2006. évi XLVII. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról[1]

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának lezárása érdekében, a kárpótlás határidejének ismételt megnyitására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1)[2] E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján egyébként erre jogosult lett volna, továbbá akinek a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján benyújtott kérelmét a kárpótlási hatóság azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.

(2)[3] Az a jogosult, aki a Tv. alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt véglegesen vagy jogerősen elutasították, a 2. § (2) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyújthat be.

2. § (1) Az e törvény alapján lefolytatásra kerülő eljárásra a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanuk okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 10-12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2)[4] Az 1. §-ban meghatározott jogosult 2006. december 31-ig a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kérelmét. A kérelmet a kárpótlási hatóság bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét, sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét képező adatlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(4)[5]

(5)[6] A kárpótlási hatóság által hozott végleges vagy jogerős és végrehajtható határozat alapján a kárpótlási összeg kifizetését a Hadigondozottak Közalapítványa végzi.

(6)[7]

2/A. §[8] (1)[9] Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2)[10]

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján indult kárpótlási eljárások végrehajtási szabályait rendeletben megállapítsa.

5. §[11] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kárpótlási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.

6. §[12] Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el

[2] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 52. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 2017. évi L. törvény 274. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 52. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CIV. törvény 67. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[6] Módosította a 2017. évi L. törvény 274. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01. (A Magyar Közlönyben szereplő szövegben a módosítás az 1. § (5) bekezdésére vonatkozik, de mivel a 1. §-nak nincs (5) bekezdése, a jogalkotói szándék vélhetően a 2. § (5) bekezdés módosítására irányult. A módosítás érvényessége kétséges.)

[7] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXXI. törvény 49. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 294. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[9] Megállapította a 2017. évi L. törvény 273. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 275. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Beiktatta a 2006. évi CIX. törvény 149. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[12] Beiktatta a 2016. évi CXXI. törvény 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.