 5. §-ának f) pontja szerinti nyilatkozatot.

A postai szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása

9. §

(1)[19] A postai szolgáltatókról, valamint az általuk nyújtott postai szolgáltatásokról - a Pt. 8. § (4) bekezdése értelmében a hírközlési hatóság által - vezetett nyilvántartás az engedélyben, illetve a bejelentésben foglalt adatokat tartalmazza.

(2)[20] A szolgáltatási engedély iránti kérelemben, a bejelentésben, valamint azok mellékleteiben, továbbá az engedély iránti kérelem esetén a személyi és tárgyi feltételek igazolásául benyújtott dokumentumokban és nyilatkozatokban foglalt adatokban bekövetkezett változást a postai szolgáltató köteles 30 napon belül írásban a hírközlési hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben hivatkozni kell a szolgáltatási engedélyre vagy a korábbi bejelentésre, és csak a változások tekintetében kell adatot közölni, nyilatkozatot tenni, illetve dokumentumokat csatolni.

(3)[21] A hírközlési hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban feltüntetett adatokat bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen elérhető módon a honlapján közzéteszi.

10. §

(1)[22] A hírközlési hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve - bejelentésköteles tevékenység esetén - megtiltja a postai szolgáltatás nyújtását és a postai szolgáltatót a nyilvántartásból törli, ha

a) ellenőrzése során megállapította, hogy a postai szolgáltató a postai piacra vonatkozó súlyos jogszabálysértést követett el, illetve a szolgáltatási engedélyben vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérően nyújtja szolgáltatását;

b)[23] ellenőrzése során megállapította, hogy a postai szolgáltató az ellenőrzés időpontjában a Pt.-ben vagy az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az engedélyre vagy a bejelentésköteles tevékenység folytatására nem lenne jogosult;

c) a postai szolgáltatás minősége a külön jogszabályban meghatározott követelményektől lényeges tartalmi elemeiben eltér;

d) a postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben foglaltaktól jogellenesen és lényegesen eltérő gyakorlatot folytat;

e) a Pt. 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak és a szolgáltató más szolgáltatást nem nyújt;

f) a jogutód - jogutódlás esetén - nem felel meg a feltételeknek;

g) jogerős bírósági határozat erre kötelezi;

h) a szolgáltató megszűnik.

(2)[24] Az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott esetekben a postai szolgáltató engedélye csak abban az esetben vonható vissza, illetve a szolgáltató tevékenysége csak akkor tiltható meg, ha a postai szolgáltató a jogsértések megszüntetése érdekében meghozott jogerős határozat ellenére a jogsértő állapotot 30 napon belül nem szüntette meg.

(3)[25] Az a postai szolgáltató - illetve jogutódja -, akinek szolgáltatási engedélyét a hírközlési hatóság visszavonta, illetve akinek a tevékenység folytatását megtiltotta, az engedély visszavonásától, illetve a tiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül újabb szolgáltatási engedély iránti kérelmet nem nyújthat be, illetve postai szolgáltatást nem folytathat.

10/A. §[26]

A Kormány a postai szolgáltatások tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a hírközlési hatóságot jelöli ki.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a postáról szóló 2003. évi CI. törvénnyel együtt, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére vonatkozó szabályokról és a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez[27]

A szolgáltatási engedély iránti kérelem adattartalma

1. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl az engedélyt kérőre vonatkozó adatok:

a) az engedélyt kérő telefonos elérhetősége és telefaxszáma,

b) cégjegyzékszám vagy más jogszabállyal rendszeresített nyilvántartási vagy azonosítószám,

c) a vezető tisztségviselő természetes személyazonosító adatai,

d) a postai tevékenység szakmai irányításáért felelős vezető állású munkavállaló (illetve tisztségviselő) természetes személyazonosító adatai,

e) az általános képviseleti joggal felruházott személy (ha van ilyen felelős személy) telefonos elérhetősége és elektronikus levélcíme,

f) az engedélyt kérő központi ügyfélszolgálatának címe és elérhetősége (telefonos elérhetőség, elektronikus levélcím, honlapjának címe),

g) a hírközlési hatósággal való kapcsolattartásra az engedélyt kérő által kijelölt személy adatai (beosztása, címe, telefonos elérhetősége, elektronikus levélcíme).

2. A postai szolgáltatásra vonatkozó adatok:

a) a postai szolgáltatás általános adatai (megnevezése a Pt. vonatkozó rendelkezése megjelölésével, besorolása a Szolgáltatások Jegyzéke alapján, beindításának tervezett időpontja),

b) a postai szolgáltatás rövid leírása, minőségi paraméterek,

c) a postai szolgáltatás ellátásának közigazgatási területe.

3. A szolgáltatási engedély iránti kérelemhez csatolt mellékletek:

a) a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy esetén a jogi személy létesítéséről szóló jogszabály, határozat vagy okirat másolata, és ha a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez van kötve, a nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata,

b) az engedélyt kérő általános szerződési feltételei,

c) az engedélyt kérő azonosítására alkalmas dátumnyomat, illetve bérmentesítési lenyomat, jelzés, módszer mintája,

d) az engedélyt kérő teljesítőképességét igazoló dokumentumok,

e) az engedélyt kérő szakmai alkalmasságát igazoló dokumentumok,

f) a postai szolgáltatás ellátásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állását és megfelelőségét igazoló nyilatkozat,

g) a postai szolgáltatás ellátásához szükséges vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok,

h) a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel való együttműködés teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.

