91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - egyetértésben a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) környezetvédelmi követelmény: a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 1-3. pontjában meghatározott követelmények;

b)[1] honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;

c) csomagolás-összetevő: a csomagolás [R. 2. § (1) bekezdés a) pont] olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel az egyes részek állagának sérelme nélkül attól elválasztható;

d)[2] regisztrált csomagolási szakértő: a területileg illetékes mérnöki kamaránál csomagolási szakértőként nyilvántartásba vett természetes személy.

Csomagolások alkalmazása

2. §

(1) Kizárólag olyan csomagolás hozható forgalomba, illetve termék olyan csomagolásban helyezhető el, amely tekintetében a gyártó [a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § e) pont, illetve az R. 2. § (1) bekezdés e) pont] az e rendeletben meghatározott módon igazolja a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőséget.

(2) A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőség nem mentesít a csomagolásra vonatkozó, más jogszabályokban előírt követelmények teljesítése alól.

A környezetvédelmi megfelelőség igazolása

3. §

(1) A csomagolás, illetve a csomagolás-összetevő környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége a honosított összehangolt szabványoknak való megfelelés alapján vagy azokkal egyenértékű módon igazolható. Az igazolás a csomagolás-összetevő esetén annak előállítója, teljes csomagolás esetén a gyártó feladata.

(2) A gyártó a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolása céljából - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az 1. mellékletben meghatározott tartalmú összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozatot köteles kiállítani.

(3) A gyártó az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez az egyes csomagolás-összetevők előállítója által a 2. mellékletben meghatározott tartalommal kiállított megfelelőségi igazolásokat is felhasználja.

(4)[3] A csomagolás és az egyes csomagolás-összetevők környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége értékelésére a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint kijelölt szervezet is felkérhető. Az értékelés eredményéről a kijelölt szervezet a 3. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

(5) Az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi igazolás elkészítéséhez regisztrált csomagolási szakértő közreműködése is igénybe vehető.

(6) Az R. 6. § (4) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott anyagmennyiségeket éves felhasználásukban nem meghaladó gyártók a csomagolás környezetvédelmi megfelelőségét a csomagolás-összetevők előállítója által készített, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelőségi igazolással igazolhatják.

(7) A csomagolás-összetevő előállítója vagy forgalmazója nem tagadhatja meg a gyártói megfelelőségi igazolás vagy megfelelőségi tanúsítvány kiadását, amelyet a kérelmezőnek történő megküldéssel, vagy megfelelő módon (pl. elektronikus adatbázisban) történő nyilvános elérhetőség biztosításával teljesíthet.

(8) Az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén a (2)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott megfelelőségi dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni az adott tagállamban a 94/62/EK irányelv szerinti lényegi követelményeknek való megfelelőség igazolására jogszabályban előírt megfelelőségi dokumentumok magyar nyelvű fordítását.

(9)[4] A környezetvédelmi megfelelőséget igazoló dokumentumokat a gyártó és a csomagolás-összetevő előállítója köteles az utolsó tétel gyártásának napját követően legalább négy évig megőrizni.

(10) A csomagolás kialakításának vagy a csomagolás-összetevők alapvető jellemzőinek (így különösen az alapanyag, szerkezet, összetétel) megváltoztatása esetén, a gyártónak és a csomagolás-összetevő előállítójának új megfelelőség-igazolási eljárást kell lefolytatnia és azt a (2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint dokumentálnia.

Csomagolási Műszaki Tanácsadó Bizottság

4. §

(1)[5] A csomagolás környezetvédelmi megfelelőségének igazolása során felmerülő szakmai, eljárási kérdések országosan egységes gyakorlata érdekében az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Csomagolási Műszaki Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban: Tanácsadó Bizottság) hoz létre.

(2) A Tanácsadó Bizottság felkérés esetén tanácsadó, véleményező tevékenységet folytat az alábbi területeken:

a) a csomagolási szakértői tevékenység szakmai feltételrendszerének megállapítása;

b) a csomagolási szakértő-képzés tartalmi követelményeinek meghatározása;

c) szakvélemény kialakítása a megfelelőségi nyilatkozat elfogadhatóságára, valamint arra vonatkozóan, hogy valamely termék csomagolásnak minősül-e.

(3) A Tanácsadó Bizottság hét főből áll, vezetőjét a miniszter jelöli ki. A Tanácsadó Bizottság további tagjai:

a) 1-1 tag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által delegált szakértő;

b) 2 tag a miniszter által felkért szakértő;

c) 1 tag a csomagolási érdekképviseleti szervezet képviselője;

d) 1 tag a csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezetek képviselője.

(3a)[6] A Tanácsadó Bizottság ülésein a Vám- és Pénzügyőrség képviselője a Tanácsadó Bizottság vezetőjének felkérése alapján, meghívottként vesz részt.

(3b)[7] A Tanácsadó Bizottság által kialakított szakvéleményeket az iparügyekért felelős minisztérium a honlapján teszi közzé.

(4) A Tanácsadó Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén maga határozza meg azzal, hogy a (2) bekezdés c) pontja szerinti szakvéleményének kiadására legfeljebb hatvan napot állapít meg.

[8]

5. §[9]

Ellenőrzés

6. §

(1)[10]

(2)[11] Amennyiben a gyártó az összesített megfelelőségi nyilatkozat nélkül vagy valótlan tartalmú összesített megfelelőségi nyilatkozattal hozza forgalomba a csomagolt terméket, az illetékes ellenőrző hatóság a kijelölt szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján összesített megfelelőségi nyilatkozat elkészítésére kötelezi a termék teljes csomagolására vonatkozóan.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § d) pontja és a 3. § (5) bekezdése 2007. június 30-án lép hatályba.

(3) A 2. § (1) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (1) bekezdése szerinti Tanácsadó Bizottságot 2007. március 31-éig kell létrehozni.

8. §

(1) Ez a rendelet - az R. 4. §-ával együtt - az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK (2004. február 11.), valamint a 2005/20/EK (2005. március 9.) irányelveivel módosított, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK (1994. december 20.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt eljárás szerinti egyeztetése - a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján - megtörtént.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez[12]

Az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

1. A csomagolás (csomagolt termék) gyártójának neve és címe: .........................................................................................
2. A csomagolás megnevezése és leírása: ............................................................................................................................
3. A csomagolás-összetevők megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok
anyagait is): .........................................................................................................................................................................
4. A csomagolás-értékelési eredmények összesítése (csomagolás-összetevőkre vonatkozó megfelelőségi igazolások,
valamint saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):
ABCD
KövetelményÉrtékelési módszerhez
referenciaként szolgáló
összehangolt szabvány jele
Értékelés eredményeÉrtékelési dokumentumok
azonosítója
1. Anyagfelhasználás minimalizálásaMSZ EN 13428
2. Nehézfémtartalom határérték alattiMSZ EN 13428
MSZ CR 13695-1
3. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálásaMSZ EN 13428 MSZ
CR13695-2
4. ÚjrahasználatMSZ EN 13429
5. Anyagában hasznosíthatóságMSZ EN 13430
6. Energetikai hasznosíthatóságMSZ EN 13431
7. Szerves hasznosíthatóságMSZ EN 13432
5. A megfelelés megállapítása: .............................................................................................................................................
6. (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1-3. pontok mindegyike, valamint az 5-7. pontok
legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye "megfelelő". Ha a csomagolást újrahasználatra tervezték,
az 1. táblázatban meghatározott 4. pont szerint is megfelelőnek kell lennie.)
7. Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.
Dátum: ...........................................................
………………………………..
cégszerű aláírás"

2. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez[13]

A csomagolás-összetevőre vonatkozó megfelelőségi igazolás tartalmi követelményei
1. A csomagolás-összetevő gyártójának neve és címe: ............................................................................................................................
2. A csomagolás-összetevő megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok
anyagait is): ..............................................................................................................................................................................................
3. A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése (saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt
szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):
..................................................................................................................................................................................................................
4.A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése:
ABCD
KövetelményÉrtékelési módszerhez
referenciaként szolgáló
összehangolt szabvány jele
Értékelés eredményeÉrtékelési dokumentumok
azonosítója
1. Nehézfémtartalom határérték alattiMSZ EN 13428
MSZ CR 13695-1
2. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálásMSZ EN 13428
MSZ CR 13695-2
3. ÚjrahasználatMSZ EN 13429
4. Anyagában hasznosíthatóságMSZ EN 13430
5. Energetikai hasznosíthatóságMSZ EN 13431
6. Szerves hasznosíthatóságMSZ EN 13432
5. (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1-2. pontok mindegyikét, valamint a 4-6. pontok
legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye "megfelelő". Ha a csomagolás-összetevőt újrahasználatra tervezték,
akkor az 1. táblázatban meghatározott 3. pont szerinti vizsgálatot a csomagolás forgalomba hozójával együtt kell
elvégezni.)
6. A megfelelés megállapítása:
Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás-összetevő megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.
Dátum: ...........................................................
………………………………..
cégszerű aláírás"

3. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, a kijelölési okirat száma;[14]

2. a megrendelő neve, címe;

3. a csomagolás rövid leírása (megnevezés, csomagolás-összetevők, csomagolt termék, rendeltetési cél, azonosító adatok);

4. az alábbiak közül azon környezetvédelmi követelmények felsorolása, amelyeknek a csomagolás vagy csomagolás-összetevő vizsgálattal igazoltan megfelel:

a) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltak alapján, csak a megfelelő, a funkciók ellátásához szükséges mennyiségű anyagból készült a csomagolás,

b) a csomagolás-összetevőkben és a teljes csomagolásban lévő nehézfémtartalom kisebb, mint az előírások szerint megengedett legnagyobb mennyiség,

c) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltak alapján, a veszélyesanyag-tartalom megfelel a minimalizálására vonatkozó előírásoknak,

d) a csomagolás kielégíti a vonatkozó, honosított összehangolt szabvány, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszer szerinti újrahasználhatósági követelményeket, amennyiben arra tervezték,

e) az alapanyagában történő hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltaknak,

f) az energetikai hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben előírtaknak,

g) a komposztálhatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben előírtaknak;

[Megfelelés akkor áll fenn, ha a csomagolásra és a csomagolás-összetevőkre vonatkozóan külön-külön - az a)-c) pontokban előírt követelmények mindegyikét [újrahasználható csomagolás esetén a d) pont szerint is] és az e)-g) pontokban előírt követelmények legalább egyikét tekintve - az értékelés eredménye megfelelő.]

5. a vizsgálatokat végző (külső vagy belső) akkreditált vizsgálóhelyek neve, címe, akkreditálási okiratuk száma;[15]

6. a tanúsítvány érvényességi ideje;

7. a megfelelőségi tanúsítvány azonosító száma, a kiadás dátuma, a kiállító cégszerű aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[2] Hatályba lépése előtt helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/10. száma. Megjelent 2007.01.30.

[3] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[6] Beiktatta a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[7] Beiktatta a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[8] A "Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése" alcímet hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[13] Megállapította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[14] Módosította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[15] Megállapította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

Tartalomjegyzék