96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. §-a (1) bekezdésének j) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A hegybíró az új hegyközségi tagnak, valamint a borvidéken kívüli szőlőtermelőnek a névjegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg az 1-3. számú mellékletek szerinti adatlapok tartalma alapján, 8 napon belül nyilvántartási számot ad ki, és ezzel nyilvántartásba veszi.

(2) Új hegyközségi tag bejelentkezését követő 8 napon belül a hegybíró köteles helyszíni ellenőrzést végezni. A hegybíró a helyszíni ellenőrzés során meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról.

(3) A Btv. 24. § (1) bekezdés alapján a borászati üzemnek az üzem helye szerint illetékes hegyközség hegybírója az 1. számú és 3. számú mellékletek szerinti adatlapok tartalma alapján nyilvántartási számot ad ki és ezzel nyilvántartásba veszi.

(4) A nyilvántartásba vett borászati üzem az üzem helye szerint illetékes hegyközségnek köteles adatot jelenteni.

2. §

(1) A Btv. által hegyközségi hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben a nem hegyközségi településekre is kiterjedő hatásköröket, a 4. számú melléklet szerinti illetékességi szabályok alapján látják el a hegyközségek hegybírói.

(2) Az adatszolgáltató a nyilvántartási számát minden kérelemnél, illetve jelentésnél (minden adatlapon) köteles feltüntetni.

(3) Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2-3. számú melléklet ismételt kitöltésével 15 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni.

(4) A hegybíró a szőlőterületeket az illetékességi területén rendszeresen ellenőrzi, és ha olyan szőlőterületet talál, amely nem szerepel a nyilvántartásban, a használót felszólítja az adatszolgáltatásra. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett a felszólításnak 15 napon belül nem tesz eleget, a hegybíró a Btv. 56. § (2) bekezdése szerinti bírságot szab ki. A bírság adatszolgáltatás elmulasztása esetén többször is kiszabható.

3. §

(1)[1] A borászati üzem köteles írásban bejelenteni a szőlőterület szerint illetékes hegybírónak

a) a must természetes alkoholtartalmának kiegészítésére (a must potenciális alkoholtartalmának növelésére) irányuló szándékát a művelet megkezdése előtt 48 órával a mustjavítás helyének, idejének (időtartamának), valamint a felhasználni kívánt javítóanyagnak a feltüntetésével,

b) a must savtartalom-változtatását a típus (savcsökkentés/savtartalom-kiegészítés) megadásával, a műveletet követő 48 órán belül,

c) a november 30-át követően végzett must savtartalom-változtatást a művelet típusának megadásával január 5-ig,

d) a bor cukortartalmának a növelését, illetve a bor savtartalmának változtatását a művelet elkezdése előtt 48 órával, a borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak.

(2)[2] Az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti bejelentést két példányban kell elkészíteni. Az első példány a hegybíróé, a második példány az adatszolgáltatóé. A borászati üzem a fenti borászati műveletekről köteles jegyzőkönyvet vezetni az 1622/2000/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően.

4. §

Az adatszolgáltató a következőkről köteles adatot szolgáltatni:

a) szőlőterméséről a 6. számú melléklet szerint, a szüret befejezését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak;

b) a felvásárolt szőlőről a 7. számú melléklet szerint, a felvásárlást követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 5 ig a szőlőterület szerinti hegybírónak;

c) a bor előállításáról a 8. számú melléklet szerint, a november 30-i állapotnak megfelelően a tárgyév december 5-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak;

d) a bor felhasználásáról és borkészletéről a 9. számú melléklet szerint, évente kétszer a december 1.-július 31. közötti felhasználást, illetve a július 31-i készletet augusztus 5-ig, az augusztus 1.-november 30. közötti felhasználást, illetve a november 30-i készletet december 5-ig a továbbfeldolgozást végző borászati üzem helye szerinti hegybírónak;

e) a keletkezett borászati melléktermékek készletéről, leadásáról pedig a 10. számú melléklet szerint évente kétszer, a július 31-i állapot szerint augusztus 5-ig, a november 30-i állapot szerint december 5-ig a továbbfeldolgozást végző borászati üzem helye szerinti hegybírónak.

5. §

(1) A hegybíró az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a mulasztót köteles felszólítani a hiány pótlására. A felszólítás utáni 8. napot követően, ha az adatszolgáltatás nem teljesül, a hegyközségi tag a Btv. 56. § (2) bekezdésében meghatározott bírság megfizetésére kötelezhető.

(2) Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, nemzeti támogatásban nem részesülhet.

6. §

(1) A hegybíró a beérkezett adatokat egyénileg nem azonosítható módon, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével összesíti.

(2) A hegybíró a HEGYIR program szerint összesített adatokat

a) a szőlőtermelő tagok létszámáról, a szőlőterület nagyságáról, a terület változásáról, a szőlőterület fajtánkénti megoszlásáról és a borászati kapacitásról évente, július 31-i állapotról augusztus 15-ig,

b) a szőlőtermelésről, a szőlőfelvásárlásról a feldolgozott szőlő mennyiségéről, valamint a bor előállításról december 15-ig,

c) a borforgalmazásról, borkészletről évente kétszer augusztus 15-ig és december 15-ig

borvidékbe sorolt és borvidéken kívüli bontásban megküldi a hegyközségi tanácsnak nyomtatott és elektronikus formában.

(3) A hegybíró a várható termés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban augusztus 15-ig megküldi az illetékes hegyközségi tanácsnak.

(4)[3] A hegybíró a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 38. § f) pontjában meghatározott adatokat a tárgyévet követő január 15-éig adja át a vámhatóságnak, amely adatokat a HNT a vám- és pénzügyőrség informatikai rendszerébe illeszthető adatformátummá alakít át.

(5) A hegybíró a beérkező és az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában 5 évig köteles megőrizni.

7. §

A hegyközségi tanács a BORIR program szerint összesíti az adatokat augusztus 3 1-ig, illetve december 3 1-ig, és nyomtatott, valamint elektronikus úton továbbítja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához.

8. §

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a hegyközségi tanácsoktól beérkezett összesített adatokat szeptember 10-ig, illetve a tárgyévet követő január 15-éig megküldi nyomtatott és elektronikus úton a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba (a továbbiakban: MVH) a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer szerinti összesítésben.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről szóló 34/1997. (V. 9.) FM rendelet, valamint az egyes szőlészeti és borászati szakigazgatási kérdésekről szóló 119/2003. (XI. 27.) FVM rendelet 1. §-a hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a Tanács 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről,

- a Bizottság 1282/2001/EK rendelete a bortermékek azonosításához szükséges információgyűjtés és a borpiac felügyelete tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak megállapításáról, valamint az 1623/2000/EK rendelet módosításáról,

- a Bizottság 884/2001/EKrendelete a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borászatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok módosításáról.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[4]

Borvidék:Beérkezett:
Hegyközség/tanács:Sorszám: / oldal
ADATLAP
a nyilvántartásba vételről
Adatszolgáltató adatai:
Adószám vagy
Adóazonosító jel:


A borászati üzem adóraktári engedély száma: MVH regisztrációs száma:
Jogi forma: magánszemély (1), szakszövetkezet (2), termelőszövetkezet (3), értékesítő szövetkezet BÉSZ (4),


állami vállalat, intézet (5), betéti társaság (6), korlátolt felelősségű társaság (7), részvénytársaság (8), egyéb (9).
Név:
....................................................................................................

(Képviselő):
....................................................................................................
Anyja neve*:
....................................................................................................
Születési idő*:
....................................................................................................
Cím:-----................................................................................Telefonszám*:
....................................................................................................
....................................................................................... utca...........hsz.Fax*:..........................................................................................
E-mail cím*................................................................................
(A *-gal jelölt részek kitöltése egyben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti)
Adatszolgáltató hegyközségi tag (1),
státusza: regisztrált borászati üzem (2)
adatszolgáltatásra kötelezett (3)
-
Tevékenysége:
Szőlőtermesztés -Szőlőfelvásárlás -
BorelőállításBorfelvásárlás -
Szőlőfeldolgozás -Értékesítés termelői borkimérés keretében -
Borkezelés -Melléktermék ideiglenes gyűjtése, tárolása, -
Palackozásátvétele
Kannatöltés -
Pezsgő-, habzóbor készítés -
Likőrborkészítés -
Ízesített bor, ízesített boralapú ital,
ízesített boralapú koktél előállítása -
Kelt:............................................................................……………………………………
adatszolgáltató aláírása
Hegybíró tölti ki!
Borvidék:Beérkezett:
Hegyközség/tanács:Sorszám: / oldal
IGAZOLÁS
Bejelentése alapján az Ön hegyközségi azonosításához az adatszolgáltatási státusza alapján az alábbi nyilvántartási számot adom ki:
Az adatszolgáltató/hegyközségi tag a nyilvántartási számot minden kérelemnél, illetve jelentésnél köteles feltüntetni.
Kelt:.........................................................................
…………………………………
hegybíró aláírása
P. H.

2. számú melléklet a 96/2004 (VI. 3.) FVM rendelethez[5]

Szőlő ültetvénykataszter (az árutermelő ültetvényekről)
1. Az ültetvény használója:
Név vagy a szervezet megnevezése:....................................................................................................
Nyilvántartási szám:
2. Az ültetvény helye:......................................település...............................dűlő......................hrsz.
területe.............................ha...................................m2
3. Alany neve (kódja):.......................................................................................
4. Fajta neve (kódja):.........................................................................................
5. Az ültetvény használata alapján
még nem termő ültetvény(1)
termő ültetvény(2)
alanyvessző termelő
anyatelep(3)
szőlőiskola(4)
felhagyott ültetvény(5)
6. Ültetvény jellege:árutermelő ültetvény(1)
központi törzsültetvény(2)
üzemi törzsültetvény(3)
kísérleti ültetvény(4)
7. Telepítési jellemzői:tiszta szőlőkultúra(1)
gyümölcsfákkal vegyesen(2)
telepített
8. Az ültetvény fekvése:síkvidéki(1)
dombvidéki makroteraszos(2)
mikroteraszos(3)
9. Az ültetvény kitettsége (a lejtő főiránya): D(1)
DK(2)
DNY(3)
K(4)
NY(5)
ÉK(6)
ÉNY(7)
É(8)
10. Az ültetvény térállása:szabálytalan, szórt(1)
szabályos térállásra telepített(2)
11.Sor-éstőtávolsága:....................m ×.....................m
ikertőkés telepítésnél:....................m ×................... m+..................m
ikersoros telepítésnél:....................m+.....................m ×...................m
12. Öntözhetőség:nem öntözhető(1)
öntözésre tervezett(2)
rendszeresen öntözött(3)
13. Művelés módja:karó nélküli fejművelés(1)
karós fejművelés(2)
huzal melletti fejművelés(3)
alacsony kordon(4)
középmagas kordon(5)
magas kordon(6)
ernyő művelés(7)
egyes függöny(8)
GDC művelés(9)
egyéb(10)
14. Támaszrendszer:művelésmódnak megfelelő, jól karbantartott(1)
művelésmódnak megfelelő, karbantartásra szoruló(2)
művelésmódnak megfelelő, átépítésre szoruló(3)
nem megfelelő(4)
15. Telepítés ideje:pontosan ismert(1)
..................év...................évszak
nem ismert, becsült(2)
..................év
16. Az ültetvény termőképessége (termelőkapacitása)
A teljes értékű termőtőkék mennyisége az összes tőkemennyiség arányában:
90% felett(1)
71-90% közötti(2)
51-70% közötti(3)
41-50% közötti(4)
40% alatti(5)
17. A használat jogcímesaját(1)
bérlemény(2)
egyéb(3)
………………………………..
adatszolgáltató aláírása
Hegybíró tölti ki!


Ültetvényazonosító
Termőhelyi kataszteri ökotóp:Osztály:
Termőhelyi pontszám:……………………………
hegybíró aláírása

3. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

4. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[6]

Közigazgatási feladatok ellátására illetékes hegyközségek a nem hegyközségi települések esetében megyei bontásban

1. Mórahalmi Hegyközség

Csongrád megyei települések:

Algyő

Apátfalva

Baks

Csanytelek

Dóc

Eperjes

Felgyő

Kiszombor

Kübekháza

Magyarcsanád

Makó

Mártély

Mindszent

Nagymágocs

Ópusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szeged

Szentes

Tömörkény

Békés megyei települések:

Battonya

Békés

Békéscsaba

Békéssámson

Biharugra

Bucsa

Csanádapáca

Csorvás

Dombiratos

Elek

Füzesgyarmat

Gerendás

Geszt

Gyomaendrőd

Gyula

Kevermes

Körösladány

Körösnagyharsány

Kötegyán

Medgyesbodzás

Mezőberény

Mezőgyán

Nagybánhegyes

Nagyszénás

Orosháza

Örménykút

Sarkad

Szarvas

Szeghalom

Tarhos

Tótkomlós

Vésztő

Zsadány

2. Halasi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Bátya

Dunaszentbenedek

Foktő

Géderlak

Homokmégy

Kalocsa

Katymár

Kömpöc

Madaras

Miske

Ordas

Öregcsertő

Szakmár

Tataháza

Uszód

3. Bajai Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Bácsbokod

Bácsborsod

Bácsszentgyörgy

Dunafalva

Felsőszentiván

Hercegszántó

Nagybaracska

4. Jakabszállási Hegyközség

Bács-Kiskun megyei település:

Bugacpusztaháza

5. Kerekegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Kunadacs

Kunpeszér

Pest megyei települések:

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

6. Kinkunfélegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Gátér

Pálmonostor

Petőfiszállás

Városföld

7. Szabadszállási Homokgyöngye Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Szalkszentmárton

Tass

8. Solti Aranykulcs Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Dunaegyháza

Dunatetétlen

Újsolt

9. Strázsahegyi-szárazhegyi Hegyközség

Pest megyei települések:

Acsa

Alsónémedi

Áporka

Aszód

Bag

Bernecebaráti

Bugyi

Csévharaszt

Csobánka

Csomád

Csömör

Csővár

Dabas

Dánszentmiklós

Délegyháza

Domony

Dunabogdány

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Ecser

Erdőkertes

Farmos

Felsőpakony

Fót

Galgahévíz

Galgamácsa

Göd

Gödöllő

Gyál

Gyömrő

Halásztelek

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kemence

Kiskunlacháza

Kismaros

Kisoroszi

Kistarcsa

Kosd

Kóspallag

Letkés

Lórév

Maglód

Majosháza

Makád

Mende

Nagybörzsöny

Nagykáta

Nagymaros

Nagytarcsa

Nyáregyháza

Pánd

Pécel

Penc

Perőcsény

Péteri

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pilisvörösvár

Pócsmegyer

Pomáz

Pusztazámor

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Solymár Sülysáp

Százhalombatta

Szentendre

Szentmártonkáta

Szigetbecse

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Szob

Szokolya

Sződ

Tahi

Tahitótfalu

Taksony

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Törökbálint

Tura

Úri

Üllő

Vácduka

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Valkó

Vámosmikola

Vasad

Vecsés

Verőce

Verseg

Visegrád

Zsámbok

10. Cegléd és környéke Hegyközség

Pest megyei települések:

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Mikebuda

Pusztavacs

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

11. Kerekegyházi Hegyközség

Pest megyei települések:

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

12. Gyöngyöshalászi Hegyközség

Heves megyei települések:

Boconád

Erdőtelek

Hevesvezekény

Kisköre

Pély

Tenk

13. Tibolddaróc-Kácsi Hegyközség

Hajdú-Bihar megyei települések:

Álmosd

Ártánd

Bagamér

Bakonszeg

Báránd

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Bihardancsháza

Biharkeresztes

Biharnagybajom

Bihartorda

Bocskaikert

Bojt

Csökmő

Darvas

Debrecen

Derecske

Ebes

Esztár

Földes

Fülöp

Furta

Gáborján

Hajdúbagos

Hajdúböszörmény

Hajdúhadház

Hajdúnánás

Hajdúsámson

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Hencida

Hosszúpályi

Kaba

Kismarja

Kokad

Komádi

Konyár

Körösszakál

Körösszegapáti

Létavértes

Mezősas

Mikepércs

Monostorpályi

Nagyhegyes

Nagykereki

Nagyrábé

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírmártonfalva

Pocsaj

Polgár

Püspökladány

Sáránd

Szentpéterszeg

Téglás

Tépe

Újléta

Vámospércs

Váncsod

Zsáka

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések:

Ajak

Anarcs

Apagy

Aranyosapáti

Baktalórántháza

Balkány

Balsa

Bátorliget

Benk

Beregsurány

Berkesz

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Csengersima

Demecser

Döge

Dombrád

Encsencs

Eperjeske

Érpatak

Fábiánháza

Fényeslitke

Gávavencsellő

Gégény

Gelénes

Gemzse

Geszteréd

Győrtelek

Gyulaháza

Gyüre

Hodász

Ibrány

Ilk

Jármi

Jéke

Kállósemjén

Kálmánháza

Kántorjánosi

Kék

Kékcse

Kemecse

Kisléta

Kisvárda

Kisvarsány

Komoró

Kótaj

Laskod

Levelek

Lövőpetri

Magy

Mándok

Máriapócs

Mátészalka

Mérk

Mezőladány

Nagyar

Nagycserkesz

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyhalász

Nagyhódos

Nagykálló

Nagyvarsány

Napkor

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyíregyháza

Nyírgel se

Nyírgyulaj

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírlugos

Nyírmada

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Ófehértó

Olcsvaapáti

Ömböly

Ópályi

Őr

Pap

Papos

Paszab

Pátroha

Penészlek

Petneháza

Piricse

Pócspetri

Pusztadobos

Ramocsaháza

Rétközberencs

Rohod

Sényő

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szakoly

Székely

Tarpa

Terem

Tiborszállás

Tiszabezdéd

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszakanyár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszavasvári

Tornyospálca

Tuzsér

Újfehértó

Újkenéz

Vaja

Vállaj

Vámosatya

Vásárosnamény

Vasmegyer

Záhony

14. Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség

Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések:

Abádszalók

Berekfürdő

Fegyvernek

Jászágó

Jászapáti

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászladány

Karcag

Kisújszállás

Kőtelek

Kunhegyes

Kunmadaras

Mezőtúr

Nagykörű

Öcsöd

Pusztamonostor

Szolnok

Tiszabő

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszagyenda

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszasüly

Tiszaszentimre

Tiszavárkony

Törökszentmiklós

Tomajmonostora

Túrkeve

Újszász

15. Miskolc és környéke Hegyközség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések:

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Abod

Alacska

Alsódobsza

Alsószuha

Alsótelekes

Alsóvadász

Alsózsolca

Arka

Arló

Arnót

Ároktő

Baktakék

Balajt

Bánhorváti

Baskó

Becskeháza

Berente

Beret

Bőcs

Bodroghalom

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Boldva

Borsodbóta

Borsodszentgyörgy

Borsodszirák

Bükkábrány

Büttös

Cigánd

Csernely

Csobád

Csobaj

Csokvaomány

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Detek

Dövény

Dubicsány

Encs

Fancsal

Farkaslyuk

Felsőberecki

Felsődobsza

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőregmec

Felsőtelekes

Felsővadász

Felsőzsolca

Fony

Forró

Füzér

Füzérradvány

Gadna

Gagyapáti

Galvács

Garadna

Gelej

Gesztely

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hangács

Hegymeg

Hejce

Hejőbába

Hejőpapi

Hejőszalonta

Hernádbűd

Hernádkércs

Hernádnémeti

Hernádpetri

Hernádszurdok

Hét

Hidvégardó

Homrogd

Igrici

Imola

Ináncs

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Járdánháza

Jósvafő

Kánó

Kány

Karcsa

Karos

Kazincbarcika

Kázsmárk

Kelemér

Keresztéte

Kesznyéten

Királd

Kiskinizs

Kisrozvágy

Komjáti

Komlóska

Kondó

Krasznokvajda

Kurityán

Ládbesenyő

Lak

Léh

Litka

Mályinka

Martonyi

Méra

Meszes

Mezőcsát

Mezőkeresztes

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Mikóháza

Monaj

Múcsony

Muhi

Nagybarca

Nagycsécs

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nekézseny

Novajidrány

Nyíri

Nyomár

Onga

Ónod

Ormosbánya

Oszlár

Ózd

Pácin

Pamlény

Parasznya

Pere

Perecse

Pusztafalu

Pusztaradvány

Putnok

Radostyán

Ragály

Rakacaszend

Rásonysápberencs

Regéc

Ricse

Rudabánya

Rudolftelep

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópálfala

Sajópetri

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószentpéter

Sajóvámos

Sajóvelezd

Sáta

Selyeb

Semjén

Serényfalva

Sóstófalva

Szakácsi

Szakáld

Szalaszend

Szalonna

Szászfa

Szemere

Szendrő

Szendrőlád

Szentistvánbaksa

Szin

Szinpetri

Szirmabesenyő

Szögliget

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Taktaszada

Tardona

Telkibánya

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

Tomor

Tornaszentandrás

Trizs

Újcsanálos

Uppony

Vadna

Vajdácska

Varbó

Vilyvitány

Viss

Zádorfalva

Zalkod

Zemplénagárd

Ziliz

Zubogy

16. Gyöngyöspatai Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Alsótold

Bánk

Bátonyterenye

Bér

Bokor

Buják

Cered

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Endrefalva

Hollókő

Jobbágyi

Karancskeszi

Kisbárkány

Kishartyán

Kozárd

Kutasó

Lucfalva

Ludányhalászi

Mátraszőlős

Mátraverebély

Mohora

Nagylóc

Nógrádszakál

Rimóc

Ságújfalu

Salgótarján

Sóshartyán

Szalmatercs

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Varsány

17. Ecsédi Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Héhalom

Kisbágyon

Palotás

Heves megyei települések:

Boldog

Lőrinci

Petőfibánya

Zagyvaszántó

18. Mogyoródi Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Alsópetény

Balassagyarmat

Bánk

Bercel

Berkenye

Cserháthaláp

Csesztve

Debercsény

Dejtár

Diósjenő

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Etes

Galgaguta

Hont

Hugyag

Keszeg

Kétbodony

Legénd

Magyarnándor

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nőtincs

Patvarc

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szanda

Szátok

Szécsénke

Szügy

Terény

Tereske

Vanyarc

19. Gyöngyösi Hegyközség

Heves megyei települések:

Bélapátfalva

Kál

Kápolna

20. Atkári Hegyközség

Heves megyei települések:

Adács

Vámosgyörk

21. Bükkaljai Hegyközség

Heves megyei település:

Szihalom

22. Eger város Hegyközség

Heves megyei települések:

Egercsehi

Fedémes

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

Tarnalelesz

23. Visontai Hegyközség

Heves megyei települések:

Ludas

Nagyfüged

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

24. Neszmélyi Hegyközség

Komárom-Esztergom megyei települések:

Ács

Ácsteszér

Aka

Annavölgy

Ászár

Bajna

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bokod

Csatka

Csolnok

Dad

Dág

Dömös

Dorog

Epöl

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kisigmánd

Komárom

Kömlőd

Környe

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Naszály

Oroszlány

Piliscsév

Pilismarót

Réde

Sárisáp

Súr

Szákszend

Szomor

Tardos

Tarján

Tárkány

Tát

Tatabánya

Tokod

Tokodaltáró

Úny

Várgesztes

Vértessomló

Vértestolna

25. Mór és Pusztavám Közös Hegyközség

Fejér megyei települések:

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Bodajk

Csór

Fehérvárcsurgó

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Jenő

Kincsesbánya

Moha

Nádasdladány

Nagyveleg

Sárkeszi

Sárszentmihály

Székesfehérvár

Úrhida

26. Vértesalja Közös Hegyközség

Fejér megyei települések:

Bodmér

Csákvár

Gánt

Hantos

Lovasberény

Magyaralmás

Mezőfalva

Nagylók

Pátka

Perkáta

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sárosd

Szabadegyháza

Vértesacsa

Vértesboglár

Zichyújfalu

27. Velence-tó Körzeti Hegyközség

Fejér megyei települések:

Adony

Baracska

Besnyő

Ercsi

Iváncsa

Kulcs

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

Vereb

28. Etyeki Hegyközség

Budapest összes kerületének adóraktárai

Fejér megyei település:

Tabajd

Pest megyei települések:

Biatorbágy

Budaörs

Diósd

Érd

Sóskút

Tárnok

29. Nyakas Hegyközség

Fejér megyei települések:

Mány

Óbarok

Szár

Újbarok

Pest megyei települések:

Budakalász

Páty

Perbál

Tinnye

Zsámbék

30. Aligai Hegyközség

Fejér megyei települések:

Enying

Füle

Kőszárhegy

Lepsény

Mezőszentgyörgy

31. Kölesdi Hegyközség

Fejér megyei települések:

Alap

Alsószentiván

Baracs

Cece

Csősz

Dég

Dunaújváros

Előszállás

Káloz

Kisapostag

Kisláng

Mezőszilas

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Sárbogárd

Sáregres

Sárszentágota

Soponya

Szabadbattyán

Tác

Vajta

Tolna megyei települések:

Belecska

Bogyiszló

Cikó

Csibrák

Csikóstőttős

Diósberény

Döbrököz

Dombóvár

Értény

Fácánkert

Fadd

Felsőnána

Gerjen

Gyulaj

Jágónak

Kajdacs

Kalaznó

Kaposszekcső

Keszőhidegkút

Kisszékely

Kistormás

Kocsola

Koppányszántó

Kurd

Lápafő

Miszla

Murga

Nagydorog

Nagykónyi

Nak

Németkér

Pálfa

Pusztahencse

Regöly

Szakadát

Szakály

Szakcs

Szárazd

Szedres

Udvari

Várong

Varsád

32. Pécs Vidéke Hegyközség

Baranya megyei települések:

Abaliget

Almamellék

Almáskeresztúr

Alsómocsolád

Aranyosgadány

Bakóca

Bakonya

Baksa

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Basal

Belvárdgyula

Beremend

Berkesd

Bezedek

Birján

Bodolyabér

Bogád

Boldogasszonyfa

Borjád

Bosta

Botykapeterd

Bükkösd

Csányoszró

Cserdi

Csertő

Dinnyeberki

Drávapiski

Egerág

Egyházaskozár

Ellend

Erdősmárok

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Felsőegerszeg

Garé

Geresdlak

Gödre

Görcsöny

Görcsönydoboka

Gyód

Hetvehely

Himesháza

Husztót

Ibafa

Kacsóta

Kárász

Kátoly

Kékesd

Kisasszonyfa

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisherend

Kiskassa

Kisnyárád

Kisszentmárton

Komló

Kozármisleny

Kökény

Lippó

Liptód

Lothárd

Lovászhetény

Mágocs

Magyaregregy

Magyarlukafa

Magyarsarlós

Magyarszék

Majs

Mánfa

Maráza

Márok

Martonfa

Máza

Mekényes

Merenye

Meződ

Mindszentgodisa

Nagykozár

Nagypall

Nagyváty

Ófalu

Orfű

Ózdfalu

Palé

Palotabozsok

Patapoklosi

Pécsbagota

Pécsdevecser

Pécsudvard

Pellérd

Pereked

Pogány

Regenye

Romonya

Sásd

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Somberek

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szágy

Szalánta

Szalatnak

Szászvár

Szebény

Székelyszabar

Szellő

Szentlászló

Szentlőrinc

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Szulimán

Szűr

Tarrós

Téseny

Tormás

Töttös

Varga

Vásárosbéc

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Velény

Véménd

Zengővárkony

Zók

33. Dörgicse-Balatonakali Hegyközség

Veszprém megyei települések:

Adásztevel

Ajka

Bakonyoszlop

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszentkirály

Bakonyszücs

Bakonytamási

Balatonfűzfő

Bazsi

Béb

Berhida

Csajág

Csesznek

Csetény

Csögle

Dabronc

Dáka

Devecser

Döbrönte

Dudar

Fenyőfő

Gecse

Gic

Hajmáskér

Halimba

Homokbödöge

Jásd

Káptalanfa

Kemeneshőgyész

Királyszentistván

Litér

Lovászpatona

Magyarpolány

Malomsok

Marcalgergelyi

Mezőlak

Nagyalásony

Nagydém

Nagygyimót

Nemeshany

Nóráp

Noszlop

Öcs

Ősi

Öskü

Pápa

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Pétfürdő

Pula Sóly

Szápár

Szentkirályszabadja

Szőc

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várpalota

Vaszar

Veszprém

Vid

Vilonya

Vinár

Zalaerdőd

Zalaszegvár

34. Káli-medence Hegyközség

Veszprém megyei települések:

Kékkút

Kapolcs

Taliándörög

Vigándpetend

35. Kéthely Hegyközség

Somogy megyei települések:

Babócsa

Balatonfenyves

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Barcs

Bárdudvarnok

Bélavár

Beleg

Berzence

Bolhás

Bolhó

Bőszénfa

Cserénfa

Csokonyavisonta

Csombárd

Csököly

Csömend

Csurgónagymarton

Darány

Fonó

Gadány

Gálosfa

Gige

Gölle

Görgeteg

Gyékényes

Hajmás

Háromfa

Hedrehely

Heresznye

Hetes

Homokszentgyörgy

Iharos

Iharosberény

Inke

Istvándi

Juta

Kadarkút

Kálmáncsa

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposvár

Kaposszerdahely

Kastélyosdombó

Keleviz

Kisasszond

Kisbajom

Kisgyalán

Kis korpád

Komlósd

Kőkút

Kutas

Lábod

Lad

Lakócsa

Magyaregres

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Nagyatád

Nagybajom

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nikla

Orci

Ortilos

Ötvöskónyi

Pamuk

Patca

Patosfa

Péterhida

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Rinyabesenyő

Rinyakovácsi

Rinyaújlak

Sántos

Sávoly

Segesd

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogybükkösd

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszil

Somogyudvarhely

Szegerdő

Szenna

Szenta

Szentbalázs

Szenyér

Szilvásszentmárton

Szulok

Tapsony

Tarany

Táska

Varászló

Vése

Visnye

Vízvár

Vörs

Zákány

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

36. Látrány-Somogytúr-Visz Közös Hegyközség

Somogy megyei települések:

Bedegkér

Bonnya

Ecseny

Felsőmocsolád

Fiad

Gadács

Gamás

Igal

Kapoly

Kára

Kazsok

Kisbárapáti

Mernye

Miklósi

Nágocs

Polány

Ráksi

Somogyacsa

Somogybabod

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogygeszti

Somogymeggyes

Szentgáloskér

Szorosad

Törökkoppány

Zics

37. Lengyeltóti Hegyközség

Somogy megyei települések: Buzsák

Edde

Hács

Kisberény

Osztopán

Öreglak

Pusztakovácsi

Somogyjád

Somogyvámos

Somogyvár

Várda

38. Kőröshegyi Hegyközség

Somogy megyei települések:

Ádánd

Bábonymegyer

Balatonföldvár

Bálványos

Kánya

Kereki

Lulla

Nagyberény

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Tab

Tengőd

Torvaly

Zala

39. Kötcse-Szólád Hegyközség

Somogy megyei települések:

Balatonszárszó

Nagycsepely

Teleki

40. Szőlősgyöröki Hegyközség

Somogy megyei település:

Fonyód

41. Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Abda

Árpás

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bőny

Börcs

Csorna

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Halászi

Jánossomorja

Koroncó

Lázi

Máriakálnok

Mezőörs

Mórichida

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Öttevény

Pér

Rábaszentmiklós

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Szárföld

Szerecseny

Táp

Tápszentmiklós

Tét

Töltéstava

Várbalog

Veszprémvarsány

42. Kőszeg és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközség

Vas megyei települések:

Alsóújlak

Andrásfa

Bajánsenye

Bejcgyertyános

Boba

Bozsok

Bögöt

Bögöte

Bucsu

Csehi

Csehimindszent

Csénye

Csipkerek

Csönge

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Duka

Egervölgy

Egyházashetye

Egyházasrádóc

Gencsapáti

Gérce

Gersekarát

Gór

Gyöngyösfalu

Győrvár

Halastó

Hegyháthodász

Horvátzsidány

Hosszúpereszteg

Ják

Jánosháza

Káld

Kám

Karakó

Katafa

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenessömjén

Kercaszomor

Körmend

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Magyarlak

Magyarszombatfa

Nádasd

Nagymizdó

Nagysimonyi

Nagytilaj

Nyőgér

Olaszfa

Ostffyasszonyfa

Oszkó

Őrimagyarósd

Pácsony

Pecöl

Perenye

Peresznye

Petőmihályfa

Pusztacsó

Rádóckölked

Sárfimizdó

Sárvár

Sitke

Sótony

Szarvaskend

Szemenye

Szentpéterfa

Szergény

Szombathely

Szőce

Telekes

Tokorcs

Vásárosmiske

Vasvár

Velem

Velemér

Vép

Vönöck

43. Sopron Városkörnyéki Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Ágfalva

Barbacs

Cirák

Csapod

Fertőd

Fertőhomok

Hegykő

Iván

Kapuvár

Lövő

Répcevis

Sarród

44. Sopron Fertőmenti Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Egyházasfalu

Nagylózs

Pereszteg

Pinnye

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Völcsej

Zsira

45. Nyugat-Balatoni Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsópáhok

Felsőpáhok

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Vállus

46. Zalaszentgróti Hegyközség

Zala megyei települések:

Almásháza

Alsónemesapáti

Batyk

Bezeréd

Döbröce

Egervár

Gösfa

Gyürüs

Kallósd

Kehidakustány

Kemendollár

Kisbörgő

Lakhegy

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Nagypáli

Nemesapáti

Óhíd

Orbányosfa

Padár

Petőhenye

Pókaszepetk

Sénye

Sümegcsehi

Türje

Vasboldogasszony

Vöckönd

Zalaegerszeg

Zalaistvánd

Zalaköveskút

Zalaszentiván

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

47. Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bocska

Bókaháza

Börzönce

Csapi

Esztergályhorváti

Felsőrajk

Gelse

Gelsesziget

Gétye

Hahót

Kerecseny

Kisbucsa

Misefa

Nagybakónak

Nagykapornak

Nagyrécse

Nemesrádó

Pacsa

Szentpéterúr

Tilaj

Újudvar

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaigrice

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaújlak

Zalavár

48. Nagykanizsai Hegyközség

Zala megyei települések:

Babosdöbréte

Bagód

Bajcsa

Bánokszentgyörgy

Becsvölgye

Belezna

Bocfölde

Boncodfölde

Borsfa

Böde

Bucsuta

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Fityeház

Fűzvölgy

Gellénháza

Gombosszeg

Gutorfölde

Hagyárosbőrönd

Hosszúvölgy

Hottó

Kávás

Keménfa

Kiskutas

Kustánszeg

Lickóvadamos

Liszó

Magyarszentmiklós

Mikekarácsonyfa

Miklósfa

Milejszeg

Molnári

Murakeresztúr

Nagykutas

Nagylengyel

Nemeshetés

Nemespátró

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Nova

Oltárc

Ormándlak

Ozmánbük

Pál fi szeg

Petrikeresztúr

Petrivente

Pölöske

Pusztaederics

Pusztamagyaród

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentpéterfölde

Szepetnek

Tótszentmárton

Vaspör

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaháshágy

Zalalövő

Zalatárnok

49. Kerka- és Muramenti Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsószenterzsébet

Bázakerettye

Csesztreg

Gosztola

Iklódbördöce

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Lendvadedes

Lispeszentadorján

Lovászi

Magyarföld

Maróc

Márokföld

Páka

Pórszombat

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentmargitfalva

Szilvágy

Tornyiszentmiklós

5. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[7]

6. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[8]

Borvidék:

Hegyközség/tanács:
Szüreti jelentés a megtermelt szőlőről - 20.......
Nyilvántartási szám:Hegyközség tölti ki!
Név:P. H.
Beérkezés:
…………………………………………………………………
TelepülésHelyrajzi számFajtakód/Mustfok/Minőség1Szőlőhasznosítás módja2Felvásárló nyilvántartási száma
DűlőTerület/haFajtanévMennyiség (q)Nettó ár3 Ft/kgneve, címe
Kelt:........................................................................
………………………………….
adatszolgáltató aláírása
1 Asztali bor (1), tájbor (2), m.t. minőségi bor (3), védett eredetű bor (4).
2 Szőlőhasznosítás módja: étkezési szőlő (1), szőlőeladás felvásárlónak (2), saját feldolgozás árutermelés céljára (3), szőlőtermelő adómentes bor előállítása (4), tagállami kiszállítás (5), export (6).
3 Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár.

7. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[9]

Borvidék:
Hegyközség/tanács:
Jelentés a felvásárolt szőlőről – 20….
Nyilvántartási szám:Hegyközség tölti ki!
Név:P. H.
Beérkezés:
…………………………………………………………………
TelepülésHelyrajzi számFajtakód/Mustfok/Minőség1Szőlőhasznosítás módja2Termelő/felvásárló3 nyilvántartási száma
DűlőTerület/haFajtanévMennyiség (q)Nettó ár Ft/kg4neve, címe
1 Asztali bor (1), tájbor (2), m.t. minőségi bor (3), védett eredetű bor (4).
2 Szőlőhasznosítás módja: étkezési szőlő (1), szőlőeladás felvásárlónak (2), saját feldolgozás árutermelés céljára (3), szőlőtermelő/legfeljebb 500 kg-ot felvásárló adómentes bor előállítása (4).
3 Ha a szőlő beszerzése felvásárlón keresztül történik.
4 Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár.

8. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[10]

[11]
TERMELÉSI JELENTÉSÉV:--------------------------
Hegyközségi tag neve:Adószáma:
Címe:Adóazonosító jele:
Adóraktár.eng.száma:
Termelési időszak: VIII. 1-XI. 30. / XII. 1-VlI. 31. között*
Termékkategóriák neveFelhasznált szőlőElőállított termék neveFehér hlVörös hl
Asztali--------------qMust--------------------------------
borokAsztali bor--------------------------------
Tájbor--------------------------------
Összesen--------------------------------
Minőségi--------------qMust--------------------------------
borokMinőségi bor--------------------------------
Bikavér--------------------------------
Tokaji borkülönlegesség--------------------------------
Védett eredetű bor--------------------------------
Összesen--------------------------------
Egyéb--------------qMust--------------------------------
borokSzénsavas bor--------------------------------
Likőrbor--------------------------------
Ízesített bor--------------------------------
Összesen--------------------------------
Kelt:---------------------------------------------------------------
hegyközségi tag
------------------------------
* A kívánt rész aláhúzandó.

9. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez[12]

MUST ÉS BOR ÉRTÉKESÍTÉS JELENTÉSÉV:---------------------
Hegyközségi tag neve:Adószáma:
Címe:Adóazonosító jele:
Adóraktár.eng.száma:
Értékesítési időszak:VIII. 1.-XI. 30 / XII. 1.-VII. 31. között
Értékesítés módja:Hordós /Palackos
Célország:Magyarország /Európai Unió / Európai Unión kívüli
MegnevezésFehér eladás hlÁtlagár1 Ft/lVörös eladás hlÁtlagár1 Ft/l
Tartósított must:------------------------------------------------
Mustsűrítmény:------------------------------------------------
Finomított mustsűrítmény:------------------------------------------------
Asztali bor:------------------------------------------------
Tájbor:------------------------------------------------
Minőségi bor:------------------------------------------------
Bikavér:------------------------------------------------
Tokaji borkülönlegesség:------------------------------------------------
Védett eredetű bor:------------------------------------------------
Minőségi bor összesen:------------------------------------------------
Szénsavas bor:------------------------------------------------
Likőrbor:------------------------------------------------
Ízesített bor:------------------------------------------------
Mindösszesen:------------------------------------------------
Kelt:-------------------------------------------------
hegyközségi tag
1 ÁFA és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár átlaga.
AUGUSZTUSI BORKÉSZLET JELENTÉSÉV:------------------
Hegyközségi tag neve:Adószáma:
Címe:Adóazonosító jele:
Adóraktár.eng.száma:
MegnevezésMust és borkészletVisszaminősítés
Fehér hlVörös hlFehér hlVörös hl
Tartósított must:----------------------Visszaminősítés asztali borrá
Mustsűrítmény:----------------------- az illetékes testület
Finomított mustsűrítmény:----------------------kezdeményezésére:
----------- -----------
Asztali bor:----------------------Visszaminősítés a termelő
Tájbor:----------------------kérelmére:
Minőségi bor:--------------------------------- -----------
Bikavér:----------------------
Tokaji borkülönlegesség:----------------------
Védett eredetű bor:----------------------Visszaminősítés összesen:
Minőségi bor összesen:----------------------
----------- -----------
Szénsavas bor:----------------------Visszaminősítési időszak:
Likőrbor:----------------------előző év aug. 1-jétől
Ízesített bor:----------------------tárgyév július 31-ig
Mindösszesen:----------------------
Kelt:-----------------------------------------------------------
hegyközségi tag
DECEMBERI BORKÉSZLET JELENTÉSÉV:-----------------------
Hegyközségi tag neve:Adószáma:
Címe:Adóazonosító jele:
Adóraktár.eng.száma:
Must és borkészletKorábbi szüretbőlEzévi szüretből
Fehér hlVörös hlFehér hlVörös hl
Tartósított must:----------------------------------------------------
Mustsűrítmény:----------------------------------------------------
Finomított mustsűrítmény:----------------------------------------------------
Asztali bor:----------------------------------------------------
Tájbor:----------------------------------------------------
Minőségi bor:----------------------------------------------------
Bikavér:----------------------------------------------------
Tokaji borkülönlegesség:----------------------------------------------------
Védett eredetű bor:----------------------------------------------------
Minőségi bor összesen:----------------------------------------------------
Szénsavas bor:----------------------------------------------------
Likőrbor:----------------------------------------------------
Ízesített bor:----------------------------------------------------
Mindösszesen:----------------------------------------------------
Kelt:----------------------------------------------------
hegyközségi tag

10. számú melléklet a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

Borvidék: Hegyközség/tanács:
Borászati melléktermék felhasználás - 20.....
Nyilvántartási számHegyközség tölti ki!
Név
Adóraktári engedély száma:
Beérkezés:..................................................
Keletkezett borászati melléktermék (szőlőtörköly, borseprő, derítési alj stb.)

Megnevezése: borseprő / derítési alj Megnevezése: törköly
Mennyisége:...........................................liter Mennyisége:..............................kilogramm

Felhasználása:
kötelező lepárlás céljára ...........................liter bizonylat száma:..................
ellenőrzés melletti kivonás: ...........................liter bizonylat száma:................


Kelt:......................................................

....................................................................
adatszolgáltató aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[2] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[3] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[4] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[5] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[6] Megállapította a 3/2009. (I. 16.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.24.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 10. § -a. Hatálytalan 2006.09.15.

[8] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[9] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[10] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.09.15.

[11] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/117. száma. Megjelent 2006.09.27.

[12] Megállapította a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 9. § -a. Hatályos 2006.09.15.

Tartalomjegyzék