2. számú melléklet a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez[28]

A postai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés adattartalma

1. A bejelentőre, illetve a postai szolgáltatóra vonatkozó adatok:

a) a bejelentő, illetve a postai szolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, valamint telefonos elérhetősége és telefaxszáma,

b) cégjegyzékszám vagy más jogszabállyal rendszeresített nyilvántartási vagy azonosítószám,

c) a vezető tisztségviselő természetes személyazonosító adatai,

d) az általános képviseleti joggal felruházott személy (ha van ilyen felelős személy) neve, címe vagy székhelye, valamint telefonos elérhetősége és elektronikus levélcíme,

e) a bejelentő, illetve a postai szolgáltató központi ügyfélszolgálatának címe és elérhetősége (telefonos elérhetőség, elektronikus levélcím, honlapjának címe),

f) a hírközlési hatósággal való kapcsolattartásra a bejelentő által kijelölt személy adatai (neve, beosztása, címe, telefonos elérhetősége, elektronikus levélcíme).

2. A postai szolgáltatásra vonatkozó adatok:

a) a postai szolgáltatás általános adatai:

aa) megnevezése (a Pt. vonatkozó rendelkezése megjelölésével),

ab) statisztikai jelzőszáma,

ac) besorolása a Szolgáltatások Jegyzéke alapján,

ad) a postai szolgáltatás beindításának tervezett időpontja,

b) a postai szolgáltatás rövid leírása, minőségi paraméterek,

c) a postai szolgáltató ellátásának közigazgatási területe.

3. A bejelentéshez csatolt mellékletek:

a) cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy esetén a jogi személy létesítéséről szóló jogszabály, határozat vagy okirat másolata, és ha a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez van kötve, a nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata,

b) a bejelentő, illetve a postai szolgáltató általános szerződési feltételei,

c) a bejelentő, illetve a postai szolgáltató azonosítására alkalmas dátumnyomat, illetve bérmentesítési lenyomat, jelzés, módszer mintája,

d) a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel való együttműködés teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.

3. számú melléklet a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez

A postai szolgáltatók általános szerződési feltételeinek kötelező tartalmi elemei

1. A szolgáltató neve (cégneve), székhelyének és telephelyeinek címe, egyéb szükséges azonosítója

- A központi ügyfélszolgálat/ügyfélszolgálatai címe, telefonszáma, e-mail címe, nyitva tartási ideje

- Felügyeleti szervek megnevezése és címük, telefonszámuk, e-mail címük

2. Az általános szerződési feltételek célja, területi, időbeli hatálya

3. A szolgáltató által szolgáltatási engedély/kijelölés alapján nyújtott belföldi és nemzetközi postai szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módjai és feltételei minden szolgáltatásra vonatkozóan

- A postai szolgáltatás meghatározása

- A postai küldemény méret- és tömeghatára

- Csomagolás, lezárás, címzés

- Igénybe vehető különszolgáltatások

- A postai küldemény felvétele

- A bérmentesítés módjai

- Kézbesítés, a feladó utólagos rendelkezései

- A szolgáltató felelősségi köre és mértéke

- Kézbesíthetetlen postai küldemények kezelése, után- és visszaküldés

- Tudakozódás, panaszok intézése

- Díjvisszatérítés és kártérítés

- Megfelelőségi követelmények, eljárás a minőségi követelmények hibás teljesítése esetén, minőségi kifogások rendezésének módja

4. A szolgáltató által bejelentés alapján nyújtott belföldi és nemzetközi postai szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módjai és feltételei minden szolgáltatásra vonatkozóan

- A postai szolgáltatás meghatározása

- A postai küldemény méret- és tömeghatára

- Csomagolás, lezárás, címzés

- Igénybe vehető különszolgáltatások

- A postai küldemény felvétele

- A bérmentesítés módjai

- Kézbesítés, a feladó utólagos rendelkezései

- A szolgáltató felelősségi köre és mértéke

- Kézbesíthetetlen postai küldemények kezelése, után- és visszaküldés

- Tudakozódás, panaszok intézése

- Díjvisszatérítés és kártérítés

- Megfelelőségi követelmények, eljárás a minőségi követelmények hibás teljesítése esetén, minőségi kifogások rendelkezésének módja

5. A postai szállításból kizárt tárgyak köre

6. A postai kezelésben feltételesen továbbítható tárgyak köre, továbbítási feltételeik

7. A szolgáltatás esetleges korlátozása és szüneteltetése

8. A postai szolgáltatások díjai

- A postai szolgáltatások díjai

- A postai különszolgáltatások díjai

- Kedvezmények igénybevételének lehetőségei és mértékei

- Alkalmazható bérmentesítési lehetőségek és azok módjai

9. Az igénybevétel egyéb tudnivalói

- A postai szolgáltatások igénybevételéhez használt űrlapok, mint az igénybevevővel kötendő szerződések formai keretei

- Kitöltési útmutatók

- Nemzetközi postaforgalomra vonatkozó információk

- Egyéb, az igénybevevőket érintő tájékoztatók (különösen az állandó postai szolgáltató helyek nyitvatartási ideje)

- Az általános szerződési feltételek közzététele, az igénybevevők tájékoztatása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 338. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 338. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[12] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 338. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 338. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[15] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 338. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[22] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[24] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 337. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[25] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[26] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[27] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[28] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 336. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére