2006. évi CX. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXIX. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

33. § (1)[7] Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba.

(3) E törvény 13. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 4. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése, 12. §-ának (1) bekezdése és 20. §-a 2007. április 11-én lép hatályba.

34. § (1) Az Lt. 61. §-ának az e törvény 2. §-ával megállapított (5) bekezdésében meghatározott, a légiforgalom irányítására kijelölt szerv által fizetendő felügyeleti díj éves felső határa 2007. évben a 2007. január 1-jétől a 32. § (2) bekezdésében meghatározott napig eltelt naponként 822 000 forinttal csökken.

(2) Amennyiben a Kkt. 15. §-ának az e törvény 9 §-ával megállapított (5) bekezdése szerinti, illetve a Kkt. 33. §-ának az e törvény 17. §-ával megállapított (3) bekezdése szerinti pótdíjfizetési felszólítást e törvény hatálybalépéséig nem adták postára, azt e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül postára kell adni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha az e törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség elévüléséből e törvény hatálybalépésének időpontjában még több mint egy év van hátra, a követelés e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül elévül.

35. § (1) Ez a törvény a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és Tanács 847/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról, 5. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/36/EK irányelve (2004. április 21.) a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légijárműveinek biztonságáról, a 3. cikk kivételével;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2. cikkének (1) és (2) bekezdése;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról, 9. cikk.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 938. pontja. Hatályos 2007.07.01.

Tartalomjegyzék