323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány,

az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 18. pontjában, és

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 13. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 14. és 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. §-ában az "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény" szövegrész helyébe az "a közbeszerzésekről szóló törvény" szöveg lép.

2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó szervezetek a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni."

(2) Az R2. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"c) intézmény: az 1. § (1) bekezdése alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó, valamint az 1. § (3) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, kiemelt termékbeszerzést megvalósító szervezet;"

(3) Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"d) keretszerződés: a közbeszerzési törvény 104-105. §-ában meghatározott olyan keretmegállapodás, amely az annak alapján adott közbeszerzési eljárás megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza."

(4) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során köteles figyelembe venni a közbeszerzési törvény 16. § (3) bekezdésében és a 19. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeket és a beszerzések értékét így megállapítani, függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerzi be."

(5) Az R2. 11. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:]

"m) a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretszerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét - összhangban a közbeszerzési törvény 44-45. §-ában foglaltakkal - közzéteszi a központosított közbeszerzési portálon;"

(6) Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § Az 1. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény a központosított közbeszerzési díjat a központi beszerző szervezet részére közvetlenül vagy közvetve - a szállítón keresztül - fizeti meg."

(7) Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás vagy keretszerződés [közbeszerzési törvény 104-105. §], a keretmegállapodás vagy keretszerződés alapján egyedi szerződés jön létre.

(2) A keretmegállapodást vagy keretszerződést a központi beszerző szervezet köti az összesített intézményi igények alapján lebonyolított nyílt, meghívásos, vagy amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának a közbeszerzési törvény 85. § (2) bekezdése, illetve 98. § (2)-(5) bekezdése szerinti feltételei fennállnak, tárgyalásos közbeszerzési eljárás, továbbá a közbeszerzési törvény 90. § (3) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési törvény 85. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén versenypárbeszéd eredményeként.

(3) A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés vagy keretmegállapodás legfeljebb 4 évre köthető.

(4) A keretszerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek megnevezését,

b) a keretszerződés előzményeinek (lefolytatott közbeszerzési eljárás), a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a közbeszerzési törvény 58. §-a szerinti meghatározását,

c) a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,

d) a szerződés hatályát,

e) az ellenszolgáltatás mértékét, valamint a központosított közbeszerzési díj mértékét (számításának és megfizetésének módját),

f) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú jognyilatkozattal (a továbbiakban: megrendeléssel) jogosult a közbeszerzést megvalósítani, illetve a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés b) pontja esetében az írásbeli konzultáció lehetőségére és feltételeire, vagy a 105. § (2) bekezdés b) pontja esetében a verseny újra megnyitásának lehetőségére és feltételeire való utalást,

g) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes feltételeket,

h) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,

i) az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket,

j) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.

(5) A keretmegállapodásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek megnevezését,

b) a keretmegállapodás előzményeinek, a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a közbeszerzési törvény 58. §-a szerinti meghatározását,

c) a keretmegállapodás tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,

d) a keretmegállapodás hatályát,

e) az ellenszolgáltatás és a központosított közbeszerzési díj mértékét, számításának és megfizetésének módját,

f) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,

g) a keretmegállapodáson alapuló egyedi szerződés megkötésére irányuló kiválasztási eljárás során alkalmazandó - a közbeszerzési törvény 105. § (4) bekezdése alapján meghatározott - értékelési szempontokat,

h) az intézményeknek és a szállítóknak a keretmegállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket."

(8) Az R2. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi beszerző szervezet által lefolytatott versenypárbeszédre a közbeszerzési törvény 90-94. §-a, a keretmegállapodásos eljárásra a közbeszerzési törvény 104. és 105. §-a szerinti szabályokat, valamint az e rendeletben foglaltakat a jelen fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni."

(9) Az R2. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § A keretmegállapodásos eljárás első részét a központi beszerző szervezet bonyolítja le. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, a központi beszerző szervezet a minisztériummal együttműködést alakíthat ki annak érdekében, hogy - a támogatások által érintett beszerzési tárgyakra lefolytatott - keretmegállapodásos eljárásban a közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák."

(10) Az R2. 27/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/C. § A 27/B. § a) pontja esetén a központi beszerző szervezet az intézmények összesített, konkrét igénye alapján a közbeszerzési törvény szabályaival összhangban a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja vagy a 105. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint meghatározott eljárással bonyolítja le a keretmegállapodásos eljárás második részét, melynek eredményeképpen keretszerződést köt. Az intézmények beszerzési igényeiket a második rész lezárásaként megkötött keretszerződés terhére kibocsátott megrendeléssel elégíthetik ki. A keretszerződés tartalmi elemeit a 24. § (4) bekezdése tartalmazza."

(11) Az R2. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A keretmegállapodásos eljárás 27/B. § b) pontja szerinti második részében az intézmény egyedi közbeszerzési eljárását a közbeszerzési törvény 104. és 105. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelően, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel bonyolíthatja le. Ha a közbeszerzést az Európai Unió költségvetéséből támogatják, az intézmény köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A központi beszerző szervezet a keretmegállapodások hatálya alatt a keretmegállapodásos eljárás második részében indított eljárások eredményéről, illetve eredménytelenségéről, az ilyen módon megkötött szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatala, illetve a Közbeszerzési Hatóság útján minden év január 31-ig és az egyes keretmegállapodások hatályának lejártát követő 30 napon belül küldi meg."

(12) Az R2. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi beszerző szervezet az összesített intézményi igények alapján a 24. §-ban megjelölt központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen keretszerződést is köthet. Az intézmények a keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel szerezhetik be a kiemelt termékeket, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjával, valamint a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjával összhangban."

(13) Az R2. 30. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

(14) Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § Ez a kormányrendelet - a közbeszerzési törvénnyel együtt - a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) A beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló törvényben (a továbbiakban: Közbeszerzési tv.) meghatározott közbeszerzési eljárásokon túl különleges eljárás lehet. A nyílt eljárás alkalmazása kizárt. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és különleges eljárást, valamint versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet megengedi."

(2) Az R3. 53/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(3) A versenypárbeszédre a Közbeszerzési tv. versenypárbeszédre vonatkozó rendelkezéseit e rendeletben meghatározott eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni."

(3) Az R3. 53/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) Ahol a Közbeszerzési tv. a versenypárbeszéd kapcsán nyílt eljárást említ, ott e rendelet alkalmazásában hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást kell érteni."

(4) Az R3. 74/C. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) Az ajánlatkérők keretmegállapodásokat alkalmazhatnak. A keretmegállapodásra a Közbeszerzési tv. keretmegállapodásra vonatkozó rendelkezéseit kell e rendeletben meghatározott eltérésekre figyelemmel alkalmazni."

(5) Hatályát veszti az R3. 74/C. § (9) bekezdése.

(6) Az R3. az alábbi új 77/B. §-sal egészül ki:

"77/B. § E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015 (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

4. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató)."

(2) Az R4. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatok, igazolások, tanúsítványok és nyilatkozatok elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, és egyéb sajátosságaik miatt a 6. § (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus formában nem nyújthatók be, az ajánlattevőknek azokat a határidő lejártáig papíralapú dokumentum formájában a közbeszerzési törvény, valamint az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok által előírt követelményeknek megfelelően kell benyújtaniuk.

(4) Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan lefolytatott eljárási cselekmény valamennyi eseménye naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a közbeszerzési törvény 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon."

(3) Az R4. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok és egyéb iratok, valamint - amennyiben nem az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kerül elkészítésre - az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű, - képi megfelelést, valamint olvashatóságot, értelmezhetőséget biztosító - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az ajánlatkérő előírhatja az igazolásnak a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolatban történő benyújtását is."

(4) Az R4. 10. §-a, illetve az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő információk rendelkezésre bocsátása

10. § Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok) készítését és rendelkezésre bocsátását írja elő vagy teszi lehetővé, az ajánlatkérő a dokumentációt az általa előzetesen a 3. § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelően, elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, a közbeszerzési törvény 39. §-ának megfelelően."

(5) Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban vagy részvételi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását is megengedi, akkor a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adni az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök kerülnek alkalmazásra.

(2) Az ajánlatkérő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban köteles ismertetni az informatikai megfelelőség e rendeletben szabályozott követelményét, illetve az informatikai alkalmatlanság jogkövetkezményeit.

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése szerint lehetővé tette és az ajánlattevő ajánlatát vagy részvételi jelentkezését elektronikus úton nyújtotta be, ezt az ajánlattevőt azokban az esetekben, mikor a közbeszerzési törvény az ajánlattevők közvetlen írásbeli értesítését írja elő, egyidejűleg elektronikus úton kell értesíteni.

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is lehetővé teszi, köteles fogadni az ajánlattevő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott ajánlatát.

(5) Az elektronikusan beadott ajánlatban a közbeszerzési törvény 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapba kell beírni, vagy - ha ilyen nem áll rendelkezésre - a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni."

(6) Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig - a közbeszerzési törvény 55. § (7) bekezdésének megfelelően - az ajánlattevő jogosult az ajánlat módosítására, olyan módon, hogy a módosított ajánlatot az informatikai rendszer részére megküldi. Az ajánlatnak minden esetben kizárólag a részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig megküldött utolsó változata vehető figyelembe."

(7) Az R4. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a közbeszerzési törvény 68. §-ában szabályozott bontás során az ajánlatkérő - a 3. §-ban foglaltak szerint - hozzáfér az elektronikusan benyújtott ajánlatokhoz. A közbeszerzési törvény 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat pedig a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 68. § (3) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetővé tenni akkor, ha ők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérőtől.

(2) Amennyiben az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtásához az ajánlatkérő elektronikus űrlapot rendszeresít, az ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az informatikai rendszer a jegyzőkönyvi tartalmat a rendszerben szereplő adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre. Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 68. § (6) bekezdése alapján készített bontási jegyzőkönyv részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni."

(8) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az elektronikus úton benyújtott ajánlat eleget tesz a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlat egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt - megfelelő határidő tűzésével - fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlat újraküldése nem megengedett."

(9) Az R4. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Amennyiben a szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen az ajánlatnak a felbontás időpontjában létező tartalma, vagy az ajánlattevő olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges szoftvert nevez meg, amely eltér a felhívásban, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól, az ajánlat a közbeszerzési törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

(5) A közbeszerzési törvény 71. § szerinti hiánypótlási eljárásnak, felvilágosítás kérésnek, számítási hiba javításának, valamint az ajánlat értékelésének csak abban az esetben van helye, ha az ajánlat - a bontást vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket követően - olvasható és megjeleníthető."

(10) Az R4. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése szerint eljárva megengedte az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles azt az ajánlattevőt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a közbeszerzési törvény 62-63. §-a szerinti kizárásról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a közbeszerzési törvény 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíteni.

(2) Az eredmény megküldésének időpontjában az ajánlatkérő köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A közbeszerzési törvény 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést az ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevőnek elektronikus úton kell megküldeni."

(11) Az R4. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"III. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS A JOGORVOSLATOK

17. § (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 108. §-a alapján elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, az eljárás lebonyolítása során köteles e fejezet szabályainak figyelembevételével eljárni.

(2) E fejezet rendelkezései a közbeszerzési törvény 116. § szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően alkalmazandóak, kivéve a 19. § (1) bekezdésében, a 19. § (3) bekezdés d) pontjában, a 19. § (6) és (8) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 21. § (3) bekezdés c) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei

18. § (1) Az ajánlatkérő, amennyiben az eljárás során elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, köteles ezt a tényt az eljárást megindító hirdetményben jelezni.

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles tájékoztatást adni a következőkről:

a) arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy - a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja esetében - az értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, figyelemmel a közbeszerzési törvény 77. § (1) bekezdésére és a 76. § (6) bekezdés c) pontjára;

b) azon elemekről, amelyek értéke elektronikus árlejtés tárgyát fogja képezni;

c) a benyújtható értékek esetleges felső határáról; ahogyan az a szerződés tárgyára vonatkozó kiírási feltételekből következik;

d) azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat;

e) arról, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az elektronikus árlejtés során;

f) az elektronikus árlejtés menetére vonatkozó releváns információkról;

g) az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról;

h) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismertetheti.

Ajánlattevők értesítése

19. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerinti értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának kötelezettségével értesíteni, egyben ajánlattételre felhívni köteles.

(2) Az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy annak tartalmát az ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék.

(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontját;

b) az informatikai rendszerbe történő belépést lehetővé tevő azonosító adatokat, illetve a belépéshez szükséges eszközökre vonatkozó információkat;

c) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkat;

d) az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerinti értékelésének eredményét;

e) azt a képletet, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül;

f) a 20. § szerinti, az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének megismerésére nyitva álló időtartam kezdő és befejező időpontját;

g) azt a kezdő és befejező időpontot, vagy amennyiben az elektronikus árlejtés több szakaszból áll minden szakaszra vonatkozóan azokat a kezdő és befejező időpontokat - naptárilag vagy a (4) bekezdésben meghatározott módon -, amelyek között az ajánlattevőnek a 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat fel kell töltenie az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe.

(4) Az értesítés tartalmazhatja azt az ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. Az értesítésnek ebben az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.

(5) Valamennyi, a (4) bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) Az értesítéshez csatolni kell az érintett ajánlattevő ajánlata tekintetében a közbeszerzési törvény 50. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott súlyozásnak megfelelően végzett teljes körű értékelés eredményét.

(7) A (3) bekezdés e) pontja szerinti képletnek a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben tartalmaznia kell valamennyi értékelési részszempontnak az eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását, e célból minden értéket előzetesen egy - a súlyozással meghatározott - értékre kell csökkenteni. Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, minden egyes részre külön képletet kell meghatározni.

(8) Amennyiben a változatok benyújtása megengedett, minden egyes változatra külön képletet kell meghatározni.

Az informatikai rendszer működésének megismerése

20. § Az ajánlatkérő, illetve a szolgáltató köteles - legalább 24 óra időtartamban - lehetővé tenni, hogy az ajánlattevők - a rendszer kipróbálását is ideértve - megismerkedjenek az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével.

Az elektronikus árlejtés megkezdése

21. § (1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő - az ajánlatkérő által a 19. § (3) bekezdés g) pontjában megjelölt időpontban - köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe az értékelési részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

(2) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 19. § szerinti értesítésben közölt időpontban kezdi meg.

(3) Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az első ajánlat megtétele - ellenkező bizonyításig -vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy

a) az eljárásban az ajánlattevő nevében az arra feljogosított személy jár el;

b) ajánlattevő az elektronikus árlejtés közbeszerzési dokumentumaiban közzétett feltételrendszerét megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta;

c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti.

A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények

22. § (1) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan, a 19. § (3) bekezdés e) pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, és az ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli a (2) bekezdésben meghatározott információkat.

(2) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint - a (3) bekezdésben foglaltak betartásával - információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá - amennyiben azt a közbeszerzési dokumentumokban előzetesen jelezte - az ajánlattevők számával kapcsolatban.

(3) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lefolytatása során az egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek - saját azonosítójukon túl - ne legyen tudomásuk arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.

Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok

23. § (1) Amennyiben az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően papír alapon vagy a 12. § szerint elektronikus úton benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn.

(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti ajánlati kötöttsége. A szerződést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglévő tartalma szerint az első helyen rangsorolt ajánlattevővel kell megkötni.

(3) Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az ajánlattevők az ellenszolgáltatás mértéke vagy az értékelési részszempontok tekintetében módosíthatják ajánlatukat.

(4) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában kizárólag kedvezőbb, a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az egyes - ellenszolgáltatáson kívüli -részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.

(5) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.

Az elektronikus árlejtés lezárása

24. § (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő lezárja:

a) a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban;

b) ha nem nyújtottak be a 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti minimális különbségre vonatkozó követelménynek megfelelő ajánlatot és a 19. § szerinti értesítés tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlat beérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árlejtés lezárására, az értesítés által tartalmazott időpontban;

c) ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az utolsó szakasznak a 19. § szerinti értesítés által tartalmazott befejezési időpontjakor.

(2) Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az árlejtés lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.

(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve más értékelési részszempont(ok) tekintetében kialakult rangsorról. Az ajánlatkérő továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdésétől eltérően ebben a tájékoztatásban ismertetheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amennyiben a 18. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közbeszerzési dokumentumokban így rendelkezett.

(4) Amennyiben az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően - esetleg azt a b) pontjában megállapított szabályokkal együttesen alkalmazva - szándékozik lezárni, az árlejtésben való részvételre vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni minden egyes árlejtési szakasz ütemtervét.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás

25. § (1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérő, a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

(2) Amennyiben az üzemzavart az ajánlattevő észleli, köteles azt telefonon, az erre a célra fenntartott hívószámon jelezni az ajánlatkérőnek, illetőleg a szolgáltatónak.

(3) Amennyiben az ajánlatkérő, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett -az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

(4) Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a 19. § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor. A (3) bekezdés szerinti esetben a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti új eszközök vagy azonosítók hozzáférhetővé tételéről is gondoskodni kell.

Jogorvoslatok

26. § Az e rendeletbe ütköző magatartásra vagy mulasztásra a közbeszerzési törvénynek a jogorvoslatra, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

(12) Az R4. 27. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

(13) Az R4. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § Ez a rendelet - a közbeszerzési törvénnyel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről."

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni."

(2) Az R5. 42. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

6. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (1) bekezdés 16a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"16a. közkiadás: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás is,"

(2) Az R6. 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 39. §-t és a 39/A. §-t, az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 39/B-45. §-t kell alkalmazni. Az eljárás során nincs helye ugyanazon hiányt vagy hiányosságot érintő ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátásának. A hiánypótlás kibocsátására a jelen alcím szerinti eljárás megindulásától számított 5 napon belül kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének az értéke az irányadó. Ha ezen rész értéke az uniós értékhatárokat - építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot - eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára."

(3) Az R6. 46. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ezen alcím alkalmazása során a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett]

"b) a dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, a szerződéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát, és csatolni nyilatkozatát a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmának figyelembevételéről,"

(4) Az R6. 57/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett]

"b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés"

[eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.]

(5) Az R6. 44/B. alcíme a következő 114/I. §-sal egészül ki:

"114/I. § Nem kell alkalmazni e rendelet 44. §-át, amennyiben kizárólag az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésére tekintettel szükséges a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása."

(6) Az R6.

1. 42. § (1) bekezdésében az "a bírálati" szövegrész helyébe az "az írásbeli" szöveg,

2. 42. § (3) bekezdésében az "a bírálati" szövegrész helyébe az "az írásbeli" szöveg,

3. 44. § (1) bekezdésében az "a közösségi" szövegrész helyébe az "az uniós" szöveg,

4. 44. § (7) bekezdésében a "KSZ" szövegrész helyébe a "közreműködő szervezet" szöveg,

5. 57/A. § (3) bekezdésében az "a Kbt. 126. §" szövegrész helyébe az "a Kbt. 134. §" szöveg,

6. 114/B. § (1) bekezdésében az "a Kbt. 18. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Kbt. 19. § (3) bekezdése" szöveg,

7. 114/E. § (3) bekezdésében az "a Kbt. 40. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése" szöveg,

8. 114/E. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe az "a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg

lép.

(7) Az R6. 122. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

7. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az alábbi szervezetek közúti járművásárlási szerződéseire terjed ki:]

"a) ajánlatkérő szervezetek, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat;"

(2) Az R7. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"a) ajánlatkérő szervezetek: a Kbt. 5-7. §-aiban meghatározott ajánlatkérők,"

(3) Az R7. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetőségek egyikével kell teljesíteni:]

"a) a közúti járművek beszerzési dokumentációjában, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzési dokumentumokban az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó műszaki követelmények meghatározása a figyelembe vett hatások, valamint további környezeti hatások vonatkozásában, műszaki alkalmassági kritériumként, vagy"

(4) Az R7. 3. §

a) (4) bekezdés ba) alpontjában, valamint

b) (5) bekezdésében

a "bírálati" szövegrész helyébe az "értékelési" szöveg

lép.

(5) Az R7. 6. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

8. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A 2-17. §-t a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint lefolytatott olyan közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz beszerzése."

(2) Az R8. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Kbt. 25.§ (2) bekezdésének az alkalmazásában összeférhetetlenséget eredményez, ha az eljárást előkészítő, vagy az ajánlatkérő képviseletét ellátó személynek, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vagy élettársának a lehetséges vagy tényleges ajánlattevők bármelyikével közös gazdasági érdekeltsége van, vagy ha a lehetséges vagy tényleges ajánlattevőktől pénzbeli vagy természetbeni juttatásban, illetve támogatásban részesült. Az összeférhetetlenséget a közbeszerzési eljárást megelőző két évre visszamenőleg kell vizsgálni."

(3) Az R8. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdésé e) pontjában foglaltak sérelme nélkül előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét.

(2) Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésének alkalmazásakor a közbeszerzés mennyiségétől történő eltérés mértékét szabadon határozhatja meg."

(4) Az R8. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját."

(5) Az R8. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kbt. 58. § (2)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési műszaki leírás követelményét az ilyen tárgyú jogszabályi meghatározásra hivatkozás, továbbá

a) gyógyszerek esetében az ATC kód és az OENO kód,

b) orvostechnikai eszközök eszközök esetében az ISO kód, a GMDN kód vagyy EAN kód, valamint az OENO kód meghatározása is teljesíti."

(6) Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Amennyiben az eljárás a Kbt. 88. § (5) bekezdés szerint zajlik, az utolsó előtti tárgyalás során készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell az utolsó, érdemi ajánlat megtételének lehetőségét."

(7) Az R8. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel történő kezeléshez fűződő kockázatokat, így különösen a kezelésre szoruló betegek változó számát, vagy sürgős ellátási igényét, a beszerzésre kerülő gyógyszerek és orvostechnikai eszközök előre nem látható okok miatti megoszlásának módosulását."

(8) Az R8. 15. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az ajánlatkérő a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az adott hatóanyagra, gyógyszerre vagy indikációra - a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az Európai Bizottság által kiadott forgalomba hozatali engedély szerinti - valamennyi szervezet részére azonos tartalommal és azonos időben ajánlattételi felhívást küld, egyben ajánlattételi határidőként az ajánlat megtételére elegendő, egységes időtartamot határoz meg. Amennyiben az ajánlattételi felhíváshoz a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat csatol, akkor - a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetet kivéve - az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 10 napnál.

(2) Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazható az egészségügyi szakmai kollégium állásfoglalása szerinti termék esetében, amennyiben

a) a megkötendő szerződést a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az adott gyógyszer, orvostechnikai eszköz konkrét jellemzői vagy forgalmazási engedély, illetve kizárólagos jogok védelme miatt csak egy meghatározott szervezet képes teljesíteni;

b) az adott betegség kezelésére szolgáló, korábban beszerzett gyógyszer, orvostechnikai eszköz másikkal történő helyettesítése a Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pontja szerint bizonyos betegségcsoportok esetében nem lehetséges a kezelésre szoruló betegek egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, vagy az a betegek kezelésében, az országos ellátásban jelentős, aránytalanul nagy nehézséget eredményezne.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősség a terápiás alkalmazással indokolható akkor, ha a sürgős ellátási igény fennállása igazoltan megállapítható. A jogalap igazolásához

a) orvostechnikai eszköz közbeszerzésekor, ha a közbeszerzést

aa) az OEP folytatja le, az illetékes egészségügyi szakmai kollégium vezetőjének,

ab) nem az OEP folytatja le, a fekvőbeteg-gyógyintézet orvos igazgatójának,

b) gyógyszer közbeszerzésekor a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

egyetértő állásfoglalása szükséges. Az indokolásban ki kell térni annak igazolására, hogy a rendkívüli sürgősség nem az ajánlatkérő hibájából ered."

(9) Az R8. 18. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

(10) Az R8. 19. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Ez a rendelet a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi 2014/24/EU irányelv (2014. február 26.) (a továbbiakban: irányelv) 26. cikk (4) bekezdés a) pont iii. alpontjának, 32. cikk (2) bekezdés b) pontjának, valamint a Kbt. 104-105. §-ával együtt az irányelv 33. cikkének való megfelelést szolgálja."

9. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) A központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltaknak megfelelően a központi beszerző szervezet honlapján kell közzétenni."

(2) Az R9. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi beszerző szervezet a gyógyszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a Tanáccsal együttműködik. A Tanácsot be kell vonni a beszerzések tervezésébe, az egyes közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésébe és az eljárások lefolytatása során a szakmai bírálat és értékelés elvégzésébe. A központi beszerző szervezet a Tanács egyetértésével adja ki az e rendelet szerinti beszerzésekre vonatkozó, és a Tanács bevonásának részletes szabályait rendező, a Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatát."

(3) Az R9. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi beszerző szervezet külön közbeszerzési eljárást folytathat le gyógyszer esetében a forgalomba hozatali engedély jogosultjai és a gyógyszer-nagykereskedők, orvostechnikai eszköz esetében a gyártók és a forgalmazók elkülönített versenyeztetésére. Ebben az esetben a Kbt. Ötödik Részében foglaltaktól eltérően az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosulti, illetve a gyártói közbeszerzési eljárás nyertesével nem közvetlenül köt szerződést az árubeszerzés megvalósítására, és nem részére közvetlenül, hanem a gyógyszer-nagykereskedői vagy forgalmazói közbeszerzési eljárás nyertese számára fizeti meg az ellenértéket. Az ajánlatkérő a gyógyszer-nagykereskedő vagy forgalmazó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban meghatározhatja, hogy a nyertes ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói közbeszerzési eljárás nyertesével köteles szerződést kötni. A gyógyszer-nagykereskedő vagy forgalmazó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a Kbt. 76-78. §-a szerinti értékelési szempont megadásakor az ellenszolgáltatás mértéke alatt a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói közbeszerzési eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket veszi figyelembe."

(4) Az R9. 7. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha a központi beszerző szervezet egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az intézmény a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja esetében írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel, vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja esetében pedig a verseny újranyitásával valósítja meg.

(5) Ha a központi beszerző szervezet egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján az írásbeli konzultációt vagy a verseny újranyitását a központi beszerző szervezet bonyolítja-e le, vagy arra saját beszerzéseik tekintetében az intézmények is jogosultak.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti keretmegállapodás alapján a központi beszerző szervezet bonyolítja le az írásbeli konzultációt vagy a verseny újranyitását, annak eredményeként közbeszerzési szerződés helyett a (4) bekezdés szerinti keretmegállapodást is köthet, amelynek feltételei szerint az intézmény a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg."

(5) Az R9. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti hirdetményt a központi beszerző szervezet teszi közzé a keretmegállapodás alapján megvalósuló beszerzésekről."

(6) Az R9. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben egyidejűleg nagy mennyiségű orvostechnikai eszköz vagy gyógyszer beszerzését kívánja megvalósítani a központi beszerző szervezet, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szerződéstervezetnek - az adott közbeszerzés sajátosságaihoz igazodva - olyan teljesítési határidőt kell meghatároznia, amely lehetővé teszi a szerződést kötő fél megfelelő teljesítését és nem veszélyezteti az intézmények ellátását."

(7) Az R9. 10. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

(8) Az R9. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

10. A NATO Biztonsági Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A NATO Biztonsági Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ahol e rendelet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit rendeli alkalmazni, ott közbeszerzésen az e rendelet által szabályozott NSIP beszerzést kell érteni."

(2) Az R10. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Ajánlatkérő: a programfelelős, vagy a programfelelős által megbízott NATO-, nemzetközi vagy nemzeti szervezet.

2. Ajánlattevő: a Kbt. 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom.

3. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalom.

4. Árubeszerzés: a Kbt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott fogalom.

5. Beszerzési eljárás előkészítése: a Kbt. 3. § 22. pontjában meghatározott fogalom.

6. Beszerzési eljárás dokumentumai: a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott dokumentum.

7. Beszerzési eljárás megkezdése: a Kbt. 3. § 23. pontjában meghatározott fogalom.

8. Biztonsági Beruházási Bizottság (a továbbiakban: BBB): az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet.

9. Építési beruházás: a Kbt. 8. § (3) bekezdésében meghatározott fogalom.

10. Illetékes Bizottság (a továbbiakban: IB): a NATO illetékes bizottsága vagy felelős szervezete, amely az adott programhoz kapcsolódó fejlesztések költségkereteit jóváhagyja. IB a NATO Biztonsági Beruházási Program esetében a NATO Beruházási Bizottság, a nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztések esetén pedig a BBB.

11. Keretmegállapodás: a Kbt. 3. § 18. pontjában meghatározott fogalom.

12. Kijelöléses eljárási típus: az IB által az adott feladat megvalósítására kizárólagosan alkalmas gazdálkodó szervezet meghatározása.

13. Megrendelői Alap Megállapodásos eljárás: az arra felhatalmazott NATO szervezet és a tagállamok gazdálkodó szervezetei között létrejött szállítási megállapodásra épülő beszerzési eljárási típus.

14. Nemzeti eljárás: az IB döntése szerint nemzeti hatáskörbe utalt, e rendeletben szabályozott beszerzési eljárás.

15. "Nemzeti-NATO beszerzési eljárás +" eljárás: olyan, valamely NATO-tagállam által lefolytatásra kerülő beszerzési eljárás, melynek során az adott nemzet ajánlattevői köre - az IB döntése alapján - kiegészülhet valamely más NATO-tagállam ajánlattevőivel is.

16. Programfelelős: a honvédelemért felelős miniszter által az adott program előkészítésére és megvalósítására kijelölt felelős szervezet.

17. Részvételre jelentkező: a Kbt. 3. § 36. pontjában meghatározott fogalom.

18. Szolgáltatás: a Kbt. 8. § (4) bekezdésében meghatározott fogalom."

(3) Az R10. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A felelősségi rendre a Kbt. 27. §-ában foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandóak."

(4) Az R10. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A programfelelős feladata és felelőssége, hogy megteremtse az eljárás lefolytatásának feltételeit, a tevékenységben érintett szervezetek és hatóságok bevonásával kidolgozza az eljárás alapjául szolgáló követelményeket, meghatározza, hogy az eljárás, valamint a feladatellátás során mely legmagasabb minősítési szintű minősített adat kezelésére kell az ajánlattevőnek alkalmasnak lennie, meghatározza továbbá az elbírálás szempontjait, az elbírálásban részt vevők körét, az eljárás fajtáját, egy gazdálkodó szervezettől történő ajánlatkérés esetén dokumentálja a kizárólagosságot."

(5) Az R10. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt. 25. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni."

(6) Az R10. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhívásra a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontját, az 50. § (4) bekezdését, az 51. § (2) bekezdését, az 52. §-át, az 53. § (1)-(2) bekezdését, az 55. §-át, 56. § (1) és (5)-(7) bekezdését, 58-61. §-ait, a beszerzési eljárás dokumentumaira vonatkozóan a Kbt. 39. §-át, az 57. §-át, a 62-65. §-ait és 114. § (6) bekezdését kell alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel."

(7) Az R10. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben előírt "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat vagy a (4) bekezdés szerinti megfelelőségi tanúsítvány meglététől eltekinthet

a) a beszerzési eljárásban a részvételre jelentkező illetve az ajánlattevő és a beszerzés értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében, ha a (2) bekezdésben meghatározott, NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a NATO hatályos eljárásrendje szerint kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, más NATO-tagállamban bejegyzett gazdálkodó szervezetek között nincs olyan, amelyik a beszerzés tárgyát képező szakterülettel foglalkozik;

b) a beszerzési eljárásban a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő által a beszerzés értékének 5%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében, ha egy azonos tárgyú, korábban lefolytatott beszerzési eljárásban érvényes részvételi jelentkezést egy részvételre jelentkező sem nyújtott be vagy érvényes ajánlatot egy ajánlattevő sem tett."

(8) Az R10. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Kbt. 35-36. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazandók."

(9) Az R10. 12. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Kizárólag a 11. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén kell az alkalmasság elbírálására a Kbt. 65. §-át alkalmazni. (3) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult a Kbt. 62. és 63. § szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek a beszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, valamint köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti kizáró ok(ok) érvényesítését előírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania."

(10) Az R10. 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására a Kbt. 53. § (4) bekezdését, a 69-74. §-ait, a 75. § (1) bekezdés a)-c) pontjait, a 75. § (2) bekezdés a)-c) pontjait, a 75. § (3) és (5) bekezdését, a 76-78. §-ait és a 79. § (1) , (4) és (5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni az e §-ban és a 14-18. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazható azzal, hogy attól a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben el lehet térni."

(11) Az R10. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a alapján kért és az ajánlattevőtől kapott indokolás alapján érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a BBB-t."

(12) Az R10. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyílt eljárásban az ajánlati kötöttség kiterjesztése során a 17. § (3) bekezdést, valamint a Kbt. 70. § (2) bekezdését kell alkalmazni."

(13) Az R10. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A meghívásos eljárásra a Kbt. 82. §-át, a 83. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 84. § (1) és (3) bekezdését kell alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel."

(14) Az R10. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a Kbt. 98. § (1) bekezdését, a 98. § (2) bekezdés c) és e) pontját, a 98. § (3) bekezdését, a 98. § (4) bekezdés a) és b) pontját, a 99. § (1) és (2) bekezdését, a 100. § (2) bekezdését, a 101. § (2) bekezdését, a 102. §-át, a 114. § (9) bekezdését és a 115. §-át megfelelően alkalmazni kell az e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetében, valamint - ha a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben az ésszerűen lehetséges - a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia."

(15) Az R10. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § Az ajánlatkérő beszerzését keretmegállapodás útján is megvalósíthatja. A keretmegállapodásos eljárásra a Kbt. 104. § (1)-(5) és a (7)-(9) bekezdéseit, valamint a 105. §-át megfelelően kell alkalmazni."

(16) Az R10. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A beszerzési szerződésre a Kbt. 131. § (1)-(6) bekezdését, a (8) bekezdés a), c) és d) pontját, a (9) bekezdését, a 132. §-át, a 133. § (1) bekezdését, a 134. §-át, a 135. § (1)-(6) bekezdéseit, a 138-139. §-ait, a 140. § (1)-(7) és (9) bekezdéseit, és a 141. §-át a jelen alcímben meghatározott eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni."

(17) Az R10. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § A Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés teljesítése során olyan, a szerződés megkötésekor nem ismert lényeges körülmény merül fel, amely miatt a szerződés szerinti teljesítés lehetetlenné válik vagy az építési beruházás esetén a műszaki ellenőr, vagy szakhatóság kiegészítő munkálatok elvégzését írja elő."

(18) Az R10. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § n) pontja szerinti, az NSIP beszerzés közterhektől való mentességét a honvédelemért felelős miniszter igazolja. Ezt a jogkörét a honvédelemért felelős miniszter miniszteri utasításban az általa vezetett minisztérium adott szakterület szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára részére átruházhatja."

(19) Az R10. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

(20) Az R10.

1. 9. § (4) bekezdésében a "dokumentációt" szövegrész helyébe a "beszerzési dokumentációt" szöveg,

2. 9. § (5) bekezdésében a "dokumentáció" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumainak" szöveg,

3. 9. § (6) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

4. 9. § (7) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

5. 9. § (8) bekezdésében a "dokumentáció" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumainak módosítását" szöveg,

6. 11. § (2) bekezdésében a "kivéve (4), (6) és (7) bekezdésben" szövegrész helyébe a "kivéve a (4) és (6) bekezdésben" szöveg,

7. 15. §-ában az "ajánlati dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

8. 16. § (4) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

9. 16. § (5) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

10. 23. § (3) bekezdésében a "20 napnál" szövegrész helyébe a "15 napnál" szöveg,

11. 23. § (4) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

12. 24. § (5) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg,

13. 25. § (4) bekezdésében a "dokumentációban" szövegrész helyébe a "beszerzési eljárás dokumentumaiban" szöveg

lép.

(21) Az R10. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(22) Az R10. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(23) Hatályát veszti az R10. 10. §-a és 11. § (7) bekezdése.

11. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. melléklete

a 3. melléklet szerint módosul.

12. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 4. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal]

"d) véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit,"

(2) Az R12. 10. § (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ha a Hivatal]

"a) (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b) (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le."

(3) Az R12. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást is köthet, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza. Az így megkötött keretmegállapotás alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg."

(4) Az R12. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a Hivatal a (3) és (4) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé."

(5) Az R12. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a Hivatal az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja meg."

(6) Az R12. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

13. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"23. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) és (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projektje vonatkozásában az egyházi jogi személy,"

(2) Az R13. 61. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kiemelt kiválasztási eljárásrend esetén a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során azt kell vizsgálni, hogy a határidőig benyújtott támogatási kérelmek megfelelnek-e a felhívásban előírt értékelési szempontoknak. A 102. § (2) bekezdés kivételével, ha a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak műszaki tartalmát az irányító hatóság előzetesen jóváhagyta, az értékelés során kizárólag a projekt e rendelet hatálya alá tartozó forrásból való támogathatósága vizsgálható. Ha a 62. § (2) bekezdés szerinti tartalmi értékelési szempontok alapján megállapítható, hogy a kérelem nem támogatható, az irányító hatóság a kérelmet elutasíthatja azzal, hogy a támogatást igénylőnek új kérelmet kell benyújtania."

(3) Az R13. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/A. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közbesz. R.) 4. § (2) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó támogatási kérelem esetén, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett a Közbesz. R. 1. mellékletében szerepel, az irányító hatóság a támogatási kérelem elbírálása során az e-közigazgatásért felelős miniszternek véleményezési jogot biztosít."

(4) Az R13. 95. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ebben az alcímben meghatározott kötelezettségeket a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett teljesíti, és azok teljesítését biztosítja akkor is, ha a Kbt. 29. §-a alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek. (2) Az ebben az alcímben meghatározott kötelezettségeket a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett akkor is teljesíti, ha a támogatásból megvalósuló közbeszerzést olyan szervezet folytatja le, amellyel a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja és (2) bekezdése alapján kötött szerződést."

(5) Az R13. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. § (1) Az uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás során a 98-100. §-t, az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás esetében a 101-109. §-t kell alkalmazni. Az eljárás becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ainak figyelembevételével kell meghatározni, különös tekintettel a részekre bontás tilalmának szabályaira.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke az irányadó. Ha ezen rész becsült értéke az uniós értékhatárokat - építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot - eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a keretmegállapodásos eljárások első részének becsült értéke az irányadó az első rész ellenőrzése tekintetében. A keretmegállapodásos eljárások második részének Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke az irányadó a második rész ellenőrzése tekintetében.

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában, a keretmegállapodásos eljárás második része tekintetében, uniós értékhatár alatt a keretmegállapodásos eljárások második részében lefolytatott eljárás megkezdésekor hatályos uniós értékhatárt kell érteni."

(6) Az R13. 101/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Közbesz. R. 4. § (2) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a Közbesz. R. 1. mellékletében meghatározott szervezet beszerzése vonatkozásában csak akkor kezdeményezhető a 101. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzés, ha az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyását a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett beszerezte."

(7) Az R13. 119. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett]

"b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés"

[eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.]

(8) Az R13. Korm. rendelet

1. 95. § (4) bekezdésében a "szervezet" szöveg helyébe a "szerv" szöveg,

2. 98. § (1) bekezdésében a "részteles" szöveg helyébe a "részletes" szöveg,

3. 98. § (2) bekezdésében az "a Kbt. 22. §" szöveg helyébe az "a Kbt. 27. §" szöveg,

4. 119. § (2) bekezdésében az "a Kbt. 126. §" szöveg helyébe az "a Kbt. 134. §" szöveg

lép.

(9) Az R13. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(10) Az R13. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(11) Az R13. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(12) Az R13. 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(13) Hatályát veszti az R13.

1. 35. alcím,

2. 36. alcím címében

az "európai" szövegrész.

14. A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 2. § 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

[E rendelet alkalmazásában:]

"5. gazdasági szereplő: a közbeszerzésekről szóló törvényben (a továbbiakban: Kbt.) így meghatározott személy vagy szervezet;"

(2) Az R14. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beszerzés becsült értékén a beszerzés Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megállapított értékét kell érteni (a továbbiakban: becsült érték)."

(3) Az R14. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatokra a Kbt. jogorvoslati eljárásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

15. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ajánlatok elbírálásáról hozott döntésről írásbeli összegezést kell készíteni."

16. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

17. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet a Kbt.-vel együtt

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

19. § Hatályát veszti

a) a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól szóló 256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet;

b) a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet;

c) a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Ajánlati, ajánlattételi felhívás minta

1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:

b) A választott eljárás:

c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

d) A beszerzés tárgya és mennyisége:

e) A teljesítés helye:

f) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

g) A részajánlat tételének szempontja*:

h) A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

i) A beszerzési eljárás dokumentumait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe*:

j) A beszerzési eljárás dokumentumai átadásának helye és ideje:

k) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

l) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):

m) Az ajánlattétel nyelve:

n) Az ajánlatok felbontásának helye:

o) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke és feltételei*:

p) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, valamint hivatkozás a vonatkozó előírásokra:

q) A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése*:

r) Az ajánlattevő személyes és jogi helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan

megkövetelt pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok*:

s) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód*:

t) Műszaki és szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód*:

u) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

v) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:

2. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges."

2. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a beszerzési eljárás dokumentumai vagy a határidő módosítása minta

a) Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:

b) A beszerzés tárgya:

c) A választott eljárás:

d) E hirdetmény célja:

e) A módosítással vagy visszavonással érintett hirdetmény vagy dokumentum típusa:

f) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő lejártának napja:

g) Módosítás:

ga) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentum módosított pontjai és a módosítás szövege*:

gb) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:*

h) A visszavonás ténye*:

i) A határidő-hosszabbítás:

ia) A határidő-hosszabbítás indoka*:

ib) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges."

3. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R11. 1. melléklet 187.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"187.2. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. §-a szerinti, 2015. november 1-jét megelőzően megindított építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (3)-(4) bekezdése szerinti kifizetések esetében a szállítói előleg-elszámolást az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elszámolni."

2. Az R11. 1. melléklet 190.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"190.1. A Rendelet 57/A. § (1) bekezdése szerint, ha a projekt vagy projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási mód kerül alkalmazásra, a Rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja szerinti közszféra szervezet kedvezményezett (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: kedvezményezett) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét."

3. Az R11. 1. melléklet 106. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"106. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén"

4. Az R11. 1. melléklet 223.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"223.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-át, az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."

5. Az R11. 1. melléklet 107. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"107. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utófinanszírozás esetén"

6. Az R11. 1. melléklet 232.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"232.3. Utófinanszírozás esetén a 231.1. és 231.2. pont, 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontja és az Étv. 39/A. § (6) bekezdése alapján, ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem jogosult a ki nem fizetett összegre."

7. Az R11. 1. melléklete a következő 108/A. alcímmel egészül ki:

"108/A. A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utó- és szállítói finanszírozás esetén

232/A.1. Az alvállalkozókat és a fővállalkozót megillető összegről szóló számlákat együtt, egy elszámolás keretében lehet benyújtani a KSZ felé.

232/A.2. A kifizetési kérelemben a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy a Kbt. 135. § (3) bekezdés e) pontja szerinti visszatartási kötelezettség teljesítésre került-e. A visszatartási kötelezettség elmulasztása esetén kifizetésekre nem kerülhet sor."

8. Az R11. 1. melléklete a következő 108/B. alcímmel egészül ki:

"108/B. A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok

232/B.1. Építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelés vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

232/B.2. Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelnie az alvállalkozóját.

232/B.3. A Rendelet 60. §-a szerinti késedelmi kamat a Rendeletben előírt fizetési határidők nem teljesítése esetén jelentkezik.

232/C.1. A fővállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani a számláik kiállítására.

232/C.2. A 232/C.1. pont szerinti nyilatkozatot követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói számlát kell kiállítani, részletezve abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét.

232/C.3. A fővállalkozó és alvállalkozók - amennyiben nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban - benyújtják a kedvezményezett részére a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolást. Az igazolást a kedvezményezett köteles a fővállalkozót és alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli összeg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pénzügyi rendezést (a kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) követő munkanapon a kifizetési kérelem részeként a KSZ felé benyújtani. 100%-os támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett az igazolás beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani a KSZ-hez a kifizetési kérelem részeként.

232/C.4. Szállítói kifizetésre a 232/C.1. és 232/C.2. pont szerinti dokumentumokat, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolási dokumentációt (beleértve az alvállalkozóknak és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló alátámasztó dokumentumot és szükség szerint a 232/C.3. pont szerinti igazolást) kell a KSZ-hez benyújtani.

232/C.5. A KSZ a dokumentumalapú ellenőrzést az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre egyaránt lefolytatja.

232/C.6. Az ellenőrzés lefolytatását követően a KSZ köteles az alvállalkozókat és a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói kifizetésben az alvállalkozók és a fővállalkozó felé teljesíteni.

232/D. Az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összege a monitoring és információs rendszerben egy számla két tételeként kerül rögzítésre."

9. Az R11. 1. melléklet 347.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"347.1. A központi koordinációs szerv a folyamatba épített ellenőrzés lezárásaként valamennyi, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges dokumentum kézhezvételét követő 15 napon belül - több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásban - közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, melyet az eljárást lezáró döntést, illetve az összegezés megküldését megelőzően megküld a kedvezményezett, illetve a KSZ részére."

10. Az R11. 1. melléklet 358. pontja helyébe a következő pont lép:

"358. A központosított közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének értéke az irányadó. Ha ezen rész értéke az uniós értékhatárokat - építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot - eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára."

11. Az R11. 1. melléklet 1. függelékében foglalt táblázat a következő 17., 17.1. és 17.2. sorral egészül ki:

17.A Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó egyéb
dokumentumok
17.1.Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékérőlX
17.2.A Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolásX

12. Az R11. 1. melléklet

12.1. 193.2. pontjában az "a Kbt. 126. §" szöveg helyébe az "a Kbt. 134. §" szöveg lép.

12.2. 342.1. pontjában a "dokumentációt" szöveg helyébe a "dokumentumokat" szöveg lép.

12.3. 352.2. pontjában az "a közbeszerzési dokumentumok" szöveg helyébe az "a szerződésmódosítással összefüggő dokumentumok" szöveg lép.

12.4. 3. függelék III. fejezet 1.2.2. pontjában az "a közbeszerzésekről szóló törvény" szöveg helyébe az "a Kbt." szöveg lép.

13. Hatályát veszti az R11. 1. melléklet

13.1. 156. alcím,

13.2. 157. alcím,

13.3. 161. alcím,

13.4. 162. alcím

címében az "európai" szövegrész.

4. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R13. 1. melléklet 122.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"122.2. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. §-a szerinti, 2015. november 1-jét megelőzően megindított építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti, valamint a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdése szerinti kifizetések esetében a szállítói előleg- elszámolást az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elszámolni."

2. Az R13. 1. melléklet 144.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén"

3. Az R13. 1. melléklet 144.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"144.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-át, az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."

4. 2. Az R13. 1. melléklet 149.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utófinanszírozás esetén"

5. Az R13. 1. melléklet 150.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"150.3. Utófinanszírozás esetén a 147.1-147.3. pontok, 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontja és az Étv. 39/A. § (6) bekezdése alapján, ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem jogosult a ki nem fizetett összegre."

6. Az R13. 1. melléklete a következő 150/A. ponttal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utó- és szállítói finanszírozás esetén

150/A.1. Az alvállalkozókat és a fővállalkozót megillető összegről szóló elszámoló bizonylatokat együtt, egy elszámolás keretében lehet benyújtani az irányító hatóságnak.

150/A.2. A kifizetési kérelemben a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 135. § (3) bekezdés e) pontja szerinti visszatartási kötelezettség teljesítésre került-e. A visszatartási kötelezettség elmulasztása esetén kifizetésekre nem kerülhet sor."

7. Az R13. 1. melléklete a következő 150/B-150/D. ponttal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok

150/B.1. Építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelés vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

150/B.2. Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az alvállalkozóját.

150/B.3. A 136. § szerinti késedelmi kamat a 133. § (1) bekezdésében előírt fizetési határidők nem teljesítése esetén jelentkezik.

150/C.1. A fővállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani az elszámoló bizonylataik kiállítására.

150/C.2. A 150/C.1. pont szerinti nyilatkozatot követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói elszámoló bizonylatot kell kiállítani, részletezve abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét.

150/C.3. A fővállalkozó és alvállalkozók - amennyiben nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban -benyújtják a kedvezményezett részére a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolást. Az igazolást a kedvezményezett köteles a fővállalkozót és alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli összeg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pénzügyi rendezést (a kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) követő munkanapon az irányító hatóságnak benyújtani a kifizetési igénylés részeként. 100%-os támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett az igazolás beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani az irányító hatósághoz a kifizetési igénylés részeként.

150/C.4. A fővállalkozó által a kedvezményezett felé megküldött 150/C.1. és 150/C.2. pont szerinti dokumentumokat, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolási dokumentációt (beleértve az alvállalkozóknak és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló alátámasztó dokumentumot és szükség szerint a 150/C.3. pont szerinti igazolást) haladéktalanul be kell nyújtania a kedvezményezettnek az irányító hatósághoz szállítói kifizetésre.

150/C.5. Az irányító hatóság a dokumentumalapú ellenőrzést az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre egyaránt lefolytatja.

150/C.6. Az ellenőrzés lefolytatását követően az irányító hatóság köteles az alvállalkozókat és a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói kifizetésben az alvállalkozók és a fővállalkozó felé teljesíteni. 150/D. A 150/C. pont szerinti esetben az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összege a monitoring és információs rendszerben egy elszámoló bizonylat két tételeként kerül rögzítésre."

8. Az R13. 1. melléklet 373.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"373.3. Az irányító hatóságnak, illetve az európai uniós források felhasználásért felelős miniszternek a közbeszerzési eljárás dokumentációja megküldésével egyidejűleg különösen a következő információkat kell bekérnie a támogatást igénylőtől, illetve a kedvezményezettől a monitoring és információs rendszeren keresztül:

a) a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett neve, székhelye (címe),

b) az ajánlatkérő neve, székhelye (címe), ha nem a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatkérő,

c) a kapcsolattartóként kijelölt személy neve és elérhetősége (levelezési cím, telefon, fax, e- mail),

d) - ha rendelkezésre áll - a projekt azonosító száma,

e) az adott közbeszerzési eljárásnak a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke, az eljárás Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazásával számított becsült értéke,

f) a beszerzés tárgya (építési beruházás, építési koncesszió, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió),

g) a szerződéshez rendelt elnevezés,

h) a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség vizsgálatáról szóló dokumentumok,

i) egyéb, a szabályosság elbírálásához szükséges dokumentumok (pl. megjelent hirdetmények, kizárólagos jogokra történő hivatkozás esetén a kizárólagos jogot alapító szerződések vagy egyéb dokumentumok, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások esetén a Közbeszerzési Hatóság részére küldendő vagy küldött levél tervezete, a részajánlat-tételi lehetőség biztosításának vizsgálatára vonatkozó dokumentum, közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv, utólagos ellenőrzés esetén aláírt szerződés(ek), a jogorvoslati eljárás, illetve előzetes vitarendezés dokumentumai),

j) iratjegyzék,

k) adott esetben a kapcsolódó közbeszerzési eljárás monitoring és információs rendszer azonosítójának megjelölése."

9. Az R13. 1. melléklet

9.1. 384. pontjában a "Kbt. 35. § szerinti" szöveg helyébe a "Kbt. 41. § szerinti" szöveg,

9.2. 385.2. pontjában a "Kbt. 35. § szerinti" szöveg helyébe a "Kbt. 41. § szerinti" szöveg,

9.3. 386.2. pontjában az "a Kbt. 65. §-a szerinti" szöveg helyébe az "a Kbt. 70. §-a szerinti" szöveg

lép.

10. Hatályát veszti az R13. 1. melléklet

10.1. "Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások" alcím,

10.2. "Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások" alcím,

10.3. "Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok" alcím,11.4. "Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok" alcím

címében az "európai" szövegrész.

5. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R13. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 120-122. sorral egészül ki:

120.10.A Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó
egyéb dokumentumok
121.10.1.Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékérőlX
122.10.2.A Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolásX

6. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R13. 5. melléklet 3.6.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"3.6.1. A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét."

2. Az R13. 5. melléklet

2.1. 2.4.2.2. pontjában az "a Kbt. 132. §-a" szöveg helyébe az "a Kbt. 141. §-a" szöveg,

2.2. 2.4.2.4. pontjában az "a Kbt. 132. §-a" szöveg helyébe az "a Kbt. 141. §-a" szöveg,

2.3. 3.8.2.2. pontjában a "dokumentációjának" szöveg helyébe a "közbeszerzési dokumentumainak" szöveg,

2.4. 3.8.2.3. pontjában a "dokumentációjának" szöveg helyébe a "közbeszerzési dokumentumainak" szöveg,

2.5. 3.8.2.4. pontjában a "dokumentációjának" szöveg helyébe a "közbeszerzési dokumentumainak" szöveg lép.

3. Hatályát veszti az R13. 5. melléklet 4.4.4.1.3. pontja.

7. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R13. 6. melléklet III. fejezet 1.2.2. pontjában az "a közbeszerzésekről szóló törvény" szöveg helyébe az "a Kbt." szöveg lép.

Tartalomjegyzék