211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet

az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 21. számú mellékletének "B) 2006. évben 2007., illetve 2008. évi kifizetésre vállalható kötelezettségek I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében", "az EU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére az 50. § (11) bekezdése szerint 2007. évre" sorban szereplő összesen 4000 millió forint forrás felhasználására terjed ki.

(2) A forrás felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltak az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés;

b)[1] projekt-előkészítés: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret operatív programjaihoz illeszkedő, a Kohéziós Alap vagy a strukturális alapok támogatásával megvalósítandó projektek támogatási pályázatainak és kapcsolódó megalapozó dokumentumainak, valamint a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása. Ennek része a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, a különféle tervek, a hatósági engedélyekhez szükséges dokumentációk kidolgozása, a környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése, kiviteli tervek kidolgozása, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása;

c) komplex fejlesztés: a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referencia Keret) és az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő, komplex, hosszú távú fejlesztés;

d) egyedi projekt: olyan regionális jelentőségű - 500 millió forint összköltség feletti - projekt, amely illeszkedik a régió fejlesztési programjához.

Az előirányzat célja, a felhasználás feltételei, támogatható tevékenységek

3. §

(1) Az előirányzat célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósítását szolgáló projektek előkészítése.

(2) Az 1. §-ban meghatározott forrás egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének támogatására akkor használható fel, ha az megfelel az alábbi általános támogatási feltételeknek:

a) a fejlesztés az EU strukturális alapjaiból és/vagy a Kohéziós Alapból történő támogathatóság külön jogszabályban meghatározott feltételeinek megfelel;

b) illeszkedik a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési prioritásaihoz, a regionális vagy valamely ágazati operatív program támogatási irányaihoz;

c) illeszkedik a régió saját fejlesztési koncepciójához, stratégiájához;

d) illeszkedik az érintett szakterület ágazati szakmapolitikai irányaihoz, fejlesztési céljaihoz és követelményeihez;

e) társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, eredménye a lokális hatáson túlmutató, legalább kistérségi, regionális érvényű;

f) szakmai tartalma szerint hozzájárul a régió versenyképességéhez, fenntartható fejlődéséhez, a foglalkoztatási lehetőségek megőrzéséhez és bővítéséhez, a hátrányos adottságok felszámolásához, a környezetbiztonság növeléséhez, az életkörülmények javításához, a környezeti és kulturális értékek megőrzéséhez;

g) a megvalósítás jogi, pénzügyi, szervezeti és egyéb feltételei biztosíthatók;

h) az előkészítés támogatását követően megvalósítani kívánt beruházás költsége legalább 500 M Ft.

(3) Az 1. §-ban meghatározott forrás felhasználására irányuló előkészítési támogatási igények elbírálásának specifikus szempontjait az alábbiak szerint a Regionális Fejlesztési Tanács, 2012. január 1-jét követően a jogutódjaként eljáró megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: RFT) állapítja meg:[2]

a) a fejlesztés megfelelősége a megcélzott EU-támoga-tási forrás (Kohéziós Alap, strukturális alapok) felhasználhatóságának egyedi kritériumai szerint;

b) a fejlesztési javaslat tartalmi kidolgozottsága és megalapozottsága (legalább előzetes megvalósíthatósági tanulmánnyal alátámasztva), a projektelemek koherenciája és teljessége, részletes előkészítési munkaterv és megvalósítási ütemterv;

c) a fejlesztés hozzájárulása más kapcsolódó projektek megvalósulásához (szinergia);

d) a fejlesztés költséghatékonysága az elfogadott célok megvalósítására;

e) a fejlesztés eredményének fenntarthatósága, a megvalósítás, működtetés, hasznosítás kockázatai;

f) kötelezettségvállalás a támogatást igénylő részéről az előkészített projekt megvalósítására, ehhez a saját erő biztosítására;

g) jogszerűen rendezett és dokumentált együttműködés a fejlesztés érdekeltjei között (együttműködési megállapodások);

h) rendezett tulajdonviszonyok;

i) felkészült és döntési hatáskörrel rendelkező projekt menedzsment szervezet;

j) a támogatási kérelem benyújtója a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal szemben támasztott, az Áht.-ban meghatározott követelményeknek megfelel.

(4) Az előkészítési támogatási kérelmek pályázati benyújtásának, elbírálásának, sorolásának részletes szabályait - a fenti általános követelmények és kiválasztási szempontok érvényesítése mellett - az egyes EU-támoga-tási forrásokhoz és fejlesztési területekhez adaptáltan a régiók maguk alakítják ki.

(5) A (2) és (3) bekezdésekben foglalt támogatási feltételeknek együttesen és egyidejűleg kell teljesülniük.

Az előirányzat felhasználása

4. §

A támogatási keret terhére csak olyan fizetési kötelezettség vállalható, melynek teljesítése legkorábban 2007-ben esedékes.

5. §

A támogatási rendszer működtetését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) és az RFT között létrejövő megállapodás szabályozza, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

a) az RFT döntési körébe utalt keret összegét;

b) a felhasználás céljait, feltételeit;

c) regionális fejlesztési ügynökséggel történő feladatmegosztás kereteit;

d) a pályázati rendszerben működtetendő keret pályázati felhívásának tartalmi egyeztetését;

e) a végső kedvezményezettekkel kötendő mintatámogatási szerződések NFÜ általi jóváhagyásának rendjét;

f) a támogatással megvalósultak ellenőrzése vonatkozásában közreműködő szervezetek feladat- és hatáskörmegosztását;

g) az RFT által nyújtott támogatás formáját és mértékét - beleértve a támogatható projekt megvalósításához biztosítandó minimális saját erő összegét, melynek legkisebb mértéke az adott támogatással érintett projekt értékének 10%-a -, az elszámolható költségek körét.

6. §

(1) Az RFT döntési hatáskörébe utalt támogatással helyi önkormányzatok, az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott megállapodással létrejött önkormányzati társulások, területfejlesztési társulások, települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, kistérségi területfejlesztési tanácsok, önkormányzati többségi tulajdonban lévő közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, költségvetési szervek, köztestületek, egyházak és társadalmi szervezetek projektjei támogathatóak.

(2) Amennyiben - a 8. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célra tekintettel - az RFT a támogatott, a támogatási szerződés az NFÜ és az RFT között jön létre.

(3)[3] Nem köthető támogatási szerződés azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak.

(4)[4] Az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozással rendelkezőkkel a tartozás megfizetéséig, valamint az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel támogatási szerződés nem köthető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozással, valamint az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen felmerülő tartozással rendelkező, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás, valamint adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetek esetén támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(5)[5] A (3) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

7. §

(1) A támogatási keretből vissza nem térítendő támogatás ítélhető meg.

(2) Egy pályázatban csak egy támogatási cél jelölhető meg. Egy adott támogatási célra csak egyszer adható támogatás.

(3) A támogatás maximális összegét és arányát a támogatási szerződés határozza meg.

(4) A támogatási szerződésben előirányzott költségeket meghaladó kiadások a kedvezményezettet terhelik.

8. §

(1) Támogatás az alábbi feladatok teljesítéséhez nyújtható:

a) átfogó fejlesztési programok kidolgozásához, fejlesztési programok értékeléséhez, átdolgozásához;

b) projektek, projektcsoportok azonosításához, azonosítását megalapozó felmérések, elemzések elvégzéséhez;

c) projektek, projektcsoportok kidolgozásához kapcsolódó átfogó megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítéséhez.

(2) A támogatás szempontjából elszámolható költségek közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak a projekt előkészítéséhez, illetve az EU-támogatási kérelemnek és háttér-dokumentációinak elkészítéséhez. A támogatható tevékenységek köre:

a) tanulmányok, tervek, hatásvizsgálatok (hatástanulmányok) elkészítése, aktualizálása, az ezekhez esetleg szükséges felmérésekkel, feltárásokkal együtt;

b) engedélyezési dokumentációk elkészítése, egyeztetése, az engedélyezési eljárások lefolytatása;

c) a beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, tenderfelhívási dokumentációk elkészítése;

d) a beruházás megvalósításához szükséges terület megszerzésének és építéshez történő rendelkezésre bocsátásának előkészítési költségei;

e) lakossági egyeztetések, civil és szakmai fórumok, PR tevékenység;

f) az EU-támogatási kérelem elkészítése;

g) projekt-irányítást segítő és menedzsment tevékenységek költségei.

9. §

Amennyiben a támogatott a szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 2 hónapon belül nem kezdi meg a szerződésben rögzített feladatok végrehajtását, vagy nem kezdeményezi a támogatás - vagy a támogatás egy részének - igénybevételét és a késedelem okát nem indokolja, a támogatási szerződés a megkötésének időpontjára visszamenően hatályát veszti.

A támogatások folyósításának rendje, ellenőrzése és követeléskezelése

10. §

(1) A támogatási szerződések előkészítését, a támogatások folyósítását, ellenőrzését és a követeléskezelést az NFÜ megbízásából a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) megállapodás alapján, díjazás ellenében végzi. A díjat az NFÜ a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletének XIX/2/12 alcíme alatt szereplő "2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztéseik előkészítése" fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosítja.

(2) A támogatásokat a Kincstár az Ámr. 90-92. §-ában előírtak szerint folyósítja azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésének feltétele a megítélt támogatás igénybevétele tervezett ütemezésének bemutatása negyedéves bontásban. A támogatási szerződések előkészítéséhez az RFT a támogatási döntésekkel együtt - a döntést követő 3 munkanapon belül - a támogatott pályázatokat és azok hiánypótlását megküldi a Kincstár fejlesztés helye szerint illetékes területi igazgatóságának. A támogatott számláját a Kincstárhoz nyújtja be, mely alapján a támogatás a 7. §-ban meghatározott feltételek szerint folyósítható. A támogatási összeg teljesítményarányosan, utólagos folyósítás keretében vehető igénybe.

(3) A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzését a Kincstár és az érintett RFT, vagy az általa megállapodás alapján eljáró szervezet végzi.

(4) A támogatásból megvalósuló projekt-előkészítési és tervezési tevékenységeket, valamint a benyújtott dokumentumokat értékelő szakmai jelentéseket, a támogatások pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzéseket az RFT - együttműködve a Kincstárral - az NFÜ által az 5. § szerinti megállapodásban meghatározott formában és tartalommal évente elkészíti, és a tárgyévet követő február 15-ig megküldi az NFÜ részére.

(5) Az Ámr. 88. § (2) bekezdése alapján visszavont támogatást és kamatait az NFÜ megbízásából a követelés-kezelési feladatokat ellátó Kincstár - támogatási szerződésben meghatározott - számlájára, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell befizetni. Az Ámr. 88. § (2) bekezdésének a) pontja alapján keletkezett fizetési kötelezettségnek a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyását tartalmazó dokumentumban előírt időpontig kell eleget tenni, az Ámr. 88. § (2) bekezdésének b) pontja szerint visszafizetendő támogatást és kamatait a visszavonást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell megfizetni.

Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

12. §[6]

13. §

A decentralizált támogatási keretre az Ámr. szerinti, a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatokra vonatkozó felhasználási rend nem terjed ki.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[2] A felvezető szöveget módosította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2012.04.06.

[3] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[4] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[5] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 269. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék